Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning"

Transkript

1 Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning

2 Lolland Kommuneplan Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam, Lolland Kommune Lolland Kommune Annette Greenfort (BaSS), Kirsten Sydendal, Alex Sunding, Peter Fournais, Peter Hansen, Femern A/S, Kragenæs Camping, Lolland Forsyning & Lolland Kommune Kort & Matrikelstyrelsen & Lolland Kommune

3 Kommuneplan for Lolland Kommune Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle rammer for hele kommunen Rammer fortyper af områder Kommunens opdeling i distrikter Distrikt Holeby Centerby - Holeby...18 Centerområder...19 Blandet bolig- og erhvervsområder...20 Boligområder...22 Erhvervsområder...26 Offentlige områder...32 Rekreative områder...35 Teknisk anlæg Landsby - Errindlev...36 Blandet bolig- og erhvervsområder...37 Boligområder...37 Erhvervsområder...38 Offentlige områder Landsby - Fuglse...39 Blandet bolig- og erhvervsområder...40 Boligområder Øvrige...41 Blandet bolig- og erhvervsområder...41 Rekreative områder...43 Sommerhusområder Distrikt Højreby Centerby - Søllested...47 Centerområder...48 Blandet bolig- og erhvervsområder...48 Boligområder...49 Erhvervsområder...53 Offentlige områder...55 Rekreative områder Landsby - Halsted...63 Blandet bolig- og erhvervsområder...64 Boligområder...64 Offentlige områder...65 Rekreative områder Landsby - Vesterborg...68 Blandet bolig- og erhvervsområder...69 Boligområder...70 Erhvervsområder...71 Offentlige områder Øvrige...74 Blandet bolig- og erhvervsområder...74 Offentlige områder Distrikt Maribo Hovedby - Maribo Vest og Øst...78 Centerområder...80 Blandet bolig- og erhvervsområder...83 Boligområder...84 Erhvervsområder...98 Offentlige områder Rekreative områder Landsby - Bandholm Centerområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Landsby - Stokkemarke Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Distrikt Nakskov Hovedby - Nakskov Vest og Øst Centerområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Distrikt Ravnsborg Centerby - Horslunde Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Landsby - Birket-Torrig Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Landsby - Kragenæs Blandet bolig- og erhvervsområder Rekreative områder Landsby - Sandby Centerområder Boligområder Erhvervsområder Teknisk anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE

5 6.5 Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Teknisk anlæg Vindmøller Ændringer i forhold til tidligere kommuner Distrikt Rudbjerg Centerby - Dannemare Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Offentlige områder Landsby - Langø Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Landsby - Vestenskov Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Offentlige områder Øvrige Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Distrikt Rødby Centerby - Rødby Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Teknisk anlæg Centerby - Rødbyhavn Centerområder Blandet bolig- og erhvervsområder Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Sommerhusområder Teknisk anlæg Øvrige Blandet bolig- og erhvervsområder Sommerhusområder Teknisk anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 5

6 6 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

7 1 Indledning Denne del af kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet af lokalplaner og danner grundlag for behandling af ansøgninger mv., der ikke kræver lokalplan. Rammerne er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, som beskrevet i kommuneplanens Rapport I. Byrådet skal i lokalplanlægningen og den løbende administration virke for, at kommuneplanens mål og retningslinjer gennemføres. Rammerne er dermed det mellemled, der overfører hovedstrukturens overordnede målsætninger og retningslinjer og hensigter til den mere deltaljerede lokalplanlægning af enkeltområderne. Rammerne indeholder bestemmelser for de enkelte områders anvendelse og danner grundlag for en lokalplanlægning, hvor der kan fastsættes detaljerede bestemmelser for byggeriets udformning, bebyggelsesprocent, højde på byggeri mv. og indpasning i miljøet. Rammerne er udtryk for de maksimale grænser for f.eks. bygningers højder og antal etager. Byrådet kan frit indskrænke rammernes bestemmelser i en lokalplan, men ikke udvide disse. Rammebestemmelserne har også virkning for sagsbehandling og skønsmæssige afgørelser i medfør af andre love, f.eks. bygnings- og miljølovgivningen. I byzoneområder og sommerhusområder, der ikke er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, kan byrådet modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af ny bebyggelse eller ubebyggede arealer, når det ansøgte er i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens 12. (Dog ikke for områder udlagt til offentlige formål). Byrådet har for alle områder i kommunen mulighed for at hindre et projekt ved at nedlægge et forbud efter planlovens 14. Et sådant forbud betyder, at byrådet inden et år skal offentliggøre et forslag til lokalplan, der fastsætter den detaljerede brug af området. Ønsker byrådet at fremme eller muliggøre et bestemt initiativ, der strider mod de gældende rammebestemmelser for et område, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der indeholder nye eller ændrede rammebestemmelser. Byrådet kan dog tillade mindre fravigelser fra rammebestemmelserne i tilfælde, hvor der søges om en ændret anvendelse eller et mindre bygge- eller anlægsprojekt, der ikke er lokalplanpligtigt. Byrådet skal i disse tilfælde ved behandlingen af ansøgningen, foretage en individuel og konkret vurdering af om projektet kan etableres på det pågældende sted Lokalplaner For mange områder er der allerede en gældende byplanvedtægt eller lokalplan, der fastlægger de detaljerede bestemmelser for et områdets anvendelse. Kommuneplanens rammer ændrer ikke status for allerede gældende byplanvedtægter og lokalplaner. I den enkelte ramme er der skrevet hvilken lokalplan eller byplanvedtægt der er gældende for hele eller dele af rammens område. Gældende lokalplaner kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside Er der uoverensstemmelse mellem kommuneplanen og en lokalplan, kan byrådet kun håndhæve kommuneplanen ved at udarbejde en ny lokalplan. Byrådet kan beslutte at udarbejde lokalplaner for de enkelte rammeområder på eget initiativ eller efter henvendelse fra en borger. Som udgangspunkt skal der ved ethvert større bygge- eller anlægsarbejde eller hvor der sker en væsentlig ændring af anvendelsen af bebyggelse og arealer, udarbejdes en lokalplan. Det er altid en konkret vurdering, om et projekt er lokalplanpligtigt. Fejø æbler. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 7

8 Uanset bestemmelserne i rammer og lokalplaner kan en lovlig anvendelse af en ejendom fortsætte uændret. Gældende servitutbestemmelser berøres ikke af rammerne. Der er derimod mulighed for at ophæve visse servitutbestemmelser i en lokalplan. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke disponeres over ejendommen på en måde, der er i strid med lokalplanen. Hvordan læses kommuneplanens rammedel Rammedelen indledes med nogle sider med generelle rammebestemmelser, der gælder for alle områder i kommunen. Derefter kommer et afsnit med hvad der generelt gælder for et område af en bestemt type. Endelig kommer de enkelte rammeområder, der først er opdelt efter distrikter, som er de tidligere kommunegrænser, derefter i byer efter størrelse og endelig er områderne opdelt efter hvad områderne overvejende anvendes til; centerområder, blandet bolig- og erhvervsområder, boligområder, erhvervsområder, områder til offentlige formål, rekreative områder, sommerhusområder samt tekniske anlæg. Under hver enkelt ramme er angivet generelle anvendelsesbestemmelser, bebyggelsens omfang og udformning, max. etager, max. bebyggelseshøjde, zonestatus, gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt notat til andre bestemmelser og oplysninger. Er der ingen tekst eller står der et -, er det alene byggelovens bestemmelser, der er gældende. Rammerne for de enkelte områder kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside kort.htm. Et komplet overblik over de bestemmelser, der gælder for et bestemt område, fås ved at supplere de bestemmelser der er anført under hvert enkelt rammeområde, med de generelle rammer for hele kommunen og for områdetyper samt for de retningslinjer der berører området som beskrevet i Kommuneplanens Rapport I. Før du går i gang Hvis du overvejer større bygge- og anlægsarbejder, større nedrivninger eller større udstykninger, er det en god idé at drøfte projektet med kommunens Teknik- og Miljømyndighed inden det egentlige projekteringsarbejde sættes i gang. Herved kan det afklares, om projektet er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning, om projektet skal tilpasses området, og om projektet har en størrelse eller karakter, som forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Bagtorvet i Maribo. 8 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

9 1.1 Generelle rammer for hele kommunen Ved lokalplanlægning og administration af alle kommunens rammeområder skal følgende generelle rammebestemmelser overholdes for de områder, hvor det pågældende emne er aktuelt. Zoneforhold Kommunens arealer er opdelt i zoner; byzone, landzone og sommerhusområder. De forskellige zoner kan ses på kort på Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle større byer. Sommerhusområderne er sommerhusområder, der med lokalplan, bygningsvedtægt eller byplanvedtægt er overført til sommerhusområde. Det åbne land og de mindste landsbyer er i landzone. Områder, der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Kollegiebebyggelse: 1 parkeringsplads for hver fjerde boligenhed. Feriehoteller og feriebebyggelser: 1 parkeringsplads pr. enhed. Ældreboliger: Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde: 1 parkeringsplads for hver anden bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster. Dagligvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal. Udvalgsvarebutikker: 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Kontorer og liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 65 m² bruttoetageareal. Lagerbygninger: 1 parkeringsplads pr. 100 m² bruttoetageareal. Andre erhverv, institutioner mv.: Fastsættes fra sag til sag efter vurdering af antal ansatte samt kunder. Blandet bolig og erhverv: Fastsættes forholdsmæssigt mellem ovennævnte ejendomstyper. Sommerhusområder: 2 parkeringspladser pr. hus. Bebyggelse eller anden anvendelse af ejendomme i landzone kræver, at der er meddelt og foreligger en gældende landzonetilladelse, før der kan gives en byggetilladelse. I byzone og sommerhusområde kræves der ikke landzonetilladelse før der kan gives en byggetilladelse. Landzoneområdet kan ved udarbejdelse af lokalplaner overføres til byzone eller sommerhusområde. Det fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte område om området vil bliver overført til byzone eller sommerhusområde ved lokalplanlægning. Tidligere udlagte byzoneareler kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke skal bebygges foreløbig. De arealer der ikke forventes brugt til byformål de næste 12 år, tilbageføres til landzone. Det drejer sig om arealer udlagt til grønne områder, som beskrevet og vist på kort i kommuneplanens kapitel 6, Byudvikling og bosætning, om arealer udlagt til boligformål som beskrevet i kapitel 7, Boliger og endelig om arealer udlagt til erhvervsformål som beskrevet i kapitel 8, Erhverv. Parkeringspladser Parkeringspladser skal, hvor det er muligt, anlægges på egen grund. I øvrigt gælder følgende hovedprincipper: Fritliggende parcelhuse: 2 parkeringspladser pr. hus. Række-, dobbelt-, kæde-, klyngehuse og lignende: 1½ parkeringsplads pr. hus/lejlighed. Pladserne kan etableres som fælles parkeringspladser. Lejligheder: 1 parkeringsplads pr. lejlighed. Lollandsk landskab. Friarealer Lokalplaner skal sikre, at der ved byggerier udlægges udendørs friarealer, som bl.a. kan bruges til opholdsarealer og legeområder. I de udendørs friarealer er parkerings- og vejarealer ikke medregnet. Ved lokalplanlægning af nye bebyggelser med mere end 10 boliger gælder, at mindst 10 % af det samlede grundareal i lokalplanområdet skal anvendes til fælles friarealer for bebyggelsen. Ved planlægning af nye sommerhusområder skal det sikres, at områderne ikke bliver tæt bebyggede, men holdes åbne med større rekreative arealer (beplantningsbælter, søer, græsarealer, stier og andre fællesarealer), der som minimum skal udgøre 30 % af det samlede areal. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 9

10 Udsigt over Syltholm Vindmøllepark. Ved udlæg af nye erhvervsområder skal der sikres rigelige friarealer med offentlig adgang, som bestå af græsarealer, beplantningsbælter, fælles pladser o.lign. For den enkelte ejendom, herunder også ved ændret anvendelse af en ejendom f.eks. fra erhverv til bolig, gælder at der til bebyggelsen mindst skal etableres friareal som nedenfor: Ved almindelige beboelsesbygninger skal friarealet udgøres mindst 100 % af etagearealet ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse og mindst 30 % af etagearealet ved etagebebyggelse. Ved ungdomsboliger, hoteller og lignende skal friarealet udgøre mindst 50 % af etagearealet ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse og mindst 15 % af etagearealet ved etagebebyggelse. Ved bygninger for erhverv, undervisning, kulturelle formål og lignende skal friarealet udgøre mindst 5 % af etagearealet. Etageantal Når ikke andet er nævnt under de enkelte rammeområder gælder følgende: ½ etage betyder udnyttet tagetage (et hus med saddeltag eller lignende) således, at en del af tagetagen kan udnyttes til f.eks. boligformål med almindelig etagehøjde. Forsyning Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det sikres, at lokalplanerne er i overensstemmelse med kommunens sektorplaner for forsyning. Skiltning Retningslinjer for skiltning og reklamering i byzone fastlægges i lokalplanerne. For de byområder, hvor der ikke er en gældende lokalplan med bestemmelser om skiltning, gælder generelt følgende: Der må kun skiltes for virksomheder på egen grund. Skiltning og belysning må ikke virke skæmmende eller generende for omgivelserne. Skiltning skal være enkel og informativ. Skiltning kan opsættes på bygninger eller som fritstående skilte i en maksimal højde af 5 meter over terræn. For skiltning, der virker dominerende i det åbne land, herunder også ud mod stats- og kommuneveje, gælder endvidere naturbeskyttelseslovens 21. Støj Støjende områder/anlæg/virksomheder skal så vidt muligt være adskilt fra støjfølsomme områder som f.eks. områder til boligbebyggelse, institutioner, parker, kolonihaver og andre rekreative formål. Nye virksomheder, herunder ved nyindretning i eksisterende bygninger, må ikke placeres på steder, hvor de medfører gener for tilgrænsende områder eller mere støjfølsomme virksomheder i erhvervsområdet. Hvis boliger eller anden støjfølsom anvendelse skal placeres i nærheden af støjbelastede områder, så som erhvervsområder, i nærheden af større veje eller jernbaner, skal der i en lokalplan for området fastsættes bestemmelser om støjafskærmning. Støjforhold reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og støjvejledninger fra Miljøstyrelsen. Det skal sikres, at de til enhver tid fastsatte støjgrænser overholdes. Små vindmøller Små vindmøller i by- og boligområder kan være til gene for naboer grundet støj, samt at der er tale om en genstand i konstant bevægelse. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der derfor tages stilling til, hvorvidt små vindmøller kan placeres i områderne. Ved små vindmøller forstås normalt enkeltplacerede møller med et rotorareal på enten op til 1 m² rotorareal (mikromølle) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (mini-mølle). 10 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

11 Bevaringsinteresser En række bebyggelser og bygninger er på grund af deres arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistoriske værdier udpeget som bevaringsværdige, og må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. I forbindelse med lokalplanlægningen revurderes bygningernes bevaringsværdi og bevaringsbestemmelser indarbejdes i lokalplanen. Kystnærhedszonen I kystnærhedszonen stilles der særlige krav til lokalplanlægningens omfang med hensyn til visualisering af et planlagt byggeris indvirkning på kysten. Ved bygningshøjder over 8,5 meter skal der ligeledes anføres begrundelser herfor. Bevægelseshæmmede Adgangsarealer, friarealer, parkeringsarealer og fodgængerarealer i øvrigt skal udformes, så de i videst muligt omfang kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Energibesparende bebyggelse Byrådet ønsker, at ny bebyggelse og bebyggelse, der ombygges eller renoveres, så vidt muligt opføres som miljømæssigt bæredygtigt byggeri. Der kan i lokalplaner optages bestemmelser om anvendelse af bæredygtige materialer, fastsættelse af energiklasser, anvendelse af alternativ energi mv. i det omfang planlovens bestemmelser åbner mulighed for det. Afledning af regn- og overfladevand Afledning af regn- og overfladevand skal så vidt muligt ske lokalt, for eksempel via faskiner på egen grund eller gennem regnvandsbassiner til vandløb. Ved afledning til vandløb skal det sikres at der ikke sker en væsentlig forringelse af vandløbets vandafledningsevne. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der sikres, at de valgte løsninger indgår som en integreret del af planlægningen. Koordinering med andet indhold i kommuneplanen Ud over de generelle rammer skal der tages hensyn til de øvrige afsnit i hele kommuneplanen, hvor der for de fleste emner er opstillet uddybende retningslinjer. Foruden kommuneplanens rammer og retningslinjer findes der andre bestemmelser, der er fastsat ved anden lovgivning og planlægning, f.eks. jordforureningsloven, fredsskovspligt, fredninger og beskyttelseszoner ifølge naturbeskyttelsesloven og museumsloven samt vejbyggelinjer. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, dog medregnes altid det fulde kælderareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fratrækkes det reelle tal op til 200 m² arealer til personalets kantine, toiletter og pauserum. En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Internethandel og postordrevirksomhed samt butikker der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, restauranter og klinikker skal ikke behandles efter reglerne om detailhandel. Engrosvirksomhed er kun detailhandel, hvis virksomheden har et betydeligt salg til private. Dagligvarebutikker er f.eks. supermarkeder, frugt- og grøntforretninger, brødudsalg, blomster, døgnkiosker, butikker med salg af artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler samt servicestationer med kiosksalg. Udvalgsvarebutikker sælger primært varer som bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/ tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker osv. Pladskrævende butikker: Butikker der alene forhandler pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker vil dog kun kunne placeres i områder til særligt pladskrævende varegrupper, hvis der ikke er plads i bymidten eller bydelscentrene. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må maksimum være m². Rækkefølge for udnyttelse af rammer Erhvervsområderne i Holeby skal udlægges etapevis som beskrevet i kapitel 8, Erhverv. Det betyder at der er fastlagt en rækkefølgebestemmelse, således at rammeområde 360- E7 skal tages i brug før rammeområde 360-E4. Rammeområde 360-E4 kan undtagelsesvis tages i brug først, hvis det er til store transporttunge erhvervsvirksomheder, der ikke kan rummes i erhvervsområde 360-E7. Detailhandel I rammerne for de enkelte områder, hvor der må etableres butikker, er der skrevet maksimale størrelser på den enkelte butik og i nogle tilfælde den samlede ramme for butikker inden for området. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 11

12 1.2 Rammer for typer af områder Anvendelsen i de enkelte rammeområder er fastsat ud fra hvad der er hovedanvendelsen i det enkelte område og er opdelt i nedenstående kategorier. Centerområder Centerområder er til boliger blandet med bymæssige funktioner såsom detailhandel, hoteller, restaurationer, liberale erhverv og service, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur mv. Centerområderne er opdelt i tre typer; bymidter, bydelscentre og lokalcentre, som beskrevet i detailhandelsstrukturen i kapitel 9, Detailhandel. Blandet bolig og erhverv Blandet byområde: Områder til en blanding af boliger og erhverv, der kan indpasses i forhold til boligerne (erhvervsområder i kategori A og B som beskrevet nedenfor, men uden mulighed for detailhandel). Landsbyområde: Område til landbrugsformål, boligformål (åben-lav og tæt-lav bebyggelse), mindre butikker til områdets daglige forsyning, mindre erhvervsvirksomheder uden genevirkninger for området og offentlige formål. I landsbyerne er der mulighed for at opføre et mindre antal boliger. Nybyggeri skal finde sted som huldudfyldning og afrunding af eksisterende bebyggelse og på baggrund af en konkret vurdering, herunder bygningernes arkitektur og indvirkning på landsbymiljøet. Boligområder Åben lav bebyggelse: Fritliggende parcelhuse opført på egen grund. For nye boligområder fastsættes en minimumsafstand til skel på 2,5 meter. Tæt-lav bebyggelse: Kædehuse, rækkehuse, dobbelthuse og lignende. Tæt-lavt byggeri kan kun opdeles i lodrette lejlighedsskel. Etagebolig: Etagebyggeri, der altid er opdelt med vandrette skel, men som derudover kan opdeles med lodrette lejlighedsskel. Selvom et område er fastlagt til boligformål, kan der drives visse former for erhverv i boligerne som f.eks. dagpleje, frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, arkitektvirksomhed eller lignende, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. For områder, der i rammerne er fastlagt til helårsbeboelse, betyder det, at byrådet ikke vil give tilladelse til at boliger inden for området ændrer status fra helårsbolig til fritidshus. For områder, der ikke er fastlagt til helårsbeboelse, vil der kunne søges om at ændre status fra helårsbolig til fritidshus. Erhvervsområder Erhvervsområderne er opdelt i typer af områder i overensstemmelse ABCDEF-modellen, som er beskrevet i kapitel 8, Erhverv. A. Bymidteområde - hører under de ovennævnte centerområder - Erhverv i miljøklasse 1-2. Her placeres erhverv der kun i ringe grad påvirker omgivelserne, og som har et lille behov for godstransport, og som regel også et lille behov for adgang i bil. Til gengæld har virksomheder i denne kategori et stort behov for at medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har god adgang til fods, på cykel, og med kollektiv transport. De primære erhverv i denne kategori er liberale erhverv, forretninger, mindre kontorer, værksteder, bogbinderier og visse typer af laboratorier. B. Erhvervsområde i byen - Erhverv i miljøklasse 1-3. Erhverv der i mindre grad påvirker omgivelserne og som i nogen grad har behov for godstransport, og ofte i mindre varebiler placeres her. Virksomhederne i denne kategori har brug for god adgang for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til fods, på cykel, og med kollektiv transport. Kragenæs fritidshavn. 12 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

13 Albuen. De primære erhverv i denne kategori er som i kategori A værksteder, bogbinderier og visse typer af laboratorier, men også håndværksprægede virksomheder, servicevirksomheder og større kontorer. Kategorien bruges ofte på mindre erhvervsområder inde i byerne tæt på offentlig transport. C. Erhvervsområde på kanten af byen - Erhverv i miljøklasse 3-7. De traditionelle erhvervsområder hvor der i et vist omfang er adgang til kollektiv transport, og hvor de fleste medarbejdere bruger cyklen eller bilen. Virksomhederne i denne kategori har et moderat transportbehov. Erhverv i denne kategori spænder i princippet fra større kontorer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, så her er det primært behovet for godstransport der sætter grænsen for hvilke typer virksomheder der kan placeres i kategorien. Områder i denne kategori vil ofte skulle zoneopdeles efter miljøklasser i en lokalplan, for at sikre placeringen af en virksomhed ikke forhindrer placeringen af andre virksomheder i en lavere miljøklasse. Endvidere vil det være sjældent, at områder i denne kategori giver mulighed for virksomheder i miljøklasse 7. Da virksomheder i denne kategori ligger på grænsen mellem det åbne land og byen, vil der her blive stillet særlig krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. D. Transporttungt erhvervsområde - Erhverv i miljøklasse 2-6. Erhverv i denne kategori har et særligt transportbehov, eller virksomheder der servicerer transporterhvervene. Medarbejderne har her god adgang med bil og cykel, og moderat mulighed for at benytte offentlig transport. Erhverv i denne kategori er transporttunge virksomheder eller havnerelaterede virksomheder, og spænder i princippet fra kontorer til asfaltfabrikker. Men det skal kunne godtgøres at virksomheden har et særligt transportbehov, f.eks. shipping virksomheder der både har kontorer og lagerkapacitet, eller en betonelementvirksomhed. Områder i denne kategori vil ofte skulle zoneopdeles efter miljøklasser i en lokalplan, for at sikre placeringen af en virksomhed ikke, forhindrer placeringen af andre virksomheder i en lavere miljøklasse. Da virksomheder i denne kategori ligger på grænsen mellem det åbne land, vandet og byen vil der her blive stillet særlige krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. E. Lokalt erhvervsområde - Erhverv i miljøklasse 2-4. Erhverv i denne kategori er lokaliseret uden for den overordnede erhvervsstruktur i udviklingsområderne. Virksomheder her har et ringe behov for at deres medarbejdere kan gå, cykle og bruge den kollektive transport på vej til arbejde, og er i ringe grad afhængige af godstransport. Der er primært tale om små og mindre virksomheder inden for overfladebehandlende -, håndværks-, service- og levnedsmiddelvirksomheder. Mange af virksomhederne i denne kategori vil ofte skulle flytte ind i de større erhvervsområder, hvis de ønsker at udvide. Da virksomheder i denne kategori ofte ligger på grænsen mellem det åbne land og byen vil der her blive stillet særlig krav til deres indpasning i landskabet og byen. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. F. Agro industriområde - Erhverv i miljøklasse 3-7. Særligt erhvervsområde, for jordbrugsrelaterede produktionsvirksomheder. Virksomheder her har et ringe behov for at deres medarbejdere kan gå, cykle og bruge den kollektive transport på vej til arbejde, men kan have et stort godstransportbehov. Virksomhederne skal bruge produkterne fra de primære agroerhverv, og evt. producere dem selv. Erhverv i denne kategori er f.eks. algeproduktion, biogasanlæg, gartnerier, svineproduktionsanlæg, producenter af biobrændsel mv. Da virksomheder i denne kategori primært ligger i landzone, vil der her blive stillet særlige krav til deres indpasning i landskabet. Det kan være krav til f.eks. arkitektur, plantebælter mv. der sikrer at virksomhederne passer ind i landskabet. Områder til offentlige formål Denne områdetype omfatter uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, kulturelle institutioner, administration, kirker og kirkegårde, ældreboliger mv. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 13

14 Seljerøn (Bornholmsk røn). Områder til offentlige formål vil efter omstændighederne kunne forestås af private, der arbejder på almennyttigt grundlag og under offentligt tilsyn. Rekreative områder Denne områdetype omfatter de rekreative grønne områder, idrætsanlæg, golfbaner, fritidshavne, feriecentre, campingpladser og besøgscentre som beskrevet i kommuneplanens kapitel 6, Byudvikling og bosætning og kapitel 12, Turisme og friluftsliv. Sommerhusområder Omfatter områder der er udlagt til sommerhusområder jf. kapitel 12.2, Sommerhusområder, hvor der er fastlagt retningslinjer for udarbejdelse af lokalplaner for nye sommerhusområder. En bolig i et sommerhusområde, der er fastlagt ved bygnings- eller byplanvedtægt eller lokalplan må bortset fra kortvarige ferieophold mv. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har efter anmeldelse til kommunen en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i mindst 8 år. Er sommerhuset beliggende i landzone kan ejeren, hvis han opfylder pensionistreglen jf. planloven, søge en personlig tilladelse, og derigennem få lov til at bo i sommerhuset hele året. Om sommerhuset er beliggende i sommerhusområde eller landzone fremgår af feltet zonenotat under den enkelte ramme og af kort på Tekniske anlæg Denne områdetype omfatter trafikanlæg, forsyningsanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, vindmøller, mv. 14 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

15 1.3 Kommunens opdeling i distrikter Lolland Kommune inddeles i 7 distrikter. Grænserne for distrikterne svarer til de tidligere kommunegrænser og distrikterne nummereres med de tidligere kommunenumre, Holeby 355 Højreby 359 Maribo 363 Nakskov 367 Ravnsborg 379 Rudbjerg 381 Rødby 383 Nummerering af rammer De gamle rammer fra før kommunesammenlægningen bibeholder deres nummer, hvor det tidligere kommunenummer (distriktsnummer) sættes foran med bindestreg, således: Rammeområde B14 i Ravnsborg kommer nu til at hedde: 379-B14 Rammeområde 1.E.2 i Maribo kommer nu til at hedde: E.2 osv. Når der udlægges nye rammeområder eller eksisterende rammeområder ændres, nummereres de fortløbende med Lolland Kommunes nummer foran, således: Centerområde 360-C1 osv. Blandet bolig og erhverv 360-BE1 osv. Boligområder 360-B1 osv. Erhvervsområde 360-E1 osv. Offentlige formål 360-O1 osv. Rekreativt område 360-R1 osv. Sommerhusområde 360-S1 osv. Tekniske anlæg 360-T1 osv. Kappel mølle. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING 15

16 16 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Oversigtskort over distrikter.

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads Forslag Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplanramme 6.3.001.F Campingplads September 2012 Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommuneplan 2009-2021 Gammelmark Campingplads Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan 01305 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af de bestående rammer, 4.1.00E, 4.1.003E, 4.1.004E i Plandistrikt 4.1 Ragebøl.

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8.1 Centerby - Rødby DISTRIKT RØDBY 261 Rammenr.: 360-C3 Rammenavn: Bymidte i Rødby ved Østre Allé Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centeområde, butikker,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted UDKAST Til politisk behandling Måned 20xx Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930.

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930. Nyråd lokalområde 98 Kulturmiljøer Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet Herregårdslandskab om Vordingborg i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere