Anmelder: DEKLARATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmelder: DEKLARATION."

Transkript

1 INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI Matrikelnumre. 15c, 16ay, 18cz, 17a og 17b Kildebrønde by og sogn IBYCO A/S POSTBOX 60, TAASTRUP Anmelder: INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI IBYCO A/S Lille Sengeløsevej Taastrup DEKLARATION. I anledning af udstykning af ejendommene matr. nre; 15c, 16ay, 18cz samt dele af 17a og 17B, alle Kildebrønde By og Sogn pålægger undertegnede ejer af nævnte ejendomme følgende af Greve-Kildebrønde Sogneråd Godkendte servitutter, som skal respekteres af nuværende og fremtidige ejere af ejendommene, samt parceller udstykket herfra. 1. Deklarationens gyldighedsområde 1.1 De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed inden for det på vedhæftede kortbilag (udstykningsprojekt udfærdiget af landinspektør Ove Mølbak, i februar 1968) markerede område, der omfatter dele af de i indledningen nævnte matrikelnumre. 2. Udstykning. 2.1 Udstykning af parcellerne skal foretages efter de på kortbilaget angivne retningslinjer. 2.2 Udstykning og sammenlægning udover det på kortbilaget viste kan kun finde sted i overensstemmelse med et af Sognerådet forud godkendt projekt. 2.3 I forbindelse med udstykning af parceller skal samtlige veje, stier og fællesarealer udskilles i matriklen som særskilte matrikelnumre. 3. Grundejerforening. 3.1 Alle ejere af grunde indenfor deklarationsområdet er pligtige til at være medlemmer af en af Greve- Kildebrønde kommune godkendt grundejerforening, hvis stedlige område fastsættes af kommunen, således at foreningens område ikke blot kan omfatte hele deklarationsområdet eller en del af dette men også grunde uden for det af nærværende deklaration omfattede område. Pligten til medlemskab gælder dog ikke Greve- Kildebrønde sogneråd, som ejer af arealer til offentlige formål. 3.2 Grundejerforeningen skal stiftes senest når 30 af de nævnte ejendomme er solgt. IBC er berettiget til at indkalde til den stiftende generalforsamling. Indtil grundejerforeningen stiftes påhviler de forpligtelser, som foreningen skal påtage sig IBYCO A/S. 3.3 Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan forening normalt hørende fællesopgaver. 3.4 Det påhviler grundejerforeningen, at vedtage de for denne nødvendige love, der dog vil være at godkende af Greve-Kildebrønde sogneråd. Eventuelle ændringer i foreningens love skal ligeledes godkendes af sognerådet. 3.5 Foreningens formål skal bl.a. være i overensstemmelse med nærværende deklaration at varetage medlemmernes fælles husejer interesser såvel udadtil som indadtil herunder at eje, administrere, ren- og vedligeholde fællesanlæg, veje forsynings- og afløbsledninger, vejbelysning og lignende for bebyggelsen fælles foranstaltninger. Foreningen skal kunne fastsætte og opkræve bidrag til alle forannævnte indretningers drift, ren- og vedligeholdelse. 3.6 Yderligere skal foreningen være berettiget til at fastsætte og opkræve anpartsvise afdrag til senere vedtagne udvidelser og suppleringer af de forannævnte til bebyggelsen hørende indretninger. 3.7 Grundejerforeningens bestyrelse skal efter vedtagelse på lovlig indkaldt generalforsamling være berettiget til på de enkelte bygninger at lade tinglyse tillægsdeklarationer vedrørende foreningens forpligtelser som pantstiftende for det af generalforsamlingen fastsatte beløb. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at lade foreningens vedtægter tinglyse som servitutstiftende og/eller pantstiftende på de enkelte ejendomme. Side 1 af 6

2 4. Bebyggelse. 4.1 Den foreliggende og projekterede på deklarationsplanen viste bebyggelse må ikke ved ombygning forandres, således at bebyggelsens ydre ændres, medmindre skriftlig forudgående tilladelse er meddelt af de påtaleberettigede. I skrivelse af har Greve kommune meddelt tilladelse til at: Hoveddørspartiet må udskiftes med nyt efter eget ønske Farvekrav: naturtræ eller blå Andre krav: ruden skal være termo med 3 lag glas Terrassedør må udskiftes til dør med termorude isat Farvekrav: blå Andre krav: termoruden skal være med 3 lag glas Skodder må udskiftes til oplukkelige termoruder Farvekrav: blå Andre krav: skal være oplukkelig af hensyn til brand Skal lukke udaf Termoruden skal være med 3 lag glas under forudsætning af at den enkelte grundejer pr. brev underretter bygningsinspektoratet nå udskiftningen er foretaget. 4.2 Opstilling af skure og vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom til bolig, værksted, udhus eller lignende såvel som enhver form for campering på havearealer eller fællesarealer er forbudt. Tilbygninger i øvrigt må ikke foretages, med mindre forudgående skriftlig tilladelse er meddelt af de påtaleberettigede og tilbygninger må selv i så fald kun ske i henhold til Industrielt Bygge Compagni's tegning og kun med materialer, som specificeret på tegningerne jvf. vedhæftede retningsgivende tegninger. Maling eller pudsning af facader samt ommaling af døre, vinduesklapper og udhuse i andre farver end de oprindelige er ikke tilladt. Ligeledes er det forbudt at udskifte ydre ruder med f.eks. blyindfattede ruder, at opstille synlige TV-antenner udover fællesantenne, og at opstille ekstra udstyr uden for rammeværket, herunder redskabsskure, flagstænger, og drivhuse. Det er endvidere forbudt at indklæde rammmeværket med, facade og tag. Til støtte for klatrevækster til ydermur må kun benyttes tråd og ikke espalier. Klatrevæksterne må ikke overskride båndet 70 cm under taget. Overdækning af terrasse og etablering af carport er tilladt, for så vidt det sker i overensstemmelse med Industrielt Bygge Compagni's tegninger jvf. vedhæftede retningsgivende tegninger og kommunal byggetilladelse er opnået. Overtrædes disse bestemmelser, er de påtaleberettigede berettiget til at kræve ejendommen tilbageført til den før forandringen foreliggende tilstand og i tilfælde af vægring til at lade arbejdet udføre for overtrædernes regning. 5. Skiltning. 5.1 Der må på parcellerne ikke opsættes eller foretages skiltning der efter de påtaleberettigedes skøn virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende som villa-kvarter. 6. Anlæg og vedligeholdelse af veje og stier. 6.1 Anlæg og vedligeholdelse af de på kortbilaget viste veje og stier påhviler grundejerne og skal udføres som et samlet arbejde ved foranstaltning af udstykkerne eller den under pkt. 3 omtalte grundejerforening. 6.2 De til anlægget og vedligeholdelsen medgåede udgifter skal betales af grundejerne og fordeles på de enkelte grunde mod lige store beløb for hver parcel. Udlagte fællesarealer pålignes ikke bidrag. 6.3 Ligeledes påhviler renholdelse, snerydning og grusning af fortov, rendesten og kørebane samt stier grundejerforeningen i det omfang, det er pålagt i politi- og vejvedtægten vedrørende renholdelse, snerydning og grusning af veje i Greve-Kildebrønde Kommune. 6.4 Grundejerforeningen er berettiget til at lade lejet mandskab udføre arbejdet og påligne de enkelte grundejere de herfor nødvendige bidrag. Såvel de enkelte grundejere som grundejerforeningen er pligtige til at efterkomme pålæg fra kommunen om disse spørgsmål. 6.5 Ovenstående bestemmelser fritager ikke ejendomme uden for området for en i henhold til vejlovgivningen eller kommunens vejvedtægt påhvilende vedligeholdelsespligt. Side 2 af 6

3 6.6 Med hensyn til vedligeholdelse af veje og stier, der senere måtte blive optaget som offentlige, henvises til bestemmelserne i kommunens vejvedtægt og vejlovgivningen 6.7 Sognerådet kan bestemme i hvilket omfang og til hvilke tidspunkter inden for deklarationsområdet beliggende veje og stier skal bringes til udførelse. 6.8 De her omhandlede vej- stianlæg betragtes som nedenfor nærmere angivet som et fællesanliggende, hvortil grundejerne indenfor deklarationsområdet er bidragspligtige, uanset om vejen etableres med eller uden adgang til parcellerne Eventuelle bidrag til vej- og stianlæg uden for området betragtes på samme måde som et fællesanliggende Alle udgifterne ved anlæg af private veje og stier (samt niveaufri krydsninger mellem disse) skal afholdes af grundejerne. Sognerådet skal være berettiget til at påligne en del af udgiften ved niveaufri krydsninger inden for deklarationsområdet mellem private stier og offentlige veje på de af deklarationen omfattede lodsejere Grundejerne skal tåle de med udførelsen af vej- og stianlæg forbundne ulemper, herunder skråninger ind på ejendommene, uden at de i den anledning kan kræve erstatning Sognerådet kan ved kendelse fastsætte nærmere bestemmelser angående vej- og stianlæggets udførelse, anlægsudgifternes fordeling samt bidragenes betaling For veje, der af kommunen anlægges eller overtages som offentlige finder ovennævnte bestemmelser tilsvarende anvendelse med hensyn til pålæg og fordeling af grundejerbidrag Vej- og stiarealer skal vederlagsfrit tilskødes grundejerforeningen, såsnart den er dannet, og for senere anlagte veje og stier, såsnart de er udlagt matrikulært. Foreningen er forpligtet til at overtage vej- og stiarealerne, samt til at betale de dermed forbundne udstyknings- og skødeomkostninger. 7. Oversigtsarealer. 7.1 På de på kortbilaget viste oversigtsarealer ved vejhjørnerne må i der ikke opføres bygninger og ej heller hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes beplantning og hegn, der rager mere end 1,0 m over kørebanen på de tilgrænsende veje. 8. Overkørsler. 8.1 Bortset fru sidevejstilslutninger må der ikke etableres overkørsler eller - uden sognerådets samtykke - anden form for adgang til de tilgrænsende parceller på vejstrækningerne Hundie Stationsvej, Lillevangsvej - Hundiegårdsvej jvf. kortbilaget. Langs disse vejstrækninger er grundejerne pligtige at etablere og vedligeholde en ubrudt hegning (jvf. 15). 9. Færdselsret 9.1 De på kortbilaget viste stier skal være tilgængelige for offentlighedens færden til fods og på cykel. 9.2 Alle på kortbilaget viste veje og stier tjener som adgangsveje for alle grunde indenfor deklarationsområdet. Vejene og stierne må ingensinde spærres med bom eller lignende. 10. Kloakering Grundejerne er pligtige til at tåle anbringelsen af de i nævnte ledninger Kloakledninger samt fælles afløbsledninger på parceller vedligeholdes af grundejerforeningen. Udgifterne hertil pålignes ligeligt de enkelte grundejere. Såvel de enkelte grundejere som grundejerforeningen er pligtige at efterkomme pålæg fra kommunen om disse spørgsmål Kloakken skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations og vedligeholdelsesarbejder i det omfang kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt Uden forud indhentet tilladelse hos kommunalbestyrelsen er det forbudt på et på deklarationsridset nærmere angivet bælte over kloakken at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Side 3 af 6

4 10.5 Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. 11. Vandforsyning Fælles vandstikledninger fra indføring i husrække gennem husblokken vedligeholdes af grundejerforeningen. Udgifterne hertil pålignes ligeligt de enkelte grundejere. Såvel de enkelte grundejere som grundejerforeningen er pligtige at efterkomme pålæg fra kommunen om disse spørgsmål Der skal til enhver tid bestå ret til uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparationer af de på de enkelte parceller nedlagte vandledninger mod retablering for grundejerforeningens regning. Parcelejerne skal uden erstatning tåle sådanne opgravninger Vandforsyningen skal ske fra et af sognerådet anvist vandværk. 12. Fjernvarme Grundejerforeningen skal på medlemmernes vegne aftage varme fra Greve Boligselskab s varmecentral beliggende på matr. nr. 15a og 30a af Greve-Kildebrønde. Grundejerforeningen skal vedligeholde hoved-, stikledninger og ventilbrønde m.v. at regne fra varmecentralens bygningsbegrænsning Grundejerforeningen skal afregne for varmeforbruget med Greve Boligselskab på de enkelte grundejeres vegne Grundejerforeningen skal overtage alle IBYCO s rettigheder og forpligtelser i henhold til tinglyst overenskomst mellem IBYCO og Greve Boligselskab Varmebidrag fordeles ligeligt på de enkelte parceller uanset individuelt forbrug. Ved allonge af er deklarationen ændret: 12.4 Varmebidraget fordeles for så vidt angår energiforbrug, p.t. olieforbrug, på de enkelte parceller i forhold til det af varmemålerne udmålte forbrug. Øvrige omkostninger vedrørende rørtab, varme og varmt vand, herunder faste omkostninger, reparation og lignende, fordeles ligeligt på de enkelte parceller, uanset individuelt forbrug. 13. El-forsyning og antennekabler Der skal til enhver tid bestå ret til uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparation af de nedlagte kabler for fællesantenneanlæg og el-forsyning, mod retablering for grundejerforeningens regning. Parcellerne skal til enhver tid tåle sådanne opgravninger uden erstatning Udgifterne til vedligeholdelse af kabler, vej- og stibelysning afholdes af Greve-Kildebrønde kommune og grundejerforeningen i fællesskab i henhold til den til enhver tid gældende aftale. Udgifterne fordeles på samtlige parceller som anført i pkt Fællesarealer Kortbilaget er vedlagt nærværende deklaration visende fællesarealerne for Grundejerforeningens medlemmer. Arealerne skal vederlagsfrit (dog mod at betale skødeomkostninger) tilskødes foreningen, såsnart den er dannet. Foreningen har pligt til at overtage arealerne Arealerne må kun anvendes til legeplads og park i henhold til vedhæftede kortbilag Anlæg og vedligeholdelse påhviler udstykkerne og grundejerforeningens medlemmer og skal udføres ved udstykkerens eller foreningens foranstaltning Udgifterne til anlæg ud over det af udstykkerne allerede anlagte samt vedligeholdelse af fællesarealerne fordeles på samtlige grunde inden for grundejerforeningen efter samme regler som anført i pkt. 6.2 i nærværende deklaration Fællesarealerne skal anlægges i overensstemmelse med et af sognerådet godkendt projekt og vedligeholdes efter sognerådets nærmere bestemmelse. Side 4 af 6

5 15. Hegn 15.1 Alle hegn, såvel mod vej som mellem de enkelte parceller, skal bestå af ligusterhæk. Intet hegn må være højere end 1,80 m. Hegnene skal af parcelejerne forsvarligt renholdes og vedligeholdes. Det er dog tilladt at beskytte det levende hegn med glat trådhegn, hvis højde dog ikke må overstige 1,20 m Hegn mod facadeløse veje skal udføres som trådhegn i forbindelse med levende hegn. Trådhegnet skal være 1,00 m højt og svare til "Dansk vildthegn 16. Haver 16.1 Den ubebyggede del af parcellen skal stedse være anlagt som prydhave og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning Der må ikke på parcellerne plantes træer eller findes beplantninger, der ved skyggevirkninger eller i øvrigt ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig gene for naboerne På samtlige parceller med undtagelse af de 3 koteletgrunde lægges følgende bestemmelse: Den af sælgerne mod vej anlagte forhave skal altid henligge uden hæk, hegn, eller lignende. Forhaven må af parcelejerne beplantes yderligere med vækster, men beplantningen må på intet tidspunkt berøve forhaven dens karakter af let beplantet græsplæne. 17. Særlige bestemmelser Såfremt grundejerne eller Grundejerforeningen efter sognerådets skøn ikke opfylder de af grundejerne eller foreningen i nærværende deklaration eller i de til enhver tid godkendte love for foreningen pålagte forpligtelser, er sognerådet berettiget til for grundejernes regning at foranledige de pågældende forpligtelser opfyldt. 18. Husdyrhold På parcellerne må ikke holdes dyr, bortset fra enkelte hunde og katte, samt andre mindre husdyr der sædvanligvis kan holdes i etagelejligheder 19. Parkering 19.1 Al parkering af campingvogne, omnibus, last-, flytte- eller større fragtbiler er forbudt ud for parcellerne, samt på. fællesparkeringspladsen med mindre parkeringen alene sker med henblik på samtidig af- og pålæsning af varer m.v. 20. Pantesikkerhed Til sikkerhed for opfyldelsen af de økonomiske forpligtelser, der følger af ovennævnte pkt. 6 om veje og stier pkt. 10 om kloakering pkt. 11 om vandforsyning pkt. 12 om fjernvarme pkt. 13 om el-forsyning pkt. 14 om fællesarealer pkt. 15 om hegn mod facadeløse veje indrømmes der herved Greve-Kildebrønde sogneråd 1. prioritets panteret for opfyldelse af de nævnte forpligtelser for et beløb af ,- kr. i matr. nr. 15c, ,- kr. i matr. nr.18cz, ,- kr. i matr. nr.17a og kr. i matr. nr. 17b alle af Kildebrønde by og sogn. Når udstykningen af nævnte matr. nr e er sket i 62 parceller overføres omhandlede panteret til de udstykkede parceller således at, sognerådet derefter har pant i hver af de nævnte parceller for et beløb af 1.800,- kr. 21. Dispensation Lempelser og afvigelser fra de i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser kan indrømmes af de påtaleberettigede og kan ved de påtaleberettigedes foranstaltning tinglyses på de enkelte ejendomme for parcelejerens regning. 22. Tinglysning Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende forud for al pantegæld på de i deklarationens indledning nævnte ejendomme. Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 20. Side 5 af 6

6 22.2 Med hensyn til de på ejendommene hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes folier i tingbogen. 23. Påtaleret 23.1 Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklaration er hver for sig Greve-Kildebrønde Sogneråd samt Industrielt Bygge Compagni IBYCO A/S. Når samtlige ejendomme er solgt, tilkommer påtaleretten Greve- Kildebrønde Sogneråd. Dog bevarer Industrielt Bygge Compagni, IBYCO A/S, ved siden af den anden påtaleberettigede påtaleretten for så vidt angår punkterne 4, 14, 15 og Greve-Kildebrønde Sogneråd fortolker i tvivltilfælde med bindende virkning for såvel Industrielt Bygge Compagni, grundejerforeningen som den enkelte parcelejer deklarationens bestemmelser. Industrielt Bygge Compagni IBYCO A/S Postbox Taastrup Taastrup den Nærværende deklaration godkendes af Greve-Kildebrønde kommunes sogneråd som bygningsmyndighed, jævnfør landsbyggelovens 4, stk. 2. Greve Strand, den. 26. feb p.s.v sognerådsformand kommuneingeniør Side 6 af 6

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK Matr.nr. 16 cb Farum by og sogn DEKLARATION Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør Axel Juhl-Jørgensen, c/o Dansk Totalentreprise A/S, Naverland 2, 2600 Glostrup, der ved skøde,

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup RG Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup 25.1.94 AS Deklaration Røjlevangens Grundejerforening 1993 Denne deklaration er resultatet af ajourføringer og sammenskrivninger

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

D E K L A R A T I O N =======================

D E K L A R A T I O N ======================= Anmelder: --------- Ejerlauget Slettebjerget 1-20, 3400 Hillerød v/ formanden, Steen Jensen, Slettebjerget 15, 3400 Hillerød PÅTEGNING TIL DEKLARATION AF 16/6 1976. ---------------------------------------

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK November 2010 Til alle medlemmer i Grundejerforeningen Ullerødpark Endeligt materiale til afstemning Generalforsamling 2011 Bestyrelsen henvender sig hermed til alle grundejerforeningens medlemmer med

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse Deklaration for Grundejerforeningen Åstrupskrænten Undertegnede entreprenør HANS JØRGEN SCHNEIDER, Grenaa der er ejer af en del af matr. Nr. 1 B Grenaa Markjorder, pålægger herved med forpligtende virkning

Læs mere

Kortet på omslaget er i mål 1: og er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

Kortet på omslaget er i mål 1: og er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side 1 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15 Lokalplan for et boligområde i Valløby by. Kortet på omslaget er i mål 1:25.000 og er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Vejlauget Munkekær. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år inkl. Kontingentfastsættelse (vedlagt).

Vejlauget Munkekær. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år inkl. Kontingentfastsættelse (vedlagt). Vejlauget Munkekær Ordinær generalforsamling for Vejlauget Munkekær afholdes mandag d. 23. marts 2009 kl. 19.30 på Munkekærskolen spor D i storrummet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

L O K A L P L A N N R. 4 0 2. for. kolonihaverne i Den Grønne Kile -------------

L O K A L P L A N N R. 4 0 2. for. kolonihaverne i Den Grønne Kile ------------- BRØNDBY KOMMUNE Kommunalbestyrelsen L O K A L P L A N N R. 4 0 2 for kolonihaverne i Den Grønne Kile ------------- I henhold til Planloven (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Lokalplanens område - 1 AFSNIT 3. Områdets

Læs mere

Deklaration for Sommerbyen Ejbyvænge

Deklaration for Sommerbyen Ejbyvænge Deklaration for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Område. 1.1. Området begrænses som vist på vedheftede kortbilag mrk. maj 1973, og omfatter matr.nr. lc, lf, 6f, og 10a samt matrikulært vejareal af Bjergbakkevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 04.07.2017-1008815248 Senest påtegnet: 04.07.2017 13:39:54 Ejendom: Adresse: Niels Finsens Alle 31 2860 Søborg Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer:

Læs mere

FOR "DIGTERPAHKEN 11" L\dlh*(s d+y. (st boligomr&de v1r-j. ~ang?i) i Langi? komune

FOR DIGTERPAHKEN 11 L\dlh*(s d+y. (st boligomr&de v1r-j. ~ang?i) i Langi? komune FOR "DIGTERPAHKEN 11" L\dlh*(s d+y (st boligomr&de v1r-j ~ang?i) i Langi? komune Undertegnede Langs byrsd, Rsdhuset, 8870 Langs, der er ejer af det p5 kortbilaget viste omrsde, omfattende fslgende matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ JØRGEN H. KROGH ADVOKAT roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900 STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.030 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED STRANDVÆNGET I RINGKØBING. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

KILDEDALENS GRUNDEJERFORENING

KILDEDALENS GRUNDEJERFORENING KILDEDALENS GRUNDEJERFORENING Matr. nr. 1-eæ FAURHOLM, under Hillerød jorde. Anmelder: Kildedalens Grundejerforening v/ formand Christian Sabber Jensen Kildedalen 63 3400 Hillerød DEKLARATION Undertegnede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEBJERGET SLETTEBJERGET 191 NY HAMMERSHOLT 3400 HILLERØD Afskrift af DEKLARATION

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEBJERGET SLETTEBJERGET 191 NY HAMMERSHOLT 3400 HILLERØD Afskrift af DEKLARATION GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEBJERGET 96-191 SLETTEBJERGET 191 NY HAMMERSHOLT 3400 HILLERØD Afskrift af DEKLARATION Undertegnede ejere af den på vedhæftede kortbilag af 8. juni 1978 viste ejendom matr. nr.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

T Matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn. DEKLARATION

T Matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn. DEKLARATION T. 6862 Matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn. Advokat H. Aasmul-Olsen Køgevej 85, 2630 Taastrup Telf. (01) 99 04 03 DEKLARATION Undertegnede A/S Ernito, Køgevej 80, 2630 Taastrup, som ejer af ejendommen

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D16. Herstedøster Villaby. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Deklaration nr. D16. Herstedøster Villaby. Åben og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Deklaration nr. D16 Herstedøster Villaby Åben og lav boligbebyggelse Kongsbak Informatik P% de i Heratedøster Villaby udstykkede parceller tinglyees følgende bestemmelsert 1. Når udstykningen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lokalplan nr. M.7.1 for. Andelsboliger, Ryttergården, Mogenstrup

Lokalplan nr. M.7.1 for. Andelsboliger, Ryttergården, Mogenstrup Fladså Kommune Lokalplan nr. M.7.1 for Andelsboliger, Ryttergården, Mogenstrup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 11.05.82 08.03.83 09.05.83 - 2 ils-l-e

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

RYSLINGE KOMMUNE. LO/s ALPLAN nr. 11 omrdde vest havevej, dækkende af,,ryslinge vest. Hesteetape

RYSLINGE KOMMUNE. LO/s ALPLAN nr. 11 omrdde vest havevej, dækkende af,,ryslinge vest. Hesteetape RYSLINGE KOMMUNE / LO/s ALPLAN nr. 11 omrdde vest havevej, dækkende af,,ryslinge vest. dækkende rokus vænge t Syren vænget Erantis vænge t af Tjøi~nevænget Hesteetape TEKNISK FOR VA L TNING Ryslinge konunune

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 24.09.2013-1004834617 : Senest påtegnet: Adresse: Overbyvej 6 Adresse: Overbyvej 8A Tekniske anlæg: Afløb: ledninger og tekniske anlæg tekst: om kloakanlæg

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... A Lokalplanens retsvirkninger...

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... A Lokalplanens retsvirkninger... VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-04 Lokalplan for ejendommene, matr.nr. 5-ge og 5-gf, Strøby by, Strøby. INDHOLDSFORTEGNELSE. LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til

Læs mere

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet.

d) På hver parcel skal der udføres en holdeplads for én vogn. Hvis garage opføres, skal nævnte holdeplads ligge mellem garagen og vejarealet. Deklaration, tinglyst d. 25. april 1961: Efter delvis aflysning som følge af lokalplan 238 Forvaltningen giver grundejerforeningen ret i, at teksten i lokalplanen omkring delvis ophævelse af servitutterne

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn 1. Områdets fastlæggelse 1.1. Undertegnede ejer af det på vedhæftede deklarationsrids viste område, omfattende matr. nr. 2 ff af Erritsø by og sogn i Fredericia Kommune, pålægger herved det nævnte område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår Venusvej i Havndal Salgsvilkår Venusvej er beliggende i den sydlige del af Havndal By, øst for Vellinggårdsvej. Området er forbundet internt med stinet, der sikrer let adgang til de større fælles opholdsarealer

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere