De danske NGO ers folkelige forankring 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De danske NGO ers folkelige forankring 2004"

Transkript

1 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004

2 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004

3 2

4 Indhold Første del 1. Baggrund Rapportens Indhold NGO ernes rolle i bistanden Støttemuligheder under NGO-bistanden Renovering og forsendelse NGO-ernes andel af bistanden Opfølgning på de centrale udfordringer Den finansielle ramme Efterlevelse af specifikke krav til udvalgte organisationer Inddragelse af nye kredse i NGO-bistanden Udvikling af metoder til kortlægning og vurdering af folkelig forankring Øget dialog med NGO erne om folkelig forankring Vurdering og fremtidige initiativer Sammenfattende vurdering af de tværgående initiativer Sammenfattende vurdering af de store organisationer Sammenfattende vurdering af enkeltorganisationer Fremtidige initiativer...19 Anden del 4. Introduktion til undersøgelsen Introduktion til det metodiske grundlag De store organisationer Folkekirkens Nødhjælp Dansk Røde Kors U-landsorganisationen Ibis CARE-Danmark Red Barnet Samvirke Dansk Flygtningehjælp Enkeltorganisationer Interesseorganisationer Kirkelige organisationer Mellemfolkelige organisationer Udviklings- og nødhjælpsorganisationer...70 Bilag 1: NGO-bistanden i 2003 fordelt på organisationer Bilag 2: Redegørelse for organisationernes folkelige forankring (CD-rom) 3

5 4

6 Første Del Opfølgning og fremtidige initiativer 5

7 6

8 1. Baggrund NGO ernes folkelige forankring har i de seneste år jævnligt været analyseret og påkaldt sig betydelig politisk opmærksomhed. Som led i arbejdet med at styrke NGO ernes folkelige forankring fik Folketingets Udenrigsudvalg i juni 2003 oversendt rapporten om De danske NGO ers folkelige forankring. Den belyser mangfoldigheden i den danske NGO-verden og vurderer særligt, hvordan de store organisationer er forankret i det danske samfund. Rapporten illustrerer, at de danske NGO er er bredt og forskelligt forankret. Dokumentationen beror dels på kvantitative kriterier som antal, omfanget af frivilligt arbejde og indsamlede midler og dels på kvalitative aspekter som graden af involvering af befolkningen, oplysningsvirksomhed og kontaktflader i samfundet. Som led i det videre arbejde opstillede rapporten en række politiske målsætninger, som Udenrigsministeriet i løbet af skulle forfølge med henblik på yderligere at sikre en styrkelse af organisationernes folkelige forankring. Udfordringerne, der alene vedrørte den langsigtede NGO-bistand, blev konkretiseret i følgende fem punkter: At den samlede ramme for støtten til NGO ernes udviklingsaktiviteter vil forblive uændret, men at der fra 2004 vil ske en begrænset og gradvis omfordeling af midler fra Samvirke og de seks organisationer med rammeaftaler til den brede kreds af NGO er, der får støtte til enkeltprojekter. Dette åbner mulighed for, at store såvel som små og nye organisationer kan indgå i alliance-projekter, der finansieres som enkeltprojekter. At der for enkelte af de store NGO er, der modtager betydelige støttemidler, vil blive stillet specifikke krav til udbygningen af deres folkelige forankring. At Danida sammen med Projektrådgivningen vil arbejde aktivt for at inddrage nye kredse i det danske civilsamfund i det langsigtede udviklingssamarbejde. At der vil ske en videreudvikling af metoder til kortlægning og vurdering af folkelig forankring med henblik på at forbedre ansøgnings- og rapporteringsparadigmer. At der på denne baggrund vil ske en udbygning af dialogen mellem de enkelte organisationer og Danida om hver organisations folkelige forankring. Rapporten stillede samtidig i udsigt, at Folketingets Udenrigsudvalg i 2004 ville blive holdt orienteret om udviklingen i dette arbejde gennem en opdateret rapport om NGO ernes folkelige forankring Rapportens Indhold Nærværende rapport giver en opdateret status for NGO ernes folkelige forankring og medtager til forskel fra sidste år ikke alene organisationer, der modtager støtte fra Danidas NGObevilling til langsigtede udviklingsaktiviteter, men også organisationer, der modtager støtte til humanitære formål. Rapporten beskæftiger sig både med opfølgningen i forhold til den sidste rapport og en tilbundsgående undersøgelse af NGO ernes forskelligartede forankring i det danske samfund. Rapporten vil tjene som udgangspunkt for den fremtidige dialog med organisationerne om NGO-bistandens folkelige forankring. 7

9 Rapporten er opdelt i to dele. Første del giver en kort indføring i NGO-bistanden og beskæftiger sig herefter dels med hvilke initiativer, der er iværksat med hensyn til opfølgning på ovennævnte udfordringer, dels en vurdering heraf samt en sammenfattende vurdering af de organisationsspecifikke resultater af undersøgelsen. Første del afrundes med opstillingen af en række nye tværgående initiativer, som Danida vil forfølge i den kommende periode. Anden del vedrører den beskrivende del af selve undersøgelsen og er opdelt i afsnit, der hver især beskæftiger sig med de organisationer, der har rammeaftaler (Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, U- landsorganisationen Ibis, CARE-Danmark og Red Barnet) samt Samvirke og Danske Flygtningehjælp. Hertil kommer afsnit, der beskæftiger sig med de øvrige NGO er opdelt i fire kategorier, der hver især udviser nogle fælles karakteristika afhængig af karakteren af deres engagement i udviklingsarbejdet. Hertil kommer datamateriale indlæst på CD-rom, der giver en detaljeret redegørelse for organisationernes folkelige forankring NGO ernes rolle i bistanden Strategien for Danmarks udviklingspolitik, Partnerskab 2000 og Regeringens prioriteter i dansk udviklingsbistand, En verden til forskel fra juni 2003, angiver det overordnede grundlag både for så vidt angår den bilaterale NGO-bistand og den humanitære bistand kanaliseret gennem danske NGO er. Partnerskab 2000 fremhæver, at formålet med at yde støtte til langsigtede NGO-projekter bl.a. er at bidrage til at støtte udviklingen af et aktivt civilsamfund gennem etableringen af partnerskaber i udviklingslandene. Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene herunder samarbejdet med de danske NGO er ( Civilsamfundsstrategien ), udstikker det mere detaljerede grundlag for samarbejdet med de danske NGO er, der gennemfører projekter i udviklingslandene. Strategien understreger også vigtigheden af at udnytte de særlige komparative fordele, som NGO erne besidder med hensyn til at nå de svageste og fattigste grupper i udviklingslandende. Hertil kommer den centrale rolle, som NGO erne spiller med hensyn til at udbrede kendskabet til udviklingslandene i den danske befolkning og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingsarbejde. Det er generelt vurderingen, at langt de fleste organisationer allerede er kommet langt med at omsætte Civilsamfundsstrategiens målsætninger. De støtter bl.a. fremvæksten af et dynamisk civilsamfund i udviklingslandene, der deltager aktivt i samfundslivet og bidrager til demokratisk udvikling med vægt på fattigdomsbekæmpelse. Der er også en voksende erkendelse af de krav, dette stiller til NGO erne om f.eks. lokalkendskab, fleksibilitet og til åben dialog med lokale partnere om deres mål og ønsker, f.eks. i relation til balancen mellem serviceydelser og fortalervirksomhed, samt partnerens repræsentativitet og interne demokrati. Danida fører en løbende dialog med de danske organisationer, hvor de centrale udfordringer for den enkelte organisation diskuteres med det formål at støtte NGO ernes kompetenceudvikling i forhold til Civilsamfundsstrategien. Dette gælder både i forhold til fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning, samarbejdet med civilsamfundet herunder etablering af partnerskaber i udviklingslandene og folkelig forankring i Danmark. Derudover foregår der et mere detaljeret, systematisk arbejde via Projektrådgivningen, der udbyder kurser og rådgiver konkret om udformningen af ansøgninger for mindre projekter. Dialogen sker med afsæt i en erkendelse af de danske NGO ers forskellige udgangspunkter og forskelle i lokale forhold i landene i Syd. 8

10 Både Partnerskab 2000 og Strategi for Danmarks humanitære bistand fra januar 2002 tildeler de danske NGO er en central rolle på det humanitære område. NGO erne har således gennem årene opnået status som vigtige og kompetente partnere for Udenrigsministeriet i gennemførelsen af dansk humanitær bistand. Der er herunder udviklet et tillidsforhold, der gør det muligt at stille midler til rådighed for iværksættelse af humanitære indsatser med endog meget kort varsel og - om nødvendigt tilpasse aktiviteter til ændringer i behovene. I samarbejdet med de danske NGO er om humanitære indsatser lægges vægt på et veldokumenteret grundlag for bedømmelse af organisationernes kapacitet til at udføre humanitære opgaver. Som det er tilfældet på udviklingsområdet, spiller kapacitetsundersøgelser, evalueringer samt den løbende afrapportering også i denne sammenhæng en vigtig rolle. For de større organisationer er dialogen formaliseret i forbindelse med løbende deltagelse i Den Humanitære Kontaktgruppe, der er det centrale organ for overordnet planlægning og koordination af danske humanitære indsatser Støttemuligheder under NGO-bistanden Nærværende afsnit gennemgår de finansierings- og samarbejdsformer, som er gældende for NGO-bistanden i forbindelse med udmøntning af Civilsamfundsstrategien og den Humanitære Strategi. Rammeaftaler Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, U-landsorganisationen Ibis, CARE-Danmark og Red Barnet har alle indgået rammeaftaler med hjemmel direkte i Finansloven. Med indgåelse af rammeaftaler skabes der bedre sammenhæng og kontinuitet i organisationernes planlægning, større fleksibilitet i projektgennemførelsen og mindre ressourcekrævende administration. Rammeaftalerne hviler på kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer, herunder deres overordnede strategier, administrative kapacitet og folkelige forankring samt en række støttekriterier for udviklingsprojekter, herunder landevalg, målgrupper, effekt og bæredygtighed. Enkeltprojekter og alliancer Støtte til enkeltprojekter kan søges af danske NGO er, der ikke har indgået en rammeaftale. Der kan indsendes ansøgninger til enkeltprojekter over 1 mio. kr. og ansøgninger om støtte til forundersøgelser over kr. til Danida to gange om året 1. februar og 1. september. Hertil kommer ansøgninger om støtte til allianceprojekter, hvor store og små NGO er løbende kan søge om støtte til fælles programmer. Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde tager samlet stilling til ansøgninger om enkeltprojekter, der er modtaget i forbindelse med de to runder og som herefter forelægges for Finansudvalget. Pulje til miniprojekter og forundersøgelser (Minipuljen) Minipuljen er en fleksibel støttemulighed for mindre erfarne små og mellemstore danske NGO ers samarbejde med deres partnere i udviklingslandene. Danida bevilger midler til denne pulje, som administreres af Projektrådgivningen. Der er ikke krav om medlemskab af Projektrådgivningen som forudsætning for at modtage støtte via Minipuljen, hvorfra der kan bevilges midler til forundersøgelser på maksimalt kr. og ydes støtte til mindre projekter op til 1 mio. kr. Der tages hensyn til projekternes begrænsede størrelse og den frivillige indsats, som 9

11 gennemførelsen af aktiviteterne beror på. Puljen administreres mere fleksibelt end den øvrige NGO-bistand, herunder ikke mindst for så vidt angår projekter under kr. Miniprogramprojekter Der er indgået miniprogramaftaler mellem Danida og tre danske paraplyorganisationer, nemlig Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Dansk Ungdoms Fællesråd og De Samvirkende Invalideorganisationer. Under aftalerne kan disse paraplyorganisationer indgå aftaler med deres om støtte til udviklingsprojekter af op til fire års varighed og med et budget på maksimum kr. Projekterne kan bl.a. anvendes til afprøvning af bistandsstrategier og metoder samt mulige samarbejdspartnere i Syd. Humanitære indsatser En del af den danske humanitære bistand ydes gennem danske NGO er. Støtte gives til indsatser i en række længerevarende humanitære kriser samt til konkrete og akutte kriser, og bevilges under hensyntagen til den ansøgende organisations erfaringer og kompetencer på det pågældende område. Flere af NGO erne modtager endvidere rammelignede tilskud til udsendelse af personel, udstyr og til indkøb og forsendelse af nødhjælp, så dette kan ske uden unødig administrativ forsinkelse. Faglige Der blev i 2002 åbnet mulighed for, at danske NGO er kan søge om støtte til faglige i Danmark. Netværkene er åbne for alle danske organisationer og institutioner, som har en faglig interesse inden for det pågældende område. Netværksordningen forudsætter, at en enkelt af de deltagende NGO er står som ansøger til sdannelsen og påtager sig det administrative ansvar over for Danida. Samvirke Samvirke har i lighed med rammeorganisationerne en rammelignende aftale med hjemmel direkte på Finansloven. Bevillingen til Samvirke omfatter finansieringen af programmet MS i Syd og tilskud til organisationens administration. Programmet MS i Syd bygger på en strategi om partnerskab med NGO er og græsrodsorganisationer i en række udviklingslande, hvori indgår udsendelse af danske ulandsfrivillige Renovering og forsendelse Det er muligt at søge om støtte til mindre forsendelser af brugt udstyr, som er indsamlet og eventuelt renoveret i Danmark. Der kan også udføres informationsarbejde i tilknytning hertil. Bevillingen administreres af Samvirke, der også administrerer mindre forsendelsesbevillinger til humanitære formål NGO-ernes andel af bistanden I forbindelse med Finanslov 2002 blev den bilaterale NGO-bistand reduceret med 9,5 pct. på linie med den generelle justering af udviklingsbistanden. For rammeorganisationerne og Samvirke blev dette udmøntet ved en tilsvarende reduktion af de overordnede tilskud, der herefter fastholdtes på det justerede niveau. Med En verden til forskel og De dan- 10

12 ske NGO ers folkelige forankring fra juni 2003 blev der lagt op til en yderligere reduktion af bevillingerne til rammeorganisationerne og Samvirke med 5 pct. i 2004, stigende til ca. 10 pct. i Hensigten er at omprioritere de herved frigivne midler til en bredere kreds af NGO er og andre nye samarbejdsformer i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien fra oktober Bevillingerne til den humanitære bistand finansierer både den bistand, der kanaliseres gennem danske NGO er og relevante FN-organisationer samt statslige aktiviteter, som f.eks. udsendelse af personel over det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) og humanitære indsatser gennemført af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Andelen af den bistand, der i de enkelte kalenderår kanaliseres gennem de danske NGO er, kan derfor svinge og vedrører ikke alene ændringer i de humanitære bevillingers størrelse, men også ændrede prioriteringer i forhold til, hvilke kanaler der i de enkelte kriser anses at være mest hensigtsmæssige at anvende. I 2003 udgjorde de samlede udgifter til bilateral NGO-bistand i alt 866,3 mio. kr., hvilket svarede til 15 pct. af den bilaterale bistand og 8,3 pct. af den samlede danske udviklingsbistand. Niveauet i 2003 var mindre end i 2002 primært som følge af færre bevillinger til større projekter og alliancer. Dette var en konsekvens af, at der i 2003 blev modtaget færre støtteværdige ansøgninger end i Udgifterne til humanitær bistand gennem NGO erne beløb sig til i alt 276,7 mio. kr., svarende til 34,3 pct. af den humanitære bistand og 2,6 pct. af den samlede udviklingsbistand. Nedenstående tal viser fordelingen af bistanden på hovedområder. Omfordelingen af midler fra rammeorganisationerne til enkeltprojekter vil først kunne aflæses på forbruget i 2004 (2002- tallene er angivet som sammenligningsgrundlag). Tabel 1: NGO-bistandens fordeling på hovedområder Forbrug i mio. kr. Bilateral NGO-bistand Rammeaftaler 428,3 420,1 Større projekter og alliancer 258,1 295,9 Mindre projekter (Minipuljen) 5,9 4,0 Faglige 2,6 0,0 Renoverings- og forsendelsesbevillingen 8,1 8,8 Samvirke 163,3 163,6 I alt 866,3 892,4 Humanitær NGO-bistand Ekstraordinære humanitære bidrag 236,6 252,3 Internationalt Humanitært Beredskab 30,4 29,3 Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder 9,7 - I alt 276,7 281,6 NGO-bistanden i alt 1.143, ,1 11

13 Fordelingen af udbetalinger på de større organisationer i 2003 fremgår af nedenstående tabel 2. Heraf fremgår, at 63,6 pct. af udbetalinger til aktiviteter over den bilaterale NGO-bevilling og 75,7 pct. af de humanitære bidrag blev kanaliseret gennem de syv organisationer, der behandles særskilt i undersøgelsen. Som det fremgår af bilag 1, der opregner samtlige organisationer, der i 2003 modtog bidrag direkte fra Udenrigsministeriet, blev der i 2003 endvidere ydet bidrag gennem 65 andre organisationer over NGO-bevillingen og 11 organisationer over den ekstraordinære humanitære bevilling. Tabel 2. Fordeling af udbetalinger på organisationer i 2003 (mio. kr.): NGO-bevilling Humanitær bistand Total Folkekirkens Nødhjælp 115,7 51,4 167,1 Samvirke 163,3-163,3 Dansk Røde Kors 72,8 71,2 144,0 U-landsorganisationen Ibis 120,7 2,7 123,4 Dansk Flygtningehjælp - 75,4 75,4 Red Barnet 42,9 8,8 51,7 CARE Danmark 35,1-35,1 Andre 315,7 67,2 382,9 Total 866,3 276,7 1143,0 2. Opfølgning på de centrale udfordringer Udenrigsministeriet har iværksat en række tværgående initiativer som led i opfølgningen på de opstillede centrale udfordringer formuleret i rapporten fra Denne rapport vedrørte som tidligere nævnt alene den langsigtede NGO-bistand. Nedenstående gennemgang opregner allerede iværksatte initiativer og opnåede resultater i forhold til de enkelte udfordringer Den finansielle ramme Omfordelingen af midler fra rammeorganisationerne og Samvirke til den bredere kreds af NGO er, der får støtte til enkeltprojekter, er iværksat med vedtagelsen af FL04, hvor der i overensstemmelse med udmeldingen i En verden til forskel som nævnt er sket en reduktion af rammerne og bevillingen til Samvirke på 5 pct.. Formålet med omfordelingen af midler er bl.a. at åbne mulighed for indgåelse af allianceprojekter mellem forskellige organisationer inklusiv rammeorganisationerne. Denne mulighed er yderligere smidiggjort ved i lighed med reglerne for faglige at ophæve bindingen af allianceprojekterne til de halvårlige ansøgningsrunder for enkeltbevillinger. 12

14 2.2. Efterlevelse af specifikke krav til udvalgte organisationer Der stilles i rapporten fra juni 2003 specifikke krav til Samvirke, Ibis og Ulandsekretariatet. Samvirke skulle øge antallet af individuelle, der ved udgangen af 2002 var 4199 til ved udgangen af 2004 og til ved udgangen af Samvirke har oplyst, at organisationen ved udgangen af maj 2004 havde individuelle. Ibis står overfor krav om at øge medlemstallet til ved udgangen af 2004 og ved udgangen af Ibis har i undersøgelsen oplyst, at man siden april 2003 har haft en stigning i medlemstallet på til det nuværende medlemstal pr. juni 2004 på Organisationen har ved flere lejligheder endvidere givet udtryk for, at man forventer at nå de af Udenrigsministeriet opstillede mål. Ulandssekretariatet skulle inden januar 2004 udvikle en systematik for, hvordan organisationen mere præcist kunne redegøre for nes engagement og formulere mål for, hvordan antallet og intensiteten kunne øges. Selvom disse krav i princippet bortfaldt, da organisationen fik frataget sin status som rammeorganisation i forbindelse med finanslov 2004, vil der i lighed med andre organisationer blive taget højde herfor ved fremtidig behandling af enkeltansøgninger fra organisationen Inddragelse af nye kredse i NGO-bistanden Udenrigsministeriet har siden juli 2003 løbende drøftet med Projektrådgivningen, hvorledes man i samarbejde kunne styrke inddragelsen af nye kredse i udviklingssamarbejdet. Der er i denne sammenhæng blevet skelnet mellem to forskellige målgrupper: allerede eksisterende foreninger med et ulandsengagement, der endnu ikke benytter sig af de forskellige finansieringsformer. Blandt disse er der såvel som ikke af Projektrådgivningen. Alene blandt Projektrådgivningens godt 170 medlemsorganisationer er der således ca. 90 organisationer, der ikke modtager midler fra Minipuljen eller Enkeltbevillingen. institutioner, uddannelses- og forskningscentre samt arbejdspladser, der kan forventes at have faglige ressourcer og administrative kapaciteter til at indgå i et frugtbart samarbejde om NGO-bistanden. Som opfølgning på drøftelserne har Projektrådgivningen i foråret 2004 udarbejdet to brochurer til generel distribution. Den ene om Minipuljens bevillingsmuligheder og den anden om de mindre organisationers ulandsarbejde og Projektrådgivningens virke til gavn for medlemsorganisationerne. Brochurerne er blevet distribueret til 275 danske biblioteker, til Projektrådgivningens medlemsorganisationer samt yderligere til 335 danske foreninger, institutioner og grupper med ulandsvinkel i deres arbejde. Da anden fase af støtte til Minipuljen blev bevilget i oktober 2003, blev det endvidere gjort lettere for mindre erfarne organisationer at få støtte ved at forenkle ansøgningsproceduren for bevillinger under kr. Hertil kommer, at Projektrådgivningen og Udenrigsministeriet i foråret 2004 sammen har afholdt åbne informationsmøder i København, Århus og Kolding. Møderne blev annonceret i dagspressen i en form, der i sig selv havde et oplysende formål og med henvisning til en hjemmeside med yderligere informationer, bl.a. om eksisterende bevillingsformer. Møderne blev tilfredsstillende besøgt af i alt 77 deltage- 13

15 re. Initiativet var rettet mod begge ovennævnte målgrupper, men de fleste fremmødte var engagerede enkeltpersoner og repræsentanter for eksisterende foreninger med tanker om (yderligere) ulandsengagement. Projektrådgivningen har endvidere startet udarbejdelsen af en ressourceliste over organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner til brug i den rådgivning af NGO erne, der foretages af Danidas sagsbehandlere og Projektrådgivningens konsulenter. Tanken er hvor relevant at henlede NGO ernes opmærksomhed på muligheden for at indgå nye samarbejder, der styrker kvaliteten i deres arbejde og udvider deres kontaktflader i Danmark. Inddragelse af nye kredse i udviklingssamarbejdet sker også gennem Renoverings- og forsendelsesbevillingen, der administreres af Samvirke sammen med Transportbevillingerne, der finansieres over den humanitære bevilling og Naboskabsprogrammet. Alene i 2003 har der været samarbejde med omkring 155 brugere med i alt 206 bevillinger. Mange af de kredse, der søger om støtte til forsendelser eller som deltager i renoveringsaktiviteter, har ingen eller kun i begrænset omfang kontakt til det traditionelle ulandsmiljø. Der er bl.a. tale om kirkelige kredse, indvandrerforeninger, humanitære foreninger, faglige kredse, grupper under Lions og Rotary osv. Bredden i dette arbejde forstærkes væsentligt af det faktum, at de mange foreninger, som indsamler brugt udstyr, står i kontakt med et stort antal institutioner, organisationer og virksomheder, som gennem dette samarbejde selv bevidstgøres om betydningen af og mulighederne for et lokalt forankret samarbejde med partnere og projekter i modtagerlandene. Udenrigsministeriet har sammen med Samvirke i foråret 2004 taget initiativ til, at kontakten til disse kredse udbygges ikke alene for at højne kvaliteten af det udstyr, der renoveres og transporteres, men også for at opbygge partnerskaber mellem nye brugere i Danmark og partnere i modtagerlandene. Dette vil ske under hensyntagen til disse kredses begrænsede faglige og administrative kapacitet, og med Projektrådgivningens medvirken Udvikling af metoder til kortlægning og vurdering af folkelig forankring Danida har intensiveret arbejdet med at forbedre ansøgnings- og rapporteringsparadigmerne i forbindelse med en iværksat revision af retningslinierne for NGO-samarbejdet. Hensigten er at nå frem til et sæt af standardiserede kriterier/parametre, som er tilstrækkeligt entydige til at udgøre en basis for systematiseret måling og samtidigt så tilstrækkeligt brede, at de kan dække mangfoldigheden i NGO ernes folkelige arbejde. Der lægges således op til en helhedsvurdering af den folkelige forankring hos den ansøgende organisation, blandt andet også i forhold til dens mulighed for at være formidler af udviklingsproblemstillinger i den danske offentlighed. Projektrådgivningen har i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinier for Minipuljens anden fase ligeledes skærbet fokuseringen på organisationernes folkelige forankring. 14

16 2.5. Øget dialog med NGO erne om folkelig forankring Der er det seneste år sket en intensivering af dialogen i forbindelse med behandlingen af enkeltansøgningerne og i forbindelse med årsforhandlingerne med rammeorganisationerne. Med revision af retningslinierne i 2004 vil denne dialog blive udbygget og kvalitetssikret i forhold til den enkelte organisation, ligesom folkelig forankring fremover vil være et af de prioritetsområder, som Projektrådgivningen vil styrke den løbende rådgivning og kursusvirksomhed, der ydes til danske foreninger og organisationer. 3. Vurdering og fremtidige initiativer Ifølge Civilsamfundsstrategien skal vurderingen af NGO ernes folkelige forankring ses i en helhed, hvor følgende fem forskellige forhold indgår: Medlemsbasis: Samlet antal, antal ulandsaktive, lokalforeninger og kollektive, støtte og faste. Egetbidrag: Medlemsbidrag/kontingent, frivillige bidrag, indsamlede midler, testamentariske bidrag, firmabidrag, overskud ved salg og arrangementer samt værdien af frivillig arbejdskraft. Kontaktflader i form af samarbejdsaftaler eller til ikke-udlandsspecifikke organisationer i det danske samfund. Oplysningsvirksomhed med henblik på at øge kendskabet i den danske befolkning om udviklingslandene og udviklingssamarbejdet. Aktiv involvering af danskere i ulandsarbejdet i Danmark f.eks. antal aktive, antal frivillige involveret i fortalervirksomhed, oplysningsaktiviteter, indsamling og projektgennemførelse. Nedenstående vurdering af resultaterne i forbindelse med de allerede iværksatte tværgående initiativer og de organisationsspecifikke resultater af undersøgelsen tager udgangspunkt i denne helhedsvurdering og anerkender hermed også, at folkelig forankring omfatter mere end blot medlemstal og egenfinansiering. Det samme gælder oplægget til fremtidige tværgående initiativer, som Danida i den kommende periode vil iværksætte for at styrke NGO ernes folkelige forankring Sammenfattende vurdering af de tværgående initiativer Det er endnu for tidligt, at konkludere hvordan de allerede iværksatte initiativer generelt har bidraget til at styrke NGO-bistandens folkelige forankring. Omfordelingen på Finansloven 2004 af midler fra rammeorganisationerne til det bredere felt af NGO er vil blive søgt anvendt således, at de overførte midler i første række kommer den brede kreds af organisationer og foreninger til gode, der søger støtte gennem Projektrådgivningen, paraplyorganisationernes Miniprogrammer samt Renoverings- og Forsendelsesbevillingen. Det er vigtigt at understrege, at omfordelingen af midler ikke skaber resultater i sig selv, men skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer, der er taget og fremover vil blive iværksat med hensyn til målrettet at søge nye kredse involveret i udviklingsarbejdet. Resultatet heraf vil bl.a. kunne aflæses ved, at flere nye organisationer gennem anvendelse af de nævnte støttemuligheder og de muligheder, der i øvrigt 15

17 ligger med hensyn til at søge støtte fra Enkeltbevillingen, bliver inddraget i udviklingsarbejdet i de kommende år. Projektrådgivningen havde ved dannelsen i 1995 knap 40 medlemsorganisationer. Dette tal er i 2003 vokset til mere end 150 medlemsorganisationer og må forventes at vokse yderligere de kommende år. En tilsvarende stigning forudses blandt brugerne af de tre Miniprogrammer og Renoverings- og Forsendelsesbevillingen samt antallet af ansøgninger over 1 mio. kr. til ansøgningsrunderne. Det Danidas vurdering, at organisationerne i forhold til medlemshvervning ofte står i en konkurrencepræget situation, der på det seneste er skærpet, og som betyder, at der må tages utraditionelle midler i brug for at tiltrække nye interessenter og. Det er derfor vigtigt, at der fra Danidas side stilles meget velovervejede krav om medlemstal. Med hensyn til egenfinansiering gælder, at det især er de organisationer, der har en stående tilladelse til landsindsamlinger primært til humanitære formål, der har gode muligheder herfor. Det er derfor vanskeligt umiddelbart at drage sammenligninger alene ud fra dette forhold. På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen er det imidlertid Danidas vurdering, at organisationerne arbejder seriøst også med dette område, og at det er lykkedes for mange af NGO erne at øge deres egenfinansiering. Det vurderes videre, at den påbegyndte videreudvikling af paradigmet for måling af folkelig forankring vil bidrage med et kvalitativt løft i organisationernes eget interne arbejde med at styrke den folkelige forankring, ligesom det vil udgøre et forbedret værktøj ved behandlingen af enkeltansøgningerne og i forbindelse med årsforhandlingerne med rammeorganisationerne Sammenfattende vurdering af de store organisationer For rammeorganisationerne samt Samvirke og Danske Flygtningehjælp gælder, at den folkelige forankring manifesterer sig på forskellig vis. Nedenstående vurdering af den enkelte organisation bygger på den gennemførte undersøgelse og samler endvidere op på de konkrete krav, der blev stillet af Danida til enkelte af organisationerne i forbindelse med sidste års rapport: Folkekirkens Nødhjælp er i stand til at engagere forskellige kredse af danskere i en bred vifte af aktiviteter i Danmark og indsamle betydelige midler ved hjælp af f.eks. frivillige indsamlere og frivillige medarbejdere i genbrugsbutikker. Danida vurderer derfor, at Folkekirkens Nødhjælp med udgangspunkt i det kirkelige bagland er solidt og bredt forankret i den danske befolkning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder aktivt og målrettet med at underbygge og udvide sin folkelige forankring med nye målgrupper. Flere initiativer er rettet mod børn og unge f.eks. i forbindelse med konfirmandforberedelse og volontørprogrammer. Danida vil derfor alene følge Folkekirkens Nødhjælps folkelige forankring gennem de planlagte nye udvidede rapporteringsprocedurer. Dansk Røde Kors når med sit store antal lokalgrupper og bredt ud i det danske land og befolkning. Dansk Røde Kors har fordel af at kunne kombinere arbejde i Danmark f.eks. om førstehjælp og samaritertjeneste med oplysning om internationale forhold og udviklings- og humanitært arbejde i Syd. Dansk Røde Kors indsamler betydelige midler ved frivillige indsamlere og medarbejdere i genbrugsbutikker. Dansk Røde Kors erkender selv, at de ikke har så solidt fat i de yngre danskere og vil igangsætte initiativer på dette område. Danida anerkender 16

18 Dansk Røde Kors solide folkelig forankring og vil derfor alene følge Dansk Røde Kors folkelige forankring gennem de planlagte nye udvidede rapporteringsprocedurer. U-landsorganisationen Ibis er godt på vej til at opfylde målsætningen stillet af Danida om at øge antallet af individuelle til ved udgangen af For 2005 er sat et mål om forøgelse af antallet af til Dette er den foreløbige kulmination på en dialog, som Danida i en årrække har ført med Ibis om styrkelse af organisationens folkelige forankring. Danida vurderer, at Ibis positivt har prioriteret medlemshvervning og faktisk har evnet at rekruttere nye. Ibis arbejder fortsat aktivt med oplysningsaktiviteter i Danmark og sætter ambitiøse mål med hensyn til egenfinansiering. Ibis er en af de rammeorganisationer, der modtager flest midler fra Danida og i det lys bør Ibis have ambitioner om bedre og bredere folkelig forankring end de mål for medlemstal, som Danida har sat. Ibis fokus på uddannelsesområdet i Syd burde give muligheder for, at organisationen kan styrke sin individuelle medlemsbase og skabe et mandat blandt danskere, der arbejder og studerer inden for uddannelsesområdet. Foruden fortsat fremgang i antallet af individuelle anmodes Ibis derfor om at udarbejde en særskilt handlingsplan inden årets udgang for hvorledes organisationen vil forfølge egne målsætninger. Vurderingen af Ibis folkelige forankring vil være en vigtig parameter ved fastlæggelsen af Danidas støtte til Ibis aktiviteter i de kommende år. Det samme gælder selvsagt organisationens evne til at fastholde de nye. CARE-Danmark har i de seneste år kraftigt øget antallet af og støtte samt omfanget af egenfinansiering. Danida vurderer derfor, at CARE arbejder aktivt og ambitiøst med at udbygge sin folkelige forankring. En udfordring for CARE består i at fastholde og støtte. Der kan forventes øget interesse for information om udviklingsaktiviteter og muligheder for at interesserede aktivt kan deltage i og præge CARE s arbejde. På den baggrund vil Danida alene følge CARE s folkelige forankring gennem de planlagte nye udvidede rapporteringsprocedurer. Vurderingen af CAREs folkelige forankring vil være en vigtig parameter ved fastlæggelsen af Danidas støtte i de kommende år. Red Barnet arbejder ambitiøst med at udbygge sin relativt store folkelige forankring. Red Barnet formår via sin rolle som fortaler for børns rettigheder i Danmark og oplysningsvirksomhed om børns vilkår og projektarbejde i udviklingslande at sikre sig en central placering i danskernes bevidsthed. Det udmøntes i betydelige private bidrag og et relativt stort antal. På den baggrund vil Danida alene følge Red Barnets folkelige forankring gennem de planlagte nye udvidede rapporteringsprocedurer. Vurderingen af Red Barnets folkelige forankring vil være en vigtig parameter ved fastlæggelsen af Danidas støtte i de kommende år. Samvirke er en velkendt dansk udviklingsorganisation, men med et begrænset antal individuelle i forhold til de store midler organisationen modtager. Danida fastsatte derfor i 2003 målsætninger om, at Samvirke skulle øge antallet af individuelle til ultimo 2004 og til ultimo Danida vurderer, at Samvirke vil have vanskeligt ved at nå disse mål med mindre der sker en yderligere prioritering af medlemshvervning fra sommeren 2004 og fremefter. Som en af de organisationer, der modtager flest midler fra Danida, bør Samvirke have ambitioner om en bedre og bredere folkelig forankring end de mål for forøgelse af antal individuelle, som Danida har sat. En evaluering gennemført i 2003 bekræfter, at Samvirke 17

19 bidrager til at formidle den brede bistandspolitiske debat i Danmark. Dette burde kunne danne baggrund for forøgelse af antallet af, der også kan give Samvirke yderligere tyngde i den danske bistandspolitiske debat. Fortsat fremgang i antallet af individuelle vil indgå med vægt i vurderingen af Samvirkes folkelige forankring, der vil være en vigtig parameter ved fastlæggelsen af Danidas støtte til Samvirkes aktiviteter i de kommende år. Danida vil primo 2005 når det endelige medlemstal pr. ultimo 2004 er opgjort tage en særskilt drøftelse med Samvirke af organisationens indsats og resultater på dette område og eventuelle konsekvenser for bevillingsniveauet. Dansk Flygtningehjælp har mange individuelle, og et stort antal frivillige indsamler betydelige midler fra den danske befolkning. Dansk Flygtningehjælp forstår at kombinere arbejde og oplysningsvirksomhed om flygtninges problemstillinger i Danmark med humanitært arbejde med flygtninge og internt fordrevne i en række af verdens brændpunkter. Danida vurderer, at Dansk Flygtningehjælp er velkendt og solidt forankret i den danske offentlighed, men har et potentiale for yderligere at uddybe og udbrede sin folkelige forankring. Som en af de humanitære organisationer, der modtager størst tilskud fra Danida vil Dansk Flygtningehjælp blive bedt om at redegøre for sin folkelige forankring gennem de planlagte nye udvidede rapporteringsprocedurer, der i øvrigt vil komme til at gælde for rammeorganisationerne og Samvirke Sammenfattende vurdering af enkeltorganisationer Som det var tilfældet med de store organisationer viser vurderingen af undersøgelsens forskellige kategorier af mellemstore udviklingsrelaterede og humanitære organisationer, at disse hver især udviser en differentieret folkelig forankring. Fælles for stort set alle organisationer er imidlertid, at de angiver folkelig forankring som en del af organisationens vision og strategi. Med i undersøgelsen er organisationer, der modtager støtte enten direkte fra Danida, gennem Projektrådgivningen eller de tre miniprogrammer. Vurderingen vedrører følgende fire kategorier: Interesseorganisationerne har en klar folkelig forankring blandt de, hvis interesser de varetager i Danmark og en række organisationer formår at skabe en platform for interesserede, som ønsker at støtte tilsvarende grupper i udviklingslande. Dette er værdifuldt og i god overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien. I forhold til oplysningsvirksomhed i Danmark er det en udfordring for flere af organisationerne at nå grupper i Danmark, der rækker ud over det naturlige bagland. Det bemærkes, at kun et fåtal af det betydelige antal interesseorganisationer i Danmark modtager støtte til arbejde med udviklingsprojekter. De kirkelige organisationer har en stærk forankring ikke kun hos deres, men i deres bredere kirkelige bagland, hvor mange organisationer indsamler betydelige midler, og hvor der udføres oplysningsaktiviteter. En udfordring for de kirkelige organisationer er at nå ud over det kirkelige bagland med ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter. De mellemfolkelige organisationer er meget forskellige. Ofte kan få ildsjæle spille en central rolle i den enkelte organisation. I den forbindelse er det vigtigt, at der gives organisationerne differentierede muligheder for støtte til udviklings- og humanitære aktiviteter tilpasset vidt for- 18

20 skellige formål og varierende faglig og administrativ kapacitet. Renoverings- og forsendelsesbevillingen, der administreres af mellemfolkeligt Samvirke og Minipuljen, der administreres af Projektrådgivningen, bidrager til et forskelligartet tilbud om støttemuligheder. De mindre udviklings- og nødhjælpsorganisationer er i mange tilfælde i høj grad båret af frivillige, der lægger mange kræfter i udviklingsarbejde, medens medlemstal og bredere folkelig forankring varierer betydeligt mellem organisationerne. For nogle organisationer er der dilemmaer mellem ambitioner om stigende projektportefølje på den ene side og begrænset faglig og administrativ kapacitet (med høj grad af frivillighed) og begrænsede medlemstal på den anden side. Disse dilemmaer indgår i Danidas dialog med organisationerne i forbindelse med behandling af projektansøgninger Fremtidige initiativer Med afsæt i de allerede iværksatte initiativer som opfølgning på rapporten fra juni 2003 vil Danida i den kommende periode arbejde på yderligere at styrke den folkelige forankring i Danmark af NGO-bistanden. Dette sker ved iværksættelse af en række tværgående initiativer, der har til hensigt at styrke forankringen af NGO-bistanden i bredden, men også målrettet særligt interessante ressourcegrupper. Hertil kommer, at regeringen som led i opfølgning på udmeldingen i En Verden til forskel i løbet af 2005 vil tage stilling til, om der herudover er behov for at træffe yderligere foranstaltninger for at styrke den folkelige forankring af NGO-bistanden. De fremadrettede tværgående initiativer indbefatter: At den videre opfølgning på målsætningerne i En Verden til Forskel vedrørende omfordelingen af midler fra rammerne til enkeltorganisationer gennemføres som forudset i 2006, hvor der i lighed med 2004 vil skulle ske en omfordeling på 5 pct. mellem rammeorganisationerne og andre samarbejdsformer. Omfanget af samarbejdet med rammeorganisationerne vil med virkning fra 2006 endvidere blive fastlagt på baggrund af de årlige konsultationer med rammeorganisationerne, hvor folkelig forankring på linie med andre parametre vi indgå i den samlede vurdering af organisationerne. Omfordelingen af midler vil ske mellem rammeorganisationerne indenfor den overordnede ramme afsat til rammeorganisationerne på finansloven. At der med afsæt i den gennemførte undersøgelse sker en videreudvikling af paradigmet for måling af folkelig forankring og bliver udarbejdet et konsolideret grundlag med fælles format og definitioner for rammeorganisationernes arbejde med folkelige regnskaber. Hensigten er at nå frem til en definition af standardiserede kriterier/parametre, som er tilstrækkeligt entydige til at udgøre en basis for systematiseret vurdering og samtidigt tilstrækkeligt brede til at dække mangfoldigheden af rammeorganisationernes folkelige arbejde. Paradigmet vil endvidere danne grundlag for de oplysninger, som NGO erne vil skulle forholde sig til i forbindelse med ansøgning om enkeltprojekter. At der i 2005 sammen med Projektrådgivningen søges gennemført et NGO-træf over temaet folkelig forankring, hvor NGO erne såvel store som små - og andre aktører involveret i dansk ulandsbistand kan præsentere og dokumentere resultater, dele viden og erfaringer samt diskutere og udvikle koncept og strategier. Træffet skal desuden give mulighed for oplysning om NGO-bistanden over for offentligheden, ligesom der vil være 19

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere