IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren"

Transkript

1 IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren al - 62bs Undertegnede ejere af matr.nr. 62c'~uhe - by og sogn pdlag- ger herved det på vedhæftede kortbilag markerede område af matr. nr. 62c - samt parceller udstykket derfra, Ølgende servitutbestemnielser gældende for nuværende og senere ejere: i - A, Bebyggelse og benyttelse I Bebyggelsen og anvendelsen skal ske i hefiho1d':til te iokalplan. 3'.. den godkend- a. 1 forbindelse med den sammenhængende bebyggelse opføres der i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningslovgivningen fælles brandmur i skel. Ejerne a'f de enkelte parceller må lngensinae borttage den med naboejendommene fælles brandmur, salænge nogen af bygningerne endnu star, ligesom det pålægges ejerne at vedligeholde brandmuren i fællesskab.. Det bestemmes ligeledes, at enhver ejer af en ejendom inden for deklarationsomrzidet har ret til at færdes pd naboejendommen i den udstrækning, det er fornødent til vedligeholdelse af egen bebyggelse z b. Ua der oprettes fzllesantenne er d&$ ikke til!lad~'at'opsæ~t% pri- vate udvendige antenner, B. liegn og beplantning m.m. a. Bygherren foretager beplantning med klitroser p5 en del af de enkelte parceller, Det pahviler forny og vedligeholde denne beplantning, ~i?~l:e&s -- ' flt med et ensartet udseende, y:, :-r:.: :T. 3 :.-t --,.. i::,-,r, S. rj,i i Y, r; c,

2 b. tivis nyplantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anforte, kan den pataleberettigede eller grundejerforeningen lade andre udfare arbejdet for grundejerens regning. c, Det er ikke tilladt, at opsætte hegn eller lignende mellem de enkelte parceller udover den hegning, der sker i forbindelse med opførelsen af bebyggelsen, ligesom det ikke er tilladt at befzste den del af parcellen, der ligger mellem terrassen og /, 1' skellet Y C. Veje og stier a. Alle veje og stier inden for deklarationsområdet er private fæl- lesveje og privste fællesstier. Al vedligeholdelse m.v. samt renholdelse og glatførebekampelse af disse private fællesveje og stier med tilhgrende belysningsanlæg forestds af grundejerfore- ningen. Indtil grundejerforeningen er stiftet, pahviler pligten byggemodneren. i D. Fællesarealer, fællesbygninger m.m. a. De i forbindelse med udstykningen udlagte fællesarealer anlægges af bygherren. Fzllesarealerne tilskgdes grundejerforeningen, og grundejerfor- eningen har pligt til at vedligeholde disse, ligesom grundejer- foreningen har pligt til at drive og vedligeholde de fællesbyg- ninger og -anlæg, som bliver i området. E. Parkerinsforhold.' a. Langtidsparkering af last-, omnibus-, f lytte-, rute- eller fragtbiler og lign. samt campingvogne er forbudt inden for deklarationsområdet. Bade må ikke anbringes inden for området. F. Lednincjer a. I alle veje, stier, fzllesarealer og i de med skråskravering angivne arealer af parcellerne 2-35 må ledningsanlæg m.m. d.v.s. vand, kloak, el, tlf., tv s'anit fjernvarmeledninger m.v. nenligge. Disse installationer skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede, herunder brugere af private stik, adgang til at lade foretage opgravningsarhejder i fornadent omfanq. Der m2 til enhver tid tfiles de ulem-

3 Iler, der klin vare forbundet iiieci eveiituclle fremtidige efter- syns- eller reparationsarbejder. Ved eventuel skade p3 have- anl~~g, privat vej eller andet etableret anlaq ved nævnte arbej- der, har skadeforvolderen fuld retableringspligt. Erstatning for uleniper ved eventuel forvoldt skade fastsattes i mangel af mindelig overenskomst ved voldgift. Uden forud indhentet tilladelse hos Pandrup kommune, er det ik- ke tilladt at foretage beplantning med træer eller buske med dybtgaende rødder eller overhovedet iværksætte noget, der kan vsre til hinder for adgangen til de nævnte installationer eller for deres bestaen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Hver enkelt grundejer er pligtig til at underskrive deklarati- oner med eller uden pant til tinglysning p5 de udstykkede grun- de, sdfremt dette kræves af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af ledninger af enhver art, 1 Grundejerforeninq De til enhver tid værende ejere af grunde eller bygninger inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af grundejerforenin- gen for området. Grundejerforeningen skal oprettes senest nar 50% af de udstykke- de grunde er solgt eller nzr kommunen eller bygherren kræver det. Indtil grundejerforeningen er stiftet-pdhviler enhver forplig- telse, der senere skal varetages af grundejerforeningen, byg- herren. Grundejerforeningen skal forest3 drift og vedligeholdelse af fæl- lesarealerne samt af fællesbygninger og -anlæg. Udover de i nærværende deklaration navnte beslutninger, som kræ- ver kvalificeret flertal p: en generalforsamling, kan beslutnin- ger om sndring af vedtsgter eller beslutninger, der kræver Øko- nomisk indbetaling udover administrationskontingentet, kun ved- tages med mindst 2/3 flertal af de p3 en generalforsamling dende medlemmer. I Øvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne, med hvilket f lertal en beslutning skal' vedtages. Vedtzgterne skal godkendes af Pandrup kommune, Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i nærværende deklaration.

4 f. Grundejerroreningen kan udfsrdige et ordensreglement, der skal godkendes af Pandrup kommune. g. Grunaejerforeningen kan fastsætte nsrmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til relse af foreningens formål. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mgdende medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelsen af fællesarealer. Anvendelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller kommunalbestyrelsen at tage skøde pa de vej-, sti- og fællesarealer, der udlqges inden for deklarationsomradet, i det omfang de nævnte vej-, sti- og fællesarealer ikke overtages af det offentlige. k. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, såfremt disse er tilskadet denne, disses udnyttelse samt om. andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantestiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse fra grundejerne. H. Påtaleret a. Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af de i nærværende deklaration anfarte bestemmelser er Pandrup kommunalbestyrelse. b. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere pataleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. I. Dispensationer og ændrinqer a. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i narværende dekla- ration kan meddeles af Pandrup kommune. K. Tinglysning a. ~ærvsrende deklaration vil være at tinglyse servitutstiftende 62al - 62bs pa matr.nr. 62c'~u~e by ogsogn. b. Med hensyn til grundbyrder og servitutter henvises til ejendom- mens blad i tingbogen.

5 .,'!..- h, Narvierende deklaration respekterer al nuværende pantegæld, hvor om henvises til ejendommens blad i tingbogen. d. Alle sager vedrurende nzrværende deklaration skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendammen er beliggende. Tune, den 28. marts Som ejer af matr.nr. 62c: og 62al - 62bs Pandrup byrad godkender herved denne deklaration som bygningsmyndig- hed, idet bemrkes, at der i henhold til kommuneplanlovens 9 36 jfr ikke krz&s udarbejdet lokalplan. Pandrup kommune, den 6. februar Indfort i dagbogen for. retten i Rrr;nderslev - l:.,....#.b,.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere