Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning"

Transkript

1 Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige værnsregler i dansk skattelovgivning også skal finde anvendelse ved udarbejdelsen af de opgørelser, som skal foretages i henhold til reglerne om CFC-beskatning. Spørgsmålet har givet anledning til overvejelser i såvel litteraturen som i rådgiverkredse, og for ganske nylig har Skatterådet i SKM SR taget stilling hertil. I anledning heraf tages problemstillingen op på ny i nærværende artikel. Det konkluderes, at gældende ret nok bedst kan udtrykkes således, at alle materielle danske skatteregler som udgangspunkt må anses for at finde anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst, medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til CFC-selskaber. 1. Introduktion CFC-reglerne for selskaber indebærer, at et moderselskab i visse tilfælde skal medregne indkomst oppebåret af et datterselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SEL 32. Formålet med reglerne er at hindre, at det danske skattegrundlag udhules som følge af, at finansielle/mobile aktiver og indkomst placeres i datterselskaber hjemmehørende i lavskattelande. 1 Kort fortalt finder de danske CFC-regler i SEL 32 anvendelse på selskaber eller foreninger mv. som nævnt i SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, når følgende tre hovedbetingelser er opfyldt: 1. Kontrolbetingelsen Selskabet eller foreningen er moderselskab for et andet selskab eller en anden forening mv. (datterselskabet), jf. definitionen i SEL 32, stk Indkomstbetingelsen Datterselskabets CFC-indkomst i indkomståret udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, jf. SEL 32, stk. 1, nr Aktivbetingelsen Datterselskabets finansielle aktiver udgør gennemsnitligt i indkomståret mere end 10% af selskabets samlede aktiver, jf. SEL 32, stk. 1, nr. 2. Hvis betingelserne for CFC-beskatning er opfyldt og hverken undtagelsesbestemmelserne eller dispensationsbestemmelsen kan bringes i anvendelse skal moderselskabet medregne datterselskabets samlede indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, såfremt datterselskabets indkomst er positiv, jf. SEL 32, stk. 1. Hvordan beløbet til medregning nærmere skal opgøres, fremgår af SEL 32, stk Der gives nedslag for datterselskabets danske og udenlandske skatter, jf. SEL 32, stk. 11. I henhold til SEL 32, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., opfyldes indkomstbetingelsen, hvis datterselskabets CFC-indkomst, opgjort efter SEL 32, stk. 4 og 5, i indkomståret udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter stk. 4 (i det følgende benævnt sammenligningsindkomsten). Systematisk anskuet, skal der således først fastlægges en sammenligningsindkomst efter SEL 32, stk. 4, derpå skal CFC-indkomsten opgøres efter SEL 32, stk. 4 og 5, og til sidst må det så vurderes, om CFC-indkomsten udgør mere end halvdelen af sammenligningsindkomsten. 2. Opgørelse af sammenligningsindkomsten og indkomsten til medregning For danske datterselskaber skal der ved opgørelsen af såvel CFC-indkomsten som sammenligningsindkomsten anvendes datterselskabets egen indkomstopgø- Dansk CFC-beskatning 255

2 relse uden fremførsel af underskud fra tidligere år. Dette fremgår direkte af ordlyden, jf. SEL 32, stk. 4, 1. pkt. I relation til opgørelserne af CFC-indkomsten og sammenligningsindkomsten for udenlandske datterselskaber, skal disse foretages efter danske skatteregler, med de modifikationer som fremgår af SEL 32, stk. 4. Dette følger ikke direkte af lovteksten, men af svar fra skatteministeren og lovbemærkninger. 2 I relation til opgørelsen af den indkomst hos CFC-selskabet, som moderselskabet skal medregne, hvis CFC-betingelserne er opfyldt, fremgår det heller ikke direkte af ordlyden, at danske skatteregler skal anvendes. Igen fremgår dette alene af diverse svar fra skatteministeren og lovbemærkningerne. 3 Heraf fremgår det således, at for danske CFC-selskaber opgøres indkomst til medregning hos moderselskabet på samme måde som ved opgørelsen foretaget til brug for det danske datterselskabs egen beskatning. For så vidt angår udenlandske CFC-selskaber, må der derfor foretages en særskilt opgørelse af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst på baggrund af danske regler. FSR danske revisorer har opfordret til, at det i bestemmelsens ordlyd eksplicit anføres, at opgørelsen skal baseres på danske regler. Det gælder både for så vidt angår opgørelsen af indkomsten til brug for CFCvurderingen og ved opgørelsen af den indkomst fra CFC-selskabet, som moderselskabet skal medregne. 4 Skatteministeren svarede FSR, at opgørelserne skal ske efter danske regler, men fandt det ikke nødvendigt at indsætte en eksplicit passage i bestemmelsen herom, idet der efter skatteministerens opfattelse ikke herskede tvivl herom Generelt om øvrige værnsreglers betydning ved CFCbeskatning Selvom indkomsten fra et udenlandsk CFC-selskab skal opgøres efter danske regler, er der i litteraturen blevet rejst tvivl om, hvorvidt det kan være rigtigt, at visse øvrige værnsregler i dansk skatteret skal finde anvendelse i forbindelse med opgørelsen af CFC-selskabets indkomst. Dette skyldes, at det umiddelbart kan forekomme anstrengt at anse udenlandske CFCselskaber for omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a og b, hvilket i en række værnsregler er oplistet som en forudsætning for den pågældende værnsregels anvendelse. 6 I forarbejderne til en række værnsregler er der direkte taget stilling til, om den pågældende værnsregel henholdsvis skal eller ikke skal finde anvendelse i relation til udenlandske CFC-selskaber. Et eksempel herpå er reglerne om tynd kapitalisering, der efter ordlyden finder anvendelse, hvis et selskab eller en forening er omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2j, 3a-5b, jf. SEL 11, stk. 1. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for skattepligtige omfattet af SEL 2, stk. 1, litra a. Da reglerne om tynd kapitalisering blev indført med vedtagelsen af L 101 (1997/98 2. samling), fremgik det af lovforslagets bemærkninger, at reglerne ikke skulle finde anvendelse på udenlandske datterselskaber omfattet af daværende SEL 32 om tvungen sambeskatning. Udenlandske datterselskaber omfattet af SEL 32, skal i henhold til bemærkningerne heller ikke indgå i den konsolidering, som skal foretages for danske datterselskaber og udenlandske frivilligt sambeskattede datterselskaber. 7 Selvom reglerne om tynd kapitalisering efterfølgende er blevet justeret, må det stadig, på baggrund af udsagnene i lovbemærkningerne, anses som gældende ret, at reglerne om tynd kapitalisering ikke finder anvendelse ved opgørelsen af et udenlandsk CFC-selskabs indkomst. 8 Reglerne om rentefradragsbeskæring i SEL 11 B (aktiv-testen) og 11 C (EBIT-testen), finder efter ordlyden anvendelse for selskaber, der er omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2j, 3a-6, 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens 21, stk. 4. Ligesom det er tilfældet med reglerne om tynd kapitalisering fremgår det her eksplicit af lovbemærkningerne, at SEL 11 B ikke omfatter udenlandske datterselskaber, der omfattes af CFC-reglerne i SEL Det samme må i øvrigt antages at gøre sig gældende i relation til SEL 11 C, idet bestemmelsen ifølge forarbejderne finder anvendelse på samme skattesubjekter som SEL 11 B. 10 At hverken SEL 11, 11 B eller 11 C finder anvendelse i relation til udenlandske CFC-selskaber, blev da også bekræftet af Skatterådet i det nyligt afsagte bindende svar SKM SR, hvor der blev lagt afgørende vægt på udsagnene herom i forarbejderne. Svaret gjaldt både opgørelsen i relation til indkomstbetingelsen og opgørelsen af indkomst til medregning hos moderselskabet. Forarbejderne til værnsreglen i LL 5 G, stk. 1, om "double dip" er et eksempel på den modsatte situation. Bestemmelsen finder efter sin ordlyd alene anvendelse på skattepligtige omfattet af SEL 1, FBL 1, KSL 1 og DBSL 1, stk. 2. Af bestemmelsens forarbejder fremgår imidlertid: 11 "Den foreslåede bestemmelse gælder efter sin ordlyd for fuldt skattepligtige personer og selskaber m.v., skattepligtige fonde m.v. efter fondsbeskatningslovens l. Herved finder den også anvendelse på selskaber m.v. omfattet af selskabsskattelovens 31 og 32." Citatet synes at illustrere, at skatteministeren generelt er af den opfattelse, at værnsregler også skal finde anvendelse ved opgørelse af indkomst i udenlandske sambeskattede- og CFC- 256 SR-SKAT 5/2014

3 beskattede selskaber, uanset at den konkrete værnsregels ordlyd ikke eksplicit medtager udenlandske skattesubjekter. Endelig findes der et eksempel på, at der direkte i værnsreglens ordlyd tages stilling til, om den pågældende værnsregel skal finde anvendelse på udenlandske CFC-selskaber. I forbindelse med vedtagelsen af L 84 (2010/11) blev det således i ordlyden eksplicit slået fast, at værnsreglen i ABL 4 A, stk. 3 (mellemholdingreglen) finder tilsvarende anvendelse for bl.a. udenlandske selskaber, hvis indkomst beskattes her i landet som følge af CFC-beskatning, jf. SEL 32 eller LL 16 H. Efter skatteministerens opfattelse var der med L 84 (2010/11) alene tale om præcisering af allerede gældende ret. 12 Skatteministeren havde da også allerede forud for fremsættelsen af L 84 (2010/11) oplyst, at et CFC-selskab, der ejer aktier i et mellemholdingselskab, ved anvendelsen af CFC-reglerne efter ministerens opfattelse skal anses for at eje aktier i et underliggende datterselskab direkte, hvis betingelserne i værnsreglen i ABL 4 A, stk. 3, i øvrigt er opfyldt. 13 FSR havde sat spørgsmålstegn herved, fordi det af ordlyden i ABL 4 A, stk. 3, fremgik, at reglen fandt anvendelse på selskaber omfattet af SEL 1 og 2, stk. 1, litra a. Uden nogen nærmere forklaring svarede skatteministeren, at værnsreglen i ABL 4 A fandt anvendelse, idet CFC-reglerne i SEL 32, stk. 5, nr. 4 og 5 henviser til aktier, der omfattes af ABL. Selvom der kan sættes spørgsmålstegn ved skatteministerens opfattelse, som den er kommet til udtryk ovenfor, forekommer det korrekt, at det i CFCreglerne generelt gældende princip at indkomsten i det udenlandske datterselskab skal opgøres efter danske regler kan medføre, at anvendelsesområdet for øvrige værnsregler i CFC-sammenhæng skal anses for at være bredere, end hvad der umiddelbart synes at følge af den pågældende værnsregels ordlyd. Endvidere kan der efter min vurdering argumenteres for, at en værnsregels henvisning til SEL 1 og SEL 2, stk. 1, litra a, ikke nødvendigvis udelukker, at værnsreglen kan finde anvendelse ved opgørelsen af et udenlandsk CFC-selskabs indkomst, da det er det danske moderselskab, som i sidste ende udgør det relevante skattesubjektet i henhold til beskatningen efter SEL Og det danske moderselskab er jo netop normalt omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a Udnyttelse af underskud under CFC-beskatning Det følger af SEL 32, stk. 9, at datterselskabets fremførte underskud medregnes ved moderselskabets indkomstopgørelse. Tilsvarende gælder underskud, der er overført fra andre selskaber som led i en sambeskatning eller andet regelsæt, hvorved underskud kan overføres. Datterselskabets fremførte og overførte underskud kan dog højst medregnes med et beløb svarende til underskuddet opgjort efter danske regler. Underskudsbestemmelsen i SEL 32, stk. 9, har i rådgiverkredse samt i litteraturen givet anledning til en række overvejelser. 16 For det første er det blevet drøftet, hvorvidt reglen om underskudsbegrænsning ved ejerskifte i SEL 12 D finder anvendelse under CFC-beskatning. For det andet er det blevet diskuteret, om SEL 12, stk. 2 der medfører, at underskud fra tidligere år højst kan fradrages i 60% af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. (2014) må antages at spille en rolle i CFC-sammenhæng. Endelig er der for det tredje blevet sat spørgsmålstegn ved, om det er en betingelse for underskudsudnyttelse under CFC-beskatning, at datterselskabets underskud fra tidligere år eller underskud fra andre sambeskattede selskaber rent faktisk er blevet anvendt til modregning i datterselskabets indkomst i det pågældende år efter udenlandske regler. Alle tre spørgsmål behandles i SKM SR, der således kaster lys over Skatterådets holdning hertil Underskudsbegrænsning ved ejerskifte Det fremgår ikke af lovteksten i SEL 32, stk. 9, om reglen om underskudsbegrænsning ved ejerskifte i SEL 12 D også finder anvendelse under CFCbeskatning. I stedet anfører lovteksten som ovenfor nævnt blot, at et CFC-selskabs fremførte underskud, og underskud overført fra andre selskaber som led i en sambeskatning, højst kan medregnes med et beløb svarende til underskuddet opgjort efter danske regler, jf. SEL 32, stk. 9, 3. pkt. Maksimeringen til "underskuddet opgjort efter danske regler" synes primært at indikere, at selve underskudsbeløbet skal fastsættes ud fra, hvilke udgifter der er fradragsberettigede, og ud fra hvilke indtægter der er skattepligtige, efter danske skatteregler. Det kan imidlertid ikke ud fra ordlyden udelukkes, at maksimeringsreglen også skal anses for at henvise til eksempelvis reglen om underskudsbegrænsning ved ejerskifte i SEL 12 D. 18 I SKM SR argumenterede spørger dog bl.a. for, at ordlyden i SEL 32, stk. 9, 3. pkt., alene henviser til den beløbsmæssige opgørelse af underskuddet. Da reglen om underskudsbegrænsning i SEL 12 D ikke angår selve den beløbsmæssige opgørelse af underskud, men alene sætter begrænsninger for den efterfølgende anvendelse af det opgjorte underskud, fandt spørger, at SEL 12 D ikke skal finde anvendel- Dansk CFC-beskatning 257

4 se i relation til udnyttelse af underskud under CFCbeskatning. Derudover argumenterede spørger for, at det skal fremgå direkte af en værnsregel, hvis denne skal finde anvendelse i relation til CFC-selskaber. Da dette ikke er tilfældet for så vidt angår SEL 12 D som efter ordlyden angår selskaber omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, eller 2, stk. 1, litra a. kunne SEL 12 D efter spørgers opfattelse heller ikke af den grund finde anvendelse på CFC-selskaber. SKAT afviste imidlertid begge spørgers argumenter. Således konstaterede SKAT først, at konsekvensen af ordlyden i SEL 32, stk. 9, og forarbejderne må være, at CFC-selskabets fremførte og overførte underskud højst kan medregnes med et beløb svarende til underskuddet opgjort efter danske regler, herunder underskudsbegrænsning ved ejerskifte, jf. SEL 12 D. Dernæst konstaterede SKAT, at man ikke var enig med spørger i, at det skal fremgå direkte af en værnsregel, hvis denne skal finde anvendelse i relation til CFC-selskaber. SKAT var således af den opfattelse, at alle materielle danske skatteregler som udgangspunkt skal anses for at finde anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst også værnsregler, selv om de i ordlyden alene henviser til selskaber omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens forarbejder eller lignende, at den ikke finder anvendelse i relation til CFC-selskaber. Skatterådet tiltrådte SKAT's indstilling og begrundelse. 19 Skatterådets afgørelse forekommer efter min opfattelse korrekt, bl.a. fordi der, som anført i afsnit 3 ovenfor, kan argumenteres for, at en værnsregels henvisning til SEL 1 og SEL 2, stk. 1, litra a, ikke nødvendigvis udelukker, at værnsreglen kan finde anvendelse ved opgørelsen af et udenlandsk CFC-selskabs indkomst, da det er det danske moderselskab, som i sidste ende udgør det relevante skattesubjekt i henhold til beskatningen efter SEL 32. I den forbindelse kan der hentes støtte i lovbemærkningerne til SEL 32 samt bestemmelsens historik Underskudsbegrænsning efter "60%- reglen" Som nævnt ovenfor, har indførelsen af SEL 12, stk. 2 der medfører, at underskud fra tidligere år højst kan fradrages i 60% af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger et grundbeløb på kr. (2014) givet anledning til spørgsmål i relation til CFC-beskatning. Hverken lovbestemmelsens ordlyd, lovbemærkningerne eller de svar, som skatteministeren afgav under lovforslagets behandling, omtaler, hvorvidt den i SEL 12, stk. 2, indførte begrænsning, har betydning i relation til underskudsbestemmelsen i CFC-reglerne. Som anført ovenfor, fremgår det direkte af lovteksten i SEL 32, stk. 9, 3. pkt., at et CFC-selskabs fremførte underskud, og underskud overført fra andre selskaber som led i en sambeskatning, højst kan medregnes med et beløb svarende til underskuddet opgjort efter danske regler. I lighed med det ovenfor anførte, om underskudsbegrænsningsreglerne ved ejerskifte i 12 D, synes det dog mest oplagt at konkludere, at også den nye underskudsbegrænsningsregel i SEL 12, stk. 2, må have betydning ved medregning af CFC-selskabets fremførte underskud hos moderselskabet, idet opgørelsen som udgangspunkt skal ske efter danske regler. Denne konklusion kom SKAT også frem til i SKM SR på baggrund af en lignende begrundelse. Skatterådet tiltrådte såvel begrundelse som indstilling. Når det først er konstateret, at SEL 12, stk. 2, kan have betydning ved CFC-beskatning, må det herefter vurderes, hvordan underskudsbegrænsningen konkret skal finde sted. Af SEL 31, stk. 3, fremgår, at SEL 12, stk. 2, gælder samlet for de sambeskattede selskaber. Selskaber, der deltager i en sambeskatning, har dermed kun én fælles bundgrænse i sambeskatningen. Hvad dette betyder i CFC-sammenhæng, synes ikke at stå helt klart. I SKM SR argumenterede både spørger og SKAT for, at CFC-selskabets indkomst først skal medregnes hos moderselskabet, og at den maksimale nedbringelse af indkomsten ved brug af underskud fra tidligere år, derefter beregnes på baggrund af den samlede skattepligtige indkomst i sambeskatningen. Skatterådet tiltrådte SKAT's indstilling og begrundelse, hvilket forekommer fornuftigt Krav om udenlandsk anvendelse af underskuddet Det synes ikke at stå helt klart, om det er et krav for underskudsudnyttelse eller -overførsel efter SEL 32, stk. 9, at datterselskabets underskud fra tidligere år eller underskud fra andre sambeskattede selskaber rent faktisk er blevet anvendt til modregning i datterselskabets indkomst i det pågældende år efter udenlandske regler. Henset til bestemmelsens ordlyd synes en del at trække i retning af, at et sådant krav gør sig gældende, i hvert fald for så vidt angår underskud fra andre sambeskattede selskaber: "Ved moderselskabets indkomstopgørelse medregnes datterselskabets fremførte underskud. Tilsvarende gælder underskud, der er overført fra andre selskaber, som led i en sambeskatning " [egen understregning]. Noget lignende synes at kunne udledes af skatteministerens svar til FSR optrykt i SKM DEP: "Den indkomst, som moderselskabet skal medregne, nedbringes i det 258 SR-SKAT 5/2014

5 omfang datterselskabets underskud fra tidligere år eller underskud i sambeskattede selskaber nedbringer datterselskabets indkomst." [egen understregning]. 22 I SKM SR kom SKAT, på baggrund af bestemmelsens ordlyd, da også frem til, at underskud i sambeskattede selskaber faktisk skal være anvendt til at nedbringe CFC-selskabets indkomst opgjort efter udenlandske regler. Til støtte herfor henviste SKAT endvidere til de anvendte formuleringer i SKM SR, hvor Skatterådet havde forholdt sig til en række spørgsmål om samspillet mellem dagældende britiske regler om "group relief" og de danske CFC-regler. 23 Herefter behandlede SKAT spørgsmålet om, hvorvidt et lignende krav gør sig gældende i forhold til datterselskabets egne underskud fra tidligere år. Henset til forskellen på ordlyden i henholdsvis 1. pkt. og 2. pkt. i SEL 32, stk. 9, fandt SKAT, at der ikke kan stilles krav om, at CFC-selskabets egne underskud fra tidligere år faktisk er blevet brugt til at nedbringe datterselskabets indkomst efter udenlandske regler. Skatterådet tiltrådte SKAT's indstilling og begrundelse, hvilket igen forekommer korrekt henset til bestemmelsens ordlyd. Det ville da også være uhensigtsmæssigt, hvis der skulle gælde et krav om, at datterselskabets egne underskud fra tidligere faktisk er blevet brugt til at nedbringe datterselskabets indkomst opgjort efter udenlandske regler for, at datterselskabsindkomsten til medregning hos det danske moderselskab kan nedbringes hermed. I en situation, hvor CFC-selskabets skattepligtige indkomst, opgjort efter udenlandske regler, i et indkomstår bliver mindre end indkomsten opgjort efter danske regler, vil der ikke efter udenlandske regler være det samme behov for at anvende underskud, som efter danske regler. Såfremt et sådant krav gjorde sig gældende, ville indkomst fra CFC-selskabet således komme til beskatning i Danmark, selvom der var rigeligt med underskud til fremførsel hos datterselskabet Konklusion og retspolitiske overvejelser Samlet set er det min opfattelse, at gældende ret nok bedst kan udtrykkes således, at alle materielle danske skatteregler som udgangspunkt finder anvendelse ved opgørelsen af et CFC-selskabs indkomst (inklusive værnsregler som i ordlyden alene henviser til skattesubjekter som nævnt i eller omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a), medmindre det specifikt fremgår af den pågældende regel, dens lovforarbejder eller lignende, at reglen ikke er tiltænkt at skulle finde anvendelse i relation til udenlandske CFC-selskaber. Dette må formentlig gælde både ved vurderingen af, om indkomstbetingelsen er opfyldt, og ved selve medregningen af CFC-selskabets indkomst hos moderselskabet, da opgørelserne i begge henseender skal baseres på danske skatteregler. I relation til fremførsel og udnyttelse af CFC-selskabets underskud må det i den forbindelse antages, at de efter dansk ret almindeligt gældende regler om underskudsbegrænsning f.eks. SEL 12 D angående ejerskifte og "60%-reglen" i SEL 12, stk. 2 også finder anvendelse under CFC-beskatning. Dette synes da også at være en hensigtsmæssig retsstilling, idet der i modsat fald ville foreligge en åbenbar mulighed for at omgå CFC-reglerne ved at erhverve et udenlandsk underskudsselskab. I den internationale litteratur er der således også blevet argumenteret for, at betingelserne for fremførsel og udnyttelse af underskud i en CFC-kontekst bør være de samme som de betingelser, der generelt gælder i en ren national sammenhæng. 25 Mere generelt skal det bemærkes, at det blandt lande med CFC-lovgivning er ganske normalt, og givetvis også nødvendigt, at CFC-selskabets indkomst skal opgøres efter de almindelige interne regler i moderselskabets domicilland. 26 Ikke desto mindre vil det efter min mening være hensigtsmæssigt i SEL 32 eksplicit at præcisere, at opgørelsen skal ske på baggrund af danske regler. I samme moment kunne det med fordel overvejes eksplicit at anføre, hvilke øvrige værnsregler i skattelovgivningen, der skal finde anvendelse ved opgørelsen af CFC-selskabets indkomst. Den nuværende retsstilling, hvor man er nødsaget til at granske den enkelte værnsregels lovforarbejder mv. for at finde ud af, om den pågældende regel finder anvendelse under CFC-beskatning, forekommer således ikke hensigtsmæssig. Noter 1 Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser 1, nr. 9, L 35 (1994/95). En på flere punkter lignende bestemmelse om CFC-beskatning for fysiske personer og dødsboer findes i LL 16 H. I nærværende artikel behandles kun reglerne for selskaber mv. 2 Jf. skatteministerens svar på henvendelse fra FSR danske revisorer, bilag 26, L 213 (2006/07). Se endvidere skatteministerens svar på henvendelse fra FSR, bilag 15, L 23 (2008/2009), samt bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 1, nr. 20, L 81 (2012/2013). At dette også var tilfældet efter de tidligere regler, fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 11, nr. 16, L 99 (2001/ samling). Se endvidere skatteministerens svar på henvendelse fra FSR, bilag 79, L 99 (2001/ samling). Dansk CFC-beskatning 259

6 3 Se note 2. 4 Jf. henvendelse fra FSR, bilag 6, L 23 (2008/2009). 5 Jf. skatteministerens svar på henvendelse fra FSR, bilag 15, L 23 (2008/2009). 6 Jf. Jakob Bundgaard i Niels Winther-Sørensen et al.: Skatteretten 3, 2013, p For kritik af den manglende koordinering af danske værnsregler se Lars Cort Hansen, SU Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 2, stk. 1, L 101 (1997/98 2. samling). 8 Jf. Michael Tell: Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter, 2012, p. 54. Se også Jakob Bundgaard, SU samt Niels Josephsen, SU Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 1, nr. 5, L 213 (2006/07). Overraskende nok anfører Sara Stentz Zahle & Søren Steenholdt i SR-Skat, 2007, pp , at SEL 11, 11 B og 11 C finder tilsvarende anvendelse i relation til CFC-selskaber. Synspunktet kan ikke tiltrædes. 10 Se også Michael Tell: Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter, 2012, p. 164 og Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser 2, nr. 1, L 118 (1995/96). 12 Jf. skatteministerens svar på henvendelse fra FSR, bilag 6, L 84 (2010/11). 13 Jf. skatteministerens svar på henvendelse fra FSR, optrykt som SKM DEP. 14 Se også Peter Koerver Schmidt: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp Jf. SKM SR og skatteministerens svar på spørgsmål fra FSR angående L 213 (2006/07) optrykt som SKM DEP. 16 Se Peter Koerver Schmidt: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp med henvisninger. 17 De væsentligste begrundelser og konklusioner er omtalt i de følgende afsnit. For en mere uddybende gennemgang af sagens faktum mv. henvises til selve afgørelsen. Se i øvrigt også Kim Wind Andersen i SU, Se i denne retning Kim Wind Andersen, UfS Spørgsmål 3 i det bindende svar angik, hvorvidt transparensreglen i SEL 12 D, stk. 5, skulle finde anvendelse i den pågældende situation. Spørgsmålet skal ikke forfølges nærmere her. 20 Om bestemmelsens historik, herunder særligt betydningen af den tidligere formulering af SEL 32, stk. 4, se Peter Koerver Schmidt: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp Se evt. til illustration regneeksemplerne udarbejdet af spørger i anmodningen om det bindende svar. 22 Se i øvrigt Lars Nyhegn-Eriksen, R&R, 2007, nr. 8, pp For yderligere omtale af denne afgørelse se Peter Koerver Schmidt: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp Det må medgives, at et noget tilsvarende argument kan fremføres mht. behovet for at overføre underskud til et CFC-selskab fra andre sambeskattede selskaber. I den forbindelse synes der dog at være mere udtalte administrative og omgåelsesmæssige grunde til at kræve, at underskud i andre sambeskattede selskaber faktisk skal være anvendt til at reducere CFC-selskabets indkomst. 25 Jf. Brian Arnold: The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison, 1986, p Jf. Mattias Dahlberg & Bertil Wiman: Cahiers de droit fiscal international, 2013, General Report, p. 38. Se også Brian Arnold & Patric Dibout: Cahiers de droit fiscal international, 2001, General Report, p. 58, samt OECD Report: Controlled Foreign Company Legislation, 1998, pp SR-SKAT 5/2014

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser

Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Senior Associate, CORIT Advisory P/S

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget

Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Nulskatteselskaber lovforslag vedtaget i Folketinget Kære læser Folketinget har nu vedtaget lovforslaget om skærpelse af indsatsen mod nulskatteselskaber samt en række andre selskaber. Trods usædvanlig

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company

CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company Copenhagen Business School 2014 Afleveret den 14. april 2014 Juridisk Institut Master i SKAT - studiet Afgangsprojekt CFC-beskatning CFC-taxation Controlled Foreign/Financial Company Forfatter: David L.

Læs mere

Tjekliste til brug ved national sambeskatning

Tjekliste til brug ved national sambeskatning Tjekliste til brug ved national sambeskatning Sådan bruger du tjeklisten: I tjeklisten kan du se, hvilke spørgsmål/forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med den obligatorisk nationale sambeskatning.

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 486 Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 903 Af Ph.d.-stipendiat, Peter Koerver Schmidt, CBS, Juridisk Institut og Tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen har fokus på dispensationsbestemmelsen

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Aktionærlån aktuel praksis

Aktionærlån aktuel praksis - 1 06.11.2014-12 (20140318) Aktionærlån Aktionærlån aktuel praksis Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen. Retssikkerhedskonference

Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen. Retssikkerhedskonference Manglende koordinering af skatteret og civilret i lovgivningsprocessen Retssikkerhedskonference 4.11. 2009 Jakob Bundgaard Lektor, Ph.D., CBS Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT)

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod?

Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod? Lovhjemmel i DSKL 6 til medregning af en efterlevende ægtefælles boslod? af lektor, cand. jur., Ph.D., Rasmus Kristian FeldthusenDet Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Indledning Ved lov nr.

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR - 1 Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM2016.459.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1

Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1 Subjektiv skattepligt for selskaber: Registrerings- og hovedsædekriteriet i SEL 1 af af Michael Tell, ph.d., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres anvendelsen af henholdsvis

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 253 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 625 Af Jakob Bundgaard, ph.d., partner i advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere