Handicaprådet REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Handicaprådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 83. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandarder for madservice Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning Høring af praksisplan på speciallægeområdet Borgerstyret personlig assistance Strategisk Boligplan Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis Reducering i besparelserne på 1. mio. kr Orientering fra medlemmerne Følgegruppe Engparken Evt

3 Handicaprådet, Side Godkendelse af dagsorden DIHELH / Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 84. Godkendelse af referat DIHELH / Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra 25. oktober Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 85. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere DIKRBE / 10/17210 Sagsfremstilling Der er udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere, idet standarden skal revideres mindst hvert andet år. Den udarbejdede standard følger Socialministeriets bekendtgørelses anbefalinger og opbygning. I forhold til Haderslev Kommunes gældende standard for behandling af stofmisbrugere er der følgende ændringer/præciseringer: I visitationen i Specialrådgivningen lægges der vægt på borgerens motivation for at indgå i behandling, at evt. psykiatriske diagnoser er afdækket og at behandling for medicinmisbrug som følge af lægeordineret medicin skal ske hos egen læge. Borgeren inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af indsatsen i egen sag. Rådgivningscenteret tilbyder dagbehandling. Der er et samarbejde med Jobcenteret vedr. dagbehandlingen

4 Handicaprådet, Side 2 Der er et samarbejde med Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse vedr. dagbehandlingen således at sund kost, indkøb og motion bliver en del af behandlingen Der er startet et samarbejde med Jobcenteret vedr. unge med hashmisbrug Den kommunale indsats overfor borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser er samlet i en organisatorisk enhed for at styrke den sammenhængende indsats overfor borgere med dobbeltdiagnoser. Juridiske aspekter Lovgrundlaget er Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2206: Bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for sociale behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om sociale service. Procedure Høring i Handicaprådet, de 23. november Godkendes i Udvalget for Ældre og Handicappede, den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Færdig kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om Social Service godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Handicaprådet er tilfredse med, at den kommunale indsats over borgere med misbrugsproblemer og sindslidelser samles i en organisatorisk enhed med henblik på at styrke indsatsen overfor borgere som har dobbeltdiagnoser. 86. Kvalitetsstandarder for madservice diwiwe / 10/24866

5 Handicaprådet, Side 3 Sagsfremstilling Årlig udarbejdelse af kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem og til borgere i plejeboliger samt til borgere i botilbud og lignende boligenheder (madservice). Ifølge 83 i Lov om Social Service (Serviceloven) skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne for madservice. De nuværende kvalitetsstandarder for madservice er godkendt af Byrådet den 28. maj Det er fastsat i Serviceloven, at borgere i eget hjem skal have frit leverandørvalg samt at madservice som udgangspunkt skal udgøre dagens hovedmåltid og være tilpasset den enkeltes behov. Hjælp til tilberedning og anretning af maden i hjemmet ydes, hvis der er behov for det, som en del af den praktiske hjælp efter SEL 83, stk. 1, nr. 2, og er ikke en del af madservice. Udvalget for Ældre og Handicappede godkendte den 1. november 2010 Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (såvel med som uden udbringning). Haderslev Kommunes forsyningsforpligtigelse med mad til hjemmeboende varetages af ServiceCentret, MadService efter kontrakter herom. Haderslev Kommune behandler for tiden den første ansøgning fra en privat leverandør, om at måtte blive godkendt som leverandør af madservice til hjemmeboende. Beboere i plejeboliger og botibud og lignende boligenheder efter Servicelovens 107 og 108 har ikke ret til frit leverandørvalg. Tilbuddet om madservice til disse beboere omfatter alle døgnets måltider, og er tilpasset den enkeltes behov. MadService leverer hovedparten af hovedmåltiderne til beboere i plejeboligerne på Bregnbjerglunden, Frederik den IX., Humletoften, Hiort Lorentzen, Kildebakken, Povlsbjerg, Sommersted og Øsby. Højmarken og Engparken tilbereder selv samtlige måltider i leve- /bomiljøerne. Samtlige botilbud og lignende boligenheder i Specialrådgivningen tilbereder selv samtlige måltider. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning i forhold til de tidligere godkendte standarder for personlig og praktisk hjælp således, at de lovpligtige kvalitetsstandarder er mere ensartede med de indholdsmæssige forskelle, der er relevante for de enkelte serviceydelser.

6 Handicaprådet, Side 4 Følgende oversigt viser forskellen mellem de nugældende kvalitetsstandarder og de foreslåede reviderede kvalitetsstandarder: Mad til hjemmeboende Forslag til ændring Nuværende serviceniveau Afbestilling ved ferie Akut afbestilling Akut bestilling Afhentning af maden Cafe Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved afbestilling af maden senest dagen inden leveringsdagen, opkræves der ikke betaling. Ved akut opstået sygdom/udskrivning fra sygehus leveres maden senest den efterfølgende hverdag. Mad kan afhentes alle ugens dage mellem 9 og 14. Maden kan leveres til og indtages i en af Haderslev Kommunes cafeer. Der er ikke regler om afbestilling ved ferie. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er, at der ikke opkræves betaling hos borgere der indlægges på sygehus hvis maden ikke er leveret på afbestillingstidspunktet. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen er at pårørende, hjemmeplejen eller andre løser opgaven. Der er ikke regler herom i den nuværende kvalitetsstandard. Kutymen har været at maden kan afhentes hos MadService Det er ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarderne. Økonomiske forhold Udgifterne til serviceforbedringerne ved afbestilling ved ferie og ved akut afbestilling skønnes samlet at ville udgøre ca kr. pr. år. Serviceforbedringen ved akut bestilling skønnes at ville koste ca kr. pr. år. Den samlede udgift på ca kr. pr. år til de tre serviceforbedringer kan afholdes indenfor det afsatte budget til madservice.

7 Handicaprådet, Side 5 Personalemæssige forhold Indførelsen af regler på serviceydelser til erstatning for de kutymer, der har været vil forenkle og ensarte sagsbehandlingen hos visitatorerne. Juridiske aspekter Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 299 af 25. marts Procedure Høring i Handicapråd den 23. november 2010 Høring i Seniorråd den 25. november 2010 Behandling i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette P. Christensen Bilag Kvalitetsstandard - borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard - beboere i plejeboliger ( ) Kvalitetsstandard, borgere i eget hjem ( ) Kvalitetsstandard, Handicap- og plejecenterbeboere ( ) Kvalitetsstandard - borgere i botilbud ( ) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for levering af mad til borgere i eget hjem, til borgere i plejebolig samt til borgere i botilbud godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandard for madservice anbefales i henhold til indstilling med følgende bemærkninger: Handicaprådet foreslår ændrede formuleringer af punkt 1.4 og 5.1 andet afsnit. 1.4: Hvis du bor i et botilbud, hvor der også er tilbud om madservice, er du samtidig visiteret hertil. 5.1 andet afsnit: På under sundhed og omsorg, Specialrådgivningen, bosteder kan du i pejcen vedr. det enkelte bosted læse om der på dette sted leveres madservice. Formanden for Handicaprådet ser gerne, at målet i den gamle kvalitetsstandard om ansættelse af diætist opretholdes.

8 Handicaprådet, Side Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning DIMECH / 10/2572 Sagsfremstilling Udvalget skal behandle og godkende de to vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvist genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning. De to godkendte kvalitetsstandarder fra 2008 er ligeledes vedlagt som bilag. Ifølge Lov om Social Service (SEL) skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for den del af den kommunale genoptræning, som foregår uden sygehusindlæggelse (SEL 86, stk. 1), og for vedligeholdelsestræning (SEL 86, stk. 2). Hidtil har der været udarbejdet tre kvalitetsstandarder, hvoraf den tredje, Genoptræning efter sundhedsloven, ikke er lovpligtig. Det foreslås, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsstandarder, hvor det er lovpligtigt. Det vil medføre, at der ikke udarbejdes kvalitetsstandarder for genoptræning af borgere, der har været indlagt på sygehus og har en genoptræningsplan. Kvalitetsstandarderne er blevet tilrettet i opbygning sådan, at de fremstår mere ensartede. Både kvalitetsstandarden for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdende træning afspejler det tidligere godkendte serviceniveau. Det er tilstræbt at serviceniveauet skal fremgå tydeligere i kvalitetsstandarden end tidligere, hvor ydelserne har været beskrevet i et ydelseskatalog. Visitationsproceduren er også blevet tilrettet sådan, at sagsbehandlingstider og ventetider skulle fremgå tydeligere. Juridiske aspekter Lov om Social Service 139. Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 1 og 2. Procedure Høres i Handicapråd den 23. november Høres i Seniorråd den 25. november Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december Fremlægges til orientering i Udvalget for Ældre og Handicappede i januar 2011.

9 Handicaprådet, Side 7 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Bilag Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdense træning, under justering november 2010 ( ) Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning godkendt i 2008 ( ) Kvalitetsstandard Genoptræning uden syghus godkendt i 2008 ( ) Bekendtgørelse nr. 299 af 25/ om kvalitetsstandarder m.m. ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at kvalitetsstandarderne for genoptræning uden sygehusindlæggelse og for vedligeholdelsestræning godkendes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsetræning anbefales i henhold til indstilling, med følgende bemærkninger: Genoptræning uden sygehusindlæggelse: Pkt. 1.3: Handicaprådet anmoder om, at diagnoser/fremmedord erstattes med danske beskrivelser. Pkt. 1.4: Handicaprådet gør opmærksom på, at målgruppen bør præciseres. Vedligeholdende træning: Handicaprådet efterlyser viden om transportudgifter hindrer nogen i at få vedligeholdende træning. 88. Høring af praksisplan på speciallægeområdet DIBMGR / 10/2189 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har modtaget høringsmateriale vedr. praksisplaner for de tre specialer dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme), otologi (øren-, næse-, hals) og oftalmologi

10 Handicaprådet, Side 8 (øjenspecialet) fra Region Syddanmark. Planen har til formål at danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt i Region Syddanmark. Regionsrådet godkendte den 27. september 2010 udkast til praksisplan for speciallægeområdet indenfor specialet dermatovenerologi. Den 25. oktober 2010 godkendte regionsrådet udkast til praksisplaner indenfor henholdsvis specialet oftalmologi og otologi. På baggrund af de indkomne høringssvar forventes regionsrådet den 31. januar 2011 tage endelig stilling til praksisplanerne. Liste over høringsberettigede ses i bilagsmaterialet. Formålet med planlægningen inden for specialerne, er at tilvejebringe et grundlag for at vurdere opgavefordelingen samt kapacitet af den ambulante speciallægespecialisering inden for de forskellige specialer samt at der sker en hensigtsmæssig udvikling på området. Et andet vigtigt formål med praksisplanen er at medvirke til, at alle regionens borgere sikres hjælp inden for en rimelig nærhed. Endvidere har planlægningen til hensigt, at sikre patientforløb, hvor der leveres ydelser med høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. Speciallæge dækningen i Haderslev Kommune er følgende: Der er en øjenlæge i Haderslev by. Denne forventes at lukke medio Der er to øre-, næse- halslæger i Haderslev by. Begge er over 60 år. Der er en hudlæge i Haderslev Kommune. Set i lyset af den udvikling efterlyser Haderslev Kommune informationer, om hvordan Region Syddanmark konkret vil sikre borgerne hjælp inden for en rimelig nærhed inden for alle tre specialer. Økonomiske forhold En reduktion i antallet af speciallæger i Haderslev Kommune betyder, at borgerne må søge speciallæger længere væk. For Haderslev Kommune betyder en forøgelse af udgifterne for transport til nærmeste speciallæge, som kommunen i henhold til Sundhedslovens 170 er forpligtet til at yde borgeren. Procedure Behandles i Handicaprådet den 23. november 2010 Behandles i Seniorrådet den 25. november 2010 Behandles i Udvalget for Børn og Familier den 23. november 2010 Behandles i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6.

11 Handicaprådet, Side 9 december 2010 Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 9. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / sundhedsaftalekoordinator Birgitte Munk Grunnet Bilag Høringsbrev.pdf ( ) høringsliste.pdf ( ) Praksisplan øjenlægeområdet.pdf ( ) Praksisplan ørelægeområdet.pdf ( ) Praksisplan hudlægeområdet.pdf ( ) Haderslev Kommunes høringssvar vedrørende høring af praksisplaner på speciallægeområdet ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at forslag til høringssvar af praksisplaner på speciallægeområdet drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet tilslutter sig forslaget til Haderslev Kommunes høringssvar. 89. Borgerstyret personlig assistance DIANLE / 10/23925 Sagsfremstilling Godkendelse af håndbog for borgerstyret personlig assistance. Januar 2009 trådte nye regler i kraft vedr. borgerstyret personlig assistance i daglig tale kaldet BPA. De nye regler omhandler beregning og udmåling af hjælp til borgere som opholder sig i eget hjem, og som på grund af en betydelig og varig funktionsnedsættelse har ansat egne hjælpere til at pleje, overvågning og ledsagelse. I oktober og november 2009 kom bekendtgørelsen fra ministeriet og i november 2009 kom KL s notat vedr. beregning af hjælp efter denne bestemmelse. Bekendtgørelsen og KL s notat skal suppleres af kommunes egne retningslinjer, som præcist fastlægger praksis og

12 Handicaprådet, Side 10 serviceniveau på dette særlige område. I Specialrådgivning er der derfor udarbejdet en håndbog til borgere omfattet af ordningen. Håndbogen indeholder således retningslinjer baseret på loven og bekendtgørelsen beskrivelse af serviceniveauet i Haderslev Kommune på de områder hvor den enkelte kommune selv skal fastlægge serviceniveauet. Denne sagsfremstilling fokuserer kun på de områder hvor Haderslev Kommune skal fastlægge serviceniveauet. Det drejer sig om følgende: Ingen anvendelsen af servicelovens 96 stk. 3. håndbogen side 3 punkt 1.0 Overførsel af uforbrugte timer håndbogen side 5 punkt 2.3. Ophør af BPA håndbogen side 5 punkt 2.4. Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb - håndbogen side 6 punkt 3.2. Udgifter til hjælperne håndbogen side 6 punkt 3.3 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. håndbogen side 8 punkt 4.2 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver håndbogen side 9 punkt herunder o Afregning til ekstern arbejdsgiver for hjælperløn håndbogen side 10 punkt 5.4 o Afregning til ekstern arbejdsgiver for arbejdsgiveropgaven håndbogen side 10 punkt 5.4 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 10 punkt 5.5 Procedurer når borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver håndbogen side 11 punkt 6.0, herunder o Valgmuligheder håndbogen side 11 punkt 6.1 o Overførsel af det udmålte beløb håndbogen side 11 punkt 6.4 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen disse 12 punkt 6.5 Ansvar og procedure ved valg af Haderslev Kommune om lønudbetaler håndbogen side 13 punkt 7.0, herunder o Ansvar og procedure håndbogens side 13 punkt 7.1 o Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering håndbogen side 13 punkt 7.2 Hjælpernes ansættelsesforhold håndbogen side 14 punkt 8.0 herunder o Ansættelse af hjælpere håndbogen side 14. punkt 8.1 o Frigørelsesattest håndbogen side 17 punkt 8.4. o Oplæring af hjælperne, kurser til hjælpere, APV, udmåling til p-møder, mus-samtaler - håndbogen side 20 punkt 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9.

13 Handicaprådet, Side 11 Økonomiske forhold Aktuelt yder Haderslev Kommune økonomisk støtte til 23 borgere jf. servicelovens 96 og 95 ( 95 er en næsten tilsvarende ordning. Dog kan der efter denne bestemmelse kun ydes hjælp i hjemmet. Efter vedtaget reduktion på kr. er der i budget 2011 afsat kr. til området). Reduktionen forventes bl.a. at kunne realiseres gennem en revisitation af samtlige borgere jf. de udarbejdede retningslinjer Juridiske aspekter Det juridiske grundlag findes i Lov om Social Service 96 Bekendtgørelse nr af 28. oktober 2009 Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance nr. 94 af 10. november 2009 Endvidere er anvendt KL s notat om beregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance af 26. november 2009 Procedure Høring i Handicaprådet den 23. november Behandling og godkendelse i Udvalget for Ældre- og Handicappede den 6. december 2010 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance godkendes At Voksen- og Sundhedsservice bemyndiges til fortløbende at udsende rettelsesblade til håndbogen, under forudsætning af, at disse ikke indeholder ændringer i serviceniveauet. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen

14 Handicaprådet, Side 12 Godkendt. Handicaprådet roser håndbogen. 90. Strategisk Boligplan diwiwe / 10/23212 Sagsfremstilling Voksen- og Sundhedsservice, fremsender forslag til Strategisk Boligplan Forslaget til Strategisk Boligplan, er lavet for at skabe et overblik over den kommunale brug af pleje-, ældre og handicapboliger og herunder også at tydeliggøre mulighederne for at anvende boligerne på tværs af områderne. Overblikket er nødvendigt af tre hovedårsager: 1. Haderslev Kommune er ansvarlig for, at der er det nødvendige antal boliger til rådighed blandt disse støttede boligtyper til brug for borgere med plejebehov eller med behov for en ældre- eller handicapegnet bolig. 2. Voksen- og Sundhedsservice afholder udgifterne til tomme ældreboliger, og har derfor brug for at kunne sikre, at der er så få tomme boliger som muligt. 3. Voksen- og Sundhedsservice skal bruge overblikket i arbejdet med at sikre den mest effektive udnyttelse af personaleresurserne ved driften af plejecentre og hjemmepleje m.v. Strategisk Boligplan, indeholder en sammenfatning og en række anbefalinger til handleplan for Plejeboliger Midlertidige boliger Ældreboliger Boliger til Specialområdet Anbefalingerne tager udgangspunkt i forventningerne til efterspørgslen samt i den forventede befolkningsudvikling med baggrund i Danmarks Statistiks prognoser og KLs vurderinger samt i Haderslev Kommunes befolkningsprognose Økonomiske forhold De drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser af Strategisk Boligplan medtages ved den årlige budgetudarbejdelse.

15 Handicaprådet, Side 13 Der resterer en uudmøntet rammereduktion på 15,874 mio. kr. i 2012, 15,374 mio. kr. i 2013 samt 14,874 mio. kr. i 2014 som Strategisk Boligplan ifølge det politiske handlekatalog på drift side 154, skal være med til at løse. Rammereduktionen er ekskl. det tilbageførte beløb på 1,0 mio. kr. Byrådet ved 2. behandling af budgettet vedtog at reducere Udvalget for Ældre og Handicappedes besparelser med. Personalemæssige forhold Handleplanen skal være med til at sikre, at der også fremover er de nødvendige personalemæssige resurser til rådighed til løsningen af opgaverne. Forventningerne til udviklingen er, at der stilles større faglige krav til medarbejderne i takt med at kompleksiteten i pleje- og behandlingsopgaverne øges. Sundhedsmæssige forhold Haderslev Kommune skal som landets øvrige kommuner løse flere nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver fremover. Der sker en hurtigere udskrivning fra sygehusene, og der sker en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehuset. Disse ændringer betyder, at kommunerne i stadig større omfang løser sundhedsopgaver og også stadig mere komplekse sundhedsopgaver. Et vigtigt element for at sikre at Haderslev Kommune kan løse disse sundhedsopgaver er, at der er det nødvendige antal midlertidige plejeboliger. Strategisk Boligplan indeholder derfor bl.a. en anbefaling af, at antallet af midlertidige plejeboliger udvides fra de nuværende 18 til mindst 20 placeret på Plejecenter Bregnbjerglunden, Vojens og Plejecenter Kong Frederik den IX, Haderslev. Procedure Til principiel godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 1. november Høres i Handicaprådet den 10. november 2010 og i Seniorrådet den 25. november Høres i Service-MED for Voksen- og Sundhedsservice den 1. december Behandles i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 18. november Endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december 2010.

16 Handicaprådet, Side 14 Tovholder/informationsansvarlig Direktør Charlotte Scheppan. Bilag Strategisk Boligplan, oktober 2010 ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede principielt godkender Strategisk Boligplan , at Udvalget sender sagen i høring i Handicap og Seniorrådet samt Service MED. Beslutning i Udvalget for Ældre og Handicappede den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget sender sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udvalget for sundhed og Forebyggelse samt VS Service MED. Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet udtrykker tilfredshed med den udarbejdede oversigt. Handicaprådet støtter forslaget til strategisk boligplan. Handicaprådet vil gerne følge de videre arbejde. 91. Orientering om regler vedr. flytning af borgere i botilbud DIANLE / 10/24954

17 Handicaprådet, Side 15 Sagsfremstilling Handicaprådet har ønsket en orientering om reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig. Flytning af enkelte borgere. Hovedreglen er, at borgerne kun kan flyttes til en anden bolig, hvis de har givet deres samtykke hertil. Der findes dog ganske få undtagelser herfor. Disse undtagelser er beskrevet i serviceloven og vedrører følgende tre situationer: 1. Personen modsætter sig en flytning eller kan ikke et reelt samtykke hertil, men er reelt i risiko for at udsætte sig selv for alvorlig personskade. 2. Personen lider af en fremadskridende mental svækkelse og kan ikke give et reelt samtykke til en flytning, men værgen er enig i en flytning. 3. Personen vil have bedre mulighed for at bevare kontakten til pårørende ved at blive flyttet til en anden tilsvarende bolig. Ad 1. Kommunen kan indstille til det sociale nævn, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give et reelt samtykke hertil, skal optages i et bestemt botilbud hvis det er absolut påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp og at dette ikke kan lade sig gøre i pågældendes hidtidige bolig den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derved udsætter sig for alvorlig personskade og det der derfor er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Absolut påkrævet betyder at pågældendes tilstand er således, at der ikke er udsigt til bedring.at det er forhold hos pågældende selv, der hindrer nødvendig omsorg og pleje og ikke at andre, f.eks. naboer lider under pågældendes støjende og specielle adfærd. Heller ikke hensynet til en evt. ægtefælle er afgørende, men derimod en konkret vurdering af pågældendes manglende egen forståelse af sin f.eks. demente situation. at behovet ikke kan dækkes ved en ændring af boligens indretning, tildeling af hjælpemidler eller omsorgs- og plejetilbud. En kommunes manglende prioritering af disse foranstaltninger kan ikke i sig selv føre til en flytning til særligt botilbud. Uforsvarligt ikke at flytte for at undgå alvorlig personskade betyder at pågældende ikke selv på grund af sin nedsatte psykiske funktionsevne kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og dermed udsætter sig for risiko for alvorlig personskade ved at blive boende. Som eksempler kan nævnes, at pågældende glemmer at tage livsvigtig medicin, sætter ild til boligen eller bliver forgiftet af gammel mad. at risikoen ikke er hypotetisk, men efter en konkret vurdering kan indtræde med en høj grad af sandsynlighed, f.eks. fordi pågældende ikke vil lukke plejepersonalet ind i boligen.

18 Handicaprådet, Side 16 Ad. 2 Kommunen kan tillige beslutte, at personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give et reelt samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan optages i et bestemt botilbud, hvis kommunens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket. Det er således en betingelse for at anvende denne bestemmelse at det drejer sig om en person, hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende at pågældende ikke modsætter sig flytning at pågældende mangler evnen til at give et reelt samtykke til flytningen at ophold i botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at pågældende kan få den nødvendige hjælp at det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for pågældende og at den værge, statsforvaltningen har beskikket er enig i kommunens beslutning. Ad. 3 Kommunen i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at en person, der er optaget i et botilbud og som mangler evnen til at give et reelt samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selv om betingelserne ovenover ikke er opfyldt, såfremt. Formålet er, at forbedre muligheden for at opretholde kontakt mellem hovedpersonen og de pårørende. Dette gøres ved at der udøves et konkret, samlet skøn over, hvad der er i hovedpersonens interesse. at det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. Flytning af grupper af borgere som følge af lukning. Hvis en kommunen beslutter at lukke et botilbud, kan kommen som følge heraf opsige beboerne af deres lejemål. Dette er en lovlig opsigelsesgrund jf. kapitel 13. i lov om almene boliger. Borgerne skal tilbydes en anden tilsvarende bolig. Juridiske aspekter Lovgrundlaget findes i servicelovens kapitel 24 lejelovens kapitel 13. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth

19 Handicaprådet, Side 17 Indstilling Reglerne vedr. flytning af borgere fra deres bolig fremlægges til orientering. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen, Hans Jacob Hansen Taget til efterretning. 92. Bruger- og pårørenderåd - fremtidig praksis DIHELH / 10/1416 Sagsfremstilling På mødet den 25. okt. blev Handicaprådet orienteret om Udvalgets for Ældre og Handicappedes godkendelse af Forslag til afbureaukratisering. Rådet har tidligere behandlet forslaget. I forbindelse med pkt. 7 blev der spurgt ind til den fremtidige praksis vedr. bruger- og pårørenderåd på kommunens plejecentre. Det blev besluttet at behandle emnet særskilt på næste møde. Et handicaprådsmedlem omdelte et notat på mødet den 25. okt. med forslag til, hvordan opgaven med at sikre velfungerende bruger -/ pårørenderåd fremadrettet kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. Bilag Indlæg til møde i Handicaprådet den ( ) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at forslaget drøftes. Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Handicaprådet anbefaler overfor Udvalget for Ældre og Handicappede, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at beskrive rammerne for det fremtidige arbejde med at inddrage beboerne og de pårørende, de steder hvor man ikke fortsætter med brugerpårørenderåd efter de nuværende regler. Det foreslås, at Handicaprådet og Seniorådet repræsenteres i arbejdsgruppen. Under forudsætning af at Udvalget for Ældre og Handicappede

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere