DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 49 de Regnskab for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for I. April Marts V1AA. AAAA København. Trykt hos J. H. Schultz A/S

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK V

5 '^S 49 de Regnskab for I PH \ Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for ]. April Marts 1913 r r. t *\; København. Trykt hos J. H. Schultz A/S

6

7 Regnskab for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for Regnskabsperioden fra 1. April Marts Medens der hidtil for Anstalterne kun er ført et Kasseregnskab, der intet sagde hverken om Driften eller om Anstalternes Status, og der kun blev gennemgaaet af en Revisor, for saa vidt angaar det af Anstalternes Hovedkasserer aflagte Regnskab, har Overbestyrelsen ved Affattelsen af nærværende Regnskab besluttet at aflægge dette i Formen af et virkeligt Driftsregnskab og saaledes, at ogsaa Regnskaberne fra de enkelte Anstalter blev gennemgaaede af en Revisor, der samtidig kunde give Vink med Hensyn til den fremtidige Anlæggelse af Anstalternes Regnskab. Man henvendte sig i den Anledning til Anstalternes Revisor, statsautoriseret Revisor A. Poulsen, der beredvilligt paatog sig at udføre det nævnte Arbejde og endda erklærede at ville gøre dette uden Honorar. Med Hjælp af Revisor Poulsen er da nedenstaaende Driftsregnskab for Anstalterne udarbejdet, indeholdende fuldstændig Status over Anstalternes økonomiske Forhold, Vurdering af Anstalternes Ejendele m. v. En Følge af, at Status saaledes er opgjort paa Grundlag af Vurdering af Anstalternes samtlige Ejendele, er, at Anstalternes Formue, som den fremtræder paa Aktivsiden i Regnskabet, er steget betydeligt i Værdi. Da Revisor ved sin Gennemgang af Regnskaberne for Anstalterne i Overensstemmelse med, hvad Overbestyrelsen havde haft Grund til at formode, derhos havde konstateret, at Anstalterne var langt tilbage med at dække deres Leverandører, og derfor ogsaa var nødt til at betale disse de Priser, som forlangtes, besluttede Overbestyrelsen samtidig at realisere et saa stort Beløb af Anstalternes Fonds, at Anstalternes Regnskaber kunde bringes

8 4 a Dato, saa at Anstalterne i Fremtiden stilledes frit overfor deres Leverandører og eventuelt vilde være i Stand til at bortlicitere større Leverancer. Heraf den betydelige Nedgang i Anstalternes F ondsbeholdning. Vi bringer Revisor A. Poulsen en Tak for hans store og uegennyttige Arbejde. A. Flakkebjerg. Indtægt. A. 1. Husholdningen 18, A. 2. Lys og Brændsel A. 3. Beklædning 5, A. 4. Undervisningen A. 5. Skomageriet 1, B. 1. Ejendommen B. 2. Landbrugsmateriel B. 3. Besætning 12, B. 4. Jord og Sæd B. 5. Haven C. 3. Læge og Medicin (Refusion) D. 1. Bidrag 17,262. D. 2. Politiomkostninger (Refusion) D. 3. Kontorudgifter (Refusion) Underskud 5, , U d g i f t. A. 1. Husholdningen 14, A. 2. Lys og Brændsel 2, A. 3. Beklædningen 7, A. 4. Undervisningen 4, A. 5. Skomageriet 3, At overføre... 31,

9 5 Overført... 31, B. 1. Ejendommen 4, B. 2. Landbrugsmateriel 1, B. 3. Besætningen 8, B. 4. Jord og Sæd 1, B. 5. Haven B. 6. Lønninger lj C. 1. Skatter og Afgifter C. 2. Lønninger 4; C. 3. Læge og Medicin 2, C. 4. Præst og Kirke 101 D. 1. Fornøjelser D. 2. Politiomkostninger D. 3. Kontor og Rejseudgifter 1, Diverse 1, , B. Landerupgaard. Indtægt. 1. Sæd, Smør med flere Produkter 7, Haven 7 9] 3. Leje og Jordafgift 1, Plejepenge 28, Bidra g 19, Solgt Beklædning til ny og gamle Elever 7, Udleje af Græsmarker 6, Refusioner Forskellige Indtægter Underskud 34, Udgift. 106, Husholdningen Brændsel og Belysning 14, Bygningernes Vedligeholdelse 4, At overføre... 43,

10 6 Overført... 43, Fornyelse og Vedligeholdelse af Inventar Undervisningen 8, Beklædningen 20, Læge og Medicin 1, Præst og Kirke Fornøjelser Politiomkostninger ved Desertion Lønninger 7, Kontorudgifter Rejseudgifter 1, Elevernes Konto Vogne, Seletøjer og Arbejdsredskaber 3, Smede værkstedet Besætningen 8, Kunstgødning og Sædevarer 1, Haven 2, Skatter og Afgifter 2, Legater Forskellige Udgifter 1, , C. Anstalternes samlede Driftsregnskab. Indtægt. Gave fra Staten 17,500. Renter 4, Refusioner Underskud 32, , Udgift. Landerupgaards Drftstab 34, Flakkebjergs Driftstab 5, Renter (Prioritets) 5, Pension og Understøttelser 5,000. Kurstab ved Salg af Obligationer 3, Omkostninger 1, ,

11 T). Status pr. 31te Marts P a s s i v a. Kassetilskud fra Hovedkassereren 1, Restancer (Gæld) Formue ved Aarets Begyndelse 153, Formueforøgelse ved Vurdering af Ejendommen, Inventar, Besætningen og Beholdninger 208, , f- Aarets Underskud 32, , , A k t i v a. Ejendommen Flakkebjerg: Bygninger, Inventar, Besætning og Beholdninger ifølge foretagen Vurdering , ste Prioritet: Konsul Kr. Kr. Edv. Jul. Hvidts Legat.. 10,000 -i- 2den Prioritet: Statskassen rentefri 10,000 20,000. Ejendommen Landerupgaard: Bygninger, Inventar, Besætning og Beholdninger ifølge foretagen Vurdering.. 348, ste Prioritet: Sparekassen Kr. for København og Omegn 60,000 ; 2den Prioritet: Vemmetofte Kloster 36,000 -f- 3die Prioritet: Statskassen (rentefrit) 115, , , , At overføre ,

12 8 Overført , Fonds 85, Kassebeholdning paa Flakkebjerg... 5, Landerupgaard ,901.08*) Restancer: Tilgodehavender paa Flakkebjerg og Landerupgaard 1, , Specifikation over Anstalternes Fonds. Den 31te Marts A. I Bestyrelsens Besiddelse: 4y 2 pct. Panteobligationer i Flakkebjerg (Hvidts Le- gat) med Rente fra n /i , pct. jyske Købstad Kreditf. Oblig. med Rente fra 11 / pct. Københavns Husejer Kreditkasse Oblig. med Rente fra 11 / , pct. Københavns Husejer Kreditkasse Oblig. med Rente fra 1 / , pct. vest- og sønderjyske Kreditf. Oblig., 2den Serie (amort. 110) med Rente fra 11 /i , pct. vest- og sønderjyske Kreditf. Oblig., 6te Serie, med Rente fra 1 Vi , pct. Ny Jydsk Købstads Kreditforen. Obligation 7de Serie med Rente fra pct. Panteobligation: Gaardejer N. P. Christoffersens Enke (med Rente fra ) 8,000. 4y 2 pct. Panteobligation: Smed N. Hansen med Rente fra 11 / ,400. At overføre... 41,000. *) I disse Kassebeholdninger er ikke indbefattet de Midler, der hidrører fra Mellemregnskab med Eleverne.

13 9 Overført... [41,000. 3y 2 pct. konv. Københavns Kreditforen Oblig. med Rente fra Vi ,400. 3% pct. vest- og sønderjyske Kreditforenings Oblig., 5te Serie, med Rente fra 11 / , pct. jyske Landejendomsbesidderes Kreditforen. Oblig., 5te Serie, med Rente fra 11 / y 2 pct. Landmandsbankens Hypotek Oblig. 1ste Serie, med Rente fra Vi % pct. nye jyske Købstads Kreditforen. Oblig., 1ste Serie, med Rente fra 11 /i ,000. 3y 2 pct. nye jyske Købstad Kreditforen. Oblig., 2den Serie, med Rente fra 11 / , pct. Ny Jydsk Købstads Kreditforen. Obligat. 7de Serie, med Rente fra n / ,600. 3y 2 pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 5te Serie, med Rente fra n /i y 2 pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 6te Serie, med Rente fra u /i ,600. Aktier i Nationalbanken med Udbytte for Aktier i Rosenborg Brøndanstalt med Udbytte for B. Indestaaende i Over formynderiet: 61,2< 0. Legat efter Enkefru Djørup 1,500. Grosserer Heymann Enkefru Knudsen... 22, , , Det bemærkes, at Renten af de af Enkefru Djørup legerede, endnu i Overformynderiet indestaaende, 1,500 Kr., oppebæres direkte af andre Legatarer for deres Livstid. Fortegnelse over Gaver skænkede Anstalterne: Tugtshusfange Johan Frederik Kløves Legat Jomfru Henriette Augusta Ernsts Legat Kr. 3,800. 2,000.

14 10 Grosserer W. P. Heymanns Legat 600. indestaaende i Overformynderiet. Etatsraad M. B. Nygaards Legat 10,000. Borgmester, Byfoged Sagers 3 Legater 3,300. Kammerherre, Lehnsgreve Lerches Legat 2,500. Veksellerer Nathan Hartvig og Hustru Betty Hartvig, født Herschell's Legat 2,000. De tvende Brødre M. D. B. og A. F. Høhnes Legat 9,900. Enkefru Margrethe Kirstine Jacobsens Legat 8,000. Konsul Edv. J. Hvidts Legat»Til Minde om den 27de Oktober 1777«10,000. Enkefru Knudsen, født Krintz's Legat 22, indestaaende i Overformynderiet. Fru Thalia Djørup, født Lindahl's Legat 4,000. hvoraf 1,500 Kr. indestaar i Overformynderiet til Rentenydelse for en anden.»en Unævnts«Legat Justitsraad, Birkedommer Bechs Legat Pastor J. R. Tørsleff og Hustru U. C. Tørsleff, født Tolstrup's Legat Justitsraad C. C. Møllers Legat Johan Carl Emilius Thorstensens Legat Gehejmekonferensraadinde Kjærulffs Legat Ritmester, Baron Juel Brockdorffs Legat Forstander A. C. K. Møllers Bryllupslegat Fru Anna Susanne Juliane Møller, født Christensens Sølvbryllupslegat Fru Majorinde E. Matthiesens Legat Fru A. H. Møllers Legat ,000. 2, , ,

15 Fortegnelse over Bidragydere i Regnskabsperioden Til Hovedkassereren er indgaaet 36,529. Til Flakkebjerg Institut Til Landerupgaard 254. Bidragene fordelte sig saaledes: 36,993. Flakkebjerg. Landerup gaard. Statskassen, ordinært 12, ,500 ekstraordinært» 1,600. Københavns Kriminal- og Politiret 2,750. 2,750. De Spannjerske Legater Det Raben-Levetzauske Fond Statens Bidrag til Lærerløn Bidrag til Sommerferievikarer Aarhus Amtsraad» 100. Ballerup-Maaløv Sogneraad pr. Ballerup» 20. Ballin 25.» Berléme-Nix, Professor, Dr. med., Læge» 10. Blicher, P., Boghandler, Kolding» 4. Bloch, Enkefrue, Fredericia» 4. Bloch, A., Forstander, Roskildehvile» 4. Bloch, C., Konsul, Fredericia» 4. Brandt, Klædefabrikant, Odense» 10. Brems, Jakob, Mekaniker» 4. Brockenhuus-Schack, S., Enkegrevinde, Spanager 10.» Burchardt, A. D. & Søn, Grosserer, Kolding....» 4. Castenschiold, Kammerherre, Borreby 10.» Christensen, J. J., Købmand, Kolding» 4. Drewsen, E., Frøken 10.» At overføre... 16, ,693.

16 12 Landerup- gaard. Flakkebjerg. Overført... Kr. 0 i os 1 o 00 o 18,693. Egebjerg Sogneraad pr. Nykøbing p. Sjælland..» 10. Fyens Stifts Sparekasse» 200. Gisselfeld Kloster» 40. Haas, Enkefrue, Kolding.» 4. Halsted-Aunede Kommune..» 10, Hannover, Etatsraadinde, Frederiksberg 4.» Hansen, C., Boghandler, Kolding >> 4. Hansen, I. A., Fabrikant, Kolding» 4. Hansen. M., Manufakturhandler, Kolding» 4. Harboe, G., Bryggeriejer. Skelskør 10.» Henriques, A. R., Grosserer, København» 4. Hobro Spare- og Laanekasse» 25 Humble Sogneraad 10.» Hvidt, E., Frue, København» 20. Høje Taastrup Sogn 10.» Jyderup-Holmstrup Sogneraad pr. Jyderup...» 4- Kaikar, Præst, Lvngby. 5.» Kolding Sparekasse» 100. Lauritzen, Th.. Købmand, Slagelse 4. V> Leneth, J. P. & Søn, Jærnstøber, Kolding...» 4 Lose, Th. & Co. (Grosserer F. Hee), København 10. Lolland-Falster Spare- og Laanekasse 30.» Lotz, Købmand, Skelskør 2» Lund, Niels, Købmand, Kolding >> 4. Lyngbye, H. P. J., Konferensraad, Grosserer, København» 5. Madsen, H. P., Apoteker, Assessor pharm., København» 4. Mahler, Mægler, Skelskør 3.» Marcus, H., Musikhandler, Kolding» 4. Meyer, Harald, Revisor, København 5. >> Munch, P., Ekviperingshandler, Kolding» 10. Møller, A. L.. Isenkræmmer» 4. At overføre... 17, ,157.

17 13 i Flakkebjerg. Landerupgaard. Overført... Møller, L. O., Præst, Gyllinge pr. Odder Nielsen, Chr. F., Apoteker, Kolding Nyborg Sparekasse Nygaard, Etatsraad Obel, Etatsraad, Helsingør Petersen, E. N. C.,. Læge, Kolding Piper, Enke efter fhv. Bagermester, København Plum, født Hoppe, Frue, København Rink, Apoteker, Helsingør Ringkøbing og Omegns Sparekasse Roskilde Byraad Salomon, E. B., Thehandler, København Schack, Blikkenslagermester, Kolding Schmidt, Grosserer Selde-Aasted Sogneraad pr. Skive Skanderborg Amtsraad Slagelse Sparekasse Slotz, C., Manufakturhandler Sorø Amtsraad Svallerup Sogneraad pr. Slagelse Sønder Stenderup Sogneraad, Kolding... Thirsted-Skørringe-Vejleby Sogneraad pr. Maribo Tørsleff, H. J., Boghandler, Slagelse Vallensbæk Sogneraad pr. Glostrup Vig-Asminderup Sogneraad pr. Vig, Nykøbing p. Sjælland Vejle Amtsraad Wassard, C. S., Etatsraad, Overretssagf ører, København Werner, H. E., Isenkræmmer, Slagelse Will, Carl, Direktør, København Zahn, Prokurator, Kolding Talt... Kr. 0 17, ,157.» 10.» 4.» ;»» 10.» 4. 5»» 4.» >>» 60.» 2.» 4.» 4.» 10.» 100.» 100.» » 10.»» 10.» 10.» »» IC.» >> 4 6.» 10.» 4. 17, ,731. t

18 14 Aktieselskabet J. H. Schultz har derhos velvilligst trykt nærværende Beretning for modereret Betaling. Det bemærkes, at Beretning angaaende Livet paa Anstalterne kun fremkommer hvert andet Aar. København i Overbestyrelsen for Opdragelsesanstalterne Flakkebjerg og Landerupgaard i December C. E. Cold, R. Andersen, Alfred Hey Overretssassessor. Folketingsmand- Provst. Konrad Konradsen. Gaardejer. Esbern Trolle, Højesteretssagfører. Ved Revision af det af Kassereren aflagte samlede Regn skab har jeg intet fundet at erindre. København. December Adolph Poulsen, statsautoriseret Revisor-

19

20

21

22

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59 Landsforeningen Ønske fondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom. ØNSKEFONDEN ÅRSRAPPORT 2006

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere