Handicaprådet REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Handicaprådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 83. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandarder for madservice Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning Høring af praksisplan på speciallægeområdet Borgerstyret personlig assistance Strategisk Boligplan Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis Reducering i besparelserne på 1. mio. kr Orientering fra medlemmerne Følgegruppe Engparken Evt

3 Handicaprådet, Side Godkendelse af dagsorden DIHELH / Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 84. Godkendelse af referat DIHELH / Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 25. oktober Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 85. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere DIKRBE / 10/17210 Sagsfremstilling Der er udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere, idet standarden skal revideres mindst hvert andet år. Den udarbejdede standard følger Socialministeriets bekendtgørelses anbefalinger og opbygning. I forhold til Haderslev Kommunes gældende standard for behandling af stofmisbrugere er der følgende ændringer/præciseringer: I visitationen i Specialrådgivningen lægges der vægt på borgerens motivation for at indgå i behandling, at evt. psykiatriske diagnoser er afdækket og at behandling for medicinmisbrug som følge af lægeordineret medicin skal ske hos egen læge. Borgeren inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af indsatsen i egen sag. Rådgivningscenteret tilbyder dagbehandling. Der er et samarbejde med Jobcenteret vedr. dagbehandlingen

4 Handicaprådet, Side 2 Der er et samarbejde med Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse vedr. dagbehandlingen således at sund kost, indkøb og motion bliver en del af behandlingen Der er startet et samarbejde med Jobcenteret vedr. unge med hashmisbrug Den kommunale indsats overfor borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser er samlet i en organisatorisk enhed for at styrke den sammenhængende indsats overfor borgere med dobbeltdiagnoser. Juridiske aspekter Lovgrundlaget er Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2206: Bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for sociale behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om sociale service. Procedure Høring i Handicaprådet, de 23. november Godkendes i Udvalget for Ældre og Handicappede, den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Færdig kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om Social Service godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Handicaprådet er tilfredse med, at den kommunale indsats over borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser samles i en organisatorisk enhed med henblik på at styrke indsatsen overfor borgere som har dobbeltdiagnoser. 86. Kvalitetsstandarder for madservice diwiwe / 10/24866

5 Handicaprådet, Side 3 Sagsfremstilling Årlig udarbejdelse af kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem og til borgere i plejeboliger samt til borgere i botilbud og lignende boligenheder (madservice). Ifølge 83 i Lov om Social Service (Serviceloven) skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne for madservice. De nuværende kvalitetsstandarder for madservice er godkendt af Byrådet den 28. maj Det er fastsat i Serviceloven, at borgere i eget hjem skal have frit leverandørvalg samt at madservice som udgangspunkt skal udgøre dagens hovedmåltid og være tilpasset den enkeltes behov. Hjælp til tilberedning og anretning af maden i hjemmet ydes, hvis der er behov for det, som en del af den praktiske hjælp efter SEL 83, stk. 1, nr. 2, og er ikke en del af madservice. Udvalget for Ældre og Handicappede godkendte den 1. november 2010 Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (såvel med som uden udbringning). Haderslev Kommunes forsyningsforpligtigelse med mad til hjemmeboende varetages af ServiceCentret, MadService efter kontrakter herom. Haderslev Kommune behandler for tiden den første ansøgning fra en privat leverandør, om at måtte blive godkendt som leverandør af madservice til hjemmeboende. Beboere i plejeboliger og botibud og lignende boligenheder efter Servicelovens 107 og 108 har ikke ret til frit leverandørvalg. Tilbuddet om madservice til disse beboere omfatter alle døgnets måltider, og er tilpasset den enkeltes behov. MadService leverer hovedparten af hovedmåltiderne til beboere i plejeboligerne på Bregnbjerglunden, Frederik den IX., Humletoften, Hiort Lorentzen, Kildebakken, Povlsbjerg, Sommersted og Øsby. Højmarken og Engparken tilbereder selv samtlige måltider i leve- /bomiljøerne. Samtlige botilbud og lignende boligenheder i Specialrådgivningen tilbereder selv samtlige måltider. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning i forhold til de tidligere godkendte standarder for personlig og praktisk hjælp således, at de lovpligtige kvalitetsstandarder er mere ensartede med de indholdsmæssige forskelle, der er relevante for de enkelte serviceydelser.

6 Handicaprådet, Side 4 Følgende oversigt viser forskellen mellem de nugældende kvalitetsstandarder og de foreslåede reviderede kvalitetsstandarder: Mad til hjemmeboende Forslag til ændring Nuværende serviceniveau Afbestilling ved ferie Akut afbestilling Akut bestilling Afhentning af maden Cafe Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved akut opstået sygdom/udskrivning fra sygehus leveres maden senest den efterfølgende hverdag. Mad kan afhentes alle ugens dage mellem 9 og 14. Maden kan leveres til og indtages i en af Haderslev Kommunes cafeer. Der er ikke regler om afbestilling ved ferie. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hos borgere der indlægges på sygehus hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er at pårørende, hjemmeplejen eller andre løser opgaven. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen har været at maden kan afhentes hos MadService Det er ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Økonomiske forhold Udgifterne til serviceforbedringerne ved afbestilling ved ferie og ved akut afbestilling skønnes samlet at ville udgøre ca kr. pr. år. Serviceforbedringen ved akut bestilling skønnes at ville koste ca kr. pr. år. Den samlede udgift på ca kr. pr. år til de tre serviceforbedringer kan afholdes indenfor det afsatte budget til madservice.

7 Handicaprådet, Side 5 Personalemæssige forhold Indførelsen af regler på serviceydelser til erstatning for de kutymer, der har været vil forenkle og ensarte sagsbehandlingen hos visitatorerne. Juridiske aspekter Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 299 af 25. marts Procedure Høring i Handicapråd den 23. november 2010 Høring i Seniorråd den 25. november 2010 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette P. Christensen Bilag Kvalitetsstandard - borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard - beboere i plejeboliger ( ) Kvalitetsstandard, borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard, Handicap- og plejecenterbeboere ( ) Kvalitetsstandard - borgere i botilbud ( ) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem, til borgere i plejebolig samt til borgere i botilbud godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandard for madservice anbefales i henhold til indstilling med følgende bemærkninger: Handicaprådet foreslår ændrede formuleringer af punkt 1.4 og 5.1 andet afsnit. 1.4: Hvis du bor i et botilbud, hvor der også er tilbud om madservice, er du samtidig visiteret hertil. 5.1 andet afsnit: På under sundhed og omsorg, Specialrådgivningen, bosteder kan du i pejcen vedr. det enkelte bosted læse om der på dette sted leveres madservice. Formanden for Handicaprådet ser gerne, at målet i den gamle kvalitetsstandard om ansættelse af diætist opretholdes.

8 Handicaprådet, Side Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning DIMECH / 10/2572 Sagsfremstilling Udvalget skal behandle og godkende de to vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvist genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning. De to godkendte kvalitetsstandarder fra 2008 er ligeledes vedlagt som bilag. Ifølge Lov om Social Service (SEL) skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for den del af den kommunale genoptræning, som foregår uden sygehusindlæggelse (SEL 86, stk. 1), og for vedligeholdelsestræning (SEL 86, stk. 2). Hidtil har der været udarbejdet tre kvalitetsstandarder, hvoraf den tredje, Genoptræning efter sundhedsloven, ikke er lovpligtig. Det foreslås, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsstandarder, hvor det er lovpligtigt. Det vil medføre, at der ikke udarbejdes kvalitetsstandarder for genoptræning af borgere, der har været indlagt på sygehus og har en genoptræningsplan. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning sådan, at de fremstår mere ensartede. Både kvalitetsstandarden for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdende træning afspejler det tidligere godkendte serviceniveau. Det er tilstræbt at serviceniveauet skal fremgå tydeligere i kvalitetsstandarden end tidligere, hvor ydelserne har været beskrevet i et ydelseskatalog. Visitationsproceduren er også blevet tilrettet sådan, at sagsbehandlingstider og ventetider skulle fremgå tydeligere. Juridiske aspekter Lov om Social Service 139. Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 1 og 2. Procedure Høres i Handicapråd den 23. november Høres i Seniorråd den 25. november Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december Fremlægges til orientering i Udvalget for Ældre og Handicappede i januar 2011.

9 Handicaprådet, Side 7 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Bilag Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdense træning, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning godkendt i 2008 ( ) Kvalitetsstandard Genoptræning uden syghus godkendt i 2008 ( ) Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder m.m. ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdelsestræning godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsetræning anbefales i henhold til indstilling, med følgende bemærkninger: Genoptræning uden sygehusindlæggelse: Pkt. 1.3: Handicaprådet anmoder om, at diagnoser/fremmedord erstattes med danske beskrivelser. Pkt. 1.4: Handicaprådet gør opmærksom på, at målgruppen bør præciseres. Vedligeholdende træning: Handicaprådet efterlyser viden om transportudgifter hindrer nogen i at få vedligeholdende træning. 88. Høring af praksisplan på speciallægeområdet DIBMGR / 10/2189 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget høringsmateriale vedr. praksisplaner for de tre specialer dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme), otologi (øren-, næse-, hals) og oftalmologi

10 Handicaprådet, Side 8 (øjenspecialet) fra Region Syddanmark. Planen har til formål at danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt i Region Syddanmark. Regionsrådet godkendte den 27. september 2010 udkast til praksisplan for speciallægeområdet indenfor specialet dermatovenerologi. Den 25. oktober 2010 godkendte regionsrådet udkast til praksisplaner indenfor henholdsvis specialet oftalmologi og otologi. På baggrund af de indkomne høringssvar forventes regionsrådet den 31. januar 2011 tage endelig stilling til praksisplanerne. Liste over høringsberettigede ses i bilagsmaterialet. Formålet med planlægningen inden for specialerne, er at tilvejebringe et grundlag for at vurdere opgavefordelingen samt kapacitet af den ambulante speciallægespecialisering inden for de forskellige specialer samt at der sker en hensigtsmæssig udvikling på området. Et andet vigtigt formål med praksisplanen er at medvirke til, at alle regionens borgere sikres hjælp inden for en rimelig nærhed. Endvidere har planlægningen til hensigt, at sikre patientforløb, hvor der leveres ydelser med høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. Speciallæge dækningen i Haderslev Kommune er følgende: Der er en øjenlæge i Haderslev by. Denne forventes at lukke medio Der er to øre-, næse- halslæger i Haderslev by. Begge er over 60 år. Der er en hudlæge i Haderslev Kommune. Set i lyset af den udvikling efterlyser Haderslev Kommune informationer, om hvordan Region Syddanmark konkret vil sikre borgerne hjælp inden for en rimelig nærhed inden for alle tre specialer. Økonomiske forhold En reduktion i antallet af speciallæger i Haderslev Kommune betyder, at borgerne må søge speciallæger længere væk. For Haderslev Kommune betyder en forøgelse af udgifterne for transport til nærmeste speciallæge, som kommunen i henhold til Sundhedslovens 170 er forpligtet til at yde borgeren. Procedure Behandles i Handicaprådet den 23. november 2010 Behandles i Seniorrådet den 25. november 2010 Behandles i Udvalget for Børn og Familier den 23. november 2010 Behandles i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6.

11 Handicaprådet, Side 9 december 2010 Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / sundhedsaftalekoordinator Birgitte Munk Grunnet Bilag Høringsbrev.pdf ( ) høringsliste.pdf ( ) Praksisplan øjenlægeområdet.pdf ( ) Praksisplan ørelægeområdet.pdf ( ) Praksisplan hudlægeområdet.pdf ( ) Haderslev Kommunes høringssvar vedrørende høring af praksisplaner på speciallægeområdet ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at forslag til høringssvar af praksisplaner på speciallægeområdet drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet tilslutter sig forslaget til Haderslev Kommunes høringssvar. 89. Borgerstyret personlig assistance DIANLE / 10/23925 Sagsfremstilling Godkendelse af håndbog for borgerstyret personlig assistance. Januar 2009 trådte nye regler i kraft vedr. borgerstyret personlig assistance i daglig tale kaldet BPA. De nye regler omhandler beregning og udmåling af hjælp til borgere som opholder sig i eget hjem, og som på grund af en betydelig og varig funktionsnedsættelse har ansat egne hjælpere til at pleje, overvågning og ledsagelse. I oktober og november 2009 kom bekendtgørelsen fra ministeriet og i november 2009 kom KL s notat vedr. beregning af hjælp efter denne bestemmelse. Bekendtgørelsen og KL s notat skal suppleres af kommunes egne retningslinjer, som præcist fastlægger praksis og

12 Handicaprådet, Side 10 serviceniveau på dette særlige område. I Specialrådgivning er der derfor udarbejdet en håndbog til borgere omfattet af ordningen. Håndbogen indeholder således retningslinjer baseret på loven og bekendtgørelsen beskrivelse af serviceniveauet i Haderslev Kommune på de områder hvor den enkelte kommune selv skal fastlægge serviceniveauet. Denne sagsfremstilling fokuserer kun på de områder hvor Haderslev Kommune skal fastlægge serviceniveauet. Det drejer sig om følgende: Ingen anvendelsen af servicelovens 96 stk. 3. håndbogen side 3 punkt 1.0 Overførsel af uforbrugte timer håndbogen side 5 punkt 2.3. Ophør af BPA håndbogen side 5 punkt 2.4. Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb - håndbogen side 6 punkt 3.2. Udgifter til hjælperne håndbogen side 6 punkt 3.3 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. håndbogen side 8 punkt 4.2 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver håndbogen side 9 punkt herunder o Afregning til ekstern arbejdsgiver for hjælperløn håndbogen side 10 punkt 5.4 o Afregning til ekstern arbejdsgiver for arbejdsgiveropgaven håndbogen side 10 punkt 5.4 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 10 punkt 5.5 Procedurer når borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver håndbogen side 11 punkt 6.0, herunder o Valgmuligheder håndbogen side 11 punkt 6.1 o Overførsel af det udmålte beløb håndbogen side 11 punkt 6.4 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen disse 12 punkt 6.5 Ansvar og procedure ved valg af Haderslev Kommune om lønudbetaler håndbogen side 13 punkt 7.0, herunder o Ansvar og procedure håndbogens side 13 punkt 7.1 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 13 punkt 7.2 Hjælpernes ansættelsesforhold håndbogen side 14 punkt 8.0 herunder o Ansættelse af hjælpere håndbogen side 14. punkt 8.1 o Frigørelsesattest håndbogen side 17 punkt 8.4. o Oplæring af hjælperne, kurser til hjælpere, APV, udmåling til p-møder, mus-samtaler - håndbogen side 20 punkt 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9.

13 Handicaprådet, Side 11 Økonomiske forhold Aktuelt yder Haderslev Kommune økonomisk støtte til 23 borgere jf. servicelovens 96 og 95 ( 95 er en næsten tilsvarende ordning. Dog kan der efter denne bestemmelse kun ydes hjælp i hjemmet. Efter vedtaget reduktion på kr. er der i budget 2011 afsat kr. til området). Reduktionen forventes bl.a. at kunne realiseres gennem en revisitation af samtlige borgere jf. de udarbejdede retningslinjer Juridiske aspekter Det juridiske grundlag findes i Lov om Social Service 96 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance nr. 94 af 10. november 2009 Endvidere er anvendt KL s notat om beregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance af 26. november 2009 Procedure Høring i Handicaprådet den 23. november Behandling og godkendelse i Udvalget for Ældre- og Handicappede den 6. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance godkendes At Voksen- og Sundhedsservice bemyndiges til fortløbende at udsende rettelsesblade til håndbogen, under forudsætning af, at disse ikke indeholder ændringer i serviceniveauet. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen

14 Handicaprådet, Side 12 Godkendt. Handicaprådet roser håndbogen. 90. Strategisk Boligplan diwiwe / 10/23212 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice, fremsender forslag til Strategisk Boligplan Forslaget til Strategisk Boligplan, er lavet for at skabe et overblik over den kommunale brug af pleje-, ældre og handicapboliger og herunder også at tydeliggøre mulighederne for at anvende boligerne på tværs af områderne. Overblikket er nødvendigt af tre hovedårsager: 1. Haderslev Kommune er ansvarlig for, at der er det nødvendige antal boliger til rådighed blandt disse støttede boligtyper til brug for borgere med plejebehov eller med behov for en ældre- eller handicapegnet bolig. 2. Voksen- og Sundhedsservice afholder udgifterne til tomme ældreboliger, og har derfor brug for at kunne sikre, at der er så få tomme boliger som muligt. 3. Voksen- og Sundhedsservice skal bruge overblikket i arbejdet med at sikre den mest effektive udnyttelse af personaleresurserne ved driften af plejecentre og hjemmepleje m.v. Strategisk Boligplan, indeholder en sammenfatning og en række anbefalinger til handleplan for Plejeboliger Midlertidige boliger Ældreboliger Boliger til Specialområdet Anbefalingerne tager udgangspunkt i forventningerne til efterspørgslen samt i den forventede befolkningsudvikling med baggrund i Danmarks Statistiks prognoser og KLs vurderinger samt i Haderslev Kommunes befolkningsprognose Økonomiske forhold De drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser af Strategisk Boligplan medtages ved den årlige budgetudarbejdelse.

15 Handicaprådet, Side 13 Der resterer en uudmøntet rammereduktion på 15,874 mio. kr. i 2012, 15,374 mio. kr. i 2013 samt 14,874 mio. kr. i 2014 som Strategisk Boligplan ifølge det politiske handlekatalog på drift side 154, skal være med til at løse. Rammereduktionen er ekskl. det tilbageførte beløb på 1,0 mio. kr. Byrådet ved 2. behandling af budgettet vedtog at reducere Udvalget for Ældre og Handicappedes besparelser med. Personalemæssige forhold Handleplanen skal være med til at sikre, at der også fremover er de nødvendige personalemæssige resurser til rådighed til løsningen af opgaverne. Forventningerne til udviklingen er, at der stilles større faglige krav til medarbejderne i takt med at kompleksiteten i pleje- og behandlingsopgaverne øges. Sundhedsmæssige forhold Haderslev Kommune skal som landets øvrige kommuner løse flere nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver fremover. Der sker en hurtigere udskrivning fra sygehusene, og der sker en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehuset. Disse ændringer betyder, at kommunerne i stadig større omfang løser sundhedsopgaver og også stadig mere komplekse sundhedsopgaver. Et vigtigt element for at sikre at Haderslev Kommune kan løse disse sundhedsopgaver er, at der er det nødvendige antal midlertidige plejeboliger. Strategisk Boligplan indeholder derfor bl.a. en anbefaling af, at antallet af midlertidige plejeboliger udvides fra de nuværende 18 til mindst 20 placeret på Plejecenter Bregnbjerglunden, Vojens og Plejecenter Kong Frederik den IX, Haderslev. Procedure Til principiel godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 1. november Høres i Handicaprådet den 10. november 2010 og i Seniorrådet den 25. november Høres i Service-MED for Voksen- og Sundhedsservice den 1. december Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 18. november Endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december 2010.

16 Handicaprådet, Side 14 Tovholder/informationsansvarlig Direktør Charlotte Scheppan. Bilag Strategisk Boligplan, oktober 2010 ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede principielt godkender Strategisk Boligplan , at Udvalget sender sagen i høring i Handicap og Seniorrådet samt Service MED. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget sender sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udvalget for sundhed og Forebyggelse samt VS Service MED. Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet udtrykker tilfredshed med den udarbejdede oversigt. Handicaprådet støtter forslaget til strategisk boligplan. Handicaprådet vil gerne følge de videre arbejde. 91. Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud DIANLE / 10/24954

17 Handicaprådet, Side 15 Sagsfremstilling Handicaprådet har ønsket en orientering om reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig. Flytning af enkelte borgere. Hovedreglen er, at borgerne kun kan flyttes til en anden bolig, hvis de har givet deres samtykke hertil. Der findes dog ganske få undtagelser herfor. Disse undtagelser er beskrevet i serviceloven og vedrører følgende tre situationer: 1. Personen modsætter sig en flytning eller kan ikke et reelt samtykke hertil, men er reelt i risiko for at udsætte sig selv for alvorlig personskade. 2. Personen lider af en fremadskridende mental svækkelse og kan ikke give et reelt samtykke til en flytning, men værgen er enig i en flytning. 3. Personen vil have bedre mulighed for at bevare kontakten til pårørende ved at blive flyttet til en anden tilsvarende bolig. Ad 1. Kommunen kan indstille til det sociale nævn, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give et reelt samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud hvis det er absolut påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp og at dette ikke kan lade sig gøre i pågældendes hidtidige bolig den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derved udsætter sig for alvorlig personskade og det der derfor er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Absolut påkrævet betyder at pågældendes tilstand er således, at der ikke er udsigt til bedring.at det er forhold hos pågældende selv, der hindrer nødvendig omsorg og pleje og ikke at andre, f.eks. naboer lider under pågældendes støjende og specielle adfærd. Heller ikke hensynet til en evt. ægtefælle er afgørende, men derimod en konkret vurdering af pågældendes manglende egen forståelse af sin f.eks. demente situation. at behovet ikke kan dækkes ved en ændring af boligens indretning, tildeling af hjælpemidler eller omsorgs- og plejetilbud. En kommunes manglende prioritering af disse foranstaltninger kan ikke i sig selv føre til en flytning til særligt botilbud. Uforsvarligt ikke at flytte for at undgå alvorlig personskade betyder at pågældende ikke selv på grund af sin nedsatte psykiske funktionsevne kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og dermed udsætter sig for risiko for alvorlig personskade ved at blive boende. Som eksempler kan nævnes, at pågældende glemmer at tage livsvigtig medicin, sætter ild til boligen eller bliver forgiftet af gammel mad. at risikoen ikke er hypotetisk, men efter en konkret vurdering kan indtræde med en høj grad af sandsynlighed, f.eks. fordi pågældende ikke vil lukke plejepersonalet ind i boligen.

18 Handicaprådet, Side 16 Ad. 2 Kommunen kan tillige beslutte, at personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give et reelt samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan optages i et bestemt botilbud, hvis kommunens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket. Det er således en betingelse for at anvende denne bestemmelse at det drejer sig om en person, hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende at pågældende ikke modsætter sig flytning at pågældende mangler evnen til at give et reelt samtykke til flytningen at ophold i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp at det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for pågældende og at den værge, statsforvaltningen har beskikket er enig i kommunens beslutning. Ad. 3 Kommunen i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at en person, der er optaget i et botilbud og som mangler evnen til at give et reelt samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne ovenover ikke er opfyldt, såfremt. Formålet er, at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende. Dette gøres ved at der udøves et konkret, samlet skøn over, hvad der er i hovedpersonens interesse. at det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Flytning af grupper af borgere som følge af lukning. Hvis en kommunen beslutter at lukke et botilbud, kan kommen som følge heraf opsige beboerne af deres lejemål. Dette er en lovlig opsigelsesgrund jf. kapitel 13. i lov om almene boliger. Borgerne skal tilbydes en anden tilsvarende bolig. Juridiske aspekter Lovgrundlaget findes i servicelovens kapitel 24 lejelovens kapitel 13. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth

19 Handicaprådet, Side 17 Indstilling Reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig fremlægges til orientering. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Taget til efterretning. 92. Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis DIHELH / 10/1416 Sagsfremstilling På mødet den 25. okt. blev Handicaprådet orienteret om Udvalgets for Ældre og Handicappedes godkendelse af Forslag til afbureaukratisering. Rådet har tidligere behandlet forslaget. I forbindelse med pkt. 7 blev der spurgt ind til den fremtidige praksis vedr. bruger- og pårørenderåd på kommunens plejecentre. Det blev besluttet at behandle emnet særskilt på næste møde. Et handicaprådsmedlem omdelte et notat på mødet den 25. okt. med forslag til, hvordan opgaven med at sikre velfungerende bruger -/ pårørenderåd fremadrettet kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. Bilag Indlæg til møde i Handicaprådet den ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at forslaget drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet anbefaler overfor Udvalget for Ældre og Handicappede, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at beskrive rammerne for det fremtidige arbejde med at inddrage beboerne og de pårørende, de steder hvor man ikke fortsætter med brugerpårørenderåd efter de nuværende regler. Det foreslås, at Handicaprådet og Seniorådet repræsenteres i arbejdsgruppen. Under forudsætning af at Udvalget for Ældre og Handicappede

20 Handicaprådet, Side 18 vedtager at nedsætte arbejdsgruppen, udpeges Hans Jacob Hansen til arbejdsgruppen. Der henvises til bilag af 23/ udarbejdet af handicaprådsmedlem Hans Jacob Hansen. 93. Reducering i besparelserne på 1. mio. kr. DIHELH / Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Udsat idet Udvalget for Ældre og Handicappede har besluttet at udsætte behandlingen af punktet til udgangen af første kvartal Orientering fra medlemmerne DIHELH / Afbud/fraværende:Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Henny Jacobsen orienterede om: Handicapdag i Idrætscentret, den 3/12 fra kl. 15. Madservice har inviteret til prøvespisning, den 27/11 i Rådhuscentret, Vojens og den 4/12 på Gravene i Haderslev. Begge dage kl Følgegruppe Engparken DIMENI / Sagsfremstilling Følgegruppen vedrørende Engparken, Gram, anmoder om at Handicaprådet lader sig repræsentere i følgegruppen. Det kan oplyses, at der er 3 borgere fra Gram-området, der har meldt sig til gruppen. Bilag

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere