Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet."

Transkript

1 SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder vigtig information om dine rettigheder og forpligtelser. Såfremt du har købt Dell-produkter og/eller Dell-services af en forhandler, finder forhandlerens salgsbetingelser anvendelse. Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. Salgsbetingelser for erhvervsdrivende direkte salg til eget brug: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell til egen brug i virksomheden Salgsbetingelser for erhvervsdrivende direkte salg til videresalg: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell med henblik på videresalg heraf SALGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE DIREKTE SALG DANMARK 1. Om dette dokument. 1.1 Dette dokument indeholder Dells Salgsbetingelser, som fastsætter rammerne for Forbrugeres køb af Produkter og Services fra Dell. 1.2 Salgsbetingelserne udgør sammen med (1) Servicebeskrivelser og/eller (2) Produktbeskrivelser og (3) Købesummen gældende for de Produkter og Services, som du ønsker at købe fra Dell, den samlede Aftale mellem Dell og dig/forbrugeren. Aftalen er et bindende dokument, og du bør gennemlæse alle aftaledokumenterne grundigt forud for bestilling af Produkter og Services hos Dell. 1.3 Aftaledokumenterne tilsigter at være i overensstemmelse med dine ufravigelige forbrugerrettigheder. I alle tilfælde vil gældende ufravigelige forbrugerrettigheder altid have forrang frem for Aftalen. 2. Definitioner Aftale: Salgbetingelserne, relevante Produktbeskrivelser og Servicebeskrivelser, samt Købesummen. Dell: Dell A/S, CVR-nummer , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S. Forbruger: en fysisk person som hovedsageligt uden for sit erhverv indgår aftale om køb af Produkter og Services fra Dell; Immaterielle Rettigheder: patenter, varemærker, ophavsret, designrettigheder, knowhow og andre beskyttede rettigheder; Købesummen: det beløb, som Forbrugeren skal betale til Dell for de bestilte Produkter og Services; Ordre: Forbrugerens tilbud om at købe Produkter og Services fra Dell; Ordrebekræftelse: Dells skriftlige accept af Forbrugerens Ordre; Produktbeskrivelse: et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Produkter, som

2 Forbrugeren køber fra Dell; Produkt(er): vare(r), herunder Software, som beskrevet på Dells hjemmeside og/eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelser; Salgsbetingelser: dette dokument Servicebeskrivelse: et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Services, som Forbrugeren køber fra Dell; Service(s): service og support, som udføres af Dell i henhold til gældende Servicebeskrivelse på Dells hjemmeside eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelse; Software: computer operativsystemer, applikationer og anden software som er fremstillet, ejet eller licenseret af Dell; Tredjepartsprodukter: produkter og services, som Dell sælger, men som ikke er Dell-mærkede, fremstillet eller samlet af Dell; Tredjepartssoftware: computer operativsystemer, applikationer og anden software, som Dell sælger, og som er fremstillet, ejet eller licenseret af en tredjepartsudgiver eller licensgiver. 3. Bestilling af Produkter og Services hos Dell 3.1 Forbrugere kan bestille Produkter og Services direkte fra Dell enten i vores webshop eller telefonisk. Tilbud fremsendt til Forbrugeren fra Dell er gyldige i 10 dage, medmindre andet fremgår af det konkrete tilbud. 3.2 Ordrer, som Forbrugere afgiver via Dell s webshop, anses som et tilbud fra Forbrugeren til Dell om at købe Produkter og/eller Services i henhold til denne Aftale. Der er således ikke indgået en aftale om køb af Produkter og Services, førend Forbrugeren modtager Ordrebekræftelse fra Dell, jf. pkt Dell accepterer Forbrugerens Ordre ved udstedelse af skriftlig Ordrebekræftelse (for eksempel via ), hvorved endelig aftale anses indgået mellem Dell og Forbrugeren. Forbrugeren bør gennemlæse Ordrebekræftelsen grundigt og i rimelig tid herefter gøre Dell opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser mellem Forbrugerens Ordre og Ordrebekræftelsen. 3.4 Produkter fra Dell er udviklet med henblik på sædvanlig ikke-kommerciel brug, herunder i Forbrugeres hjem og hjemmekontor. Dell indestår ikke for Produkternes anvendelighed eller funktionalitet i andre sammenhænge eller miljøer eller for Produkternes opfyldelse af Forbrugeres særlige behov og formål, medmindre specifik skriftlig aftale herom er indgået mellem Dell og Forbrugeren. 4. Købesum og betaling 4.1 Den Købesum, som Forbrugeren skal betale, fremgår af Ordrebekræftelse og faktura fra Dell. Forbrugerens betaling af Købesummen for Produkter og Services skal ske senest ved leveringen heraf, medmindre et tidligere tidspunkt er aftalt mellem Dell og Forbrugeren. I tilfælde af for sen betaling forbeholder Dell sig ret til at beregne renter samt pålægge Forbrugeren gebyrer og inddrivelsesomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser. 5. Levering 5.1 Leveringssted og leveringstidspunkt er anført i Ordrebekræftelsen. Den i Ordrebekræftelsen anførte leveringsdato er anslået. Levering vil imidlertid i alle tilfælde finde sted inden for 30 dage fra Forbrugerens accept af tilbud fra Dell respektive Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, medmindre andet er aftalt i forbindelse hermed. Såfremt den anslåede leveringsdato ikke kan overholdes, og levering ikke kan finde sted inden 30 dage, vil Dell kontakte

3 Forbrugeren med henblik på at indgå aftale om ny leveringsdato. Såfremt levering ikke finder sted inden 30 dage fra Forbrugerens bestilling i henhold til tilbud fra Dell eller Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, eller en på forhånd aftalt senere leveringsdato, og ønsker Forbrugeren ikke at acceptere ny leveringsdato herefter, kan Forbrugeren annullere købet. 5.2 Af praktiske årsager kan dellevering af Produkter finde sted. 5.3 Forbrugeren bør ved levering af Produkter omhyggeligt undersøge disse og uden ugrundet ophold underrette Dell i tilfælde af: manglende eller mangelfuld levering af Produkter i forhold til det i fragtbrevet anførte; levering af Produkter og Services, som ikke er i overensstemmelse med det bestilte, jf. dog pkt og 3.4; levering af Produkter, hvis emballage er beskadiget; levering af Produkter med synlig skade, samt ved Forbrugerens senere opdagelse af ikke-synlige defekter ved Produkterne. 6. Ejendomsret og risiko 6.1 Ejendomsretten til Produkter overgår først til Forbrugeren, når Dell har modtaget fuld betaling af Købesummen. Ejendomsforbeholdet gælder kun for varer til en værdi af mere end DKK 2.000, Risikoen for Produkternes hændelige undergang overgår til Forbrugeren ved levering af Produkterne til Forbrugeren eller dennes repræsentant, jf. dog pkt Fortrydelsesret og accept af Produkter. 7.1 Forbrugere gives 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, dog ikke for software, hvis forsegling (for eksempel elektronisk forsegling) er brudt. Fristen regnes fra det seneste af tidspunktet for 1) levering af Produkter/Forbrugers modtagelse af Ordrebekræftelse vedrørende køb af Services eller 2) modtagelse af oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium, eksempelvis papir. Fortrydelsesretten udnyttes ved Forbrugerens henvendelse til Dells Kundeservice, hvorefter Dell sørger for afhentning af Produktet hos Forbrugeren på det tidspunkt Dell med rimelighed anmoder om. Dell påtager sig risikoen for Produktets hændelige undergang ved transport af Produktet fra afhentning hos Forbrugeren. Returfragtomkostningerne påhviler Forbrugeren. Produkter skal returneres i væsentlig uændret stand og mængde. Dell oplyser en returadresse og et returnummer, som bør fremgå tydeligt på det emballerede Produkt. Dell vil senest 30 dage efter at Forbruger har underrettet om fortrydelsen refundere Købesummen fratrukket rimelige returfragtomkostninger. 7.2 Hvis Forbrugeren ved ibrugtagning vælger ikke at acceptere en eventuel operativsystemlicens, accepterer Dell alene at tage hele Produktet retur og refundere Købesummen, fratrukket rimelige returfragtomkostninger, såfremt dette sker inden for den i pkt. 7.1 nævnte frist. 8. Reklamationsret 8.1 I tilfælde af mangler ved leverede Produkter udbedrer eller ombytter Dell sådanne Produkter i overensstemmelse med købelovens ufravigelige regler i en reklamationsperiode på 2 år fra leveringstidspunktet. For så vidt angår reklamation over Tredjepartsprodukter vil Dell i visse tilfælde bede tredjepartsleverandører/licensgivere af Tredjepartssoftware om at kontakte Forbrugeren med henblik på at undersøge, om manglen eksempelvis kan udbedres ved telefonisk rådgivning. 8.2 Den 2-årige reklamationsret finder ikke anvendelse på forbrugsartikler som for eksempel toner til printere. Reklamationsretten for batterier til bærbare computere, hvis holdbarhed afhænger af brugsintensiteten, kan efter omstændighederne være kortere end 2 år. 9. Services 9.1 Udover reklamationsretten, jf. pkt. 8, kan Forbrugeren tilkøbe yderligere Services fra Dell. Forbrugerens eventuelle tilkøb af Services påvirker og reducerer ikke Forbrugeres ufravigelige rettigheder, herunder reklamationsretten, som gælder sideløbende med tilkøbte Services. Dells forpligtelser i medfør af Forbrugerens

4 tilkøb af Services fremgår af Dells Servicebeskrivelser. Alle Servicebeskrivelser er tilgængelige på Forbrugeren bør gøre sig bekendt med relevante Servicebeskrivelser forud for køb af Services fra Dell. 9.2 Dell vil i videst muligt omfang bestræbe sig på at opfylde de i Servicebeskrivelserne anførte responstider. Disse kan variere afhængig af afstanden og tilgængeligheden til Produkternes lokation mv. Bortset fra det i pkt. 12 anførte er Dell ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab forårsaget af Dells manglende opfyldelse af relevante responstider anført i Servicebeskrivelser, ligesom Dell ikke er erstatningsansvarlig for eller forpligtet i relation til manglende afhjælpning af mangler i henhold til aftale om tilkøbt Service. Denne bestemmelse påvirker ikke Forbrugeres eventuelle ret til dækning af eventuelle tab i medfør af Forbrugeres ufravigelige rettigheder. 9.3 Dells Service-forpligtelser er med forbehold for korrekt brug af Produkterne og gælder ikke for eventuelle dele af Produkter, der er blevet ændret eller repareret uden Dells forudgående skriftlige samtykke. Dells forpligtelser vil ikke være gældende, hvis en mangel skyldes eksterne forhold såsom ekstrem varmepåvirkning (herunder brand), ulykke, uheld, fugt, elektrisk påvirkning eller andre påvirkninger, som ikke er normalt forekommende i forbindelse med sædvanlig ikke-kommerciel brug, jf. punkt 3.4, eller som måtte være undtaget i den relevante Servicebeskrivelse. Uanset ovenstående er følgende undtaget fra Service, medmindre andet er anført i Servicebeskrivelsen: Arbejde uden for sædvanlig arbejdstid, flytning, forebyggende vedligeholdelse, forbrugsartikler; reparation af Produkter, som fungerer i overensstemmelse med branchestandarder, herunder bl.a. defekte pixels på skærme, overførsel af data eller Software samt virus. Der udføres ikke Service på dele, som ikke er kritiske for Produktets funktion, herunder hængsler og kosmetiske elementer. 9.4 Som anført i Servicebeskrivelserne, omfatter Dells Services ikke Tredjepartsprodukter, herunder Tredjepartssoftware, men Dell videregiver eventuelle garantier, som er ydet af Dells tredjepartsleverandør til Forbrugeren. 9.5 Dells udførelse af Services indebærer som udgangspunkt obligatorisk telefonisk eller internetbaseret fejlsøgning, førend Dell, afhængig af aftalt serviceniveau, eventuelt sender tekniker til Forbrugerens lokation. Forbrugeren skal samarbejde med Dell i rimeligt omfang, herunder medvirke til telefonisk og/eller internetbaseret fejlsøgning, i forbindelse med Dells levering af Services og afholder egne telefon- og internetomkostninger i forbindelse med modtagelse af Services. 9.6 Forbrugeren gøres opmærksom på, at Servicebeskrivelser kan indeholde yderligere bestemmelser, som er specifikke for de enkelte Services, og som supplerer disse Salgsbetingelser. 10. Udskiftede Produkter og Produkt-dele Dell ejer Produkter og Produkt-dele, som udskiftes i forbindelse med Dells opfyldelse af reklamationsret og/eller levering af Services. Dell kan anmode Forbrugeren om, for Dells regning, at returnere sådanne udskiftede Produkter eller Produkt-dele. Såfremt Forbrugeren ikke på Dells anmodning returnerer udskiftede Produkter eller Produktdele, forbeholder Dell sig ret til at fakturere Forbrugeren herfor. 11. Uforudsete udefrakommende begivenheder/force Majeure 11.1 Hverken Forbrugeren eller Dell er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor deres rimelige kontrol ("Force Majeure"), herunder men ikke begrænset til strejke, terroristhandlinger, krig, naturkatastrofer mv I tilfælde af at en Force Majeure-situation forhindrer rettidig levering, jf. pkt. 5.1, kan Forbrugeren og Dell aftale nyt leveringstidspunkt i henhold til pkt Såfremt en Force Majeure-situation pågår i mere end 60 dage, forbeholder Dell sig ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til Forbrugeren, som herefter vil få refunderet eventuelt erlagte beløb. 12. Dells ansvar og ansvarsbegrænsninger

5 12.1 Dell accepterer at være ansvarlig for tingsskade, dødsfald og personskade forårsaget af Dells Produkter og Services i henhold til produktansvarsloven, grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Dell, Dells ansatte, repræsentanter og underleverandører, som agerer på vegne af Dell. For ovenstående ansvar gælder der ingen ansvarsbegrænsninger, bortset fra Forbrugerens sædvanlige tabsbegrænsningspligt Dell accepterer derudover at være ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for tab, som Forbrugeren måtte lide som følge af Dells manglende overholdelse af Aftalen og ufravigelige regler, som følger af lov. Dell er derimod ikke ansvarlig for tab, som: - er en følge af software-virus; - er en følge af Forbrugerens ukorrekte brug af Produkter, herunder Forbrugerens undladelse af at følge Dells manualer og/eller rimelige instrukser givet af Dells personale; - udspringer af, at Forbrugeren ikke har foretaget fuldstændige og opdaterede sikkerhedskopier af edb-programmer og data. 13. Software og Immaterielle Rettigheder 13.1 Dell skadesløsholder Forbrugeren for omkostninger og ansvar i forbindelse med krav rejst som følge af at brug af Produkter krænker tredjemands Immaterielle Rettigheder. Dell kan i så fald tilbagekalde og udskifte eller ændre Produktet eller refundere Forbrugeren Købesummen. Forbrugeren skadesløsholder Dell for alle omkostninger og ansvar udsprunget af Immaterielle Rettigheder, der er specificeret eller ejet af Forbrugeren og integreret i Produktet Alle Immaterielle Rettigheder i Produkterne, der tilhører Dell, forbliver Dells. Kunden skal straks underrette Dell om al krænkende eller uautoriseret brug af Produkter eller Immaterielle Rettigheder tilhørende Dell Dell skadesløsholder ikke Forbrugeren for: (i) Tredjepartsprodukter og Tredjepartssoftware, (ii) uautoriserede ændringer eller uautoriseret brug eller (iii) krav forårsaget af brug af Produkter sammen med produkter, der ikke er leveret af Dell Kunden skal overholde licensbetingelserne for al Software, herunder men ikke begrænset til Dell s licensbetingelser, som kan findes på: Såfremt leveret Software ikke ledsages af specifikke licensbestemmelser giver Dell Forbrugeren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens adgang til at anvende Software leveret af Dell. Software, som leveres til Forbrugeren, eller som Forbrugeren gives adgang i forbindelse med Dells udførelse af Services, må alene anvendes i den gældende Serviceperiode og i det omfang som det er nødvendigt for at Forbrugeren kan drage nytte af den pågældende Service. For så vidt angår Software leveret af Dell må Forbrugeren ikke: (i) kopiere (bortset fra sikkerhedskopi), justere, licensere, sælge, overføre eller på anden måde overdrage eller ændre Softwaren, eller (ii) undlade at efterleve vilkår, som er inkluderet i Servicebeskrivelsen. 14. Eksportrestriktioner 14.1 Forbrugeren gøres hermed opmærksom på, at Produkterne, som kan indeholde teknologi og software, er underlagt eksportrestriktioner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produkterne leveres til eller benyttes i. I henhold til sådan lovgivning må Produkterne ikke sælges, udlejes eller overdragelse til visse slutbrugere, visse anvendelsesformål og visse lande. Forbrugeren accepterer at overholde sådan lovgivning. Forbrugeren accepterer endvidere specifikt, at Produkterne ikke må anvendes i relation til våben- eller masseødelæggelses-formål, herunder men ikke begrænset til design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer eller nukleare våben, missiler eller understøttelse af missilprojekter, kemiske eller biologiske våben. Forbrugeren erklærer herved, at Forbrugeren ikke vil sælge, udleje eller på anden måde overdrage Produkterne til slubrugere, som er involveret i sådanne aktiviteter Dell forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen, såfremt Forbrugeren misligholder eller Dell har begrundet mistanke om at Forbrugeren misligholder ovenstående eksportrestriktioner.

6 15. Personoplysninger Personoplysninger, som Dell har modtaget fra Forbrugeren, opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og Dells retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger. Dell kan videregive sådanne personoplysninger til andre selskaber i Dell-koncernen eller til Dells repræsentanter eller underleverandører, som udfører tjenesteydelser for Dell. Dell kan ligeledes overføre personoplysninger til søsterselskaber, som kan være hjemmehørende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) såsom Dell Inc. i USA, i hvilket tilfælde Dell vil sørge for tilstrækkelig beskyttelse af de pågældende personoplysninger. Dells politik til beskyttelse af privatlivets fred kan ses på Dells websted: popup eller fås ved at kontakte via . Forbrugeren giver ved bestilling af Produkter og Services fra Dell sit samtykke til, at Forbrugerens persondata må behandles som anført ovenfor. 16. Lovvalg og værneting Denne Aftale er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Wienkonventionen om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse. 17. Overdragelse 17.1 Dell kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til kompetente tredjeparter, forudsat at en sådan overdragelse ikke negativt påvirker: - Leveringen af Produkter og/eller Services i henhold til Aftalen, og - Forbrugerens rettigheder i medfør af Aftalen og gældende ret Forbrugeren kan alene overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale med Dells forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af gældende ufravigelig lovgivning. 18. Diverse Forbrugeren kan se alle Dells retningslinjer ognærmere oplysninger om Produkter og Services på

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Salg generelt Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner (DKK). Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende købspris. Priserne er dagspriser. Aftaler med dansklysterapi.dk

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere