Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup"

Transkript

1 Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup

2 INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER 4 SIDEN SIDST 5 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? 6 FORÆLDRESAMARBEJDE 9 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 10 LÆRING OG UDVIKLING 12 DE UNGES OPLEVELSE 13 OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG 95% MÅLSÆTNINGEN 15 FORÆLDRENES TILFREDSHED 16 TRIVSEL OG SUNDHED 17 UNGES FYSISKE SUNDHED OG VANER 18 UNGES TRIVSEL OG SELVVÆRD 20 RUMMELIGHED 22 INDDRAGELSE AF DE UNGE 23 RELATIONER OG FÆLLESSKABER 25 MOBNING 27 FU-BESTYRELSENS UDTALELSE 30 2 KVALITETSRAPPORT

3 KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR Aarhus Byråd vedtog i 2007, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et systematisk og sammenhængende redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på hele 0-18års området. Rapporterne skal bidrage til at sikre det bedst mulige grundlag for at kvalificere den faglige indsats og den politiske beslutningsproces. Kvalitetsrapporten er først og fremmest et lokalt redskab til udvikling og dialog. Rapporten følges op af en kvalitetssamtale i hvert af de 9 områder under. Ved kvalitetssamtalerne indkredses et eller flere særlige udviklingspunkter, hvor der iværksættes en ekstra indsats for at løfte kvaliteten. Udviklingspunkterne udfoldes i den lokale udviklingsplan. Samtidig er kvalitetsrapporten et centralt element i det tilsyn, der føres med enhederne i Børn og Unge. De samlede resultater drøftes slutteligt i Byrådet. Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem UNG i Aarhus og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Oplysningerne i rapporten kommer dels fra Børn og Unges eksisterende databaser, dels fra områdernes supplerende indberetning. Kvaliteten belyses i rapporten fra flere perspektiver. Der er særligt fokus på inddragelse af de unges stemme, ligesom forældrene, lederne, medarbejderne og bestyrelserne har input med. Alle er vigtige informanter, idet alle parter har et medansvar for og en interesse i fritids- og ungdomsskolens kvalitet. Udover denne lokalrapport består kvalitetsrapporten også af en baggrundsrapport. Desuden findes et teknisk bilag. Lokalrapporten belyser effekterne og resultaterne af det arbejde, der leveres i FU-området. Baggrundsrapporten fokuserer på bagvedliggende oplysninger om FU-områdets ydelser, organisation og ressourcer. Det tekniske bilag indeholder oplysninger om opgørelsesmetoder osv. Fakta om Ung i Aarhus Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup Ung i Aarhus området Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj-Gellerup består af 2 fritids/ungdomsklubber, 2 pædagogisk ledede legepladser samt én ungdomsskole Unge mellem år er bosat i Ung i Aarhus området 437 Unge med bopæl i området som er registrerede brugere af områdets fritids- eller ungdomsklub * 29 Unge med bopæl udenfor området som er registrerede brugere af områdets fritids- eller ungdomsklub * 36,8% Af områdets unge er medlem af områdets fritids- eller ungdomsklub * 283 Unge i området er registrerede brugere af Ungdomsskolen 1 Skoledistrikter er placeret i området 1 Private ungdomsklubber har hjemme i området Note: * (Gennemsnitsberegning baseret på opgørelse pr ) Ung i Aarhus - Fritidscenter Toveshøj- Gellerup Janesvej 2 Postnr.: 8220 Tlf.: FU-leder: Anders Glahn 3 KVALITETSRAPPORT

4 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER Hvem er vi? Hvor er vi på vej hen? Tilbuddene og deres organisering: - Gellerup: en legeplads, en fritidsklub, en ungdomsklub - Toveshøj: en legeplads, en fritidsklub, en ungdomsklæub - Fælles: en samlet fritidsundervisnings - og arrangementsvirksomhed efter lov om ungdsomskolevirksomhed - Fælles: to opsøgende medarbejdere med viden om, og kontakt til børn, unge og andre fritidstilbud i lokalområdet som helhed Skoledistrikter vi er en del af: Det gælder fortsat at ca. 40% af medlemmer og brugere er elever på de lokale skoler (Tovshøjskole eller friskolen Lykkeskolen) ca. 60 % er fordelt på ca. 32 andre skoler i kommunen(okt. ), heraf har 5 skoler satellit-skoledistrikt (Sødal, Ellekær, Gammelgaard, Åby og Engdal) med bestemte opgange og blokke på bestemte veje Brabrand boligforenings afd. 3, afd. 4 og afd. 5. Aktuelt anslår vi at ca. 60% af vore registrerede medlemmer er omfattet af enten en familiesag eller anden foranstaltning i Socialforvaltningen. Vi konstaterer at minimun 75% af børn og unge som drøftes på de månedlige kriminalpræventive 115-møder er enten medlemmer eller i regelmæssig kontakt med vores tilbud. Kombineret med vore opsøgende medarbejderes kontakt og relationer og kontakter i miljøerne, må vi anslå at vi har kontakt til ca. 90% af de udadreagerede og kriminalitetstruede unge. Det mener vi fortsat give os en stort ansvar for at indgå i, og udvikle, det lokale tværfaglige kriminalpræventive og socialt forebyggende arbejde. Defor prioriterer vi: 1. Coachende og anerkendende tilgang til B&U`s 4 strategier og de særlige indsatser i forhold til mindst 95% af de unge skal i uddannelse after afsluttet 9. klasse. - særligt fokus på emplementering af OCN-certificering i alle tilbud 2. Udbygge samarbejdet omkring socialt udsatte børn og deres familier, forebyggende ekskluderende adfærd og understøtte indsatserne omkring PTST-indsatsen i forhold til såvel børn som familier. personaleudvikling, forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde i forhold til såvel børn, unge, familier som efteruddannelse og vidensdeling. 3. Understøttelse af foreningsudvikling i bestræbelserne på at udvikle og fastholde et foreningsliv som en aktiv medspiller i forhold til en helhedsorienteret og fritidsmæssig indsats i vores foreningssvage område.(get2sport, Kulturpulje; Sol og Sommer m.m..) 4. Med vores deltagelse i heldagsskolen på Tovshøj, synes vi rustet til at møde de yderligere udfordringer som kommer med den nye skolereform. 5. Focus på aktiviteter og processer i fritiden, der understøtter traditionel skoleindsats gennem Æstetisk Dannelse og kulturel produktion(dans, teater, medier, musik, billedkunst) 4 KVALITETSRAPPORT

5 SIDEN SIDST UDVIKLING Ved vores sidste kvalitetssamtale aftalte vi i ung i Aarhus området følgende udviklingspunkter: 1. Forældreinddragelse, herunder besvarelserne i forældretilfredshedsundersøgelsen til minimum 30% 2. Mobning, herunder trivselsaspekt 3. Uddannelsesniveauet blandt unge OPFØLGNING Som opfølgning på vores aftaler har vi..: 1. Forældreinddragelse: d.d. ved vi ikke om der er flere besvarelser fra forædlrene vedr. tilfredshedundersøgelsen. vi har fortsat meget tæt og regelmæssig kontakt til langt de fleste af vores forældre. det er dog fortsat vanskeligt at motivere til deltagelse i formelt bestyrelsesarbejde. udbygning af sociel medier, herunder Facebook, har vist sig meget velfungerende og kommunikationsforbedrende i forholdet mellem såvel tiolbuddene, de unge og forældrene. 2. Mobning, herunder trivselsaspektet: Gennemført en ret masiv indsats omkring kommunikation, konflikthåndtering og robusthed. prioritere socialtræning gennem fællesskabsfremmnede aktiviteter( i klubberne, i lokalområdet, på ture)den har rettet sig mod såvel personale som medlemmer. I egen virksomhed, kan vi se markandt fald i den daglige konfliktmængde. det håbe vi har sm ittet af på forholdene i såvel skole som hjemme i familien. på forskellige tilbagemeldinger 3. Uddannelsesniveauet blandt unge: Øget aktivitet i vores egne lektieaktiviteter. Støtte til foreninger og frivillige i området som etablerer lektiehjælpsaktiviteter. Lektier online. bedre overblik over lokale tilbud gennem koorineret vidensopsamling i Samvirket for Gellerup og Toveshøj RESULTAT Resultatet af vores opfølgende arbejde med udviklingspunkterne har i særlig grad vist sig ved...: ad.1. Tillidsfulde relationer mellem forældre og personale. Stor tillid til det vi gør og de råd vi giver såvel de unge som forædrene. Medfører respekt i området som helhed omkring vores virke. ad. 2. Markandt fald i konfliktniveauet i hverdagen, vi kan mere, alle bliver gladere! - bedre sprog. ad. 3. flere drenge bruger de forskellige lektieaktiviteter. nu er det sejt og ikke kun for tøser! 5 KVALITETSRAPPORT

6 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? Ifølge fritids- og ungdomsskoleplanen skal fritids- og ungdomsskoleområdet understøtte børn og unge mellem 11 og 17 år i deres overgangsfase fra ung til voksen. Der skal være særlig opmærksomhed på overgangen fra skole til videregående ungdomsuddannelse, samt på at fritids- og ungdomsskoletilbuddet understøtter og bidrager til at udvikle barnets/ den unges personlige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer med henblik på at sikre et godt ungdomsliv og senere voksenliv. Ung i Aarhus området skal have et særligt fokus på følgende grupper: Særligt udsatte børn og unge Handicappede børn Børn med dansk som andetsprog Børn og unge med en socialt belastet baggrund. For at afdække hvilke unge FU-områderne konkret har berøring med følger nedenfor en analyse heraf. I det følgende afsnit vil der desuden være en nærmere beskrivelse af ungeprofilen i området, relateret til læring, trivsel og rummelighed. Målgruppen Hvor stor en andel af områdets unge i alderen år er indmeldt i klub - opdelt på herkomst. Dansk Anden herkomst Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej Fritidscenter Toveshøj-Gellerup Hvor stor en andel af områdets unge i alderen år er indmeldt i klub - opdelt på herkomst. Dansk Anden herkomst Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej Fritidscenter Toveshøj-Gellerup KVALITETSRAPPORT

7 Faglige resultater Gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk og matematik fordelt på områder samt i forhold til om eleven var indmeldt i klub i en del af skoleforløbet. I klub Ej i klub Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej Fritidscenter Toveshøj-Gellerup Unge i uddannelse Hvor stor en andel af områdets unge er i en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet grundskole, opdelt på om den unge har været indmeldt i klub indenfor de sidste tre år af skoleforløbet. I klub Ej i klub Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej Fritidscenter Toveshøj-Gellerup KVALITETSRAPPORT

8 Fravær i skolen for klub-medlemmer Elevfravær i % af årets skoledage, skoleåret 2012/13 fordelt på områder samt om eleven er indmeldt i et klubtilbud i skoleåret 2012/13. I klub Ej i klub Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej Fritidscenter Toveshøj-Gellerup 4,0 5,5 7,0 8,5 10,0 Trivsel Andelen af unge som angiver at de er udsat for mobning en eller flere gange om ugen, fordelt på klubmedlemmer og ikkemedlemmer. Data fra Trivselsundersøgelse foretaget på skolerne i. I klub Ej i klub Alle områder Fritidscenter Grenåvej Øst Fritidscenter Grenåvej Vest Fritidscenter Randersvej Fritidscenter Viborgvej Fritidscenter Silkeborgvej samt Toveshøj-Gellerup Fritidscenter Skanderborgvej Fritidscenter Horsensvej Fritidscenter Oddervej 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 Note: Områderne Silkeborgvej og Toveshøj-Gellerup er lagt sammen idet deres klubmedlemmer er spredt på skolerne i deres fælles geografiske område og dermed ikke entydigt kan udledes fra besvarelserne der er opgjort pr. skole. 8 KVALITETSRAPPORT

9 FORÆLDRESAMARBEJDE Om forældresamarbejdet har Aarhus Byråd besluttet følgende: Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Forældreansvaret og forældresamarbejdet er fundamentalt for at sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling. I Børn og Unge har vi helt grundlæggende tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. Forældre er forskellige, og derfor skal forældresamarbejdet have forskellige former. Når vi i Ung i Aarhus området arbejder på at sikre et godt forældresamarbejde, gør vi det med særligt fokus på... - Børnenes trivsel, mod på livet, empati og glæde - at magte-, håndtere- og deltage i faglige-, sociale-, kulturelt og personligt udviklende fællesskaber. - Skolegang - Livsmestring Som resultat ser vi, at... -Stort fremmøde til forældrearrangementer om ungdomsliv og det at være forældre til teeenagebørn - høje forventninger fra forældrene til personalet om viden, indsigt og de ting vi sætter i værk og de aktiviteter vi vælger at gennemføre. - god og meget tillidsfuld kontakt til forældre med sårbare og udsatte børn og unge, herunder stor taknemmelighed hos forældrene over vores støtte før, under og efter netværksmøder og andre møder med ionstiotutioner og myndigheder, hvor de har fået hjælp. - bedre hjemmebesøg - forældrene får mere mod og viden til selv at mestre forældrerollen 9 KVALITETSRAPPORT

10 Kvalitetsrapport for fritids- og ungdomsskoleområdet Et godt samarbejde bygger på en ligeværdig og gensidig dialog imellem forældre og fritidstilbud. Det er derfor, at Aarhus Kommune har som mål, at såvel forældre som fritidstilbud bidrager til samarbejdet, hvor hver part påtager sig et ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. I vores Ung i Aarhus område oplever vi, at de unges forældre til årige deltager aktivt i forældresamarbejdet. I vores Ung i Aarhus område oplever vi, at de unges forældre til årige deltager aktivt i forældresamarbejdet. I høj grad I nogen grad FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET Delmål: Forældrene oplever et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde. Et godt forældresamarbejde har stor betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Det er derfor vigtigt at forholde sig til forældrenes oplevelse af kontakten til Ung i Aarhus tilbuddet, herunder deres oplevelse af at blive inddraget og ikke mindst hørt i spørgsmål og beslutninger vedrørende deres barn og forholdene i fritidstilbuddet. 10 KVALITETSRAPPORT

11 Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af forældrene, der oplever et velfungerende samarbejde, skal være over 80 %. Andelen af forældre til unge i området, der er tilfredse eller meget tilfredse med... området 2011 området... samarbejdet mellem klubben og hjem alt i alt 69,4% 72,4% 61,4%... eget bidrag til samarbejdet med fritids- og klubtilbuddets forventninger til dig. 57,8% 65,8% 49,5% Andelen af forældre til unge i området, der er i høj grad eller i meget høj grad... området 2011 området... har en klar opfattelse af fritids- og klubtilbuddets forventninger til dem Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 41,7% 40,3% 23,3% 11 KVALITETSRAPPORT

12 LÆRING OG UDVIKLING Om læring og udvikling har Aarhus Byråd besluttet følgende: Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/ dannelsesforløb. I Aarhus Kommune har vi høje ambitioner på alle unges vegne. For at tilgodese dette, er vi meget opmærksomme på, at unge skal behandles forskelligt og ud fra deres individuelle behov og forudsætninger. Derfor har vi i Børn og Unge fokus på at møde og understøtte unge med en differentieret indsats, under hensyntagen til de talenter og potentialer, den enkelte unge måtte have. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af processer, og kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Når vi i Ung i Aarhus området arbejder med unges læring og udvikling, gør vi det med særligt fokus på... anerkendende og coachende tilgang til udvikoings afgf personalige kompetencer, herunder understøttelse af individuele udviddet kompetenceafklaring/udvikling Gennem OCN-Certifisesring af alle fag i ungdomskolen og særlig fokuserede aktiviteter i klubregi. aktiviteter og rutiner der styrker, støtter og træner de unge i sociale kompetencer prioritere aktiviteter i samarbejde med andre(kom. parter, boligforening, andre foreninger, ungdomsuddannelserne, arbejdsmarkedets parter m.fl.) De unge som aktører og handlende individer - opgør med passivitet, manglende tro på sig selv og offerrollen.-- konflikhåndtering aktiviteter der præsenterer og lærer de unge om Danmark og det samfund de er en del af Som resultat ser vi, at... - faldende konfliktmængde i hverdagen - bedre omgangsformer og sprog færre eksempler på mafgtanvendelser lavere støjniveau. de unge udtrykker hå og har drømme om fremtrriden de unge bruger de teknikker de har lært gennem robusthed og konflikthåndtering 12 KVALITETSRAPPORT

13 DE UNGES OPLEVELSE Delmål: Børn og unge udnytter egne evner og potentialer med henblik på at opnå et højt fagligt niveau. Ung i Aarhus området som helhed, herunder klubberne, har en vigtig rolle i forhold til at styrke de unges forudsætninger for at udvikle en motivation og lyst til at lære. I nedenstående forholder de unge, i klub-regi, sig til hvor meget de selv vurderer at kunne tage med fra klubben over i skolen. Hvor meget af det, du lærer i klubben, kan du bruge i skolen? området 2011 området Det meste 15,8% 27,3% 9,3% Noget af det 66,7% 65,9% 64,7% Ingenting 17,5% 6,8% 26,0% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag området finder bl.a. dette initiativ særlig virkningsfuld til at støtte op om de unges faglige niveau: Et stabilt og tillidsfuldt forhold til en eller flere voksne er alfa og omega for den enkelte unge! - derud over: 1. Robusthed, konflikhåndtering og social træning gennem etablering af kameratskaber og fællesskaber omkring konkrete aktiviteter 2. Forældreopbakning/forældresamtaler/netværksmøder/forældreinddragelse i foreninger der aktivt størtre og indgår i lokale aktiviteter for områdets børn og unge 3. OCN-certifisering 4. kontakter og positive oplevelser i møder med andre unge uden for Gellerup og Toveshøj(ture, idræts, optræden m. musik og dans m.m.) 13 KVALITETSRAPPORT

14 En af Ung i Aarhus områdets styrker er relationen mellem ung og voksen, hvor det er den voksnes ansvar at understøtte og udfordre den unge, således at de trives og kan udfolde deres faglige og personlige potentialer. Nedenfor forholder unge i klub-regi sig til hvor meget læringsperspektivet og fremtidige uddannelsesforhold fylder i de snakke. Hvor ofte snakker du med en voksen i klubben om skole og uddannelse? området 2011 området Tit 44,6% 31,8% 12,9% Af og til 32,1% 59,1% 32,1% Sjældent eller aldrig 23,2% 9,1% 48,4% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag området finder bl.a. dette initiativ særlig virkningsfuld til at støtte op om de unges valg af ungdomsuddannelse: Fritidsjobindsatsen brobygningsaktivitere i samarbejde mellem Ung I Aarhus, folkeskole og ungdomsuddannelse Klubvejledning - dvs kvalificerede medarbejdere i klubberne, som har viden der - på helt tæt, daglig basis kan sikre information og motivere til udd. valg 14 KVALITETSRAPPORT

15 OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG 95% MÅLSÆTNINGEN Delmål: Børn og unge er rustede til at gennemgå et kompetencegivende uddannelsesforløb Målet i Aarhus kommune er, at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i. Ung i Aarhus området spiller en vigtig rolle i forhold til at realisere 95 % målsætningen for mange af de børn og unge, der har behov for ekstra opmærksomhed og støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Udover indeværende afsnit er Ung i Aarhus områdets arbejde med 95 % målsætningen meget mere udfoldet i baggrundsrapportens ydelses-afsnit. Andelen af områdets 9. kl. afgangselever, der er......i gang med ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9 klasse...i gang med 10. klasse 3 måneder efter afsluttet 9 klasse...i gang med ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9 klasse OMRÅDETS 2011-ÅRGANG KOMMUNEN 2012-ÅRGANG KOMMUNEN -ÅRGANG 80 1, ,5 70 I pct. 50 I pct. 0,0 I pct , , KVALITETSRAPPORT

16 Kvalitetsrapport for fritids- og ungdomsskoleområdet FORÆLDRENES TILFREDSHED Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med fritids- og klubtilbuddets evne til at skabe tilstrækkelige faglige udfordringer for det enkelte barn skal være over 85 %. Andelen af forældre til medlemmer i området, der er tilfredse med fritids- og klubtilbuddets... området 2011 området...indsats for at udfordre den enkelte unge? 65,1% 76,3% 61,1%...indsats for at stimulere den unges læring og udvikling, ud fra den unges særlige forudsætninger? Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse - 16 KVALITETSRAPPORT

17 TRIVSEL OG SUNDHED Om trivsel og sundhed har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. Sunde vaner er afgørende. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af unges hverdag i Aarhus Kommune. For at fremme lige muligheder for unges sundhed og trivsel er det vigtigt at fokusere på en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte unges specifikke behov. Når vi i Ung i Aarhus området arbejder med unges trivsel og sundhed, gør vi det med særligt fokus på... - kost: slik og sodavand forekommer ikke i klubberne eller på legepladserne. al kost, madlavning m.m. er sundt og nærende. har en ung slik eller sodavand med i tilbuddene, opveras dette til den unge forlader tilbuddet igen. -idræt og Motion: aktiviteter hvor bevægelse og brug af kroppen er en forudsætning. prioriteres altid. tæt samarbejde med forskellige idrætsforeninger i området, samdrift og partnerskaber sikre at der er rammer og voksne til at sikre både mængde/tid og kvalitet omkring idrætslige og kropslæige aktiviteter. vi lægger i øvrigt vægt på at udearealer altid inbyder til fysisk aktivitet. Mental træning: Robusthed/mentalisering og bodynamicks suppleret af andre specialpædagogiske metoder som alle medarbejdere behersker i mere eller mindre indgår systematisk i alle organiserede aktiviteter -oplysning/viden: både individuelt, i forhold til aktiviteter i alle tilbud og i aktiviteter i samarbejde med andre vægtes oplysning og viden. dette dokumenteres og gøres synligt for den unge gennem fokus på OCN som dokumantationssystem for tilegnede kompetencer i bestemte forløb udover de snævre rammer sat af folkeskolefagene. Som resultat ser vi, at... - De unge udviser større lyst og øgede evner til selv at organisere aktiviteter i klubberne og ungdomsskolen. de øger deres - de unge bliver aktive i elevråd klubbestyrelser og FU-bestyrelse. uden for området er vi stærkt repsæsenteret i børnebyråd og lokale braggrundsgrupper til børne - og ungebyråd - Flere unge deltager i træner, leder og dommerkurser inden for forskellige irdrætter - både i - og udenfor, lokalområdet - markandt bedre skoleresultater på ret kort tid! -mindre fravær fra såvel skole som klub! 17 KVALITETSRAPPORT

18 UNGES FYSISKE SUNDHED OG VANER Delmål: "Børn og unge udvikler sunde vaner" Motion og bevægelse er en del af en sund opvækst. Det er derfor vigtigt, at der i børn og unges hverdag i Ung i Aarhus området skabes rum for at bruge sin krop og bevæge sig. Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af børn og unge, der dyrker motion eller sport skal være over 90 %. Ung i Aarhus området har en forpligtigelse til at have et særligt fokus på de udsatte unge, der har behov for ekstra understøttelse. For at blive klogere på hvilken målgruppe man har fat i vil der i det følgende blive sondret mellem medlemmer og ikke-medlemmer i området. Derved bliver det muligt at komme tættere på de unge der kommer i klubben. Andelen af unge i området, der i 4 timer om ugen eller derover dyrker så meget sport/motion, at de bliver forpustede eller sveder. Ikke medlem af klub Medlem af klub klasse (Fritidsklub) 83,3% 90,5% 94,7% 7. klassetrin til og med 17 år (Ungdomsklub) 82,4% 93,8% 92,6% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag 18 KVALITETSRAPPORT

19 Kvalitetsrapport for fritids- og ungdomsskoleområdet Det er Aarhus Kommunes målsætning, at andelen af unge, der ryger dagligt, skal være under 10 %. Andelen af unge i Ung i Aarhus området, der ryger dagligt (fx cigaretter eller vandpibe)* Ikke medlem af klub Medlem af klub 7. klassetrin til og med 17 år 7,9% 0,0% 4,8% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af unge, der har været fuld mere end 10 gange, skal være under 20 %. Andelen af unge i Ung i Aarhus området, der har prøvet at være rigtig fuld mere end 10 Ikke medlem af klub Medlem af klub 7. klassetrin til og med 17 år 2,6% 0,0% 8,3% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag 19 KVALITETSRAPPORT

20 UNGES TRIVSEL OG SELVVÆRD Delmål: "Børn og unge trives, er robuste og har selvværd" At blive anerkendt for sit værd er en væsentlig forudsætning for at unge udvikler sig til glade og robuste voksne. En vigtig indikator er derfor forældrenes og de unges egen oplevelse af Ung i Aarhus områdets evne til at skabe trivsel for den unge. Hvad synes du om klubben for tiden? Området 2011 Området Jeg kan virkelig godt lide den 71,9% 59,4% 56,9% Jeg synes den er nogenlunde 28,1% 37,5% 37,9% Jeg kan ikke rigtig lide den 0,0% 3,1% 4,0% Jeg kan slet ikke lide den 0,0% 0,0% 1,2% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag Hvor stor betydning har de voksne for dig i klubben? Området 2011 Området Stor betydning 61,4% 53,1% 34,3% Nogen betydning 36,8% 43,8% 56,9% Ingen betydning 1,8% 3,1% 8,8% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag 20 KVALITETSRAPPORT

21 Trivsel, velvære og livsglæde er nogle af de vigtigste elementer i et godt ungdomsliv. Fysisk og psykisk sundhed har direkte sammenhæng med den unges mulighed for at udvikle sig. Derfor er det interessant at afdække hvor mange af Ung i Aarhus områdets medlemmer der døjer med smerter. Andelen af unge med smerter... Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine, mavepine eller ondt i ryggen)? Sjældent eller aldrig Ca. en gang om måneden Ca. en gang om ugen Mere end en gang om ugen Næsten dagligt OMRÅDETS IKKE-MEDLEMMER OMRÅDETS MEDLEMMER KOMMUNEN 35.6% 15.2% 36.4% 15% 39% 38.6% 28.3% 32% Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med Ung i Aarhus tilbuddets evne til at skabe trivsel for deres barn eller ung skal være over 85%. Andelen af forældre til unge i området, der er tilfredse eller meget tilfreds med... Området 2011 Området De unges trivsel i fritids og klubtilbud? 63,3% 81,5% 84,6% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 21 KVALITETSRAPPORT

22 RUMMELIGHED Om rummelighed har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes Børn og Unge-politik arbejder vi i Børn og Unge for, at alle unge føler sig inkluderede, værdsat og anerkendt. Vi skal sikre, at alle unge har mulighed for at deltage i fællesskaber og udvikler sig til aktive medborgere i samfundet. Når vi i Ung i Aarhus området arbejder med rummelighed, gør vi det med særligt fokus på... - I forhold til H-børn og Specialklassebørn arbejder vi med enkeltintegration i alle tilbud - de voksne/personalet skal være under konstant gensidig coachning/sparring, så de unge altid møder en kompetent, empatisk og vidende voksen som både kan og vil være sammen med dem. - coachende tilghang til udviklikng af personlige kompetencedr og deltagelse i positivt udviklende fællesskaber Aktiv indsats gennem netværskmøder, tværfagligt samarbejde, 115-møder, TUS for at sikre inklusion i normaltilbudene Som resultat ser vi, at... - højt fremmøde - højt aktivitetsniveau - lavt konfliktniveau - Højt Humør og mod på livet 22 KVALITETSRAPPORT

23 INDDRAGELSE AF DE UNGE Delmål: Børn og unge har forståelse for og respekterer andres demokratiske værdier, holdninger og livsformer, og skal opleve og bruge demokratisk medborgerskab De unge sikres medbestemmelse i områderne via brugerråd i de enkelte fritids- og ungdomsskoletilbud og repræsentation i fritids- og ungdomsskolebestyrelser. Formålet med at oprette brugerråd i de enkelte enheder er at sikre brugere indflydelse på hverdagen i den enkelte enhed. Derudover er brugerrådet sparringspartner for bestyrelsen. Når vi skal danne brugerråd med de unge i vores Ung i Aarhus område, har vi særligt fokus på følgende forhold... Kammeratskabet og de demokratiske spilleregler - magter og håndterer beslutningsprocesser i grupper og fællesskaber rettigheder og pligter når man er en del af et fællesskab træning i organisering og gennemførsel af konkrete fælles aktiviteter, arrangementer, ture m.m. medindflydelse, forhandlingsteknik sproglig udvikling i tale og skrift Børne- og ungebyråde/baggrundsgruppe I vores Ung i Aarhus område har vi et velfungerende brugerråd. Når vi i vores Ung i Aarhus område arbejder med ungeinddragelse, oplever vi, at de unge er meget interesserede i at deltage. I meget høj grad I høj grad 23 KVALITETSRAPPORT

24 Kvalitetsrapport for fritids- og ungdomsskoleområdet Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i klubben? Området 2011 Området Ja, for det meste 84,2% 56,3% 65,4% Sommetider 15,8% 40,6% 30,4% Sjældent eller aldring 0,0% 3,1% 4,2% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag 24 KVALITETSRAPPORT

25 RELATIONER OG FÆLLESSKABER Delmål: Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af børn og unge, der har en god ven skal være over 95 %. De unges stemme belyser, hvordan de unge selv oplever deres hverdag i klubben området 2011 området Andel unge, der har en god ven i klubben 94,7% 100,0% 96,1% Andel unge, der har fået nye venner af at gå i klub 94,7% 84,4% 67,8% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag I arbejdet med at understøtte de unges relationer og venskaber, har vi særligt fokus på... At de/de unge kan indgå i udviklende fællesskaber i dagligdagen Den enkeltes evner og færdigheder som forudsætning for at kunne sætte sig egne mål og få en uddannelse og job at det konstant øger deres dansksproglige færdigheder At alle oplever anerkendelse, venskab og støtte ved at være en del af Ung I Aarhus Inddrager og sikre forældrenes støtte og opbakning til de unge til at komme i gang, gennemføre og afslutte en uddannelse 25 KVALITETSRAPPORT

26 Det er Aarhus Kommunes målsætning, at andelen af forældre der oplever at deres barn/ung er en del af et fællesskab skal være over 85 %. Andelen af forældre, der i høj grad eller i meget høj grad, oplever at... området 2011 området...deres barn indgår i et fællesskab med andre børn i klubben 56,3% 75,3% 67,4% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse området 2011 området...personalets indsats for at udvikle deres barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 73,3% 75,3% 71,0% 26 KVALITETSRAPPORT

27 Andelen af unge der tit eller af og til kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller problemer Området Kilde: Aarhus Kommunes Store trivselsdag I pct MOBNING Det er en del af livet, at have konflikter. Men mobning er ikke bare en enkeltstående konflikt, men negative handlinger eller overgreb. Unge kan blive syge, stressede og have svært ved at koncentrere sig. De kan også udvikle lavt selvværd og blive socialt isoleret. Det er derfor vigtigt, at voksne griber ind, hvis det registreres, at der i børnegruppe er ved at udvikle sig sociale normer og relationer, som er fordrejet i negativ eller ekskluderende retning. Målsætningen for de aarhusianske institutioner er, at andelen af børn og unge der ikke bliver mobbet, skal være over 95%. 27 KVALITETSRAPPORT

28 Nedenfor følger tal på omfanget af mobning. Der spørges ind til mobning i en skolesammenhæng, men der sondres mellem om man er medlem eller ikke-medlem af Ung i Aarhus området. Derved får vi en indikation på i hvilket omfang Ung i Aarhus området har fat i de unge der udsættes for mobning. Andelen af elever, der ikke eller kun en til to gange er blevet mobbet Ikke medlem af klub Medlem af klub klassetrin (Fritidsklub) 66,7% 61,9% 92,9% 7.klassetrin til og med 17 år (Ungdomsklub) 98,0% 90,6% 96,3% Kilde: Aarhus Kommunes Store Trivselsdag Opdager de voksne i klubben, hvis nogen bliver mobbet 22% OMRÅDET KOMMUNEN 9% 12% 46% Ja Af og til Sjældent eller aldrig Kilde: Aarhus Kommunes Store trivselsdag 69% 42% 28 KVALITETSRAPPORT

29 Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med klubbens evne til at begrænse mobning skal være over 85 %. Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med... området 2011 området...klubbens indsats for at begrænse mobning 64,6% 78,5% 63,5% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse I området oplever vi bl.a. dette initiativ særligt virkningsfuldt til at begrænse mobning: Inddragelse og deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter af idrætslig eller kulturel karakter giver selvtillid og anerkendelse blandt såvel kammerater som voksne og familie. det være sig i Ung I Århus, foreningsregi eller andet. Robusthedsindsats i fritidsklubberne den coachende og anerkendende møde de vokse møder børnene og de unge på. 29 KVALITETSRAPPORT

30 FU-BESTYRELSENS UDTALELSE 30 KVALITETSRAPPORT

Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Vest

Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Vest Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Vest INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER 4 SIDEN SIDST 5 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? 6

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 8

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 8 KVALITETSRAPPORT Ung i Aarhus - Fritidscenter Viborgvej INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE

Læs mere

Ung i Aarhus - Fritidscenter Viborgvej

Ung i Aarhus - Fritidscenter Viborgvej Ung i Aarhus - Fritidscenter Viborgvej INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER 4 SIDEN SIDST 5 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? 6 FORÆLDRESAMARBEJDE

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Beder Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Tilst Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 Skjoldhøjskolen INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 FORÆLDRENES

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Kragelundskolen INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 8

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 8 KVALITETSRAPPORT Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Vest INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF FU-TILBUDDET 4 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR FU-OMRÅDET FAT I? 5 FORÆLDRESAMARBEJDE

Læs mere

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i...

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i... KVALITETSRAPPORT Solbjerg dagtilbud INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Børnehaven Kernehuset (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Holme Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Ung i Aarhus - Fritidscenter Skanderborgvej

Ung i Aarhus - Fritidscenter Skanderborgvej Ung i Aarhus - Fritidscenter Skanderborgvej INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER 4 SIDEN SIDST 5 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? 6

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 Viby Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 FORÆLDRENES TILFREDSHED

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE

KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE PJECE TIL FORÆLDREREPRÆSENTANTER I BESTYRELSER KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE SOM FORÆLDER KAN DU TAGE DEL I ARBEJDET MED FORTSAT AT SIKRE OG UDVIKLE KVALITETEN I BØRN OG UNGES SKOLER, DAG-

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Møde med de fagligeorganisationer og lederforeningerne d. 6/6 2014 Kvalitetskredsløbet Dagtilbud, skoler og

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Øst

Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Øst Ung i Aarhus - Fritidscenter Grenåvej Øst INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF UNG I AARHUS OMRÅDER 4 SIDEN SIDST 5 MÅLGRUPPEANALYSE - HVILKE UNGE HAR UNG I AARHUS OMRÅDET FAT I? 6 FORÆLDRESAMARBEJDE

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 MØLLEVANG INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Skjoldhøjskolen INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

1: Oversigt over effektmål

1: Oversigt over effektmål 1: Oversigt over effektmål Effektmål (udvalg) Sundhed og trivsel Deltagelse i samfundsliv og fælleskaber Indikator Sundhed og trivsel Fællesskaber Understøtter effektmål (Ny-Ny) Børn lærer mere og er mere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 KVALITETSRAPPORT Samsøgades Skole INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Malling dagtilbud INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 Bakkegårdsskolen INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 SKOLEBESKRIVELSE 4 OPFØLGNING PÅ SIDSTE KVALITETSRAPPORT OG -SAMTALE 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 FORÆLDRENES

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2011 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 KVALITETSRAPPORT Skovslottet (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere