1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets"

Transkript

1 N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer, hvor tjenestemanden skal tåle et tvungent udlån, samt hvor et udlån er hjemlet ved lov. Notatet er udarbejdet af KL, Jura og EU, og lanceres af Udbudsportalen.dk. Juli 2013 Side 1/8 1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets 12, stk. 1, der har følgende ordlyd: Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i tjenesteforretningernes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for pågældende. I samme omfang kan det pålægges tjenestemanden at overtage en anden stilling. Forudsætningen for at diskutere et udlån af en tjenestemand er således, at tjenestemandsregulativets 12, stk. 1 eller anden bestemmelse ikke giver hjemmel til at pålægge den pågældende tjenestemand at lade sin tjenestemandsansættelse overføre til en anden arbejdsgiver, eller at man fra ansættelsesmyndighedens side af andre grunde ikke ønsker at pålægge tjenestemanden at lade ansættelsen overgå til en ny arbejdsgiver. De tilfælde, hvor et udlån kan komme på tale, vil derfor typisk være, hvor et område er udliciteret, og hvor en eller flere beskæftigede tjenestemænd indenfor området ikke umiddelbart har kunnet anvises anden passende stilling.

2 2. Hvad er et udlån? Et udlån af en tjenestemand indebærer, at den pågældende tjenestemand bevarer sin tjenestemandsansættelse hos den oprindelige arbejdsgiver, men i praksis gør tjeneste hos en privat leverandør. Som det fremgår af afsnit 1 skal en tjenestemand i henhold til 12 i tjenestemandsregulativet ikke tåle at overgå til ansættelse uden for sit ansættelsesområde og dette indebærer, at tjenestemanden som udgangspunkt heller ikke skal tåle at lade sig udlåne til en anden arbejdsgiver, jf. dog nedenfor under afsnit 3.3 om udlån i medfør af lovgivning og afsnit 4 om tvungen udlån ved udlicitering. 3. Vilkår for frivillige udlån Udlån af en tjenestemand indebærer, at der skal indgås en aftale mellem de involverede parter den udlånende myndighed, den private leverandør og tjenestemanden selv. I forbindelse med indgåelsen af en aftale om udlån vil det ofte være hensigtsmæssigt, at tjenestemandens forhandlingsberettigede organisation inddrages og er medunderskriver på aftalen. For overskuelighedens skyld kan det anbefales, at der indgås 2 former for aftaler. En aftale, der regulerer forholdet mellem tjenestemanden, den udlånende myndighed og den private leverandør og en aftale, der regulerer den udlånende myndigheds og den private leverandørs indbyrdes forhold. 3.1 Udlånsaftale mellem tjenestemanden, udlånende myndighed og den private leverandør En udlånsaftale bør som minimum indeholde følgende punkter: a) Baggrund og formål Her angives, hvad baggrunden er for udlånet (fx med henvisning til den stedfundne udlicitering) og hvad formålet er med at lave en meget detaljeret udlånsaftale. b) Aftalens parter Her angives navnene på tjenestemanden, den udlånende myndighed og den private leverandør. c) Varighed Her angives start- og sluttidspunkt for udlånet. Hvis der ikke kan angives noget sluttidspunkt, bør det fremgå på hvilken måde udlånet kan ophøre fx ved et nærmere defineret varsel fra hver af parternes side. 2

3 d) Arbejdstid og mødetid Her angives det ugentlige timetal eller anden form for angivelse af arbejdstiden fx hvis der ikke er nogen højeste tjenestetid, ligesom det angives, hvis der er krav om bestemte mødetidspunkter e) Arbejdssted Her angives det fysiske arbejdssted med adresse. f) Funktionsbeskrivelse Her angives, hvilke arbejdsopgaver tjenestemanden skal beskæftige sig med. g) Referenceforhold Her angives, hvem tjenestemanden skal referere til hos den private leverandør. h) Kompetenceforhold Her angives, hvilken kompetence tjenestemanden har under udlånet, dvs. hvilke former for beslutninger tjenestemanden kan træffe på egen hånd. Efter omstændighederne kan det være mere hensigtsmæssigt, at det angives, hvilke beslutninger tjenestemanden ikke kan træffe. i) Eventuelle særlige lønforhold Her angives eventuelle særlige lønaftaler, som følger af udlånet. Det kan fx være funktions- og/eller kvalifikationstillæg, der ydes til tjenestemanden for at indgå i det frivillige udlån. I den forbindelse skal det fremhæves, at det kun er den udlånende myndighed, der kan indgå aftale med forhandlingsberettigede organisation om løntillæg til den udlånte tjenestemand. Under dette punkt skal det ligeledes fremgå, hvis tjenestemanden modtager andre former for økonomisk kompensation eller lignende fx kørselsgodtgørelse eller refusion af andre rejseudgifter, ligesom det skal fremgå, hvordan der forholdes i forbindelse med overarbejde/merarbejde. j) Tavshedspligt Her angives de formuleringer om tavshedspligt, som er sædvanlige for den pågældende personalegruppe. Fx: Tjenestemanden har tavshedspligt om såvel de forhold, som han er bekendt med fra (udlånende myndighed), som de forhold han bliver bekendt med under udlånet til (private leverandør). Tavshedspligten gælder både under og efter udlånet. k) Rettigheder og pligter i forhold til den udlånende myndighed 3

4 Her angives, hvordan tjenestemanden er stillet i forhold til den udlånende myndighed. Det skal her fremhæves, at tjenestemanden fortsat har sin hovedansættelse i den udlånende myndighed, herunder at der fx fortsat vil ske lønudbetaling fra den udlånende kommune. Under dette punkt skal det således fremhæves, at eventuelle disciplinære spørgsmål er et anliggende mellem tjenestemanden og den udlånende myndighed. Derudover skal det fremgå, hvordan medarbejderen skal forholde sig fx i forhold til afvikling af ferie, omsorgsdage o. lign., samt hvordan evt. syg e- melding skal foretages. l) Rettigheder og pligter i forhold til den private leverandør Her angives, hvordan tjenestemanden er stillet i forhold til den private leverandør fx i forhold til de situationer, som er angivet under pkt. k, og den daglige arbejdstilrettelæggelse. Det kan ligeledes her angives, hvilke af den private leverandørs politikker, retningslinier o. lign., som tjenestemanden er omfattet af fx personalepolitik og personalegoder. m) Opsigelse/ophør af udlånsaftalen Her angives, hvordan hver af parterne kan komme ud af aftalen. 3.2 Udlånsaftale mellem udlånende myndighed og den private leverandør En udlånsaftale bør som minimum indeholde følgende punkter. a) Baggrund og formål Her angives, hvad baggrunden er for udlånet (fx med henvisning til den stedfundne udlicitering) og hvad formålet er med at lave en meget detaljeret udlånsaftale. b) Aftalens parter Her angives navnene på den udlånende myndighed og den private leverandør. c) Aftalens varighed Her angives start- og sluttidspunkt for udlånet. Hvis der ikke kan angives noget sluttidspunkt, bør det fremgå på hvilken måde udlånet kan ophøre fx ved et nærmere defineret varsel fra hver af parternes side. 4

5 d) Løn- og pensionsvilkår Her angives, hvem der anviser lønnen, evt. refusion af lønudgift mellem parterne, leverandørens betaling af evt. pensionsdækningsbidrag, dvs. leverandørens forholdsmæssige bidrag til den pension, som tjenestemanden på et tidspunkt skal have fra den udlånende myndighed, samt andre økonomiske mellemværender mellem den udlånende myndighed og den private leverandør. e) Kompetenceforhold Her angives, hvilken ledelsesmæssig/ansættelsesretlig kompetence, der overdrages til den private leverandør og hvordan den private leverandør skal forholde sig i situationer, hvor han ikke har den nødvendige ansættelsesretlige kompetence overfor tjenestemanden. f) Medarbejderrepræsentation Her angives, at den udlånte tjenestemand er valgbar som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og/eller som medlem af samarbejdsudvalget. g) Arbejdsskadeforsikring Her angives, at den private leverandør er forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for den udlånte tjenestemand h) Ophør af udlånsaftale i kontraktperioden Her angives, hvordan parterne kan bringe sig ud af aftalen og på hvilke vilkår. i) Tvisteløsning Her angives, hvordan eventuelle tvister om aftalens forståelse eller forhold, der knytter sig til aftalen, løses. Dette punkt kan fx indeholde regler om forhandling og voldgiftsbehandling. 3.3 Udlån som følge af lovgivning Der findes enkelte eksempler på, at Folketinget har besluttet, at tjenestemænd skal tåle at lade sig udlåne i forbindelse med lovgivning om overførsel af opgaver fra en offentlig myndighed til en privat leverandør. I disse tilfælde skal lovens bestemmelser følges, men der vil være behov for, at de involverede parter udfylder loven med egentlige udlånsaftaler. I givet fald kan de vilkår, som er opremset under pkt. 3.1 og 3.2 anvendes med de tilpasninger, som følger af den pågældende lovgivning. 5

6 3.4 Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med udlån af tjenestemænd Som det fremgår af pkt. 1 er udlån til en privat leverandør ikke et sædvanligt og påregneligt vilkår for en tjenestemand i henhold til tjenestemandsregulativets 12. Det overvejende udgangspunkt er derfor, at tjenestemanden frivilligt accepterer udlånet, jf. dog afsnit 4 om vilkår for tvungent udlån. Selv om der er tale om et frivilligt udlån må det imidlertid forudsættes, at vilkårene for udlånet ikke forringer tjenestemandens rettigheder i ansættelsesforholdet. De rettigheder, der følger af tjenestemandsregulativet, så som retten til pe n- sion, reglerne om passende stilling, reglerne om behandling af disciplinære forseelser og afskedsbestemmelserne, må anses som ufravigelige og kan ikke på nogen måde administreres eller håndhæves af den private leverandør. Tjenestemanden kan imidlertid også have rettigheder, der ikke udspringer direkte af tjenestemandsregulativet, men som stammer fra lokale aftaler og/eller politikker eller fra aftaler, der er indgået med den hidtidige arbejdsgiver fx personalegoder eller andre former for personalepolitiske tiltag. I forbindelse med indgåelsen af udlånsaftalen er det væsentligt at få fastlagt, hvilke af disse rettigheder, som videreføres, og hvem af parterne, der i givet fald indestår for, at tjenestemanden bevarer disse rettigheder. Hvis den private leverandør ikke har mulighed for eksempelvis at stille et bestemt pe r- sonalegode til rådighed, vil det således skulle fremgå af aftalen, at det er den udlånende myndighed, der fortsat garanterer tjenestemanden dette gode. Derudover skal det sikres, at tjenestemanden ikke oplever under udlånet, at han sættes tilbage i forhold til en naturlig udvikling i jobbet. Den private leverandør vil derfor skulle sikre, at tjenestemanden gennemgår en sædvanlig kompetenceudvikling i jobbet og i øvrigt får adgang til de samme faciliteter mv., som de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. For så vidt angår evt. avancement til en anden stilling og/eller lønforhøjelser, skal det klart fremgå af aftalen, hvordan dette i givet fald kan finde sted. 4. Vilkår for tvungent udlån Højesteret har i en dom af den 24. september fastslået, at de i sagen omhandlede tjenestemænd var forpligtet til at tåle at blive udlånt til et 100% privatejet selskab i forbindelse med et regionalt trafikselskabs udlicitering af bl.a. busværkstedet. 1 Dommen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, U H 6

7 Højesteret bemærkede bl.a. følgende i sine præmisser; der skal være en balance mellem på den ene side det offentliges krav på i en hastende skiftende udvikling at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration og må den anden side beskyttelsen af tjenestemandenes selvstændighed mod uberettiget politisk og personligt pres og den enkelte tjenesteman mod alt for voldsomme ændringer i hans personlige forhold. En tjenestemand må som hovedregel tåle ændringer, som ikke forandrer hans ansættelsesområde, og som ligger inden for stillingsbetegnelsen. Tjenestemanden på derfor som følge af den samfundsmæssige udvikling bl.a. tåle ændringer i tjenestestedets placering samt ændringer som følge af administrative reformer, når blot disse ændringer ikke går ud over den grænse, som ligger i ansættelsesområde og stillingsbetegnelse. Højesteret konstaterede vedrørende selve opgaven, at busselskabet blev etableret som et trafikselskab med det formål at varetage offentlig servicetrafik, og at en udlicitering af driften ikke har ændret på, at driften af værkstedet fortsat er en del af de opgaver vedrørende den offentlige servicetrafik, der påhviler busselskabet, og at driften var undergivet trafikselskabets tilsyn og kontrol. Med hensyn til tjenestemændenes individuelle rettigheder udtalte Højesteret i forhold til det konkrete udlån, at pålægget om at lade sig udlåne til det private selskab var givet med en tilkendegivelse om, at tjenestemændene forblev ansat som tjenestemænd i busselskabet, at tjenestemændene i det hele bevarede deres rettigheder som tjenestemænd med busselskabet som ansættelsesmyndighed, at busselskabet fortsat træffer afgørelse om disciplinære forhold og om afskedigelse, at busselskabet ved pensionering udbetaler pension, at tjenestemændene under udlånet udfører samme værkstedsarbejde som hidtil, at arbejdet udføres på samme sted som hidtil, og tjenestemændene har samme stillingsbetegnelse, at lønforholdene er uændrede og reguleres på samme måde som for andre kommunale tjenestemænd og, at busselskabet hæfter for lønnen, selv om denne udbetales af det private selskab. Under disse forudsætninger var tjenestemændene forpligtede til at tåle udlånet til det privatejede selskab. 7

8 Endelig udtaler Højesteret, at det forhold at der på busværkstedet undertiden udføres reparationer for private, ikke kan føre til andet resultat. Der er tale om en principiel dom, idet den fastslår, at et pålæg om udlån til en anden arbejdsgiver end hovedarbejdsgiveren kan være en af de stillingsændringer, som en tjenestemand må tåle efter tjenestemandsregulativets 12, jf. ovenfor afsnit 1. I den konkrete sag har Højesteret lagt vægt på, at en tjenestemand må tåle ændringer i sin stilling i form af et udlån, hvis 1. ændringerne i stillingen følger af den samfundsmæssige udvikling 2. udlånet sker i forbindelse med en offentlig myndigheds udlicitering af lovbundne opgaver, som myndigheden fortsat fører tilsyn og kontrol med 3. alle de hidtidige tjenestemandsrettigheder bevares. Det er KL s opfattelse, at der alt afhængig af de konkrete omstændigheder også vil kunne ske udlån af tjenestemænd til privatejede selskaber i andre situationer, end den i dommen omhandlede. På baggrund af dommen vil et pålæg om, at en tjenestemand skal lade sig udlåne, skulle vurderes ud fra en sædvanlig tjenestemandsretlig bedømmelse af, om stillingens karakter som følge af udlånet er ændret så meget, at stillingen ikke længere kan anses for passende. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke sig Højesterets præmisser for, hvornår tjenestemanden skal tåle et udlån. 8

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere