1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge"

Transkript

1 Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose, strand, vandløb og småsøer. Endelig er en række plantager og åbne græsarealer udlagt til hhv. fremtidigt overdrev og selvgroet skov. Arealtyperne fordeler sig på 451 ha overdrev og hede, 111 ha under naturskovsstrategien, 103 ha græsslette, 36 ha krat, 20 ha eng, 7 ha mose, 4 ha strand og 1 ha småsøer. Der er et vist overlap mellem arealerne som skyldes, at ca. 35 ha af arealet udlagt som naturskov også er beskyttet som overdrev eller skovbevokset mose. Det samlede areal med særligt beskyttet natur (inkl. fremtidig natur) bliver derfor på 697 ha, hvilket svarer til 83 % af det samlede areal. Distriktets arealer ligger alle indenfor Habitatområde nr. 186 Mols Bjerge. Her forekommer følgende af de naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget for habitatområdet: Type 2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation Type 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks Type 3260 Vandløb med vandplanter Type 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) Type 5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter Type 6230 Artsrige overdrev på mere eller mindre sur bund Type 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand Type 7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand Type 7230 Rigkær Type 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn Type 9130 Bøgeskove på muldbund Type 9160 Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund Type 9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund Type 91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Stor vandsalamander De enkelte habitatnaturtyper og områder omfattet af biotopbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens 3 er omtalt under de relevante af nedenstående 8 hovedtyper/dellokaliteter, som det er fundet hensigtsmæssigt at opdele området i. Skov- og Naturstyrelsen tilstræber, at nærværende naturplan for arealerne i Mols Bjerge, for så vidt angår den del der omfatter habitatnaturtyper indenfor habitatområde nr. 186, kan indgå som en del af den samlede naturplan for habitatområdet, som skal foreligge i 2009.

2 Den vigtigste naturplejeindsats i planperioden vil være fortsat afgræsning og rydning af opvækst af gyvel mm. Der skal desuden ske en udvidelse og sine steder intensivering af græsningen, bl.a. i forbindelse med konvertering af nåletræsplantager til åbne naturarealer. 1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Afd. 608a, 610a, 611a, 612b, 630a, 631a, 633ac, 634b, 635a, 636c, 637a, 638def, 639a, 640def, 641a, 642a, 644ehj, 645ab, 646ab, 647a, 665a, 668a, 671a, 674d, 676b, 685ab, 687c, 688a, 689ab, 690b, 691a, 711h, 713a, 715a, 720a, 721b, 724abd, 725a, 730e, 740a, 759ab, 760b, 761ab, 762a, 764a, 767a, 768a, 780a, 781ad (ORE ha, SLE ha, HED 1.1 ha), i alt ha På grund af de geologiske forhold og den relativt lave nedbør er sandede, tørre overdrev den mest udbredte naturtype i Mols Bjerge (enkelte steder findes overdrev på kalkrig bund, men ikke indenfor distriktets del af bjergene). Variationen indenfor naturtypen er dog alligevel stor, og distriktets overdrev kan deles i følgende hovedtyper efter driftshistorie: 1. Overdrev af meget lang kontinuitet, som enten aldrig eller kun for århundreder siden har været opdyrket. Områderne har desuden været i nogenlunde kontinuert græsningsdrift og har ikke været tilplantet med skov, sprøjtet eller gødsket. Aldrig opdyrkede overdrev kan især forekomme på de stejleste steder i terrænet, og vil ofte rumme store, jordfaste sten. Overdrev på tidligere ager, som er opgivet allerede i middelalder, kan undertiden kendes på spor af højryggede agre. 2. Tidligere agre som senest i løbet af 1900-tallet er opgivet og overgået til græsning. Anvendelse af gødning har været behersket (husdyrgødning), og der har ikke været sprøjtet. Sådanne overdrev er typisk stenfrie og ret jævne, evt. afgrænset af mere eller mindre tydelige dyrkningskanter, men har udviklet en egentlig overdrevsflora. 3. Agre, hvor korndyrkning mm. er opgivet indenfor de seneste årtier og som nu er omlagt til vedvarende græs. Der har tidligere typisk været anvendt både kunstgødning og sprøjtemidler, men dette er nu ophørt i en årrække, ligesom græsset ikke længere omlægges. Hvor sådanne arealer siden har været drevet med græsning og/eller høslæt vil en udvikling mod overdrev i princippet være i gang. 4. Afdrevne plantagearealer, som nu bliver afgræsset uden omlægning og gødskning mm. Træstød og især plantefurer vil længe være synlige, men som på nyligt opgivne agre vil en udvikling mod overdrev være i gang. Jordbundsforholdene vil være

3 anderledes end på tidligere ager med typisk en større mængde ophobet humus og lavere ph som følge af årtier med nåletræer på arealerne. Hovedparten af de lysåbne, tørre arealer i distriktets del af Mols Bjerge er i nærværende driftsplan registreret som overdrev (ca. 450 ha, arealkode ORE på skovkortet). Det gælder alle arealer under ovenstående kategori 1 og 2, men også en del arealer fra kategori 3 og 4. Kun ganske lidt er registreret som hede (ca. 1 ha, arealkode HED), men det skal understreges, at mange af overdrevene rummer større eller mindre islæt af dværgbuske, især hedelyng, og at grænsen mellem overdrev og hede er særdeles flydende. De resterende, åbne arealer er betegnet som slette (ca. 103 ha, arealkode SLE), som hverken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 eller registreret som habitatnaturtype 6230 eller Da det er ønsket, at disse arealer på sigt skal udvikle sig til overdrev mm., behandles de efter de samme retningslinier, men gives i tilfælde af manglende plejeressourcer lavere prioritet. Overdrev og sletter afgræsses ofte i sammenhæng med hinanden og med krat og skov, hvilket yderligere giver uskarpe grænser mellem de forskellige naturtyper, som desuden vil ændre sig over tid. Det gør en præcis arealkategorisering såvel vanskelig som mindre meningsfuld, men bør netop ses som en af de store natur- og landskabskvaliteter i Mols Bjerge. Det overordnede mål, som der er blevet arbejdet hen imod siden de første fredninger og statslige opkøb, er netop et varieret og dynamisk landskab, hvor de oprindelige natur- og kulturtyper uden skarpe skel udfylder hele landskabet i modsætning til det typiske billede herhjemme, hvor de ligger som isolerede øer i et intensivt udnyttet landskab. Udstrakte overgangszoner og dynamisk samspil mellem skov, krat, overdrev, hede, eng og vådområder skal være fremherskende elementer. Plejen af overdrev foregår ved distriktets eget skovkvæg suppleret med bortforpagtning af arealer til såvel kvæg- som hestegræsning. Der suppleres med slåning og rydning af uønsket opvækst af buske og træer. Det drejer sig mest om selvsået nåletræ og ikke mindst gyvel, som er vanskelig at bekæmpe og kræver en stor, vedvarende indsats at holde i skak. Et nyt element i plejen er ved at blive etableret i samarbejde med blandt andet Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Det drejer sig om etablering af såkaldte sandmarker, hvilket vil sige små agre i overdrevet, som bliver dyrket med års mellemrum med lange, mellemliggende brakperioder. Formålet er dels at genindføre et autentisk landskabselement, dels at skabe levesteder for den artsrige ukrudts- og insektflora, som var almindelig i agerlandet før sprøjtemidlernes tid. Til formålet anvendes kun græsarealer, som endnu ikke har udviklet sig til overdrev.

4 Karsporeplanter Engelsød, Alm. Månerude, Alm. Padderok, Ager- Padderok, Lund- Bunke, Bølget Bunke, Mose- Draphavre Dværgbunke, Tidlig Fløjlsgræs Frytle, Mangeblomstret Frytle, Mark- Gulaks, Vellugtende Gøgelilje, Bakke- Havre, Dunet Havre, Eng- Hejre, Blød Hestegræs, Krybende Hundegræs, Alm. Hvene, Alm. Hvene, Sand- Hvene, Stortoppet Kamgræs Katteskæg Kvik, Alm. Rajgræs, Alm. Rapgræs, Alm. Rapgræs, Eng- Rapgræs, Enårig Rapgræs, Fladstrået Rottehale, Knold- Rævehale, Eng- Rørhvene, Bjerg- Sandskæg Siv, Lyse- Star, Alm. Star, Blågrøn Star, Hare- Star, Hirse- Star, Håret Star, Pille- Star, Sand- Star, Spidskapslet Star, Vår- Svingel, Bakke- Svingel, Fåre- Svingel, Rød- Svingel, Vej- Tandbælg Anemone, Hvid Bellis Blæresmelde Blåbær Blåhat Blåmunke Borst, Høst- Borst, Stivhåret Brandbæger, Alm. Brandbæger, Eng- Bynke-Grå- Bynke, Mark- Engelskgræs Evighedsblomst, Gul Fladbælg, Gul Fladbælg, Krat- Fladstjerne, Græsbladet Flipkrave Fuglegræs, Alm. Fugleklo, Liden Gederams Gyldenris, Alm. Gæslingeblomst, Vår- Gåsefod, Hvidmelet Gåsemad, Alm. Hanekro, Alm. Hedelyng Hejrenæb Hindeknæ, Mark- Hyrdetaske Høgeurt, Alm. Høgeurt, Håret Høgeurt, Smalbladet Hønsetarm, Alm. Hønsetarm, Femhannet Hønsetarm, Storblomstret Klokke, Blå- Kløver, Bugtet Kløver, Fin Kløver, Gul Kløver, Hare- Kløver, Hvid- Kløver, Rød- Kløver, Stribet Knavel, Flerårig Knopurt, Stor Kobjælde, Opret Kodriver, Hulkravet Kohvede, Kantet Kongepen, Alm. Krageklo, Mark- Kællingetand, Alm. Kørvel, Vild Limurt, Nikkende Løvefod, Glansbladet? Markarve Mjødurt, Knoldet Museurt, Liden Mælde, Svine- Mælkebøtte sp. Mælkeurt, Alm. Nellike, Bakke- Oksetunge, Læge- Okseøje, Hvid Perikon, Prikbladet Pileurt, Vej- Pimpinelle, Alm. Potentil, Sølv- Ranunkel, Bidende Ranunkel, Knold- Ranunkel, Lav Revling Rundbælg Rødknæ Røllike, Alm. Skjaller, Liden Skorsoner, Lav Skræppe, Kruset Sneglebælg, Humle- Snerle, Ager- Snerre, Gul Snerre, Hvid Snerre, Liden Snerre, Lyng- Snerre, Park- Stedmoderblomst, Alm. Stenbræk, Kornet Stenurt, Bidende Storkenæb, Blød Svinemælk, Ager- Syre, Alm. Syre, Dusk- Tidsel, Ager- Tjærenellike Tormentil Torskemund, Alm. Tårnurt Vejbred, Glat Vejbred, Lancet- Vikke, Foder- Vikke, Muse- Vikke, Smalbladet Vikke, Tofrøet Vikke, Vår- Viol, Hunde- Viol, Krat- Visse, Engelsk Visse, Farve- Ærenpris, Læge- Ærenpris, Mark- Ærenpris, Tveskægget Øjentrøst, Spids Ask Birk, Vorte- Birk, Dun- Brombær Bævreasp Bøg Eg, Stilk- Ene Fyr, Skov- Gedeblad, Alm. Gyvel, Italiensk Hvidtjørn, Engriflet Hyld, Alm. Rose, Blød Filt- Rose, Blågrøn Rose, Hunde- Rose, Rynket Rose, Æble- Røn, Alm. Røn, Selje- Slåen Tornblad Tørst Æble, Skov- Samlet artsliste for hede/overdrev og græsslette i statens del af Mols Bjerge. Kilde: Rita M. Buttenschön. Naturværdi: 1 Plejebehov: 1 i områder, hvor der skal etableres græsning, 2 i øvrige dele. Målsætning: Fortsat pleje som hidtil af de velgræssede dele af overdrevs- og slettearealet. Forbedret pleje (øget græsningstryk og evt. slæt eller pletvis afbrænding) af områder med ophobet græsførne. Etablering af græsning på hidtil

5 ugræssede dele, herunder ryddede plantagearealer i takt med, at vegetationen etablerer sig ved naturlig indvandring. Rydning af uønsket opvækst af træer og buske. 2. Naturskov i Mols Bjerge Afd. 610bcdefgh, 667a, 668bcdeghj, 671bc, 676ac, 677b (vestlige dellitra), 730abc, 690ac, 691bc, 722abcdef (KRT 25.7 ha, EG 17.4 ha, BØG 7.4 ha, BIR 2.0 ha, div. nål mm ha), i alt 75.6 ha Den samlede naturskovsudpegning i Mols Bjerge omfatter 111 ha, hvoraf 35 ha er overdrev og skovbevokset mose og derfor desuden er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse dele omtales under hhv. lokalitet 1, 3 og 6. Resten, dvs. hovedparten, er naturlige, selvgroede krat af bl.a. ene og bævreasp, ældre naturskov af eg, bøg og birk og endelig plantet skov af især nåletræ. I hovedsagen lades krat og gammel løvskov urørt eller drives som græsningsskov, mens de yngre bevoksninger af især nåletræ drives med plukhugst og gradvis vil ændre karakter mod løvskov af hjemmehørende arter.

6 Karsporeplanter Engelsød, Alm. Mangeløv, Smalbladet Bunke, Bølget Draphavre Dværgbunke, Tidlig Fløjlsgræs Frytle, Håret Frytle, Mangeblomstret Frytle, Mark- Gulaks, Vellugtende Havre, Eng- Hejre, Blød Hundegræs, Alm. Hvene, Alm. Hvene, Sand- Hvene, Stortoppet Kvik, Alm. Majblomst Rajgræs, Alm. Rapgræs, Alm. Rapgræs, Eng- Rapgræs, Fladstrået Rottehale, Knold- Star, Håret Star, Pille- Star, Sand- Star, Spidskapslet Svingel, Bakke- Svingel, Fåre- Svingel, Rød- Anemone, Hvid Blåbær Blåhat Blåmunke Brandbæger, Alm. Brandbæger, Eng- Bynke, Mark- Dueurt, Glat Fladbælg, Gul Fladbælg, Krat- Fladbælg, Sort Fladstjerne, Græsbladet Fladstjerne, Stor Flipkrave Fuglegræs, Alm. Galtetand, Skov- Gederams Gedeskæg, Eng- Gulerod, Vild Gyldenris, Alm. Gæslingeblomst, Vår- Hanekro, Skov- Haremad Hedelyng Høgeurt, Alm. Høgeurt, Håret Høgeurt, Smalbladet Hønsetarm, Alm. Hønsetarm, Femhannet Jordbær, Skov- Klokke, Blå- Kløver, Bugtet Kløver, Fin Kløver, Gul Kløver, Hare- Kløver, Hvid- Kløver, Rød- Kløver, Stribet Knopurt, Stor Kongelys, Mørk Kongepen, Alm. Kohvede, Alm. Kohvede, Kantet Krageklo, Mark- Kællingetand, Alm. Kørvel, Vild Limurt, Nikkende Mælde, Svine- Mælkebøtte sp. Mælkeurt, Alm. Nellike, Bakke- Nellikerod, Feber- Nælde, Stor Oksetunge, Læge- Okseøje, Hvid Perikon, Prikbladet Perikon, Smuk Pimpinelle, Alm. Potentil, Sølv- Ranunkel, Bidende Ranunkel, Knold- Rundbælg Rødknæ Røllike, Alm. Skjaller, Liden Skovstjerne Skovsyre Snerle, Ager- Snerre, Burre- Snerre, Gul Snerre, Hvid Snerre, Lyng- Stedmoderblomst, Alm. Stenbræk, Kornet Storkenæb, Blød Syre, Alm. Syre, Dusk- Tidsel, Ager- Tjærenellike Torskemund, Alm. Tårnurt Valmue sp. Vejbred, Lancet- Vikke, Muse- Vikke, Smalbladet Vikke, Tofrøet Vikke, Vår- Viol, Krat- Viol, Skov- Visse, Engelsk Ærenpris, Læge- Ærenpris, Mark- Ærenpris, Tveskægget Øjentrøst, Kirtel- Ask Birk, Vorte- Brombær Bævreasp Bøg Eg, Stilk- Ene Fyr, Skov- Gedeblad, Alm. Gyvel Hindbær Hvidtjørn, Engriflet Hyld, Alm. Kirsebær, Sur- Rose, Hunde- Røn, Alm. Slåen Tørst Æble, Skov- Floraliste fra Skovbjerg, som er det mest artsrige naturskovsområde i Mols Bjerge. Kilde: R.M. Buttenschön. Naturværdi: Skovbjerg 1, øvrig gammel løvskov og krat 2, nåleskov og yngre, plantet løvskov 3 Plejebehov: Græsningsskov 2, plukhugst og urørt 4 Målsætning: Bevaring af værdifuld naturskov og udvikling mod større naturindhold i øvrige dele. 3. Sydengen nedenfor Strandkær Afd. 677ab (ENG 12.7 ha, KRT 5.9 ha), i alt 18.6 ha

7 Sydengen har været natureng med traditionel drift i form af årligt høslæt med eftergræsning frem til år Den blev da drænet og opdyrket til kornmark, hvilket fortsatte frem til 1970, hvorefter den frem til 1984 blev anvendt til græsproduktion og græsning med kalkning og årlig gødskning. Fra 1984 har Sydengen atter været drevet ekstensivt med græsning i en variabel periode efterår/vinter/forår uden kalkning, gødskning og omlægning. Engen har siden undergået en langsom udvikling mod højere antal arter og højere artstæthed. Den sydlige del af engen (afd. 677b) var oprindelig hede og har ikke været opdyrket; den er i dag et græsset enebærkrat, som er udlagt som græsningsskov under naturskovsstrategien. Karsporeplanter Mangeløv, Alm. * Padderok, Ager- Bunke, Bølget * Bunke, Mose- Draphavre Fløjlsgræs Frytle, Mark- Gulaks, Vellugtende Hejre, Blød Hestegræs, Krybende Hundegræs, Alm. Hvene, Alm. Hvene, Kryb- Kogleaks, Børste- Kvik, Alm. Rajgræs, Alm. Rapgræs, Alm. Rapgræs, Eng- Rottehale, Eng- Rævehale, Eng- Rævehale, Knæbøjet Siv, Glanskapslet Siv, Tudse- Star, Hare- Star, Håret Star, Pille- * Star, Sand * Sumpstrå, Alm. Svingel, Blågrøn Svingel, Eng- Svingel, Rød- Sødgræs, Manna- Trehage, Kær- Bellis Borst, Høst- Brandbæger, Eng- Brunelle, Alm. Bynke, Grå- Bynke, Mark- Dueurt, Dunet Dueurt, Glat Dueurt, Kirtel- Dueurt, Kær- Dueurt, Lodden Engkarse Firling, Alm. Fladstjerne, Græsbladet Fladstjerne, Stor * Flipkrave Forglemmigej, Forsk.farv. Forglemmigej, Sump- Fuglegræs, Alm. Gederams * Haremad Hedelyng * Hyrdetaske Høgeskæg, Grøn Høgeurt, Smalbladet * Hønsetarm, Alm. Hønsetarm, Femhannet Kløver, Fin Kløver, Gul Kløver, Hare- Kløver, Hvid- Kløver, Rød- Kløver, Stribet Kongepen, Alm. Kohvede, Alm. * Kællingetand, Alm. Kællingetand, Sump- Kørvel, Vild Mynte, Ager- Mynte, Vand- Mælde, Svine- Mælkebøtte sp. Nælde, Stor Pileurt, Snerle- Pileurt, Vand- Pileurt, Vej- Potentil, Gåse- Potentil, Sølv- Ranunkel, Bidende Ranunkel, Lav Rødknæ Rødtop, Mark- Røllike, Alm. Skræppe, Kruset Snerre, Burre- Snerre, Gul Snerre, Lyng- * Storkenæb, Blød Syre, Alm. Syre, Dusk- Tidsel, Ager- Tidsel, Horse- Tidsel, Kær- Tormentil * Torskemund, Alm. Tvetand, Rød Vejbred, Glat Vejbred, Lancet- Vejsennep, Rank Vikke, Muse- Vikke, Smalbladet Vikke, Tofrøet Visse, Engelsk * Ærenpris, Glat Ærenpris, Læge- Ærenpris, Mark- Ærenpris, Tveskægget Birk, Vorte- * Brombær * Eg, Stilk- * Ene * Gedeblad, Alm. * Hvidtjørn, Engriflet * Æble, Skov- * Flora på engen i afd. 677ab. De med * mærkede arter forekommer kun i enekrat i engens sydlige del (677b). Rita M. Buttenschøn Naturværdi: 1 Plejebehov: 2 Målsætning: Bevaring af eng og græsset enekrat.

8 4. Kystarealer ved Ebeltoft Vig Strandkær Strand og Bogens Vig Afd. 678abc, 740ab (EG 2.8 ha, BIR 0.5 ha, STG 3.0 ha, SLE 4.8 ha, STB 0.6 ha), i alt 11.7 ha Strandarealer som primært skal sikre offentligheden strandadgang og bademuligheder. Nærmest vandet forekommer sand- og stenstrandsvegetation. På det nordlige areal (afd. 678) desuden grønsværklit, lidt kysthede og ældre naturskov med især eg og birk. På det sydlige delareal (afd. 740) findes ugræsset strandeng, et tidligere dyrket areal udlagt til vedvarende græs og lave klitter. Bunke, Bølget Kvik, Alm. Marehalm Star, Sand- Svingel, Rød- Svingel, Strand- Tagrør Blåmunke Bynke, Grå- Engelskgræs Gyldenris, Alm. Hedelyng Høgeurt, Håret Høgeurt, Smalbladet Kamille, Strand- Kløver, Hare- Kløver, Rød- Kongepen, Alm. Kællingetand, Alm. Mælde, Strand- Nellike, Bakke- Pimpinelle, Alm. Revling Røllike, Alm. Skjaller sp. Skræppe, Kruset Skt. Hansurt Snerle, Ager- Sodaurt Strandarve Strandkål Svinemælk, Ager- Vejbred, Strand- Visse, Engelsk Birk, Vorte- Bævreasp Eg, Stilk- Ene Fyr, Skov- Gedeblad, Alm. Rose, Rynket Røn, Alm. Flora på kystarealerne ved Ebeltoft Vig, SNS Naturværdi: 2 Plejebehov: 4 Målsætning: Bevaring af naturlig strandvegetation. Rynket rose bekæmpes. Ved Strandkær Strand (afd. 678) forhindres skoven i at erobre yderligere terræn fra hede og klit. 5. Langemosen Afd. 667k, 668f (MOS 1.5 ha) Langemosen er et såkaldt ekstremfattigkær, dvs. en meget næringsfattig mose med en speciel, artsfattig vegetation af nøjsomme planter. Langemosen er dannet i et langstrakt dødishul, som oprindelig har været en sø, der er blevet fyldt op med tørv og overvokset af hængesæk. Mosen har en vådere kantzone, mens selve mosefladen er svagt hvælvet og dannet af tørvemos og kæruld med mange soldug og kun få andre arter. Den er tilsyneladende i indledningsstadiet til dannelse af en egentlig højmose. Kantzonen er domineret af lysesiv og næbstar med opvækst af især birk. På selve mosefladen ses spredt opvækst af birk og enkelte fyr.

9 Karsporeplanter Mangeløv, Bredbladet Mangeløv, Smalbladet Blåtop Bunke, Bølget Bunke, Mose- Dunhammer, Bredbladet Hvene, Hunde- Hvene, Kryb- Kæruld, Smalbladet Kæruld, Tue- Siv, Lyse- Star, Alm. Star, Grå Star, Næb- Star, Tråd- Bukkeblad Fredløs, Dusk- Gederams Hedelyng Klokkelyng Kragefod Revling Soldug, Rundbladet Tranebær Birk, Dun- Birk, Vorte- Eg, Stilk- Fyr, Bjerg- Gedeblad, Alm. Gran, Rød- Pil, Grå- Pil, Øret Tørst Mosser Aulacomnium palustre Pohlia nutans Polytrichum commune Polytrichum strictum Ptilidium ciliare Sphagnum cuspidatum Sphagnum fallax Sphagnum fimbriatum Sphagnum magellanicum Sphagnum palustre Straminergon stramineum Floraliste fra Langemosen, Mette Risager 1992, Århus Amt 2002, Novana Naturværdi: 1 Plejebehov: diskuteres på Natura-møde, hedelyng væk? Målsætning: Bevaring af ekstremfattigkær 6. Moser ved Femmøller Afd. 607a, 612ac (EL 3.9 ha, MOS 0.8 ha, ENG 0.7 ha), i alt 5.3 ha Varieret og artsrigt mose-/engområde som er kildeområde for Mølleå, i hvilken Femmøllers fire møller er opstemmet. Centralt i området og mod syd findes ellemose på frodig og meget våd vældbund. En del af ellene har været stævnet for længe siden og der er et tæt system af gamle enggrøfter. Ellemosen er udlagt som urørt naturskov. Mod nordvest findes et endnu delvis lysåbent mose- og engområde under tilgroning.

10 Karsporeplanter Fjerbregne Mangeløv, Alm. Mangeløv, Bredbladet Mangeløv, Smalbladet Padderok, Ager- Padderok, Dynd- Padderok, Kær- Andemad, Liden Bunke, Mose- Dunhammer, Bredbladet Fløjlsgræs Frytle, Mangeblomstret Gøgeurt, Maj- Hestegræs, Krybende Kogleaks, Skov- Miliegræs Rajgræs, Alm. Rapgræs, Alm. Rævehale, Eng- Rørgræs Siv, Knop- Siv, Lyse- Star, Akselblomstret Star, Alm. Star, Alm. var. recta Star, Grå Star, Hare- Star, Håret Star, Kær- Star, Næb- Star, Top- Star, Toradet Sumpstrå, Alm. Svingel, Kæmpe- Tagrør Anemone, Hvid Angelik Baldrian, Hyldebladet Bjørneklo, Alm. Brøndkarse sp. Dueurt, Kantet Dueurt, Kær- Dueurt, Lodden Fladbælg, Gul Fladstjerne, Stor Fladstjerne, Sump- Forglemmigej, Sump- Fredløs, Alm. Hanekro, Skov- Hjortetrøst Høgeskæg, Kær- Hønsetarm, Alm. Kabbeleje, Eng- Kløver, Bugtet Kløver, Rød Korsknap Kællingetand, Sump- Løgkarse Milturt, Alm. Milturt, Småbladet Mjødurt, Alm. Mynte, Vand- Natskygge, Bittersød Nellikerod, Eng- Nælde, Stor Pileurt, Vand- Potentil, Gåse- Pragtstjerne, Dag- Ranunkel, Bidende Ranunkel, Lav Ranunkel, Tigger- Sideskærm Skræppe, Butbladet Snerre, Burre- Snerre, Kær- Storkenæb, Stinkende Sværtevæld Syre, Alm. Tidsel, Ager- Tidsel, Kær- Tidsel, Kål- Tormentil Trævlekrone Vandkarse Vikke, Muse- Vorterod Ærenpris, Tykbladet Ask Benved Birk, Dun- Brombær Bævreasp Bøg El, Grå- El, Rød- Elm, Skov- Gedeblad, Alm. Hassel Hindbær Pil, Grå- Pil, Femhannet Ribs Solbær Tidligere bl.a. fundet Bukkeblad Mangeløv, Kær- Floraliste fra eng og mose i afd. 607 og 612, SNS , Århus Amt 2002, tidligere fund Århus Amt Naturværdi: 1 Plejebehov: 1 i afd. 607a og 612c, 4 i 612a Målsætning: Rydning og etablering af græsning for at bevare/genskabe lysåben eng og mose i 607a og 612c. Bevaring af urørt ellemose i 612a. 7. Engparceller i Tømmerkær Afd. 613a, 615ab (ENG 5.5 ha, EL 0.6 ha), i alt 6.1 ha Tømmerkær har været drænet og opdyrket og udnyttes i dag som græsmarker/kulturenge. På distriktets to parceller er omlægning og gødskning mm. ophørt. Længst i syd ligger en lille, længe urørt ellemose. Naturværdi: 3? Plejebehov: 2? Målsætning: Bevaring af enge ved græsning.

11 8. Øvrige 3-beskyttede arealer i Mols Bjerge Afd. 609b, 634c, 645e, 685c, 730d, 782b (SØ 1.0 ha, ENG 0.9 ha) Af øvrige 3-beskyttede områder i Mols Bjerge findes mølledamen ved Kjærris Mølle, 4 småsøer spredt på overdrevet og en engparcel nord for Bogens Sø. Naturværdi: 3 Plejebehov: Søerne 4, engen 2 Målsætning: Bevaring af mølledam, øvrige småsøer og græsset eng.

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

BILAG 4 HISTORISKE KORT

BILAG 4 HISTORISKE KORT BILAG 4 HISTORISKE KORT A0006--PGE.docx BILAG 5 - NEDBØRSSTATISTIK A0006--PGE.docx Kolding Kommune Nedbørsstatistik for Apotekerengens opland Apotekerengen Gennemsnitsnedbør 96-990 Station 2330DK - Brakker

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 1. udkast, august 2012/ARP U D K A S T Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj Pleje- og driftsplan for Stejlehøj ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER...3 BAGGRUND... 4 EKSISTERENDE FORHOLD...9 BELIGGENHED... 9 EJERE... 9 FREDNINGSFORHOLD... 9 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER (NATURA

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget

Læs mere

Skov 311 Helgenæs Syd

Skov 311 Helgenæs Syd Skov 311 Helgenæs Syd Arealerne ved Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage (lok. 1 og 2) ligger i habitatområde nr. 47, mens arealerne ved Ellemandsbjerg (lok. 3) ligger udenfor habitatområdet. Det er Skov-

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen Hammerknuden, Sandvig, Slotslyngen og Allinge fra luften. Habitatområdet indrammet med turkis linie. Luftfoto fra 2004, DDO,

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt Kystskrænterne fra luften Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af området...3 2. Udpegningsgrundlaget...4

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha Lokaliteterne 7 12 hører under Skov 403 Stanghede og omfatter hede på Stanghede og i Dollerup Bakker/Ravnsbjerg, moseområdet Gelbæk Kær og naturskov i Troldeslugten, i skovstrækningen syd herfor og ved

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen.

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen. er et almindeligt plantesamfund på næringsrige og relativt tørre jorder i hele landet. I ådale ses samfundet typisk på veldrænede jorder på ådalsskrænten, hvor vegetationen er under udvikling fra dyrket

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Fårup Klit (skov nr. 76)

Fårup Klit (skov nr. 76) Fårup Klit (skov nr. 76) Beskrivelse Generelt Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generel historik 2 3 Nuværende drift 2 4 Problemer 2 5 Plejemetoder 4 6 Artslister 5 7 Problemarter 6 8 Områdebeskrivelser og plejetiltag 7 8.1 6A Vinterfold 7 8.2

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Natura 2000-handleplan Storelung

Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-område nr. 119 Habitatområde H103 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Storelung Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker. Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura 2000-område nr. 234 Habitatområde H 234 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Naturstyrelsens

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 (Udkast) Natura 2000-handleplan Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø Natura 2000-område nr. 109 Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 1 2 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Havet mellem

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Floraen på Tissøs nordøstlige bred Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred,

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. December 2009. Projektetresumé

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

11. Kort nærmere karakteristik af hidtidig drift 12 a. Kort nærmere karakteristik af primær fremtidig drift. (PLEJE)

11. Kort nærmere karakteristik af hidtidig drift 12 a. Kort nærmere karakteristik af primær fremtidig drift. (PLEJE) Naturplan 1 Enhed 2 Skov nr. 3 Skovnavn 4. Afd. 5. litra 6. L ø b e- n r. 7. Stednavn 8. ANV- Kode. 3- hovednaturt ype eller STB, KLI, SLE og evt. andre 9. Areal 10. Kort nærmere karakteristik af naturtype

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere