Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 5 - Procesbeskrivelse og kravspecifikation Introduktion til procesbeskrivelse og kravspecifikation Dette bilag udgør en flerleddet beskrivelse af den ydelse, som Garantifondens Administrationsselskab skal levere i tilfælde af en konkurs i et skadesforsikringsselskab og dermed også en beskrivelse af den ydelse, der er genstand for tilbudsafgivelse. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at behandling af et skadesselskab under konkurs overordnet er delt i to: Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax ) Den ene del omfatter den sagsportefølje af udækkede erstatningskrav i det konkursramte selskab, som bliver behandlet efter bestemmelserne i Garantifondsloven (lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 om ). Denne del skal håndteres af Administrationsselskabet. 2) Den anden del omfatter selve konkursboet, som bliver behandlet efter bestemmelserne i konkursloven af kurator. Herudover indgår det som led i Administrationsselskabets ydelse, at der på Garantifondens foranledning skal gennemføres en "beredskabsøvelse". I afsnit 2 er udarbejdet en procesbeskrivelse ("drejebog"), der overordnet beskriver sags- og arbejdsgange fra tidspunktet for et skadesforsikringsselskabs konkurs til udbetaling af erstatninger og ristorno, behandling af klager og tvister til færdigbehandling af sagsporteføljen. Danske Bank IBAN DK SWIFT-BIC DABADKKK Kirstine Thorsen Konsulent, cand. jur. Dir Der er i procesbeskrivelsen lagt vægt på at belyse de overordnede handlinger, som skal finde sted indenfor de i Garantifondsloven fastlagte frister og de af Garantifonden fastsatte frister, samt de overordnede ansvarlige aktører. I afsnit 3 findes en beskrivelse af de konkrete ydelser, som Administrationsselskabet skal levere i tilfælde af en konkurs i et skadesforsikringsselskab, og som derfor skal indgå som led i tilbudsafgivelsen. I afsnit 4 findes en beskrivelse af en beredskabsøvelse.

2 Garantifondens bestyrelse afholder i øvrigt møder to gange årligt. Bestyrelsen varetager og påser, at Fondens formål og interesser i henhold til loven overholdes, herunder også under en evt. konkurs i branchen. Fonden samarbejder i tilfælde af en konkurs endvidere med den kurator, som er udpeget til at behandle konkursboet. Side 2

3 2. Procesbeskrivelse ( Drejebog ) Tidlig orientering fra Finanstilsynet Der er indgået aftale med Finanstilsynet om, at Garantifonden kontaktes om et forsikringsselskabs eventuelle konkurs så tidligt i forløbet som muligt, dvs. inden en konkurserklæring af et skadesforsikringsselskab. Fase 1 indledningsfasen når konkursbegæring er indgivet til skifteretten og skifteretten har afsagt konkursdekret handlinger, der skal foretages i umiddelbar tilknytning dertil Straks efter at skifteretten har afsagt konkursdekret over skadesforsikringsselskabet, tager Garantifondens bestyrelse kontakt til Finanstilsynet. Fondens bestyrelse tager endvidere kontakt til den kurator, som er udpeget af Finanstilsynet til at bestyre konkursboet, og som skal forestå den senere afvikling af boet efter skadesforsikringsselskabet. Garantifonden tager med udgangspunkt i rammeaftalen kontakt til Administrationsselskabet med henblik på opstart af den arbejdsopgave, der ligger i at varetage det konkursramte skadesforsikringsselskabs portefølje. Indledningsvist og i denne fase søges dermed at få skabt et overblik over konkursens omfang og sagsportefølje Handling Hvornår Hvem En konkursbegæring mod et skadeforsikringsselskab indgives til skifteretten af skyldneren eller en fordringshaver, herunder Finanstilsynet. Når skadesforsikringsselskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Skifteretten påser, om betingelserne for afsigelse af konkursdekret er til stede. Hvis betingelserne er til stede, afsiger skifteretten konkursdekret. Finanstilsynet indrykker annonce om selskabets konkurs. Straks efter dekretets Finanstilsynet. Finanstilsynet udpeger kurator efter forhandling med skifteretten. Kurator antager fornøden regnskabskyndig hjælp. Finanstilsynet giver meddelelse om forsikringsdækningens ophør, nytegningen af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan ligestilles hermed, og om anmeldelse af krav til garantiordningen til de kunder, der har tegnet forsikring i det konkursramte selskab. Der orienteres ligeledes om, at fonden jf. 5, stk. 2, i garantifondsloven dækker udækkede erstatningskrav, der er opstået før Side 3

4 Handling Hvornår Hvem konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne, jf. 124 i konkursloven. Kontakt til formanden for Garantifondens bestyrelse - orientering om situationen. Straks efter dekretets sekre- Garantifondens tariat. Straks efter dekretets sekre- Garantifondens tariat. Kontakt til Finanstilsynet med henblik på drøftelse af situationen. Straks efter dekretets sekre- Garantifondens tariat. Kontakt til bestyrelsens øvrige medlemmer med henblik på fastlæggelse af mødedato for bestyrelsesmøde. Kontakt til Administrationsselskabet, som står anført på rammeaftalen med henblik på aktivering. Straks efter dekretets sekre- Garantifondens tariat. Finanstilsynet, kurator, Garantifonden og Administrationsselskabet afholder møde efter konkursen er offentliggjort. Hurtigst muligt. Finanstilsynet, kurator, Garantifonden og Administrationsselskabet. Kurator indtræder på boets vegne i det konkursramte selskab og foretager de nødvendige dispositioner. Hurtigst muligt. Kurator. Garantifonden og kurator afholder møde efter konkursen er offentliggjort med henblik på at lave en forventningsafstemning med hensyn til informationsniveau og afholdelse af statusmøder. Hurtigst muligt Garantifondens bestyrelsesformand og sekretariat samt kurator Pressemeddelelse udsendes, hvis det er relevant. Det skal vurderes, om dette er det rette tidspunkt at udsende pressemeddelelse. sekre- Garantifondens tariat. Kurator får i samarbejde med Garantifonden, nøglemedarbejdere fra det konkursramte selskab og Administrationsselskabets sammensatte team overblik over stør- Hurtigst muligt. Kurator, Garantifonden, nøglemedarbejdere fra det konkursramte selskab og Administrationsselskabet. Side 4

5 Handling Hvornår Hvem relsen af sagsporteføljen. Kurator orienterer Finanstilsynet, Administrationsselskabet og Garantifonden om konkursens omfang. Hurtigst muligt. Kurator. Skadesforsikringsselskaber orienteres om konkursen med kopi af Finanstilsynets annonce. Hurtigst muligt. Garantifondens sekretariat. Kurator giver meddelelse til forsikringstagere og øvrige berettigede om, at de kan få udbetalt erstatning og ristorno fra Garantifonden, samt hvilket Administrationsselskab, der fremover skal varetage sagsbehandlingen. Hurtigst muligt (ifølge konkurslovens 124 skal det være straks efter, at konkursdekret er afsagt). Kurator. Fase 2 ca. 1 uge efter konkursdekrets afsigelse Administrationsselskabet og nøglearbejdere fra det konkursramte skadesforsikringsselskab afholder møde, der mest hensigtsmæssigt foregår i det konkursramte selskabs lokaler. Kurator afgør i samarbejde med Administrationsselskabet, om det konkursramte selskabs nøglemedarbejdere skal forsætte deres arbejde hos Administrationsselskabet. Handling Hvornår Hvem Garantifondens bestyrelse, kurator Ca. 1 uge efter kon- Garantifondens besty- og Administrationsselskabet kursdekretets afsigelrelse, kurator og Admi- afholder møde og træffer beslutning om forløbet for afviklingen af sagsporteføljen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Garantifondens bestyrelse gør kurator opmærksom på, at fokus ikke kun skal se. nistrationsselskabet. være rettet mod de juridiske aspekter af konkursen men i særlig høj grad mod selve administrationen/afviklingen af sagerne. Medlemsselskaberne i Forsikring & Pension informeres om situationen [og det håndterende Administrationsselskab.] sekre- Garantifondens tariat. Ca. 1 uge efter konkursdekretets I det konkursramte selskabs hovedkontor aftales de kommende arbejdsgange, samt hvilke medarbejdere i det konkursramte selskab, der kan rådes over til den Ca. 1 uge efter konkursdekretets Garantifondens formand og sekretariat, Administrationsselskabet, kurator samt evt. kurators revisor. Side 5

6 Handling Hvornår Hvem forsatte sagsbehandling. Administrationsselskabet får overdraget sagsporteføljen. Nøglemedarbejderne fra det konkursramte selskab og Administrationsselskabet opretter sagerne og sagsporteføljen elektronisk. Ca. 1-3 uge efter konkursdekretets Administrationsselskabet samt nøglemedarbejdere fra det konkursramte selskab. Garantifondens sekretariat og kurator koordinerer indsamlingen af oplysninger om forsikringstagere i det konkursramte selskab med henblik på tilbagebetaling af præmier. Ca. 1-3 uger efter konkursdekretets Garantifondens sekretariat og kurator. Fase 3 Administrationsselskabets initiale sagsbehandling af erstatningssager Administrationsselskabet varetager sagsbehandlingen og udbetaler erstatninger og behandler klager, anke og domstolssager. Handling Hvornår Hvem Der er oprettet en selvstændig Ca. 2-4 uger efter Administrationsselskabet sagsportefølje og Administrationsselskabet konkursdekretets evt. med bistand påbegynder behandling af alle sager, som er indkommet forud for konkursen og/eller i øvrigt omfattet af Garantifondens dækningsområde, dvs. både anmeldelser og allerede igangværende sager. fra nøglemedarbejdere. Garantifondens foreløbige krav anmeldes i boet, herunder på baggrund af oversigt udarbejdet af Administrationsselskabet og kurator. Ca. 3 uger efter konkursdekretets Garantifondens sekretariat, Administrationsselskabet og kurator. Garantifonden fastlægger mødedatoer med deltagelse af kurator, Administrationsselskabet og Fondens bestyrelse. for 1 år frem. Ca. 3 uger efter konkursdekretets Kurator, Administrationsselskabet og Garantifondens bestyrelse. Der afholdes det første år kvartalsvise statusmøder mellem Garantifonden og Administrationsselskabet. I de efterfølgende år aftales statusmøder efter behov. Løbende. Garantifonden og Administrationsselskabet. Side 6

7 Handling Hvornår Hvem Likviditetsbehov og pengestrømme vurderes i Garantifondens bestyrelse, herunder spørgsmålet om en eventuel reetablering af opkrævningen af et fast beløb pr. police. Sidstnævnte drøftes med Finanstilsynet, som fastsætter beløbet i henhold til 3, stk. 3 i lov om en garantifond for, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj Ligeledes vurderes Garantifondens behov for at optage lån med garanti fra staten, jf. 3, stk. 5 i førnævnte lov. Løbende Garantifondens bestyrelse Fase 4 Resterende opgaver Administrationsselskabet varetager fortsat behandling af sagsporteføljen, behandling af tvister. Der afholdes løbende statusmøder mellem Garantifondens bestyrelse og kurator. Handling Hvornår Hvem Administrationsselskabet varetager Løbende, dog senest Administrationsselskabet. udbetalinger af erstatninger, håndtering af klagesager, anke og evt. domstolsbehandling. 3 mdr. efter anmeldelse af kravet. Garantifonden afholder fortløbende bestyrelsesmøder om omfanget og grundlaget for konkursen med afsæt i orienteringsskrivelser fra kurator og Administrationsselskabet afrapporteringer omkring afviklingen af sagsporteføljen. Løbende. Garantifondens bestyrelse og Administrationsselskabet. Fase 5 Den afsluttende sagsbehandling Når Administrationsselskabet har behandlet og nedbragt sagsporteføljen til under aktive 50 sager, har Administrationsselskabet ret til at anmode Garantifonden om at hjemtage den resterende sagsbehandling i sit sekretariat. En sådan resterende sagsportefølje vil formentlig bestå af personskader og børnetandskader, hvor den lange forældelsesfrist finder anvendelse. Verserende klage, -og ankenævnssager færdigbehandles i givet fald af sekretariatet. Handling Hvornår Hvem Administrationsselskabet afslutter behandlingen af anmeldelser og erstatningsudbetalinger og tager beslutning om de resterende sager skal overflyttes til sekretaria- Når restsagsporteføljen udgør under 50 sager (ca. 4-5 år efter konkurs). Administrationsselskabet, Garantifonden og sekretariatet. Side 7

8 tet til færdigbehandling. Beslutningen meddeles Garantifondens bestyrelse. Afslutning på bobehandling. Kurator og skifteretten. Side 8

9 3. Kravspecifikation og beskrivelse af Administrationsselskabets ydelser 3.1. Administrationsselskabets IT-system og sagsbehandlingsteam Administrationsselskabet bør have mulighed for at oprette en ekstra sagsportefølje i deres IT-system for at imødekomme sagsbehandlingen - enten integreret i selskabets eget sagssystem eller som appendiks til dette system. Administrationsselskabet skal kort efter afsigelse af konkursdekretet være klar til at behandle en større sagsportefølje på kort tid og i en afgrænset, intens periode. Administrationsselskabets sagsbehandlingsteam skal bestå af en projektleder (nøgleperson), der har omfattende erfaring inden for procesledelse og håndteringen af skadesforsikringer. Det øvrige team skal bestå af sagsbehandlere som har særlig erfaring i privatforsikringer, motorforsikringer og erhvervsforsikringer som indeholder dækning af personskade (produktansvarsforsikring), samt mindst en IT medarbejder med erfaring i håndtering/etablering af sagssystemer Administrationsselskabets initiale ydelser Administrationsselskabet skal kunne aktiveres på alle tidspunkter i rammeaftalens løbetid. Administrationsselskabet skal hurtigst muligt efter aktivering i henhold til rammeaftalen etablere en IT-løsning til sagsbehandling af den ny sagsportefølje. IT-løsningen skal integreres med et økonomisystem. Der skal i IT-løsningen være skabt mulighed for, at Garantifonden kan føre tilsyn med behandlingen af sagerne og udbetaling af erstatninger. Administrationsselskabet skal senest 2 dage efter Garantifondens aktivering i henhold til rammeaftalen fremsende en oversigt over sagsbehandlingsteamet med CV'er for de pågældende personer, samt stille nøglemedarbejdere til rådighed- både projektleder(e), sagsbehandlere og IT kyndige - med henblik på: - at få kendskab til antallet og kategorier af skadestyper fordelt på de forskellige forsikringsordninger og forsikringsklasser, - at få adgang til det konkursramte selskabs IT system, herunder at undersøge mulighederne for at overføre sagssystemet til Administrationsselskabet, enten i form af integration i selskabets eget sagssystem eller ved brug af den IT-løsning, som Administrationsselskabet har oprettet til formålet, - at samarbejde med det konkursramte selskabs nøglemedarbejdere om håndtering af den initiale proces herunder overflytning af sagsportefølje, Administrationsselskabets IT-medarbejdere skal i samarbejde med det konkursramte selskabs IT-nøglemedarbejdere overflytte sagsporteføljen til Administrationsselskabet. Administrationsselskabet skal i samarbejde med nøglemedarbejderne i det konkursramte selskab få et overblik over status på sagsporteføljen. Dette vil dreje sig om anmeldelser, i igangværende sager, herunder erstatningsudbetalinger, allerede anlagte regres og ankesager samt retssager ved domstole- Side 9

10 ne. Der må påregnes mødeaktivitet med kurator, dennes revisor, det konkursramte selskabs nøglemedarbejdere og evt. andre relevante personer. Administrationsselskabet informerer og drøfter sagsporteføljens omfang og status med kurator og Garantifondens bestyrelse. Alle elektroniske og fysiske skadesanmeldelser og erstatningssager overflyttes til Administrationsselskabet inden for en periode på 1-3 uger efter Administrationsselskabets aktivering. Administrationsselskabet sender herefter information ud til de kunder, der på tidspunktet for afsigelsen af konkursdekretet, enten var forsikret i det konkursramte selskab eller var part i en sag mod det konkursramte selskab. Alle verserende regres-, anke- og domstolssager overføres til Administrationsselskabet inden for en periode på 2-3 uger efter Administrationsselskabets aktivering. Administrationsselskabets beredskab forventes - med kurators accept - i hele den initiale periode at kunne trække på nøglepersoner i det konkursramte selskab. Administrationsselskabet/har ved udgangen af tredje uge efter konkursen etableret en fast stab bestående af projektleder(e), IT medarbejdere og sagsbehandlere til at imødekomme og behandle sagsporteføljen. Administrationsselskabets IT-medarbejdere har færdiggjort implementeringen af IT-systemet i selskabets system som en særskilt gruppe. Dette omfatter både sags- og økonomisystem. Administrationsselskabet opretter en særskilt skadesanmeldelsesblanket på sin hjemmeside til brug for det konkursramte forsikringsselskabs kunder for at imødekomme anmeldelsesfristen for skader på 6 måneder efter konkursdekretets Administrationsselskabet udarbejder endvidere en meddelelse på hjemmesiden om, at selskabet varetager behandlingen af omfattede forsikringssager i overensstemmelse med de gældende forsikringsbetingelser. Kopi af både skadesanmeldelsesblanket og meddelelse fremsendes til Garantifonden, der efter omstændigheder lægger kopi på Garantifondens hjemmeside Administrationsselskabet løbende ydelser/sagsbehandling Administrationsselskabet indtræder i det konkursramte selskabs forpligtelser over for forsikringstagere og tredjemænd, der har krav mod det konkursramte selskab. Administrationsselskabet skal behandle det konkursramte selskabs kunder på samme måde som egne kunder og behandle anmeldelser, udbetale erstatninger, behandle klager, regreskrav og tvister ved ankenævn og domstole i overensstemmelse med de på konkurstidspunktet gældende policer og den til enhver tid gældende lovgivning. Ca. 3-4 uger efter afsigelse af konkursdekretet skal Administrationsselskabet varetage det konkursramte selskabs kunder som en integreret del af Administrationsselskabets almindelige virksomhed. Side 10

11 Administrationsselskabet skal inden for det første ½ år sagsbehandle op til 50 pct. af den overdragede sagsportefølje. Administrationsselskabet overtager sagerne til behandling efter max. 2-3 uger efter dets aktivering, og skal derfor være klar til at behandle sager og udbetale erstatninger 3-4 uger efter aktivering i henhold til rammeaftalen. Administrationsselskabet har oprettet eller integreret en gruppe til det konkursramte forsikringsselskabs forsikringstagere i sit sagssystem og indlægger løbende indkomne anmeldelser. Administrationsselskabet skal modtage krav fra forsikringstagere snarest muligt, løbende og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse, jf. garantifondslovens 6, stk. 1. Selskabet påser om fristen for anmeldelse er overholdt, om de øvrige forsikringsbetingelser for forsikringstagerens forhold er opfyldt, og om de særlige regler i loven om Garantifonden er opfyldt. Hvis anmeldelsesfristen ikke er overholdt, afviser selskabet at realitetsbehandle skaden og sender information herom til forsikringstageren. - I sager om skader, der afvises som for sent anmeldt, og hvor forsikringstager er skadelidt, gives forsikringstager sædvanlig klagevejledning til Ankenævn for Forsikring, jf. Garantifondslovens 17. Kopi af brevet med afvisningen sendes til Garantifonden. - I sager om skader, der afvises som for sent anmeldt, og hvor skadelidte ikke er forsikringstager, men tredjemand, gives vejledning om, at sagen kan indbringes for Garantifondens bestyrelse senest 3 måneder efter afvisningen af anmeldelsen. Kopi af brevet med afvisningen sendes til Garantifonden. Hvis der foreligger undskyldelige omstændigheder, som har været årsag til, at anmeldelsesfristen ikke er overholdt genoptages sagen til realitetsbehandling. Administrationsselskabet stiller taksatorer til rådighed og takserer alle typer af privatforsikringsskader på motor, fast ejendom & løsøre og evt. lystbåde, og øvrige forsikringsskader som er omfattet af ordningen. Administrationsselskabet sikrer i øvrigt at alle nødvendige -herunder specielle - kompetencer inddrages i forhold til sagsbehandlingen, herunder med henblik på atypiske skader m.v. Såfremt sådanne forhold måtte afstedkomme udlæg eller omkostninger til personer udover de i udbuddet omfattede, skal sådanne forhold godkendes af Garantifondens bestyrelse. Administrationsselskabet varetager den fulde sagsbehandling af alle relevante skadesskager og udbetaler erstatninger til skadelidte eller tredjemænd, e.o. til den berigtigedes Nemkonto. Administrationsselskabet indhenter de nødvendige oplysninger til brug for oplysning af sagen. Administrationsselskabet løser i øvrigt praktiske problemstillinger af relevans for skadesbehandlingen og erstatningsudbetalingen. Side 11

12 Administrationsselskabet afslutter sagen, når erstatning for en skadesforsikringsbegivenhed som er omfattet af ordningen, er udbetalt. Erstatninger op til DKK 5 mio. kr. kan udbetales af Administrationsselskabet umiddelbart. Erstatninger over DKK 5 mio. kr. skal forelægges til godkendelse hos Garantifondens bestyrelse eller et forretningsudvalg nedsat af bestyrelsen. Forsikringstagerne fra det konkursramte selskab har samme retssikkerhed uagtet konkursen og kan benytte sig af almindelige anke- og klagemuligheder samt domstolssystemet. Administrationsselskabet er forpligtet til at vejlede kunderne om klagemuligheder og klagesystem i overensstemmelse med sædvanlig god skik. Administrationsselskabet skal samarbejde med relevante myndigheder, speciallæger og andre tredjemænd med henblik på relevant oplysning af sagerne (f.eks. vedrørende personskader). Administrationsselskabet indtræder som part i de sager, hvor en anke eller klage er indledt. Endvidere er Administrationsselskabet part i de sager, hvor der er indledt en domstolsprøvelse. Administrationsselskabet dækker i overensstemmelse med det konkursramte selskabs forsikringsbetingelser, herunder udbetaler erstatninger på atypiske dækninger. Administrationsselskabet behandler sagerne og udbetaler erstatninger i overensstemmelse med betingelserne i det konkursramte selskabs forsikringspolicer. Det første år afholdes kvartalsvise statusmøder med Garantifonden, sekretariatet og Administrationsselskab.. Møder planlægges under den initiale behandling, og Garantifonden indkalder med relevant dagsorden. Det bør tilstræbes, at evt. drøftelser om og godkendelse af erstatningsudbetalinger på mere end DKK 5 mio. kr. foregår på sådanne statusmøder. Administrationsselskabet indkalder efter omstændigheder i øvrigt til fornødne møder med henblik på godkendelse af erstatningsudbetalinger på mere end DKK 5 mio. kr., samt med henblik på øvrige forhold til drøftelse. Statusmøder i efterfølgende år aftales konkret, dog således at der skal afholdes mindst ét årligt møde, medmindre Garantifondens bestyrelse beslutter andet. Administrationsselskabet er ansvarlig for indkaldelse med relevant dagsorden. Side 12

13 Administrationsselskabet udarbejder og fremsender herudover: - Opgørelse over sager med tilhørende udbetalte erstatninger 1 gang pr. måned, hvor opgørelsen skal indeholde dokumentation for skadesnummer, beløb, modtager og grundlag for udbetaling, - Opgørelse af forbruget af medarbejdertimer inkl. opgørelse af accessoriske ydelser 1 gang pr. måned, - Administrationsselskabets egen revisor udarbejder en erklæring til Garantifonden 1 gang årligt. Erklæringen skal indgå i Garantifondens årsregnskab 3.4. Hjemtagning i Garantifondens sekretariat Administrationsselskabet har ret til at anmode Garantifonden om at hjemtage sagsbehandlingen, når antallet af sager er nedbragt til 50 eller færre. I den forbindelse vil Administrationsselskabet skulle bidrage med overleveringen af de pågældende sager, herunder overdrage de fysiske og elektroniske sager, udarbejde "statusnotater" vedrørende de enkelte sager, evt. deltage i overdragelsesmøder, samt på anden vis bistå med nødvendige ydelser for at Garantifondens sekretariat kan videreføre sagsbehandlingen. Side 13

14 4. Beredskabsøvelser Administrationsselskabet gennemfører en gang om året efter skriftlig anmodning fra Garantifonden en beredskabsøvelse med henblik på at dokumentere, at Administrationsselskabet har evnen til at håndtere en evt. konkurs. Beredskabsøvelsen, som finder sted hos Administrationsselskabet, indebærer som minimum: Forevisning af en beredskabsplan, der afspejler kravsspecifikationen, herunder angivelse af tidshorisont for de enkelte dele af planen. Demonstration af et IT-system, der er integreret med et økonomisystem, til sagsbehandling af det konkursramte selskabs sagsportefølje, herunder hvorledes data overføres fra det konkursramte selskab og håndtering af selskabets sagsportefølje. I den forbindelse redegøres for, hvordan det sikres, at policeoplysninger kommer med over på de skaderamte policer. Forevisning af en oversigt over sagsbehandlingsteamet med CV er for de pågældende personer, herunder projektleder(e) (nøglemedarbejder(e)), sagsbehandlere og ITmedarbejdere, samt tidsplan for indkaldelse af ekstrapersonale. Plan for håndtering af taksatorer Redegørelse for håndtering af udbetaling af erstatninger, herunder afregning med Garantifonden. Årligt Garantifondens bestyrelsesformand og sekretariat samt Administrationsselskabet. Side 14

Bilag 6 Udkast til rammeaftale

Bilag 6 Udkast til rammeaftale Bilag 6 Udkast til rammeaftale 15.12.2015 ADMINISTRATION AF SKADESANMELDELSER OG UDBETALING AF ERSTATNING I FORBINDELSE MED EN KONKURS I ET SKADESFORSIKRINGSSELSKAB OMFATTT AF GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKABER

Læs mere

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab.

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. UDBUDSBETINGELSER 15.12.2015 Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter. Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schinith

Advokatfirmaet Poul Schinith Ti! kreditorerne Direkte: 72 30 73 04 3.nr.: 89-9149 BOR/bam am@poulschmith.dk Telefax: 33 1561 15 Sekr.: Anette Myhre Dato; 18. februar 2011 Adv. Boris Frederiksen www.poulschmith.dk mail@poulschmith.dk

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter NOTAT Takshaven - godkendelse af nye vedtægter 1. Baggrunden for notatet Den selvejende daginstitution, børnehaven Takshaven overgik til privat daginstitution pr. 1. januar 2010 (privat leverandør), idet

Læs mere