Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet."

Transkript

1 SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder vigtig information om dine rettigheder og forpligtelser. Såfremt du har købt Dell-produkter og/eller Dell-services af en forhandler, finder forhandlerens salgsbetingelser anvendelse. Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. Salgsbetingelser for erhvervsdrivende direkte salg til eget brug: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell til egen brug i virksomheden Salgsbetingelser for erhvervsdrivende direkte salg til videresalg: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell med henblik på videresalg heraf SALGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE DIREKTE SALG DANMARK 1. Om dette dokument. 1.1 Dette dokument indeholder Dells Salgsbetingelser, som fastsætter rammerne for Forbrugeres køb af Produkter og Services fra Dell. 1.2 Salgsbetingelserne udgør sammen med (1) Servicebeskrivelser og/eller (2) Produktbeskrivelser og (3) Købesummen gældende for de Produkter og Services, som du ønsker at købe fra Dell, den samlede Aftale mellem Dell og dig/forbrugeren. Aftalen er et bindende dokument, og du bør gennemlæse alle aftaledokumenterne grundigt forud for bestilling af Produkter og Services hos Dell. 1.3 Aftaledokumenterne tilsigter at være i overensstemmelse med dine ufravigelige forbrugerrettigheder. I alle tilfælde vil gældende ufravigelige forbrugerrettigheder altid have forrang frem for Aftalen. 2. Definitioner Aftale: Salgbetingelserne, relevante Produktbeskrivelser og Servicebeskrivelser, samt Købesummen. Dell: Dell A/S, CVR-nummer , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S. Forbruger: en fysisk person som hovedsageligt uden for sit erhverv indgår aftale om køb af Produkter og Services fra Dell; Immaterielle Rettigheder: patenter, varemærker, ophavsret, designrettigheder, knowhow og andre beskyttede rettigheder; Købesummen: det beløb, som Forbrugeren skal betale til Dell for de bestilte Produkter og Services; Ordre: Forbrugerens tilbud om at købe Produkter og Services fra Dell; Ordrebekræftelse: Dells skriftlige accept af Forbrugerens Ordre; Produktbeskrivelse: et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Produkter, som

2 Forbrugeren køber fra Dell; Produkt(er): vare(r), herunder Software, som beskrevet på Dells hjemmeside og/eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelser; Salgsbetingelser: dette dokument Servicebeskrivelse: et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Services, som Forbrugeren køber fra Dell; Service(s): service og support, som udføres af Dell i henhold til gældende Servicebeskrivelse på Dells hjemmeside eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelse; Software: computer operativsystemer, applikationer og anden software som er fremstillet, ejet eller licenseret af Dell; Tredjepartsprodukter: produkter og services, som Dell sælger, men som ikke er Dell-mærkede, fremstillet eller samlet af Dell; Tredjepartssoftware: computer operativsystemer, applikationer og anden software, som Dell sælger, og som er fremstillet, ejet eller licenseret af en tredjepartsudgiver eller licensgiver. 3. Bestilling af Produkter og Services hos Dell 3.1 Forbrugere kan bestille Produkter og Services direkte fra Dell enten i vores webshop eller telefonisk. Tilbud fremsendt til Forbrugeren fra Dell er gyldige i 10 dage, medmindre andet fremgår af det konkrete tilbud. 3.2 Ordrer, som Forbrugere afgiver via Dell s webshop, anses som et tilbud fra Forbrugeren til Dell om at købe Produkter og/eller Services i henhold til denne Aftale. Der er således ikke indgået en aftale om køb af Produkter og Services, førend Forbrugeren modtager Ordrebekræftelse fra Dell, jf. pkt Dell accepterer Forbrugerens Ordre ved udstedelse af skriftlig Ordrebekræftelse (for eksempel via ), hvorved endelig aftale anses indgået mellem Dell og Forbrugeren. Forbrugeren bør gennemlæse Ordrebekræftelsen grundigt og i rimelig tid herefter gøre Dell opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser mellem Forbrugerens Ordre og Ordrebekræftelsen. 3.4 Produkter fra Dell er udviklet med henblik på sædvanlig ikke-kommerciel brug, herunder i Forbrugeres hjem og hjemmekontor. Dell indestår ikke for Produkternes anvendelighed eller funktionalitet i andre sammenhænge eller miljøer eller for Produkternes opfyldelse af Forbrugeres særlige behov og formål, medmindre specifik skriftlig aftale herom er indgået mellem Dell og Forbrugeren. 4. Købesum og betaling 4.1 Den Købesum, som Forbrugeren skal betale, fremgår af Ordrebekræftelse og faktura fra Dell. Forbrugerens betaling af Købesummen for Produkter og Services skal ske senest ved leveringen heraf, medmindre et tidligere tidspunkt er aftalt mellem Dell og Forbrugeren. I tilfælde af for sen betaling forbeholder Dell sig ret til at beregne renter samt pålægge Forbrugeren gebyrer og inddrivelsesomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser. 5. Levering 5.1 Leveringssted og leveringstidspunkt er anført i Ordrebekræftelsen. Den i Ordrebekræftelsen anførte leveringsdato er anslået. Levering vil imidlertid i alle tilfælde finde sted inden for 30 dage fra Forbrugerens accept af tilbud fra Dell respektive Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, medmindre andet er aftalt i forbindelse hermed. Såfremt den anslåede leveringsdato ikke kan overholdes, og levering ikke kan finde sted inden 30 dage, vil Dell kontakte

3 Forbrugeren med henblik på at indgå aftale om ny leveringsdato. Såfremt levering ikke finder sted inden 30 dage fra Forbrugerens bestilling i henhold til tilbud fra Dell eller Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, eller en på forhånd aftalt senere leveringsdato, og ønsker Forbrugeren ikke at acceptere ny leveringsdato herefter, kan Forbrugeren annullere købet. 5.2 Af praktiske årsager kan dellevering af Produkter finde sted. 5.3 Forbrugeren bør ved levering af Produkter omhyggeligt undersøge disse og uden ugrundet ophold underrette Dell i tilfælde af: manglende eller mangelfuld levering af Produkter i forhold til det i fragtbrevet anførte; levering af Produkter og Services, som ikke er i overensstemmelse med det bestilte, jf. dog pkt og 3.4; levering af Produkter, hvis emballage er beskadiget; levering af Produkter med synlig skade, samt ved Forbrugerens senere opdagelse af ikke-synlige defekter ved Produkterne. 6. Ejendomsret og risiko 6.1 Ejendomsretten til Produkter overgår først til Forbrugeren, når Dell har modtaget fuld betaling af Købesummen. Ejendomsforbeholdet gælder kun for varer til en værdi af mere end DKK 2.000, Risikoen for Produkternes hændelige undergang overgår til Forbrugeren ved levering af Produkterne til Forbrugeren eller dennes repræsentant, jf. dog pkt Fortrydelsesret og accept af Produkter. 7.1 Forbrugere gives 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, dog ikke for software, hvis forsegling (for eksempel elektronisk forsegling) er brudt. Fristen regnes fra det seneste af tidspunktet for 1) levering af Produkter/Forbrugers modtagelse af Ordrebekræftelse vedrørende køb af Services eller 2) modtagelse af oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium, eksempelvis papir. Fortrydelsesretten udnyttes ved Forbrugerens henvendelse til Dells Kundeservice, hvorefter Dell sørger for afhentning af Produktet hos Forbrugeren på det tidspunkt Dell med rimelighed anmoder om. Dell påtager sig risikoen for Produktets hændelige undergang ved transport af Produktet fra afhentning hos Forbrugeren. Returfragtomkostningerne påhviler Forbrugeren. Produkter skal returneres i væsentlig uændret stand og mængde. Dell oplyser en returadresse og et returnummer, som bør fremgå tydeligt på det emballerede Produkt. Dell vil senest 30 dage efter at Forbruger har underrettet om fortrydelsen refundere Købesummen fratrukket rimelige returfragtomkostninger. 7.2 Hvis Forbrugeren ved ibrugtagning vælger ikke at acceptere en eventuel operativsystemlicens, accepterer Dell alene at tage hele Produktet retur og refundere Købesummen, fratrukket rimelige returfragtomkostninger, såfremt dette sker inden for den i pkt. 7.1 nævnte frist. 8. Reklamationsret 8.1 I tilfælde af mangler ved leverede Produkter udbedrer eller ombytter Dell sådanne Produkter i overensstemmelse med købelovens ufravigelige regler i en reklamationsperiode på 2 år fra leveringstidspunktet. For så vidt angår reklamation over Tredjepartsprodukter vil Dell i visse tilfælde bede tredjepartsleverandører/licensgivere af Tredjepartssoftware om at kontakte Forbrugeren med henblik på at undersøge, om manglen eksempelvis kan udbedres ved telefonisk rådgivning. 8.2 Den 2-årige reklamationsret finder ikke anvendelse på forbrugsartikler som for eksempel toner til printere. Reklamationsretten for batterier til bærbare computere, hvis holdbarhed afhænger af brugsintensiteten, kan efter omstændighederne være kortere end 2 år. 9. Services 9.1 Udover reklamationsretten, jf. pkt. 8, kan Forbrugeren tilkøbe yderligere Services fra Dell. Forbrugerens eventuelle tilkøb af Services påvirker og reducerer ikke Forbrugeres ufravigelige rettigheder, herunder reklamationsretten, som gælder sideløbende med tilkøbte Services. Dells forpligtelser i medfør af Forbrugerens

4 tilkøb af Services fremgår af Dells Servicebeskrivelser. Alle Servicebeskrivelser er tilgængelige på Forbrugeren bør gøre sig bekendt med relevante Servicebeskrivelser forud for køb af Services fra Dell. 9.2 Dell vil i videst muligt omfang bestræbe sig på at opfylde de i Servicebeskrivelserne anførte responstider. Disse kan variere afhængig af afstanden og tilgængeligheden til Produkternes lokation mv. Bortset fra det i pkt. 12 anførte er Dell ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab forårsaget af Dells manglende opfyldelse af relevante responstider anført i Servicebeskrivelser, ligesom Dell ikke er erstatningsansvarlig for eller forpligtet i relation til manglende afhjælpning af mangler i henhold til aftale om tilkøbt Service. Denne bestemmelse påvirker ikke Forbrugeres eventuelle ret til dækning af eventuelle tab i medfør af Forbrugeres ufravigelige rettigheder. 9.3 Dells Service-forpligtelser er med forbehold for korrekt brug af Produkterne og gælder ikke for eventuelle dele af Produkter, der er blevet ændret eller repareret uden Dells forudgående skriftlige samtykke. Dells forpligtelser vil ikke være gældende, hvis en mangel skyldes eksterne forhold såsom ekstrem varmepåvirkning (herunder brand), ulykke, uheld, fugt, elektrisk påvirkning eller andre påvirkninger, som ikke er normalt forekommende i forbindelse med sædvanlig ikke-kommerciel brug, jf. punkt 3.4, eller som måtte være undtaget i den relevante Servicebeskrivelse. Uanset ovenstående er følgende undtaget fra Service, medmindre andet er anført i Servicebeskrivelsen: Arbejde uden for sædvanlig arbejdstid, flytning, forebyggende vedligeholdelse, forbrugsartikler; reparation af Produkter, som fungerer i overensstemmelse med branchestandarder, herunder bl.a. defekte pixels på skærme, overførsel af data eller Software samt virus. Der udføres ikke Service på dele, som ikke er kritiske for Produktets funktion, herunder hængsler og kosmetiske elementer. 9.4 Som anført i Servicebeskrivelserne, omfatter Dells Services ikke Tredjepartsprodukter, herunder Tredjepartssoftware, men Dell videregiver eventuelle garantier, som er ydet af Dells tredjepartsleverandør til Forbrugeren. 9.5 Dells udførelse af Services indebærer som udgangspunkt obligatorisk telefonisk eller internetbaseret fejlsøgning, førend Dell, afhængig af aftalt serviceniveau, eventuelt sender tekniker til Forbrugerens lokation. Forbrugeren skal samarbejde med Dell i rimeligt omfang, herunder medvirke til telefonisk og/eller internetbaseret fejlsøgning, i forbindelse med Dells levering af Services og afholder egne telefon- og internetomkostninger i forbindelse med modtagelse af Services. 9.6 Forbrugeren gøres opmærksom på, at Servicebeskrivelser kan indeholde yderligere bestemmelser, som er specifikke for de enkelte Services, og som supplerer disse Salgsbetingelser. 10. Udskiftede Produkter og Produkt-dele Dell ejer Produkter og Produkt-dele, som udskiftes i forbindelse med Dells opfyldelse af reklamationsret og/eller levering af Services. Dell kan anmode Forbrugeren om, for Dells regning, at returnere sådanne udskiftede Produkter eller Produkt-dele. Såfremt Forbrugeren ikke på Dells anmodning returnerer udskiftede Produkter eller Produktdele, forbeholder Dell sig ret til at fakturere Forbrugeren herfor. 11. Uforudsete udefrakommende begivenheder/force Majeure 11.1 Hverken Forbrugeren eller Dell er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor deres rimelige kontrol ("Force Majeure"), herunder men ikke begrænset til strejke, terroristhandlinger, krig, naturkatastrofer mv I tilfælde af at en Force Majeure-situation forhindrer rettidig levering, jf. pkt. 5.1, kan Forbrugeren og Dell aftale nyt leveringstidspunkt i henhold til pkt Såfremt en Force Majeure-situation pågår i mere end 60 dage, forbeholder Dell sig ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til Forbrugeren, som herefter vil få refunderet eventuelt erlagte beløb. 12. Dells ansvar og ansvarsbegrænsninger

5 12.1 Dell accepterer at være ansvarlig for tingsskade, dødsfald og personskade forårsaget af Dells Produkter og Services i henhold til produktansvarsloven, grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Dell, Dells ansatte, repræsentanter og underleverandører, som agerer på vegne af Dell. For ovenstående ansvar gælder der ingen ansvarsbegrænsninger, bortset fra Forbrugerens sædvanlige tabsbegrænsningspligt Dell accepterer derudover at være ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for tab, som Forbrugeren måtte lide som følge af Dells manglende overholdelse af Aftalen og ufravigelige regler, som følger af lov. Dell er derimod ikke ansvarlig for tab, som: - er en følge af software-virus; - er en følge af Forbrugerens ukorrekte brug af Produkter, herunder Forbrugerens undladelse af at følge Dells manualer og/eller rimelige instrukser givet af Dells personale; - udspringer af, at Forbrugeren ikke har foretaget fuldstændige og opdaterede sikkerhedskopier af edb-programmer og data. 13. Software og Immaterielle Rettigheder 13.1 Dell skadesløsholder Forbrugeren for omkostninger og ansvar i forbindelse med krav rejst som følge af at brug af Produkter krænker tredjemands Immaterielle Rettigheder. Dell kan i så fald tilbagekalde og udskifte eller ændre Produktet eller refundere Forbrugeren Købesummen. Forbrugeren skadesløsholder Dell for alle omkostninger og ansvar udsprunget af Immaterielle Rettigheder, der er specificeret eller ejet af Forbrugeren og integreret i Produktet Alle Immaterielle Rettigheder i Produkterne, der tilhører Dell, forbliver Dells. Kunden skal straks underrette Dell om al krænkende eller uautoriseret brug af Produkter eller Immaterielle Rettigheder tilhørende Dell Dell skadesløsholder ikke Forbrugeren for: (i) Tredjepartsprodukter og Tredjepartssoftware, (ii) uautoriserede ændringer eller uautoriseret brug eller (iii) krav forårsaget af brug af Produkter sammen med produkter, der ikke er leveret af Dell Kunden skal overholde licensbetingelserne for al Software, herunder men ikke begrænset til Dell s licensbetingelser, som kan findes på: Såfremt leveret Software ikke ledsages af specifikke licensbestemmelser giver Dell Forbrugeren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens adgang til at anvende Software leveret af Dell. Software, som leveres til Forbrugeren, eller som Forbrugeren gives adgang i forbindelse med Dells udførelse af Services, må alene anvendes i den gældende Serviceperiode og i det omfang som det er nødvendigt for at Forbrugeren kan drage nytte af den pågældende Service. For så vidt angår Software leveret af Dell må Forbrugeren ikke: (i) kopiere (bortset fra sikkerhedskopi), justere, licensere, sælge, overføre eller på anden måde overdrage eller ændre Softwaren, eller (ii) undlade at efterleve vilkår, som er inkluderet i Servicebeskrivelsen. 14. Eksportrestriktioner 14.1 Forbrugeren gøres hermed opmærksom på, at Produkterne, som kan indeholde teknologi og software, er underlagt eksportrestriktioner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produkterne leveres til eller benyttes i. I henhold til sådan lovgivning må Produkterne ikke sælges, udlejes eller overdragelse til visse slutbrugere, visse anvendelsesformål og visse lande. Forbrugeren accepterer at overholde sådan lovgivning. Forbrugeren accepterer endvidere specifikt, at Produkterne ikke må anvendes i relation til våben- eller masseødelæggelses-formål, herunder men ikke begrænset til design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer eller nukleare våben, missiler eller understøttelse af missilprojekter, kemiske eller biologiske våben. Forbrugeren erklærer herved, at Forbrugeren ikke vil sælge, udleje eller på anden måde overdrage Produkterne til slubrugere, som er involveret i sådanne aktiviteter Dell forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen, såfremt Forbrugeren misligholder eller Dell har begrundet mistanke om at Forbrugeren misligholder ovenstående eksportrestriktioner.

6 15. Personoplysninger Personoplysninger, som Dell har modtaget fra Forbrugeren, opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og Dells retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger. Dell kan videregive sådanne personoplysninger til andre selskaber i Dell-koncernen eller til Dells repræsentanter eller underleverandører, som udfører tjenesteydelser for Dell. Dell kan ligeledes overføre personoplysninger til søsterselskaber, som kan være hjemmehørende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) såsom Dell Inc. i USA, i hvilket tilfælde Dell vil sørge for tilstrækkelig beskyttelse af de pågældende personoplysninger. Dells politik til beskyttelse af privatlivets fred kan ses på Dells websted: popup eller fås ved at kontakte via . Forbrugeren giver ved bestilling af Produkter og Services fra Dell sit samtykke til, at Forbrugerens persondata må behandles som anført ovenfor. 16. Lovvalg og værneting Denne Aftale er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Wienkonventionen om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse. 17. Overdragelse 17.1 Dell kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til kompetente tredjeparter, forudsat at en sådan overdragelse ikke negativt påvirker: - Leveringen af Produkter og/eller Services i henhold til Aftalen, og - Forbrugerens rettigheder i medfør af Aftalen og gældende ret Forbrugeren kan alene overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale med Dells forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af gældende ufravigelig lovgivning. 18. Diverse Forbrugeren kan se alle Dells retningslinjer ognærmere oplysninger om Produkter og Services på

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

UDVIDEDE HANDELSBETINGELSER. 1. Generelle betingelser for køb hos GamesOnTrack A/S

UDVIDEDE HANDELSBETINGELSER. 1. Generelle betingelser for køb hos GamesOnTrack A/S UDVIDEDE HANDELSBETINGELSER 1. Generelle betingelser for køb hos GamesOnTrack A/S Der er ikke indgået en bindende købeaftale med GAMESONTRACK A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra GAMESONTRACK

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne

Salgs- og leveringsbetingelser 1. Leverancens omfang 2. Dokumentation og vejledning 3. Leveringstidspunkt og transport 4. Risikoen for varerne Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Life- Style.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals, Tlf. 74422070. CVR nr. 13459932, netbutik:

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere