Handicaprådet REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Handicaprådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 83. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandarder for madservice Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning Høring af praksisplan på speciallægeområdet Borgerstyret personlig assistance Strategisk Boligplan Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis Reducering i besparelserne på 1. mio. kr Orientering fra medlemmerne Følgegruppe Engparken Evt

3 Handicaprådet, Side Godkendelse af dagsorden DIHELH / Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 84. Godkendelse af referat DIHELH / Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 25. oktober Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 85. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere DIKRBE / 10/17210 Sagsfremstilling Der er udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere, idet standarden skal revideres mindst hvert andet år. Den udarbejdede standard følger Socialministeriets bekendtgørelses anbefalinger og opbygning. I forhold til Haderslev Kommunes gældende standard for behandling af stofmisbrugere er der følgende ændringer/præciseringer: I visitationen i Specialrådgivningen lægges der vægt på borgerens motivation for at indgå i behandling, at evt. psykiatriske diagnoser er afdækket og at behandling for medicinmisbrug som følge af lægeordineret medicin skal ske hos egen læge. Borgeren inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af indsatsen i egen sag. Rådgivningscenteret tilbyder dagbehandling. Der er et samarbejde med Jobcenteret vedr. dagbehandlingen

4 Handicaprådet, Side 2 Der er et samarbejde med Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse vedr. dagbehandlingen således at sund kost, indkøb og motion bliver en del af behandlingen Der er startet et samarbejde med Jobcenteret vedr. unge med hashmisbrug Den kommunale indsats overfor borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser er samlet i en organisatorisk enhed for at styrke den sammenhængende indsats overfor borgere med dobbeltdiagnoser. Juridiske aspekter Lovgrundlaget er Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2206: Bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for sociale behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om sociale service. Procedure Høring i Handicaprådet, de 23. november Godkendes i Udvalget for Ældre og Handicappede, den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Færdig kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om Social Service godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Handicaprådet er tilfredse med, at den kommunale indsats over borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser samles i en organisatorisk enhed med henblik på at styrke indsatsen overfor borgere som har dobbeltdiagnoser. 86. Kvalitetsstandarder for madservice diwiwe / 10/24866

5 Handicaprådet, Side 3 Sagsfremstilling Årlig udarbejdelse af kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem og til borgere i plejeboliger samt til borgere i botilbud og lignende boligenheder (madservice). Ifølge 83 i Lov om Social Service (Serviceloven) skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne for madservice. De nuværende kvalitetsstandarder for madservice er godkendt af Byrådet den 28. maj Det er fastsat i Serviceloven, at borgere i eget hjem skal have frit leverandørvalg samt at madservice som udgangspunkt skal udgøre dagens hovedmåltid og være tilpasset den enkeltes behov. Hjælp til tilberedning og anretning af maden i hjemmet ydes, hvis der er behov for det, som en del af den praktiske hjælp efter SEL 83, stk. 1, nr. 2, og er ikke en del af madservice. Udvalget for Ældre og Handicappede godkendte den 1. november 2010 Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (såvel med som uden udbringning). Haderslev Kommunes forsyningsforpligtigelse med mad til hjemmeboende varetages af ServiceCentret, MadService efter kontrakter herom. Haderslev Kommune behandler for tiden den første ansøgning fra en privat leverandør, om at måtte blive godkendt som leverandør af madservice til hjemmeboende. Beboere i plejeboliger og botibud og lignende boligenheder efter Servicelovens 107 og 108 har ikke ret til frit leverandørvalg. Tilbuddet om madservice til disse beboere omfatter alle døgnets måltider, og er tilpasset den enkeltes behov. MadService leverer hovedparten af hovedmåltiderne til beboere i plejeboligerne på Bregnbjerglunden, Frederik den IX., Humletoften, Hiort Lorentzen, Kildebakken, Povlsbjerg, Sommersted og Øsby. Højmarken og Engparken tilbereder selv samtlige måltider i leve- /bomiljøerne. Samtlige botilbud og lignende boligenheder i Specialrådgivningen tilbereder selv samtlige måltider. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning i forhold til de tidligere godkendte standarder for personlig og praktisk hjælp således, at de lovpligtige kvalitetsstandarder er mere ensartede med de indholdsmæssige forskelle, der er relevante for de enkelte serviceydelser.

6 Handicaprådet, Side 4 Følgende oversigt viser forskellen mellem de nugældende kvalitetsstandarder og de foreslåede reviderede kvalitetsstandarder: Mad til hjemmeboende Forslag til ændring Nuværende serviceniveau Afbestilling ved ferie Akut afbestilling Akut bestilling Afhentning af maden Cafe Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved akut opstået sygdom/udskrivning fra sygehus leveres maden senest den efterfølgende hverdag. Mad kan afhentes alle ugens dage mellem 9 og 14. Maden kan leveres til og indtages i en af Haderslev Kommunes cafeer. Der er ikke regler om afbestilling ved ferie. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hos borgere der indlægges på sygehus hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er at pårørende, hjemmeplejen eller andre løser opgaven. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen har været at maden kan afhentes hos MadService Det er ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Økonomiske forhold Udgifterne til serviceforbedringerne ved afbestilling ved ferie og ved akut afbestilling skønnes samlet at ville udgøre ca kr. pr. år. Serviceforbedringen ved akut bestilling skønnes at ville koste ca kr. pr. år. Den samlede udgift på ca kr. pr. år til de tre serviceforbedringer kan afholdes indenfor det afsatte budget til madservice.

7 Handicaprådet, Side 5 Personalemæssige forhold Indførelsen af regler på serviceydelser til erstatning for de kutymer, der har været vil forenkle og ensarte sagsbehandlingen hos visitatorerne. Juridiske aspekter Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 299 af 25. marts Procedure Høring i Handicapråd den 23. november 2010 Høring i Seniorråd den 25. november 2010 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette P. Christensen Bilag Kvalitetsstandard - borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard - beboere i plejeboliger ( ) Kvalitetsstandard, borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard, Handicap- og plejecenterbeboere ( ) Kvalitetsstandard - borgere i botilbud ( ) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem, til borgere i plejebolig samt til borgere i botilbud godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandard for madservice anbefales i henhold til indstilling med følgende bemærkninger: Handicaprådet foreslår ændrede formuleringer af punkt 1.4 og 5.1 andet afsnit. 1.4: Hvis du bor i et botilbud, hvor der også er tilbud om madservice, er du samtidig visiteret hertil. 5.1 andet afsnit: På under sundhed og omsorg, Specialrådgivningen, bosteder kan du i pejcen vedr. det enkelte bosted læse om der på dette sted leveres madservice. Formanden for Handicaprådet ser gerne, at målet i den gamle kvalitetsstandard om ansættelse af diætist opretholdes.

8 Handicaprådet, Side Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning DIMECH / 10/2572 Sagsfremstilling Udvalget skal behandle og godkende de to vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvist genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning. De to godkendte kvalitetsstandarder fra 2008 er ligeledes vedlagt som bilag. Ifølge Lov om Social Service (SEL) skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for den del af den kommunale genoptræning, som foregår uden sygehusindlæggelse (SEL 86, stk. 1), og for vedligeholdelsestræning (SEL 86, stk. 2). Hidtil har der været udarbejdet tre kvalitetsstandarder, hvoraf den tredje, Genoptræning efter sundhedsloven, ikke er lovpligtig. Det foreslås, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsstandarder, hvor det er lovpligtigt. Det vil medføre, at der ikke udarbejdes kvalitetsstandarder for genoptræning af borgere, der har været indlagt på sygehus og har en genoptræningsplan. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning sådan, at de fremstår mere ensartede. Både kvalitetsstandarden for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdende træning afspejler det tidligere godkendte serviceniveau. Det er tilstræbt at serviceniveauet skal fremgå tydeligere i kvalitetsstandarden end tidligere, hvor ydelserne har været beskrevet i et ydelseskatalog. Visitationsproceduren er også blevet tilrettet sådan, at sagsbehandlingstider og ventetider skulle fremgå tydeligere. Juridiske aspekter Lov om Social Service 139. Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 1 og 2. Procedure Høres i Handicapråd den 23. november Høres i Seniorråd den 25. november Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december Fremlægges til orientering i Udvalget for Ældre og Handicappede i januar 2011.

9 Handicaprådet, Side 7 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Bilag Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdense træning, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning godkendt i 2008 ( ) Kvalitetsstandard Genoptræning uden syghus godkendt i 2008 ( ) Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder m.m. ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdelsestræning godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsetræning anbefales i henhold til indstilling, med følgende bemærkninger: Genoptræning uden sygehusindlæggelse: Pkt. 1.3: Handicaprådet anmoder om, at diagnoser/fremmedord erstattes med danske beskrivelser. Pkt. 1.4: Handicaprådet gør opmærksom på, at målgruppen bør præciseres. Vedligeholdende træning: Handicaprådet efterlyser viden om transportudgifter hindrer nogen i at få vedligeholdende træning. 88. Høring af praksisplan på speciallægeområdet DIBMGR / 10/2189 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget høringsmateriale vedr. praksisplaner for de tre specialer dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme), otologi (øren-, næse-, hals) og oftalmologi

10 Handicaprådet, Side 8 (øjenspecialet) fra Region Syddanmark. Planen har til formål at danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt i Region Syddanmark. Regionsrådet godkendte den 27. september 2010 udkast til praksisplan for speciallægeområdet indenfor specialet dermatovenerologi. Den 25. oktober 2010 godkendte regionsrådet udkast til praksisplaner indenfor henholdsvis specialet oftalmologi og otologi. På baggrund af de indkomne høringssvar forventes regionsrådet den 31. januar 2011 tage endelig stilling til praksisplanerne. Liste over høringsberettigede ses i bilagsmaterialet. Formålet med planlægningen inden for specialerne, er at tilvejebringe et grundlag for at vurdere opgavefordelingen samt kapacitet af den ambulante speciallægespecialisering inden for de forskellige specialer samt at der sker en hensigtsmæssig udvikling på området. Et andet vigtigt formål med praksisplanen er at medvirke til, at alle regionens borgere sikres hjælp inden for en rimelig nærhed. Endvidere har planlægningen til hensigt, at sikre patientforløb, hvor der leveres ydelser med høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. Speciallæge dækningen i Haderslev Kommune er følgende: Der er en øjenlæge i Haderslev by. Denne forventes at lukke medio Der er to øre-, næse- halslæger i Haderslev by. Begge er over 60 år. Der er en hudlæge i Haderslev Kommune. Set i lyset af den udvikling efterlyser Haderslev Kommune informationer, om hvordan Region Syddanmark konkret vil sikre borgerne hjælp inden for en rimelig nærhed inden for alle tre specialer. Økonomiske forhold En reduktion i antallet af speciallæger i Haderslev Kommune betyder, at borgerne må søge speciallæger længere væk. For Haderslev Kommune betyder en forøgelse af udgifterne for transport til nærmeste speciallæge, som kommunen i henhold til Sundhedslovens 170 er forpligtet til at yde borgeren. Procedure Behandles i Handicaprådet den 23. november 2010 Behandles i Seniorrådet den 25. november 2010 Behandles i Udvalget for Børn og Familier den 23. november 2010 Behandles i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6.

11 Handicaprådet, Side 9 december 2010 Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / sundhedsaftalekoordinator Birgitte Munk Grunnet Bilag Høringsbrev.pdf ( ) høringsliste.pdf ( ) Praksisplan øjenlægeområdet.pdf ( ) Praksisplan ørelægeområdet.pdf ( ) Praksisplan hudlægeområdet.pdf ( ) Haderslev Kommunes høringssvar vedrørende høring af praksisplaner på speciallægeområdet ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at forslag til høringssvar af praksisplaner på speciallægeområdet drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet tilslutter sig forslaget til Haderslev Kommunes høringssvar. 89. Borgerstyret personlig assistance DIANLE / 10/23925 Sagsfremstilling Godkendelse af håndbog for borgerstyret personlig assistance. Januar 2009 trådte nye regler i kraft vedr. borgerstyret personlig assistance i daglig tale kaldet BPA. De nye regler omhandler beregning og udmåling af hjælp til borgere som opholder sig i eget hjem, og som på grund af en betydelig og varig funktionsnedsættelse har ansat egne hjælpere til at pleje, overvågning og ledsagelse. I oktober og november 2009 kom bekendtgørelsen fra ministeriet og i november 2009 kom KL s notat vedr. beregning af hjælp efter denne bestemmelse. Bekendtgørelsen og KL s notat skal suppleres af kommunes egne retningslinjer, som præcist fastlægger praksis og

12 Handicaprådet, Side 10 serviceniveau på dette særlige område. I Specialrådgivning er der derfor udarbejdet en håndbog til borgere omfattet af ordningen. Håndbogen indeholder således retningslinjer baseret på loven og bekendtgørelsen beskrivelse af serviceniveauet i Haderslev Kommune på de områder hvor den enkelte kommune selv skal fastlægge serviceniveauet. Denne sagsfremstilling fokuserer kun på de områder hvor Haderslev Kommune skal fastlægge serviceniveauet. Det drejer sig om følgende: Ingen anvendelsen af servicelovens 96 stk. 3. håndbogen side 3 punkt 1.0 Overførsel af uforbrugte timer håndbogen side 5 punkt 2.3. Ophør af BPA håndbogen side 5 punkt 2.4. Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb - håndbogen side 6 punkt 3.2. Udgifter til hjælperne håndbogen side 6 punkt 3.3 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. håndbogen side 8 punkt 4.2 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver håndbogen side 9 punkt herunder o Afregning til ekstern arbejdsgiver for hjælperløn håndbogen side 10 punkt 5.4 o Afregning til ekstern arbejdsgiver for arbejdsgiveropgaven håndbogen side 10 punkt 5.4 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 10 punkt 5.5 Procedurer når borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver håndbogen side 11 punkt 6.0, herunder o Valgmuligheder håndbogen side 11 punkt 6.1 o Overførsel af det udmålte beløb håndbogen side 11 punkt 6.4 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen disse 12 punkt 6.5 Ansvar og procedure ved valg af Haderslev Kommune om lønudbetaler håndbogen side 13 punkt 7.0, herunder o Ansvar og procedure håndbogens side 13 punkt 7.1 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 13 punkt 7.2 Hjælpernes ansættelsesforhold håndbogen side 14 punkt 8.0 herunder o Ansættelse af hjælpere håndbogen side 14. punkt 8.1 o Frigørelsesattest håndbogen side 17 punkt 8.4. o Oplæring af hjælperne, kurser til hjælpere, APV, udmåling til p-møder, mus-samtaler - håndbogen side 20 punkt 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9.

13 Handicaprådet, Side 11 Økonomiske forhold Aktuelt yder Haderslev Kommune økonomisk støtte til 23 borgere jf. servicelovens 96 og 95 ( 95 er en næsten tilsvarende ordning. Dog kan der efter denne bestemmelse kun ydes hjælp i hjemmet. Efter vedtaget reduktion på kr. er der i budget 2011 afsat kr. til området). Reduktionen forventes bl.a. at kunne realiseres gennem en revisitation af samtlige borgere jf. de udarbejdede retningslinjer Juridiske aspekter Det juridiske grundlag findes i Lov om Social Service 96 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance nr. 94 af 10. november 2009 Endvidere er anvendt KL s notat om beregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance af 26. november 2009 Procedure Høring i Handicaprådet den 23. november Behandling og godkendelse i Udvalget for Ældre- og Handicappede den 6. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance godkendes At Voksen- og Sundhedsservice bemyndiges til fortløbende at udsende rettelsesblade til håndbogen, under forudsætning af, at disse ikke indeholder ændringer i serviceniveauet. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen

14 Handicaprådet, Side 12 Godkendt. Handicaprådet roser håndbogen. 90. Strategisk Boligplan diwiwe / 10/23212 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice, fremsender forslag til Strategisk Boligplan Forslaget til Strategisk Boligplan, er lavet for at skabe et overblik over den kommunale brug af pleje-, ældre og handicapboliger og herunder også at tydeliggøre mulighederne for at anvende boligerne på tværs af områderne. Overblikket er nødvendigt af tre hovedårsager: 1. Haderslev Kommune er ansvarlig for, at der er det nødvendige antal boliger til rådighed blandt disse støttede boligtyper til brug for borgere med plejebehov eller med behov for en ældre- eller handicapegnet bolig. 2. Voksen- og Sundhedsservice afholder udgifterne til tomme ældreboliger, og har derfor brug for at kunne sikre, at der er så få tomme boliger som muligt. 3. Voksen- og Sundhedsservice skal bruge overblikket i arbejdet med at sikre den mest effektive udnyttelse af personaleresurserne ved driften af plejecentre og hjemmepleje m.v. Strategisk Boligplan, indeholder en sammenfatning og en række anbefalinger til handleplan for Plejeboliger Midlertidige boliger Ældreboliger Boliger til Specialområdet Anbefalingerne tager udgangspunkt i forventningerne til efterspørgslen samt i den forventede befolkningsudvikling med baggrund i Danmarks Statistiks prognoser og KLs vurderinger samt i Haderslev Kommunes befolkningsprognose Økonomiske forhold De drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser af Strategisk Boligplan medtages ved den årlige budgetudarbejdelse.

15 Handicaprådet, Side 13 Der resterer en uudmøntet rammereduktion på 15,874 mio. kr. i 2012, 15,374 mio. kr. i 2013 samt 14,874 mio. kr. i 2014 som Strategisk Boligplan ifølge det politiske handlekatalog på drift side 154, skal være med til at løse. Rammereduktionen er ekskl. det tilbageførte beløb på 1,0 mio. kr. Byrådet ved 2. behandling af budgettet vedtog at reducere Udvalget for Ældre og Handicappedes besparelser med. Personalemæssige forhold Handleplanen skal være med til at sikre, at der også fremover er de nødvendige personalemæssige resurser til rådighed til løsningen af opgaverne. Forventningerne til udviklingen er, at der stilles større faglige krav til medarbejderne i takt med at kompleksiteten i pleje- og behandlingsopgaverne øges. Sundhedsmæssige forhold Haderslev Kommune skal som landets øvrige kommuner løse flere nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver fremover. Der sker en hurtigere udskrivning fra sygehusene, og der sker en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehuset. Disse ændringer betyder, at kommunerne i stadig større omfang løser sundhedsopgaver og også stadig mere komplekse sundhedsopgaver. Et vigtigt element for at sikre at Haderslev Kommune kan løse disse sundhedsopgaver er, at der er det nødvendige antal midlertidige plejeboliger. Strategisk Boligplan indeholder derfor bl.a. en anbefaling af, at antallet af midlertidige plejeboliger udvides fra de nuværende 18 til mindst 20 placeret på Plejecenter Bregnbjerglunden, Vojens og Plejecenter Kong Frederik den IX, Haderslev. Procedure Til principiel godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 1. november Høres i Handicaprådet den 10. november 2010 og i Seniorrådet den 25. november Høres i Service-MED for Voksen- og Sundhedsservice den 1. december Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 18. november Endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december 2010.

16 Handicaprådet, Side 14 Tovholder/informationsansvarlig Direktør Charlotte Scheppan. Bilag Strategisk Boligplan, oktober 2010 ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede principielt godkender Strategisk Boligplan , at Udvalget sender sagen i høring i Handicap og Seniorrådet samt Service MED. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget sender sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udvalget for sundhed og Forebyggelse samt VS Service MED. Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet udtrykker tilfredshed med den udarbejdede oversigt. Handicaprådet støtter forslaget til strategisk boligplan. Handicaprådet vil gerne følge de videre arbejde. 91. Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud DIANLE / 10/24954

17 Handicaprådet, Side 15 Sagsfremstilling Handicaprådet har ønsket en orientering om reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig. Flytning af enkelte borgere. Hovedreglen er, at borgerne kun kan flyttes til en anden bolig, hvis de har givet deres samtykke hertil. Der findes dog ganske få undtagelser herfor. Disse undtagelser er beskrevet i serviceloven og vedrører følgende tre situationer: 1. Personen modsætter sig en flytning eller kan ikke et reelt samtykke hertil, men er reelt i risiko for at udsætte sig selv for alvorlig personskade. 2. Personen lider af en fremadskridende mental svækkelse og kan ikke give et reelt samtykke til en flytning, men værgen er enig i en flytning. 3. Personen vil have bedre mulighed for at bevare kontakten til pårørende ved at blive flyttet til en anden tilsvarende bolig. Ad 1. Kommunen kan indstille til det sociale nævn, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give et reelt samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud hvis det er absolut påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp og at dette ikke kan lade sig gøre i pågældendes hidtidige bolig den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derved udsætter sig for alvorlig personskade og det der derfor er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Absolut påkrævet betyder at pågældendes tilstand er således, at der ikke er udsigt til bedring.at det er forhold hos pågældende selv, der hindrer nødvendig omsorg og pleje og ikke at andre, f.eks. naboer lider under pågældendes støjende og specielle adfærd. Heller ikke hensynet til en evt. ægtefælle er afgørende, men derimod en konkret vurdering af pågældendes manglende egen forståelse af sin f.eks. demente situation. at behovet ikke kan dækkes ved en ændring af boligens indretning, tildeling af hjælpemidler eller omsorgs- og plejetilbud. En kommunes manglende prioritering af disse foranstaltninger kan ikke i sig selv føre til en flytning til særligt botilbud. Uforsvarligt ikke at flytte for at undgå alvorlig personskade betyder at pågældende ikke selv på grund af sin nedsatte psykiske funktionsevne kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og dermed udsætter sig for risiko for alvorlig personskade ved at blive boende. Som eksempler kan nævnes, at pågældende glemmer at tage livsvigtig medicin, sætter ild til boligen eller bliver forgiftet af gammel mad. at risikoen ikke er hypotetisk, men efter en konkret vurdering kan indtræde med en høj grad af sandsynlighed, f.eks. fordi pågældende ikke vil lukke plejepersonalet ind i boligen.

18 Handicaprådet, Side 16 Ad. 2 Kommunen kan tillige beslutte, at personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give et reelt samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan optages i et bestemt botilbud, hvis kommunens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket. Det er således en betingelse for at anvende denne bestemmelse at det drejer sig om en person, hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende at pågældende ikke modsætter sig flytning at pågældende mangler evnen til at give et reelt samtykke til flytningen at ophold i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp at det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for pågældende og at den værge, statsforvaltningen har beskikket er enig i kommunens beslutning. Ad. 3 Kommunen i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at en person, der er optaget i et botilbud og som mangler evnen til at give et reelt samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne ovenover ikke er opfyldt, såfremt. Formålet er, at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende. Dette gøres ved at der udøves et konkret, samlet skøn over, hvad der er i hovedpersonens interesse. at det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Flytning af grupper af borgere som følge af lukning. Hvis en kommunen beslutter at lukke et botilbud, kan kommen som følge heraf opsige beboerne af deres lejemål. Dette er en lovlig opsigelsesgrund jf. kapitel 13. i lov om almene boliger. Borgerne skal tilbydes en anden tilsvarende bolig. Juridiske aspekter Lovgrundlaget findes i servicelovens kapitel 24 lejelovens kapitel 13. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth

19 Handicaprådet, Side 17 Indstilling Reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig fremlægges til orientering. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Taget til efterretning. 92. Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis DIHELH / 10/1416 Sagsfremstilling På mødet den 25. okt. blev Handicaprådet orienteret om Udvalgets for Ældre og Handicappedes godkendelse af Forslag til afbureaukratisering. Rådet har tidligere behandlet forslaget. I forbindelse med pkt. 7 blev der spurgt ind til den fremtidige praksis vedr. bruger- og pårørenderåd på kommunens plejecentre. Det blev besluttet at behandle emnet særskilt på næste møde. Et handicaprådsmedlem omdelte et notat på mødet den 25. okt. med forslag til, hvordan opgaven med at sikre velfungerende bruger -/ pårørenderåd fremadrettet kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. Bilag Indlæg til møde i Handicaprådet den ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at forslaget drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet anbefaler overfor Udvalget for Ældre og Handicappede, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at beskrive rammerne for det fremtidige arbejde med at inddrage beboerne og de pårørende, de steder hvor man ikke fortsætter med brugerpårørenderåd efter de nuværende regler. Det foreslås, at Handicaprådet og Seniorådet repræsenteres i arbejdsgruppen. Under forudsætning af at Udvalget for Ældre og Handicappede

20 Handicaprådet, Side 18 vedtager at nedsætte arbejdsgruppen, udpeges Hans Jacob Hansen til arbejdsgruppen. Der henvises til bilag af 23/ udarbejdet af handicaprådsmedlem Hans Jacob Hansen. 93. Reducering i besparelserne på 1. mio. kr. DIHELH / Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Udsat idet Udvalget for Ældre og Handicappede har besluttet at udsætte behandlingen af punktet til udgangen af første kvartal Orientering fra medlemmerne DIHELH / Afbud/fraværende:Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Henny Jacobsen orienterede om: Handicapdag i Idrætscentret, den 3/12 fra kl. 15. Madservice har inviteret til prøvespisning, den 27/11 i Rådhuscentret, Vojens og den 4/12 på Gravene i Haderslev. Begge dage kl Følgegruppe Engparken DIMENI / Sagsfremstilling Følgegruppen vedrørende Engparken, Gram, anmoder om at Handicaprådet lader sig repræsentere i følgegruppen. Det kan oplyses, at der er 3 borgere fra Gram-området, der har meldt sig til gruppen. Bilag

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 15. december 2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Anne Leth, Asta Freund, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Henny Jacobsen,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Seniorrådet Mødedato: Torsdag den 18-02-2010 Mødested: Plejecenter Engparken Kirke Allé 22, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:30 Afbud: Lorens Frederiksen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den 28. februar 2011

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den 28. februar 2011 DAGSORDEN Seniorrådet Mødedato: Mandag den 28. februar 2011 Mødested: Sommersted Plejehjem Kirkevej 6, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 9:30 Afbud: Jørgen Hasberg, Lorens Frederiksen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Catharinahjemmet Christiansfeldvej 4 E, 02, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl.

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl. DAGSORDEN Område MED Pleje og Træning Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej 13 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere