Sjølundsparkens deklarationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjølundsparkens deklarationer"

Transkript

1 Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende ca m 2 af matr.nr. 2 p, 2 q, 2 t, 2 v, 2 u, 2 ø, 2 aa og 2 cq, Hellebækgaard, Hellebæk sogn, pålægger herved det nævnte område følgende servitutter, som har gyldighed for alle parceller, der udstykkes indenfor det anførte område, nemlig dels 74 parceller til beboelseshuse, dels parceller, der udgør veje, stier, parkerings- og fællesarealer. 2. Grundejerforening 1. Enhver ejer af de af deklarationen omfattende parceller skal være medlem af en grundejerforening, der stiftes på bygherrens initiativ. Foreningens opgave er hovedsagelig at varetage grundejernes interesser, vedligeholdelse af veje, fællesarealer, fællesanlæg, herunder ledninger og hegn m.v. samt forhandlinger herom med myndighederne. 2. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykkede grunde er solgt. 3. Bebyggelsens omfang, placering og udformning 1. Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang som vist på vedlagte bilag 2. Med byrådets og grundejerforeningens særlige tilladelse er det dog tilladt på hver parcel at opføre en tilbygning på maximalt 20 m 2, såfremt denne i øvrigt kan opfylde kravene i byggelovgivningen. 2. I bebyggelsen er det tilladt at inddrage det på bilag 2 viste hus nr. 28 (huset er på salgsplanen anført som hus nr. 10) til fælleshus for hele bebyggelsen. Huset må først afhændes, når 75% af samtlige parceller er solgt, og grundejerforeningen har da forkøbsret. 3. Boligernes ydervægge skal udføres med overflader i følgende materialer: Vægge i skel udføres som murværk. Alle andre facader udføres som træskeletkonstruktion med udvendig vandret bræddebeklædning, jf. bilag 4 og 5. Husene skal være udført i farverne hvid, sort eller jordfarver. 4. Tage skal udføres med gulflammede teglsten. 5. Det gælder for alle 74 huse, at der ikke må ændres ved den ydre fremtoning, hverken for så vidt angår materialer, farve, størrelse m.v. uden samtykke fra Helsingør kommune og 6. Eventuel fremtidig bebyggelse, herunder tilbygninger, udhuse, carporte m.v. må kun udføres efter en af grundejerforeningen og Helsingør kommune godkendt plan, som indordner sig under bebyggelsens arkitektoniske udtryk (illustreret i bilag 6). 4. Områdets udstykning 1. Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af bilag 3. De enkelte ejendomme har andele i de på bilaget viste fællesarealer, som vederlagsfrit overdrages til de 74 parcelejere med 1/74 til hver. 5. Veje, parkering, stier og fællesarealer 1. Veje og stier må kun anlægges i en bredde og med en retning som vist på bilag 3. De udlagte arealer med tilhørende skråningsanlæg kan af kommunen kræves stillet til rådighed for anlægget af veje, stier og parkering uden erstatning. De på kortbilagene angivne oversigtslinier skal respekteres, idet grundejerforeningen er pligtig at sørge for, at der på oversigtsarealerne hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 80 cm over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinier. Denne bestemmelse gælder ikke sne. 2. Veje, stier og fællesarealer må ikke ændres uden samtykke fra Helsingør kommune og deklarationer.doc side: 1 af

2 3. Belysning af veje, stier og andre fællesarealer skal udformes som luftledningsfri belysning efter byrådets nærmere bestemmelser. 4. Grundejerforeningen vedligeholder og snerydder veje, stier og andre fællesarealer, samt belysning af disse i det omfang de ikke vedligeholdes af kommunen eller af vedkommende forsyningsselskab. 5. Vej-, sti- og parkeringsarealer udstykkes som vist på bilag 3. Arealerne tildeles særskilt matrikelnummer og tilskødes 6. De udlagte veje og stier samt parkeringspladser må ikke spærres for færdsel til og fra parcellerne. Parkering må kun finde sted på de på bilag 3 viste parkeringspladser, som skal stilles til rådighed for samtlige parceller, og kan ikke reserveres. De to stier fra Nordre Strandvej langs ejendommens nordvest- og sydøstskel skal være offentlig tilgængelig. 7. Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler, campingvogne, kølbåde og lignende er forbudt i hele deklarationsområdet. 8. Alle forannævnte udgifter til vedligeholdelse af veje og stier, fællesarealer m.v. fordeles mellem parcelejerne med lige store andele eller 1/74 til hver, og alle betalinger sker gennem 6. Teknisk forsyning 1. Grundejerforeningen vedligeholder ledninger i det omfang de ikke vedligeholdes af vedkommende forsyningsselskab eller af det offentlige. Vedligeholdelse af stikledninger inden for hver parcel påhviler vedkommende grundejer. 2. Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger, der foretages i forbindelse med udstykning og områdets grundmodning, kan ikke kræves erstattet, og den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parcellen heraf er i den anledning pligtig at underskrive og lade tinglyse deklarationer, som måtte blive forlangt af kommunen eller forsyningsselskaber. Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf er pligtig at tåle nødvendig vedligeholdelse og reparationer af ledninger af enhver art. Retablering af de enkelte parcellers hegn (se 7.2) foretages og betales af 3. Den til enhver tid værende ejer af ejendommen eller parceller heraf skal tåle eventuelle fremtidig tilføjelser til ledningsnettet uden anden erstatning end fuld retablering af bestående forhold. 4. Helsingør kommune har til enhver tid ret til erstatningsfrit at udføre kloakanlæg inden for den på bilag 2 viste 3-4 meter brede ledningszone. Det forventes dog, at ejerne udfører anlægget. De i forbindelse med arbejdet opståede ulemper, arbejdsareal, tilkørselsvej m.v. skal således tåles uden erstatning. Den på arealet eksisterende værdifulde vegetation skal dog respekteres, idet der i samarbejde med bebyggelsens teknikere udarbejdes nærmere retningslinier herfor. 5. Deklarationsområdet skal forsynes med el ved fremføring i jordkabler. 6. Bebyggelsen vil blive tilsluttet fællesantenneanlæg, og der må ikke findes udendørs antenne på de enkelte ejendomme. Grundejerforeningen administrerer driften og betaler fornyelser og vedligeholdelse af fælles-antenneanlægget. 7. Hegn og beplantning 1. Den på bilag 2 viste værdifulde eksisterende beplantning må kun ændres eller fjernes med tilladelse fra grundejerforeningen og Helsingør kommune. 2. Hegn omkring og imellem de 74 parcellers uderum udføres som trækonstruktioner med en vækstkerne for vegetation på begge sider, og andet hegnsmateriale må ikke anvendes uden samtykke fra grundejerforeningen og Helsingør kommune. Første opsætning af ovennævnte hegn betales af sælger. deklarationer.doc side: 2 af

3 3. Vedligeholdelsen af fællesarealernes beplantning sker ved grundejerforeningens foranstaltning og for dennes regning. 8. Påtaleret 1. Påtaleberettiget er ifølge nærværende deklaration Helsingør byråd og grundejerforeningen hver for sig. 2. Helsingør byråd kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 9. Dispensation 1. Helsingør byråd kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser, såfremt samtykke hertil i hvert enkelt tilfælde gives af 10. Tinglysning 1. Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld på samtlige de ejendomme, der er nævnt i deklarationens indledning. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2. Til sikkerhed for opfyldelsen af pligterne ifølge nærværende deklaration og til sikkerhed for parcelejernes øvrige forpligtelser overfor grundejerforeningen, begæres nærværende deklaration tillige lyst pantstiftende for kr ,00, hvilket beløb lyses på hver af de under udstykning værende 74 boligparceller incl. disses 1/74 af fællesarealer m.v., og retten til at gøre krav gældende indenfor det pantstiftende beløb tilkommer 3. De nævnte som pantstiftende lyste kr ,00 respekterer størst mulige lån i almindelig og særlig realkredit til vilkårlig rente og løbetid, herunder kontantlån med særlige indfrielsesvilkår samt de i anledning af bygherrens salg af de færdigopførte huse udstedte og tinglyste pantebreve til sælger eller ordre. 4. Ejendomsaktieselskabet af 29. september 1972, Milnersvej 7, 3400 Hillerød, er bemyndiget med substitutionsret til at underskrive påtegninger på nærværende deklaration om de som pantstiftende lyste kr ,00 s respekt af endelig prioritering og aftalte sælgerpantebreve, jævnfør Denne bemyndigelse gælder indtil samtlige de i 1.1 nævnte 74 parceller er endelig prioriteret, og de ved bygherrens salg udstedte sælgerpantebreve er tinglyst med den i 10.3 forudsatte prioritetsstilling. Derefter kan alene grundejerforeningen som panthaver underskrive eventuelle respekt- og moderationspåtegninger. Som ejer: Hellerup, den sign.: O. Lauritzen Olav Line Som køber: Hillerød, den 21. januar 1977 sign.: Jan Christensen Ejendomsaktieselskabet af 29. september 1972 GODKENDES. HELSINGØR BYRÅD, den 27/ P.B.V. deklarationer.doc side: 3 af

4 sign.: Ove Thelin Ove Thelin / sign.: H. Frandzen H. Frandzen Tegningsbilag: 1: Eksisterende matrikelplan, mål 1:1000 2: Situationsplan, mål 1:1000 3: Udstykningsplan, mål 1:1000 4: Enetages hustype, mål 1:100 5: Toetagers hustype, mål 1:100 6: Isometrisk afbildning. Indført i dagbogen Helsingør Civilret Lyst akt 0 nr. 332 Dispensation for kørsel til hus nr. 44 (nu nr. 67) med invalidebil foreligger. I anledning af udstykning og bebyggelse af parceller af matr.nr. 2 p, 2 q, 2 t, 2 v, 2 u, 2 ø, 2 aa og 2 cq, Hellebækgaard, Hellebæk sogn pålægges disse matr.nr. følgende Deklaration (1978) 1. De bebyggede parceller forsynes med varme fra en fælles varmecentral beliggende ved Sjølundsvej/Strandvejen. 2. Når bebyggelsen er opført, og grundejerforening er stiftet samt når varmecentralen er i drift, overtages denne af 3. Varmecentralen drives og vedligeholdes af 4. Fra varmecentralen føres varmen frem til de enkelte huse gennem nedgravede præisolerede kobberfjernvarmerør. Fjernvarmerørenes placering er angivet på vedhæftede tinglysningsrids. Hovedledningerne ligger normalt ca. 70 cm under terræn, og stikledningerne ca. 50 cm under terræn. Stikledningerne er sikret med en overdækning forsynet med gult plasticbånd. 5. Ved gravearbejder skal man sikre sig, at fjernvarmeledningerne ikke beskadiges ved vold eller frost. Eventuel beskadigelse af rør eller rørkappe skal uophørligt anmeldes til Dette gælder også småskader. 6. Det frarådes at plante større vækster eller træer eller opsætte skure eller lignende over varmeledningerne. Selvforskyldte skader på stikledninger i haver udbedres af grundejerforeningen på den pågældende ejers regning. deklarationer.doc side: 4 af

5 7. Påtaleretten tilkommer Forannævnte bestemmelser begæres tinglyst på matr.nr. 2 p, 2 q, 2 t, 2 v, 2 u, 2 ø, 2 aa og 2 cq, Hellebækgaard, Hellebæk sogn, idet respekteres i forvejen tinglyste servitutter, grundbyrder og hæftelser, hvorom henvises til ejendommens blade i tingbogen. deklarationer.doc side: 5 af

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer-

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Velkommen til "Eppedalen". Du har sikkert allerede fået at vide, at man som grundejer automatisk er medlem af grundejerforeningen. Det

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 V e d t æ g t e r 2 0 1 2 3 Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974

Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974 Deklaration nr. 19 Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974 Matr.nre 8 1... 8 0 ' 8**... 8 as, Store lyngby by, Lille fyngby sogn CiVjLDQMMcREN I/S Percival Nielsen Landinspektørfirma Milnersvej 7 3400 Hillerød

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Side 1 af 7 1. Vedtægter for medlemmer af ejerforeningen for matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn. Navn: Foreningens navn er "EJERFORENINGEN LINDEVANG 7eæ". Hjemsted: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) - 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«med hjemsted i Melby, Frederiksværk kommune. Foreningens formål er

Læs mere