Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning"

Transkript

1 Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning

2 Lolland Kommuneplan Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam, Lolland Kommune Lolland Kommune Annette Greenfort (BaSS), Kirsten Sydendal, Alex Sunding, Peter Fournais, Peter Hansen, Femern A/S, Kragenæs Camping, Lolland Forsyning & Lolland Kommune Kort & Matrikelstyrelsen & Lolland Kommune

3 Kommuneplan for Lolland Kommune Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle rammer for hele kommunen Rammer fortyper af områder Kommunens opdeling i distrikter Distrikt Holeby Centerby - Holeby...18 Centerområder...19 Blandet bolig- og erhvervsområder...20 Boligområder...22 Erhvervsområder...26 Offentlige områder...32 Rekreative områder...35 Teknisk anlæg Landsby - Errindlev...36 Blandet bolig- og erhvervsområder...37 Boligområder...37 Erhvervsområder...38 Offentlige områder Landsby - Fuglse...39 Blandet bolig- og erhvervsområder...40 Boligområder Øvrige...41 Blandet bolig- og erhvervsområder...41 Rekreative områder...43 Sommerhusområder Distrikt Højreby Centerby - Søllested...47 Centerområder...48 Blandet bolig- og erhvervsområder...48 Boligområder...49 Erhvervsområder...53 Offentlige områder...55 Rekreative områder Landsby - Halsted...63 Blandet bolig- og erhvervsområder...64 Boligområder...64 Offentlige områder...65 Rekreative områder Landsby - Vesterborg...68 Blandet bolig- og erhvervsområder...69 Boligområder...70 Erhvervsområder...71 Offentlige områder Øvrige...74 Blandet bolig- og erhvervsområder...74 Offentlige områder Distrikt Maribo Hovedby - Maribo Vest og Øst...78 Centerområder...80 Blandet bolig- og erhvervsområder...83 Boligområder...84 Erhvervsområder...98 Offentlige områder Rekreative områder Landsby - Bandholm Centerområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Landsby - Stokkemarke Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Distrikt Nakskov Hovedby - Nakskov Vest og Øst Centerområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Distrikt Ravnsborg Centerby - Horslunde Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Landsby - Birket-Torrig Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Landsby - Kragenæs Blandet bolig- og erhvervsområder Rekreative områder Landsby - Sandby Centerområder Boligområder Erhvervsområder Teknisk anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE

5 6.5 Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Teknisk anlæg Vindmøller Ændringer i forhold til tidligere kommuner Distrikt Rudbjerg Centerby - Dannemare Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Offentlige områder Landsby - Langø Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Landsby - Vestenskov Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Offentlige områder Øvrige Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Distrikt Rødby Centerby - Rødby Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Centerby - Rødbyhavn Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Teknisk anlæg Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Sommerhusområder Teknisk anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 5

6 6 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

7 1 Indledning Denne del af kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet af lokalplaner og danner grundlag for behandling af ansøgninger mv., der ikke kræver lokalplan. Rammerne er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, som beskrevet i kommuneplanens Rapport I. Byrådet skal i lokalplanlægningen og den løbende administration virke for, at kommuneplanens mål og retningslinjer gennemføres. Rammerne er dermed det mellemled, der overfører hovedstrukturens overordnede målsætninger og retningslinjer og hensigter til den mere deltaljerede lokalplanlægning af enkeltområderne. Rammerne indeholder bestemmelser for de enkelte områders anvendelse og danner grundlag for en lokalplanlægning, hvor der kan fastsættes detaljerede bestemmelser for byggeriets udformning, bebyggelsesprocent, højde på byggeri mv. og indpasning i miljøet. Rammerne er udtryk for de maksimale grænser for f.eks. bygningers højder og antal etager. Byrådet kan frit indskrænke rammernes bestemmelser i en lokalplan, men ikke udvide disse. Rammebestemmelserne har også virkning for sagsbehandling og skønsmæssige afgørelser i medfør af andre love, f.eks. bygnings- og miljølovgivningen. I byzoneområder og sommerhusområder, der ikke er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, kan byrådet modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af ny bebyggelse eller ubebyggede arealer, når det ansøgte er i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens 12. (Dog ikke for områder udlagt til offentlige formål). Byrådet har for alle områder i kommunen mulighed for at hindre et projekt ved at nedlægge et forbud efter planlovens 14. Et sådant forbud betyder, at byrådet inden et år skal offentliggøre et forslag til lokalplan, der fastsætter den detaljerede brug af området. Ønsker byrådet at fremme eller muliggøre et bestemt initiativ, der strider mod de gældende rammebestemmelser for et område, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der indeholder nye eller ændrede rammebestemmelser. Byrådet kan dog tillade mindre fravigelser fra rammebestemmelserne i tilfælde, hvor der søges om en ændret anvendelse eller et mindre bygge- eller anlægsprojekt, der ikke er lokalplanpligtigt. Byrådet skal i disse tilfælde ved behandlingen af ansøgningen, foretage en individuel og konkret vurdering af om projektet kan etableres på det pågældende sted Lokalplaner For mange områder er der allerede en gældende byplanvedtægt eller lokalplan, der fastlægger de detaljerede bestemmelser for et områdets anvendelse. Kommuneplanens rammer ændrer ikke status for allerede gældende byplanvedtægter og lokalplaner. I den enkelte ramme er der skrevet hvilken lokalplan eller byplanvedtægt der er gældende for hele eller dele af rammens område. Gældende lokalplaner kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside Er der uoverensstemmelse mellem kommuneplanen og en lokalplan, kan byrådet kun håndhæve kommuneplanen ved at udarbejde en ny lokalplan. Byrådet kan beslutte at udarbejde lokalplaner for de enkelte rammeområder på eget initiativ eller efter henvendelse fra en borger. Som udgangspunkt skal der ved ethvert større bygge- eller anlægsarbejde eller hvor der sker en væsentlig ændring af anvendelsen af bebyggelse og arealer, udarbejdes en lokalplan. Det er altid en konkret vurdering, om et projekt er lokalplanpligtigt. Fejø æbler. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 7

8 Uanset bestemmelserne i rammer og lokalplaner kan en lovlig anvendelse af en ejendom fortsætte uændret. Gældende servitutbestemmelser berøres ikke af rammerne. Der er derimod mulighed for at ophæve visse servitutbestemmelser i en lokalplan. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke disponeres over ejendommen på en måde, der er i strid med lokalplanen. Hvordan læses kommuneplanens rammedel Rammedelen indledes med nogle sider med generelle rammebestemmelser, der gælder for alle områder i kommunen. Derefter kommer et afsnit med hvad der generelt gælder for et område af en bestemt type. Endelig kommer de enkelte rammeområder, der først er opdelt efter distrikter, som er de tidligere kommunegrænser, derefter i byer efter størrelse og endelig er områderne opdelt efter hvad områderne overvejende anvendes til; centerområder, blandet bolig- og erhvervsområder, boligområder, erhvervsområder, områder til offentlige formål, rekreative områder, sommerhusområder samt tekniske anlæg. Under hver enkelt ramme er angivet generelle anvendelsesbestemmelser, bebyggelsens omfang og udformning, max. etager, max. bebyggelseshøjde, zonestatus, gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt notat til andre bestemmelser og oplysninger. Er der ingen tekst eller står der et -, er det alene byggelovens bestemmelser, der er gældende. Rammerne for de enkelte områder kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside kort.htm. Et komplet overblik over de bestemmelser, der gælder for et bestemt område, fås ved at supplere de bestemmelser der er anført under hvert enkelt rammeområde, med de generelle rammer for hele kommunen og for områdetyper samt for de retningslinjer der berører området som beskrevet i Kommuneplanens Rapport I. Før du går i gang Hvis du overvejer større bygge- og anlægsarbejder, større nedrivninger eller større udstykninger, er det en god idé at drøfte projektet med kommunens Teknik- og Miljømyndighed inden det egentlige projekteringsarbejde sættes i gang. Herved kan det afklares, om projektet er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning, om projektet skal tilpasses området, og om projektet har en størrelse eller karakter, som forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Bagtorvet i Maribo. 8 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

9 1.1 Generelle rammer for hele kommunen Ved lokalplanlægning og administration af alle kommunens rammeområder skal følgende generelle rammebestemmelser overholdes for de områder, hvor det pågældende emne er aktuelt. Zoneforhold Kommunens arealer er opdelt i zoner; byzone, landzone og sommerhusområder. De forskellige zoner kan ses på kort på Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle større byer. Sommerhusområderne er sommerhusområder, der med lokalplan, bygningsvedtægt eller byplanvedtægt er overført til sommerhusområde. Det åbne land og de mindste landsbyer er i landzone. Områder, der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Kollegiebebyggelse: 1 parkeringsplads for hver fjerde boligenhed. Feriehoteller og feriebebyggelser: 1 parkeringsplads pr. enhed. Ældreboliger: Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde: 1 parkeringsplads for hver anden bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster. Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal. Udvalgsvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Kontorer og liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 65 m² bruttoetageareal. Lagerbygninger: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal. Andre erhverv, institutioner mv.: Fastsættes fra sag til sag efter vurdering af antal ansatte samt kunder. Blandet bolig og erhverv: Fastsættes forholdsmæssigt mellem ovennævnte ejendomstyper. Sommerhusområder: 2 parkeringspladser pr. hus. Bebyggelse eller anden anvendelse af ejendomme i landzone kræver, at der er meddelt og foreligger en gældende landzonetilladelse, før der kan gives en byggetilladelse. I byzone og sommerhusområde kræves der ikke landzonetilladelse før der kan gives en byggetilladelse. Landzoneområdet kan ved udarbejdelse af lokalplaner overføres til byzone eller sommerhusområde. Det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte område om området vil bliver overført til byzone eller sommerhusområde ved lokalplanlægning. Tidligere udlagte byzoneareler kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke skal bebygges foreløbig. De arealer der ikke forventes brugt til byformål de næste 12 år, tilbageføres til landzone. Det drejer sig om arealer udlagt til grønne områder, som beskrevet og vist på kort i kommuneplanens kapitel 6, Byudvikling og bosætning, om arealer udlagt til boligformål som beskrevet i kapitel 7, Boliger og endelig om arealer udlagt til erhvervsformål som beskrevet i kapitel 8, Erhverv. Parkeringspladser Parkeringspladser skal, hvor det er muligt, anlægges på egen grund. I øvrigt gælder følgende hovedprincipper: Fritliggende parcelhuse: 2 parkeringspladser pr. hus. Række-, dobbelt-, kæde-, klyngehuse og lignende: 1½ parkeringsplads pr. hus/lejlighed. Pladserne kan etableres som fælles parkeringspladser. Lejligheder: 1 parkeringsplads pr. lejlighed. Lollandsk landskab. Friarealer Lokalplaner skal sikre, at der ved byggerier udlægges udendørs friarealer, som bl.a. kan bruges til opholdsarealer og legeområder. I de udendørs friarealer er parkerings- og vejarealer ikke medregnet. Ved lokalplanlægning af nye bebyggelser med mere end 10 boliger gælder, at mindst 10 % af det samlede grundareal i lokalplanområdet skal anvendes til fælles friarealer for bebyggelsen. Ved planlægning af nye sommerhusområder skal det sikres, at områderne ikke bliver tæt bebyggede, men holdes åbne med større rekreative arealer (beplantningsbælter, søer, græsarealer, stier og andre fællesarealer), der som minimum skal udgøre 30 % af det samlede areal. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 9

10 Udsigt over Syltholm Vindmøllepark. Ved udlæg af nye erhvervsområder skal der sikres rigelige friarealer med offentlig adgang, som bestå af græsarealer, beplantningsbælter, fælles pladser o.lign. For den enkelte ejendom, herunder også ved ændret anvendelse af en ejendom f.eks. fra erhverv til bolig, gælder at der til bebyggelsen mindst skal etableres friareal som nedenfor: Ved almindelige beboelsesbygninger skal friarealet udgøres mindst 100 % af etagearealet ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse og mindst 30 % af etagearealet ved etagebebyggelse. Ved ungdomsboliger, hoteller og lignende skal friarealet udgøre mindst 50 % af etagearealet ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse og mindst 15 % af etagearealet ved etagebebyggelse. Ved bygninger for erhverv, undervisning, kulturelle formål og lignende skal friarealet udgøre mindst 5 % af etagearealet. Etageantal Når ikke andet er nævnt under de enkelte rammeområder gælder følgende: ½ etage betyder udnyttet tagetage (et hus med saddeltag eller lignende) således, at en del af tagetagen kan udnyttes til f.eks. boligformål med almindelig etagehøjde. Forsyning Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at lokalplanerne er i overensstemmelse med kommunens sektorplaner for forsyning. Skiltning Retningslinjer for skiltning og reklamering i byzone fastlægges i lokalplanerne. For de byområder, hvor der ikke er en gældende lokalplan med bestemmelser om skiltning, gælder generelt følgende: Der må kun skiltes for virksomheder på egen grund. Skiltning og belysning må ikke virke skæmmende eller generende for omgivelserne. Skiltning skal være enkel og informativ. Skiltning kan opsættes på bygninger eller som fritstående skilte i en maksimal højde af 5 meter over terræn. For skiltning, der virker dominerende i det åbne land, herunder også ud mod stats- og kommuneveje, gælder endvidere naturbeskyttelseslovens 21. Støj Støjende områder/anlæg/virksomheder skal så vidt muligt være adskilt fra støjfølsomme områder som f.eks. områder til boligbebyggelse, institutioner, parker, kolonihaver og andre rekreative formål. Nye virksomheder, herunder ved nyindretning i eksisterende bygninger, må ikke placeres på steder, hvor de medfører gener for tilgrænsende områder eller mere støjfølsomme virksomheder i erhvervsområdet. Hvis boliger eller anden støjfølsom anvendelse skal placeres i nærheden af støjbelastede områder, så som erhvervsområder, i nærheden af større veje eller jernbaner, skal der i en lokalplan for området fastsættes bestemmelser om støjafskærmning. Støjforhold reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og støjvejledninger fra Miljøstyrelsen. Det skal sikres, at de til enhver tid fastsatte støjgrænser overholdes. Små vindmøller Små vindmøller i by- og boligområder kan være til gene for naboer grundet støj, samt at der er tale om en genstand i konstant bevægelse. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der derfor tages stilling til, hvorvidt små vindmøller kan placeres i områderne. Ved små vindmøller forstås normalt enkeltplacerede møller med et rotorareal på enten op til 1 m² rotorareal (mikromølle) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (mini-mølle). 10 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

11 Bevaringsinteresser En række bebyggelser og bygninger er på grund af deres arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistoriske værdier udpeget som bevaringsværdige, og må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. I forbindelse med lokalplanlægningen revurderes bygningernes bevaringsværdi og bevaringsbestemmelser indarbejdes i lokalplanen. Kystnærhedszonen I kystnærhedszonen stilles der særlige krav til lokalplanlægningens omfang med hensyn til visualisering af et planlagt byggeris indvirkning på kysten. Ved bygningshøjder over 8,5 meter skal der ligeledes anføres begrundelser herfor. Bevægelseshæmmede Adgangsarealer, friarealer, parkeringsarealer og fodgængerarealer i øvrigt skal udformes, så de i videst muligt omfang kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Energibesparende bebyggelse Byrådet ønsker, at ny bebyggelse og bebyggelse, der ombygges eller renoveres, så vidt muligt opføres som miljømæssigt bæredygtigt byggeri. Der kan i lokalplaner optages bestemmelser om anvendelse af bæredygtige materialer, fastsættelse af energiklasser, anvendelse af alternativ energi mv. i det omfang planlovens bestemmelser åbner mulighed for det. Afledning af regn- og overfladevand Afledning af regn- og overfladevand skal så vidt muligt ske lokalt, for eksempel via faskiner på egen grund eller gennem regnvandsbassiner til vandløb. Ved afledning til vandløb skal det sikres at der ikke sker en væsentlig forringelse af vandløbets vandafledningsevne. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der sikres, at de valgte løsninger indgår som en integreret del af planlægningen. Koordinering med andet indhold i kommuneplanen Ud over de generelle rammer skal der tages hensyn til de øvrige afsnit i hele kommuneplanen, hvor der for de fleste emner er opstillet uddybende retningslinjer. Foruden kommuneplanens rammer og retningslinjer findes der andre bestemmelser, der er fastsat ved anden lovgivning og planlægning, f.eks. jordforureningsloven, fredsskovspligt, fredninger og beskyttelseszoner ifølge naturbeskyttelsesloven og museumsloven samt vejbyggelinjer. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, dog medregnes altid det fulde kælderareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fratrækkes det reelle tal op til 200 m² arealer til personalets kantine, toiletter og pauserum. En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Internethandel og postordrevirksomhed samt butikker der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, restauranter og klinikker skal ikke behandles efter reglerne om detailhandel. Engrosvirksomhed er kun detailhandel, hvis virksomheden har et betydeligt salg til private. Dagligvarebutikker er f.eks. supermarkeder, frugt- og grøntforretninger, brødudsalg, blomster, døgnkiosker, butikker med salg af artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler samt servicestationer med kiosksalg. Udvalgsvarebutikker sælger primært varer som bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/ tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker osv. Pladskrævende butikker: Butikker der alene forhandler pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker vil dog kun kunne placeres i områder til særligt pladskrævende varegrupper, hvis der ikke er plads i bymidten eller bydelscentrene. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må maksimum være m². Rækkefølge for udnyttelse af rammer Erhvervsområderne i Holeby skal udlægges etapevis som beskrevet i kapitel 8, Erhverv. Det betyder at der er fastlagt en rækkefølgebestemmelse, således at rammeområde 360- E7 skal tages i brug før rammeområde 360-E4. Rammeområde 360-E4 kan undtagelsesvis tages i brug først, hvis det er til store transporttunge erhvervsvirksomheder, der ikke kan rummes i erhvervsområde 360-E7. Detailhandel I rammerne for de enkelte områder, hvor der må etableres butikker, er der skrevet maksimale størrelser på den enkelte butik og i nogle tilfælde den samlede ramme for butikker inden for området. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 11

12 1.2 Rammer for typer af områder Anvendelsen i de enkelte rammeområder er fastsat ud fra hvad der er hovedanvendelsen i det enkelte område og er opdelt i nedenstående kategorier. Centerområder Centerområder er til boliger blandet med bymæssige funktioner såsom detailhandel, hoteller, restaurationer, liberale erhverv og service, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur mv. Centerområderne er opdelt i tre typer; bymidter, bydelscentre og lokalcentre, som beskrevet i detailhandelsstrukturen i kapitel 9, Detailhandel. Blandet bolig og erhverv Blandet byområde: Områder til en blanding af boliger og erhverv, der kan indpasses i forhold til boligerne (erhvervsområder i kategori A og B som beskrevet nedenfor, men uden mulighed for detailhandel). Landsbyområde: Område til landbrugsformål, boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse), mindre butikker til områdets daglige forsyning, mindre erhvervsvirksomheder uden genevirkninger for området og offentlige formål. I landsbyerne er der mulighed for at opføre et mindre antal boliger. Nybyggeri skal finde sted som huldudfyldning og afrunding af eksisterende bebyggelse og på baggrund af en konkret vurdering, herunder bygningernes arkitektur og indvirkning på landsbymiljøet. Boligområder Åben lav bebyggelse: Fritliggende parcelhuse opført på egen grund. For nye boligområder fastsættes en minimumsafstand til skel på 2,5 meter. Tæt-lav bebyggelse: Kædehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lignende. Tæt-lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Etagebolig: Etagebyggeri, der altid er opdelt med vandrette skel, men som derudover kan opdeles med lodrette lejlighedsskel. Selvom et område er fastlagt til boligformål, kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, arkitektvirksomhed eller lignende, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. For områder, der i rammerne er fastlagt til helårsbeboelse, betyder det, at byrådet ikke vil give tilladelse til at boliger inden for området ændrer status fra helårsbolig til fritidshus. For områder, der ikke er fastlagt til helårsbeboelse, vil der kunne søges om at ændre status fra helårsbolig til fritidshus. Erhvervsområder Erhvervsområderne er opdelt i typer af områder i overensstemmelse ABCDEF-modellen, som er beskrevet i kapitel 8, Erhverv. A. Bymidteområde - hører under de ovennævnte centerområder - Erhverv i miljøklasse 1-2. Her placeres erhverv der kun i ringe grad påvirker omgivelserne, og som har et lille behov for godstransport, og som regel også et lille behov for adgang i bil. Til gengæld har virksomheder i denne kategori et stort behov for at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har god adgang til fods, på cykel, og med kollektiv transport. De primære erhverv i denne kategori er liberale erhverv, forretninger, mindre kontorer, værksteder, bogbinderier og visse typer af laboratorier. B. Erhvervsområde i byen - Erhverv i miljøklasse 1-3. Erhverv der i mindre grad påvirker omgivelserne og som i nogen grad har behov for godstransport, og ofte i mindre varebiler placeres her. Virksomhederne i denne kategori har brug for god adgang for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til fods, på cykel, og med kollektiv transport. Kragenæs fritidshavn. 12 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

13 Albuen. De primære erhverv i denne kategori er som i kategori A værksteder, bogbinderier og visse typer af laboratorier, men også håndværksprægede virksomheder, servicevirksomheder og større kontorer. Kategorien bruges ofte på mindre erhvervsområder inde i byerne tæt på offentlig transport. C. Erhvervsområde på kanten af byen - Erhverv i miljøklasse 3-7. De traditionelle erhvervsområder hvor der i et vist omfang er adgang til kollektiv transport, og hvor de fleste medarbejdere bruger cyklen eller bilen. Virksomhederne i denne kategori har et moderat transportbehov. Erhverv i denne kategori spænder i princippet fra større kontorer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, så her er det primært behovet for godstransport der sætter grænsen for hvilke typer virksomheder der kan placeres i kategorien. Områder i denne kategori vil ofte skulle zoneopdeles efter miljøklasser i en lokalplan, for at sikre placeringen af en virksomhed ikke forhindrer placeringen af andre virksomheder i en lavere miljøklasse. Endvidere vil det være sjældent, at områder i denne kategori giver mulighed for virksomheder i miljøklasse 7. Da virksomheder i denne kategori ligger på grænsen mellem det åbne land og byen, vil der her blive stillet særlig krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. D. Transporttungt erhvervsområde - Erhverv i miljøklasse 2-6. Erhverv i denne kategori har et særligt transportbehov, eller virksomheder der servicerer transporterhvervene. Medarbejderne har her god adgang med bil og cykel, og moderat mulighed for at benytte offentlig transport. Erhverv i denne kategori er transporttunge virksomheder eller havnerelaterede virksomheder, og spænder i princippet fra kontorer til asfaltfabrikker. Men det skal kunne godtgøres at virksomheden har et særligt transportbehov, f.eks. shipping virksomheder der både har kontorer og lagerkapacitet, eller en betonelementvirksomhed. Områder i denne kategori vil ofte skulle zoneopdeles efter miljøklasser i en lokalplan, for at sikre placeringen af en virksomhed ikke, forhindrer placeringen af andre virksomheder i en lavere miljøklasse. Da virksomheder i denne kategori ligger på grænsen mellem det åbne land, vandet og byen vil der her blive stillet særlige krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. E. Lokalt erhvervsområde - Erhverv i miljøklasse 2-4. Erhverv i denne kategori er lokaliseret uden for den overordnede erhvervsstruktur i udviklingsområderne. Virksomheder her har et ringe behov for at deres medarbejdere kan gå, cykle og bruge den kollektive transport på vej til arbejde, og er i ringe grad afhængige af godstransport. Der er primært tale om små og mindre virksomheder inden for overfladebehandlende -, håndværks-, service- og levnedsmiddelvirksomheder. Mange af virksomhederne i denne kategori vil ofte skulle flytte ind i de større erhvervsområder, hvis de ønsker at udvide. Da virksomheder i denne kategori ofte ligger på grænsen mellem det åbne land og byen vil der her blive stillet særlig krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. F. Agro industriområde - Erhverv i miljøklasse 3-7. Særligt erhvervsområde, for jordbrugsrelaterede produktionsvirksomheder. Virksomheder her har et ringe behov for at deres medarbejdere kan gå, cykle og bruge den kollektive transport på vej til arbejde, men kan have et stort godstransportbehov. Virksomhederne skal bruge produkterne fra de primære agroerhverv, og evt. producere dem selv. Erhverv i denne kategori er f.eks. algeproduktion, biogasanlæg, gartnerier, svineproduktionsanlæg, producenter af biobrændsel mv. Da virksomheder i denne kategori primært ligger i landzone, vil der her blive stillet særlige krav til deres indpasning i landskabet. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. Områder til offentlige formål Denne områdetype omfatter uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, kulturelle institutioner, administration, kirker og kirkegårde, ældreboliger mv. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 13

14 Seljerøn (Bornholmsk røn). Områder til offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Rekreative områder Denne områdetype omfatter de rekreative grønne områder, idrætsanlæg, golfbaner, fritidshavne, feriecentre, campingpladser og besøgscentre som beskrevet i kommuneplanens kapitel 6, Byudvikling og bosætning og kapitel 12, Turisme og friluftsliv. Sommerhusområder Omfatter områder der er udlagt til sommerhusområder jf. kapitel 12.2, Sommerhusområder, hvor der er fastlagt retningslinjer for udarbejdelse af lokalplaner for nye sommerhusområder. En bolig i et sommerhusområde, der er fastlagt ved bygnings- eller byplanvedtægt eller lokalplan må bortset fra kortvarige ferieophold mv. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har efter anmeldelse til kommunen en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i mindst 8 år. Er sommerhuset beliggende i landzone kan ejeren, hvis han opfylder pensionistreglen jf. planloven, søge en personlig tilladelse, og derigennem få lov til at bo i sommerhuset hele året. Om sommerhuset er beliggende i sommerhusområde eller landzone fremgår af feltet zonenotat under den enkelte ramme og af kort på Tekniske anlæg Denne områdetype omfatter trafikanlæg, forsyningsanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller, mv. 14 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

15 1.3 Kommunens opdeling i distrikter Lolland Kommune inddeles i 7 distrikter. Grænserne for distrikterne svarer til de tidligere kommunegrænser og distrikterne nummereres med de tidligere kommunenumre, Holeby 355 Højreby 359 Maribo 363 Nakskov 367 Ravnsborg 379 Rudbjerg 381 Rødby 383 Nummerering af rammer De gamle rammer fra før kommunesammenlægningen bibeholder deres nummer, hvor det tidligere kommunenummer (distriktsnummer) sættes foran med bindestreg, således: Rammeområde B14 i Ravnsborg kommer nu til at hedde: 379-B14 Rammeområde 1.E.2 i Maribo kommer nu til at hedde: E.2 osv. Når der udlægges nye rammeområder eller eksisterende rammeområder ændres, nummereres de fortløbende med Lolland Kommunes nummer foran, således: Centerområde 360-C1 osv. Blandet bolig og erhverv 360-BE1 osv. Boligområder 360-B1 osv. Erhvervsområde 360-E1 osv. Offentlige formål 360-O1 osv. Rekreativt område 360-R1 osv. Sommerhusområde 360-S1 osv. Tekniske anlæg 360-T1 osv. Kappel mølle. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 15

16 16 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Oversigtskort over distrikter.

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere