Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allergiske lidelser. Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl."

Transkript

1 Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

2

3 Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg Anders Munck m.fl.

4 Allergiske Lidelser Håndbog om udredning og behandling Redaktion: Ole Hilberg (hovedredaktør), Anders Munck m.fl. Samlet redaktion Læge, MPH Jette Blands, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Professor, overlæge, med.dr. Ronald Dahl, Århus Oversygeplejerske Birthe Hellquist, Århus Overlæge, dr.med. Ole Hilberg, Århus Praktiserende læge, projektleder Anders Munck, Brenderup Praktiserende læge Jan Nybo Nielsen, Brønderslev Øvrige forfattere Professor, overlæge, dr.med. Klaus Ejner Andersen, Odense Overlæge, dr.med. Susanne Halken, Odense Overlæge, dr.med. Arne Høst, Odense Overlæge, dr.med. Holger Mosbech, København Adjunkt, ph.d. Vivi Schlünssen, Århus Professor, ph.d. Torben Sigsgård, Århus Version 1.0 ISBN: Lay-out: Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Forsidefoto + vignetter: Michael Harder, Kommunikationsafdelingen, Århus Sygehus Tryk: Clausen Offset Aps Distribution, pris og løssalg: Sundhedsstyrelsens publikationer c/o Schultz Distribution, Herstedvang 12, 2620 Albertslund Tlf.: Fax: FADL, Medicinsk Boghandel, Klinikbygningen, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Tlf: , fax: Pris: kr Er desuden tilgængelig på internettet og Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO), Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Sundhedsstyrelsen, februar 2006

5 Indhold Indhold Forord 5 Allergi i Danmark 6 Definition af allergi 7 Allergi og sygdom 9 Allergiudredning 13 Høfeber/allergisk rhinitis/allergisk rhinokonjunktivitis 17 Astma hos voksne 22 Astma hos børn 32 Erhvervsbetingde allergiske luftvejslidelser 40 Patientuddannelse 44 Urticaria/nældefeber og angioødem 48 Atopisk eksem 53 Kontakteksemer herunder håndeksem 59 Fødevareoverfølsomhed og fødevareallergi 63 Insektallergi 70 Allergivaccination 73 Lægemiddeloverfølsomhed og lægemiddelallergi 78 Socialmedicinske aspekter 82 Links og supplerende litteratur 87 Det anafylaktiske shock bagside 3

6 4 Allergiske lidelser

7 Forord Forord Allergiske lidelser Håndbog om udredning og behandling indeholder emner inden for allergologi, der specielt er relevante for praktiserende læger. De beskrevne principper vil imidlertid i sagens natur have almen gyldighed og derved også være af interesse for speciallægepraksis og sygehusvæsenet samt studenter, andre personalegrupper i den primære sundhedssektor, paramedicinsk personale og måske også patienter. Tredje reviderede udgave af håndbogen er muliggjort gennem et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen (SST) og Audit Projekt Odense, hvor håndbogen indgår i Sundhedsstyrelsens Folkesygdomsprojekt om overfølsomhedssygdomme. Bogens anbefalinger er baseret på en grundig litteraturgennemgang. Da der imidlertid er tale om en håndbog, som skal være let tilgængelig, ligger angivelse af de forskellige udsagns evidensgrad uden for denne bogs rammer. Centrale referencer fra de enkelte kapitler er placeret sidst i bogen. I forbindelse med den redaktionelle proces har bogen været sendt til høring i en række faglige selskaber (Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab), ligesom Institut for Rationel Farmakoterapi har været hørt. Redaktionen takker for konstruktiv kritik og gode forslag, hvoraf mange er indarbejdet i bogen. Desuden tak til ledende overlæge, dr. med. Mette Deleuran, Dermatologisk Afdeling, Århus Sygehus, og til Naturhistorisk Museum, Århus, for billedmateriale. Det er vigtigt at understrege, at ansvaret for bogens holdninger og rekommandationer primært ligger hos redaktionen, men der foreligger ingen væsentlige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen ikke er enig i. Det skal dog samtidig understreges, at bogen ikke repræsenterer officielle anbefalinger fra Sundheds styrelsen. Det er redaktionens håb, at håndbogen vil finde anvendelse bredt og bidrage til en bedre udredning, forebyggelse og behandling af allergipatienten. Februar 2006 Redaktionen 5

8 Allergi i Danmark Allergi i Danmark Hvor mange har allergisk sygdom I Danmark oplyser mere end hver fjerde dansker i løbet af et år at have haft en eller flere overfølsomhedssygdomme. Op mod hver femte voksne dansker har haft enten astma og/eller allergisk høfeber heraf mange med allergi over for pollen, husstøvmider og katte. Astma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn, og mellem hvert sjette og tiende danske barn har astma. Man regner med, at ca voksne danskere har astma. Forekomsten af atopisk dermatit er næsten firedoblet fra 60 erne og op i 80 erne i Danmark, og de nyeste undersøgelser angiver, at mellem 15-20% af alle børn på et tidspunkt har symptomer på atopisk eksem. Allergologiens organisation Allergologien er traditionelt ikke fagspecifik, men involverer mange forskellige lægelige specialer. Såvel pædiatere, lungemedicinere, dermatologer, arbejdsmedicinere, øre-næse-halslæger og øjenlæger som almen medicinere ser alle et vist udsnit af patienter med symptomer på allergisk lidelse. Organisationen i de forskellige amter har været vidt forskellig, men læger, som har været specialister i allergologi, har i mange tilfælde været samlende for indsatsen. Med nedlæggelsen af specialet i allergologi bliver den fremtidige udfordring at sikre en kontinuitet i sundhedsvæsenet for den allergiske patient. Det vil nu som i fremtiden være meget vigtigt, at udrednings- og behandlingsvejen er enstrenget for patienten. Der skal implementeres shared care mellem de forskellige specialer, således at det er de rigtige patienter, der visiteres videre fra almen praksis til andre specialer, og det er mindst ligeså vigtigt, at disse specialer afslutter patienterne til almen praksis igen, så man opnår optimalt ressourceforbrug. I 2004 er der startet en kursusrække, der har til formål at fremme korrekt diagnostik, forebyggelse og behandling af allergiske sygdomme i almen praksis og medvirke til et bedre tværfagligt samarbejde omkring allergipatienten. Det er hensigten, at kursusrækken skal være landsdækkende. Udgivelsen af aktuelle bog understøtter denne indsats. Hvad kan man ønske sig i fremtiden I forbindelse med reorganiseringen af sundhedsvæsenet i de nye regioner, er det et ønske, at der i hver enkelt af regionerne etableres egentlige allergicentre, hvor forskellige specialer arbejder sammen om den bedst mulige visitation, udredning og behandling af allergipatienterne i et konstruktivt samarbejde med primærsektoren. 6 Allergiske lidelser

9 Definition af allergi Definition af allergi Allergi giver anledning til reaktioner, der strækker sig fra lettere gener til alvorlige og livstruende reaktioner. Selv i lettere tilfælde vil ubehandlet allergi kunne nedsætte livskvaliteten og give begrænsninger i såvel fysisk som social livsudfoldelse. Den allergiske person må undgå at komme på bestemte steder, eventuelt ophøre med at arbejde, hele tiden være opmærksom på indholdet i madvarer osv. Allergisygdomme påvirker ikke alene den enkelte, men hele familiens livsførelse. Betegnelsen allergi er i de senere år anvendt over for en lang række symptomer og tilstande i hud og slimhinder. Hertil hører en række reaktioner over for fødevarer og tilsætningsstoffer, lægemiddelbivirkninger, adfærdsforstyrrelser samt duft-, kemikalie- og eloverfølsomhed, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mange af disse såkaldte tilstande ikke har noget med allergi og overfølsomhed at gøre. Betegnelsen overfølsomhed, er nu internationalt vedtaget og anbefales af WAO (World Allergy Organization) anvendt som et samlende begreb med følgende definition: Overfølsomhed forårsager objektive reproducerbare symptomer og tegn og udløses efter eksponering for et veldefineret stimulus i en dosis, som tolereres af normale personer Allergi er en overfølsomhedsreaktion, som udløses af en immunologisk sygdomsmekanisme. Den allergiske reaktion kan være antistof- eller cellemedieret. Hos de fleste patienter med luftvejs- og fødevareallergi er IgE ansvarlig for den allergiske reaktion. Disse patienter har IgE-medieret allergi. Figur 1. Figur 1 ALLERGI IgE-medieret allergi Ikke-IgE-medieret allergi Johansson SG et al. Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organization, October J Allergy Clin Immunol 2004 May; 113:832-6 Johansson SG et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACl nomenclature task force. Allergy 2001, Sep;56(9):

10 Ved ikke-ige-medieret allergi kan antistoffet være af IgG-type, som tilfældet er ved immunkomplekser med dextran og den sjældne serumsyge. Ved allergisk bronkopulmonal aspergillose er både IgE- og IgG-antistoffer medvirkende. Allergi kan endelig overvejende være medieret gennem antigen-specifikke lymfocytter, fx ved allergisk kontakteksem (cellemedieret allergi). Personer med IgE-medieret allergi benævnes ofte som atopikere og sygdomsmanifestationerne som atopiske sygdomme. Atopi defineres som: En personlig eller familiær tendens til at producere IgE-antistoffer efter eksponering for lave allergendoser, sædvanligvis proteinstoffer, og til at udvikle typiske symptomer som fx astma, høfeber og eksem. Figur 2 Inddeling af overfølsomhed Overfølsomhed Allergisk overfølsomhed (dvs. påvist eller stærk mistanke om immunologisk mekanisme) IgE-medieret Ikke-IgE-medieret Ikke-allergisk overfølsomhed (immunologisk mekanisme ekskluderet) Ikke atopisk Insektstik Indvoldsorme Lægemidler Andre Atopisk Cellemedieret (kontakteksem), antistoffer (cøliaki ) Eosinofile sygdomme, fx gastritis, faciitis m.m. IgG, celle-medieret fx allergisk alveolitis Andre Allergener er antigener, som medierer de immunologiske mekanismer, der er årsag til overfølsomhedsreaktioner. Ved IgE-medieret allergi er de fleste allergener proteiner. Ved allergisk kontakteksem er de klassiske allergener lavmolekylære kemiske forbindelser som fx nikkel, krom og parfumestoffer, som virker som haptener og reagerer med T-celler. 8 Allergiske lidelser

11 Allergi og sygdom Allergi og sygdom Sygdomme, som skyldes allergi, eller hvor allergi er en risikofaktor, er de seneste 50 år steget betydeligt i forekomst både hos børn og voksne i Dan- mark og i hele den vestlige verden. Der findes flere forskellige hypoteser, som forsøger at forklare den stigende forekomst. Det er foreslået, at stigningen skyldes vores indeklima i boligen og på ar- bejdspladsen, hvor der er grobund for større mængder allergener, fx husstøvmider, dyrehår m.v. Indeluften er desuden mere forurenet af to bak. I udeklimaet spiller forureningens følger fra forbrænding, biler m.v. uden tvivl også en rolle. Andre har peget på, at vores kost har ændret sig, og man har overvejet, om bakteriefloraen i kroppen er forandret. Der er ligeledes peget på, at infektionssygdommene i befolkningen har forandret sig betydeligt. I dag ser vi overvejende virusinfektioner, medens sygdomme som tuberkulose og parasitinfektioner er blevet sjældne i den vestlige verden. Der er tilsyneladende mindre forekomst af allergisygdomme i lande med fattigdom, underernæring og dårlig hygiejne, og en af forklaringerne herpå kunne være, at immunapparatet stimuleres naturligt af disse infektioner og derfor ikke fører til allergiske reaktioner (hygiejnehypotese). Trods store anstrengelser internationalt og nationalt har ingen af disse hypoteser givet en entydig forklaring på den øgede forekomst af allergi i den vestlige verden. Ved allergi er der tale om et kompliceret samspil mellem genetiske faktorer og mange forskellige faktorer i kosten og i miljøet. Der synes at være tale om en synergistisk effekt af forskellige faktorer, og både mængden, varigheden og tidspunktet for ekspositionen er formentlig afgørende for udfaldet. Der kan også være forskellige faktorer, der har betydning i forskellige populationer og ved forskellige sygdomsmanifestationer. Allergiernes naturhistorie ændrer sig i disse år. Hvor vi tidligere mere fokuserede på de klassiske inhalationsallergier som fx pollen, dyrehår/-skæl og husstøvmider, ser vi nu også nye allergier over for fx lægemidler, allergener i arbejdsmiljøet eller i nye kemiske stoffer. Tidligere tiders formodede underdiagnosticering kan måske også spille en rolle for den øgede forekomst af allergi. Allergi er så udbredt, at der stadig er mange reaktioner hos både voksne og børn, der ikke erkendes. Patienterne vænner sig til reaktionerne og anser dem for normale. Det er vigtigt at konstatere allergi og dokumentere, hvilke 9

12 stoffer/faktorer der er ansvarlige i det enkelte tilfælde. Man kan nå meget langt med en grundig anamnese, men en korrekt allergidiagnose kræver oftest, at der udføres fagligt anerkendte specifikke tests. En præcis allergidiagnose er en forudsætning for at kunne rådgive relevant og dermed give patienten mulighed for at undgå eksponering for de pågældende stoffer, samt en absolut forudsætning for at kunne iværksætte specifik allergivaccination, når denne findes indiceret. Hvordan udvikler allergi sig hos børn Sensibilisering og efterfølgende allergisk sygdom udvikler sig karakteristisk i den rækkefølge, som individet bliver eksponeret for de enkelte allergener, dvs. typisk først fødevareallergener (især mælk og æg) i de første leveår, derefter indendørsinhalationsallergener (husstøvmider, hund og kat) og senere udendørsallergener (pollen). Fødevareallergi og atopisk eksem (børneeksem) forekommer hyppigst hos de mindre børn, og hyppigheden falder, når børnene nærmer sig skolealderen. Til gengæld stiger forekomsten af astma og høfeber, efterhånden som børnene bliver ældre (den allergiske march). Grafen nedenfor illustrerer forekomsten af de atopiske sygdomme på forskellige alderstrin. Fødevareallergi optræder hos 7-8% af alle børn, atopisk eksem optræder hos 15-20% af alle børn, og endelig forekommer astma hos mellem 7-10% og høfeber hos mellem 10-15% af børn i skolealderen, hvoraf man hos mange kan påvise allergi. Den allergiske march Allergisk rhinitis Atopisk eksem Astma Fødevareallergi 10 Allergiske lidelser

13 Allergi og sygdom Familiær disposition Allergisk disposition er forbundet med øget risiko for udvikling af allergisk sygdom. Ved familiær disposition forstås, at mindst én førstegradsslægtning (forældre, søskende, børn) har/har haft dokumenteret, behandlingskrævende allergisk sygdom. Børn med særlig risiko for at udvikle allergi kan defineres som børn med: dobbelt forældredisposition, dvs. begge forældre har/har haft flerårig, lægediagnosticeret, behandlingskrævende allergisk sygdom (fødevareallergi, atopisk eksem, astma, høfeber) eller svær enkeltdisposition, dvs. en af forældrene og/eller søskende har/har haft flerårig, lægediagnosticeret, behandlingskrævende allergisk sygdom (fødevareallergi, atopisk eksem, astma, høfeber), evt. kombineret med forhøjet navlesnors-ige Allergisk sygdom opstår således hos op til 30% af børn med enkeltdisposition og hos op til 70% af børn med dobbeltdisposition for allergi. Det er dog også vigtigt at vide, at allergisk sygdom også opstår hos børn uden allergisk disposition. Nogle studier viser, at man ved undersøgelse af navlesnors-ige hos enkeltdisponerede kan begrænse gruppen af børn med særlig risiko for udvikling af allergisk sygdom fra ca % til 10% af en fødselsårgang (IgE>0,3 ku/l). Navlesnors-IgE kan ikke anvendes til generel screening. Arvelig disposition for allergi, se tekst Ingen allergi En af forældrene har allergi 5-10% 20-30% Forskellig allergi Samme allergi 40-50% 70% 11

14 Sundhedsstyrelsens (1993) og WHO s ( ) anbefalinger for forebyggelse af allergi hos spædbørn Spædbørn uden særlig risiko for at udvikle allergisk sygdom Udelukkende brysternæring omkring seks måneder* hvis brysternæring ikke er nok, anbefales tilskud med almindelig komælksbaseret modermælkserstatning Ingen særlig diæt til moderen Undgå fast føde indtil 6-månedersalderen Undgå tobaksrøg også under graviditeten Undgå fugtig bolig og forurening Spædbørn med særlig risiko for at udvikle allergisk sygdom (se ovenfor) Udelukkende brysternæring i seks måneder hvis brysternæring ikke er nok, anbefales tilskud med dokumenteret højt hydrolyseret (hypoallergen) modermælkserstatning de første fire måneder** Ingen særlig diæt til moderen Undgå fast føde indtil 6-månedersalderen Undgå tobaksrøg også under graviditeten Reducer allergen eksposition (pelsdyr) tidligt i livet Undgå fugtig bolig og forurening * Der anbefales seks måneders fuld amning, men hvis barnet er sultent, kan man ved behov begynde på skemad efter 4-måneders alderen ** Af hensyn til allergiforebyggelse er fire måneder tilstrækkeligt. Derfor kun anbefaling om højt hydrolyseret (hypoallergen) modermælkserstatning de første fire måneder. Efter 4-månedersalderen kan allergidisponerede børn ernæres som alle andre børn 12 Allergiske lidelser

15 Allergiudredning Allergiudredning En grundig allergiudredning er en forudsætning for en vellykket forebyggelse og behandling Allergiudredningen består af grundig anamnese og vurdering af relevante ekspositioner, objektiv undersøgelse og undersøgelse for specifik allergi Specifik allergi kan påvises ved hudpriktest, blodprøve eller lappetest Elimination og provokation kan i visse tilfælde være nødvendige for allergidiagnosen Kontakteksem kræver speciel udredning Udredning Anamnesen Arvelighed, allergi hos søskende, forældre eller børn (se under Allergi og sygdom ) Udløsende eller forværrende faktorer (indendørs- og udendørsallergener, tobaksrøg, luftforurening, kulde, anstrengelse og infektioner) Tidligere symptomer Sygdomslokalisation: næse, øjne, lunge, hud, mave-tarm Specifikke allergisymptomer (fx kløe, nysen, pibende vejrtrækning, udslæt) Ledsagende symptomer (fx træthed, koncentrationsbesvær, smerter m.v.) Døgn- og årstidsvariation Boligforhold: kæledyr, tæpper, madras, luftfugtighed, fugtskader m.m. Arbejde Undersøgelser Almindelig objektiv undersøgelse og undersøgelse af det symptomgivende organ Parakliniske undersøgelser Hudpriktest, se nedenfor Blodprøver: Specifikt IgE mod relevante allergener, evt. panel Eosinofiltal: Forhøjet eosinofiltal vil hos en ikke parasit-inficeret patient ofte være udtryk for en allergisk reaktion Histamin-release: Her måles mængden af frigivet histamin ved mulation af patientens basofile granolucytter sammenlignet med stien kontrolpopulation. Kan anvendes i tvivlstilfælde og ved manglende kommercielt tilgængeligt allergenekstrakt Eliminations- og provokationstest 13

16 Udførelse af hudpriktest Hudpriktesten opnår større reproducerbarhed hos den øvede. Den aflæses efter 15 min. Der anvendes positiv kontrol (histamin 10 mg/ml) og negativ kontrol (diluent). Reaktionen er positiv, når kvadlen er 3 mm i diameter eller 7 mm 2 i areal. Den negative bør være negativ, ellers er det overordentligt svært at regne med resultatet. Testen udføres på underarmens volarside, hvor der påsættes nummereret tape Der placeres en dråbe af hvert allergen ud for et tal på tapen En dråbe histamin (10 mg/ml) placeres ud for positiv kontrol En dråbe diluent placeres ud for negativ kontrol Huden perforeres let igennem dråben med en lancet Denne holdes vinkelret på huden, og der presses med et let tryk det må ikke bløde Der skal tilstræbes et ensartet tryk ved alle tests Huden perforeres først igennem dråben, og derefter perforeres huden på modsatte side af tapen dobbelttest, idet der er allergenekstrakt på lancetten (dette kan være vanskeligt hos eks. børn) Der skiftes lancet efter hver test med nyt allergen Fjern overskydende væske med serviet - denne presses forsigtigt ned over området - undgå kontaminering imellem allergenerne Kvadlen (efter 15 min) kan afmærkes med spritpen, og markeringen overføres med tape til et registreringsark Antihistaminer og stoffer med antihistamin-aktivitet mindst 3 døgn inden priktesten seponeres. Kan give falsk negativ reaktion. Prednisolondoser over 20 mg dagligt hos voksne kan også give falsk negativ reaktion. Ved dermografisme og eksematiseret hud kan der være falsk positive reaktioner. 14 Allergiske lidelser

17 Allergiudredning Priktekst for 10 standardallergener, se vejledning for procedure i teksten Foto: Michael Harder Flowchart for allergiundersøgelser Mistænkt allergi Anamnese og objektiv undersøgelse Hudpriktest / specifik IgE-måling (evt. andre undersøgelser) Kontaktallergi Hudlæge Sikker allergi Mulig allergi Allergi ikke sandsynlig Non-farmakologisk behandling: Elimination Farmakologisk behandling herunder: Allergivaccination Henvisning til læge med specialviden om og erfaring i allergiske sygdomme/allergiklinik Overvej ikke-allergisk astma, rhinitis og anden årsag til symptomer 15

18 Krydsallergi Nogle patienter med allergi over for fx pollen, latex og peanuts kan reagere med eksempelvis svie, kløe og evt. hævelse i mund og svælg ved indtagelse af visse fødevarer, selvom de ikke har primærfødevareallergi (OAS=Oral Allergi Syndrom). Der er tale om krydsallergi. Se tabel. Hos nogle patienter kan symptomerne fra mund og svælg være mere fremtrædende end pollenallergien. Der kan også være krydsaktivitet påvist ved priktest eller specifik IgE, uden klinisk betydning. Tabel over krydsallergi Birkepollen Græspollen Gråbynkepollen Latex Peanuts Blomme Fersken Kirsebær Kiwi Nektarin Pære Æble Gulerod Jordnød/peanut Kartoffel Selleri Ærter Cashewnød Hasselnød Mandel Paranød Valnød Tomat Krydderier Krydderurter El Hassel Elm Bøg Ask Bynke Appelsin Melon Jordnød/peanut Sojabønne Tomat Ærter Abrikos Kiwi Bønne Kikært Linser Kartoffel Korn Bambus Melon Grøn peber Gulerod Selleri Solsikkefrø Kamille Persille Banan Purløg Salat Sennep Pastinak Krydderurter Kurvblomster Krysantemum Mælkebøtte Banan Melon Avocado Kiwi Kastanje Tomat Kartoffel Græspollen Soya Bønner Ærter Linser Hvornår rådføre/henvise Hvis der er uklarhed om diagnosen Specielle sjældne former for allergi Erhvervsbetinget luftvejsallergi Kontaktallergi Manglende effekt/utilstrækkelig effekt af behandling, fx ved vedvarende håndeksem 16 Allergiske lidelser

19 Høfeber/allergisk rhinitis/allergisk rhinokonjunktivitis Høfeber/allergisk rhinitis/ allergisk rhinokonjunktivitis Høfeber er en tilstand med snue, nyseture og tilstoppet næse, ofte ledsaget af øjenkløe, konjunktival rødme og tåreflod Høfeber er en kronisk inflammatorisk sygdom i næseslimhinden, som har høj forekomst (mere end 18% af befolkningen) og påvirker livskvaliteten Høfeber er en risikofaktor for astma, og behandling synes at nedsætte risikoen for udvikling af astma Høfeber kan inddeles i sæson- eller helårsrhinitis, intermitterende eller persisterende, mild eller moderat/svær Det væsentligste element i behandlingen er at undgå eksposition for udløsende faktorer Behandlingen omfatter i øvrigt antihistamin, lokal steroid, og (eventuelt) specifik immunterapi Tænk på høfeber ved Forkølelse gennem længere tid med snue og nyseture Nasalstenose (vedvarende tilstoppet næse) Mundrespiration og snøvlet tale, nedsat lugtesans Recidiverende bihulebetændelse Rødme og kløe i øjnene Astma Kløe i næse og gane, ofte ved indtagelse af nødder eller friske æbler Hvad er høfeber Allergisk rhinitis er en kronisk inflammatorisk tilstand i næseslimhinden betinget af allergenpåvirkning. I visse definitioner er begrebet høfeber reserveret den sæsonbetingede IgE-medierede allergi. Den sæsonbetingede høfeber er forårsaget af allergi over for pollen Helårsrhinitten er forårsaget af allergi over for husstøvmider, pelsdyr og evt. andre allergener Flere tilfælde er ledsaget af konjunktivit og/eller astma Høfeber medfører nedsættelse af livskvaliteten sammenlignelig med moderat svær astma Symptomerne ved allergisk rhinit kan inddeles som angivet side 18. Dette er udgangspunkt for behandlingen 17

20 Intermitterende symptomer < 4 dage om ugen eller < 4 uger Vedvarende symptomer 4 dage/uge og 4 uger Mild normal søvn normalt dagligt aktivitetsniveau, sport, fritid kan passe arbejde og skole ingen problematiske symptomer Moderat til svær et eller flere symptomer unormal søvn forringelse af daglige gøremål, sport, fritid problemer med at passe arbejde og skole svære symptomer (ARIA: se referencer) Hvor hyppigt forekommer høfeber Hyppigheden af høfeber i befolkningen har været stigende. Det skønnes, at mere end danskere lider af allergisk rhinitis. Internationalt angives, at mellem 10 og 25% af den vestlige befolkning har høfeber % har positiv hudpriktest over for et standardpanel på 10 inhalationsallergener. Patienter med høfeber har øget risiko for også at få astma 80% af patienter med allergisk astma har også høfeber Risikofaktorer Atopi Forurening med luftbårne partikler kan forværre bestående sygdom Acetylsalicylsyre kan udløse rhinit-symptomer og astma, specielt hos personer med næsepolypper (aspirin sygdom = NSAID ikke-ige-medieret overfølsomhed) Dårligt indeklima Udredning Anamnesen: Familiær disposition De klassiske symptomer: nasal kløe, nysen, vandig sekretion, tilstoppethed Konjunktivitsymptomer med kløe og øjenrødme, tåreflåd, hævelse af øjenomgivelserne 18 Allergiske lidelser

21 Høfeber/allergisk rhinitis/allergisk rhinokonjunktivitis Provokerende faktorer Krydsallergier: fx kløe i gane og svælg og evt. hævelse ved indtagelse af nødder samt visse frugter og grøntsager (se side 16) Bihulesymptomer, nedsat lugtesans Astmasymptomer Årstidsvariation, boligforhold, arbejdsmiljø, kæledyr, arbejde, rygning Mulige infektiøse eller ikke-allergiske årsager Undersøgelser Hudpriktest eller specifikt IgE i serum bør tilbydes alle rhinitispatienter med mistanke om allergi Peakflowmålinger og spirometri ved mistanke om samtidig astma Rhinoskopi hvis der er mistanke om strukturelle anormaliteter Årstidsvariation af allergener (AAF/DMI) Behandling Behandlingsmål Reducere eller fjerne høfebersymptomerne Reducere risiko for udvikling af astma Reducere og målrette medicinforbruget Non-farmakologisk behandling Undgå eksposition for allergener også erhvervsmæssigt, hvis muligt Sanering (madrasovertræk, vask af dyne og pude ved 60 o (4 gange om 19

22 året) ved husstøvmideallergi og med dokumenteret eksposition for husstøvmider Sikre god udluftning og godt indeklima undgå tobaksrygning Patientuddannelse og -undervisning Instruktion i allergensanering Vejledning omkring provokerende faktorer og sociale støtteforanstaltninger. Kirurgi til få udvalgte patienter Farmakologisk behandling Intranasal kortikosteroid: basisbehandling til de fleste patienter, specielt ved nasalstenose Oral antihistamin, primær behandling til lette intermitterende tilfælde Intranasal antihistamin til akut symptomlindring den fortsatte anvendelse diskuteres Lokal antihistamin ved øjensymptomer Specifik immunterapi (subkutan, sublingual) Må overvejes hvor symptomatisk behandling ikke er tilstrækkelig Forudsætter god patientinformation Kan forebygge astma og ny sensibilisering Steroid systemisk. Prednisolontabletter mg dagligt i korte perioder, hvis symptomerne ikke kan klares med ovenstående medicinering. Et meget anvendt behandlingsprincip i Danmark ved sæson-høfeber er depotsteroidinjektion, som de fleste patienter har klinisk effekt af, da det svarer til behandling med 10 mg Prednisolon dagligt i 2-3 uger. Ved en eller flere årlige injektioner vil denne behandling med årene give et tiltagende bidrag til osteoporose Specielle forhold Overvej om den medicinske behandling er kontraindiceret på grund af graviditet Ældre har sjældnere symptomer fra allergisk rhinit Medikamenter kan som bivirkning forårsage rhinitsymptomer (ex ACE-inhibitorer) Nasalstenose er fysiologisk under graviditet Hvornår rådføre/henvise Hvis der er uklarhed omkring diagnosen Manglende effekt/utilstrækkelig effekt af behandling Ved usikkerhed omkring behovet for specifik immunterapi Ved svære symptomer på grund af krydsreaktivitet 20 Allergiske lidelser

23 Høfeber/allergisk rhinitis/allergisk rhinokonjunktivitis Behandling af allergisk rhinitis (Anamnese +/- hudpriktest eller serum specifik IgE) Undgå udsættelse for allergen Intermitterende symptomer Vedvarende symptomer Mild Moderat alvorlig Mild Moderat alvorlig oral H1-blokker intranasal H1- blokker og/eller detumescerende næsedråber intranasal CS oral H1-blokker intranasal H1-blokker og/eller detumescerende næsedråber intranasal CS se patienten efter 2-4 uger Ved vedvarende rhinitis se patienten igen efter 2-4 uger Hvis manglende effekt: næste trin Hvis bedring: fortsæt i en måned Bedring Gradvis nedtrapning og fortsæt behandlingen i 1 måned Forværring Revurder diagnose Revurder compliance Infektion eller andre årsager øg intranasal CS dosering kløe/nysen giv H1 blokker vandrig rhinorrhea giv ipratropium nanal stenose tilføj detumescerende næsedråber eller oral CS (kort periode) Forværring Henvis til allergicenter evt. kirurg Hvis konjunktivitis tilføj/giv: oral H1-blokker eller konjunktival H1-blokker Overvej specifik immunoterapi-allergivaccination (se CS = kortikosteroid H1-blokker = antihistamin Kilde: modificeret efter 21

24 Astma hos voksne Astma er en kronisk inflammatorisk tilstand i luftvejene, der oftest kræver vedvarende behandling Astma er præget af intermitterende, ofte reversibel luftvejsobstruktion Luftvejsobstruktionen ved astma forårsages af ødem, bronkiekonstriktion, slim eller ændring af bronkievæggene Atopi er den væsentligste risikofaktor for udvikling af allergisk astma Forekomsten af astma har været stigende, og mere end har sygdom- men i Danmark (2004) Inhalationssteroid er basisbehandling og kan ofte gøre patienterne symptom- frie Patientuddannelse og selvbehandlingsplaner samt regelmæssige kontroller er centrale for behandlingen ved astma Selv lettere astma udredes og behandles Tænk på astma ved Langvarig hoste Hyppige luftvejsinfektioner Anstrengelsesudløst åndenød Høfeber og anden allergi Natlig opvågning pga. åndenød og hoste Hvad er astma Astma er en kronisk inflammatorisk sygdom i de nedre luftveje karakteriseret ved vekslende grader af luftvejsobstruktion med hoste, pibende eller hvæsende vejrtrækning. Luftvejsobstruktionen er i de tidlige, lettere stadier af sygdommen reversibel (spontant eller efter inhalation af β2-agonist) Der er hyperreagerende luftveje, som det for eksempel ses ved anstrengelsesastma Cellulær infiltration og inflammation af bronkieslimhinden er karakteristisk for sygdommen. Dette forårsager ødem, bronkiekonstriktion, sekretpropper og remodellering af luftvejene. Astma kan inddeles efter 4 sværhedsgrader afhængig af de kliniske tegn (symptomatologien) 22 Allergiske lidelser

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense

Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense Morten Junker Christensen, læge, phd-stud. Dermatologisk afdeling I og Allergicentret Odense Research Center for Anaphylaxis(ORCA) Odense Universitetshospital (OUH) Dagens program Hvad er allergisk rhinokonjunktivitis

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet har i samarbejde med Astma- Allergi Forbundet og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

2 Pollenallergi og mad

2 Pollenallergi og mad 2 Pollenallergi og mad Pollenallergi 3 Pollenkalender 4 Krydsreaktioner 5 Symptomer 6 Allergitest 7 Kan allergien være farlig? 7 Mad, der kan give symptomer 8 På indkøb 11 I køkkenet 14 Latexallergi 15

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1. Ikon

Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1. Ikon Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1 Ikon Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? OK, det kan godt være, at du er en uforbederlig romantiker. Men det er mere sandsynligt,

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie JOAN TØNDER GRØNNING E-bog Bogen allergi om Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie Joan Tønder Grønning Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie bogen om allergi

Læs mere

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende

1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Astma: diagnostik Dato: 11.9.2008 Revision: 11.9.2010 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius,

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Diagnosekatalog - allergi I. Lungesygdomme I.1 Asthma bronchiale a) Asthma bronchiale allergicum... DJ45.0 Anvendes hvor allergi er hovedårsagen eller en væsentlig årsag til sygdommen. b) Asthma bronchiale

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen

Astmabehandling. Marie Henriette Madsen Charlotte Suppli Ulrik Susanne Reindahl Rasmussen Astmabehandling En hurtig MTV af et nyt doseringsprincip til behandling af moderat til svær astma med kombinationen af inhalationssteroid og langtidsvirkende ß 2 -agonist Marie Henriette Madsen Charlotte

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi 3 Hvad er allergi? Allergi er en af de hurtigst voksende folkesygdomme, og i Danmark lider omkring 20 % af befolkningen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse af

Handlingsplan for forebyggelse af Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001-2005 UDARBEJDET AF EN TVÆRFAGLIG ARBEJDSGRUPPE UNDER TEKNOLOGIRÅDET LARS IVERSEN (FORMAND) EBBE TAUDORF SUSANNE HALKEN

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Der er noget i luften

Der er noget i luften sund 9 sider sundhed & helse Der er noget i luften Omkring en fjerdedel af os bliver i hverdagen udsat for en eller flere ting, vi ikke kan tåle og træer og græsser irriterer flest. Du kan dog selv gøre

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

guide ALLERGI FÅ STYR PÅ ALLERGIEN MED NY TEST Stor guide Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide ALLERGI FÅ STYR PÅ ALLERGIEN MED NY TEST Stor guide Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 Stor guide FÅ STYR PÅ EN MED NY TEST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Næsen løber, øjnene klør, og trætheden er ved at overmande dig. Men får du den rette

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI 2 Forudsætning for fagområdeuddannelsen Speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin, dermatologi eller evt. andet speciale (f.eks. ØNH-sygdomme, arbejds-

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Hvilken plads har intramuskulær corticosteroid i behandlingen af sæsonbetinget allergisk rhinitis?

Hvilken plads har intramuskulær corticosteroid i behandlingen af sæsonbetinget allergisk rhinitis? Hvilken plads har intramuskulær corticosteroid i behandlingen af sæsonbetinget allergisk rhinitis? Almen medicinsk forskningstræning 2013 ÅN 19 Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Lisbeth Sigaard Søsted

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen, 2015.

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

FRI FOR ALLERGI Nøglen til allergi sidder i hukommelsen

FRI FOR ALLERGI Nøglen til allergi sidder i hukommelsen FRI FOR ALLERGI Nøglen til allergi sidder i hukommelsen Vores hypotese er, at en uhensigtsmæssig refleks i underbevidstheden er den egentlige grund til allergi. Identificer og korriger refleksen, og reaktionen

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Gratis smagsprøve. Fanøgade 15 2100 København Ø Tlf: 39 47 00 99 Fax: 39 47 00 88 E-mail: libris@libris.dk www.libris.dk

Gratis smagsprøve. Fanøgade 15 2100 København Ø Tlf: 39 47 00 99 Fax: 39 47 00 88 E-mail: libris@libris.dk www.libris.dk Astma 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Original edition copyright Family Doctor Publications Limited 2003. All Rights Reserved. Originaltitel: Understanding Asthma Forfatter: Professor

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders Syddansk Universitet Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Gilså Hansen, Dorte ; K. Rasmussen, Niels; Bro, Flemming; Munck, Anders Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Insektallergi. biografi: forfatters adresse:

Insektallergi. biografi: forfatters adresse: Holger Mosbech ALLERGI 477 Insektallergi Skønsmæssigt 1.000 patienter har hvert år almensymptomer efter stik af gedehams (hveps) eller honningbi og bør undersøges for allergi. Ved påvist allergi er behandlingen

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Sådan holder du din allergi nede. Guide. Stor guide: sider. 4 guider om allergi og behandling. Om allergi

Sådan holder du din allergi nede. Guide. Stor guide: sider. 4 guider om allergi og behandling. Om allergi Foto: Iris Guide MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 4 guider om allergi og behandling Om allergi Sådan holder du din allergi nede Stor guide: 18 sider Allergi INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere