Forældreinformation. Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinformation. Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet"

Transkript

1 Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet

2 Udgivet af: Socialrådgiverkontoret Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej Aarhus N Tlf. nr Revideret oktober 2012 Best.nr

3 Indhold Forord. 3 Barselsorlov.. 4 Forlængelse af barselsorlov. 5 Alvorligt syge børn på hospital. 6 Sociale tilbud til børn og unge med handicap... 7 Medicin Befordring til og fra hospital Støtte til bil. 13 Parkeringskort & Fysioterapi Psykologhjælp. 15 Hjælpemidler 16 Ledsagelse til årige & Skolefravær på grund af sygdom 17 Anke, Oplysningspligt, Patientombuddet & Patientforsikringen. 19 Rejsesygeforsikringen Patientforeninger. 21 Kørselskontorer. 22 2

4 Forord Det er vores ønske, at vi med denne pjece kan være med til at give et overblik over hvilke sociale ydelser, der kan kome på tale at ansøge om, når ens barn er indlagt på hospitaet. Når et barn bliver langvarigt og måske alvorligt syg, vil det være nødvendigt, at mindst en af forældrene er indlagt sammen med barnet. Desuden vil der ofte være merudgifter forbundet med indlæggelsen og barnets sygdom. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at søge om økonomisk støtte til nogle af disse merudgifter samt til forsørgelse i forbindelse med indlæggelse, ambulant kontrol mv. Ved ansøgning om støtte på grund af et barns sygdom vil det i reglen være nødvendigt med en skrivelse fra hospitalet til kommunen, hvor barnets sygdom og forældrenes behov for økonomisk støtte dokumenteres. Man kan få oplysninger om muligheder for støtte hos Børneafdelingens socialrådgivere. Plejepersonalet er gerne behjælpelig med at kontakte os. Kontoret finder man indtegnet på kortet bag på denne pjece. Socialrådgiverkontoret v. Anne Caspersen: tlf. nr Steen Højer: tlf. nr Eva Østergaard: tlf. nr Bente Have Pedersen: tlf. nr

5 Barselsorlov iht. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. De første 2 uger skal afholdes, de resterende 12 uger er frivillige. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov. De 2 uger skal afholdes i en sammenhængende periode og skal som udgangspunkt afholdes umiddelbart efter fødslen. Efter aftale med arbejdsgiver kan den dog holdes på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger. Foruden ovenstående har hver forælder efter de første 14 uger ret til forældreorlov i 32 uger. Dog skal man være opmærksom på, at man kun er berettiget til dagpenge i 32 uger tilsammen. Forældrene kan vælge at holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan også vælge at bruge af de 32 uger forlods, inden de første 14 uger er gået - f.eks. i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse. Efter reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 32 kan forældreorloven udskydes. Orloven skal være afholdt inden, at barnet fylder 9 år. Udskudt orlov er delt op i en retsbaseret del og en aftalebaseret del. Retten til at udskyde orlov gælder kun for beskæftigede lønmodtagere samt for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at ledige, der modtager dagpenge fra a-kassen, ikke har mulighed for at udskyde orloven. For den retsbaserede orlov gælder det, at en periode på mindst 8 uger og på højst 13 uger af orloven kan udskydes og afholdes på et senere tidspunkt, som man selv vælger. 4

6 Perioden skal dog afholdes samlet. Har man valgt at udskyde mere end 13 ugers barsel, vil den resterende del (op til 32 uger) være aftalebaseret og vil kun kunne afholdes med arbejdsgivers samtykke. Det er ikke et krav, at perioden afholdes samlet. Man skal være opmærksom på, at såfremt man får en ny arbejdsgiver, skal denne også give sit samtykke til, at man holder orlov. Foruden den allerede nævnte orlov er der mulighed for en forlængelse af forældreorloven på 8 eller 14 uger, som begge forælde har ret til at benytte sig af. I denne periode vil man dog ikke være berettiget til en ydelse, da dagpengeretten som sagt kun omfatter 32 uger i alt. Endvidere kan der være individuelle overenskomstmæssige rettigheder, man bør være opmærksom på. Forlængelse af barselsorlov iht. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 14 Når et barn indlægges på hospitalet, kan moderens barsel forlænges med en periode svarende til indlæggelsestiden. Forudsætningen er, at barnets indlæggelse finder sted under de første 46 uger efter fødslen. Dagpengeperioden kan dog højst forlænges med 3 måneder. Dokumentation vedrørende indlæggelsesperioden udleveres fra afdelingen og sendes til arbejdsgiveren, såfremt man er i arbejde - eller til kommunen, såfremt man er uden arbejde. 5

7 Alvorligt syge børn på hospital iht. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 26 Forældre til alvorligt syge børn under 18 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver deres arbejde. Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital i 12 dage eller mere. Kravet om 12 dage gælder ikke for eneforsørgere. Her gælder retten til dagpenge fra barnets 1. indlæggelsesdag. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Der kan højest ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder. Såfremt ansøger er i arbejde, skal ansøger rette henvendelse til sin arbejdsgiver, der sender skema med relevante informationer (skema DP480) til behandling i ansøgers kommune. Såfremt ansøger er uden arbejde, skal ansøger rette henvendelse til sin a-kasse, der sender skema med relevante informationer (skema DP481) til behandling i ansøgers kommune. Forudsætningen for at kunne komme i betragtning til denne ydelse er, at man som ansøger er dagpengeberettiget. Nogle forældre vil, som led i den overenskomstaftale de er omfattet af, være berettiget til løn under en del af eller 6

8 under hele fraværet. Eftersom dette varierer meget, bør man rette henvendelse til sin arbejdsplads eller sit fagforbund for yderligere information. Sociale tilbud til børn og unge med handicap iht. lov om social service 41 og 42 Formålet med bestemmelserne er at åbne mulighed for, at forældrene får dækket merudgifter og får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelsen af et barn med et handicap. Forudsætningen er, at der skal være tale om et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. "Betydelig funktionsnedsættelse" skal forstås således, at funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse. "Varig funktionsnedsættelse" betyder, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid frem over vil være behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Dvs. at nedsættelsen som oftest vil være en belastning resten af livet. "Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Ved "langvarig lidelse" lægges der i praksis vægt på, om lidelsen skønnes at vare 1 år eller mere. Det er dog ikke udelukket, at der i helt særlige tilfælde kan ydes støtte, selv om lidelsen ikke forventes at vare et år. Ved "kronisk lidelse" lægges der i praksis vægt 7

9 på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud. Forudsætningen for at få støtte er, at der foreligger en lægelig udtalelse, der dokumenterer, at barnet har en lidelse som nævnt. Merudgiftsydelse iht. lov om social service 41 Kommunen kan bevillige støtte til dækning af merudgifter. Forudsætningen er, at merudgifterne skønnes at overstige en egenbetaling på minimum 4368,- kr. årligt (2012). Ydelsen består af et fast månedligt beløb, som forældrene selv administrerer på årsbasis. Hvis der akut indtræffer væsentlige variationer i behovet, kan ydelsen ændres for et kortere tidsrum, så udgifterne kan dækkes på det tidspunkt, de opstår. Ydelsen er desuden skattefri og udbetales uden hensyntagen til, hvad man måtte have af indtægt, formue mv. Som udgangspunkt laver sagsbehandleren i samarbejde med forældrene et overslag over omfanget af de merudgifter, som forældrene efter al sandsynlighed vil få i det kommende år som følge af barnets sygdom. Såvel løbende udgifter som enkeltudgifter medregnes og sammenlægges. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at gemme kvitteringer på merudgifter, man har haft grundet barnets sygdom. Eksempler på udgifter under og efter indlæggelse 8

10 Medicin: Der kan ydes støtte til egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, som barnet skal have på grund af sin lidelse. Medlemskab af en privat sygeforsikring som f.eks. "danmark" vil ikke reducere tilskuddet til medicin. Dvs. at beløbet, man modtager fra sygeforsikringen, ikke skal modregnes ens merudgifter. Transport i forbindelse med indlæggelse/ambulant kontrol: Der kan ydes økonomisk støtte til dækning af transportudgifter til forældrene i forbindelse med indlæggelse, udskrivelse, besøgsrejser samt ambulant kontrol. Støtten gives i det omfang, udgiften ikke dækkes efter andre bestemmelser - jvf. punktet om befordring. Kost: Der kan søges om tilskud til kost, idet det er dyrere at spise i hospitalets kantine/patienthotel end hjemme. Merudgiften til kost udregnes som forskellen mellem hjemmepris og patienthotel-/kantinepris. Ophold på patienthotel: Under barnets indlæggelse vil den ene eller begge forældre i reglen blive tilbudt ophold på patienthotel. Opholdet for den medindlagte forælder er gratis. Den anden forælder betaler for overnatning (inkl. morgenmad). Der kan søges om støtte til dækning af denne udgift, såfremt lægerne skønner, at det er nødvendigt, at begge forældre er til stede på hospitalet af hensyn til barnets tilstand. Aflastning: Ved særligt behov kan der ydes støtte til aflastning - f.eks. til barnepige. 9

11 Handicaprettede kurser: Der kan ydes støtte til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende bedre i stand til at passe, pleje og opdrage barnet. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste iht. lov om social service 42 Kommunen kan bevillige kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvis barnets sygdom medfører, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes af moderen eller faderen. I forbindelse med barnets indlæggelse og sygdom kan der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der søges enten til én medindlagt forælder eller under særlige forhold til begge forældre. Det kan være i tilfælde, hvor barnet er indlagt på intensiv afdeling, eller hvor hensyn til barnets tilstand taler for det. I forlængelse af indlæggelsen vil kommunen kunne bevillige kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i en kortere eller længere periode, såfremt barnets sygdom medfører, at det skal opholde sig i hjemmet for at undgå smittefare, eller hvis barnet har særlige pasnings- eller behandlingsbehov - f.eks. i en rekreationsperiode. Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste fra få timer om ugen og op til fuld tid. I forbindelse med ambulant behandling/kontrol er der mulighed for, at kommunen kan bevillige kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til den ene eller til begge forældre. Hvorvidt det er nødvendigt, at begge forældre skal være til stede, afhænger af en lægelig vurdering. Selve lønkompensationen fastsættes på baggrund af ansøgers tidligere bruttoindtægt. Der er dog fastsat et loft på 10

12 ,- kr. årligt eksklusiv pension. Derfor vil kompensation på fuld tid højst kunne udgøre et beløb på ,- kr. pr. måned (2012). Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 % af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Der udbetales desuden et ferietillæg, som udgør 1 % af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Beløbet udbetales 1. maj. Man skal endvidere være opmærksom på, at der vil ske fradrag for eventuelle udgiftsbesparelser. Det kan være udgifter til daginstitution, transport til og fra arbejde m.v. I tilfælde af arbejdsløshed skal man orientere sin a-kasse og arbejdsformidling om, at man er bevilliget støtte i henhold til lov om social service 42. Medicin Såfremt man har et barn, der lider af en kronisk sygdom, kan det ofte medføre store udgifter til medicin. Der findes i lovgivningen flere muligheder, der kan dække udgifterne helt eller delvist. Enkelt tilskud: Er medicinpræparatet ikke tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring kan den behandlende læge indsende ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med henblik på, at der bevilges tilskud. Kronikertilskud: Når barnet lider af en kronisk sygdom, kan barnet være berettiget til en kronikerbevilling. En bevilling forudsætter, at saldoen i ctr-registeret overstiger ,- kr. årligt (2012). Det er den behandlende læge, 11

13 der skal søge lægemiddelstyrelsen om en kronikerbevilling til barnet. De fleste kronikerbevillinger gælder 5 år. Den offentlige sygesikring: Efter lov om offentlig sygesikring gives der tilskud til receptpligtig medicin, som vist nedenfor: Årlige udgifter pr. barn til tilskudsberettigede lægemidler, før tilskuddet er fratrukket (tal for 2012) Tilskud fra Den offentlige sygesikring Årlig udgift: ,- kr. 60 % Årlig udgift: 1.450, ,- kr. 75 % Årlig udgift over: 3.130,- kr. 85 % Ctr-saldoen kan ses på apotekerkvitteringer eller oplyses af apoteket. Medlemskab af sygeforsikringen "danmark": Børn kan få dækket en vis procentdel af medicinindkøb alt efter hvilken gruppe, forældrene er medlem af. Befordring til og fra hospital Efter Sundhedsministeriets regler har forældre, der har mere end 50 km til behandlende hospital, ret til at få 12

14 dækket udgifter til billigste offentlige befordringsmiddel i forbindelse med barnets indlæggelse og udskrivning samt ambulant behandling. Ved refusion af udgifter skal man rette henvendelse til kørselskontoret i ens hjemregion vedrørende befordring (adresser og telefonnumre forefindes bagerst i pjecen). Der kræves dokumentation fra behandlende hospitalsafdeling på, at barnet har været indlagt eller til kontrol. Personer, der ikke kan få dækket transportudgifter efter ovennævnte bestemmelser (herunder familier, som bor under 50 km fra Aarhus Universitetshospital), kan eventuelt få dækket udgifterne via kommunen efter lov om social service 41. Støtte til bil Efter lov om social service 114 kan der ydes støtte til køb af bil til børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Forældre kan søge på vegne af et handicappet barn, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for, om der kan ydes støtte til bil. Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for invalidekøretøj for at følge en uddannelse på f.eks. HF eller gymnasium, kan søge støtte til bil og kan efter færdselslovens 57 opnå kørekort til langsomtkørende invalidekøretøj med en maksimal kørehastighed på 50 km/t. Behovet skal drøftes med den behandlende læge, da det er lægen, der skal anbefale dette. 13

15 Parkeringskort Det gamle invalideskilt er i dag afløst af et parkeringskort, der gælder i hele EU. Kortet er personligt og følger ejeren - ikke bilen. Børn, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af invalidebil, vil være berettigede til at få bevilliget et parkeringskort. Derudover vil børn, der af regionen er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede f.eks. HT s handicapkørsel, også være berettigede. Parkeringskortet giver ud over retten til parkering på p- pladser til handicappede mulighed for længere parkering. Hvis du har behov for at parkere i længere tid foran din bolig eller arbejdsplads, kan du hos politiet søge om en afmærket parkeringsbås. Parkeringskortet søges hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som træffes på tlf. nr eller via e- mail: Den indsendte dokumentation må højst være et år gammel. Parkeringskortet koster 425,- kr. og ved fornyelse 250,- kr. (2012), og det er gyldigt i 10 år. Fysioterapi Når barnet er indlagt på hospitalet, kan det efter behov få behandling af hospitalets fysioterapeut. Hvis barnet har haft tilknytning til hospitalets fysioterapeut og stadig har behov for genoptræning efter udskrivelse/ ambulant besøg, vil der i mange tilfælde blive udarbejdet en genoptræningsplan (GOP) iht. sundhedslovens 84. Efter 14

16 denne plan kan barnet få behandling gange iværksat af barnets kommune. For børn med svært fysisk handicap eller med funktionsnedsættelse som følge af visse progressive sygdomme er der mulighed for vederlagsfri fysioterapi under forudsætning af, at barnets funktionsniveau er så lavt, at barnet har brug for hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse. Er barnet ikke omfattet af ovenstående regler, vil man hos sin kommune kunne søge om økonomisk støtte til fysioterapibehandling iht. lov om aktiv socialpolitik 82. Der vil i så fald blive foretaget en trangsvurdering i forhold til forældrenes økonomiske formåen. Desuden kan der ydes tilskud til behandligen ved medlemskab af sygeforsikringen "danmark". Psykologhjælp Når barnet er indlagt på hospitalet, kan barnet og forældrene få samtaler med hospitalets psykolog efter behov. Ønskes samtaler med psykolog efter udskrivelse, er der flere muligheder. Man kan bl.a. få en henvisning hos egen læge til en privatpraktiserende psykolog, hvortil den offentlige sygesikring yder et tilskud. Henvisningen kan gives til følgende personkreds: - Personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom - Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom - Pårørende ved dødsfald - Personer udsat for seksuelt misbrug - Personer med let til moderat depression mellem år - M.fl. 15

17 Tilskud til psykologhjælp er betinget af, at man som forældre har en skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge. Henvisning til psykologhjælp kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Dette gælder dog ikke ved depression. Man vil frit kunne vælge, hvilken af de psykologer, der er tilknyttet sygesikringen, man ønsker behandling hos. Der ydes tilskud til max. 12 konsultationer. I tilfælde af depression kan der ydes 2 x 12 konsultationer. Når der foreligger en lægehenvisning, vil man få tilskud til psykologbehandlingen, således at ens egenbetaling vil være 377,- kr. for den første konsultation og 314,- kr. for de efterfølgende konsultationer (2012). For nogle forældre vil der være mulighed for at få dækket egenbetalingen via kommunen iht. lov om aktiv socialpolitik 82. Der vil i denne situation skulle foretages en trangsvurdering i forhold til forældrenes økonomiske formåen. Ved medlemskab af sygeforsikringen "danmark" kan der ydes tilskud til behandlingen. Hjælpemidler Hjælpemidler til varigt brug søges efter lov om social service oftest efter lægeanbefaling og afprøvning hos fysio- eller ergoterapeut. Behandlingsredskaber og visse hjælpemidler til midlertidigt brug udlånes/udleveres af 16

18 hospitalsvæsenet. Ledsagelse til årige Efter lov om social service 45 skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til årige, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn, der er i døgnophold efter lov om social service 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 8. Formålet er at medvirke til at gøre barnet mere selvstændigt. Ledsagerordningen omfatter både selve ledsagelsen og de direkte forbundne funktioner dermed - såsom hjælp til at komme i overtøj mv. Barnet har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Skolefravær på grund af sygdom Under hospitalindlæggelsen vil det for visse patientgrupper være muligt at modtage skoleundervisning. Det drejer sig om patienter, der har haft eller forventes at få 15 skolefraværsdage inden for 3 måneder, patienter med psykosomatiske sygdomme samt patienter, der oplever tilbagevendende indlæggelse på grund af sygdom (f.eks. diabetespatienter). Undervisningen foregår i hospitalets skolestue, og barnet 17

19 deltager i det omfang, det er i stand til. Maksimum er dog 4 lektioner pr. dag. Efter bekendtgørelse om sygeundervisning gælder det, at i forhold til børn, der er indskrevet i folkeskolen eller indmeldt i tilsvarende privat skole, har skolen pligt til at give hjemmeundervisning, hvis barnet er for syg til at gå i skole. Skolen kan i den forbindelse forlange at få en lægeerklæring. Skolen skal rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at barnet sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen. Sygeundervisning i hjemmet bør så vidt muligt varetages af en eller flere af barnets egne lærere ved skolen, fortrinsvis klasselæreren. Varetages undervisningen af andre end den pågældende skoles lærere, er den undergivet tilsyn af skolekommissionen. Omfanget af sygeundervisningen skal afpasses efter barnets alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger. Indholdet bør være i overensstemmelse med skolens læseplaner, og den skal sætte barnet i stand til at vende tilbage og følge undervisningen på det klassetrin, barnet tilhører. Et realistisk timetal vil være 5 10 timer ugentligt, for at dette kan opfyldes. Skulle man have behov for yderligere information, kan hospitalets skolestue træffes på tlf. nr

20 Anke Hvis man ønsker at anke en kommunal afgørelse, skal der fremsendes klage til kommunen inden 4 uger, fra afgørelsen er givet. Kommunen vil herefter revurdere afgørelsen, og hvis afslaget fastholdes, skal kommunen videresende anken til Det Sociale Nævn, der træffer beslutning i sagen. Oplysningspligt Efter lov om retssikkerhed 11, stk. 2 har man pligt til straks at underrette kommunen, såfremt der sker ændringer i de forhold, man tidligere har oplyst kommunen, og som kan have betydning for de ydelser, man er bevilliget. Det kan bl.a. dreje sig om helbredsmæssige og økonomiske forhold. Patientombuddet Såfremt man mener, at man er blevet fejlbehandlet på hospitalet, kan man rette henvendelse til Patientombuddet (det tidligere Patientklagenævn). Patientombuddet kan tage stilling til, om der er grundlag for at kritisere den faglige behandling, som er udøvet af de sundhedspersoner, der klages over. Patientombuddet kan træffes på tlf. nr Patientforsikringen Lov om patientforsikring giver patienter mulighed for at få erstatning for skader, som er påført i forbindelse med behandling på et offentligt hospital i Danmark. Patientforsikingen kan træffes på tlf. nr

21 Rejsesygeforsikring Såfremt ens barn har en kronisk lidelse, alvorlig sygdom eller blot en eksisterende lidelse, der kræver behandling under udlandsophold, gælder særlige forsikringsregler. Ved tvivlsspørgsmål kan man rette henvendelse til egen læge eller kontakte Europæisk Rejseforsikring på tlf. nr Yderligere information kan også fås via www. europaeisk.dk. 20

22 Patientforeninger Gigtforeningen Gentoftegade Gentofte Tlf. nr Dansk Præmatur Forening Hersegade 28, 1. sal 4000 Roskilde Tlf. nr Hjerteforeningen Hauser Plads København K Tlf. nr Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 47 B 2100 København Ø Tlf. nr Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C Tlf. nr Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Tlf. nr Børnecancerfonden Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf. nr dk Nyreforeningen Herlufsholmvej 37, st Vanløse Tlf. nr Danmarks Bløderforening Frederiksholms kanal 2, København K Tlf. nr

23 Kørselskontorer Ved refusion i forbindelse med befordring skal der rettes henvendelse til det kørselskontor, der er tilknyttet ens nærhospital i hjemregionen. Region Midt V/ behandling i regionen: Regionshuset Holstebro Kørselskontoret Lægårdvej Holstebro Tlf. nr V/ behandling uden for regionen: Præhospitalet, Region Midtjylland Kørselskontoret Aarhus Olof Palmes Allé 34, 1. sal 8200 Aarhus N Tlf. nr Region Nord Aalborg Sygehus Kørselskontoret Hobrovej 42 A 9000 Aalborg Tlf. nr Sygehus Vendsyssel, Hjørring Kørselskontoret Bispensgade Hjørring Tlf. nr Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Kørselskontoret Barfredsvej Frederikshavn Tlf. nr Sygehus Thy-Mors Kørselskontoret Højtoftevej Thisted Tlf. nr

24 Region Syd Odense Universitetshospital Kørselskontoret Sdr. Boulevard 29 Indgang Odense C Tlf. nr Sygehus Sønderjylland Kresten Philipsens Vej Aabenraa Tlf. nr Sygehus Lillebælt Økonomiafdelingen P. V. Tuxensvej Middelfart Tlf. nr Sydvestjysk Sygehus Finsensgade Esbjerg Tlf. nr Region Hovedstaden Rigshospitalet Enhed for Sygehusvalg Tagensvej 20, Afsnit København N Tlf. nr Region Sjælland Præhospitalscenter Befordringsservice Fælledvej Slagelse Tlf. nr

25 Egne notater: 24

26

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A

Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold/ bestemmelser når et barn bliver indlagt på Børneafdeling A 2007 08 Almindelige barselsregler Vedr. fars ret til barselsorlov Fars ret til 2 ugers barselsorlov

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere