FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /2010-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5"

Transkript

1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr / Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det officielle referat. Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2010 Dato: Onsdag den 25. august 2010 kl Sted: SKAF s mødelokale, Niels Hemmingsens Gade 12, 4., 1153 Kbh. K. Deltagere: Afbud: Formand Lars Bonde Eriksen, næstformand Gert Nielsen, kasserer Ruth Holm, Ingolf Lindmark Olsen, Susanne Winkler Hansen (fra kl ), Lars Arly Rasmussen, seniorformand Steffen Lunn, sekretariatsleder Birthe Bendtsen og seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard. Janne Lyng Lundager (pga. ferie). Redigeret referat Sager til beslutning Aftaleforhandlinger i 2010 Lars Bonde resumerede forløbet frem til dette møde, hvor forslag til aftalekrav OK 11 var blevet debatteret i en mailgruppe, hvor såvel hovedbestyrelsesmedlemmer som tillidsrepræsentanter var fremkommet med synspunkter på fire udmeldte temaer. På baggrund af de tidligere drøftelser i hovedbestyrelsen havde formandskab og sekretariat udarbejdet det udkast til TAT s aftalekrav, der blev udsendt til hovedbestyrelsen til afsluttende behandling på dette møde. Formanden takkede sekretariatet for det gedigne arbejde, der var lagt i behandlingen og formulering af aftaleudkastet. Herefter gik hovedbestyrelsen over til den afsluttende behandling af forslaget. Der blev foretaget enkelte (små) rettelser og tilføjelser, hvorefter hovedbestyrelsen godkendte notatet som foreningens krav til de kommende aftaleforhandlinger. Hovedbestyrelsen besluttede endvidere i fortsættelse af et tidligere givet tilsagn herom at et redigeret notat lægges på hjemmesiden, og at der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne herom. Når kravene i løbet af næste uge er afgivet til CO10, vil sekretaria- 1

2 tet færdiggøre et udkast til offentliggørelse af kravene. Udkastet rundsendes pr. mail til hovedbestyrelsen med en kort svarfrist. Artikler til hjemmesiden Hans-Jørgen konstaterede, at der fortsat mangler et flow i artiklerne til hjemmesiden. Hans-Jørgen nævnte, at Seniorafdelingen den havde udsendt et nyhedsbrev, hvori Steffen har redegjort for SC s [Statspensionisternes Centralforenings] aftalekrav. (Den pågældende artikel kan findes på hjemmesiden under menuen ARTIKLER (Aftaleforhandlinger). Lars Bonde oplyste, at han og Max Nørgaard (Fiskeridirektoratet) er i færd med at udarbejde materiale til en præsentation af Fiskeridirektoratet. Gert oplyste, at han har en aftale med Jeanette Schultz, Folketingets Ombudsmand, om en præsentation af institutionen. Hovedbestyrelsen besluttede, at præsentationerne prioriteres som 1) Folketingets Ombudsmand og 2) Fiskeridirektoratet. Lars Bonde oplyste, at han havde en artikel på vej omkring ØkonomiServiceCentret (ØSC), og Ingolf arbejder på en artikel om FTF s lederpejling. Lars Bonde og Gert ønsker, at der udarbejdes en serie artikler om besparelser mv. i relation til Finanslov 2011 og aftaleforhandlingerne. Endvidere vurderes det, om der kan skrives artikler på baggrund af Lønkommissionens rapport. Hans-Jørgen bad om, at artikler til hjemmesiden fortsat sendes til ham med henblik på offentliggørelse. Sager til orientering Etablering af de administrative servicecentre Lars og Birthe orienterede om, at der skal ske reduktioner i Økonomistyrelsen, hvor der er store budgetproblemer. Følgegruppen i CFU var indkaldt til møde den med henblik på en orientering forud for udmelding til personalet i styrelsen den Økonomistyrelsen har oplyst, at den normale personaleomsætning (ca. 15 % årligt) er reduceret til 4-5 %, hvorfor man ikke kan klare reduktionerne ved naturlig afgang. Der skal ske en reduktion på 38 årsværk i indeværende kalenderår, men vi ved endnu ikke, hvor mange overenskomstansatte (inkl. AC ere) eller tjenestemænd, der vil blive afskediget. Birthe havde på CFU s møde med styrelsen fået oplyst, at man ikke ville anvende rammeaftalen om senior- og fratrædelsesordninger i den nuværende situation. Der var på mødet blevet spurgt, hvordan man i fremtiden skal motivere medarbejdere til at gå ind i 2

3 projekter (som eksempelvis etablering af administrative servicecentre mv.), når man umiddelbart efter at havde modtaget medarbejdere fra en række styrelser, gik i gang med at gennemføre afskedigelser. Lars Bonde gjorde over for hovedbestyrelsen opmærksom på, at han i lyset af de reduktioner, der skal gennemføres i ØSC så kort efter, at det er etableret - fandt en stor del af argumentationen omkring sikring af personale mv. for hul og grænsende til uvederhæftig. Birthe orienterede om, at der nu arbejdes på at etablere en ny koncernfælles personaleenhed i Finansministeriet. Lars Bonde vil spørge til sagen i næste følgegruppemøde i Personalestyrelsen. Nedskæringer i Plantedirektoratet Birthe orienterede om, at der nu var truffet beslutning om nedlæggelse af endnu et laboratorium i Plantedirektoratet, og at ledelsen havde besluttet at afskedige samtlige medarbejdere i det pågældende laboratorium, herunder 4 TAT er, der vil blive afskediget med rådighedsløn/ventepenge. Birthe oplyste, at der i forbindelse med afskedigelserne i Frølaboratoriet før sommerferien blev indgået aftaler om frivillig fratræden for 3 af TAT s medlemmer. Den varslede lukning af det andet laboratorium har fået de medlemmer, der indgik aftaler om frivillig fratræden, til at fortryde, at de indgik aftalerne! Birthe oplyste, at de pågældende har indgået frivillige aftaler, der er underskrevet af dem selv, styrelsen og TAT, at det fremgår af aftalerne, at de er til fuld og endelig afgørelse, og at disse aftaler - på baggrund af 2 højesteretsdomme derfor står ved magt og ikke kan ændres. Birthe oplyste, at hun på forespørgsel fra et par af de medlemmer, der nu rammes af afskedigelser, havde orienteret dem om, at ledelsen kunne pålægge de pågældende at instruere andre medarbejdere om de opgaver, der fortsat skal løses. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hovedbestyrelsesseminar på Højstrupgaard Der er aftalt seminar og hovedbestyrelsesmøde på Højstrupgaard i Helsingør fra 28. september 2010 kl til 29. september 2010 kl Lars Bonde oplyste, at der på seminaret skulle arbejdes med en revision af visionspapiret, og at der skulle fastlægges rammer og tidsplan mv. for et fremtidigt sekretariatsfællesskab. Lars Bonde konstaterede, at de hidtidige drøftelser med (mindre) organisationer) om etablering af et sekretariatsfællesskab var slået fejl, og at der mere eller mindre er tale om sidste skud i bøssen for at sikre TAT s medlemmer en fortsat professionel service. Der skal sigtes mod en etablering af et nyt sekretariatsfællesskab pr

4 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Brunchmøde 9. november 2010 Birthe oplyste, at der var udsendt indbydelse til brunchmøde 9. november 2010 på FU- HU. Emnet er Trivsel og arbejdsglæde. Oplægsholder er Allan René Olesen, trivselskonsulent og foredragsholder, Addfocus. Pr. dato er der modtaget 42 tilmeldinger. Birthe rykkede hovedbestyrelsesmedlemmerne for deres (evt. tilmelding). Susanne meldte sig umiddelbart. Fyraftensmøde FTF Region Hovedstaden FTF Region Hovedstaden har indbudt til fyraftensmøde tirsdag den 14. september 2010 kl Mødet holdes i Vanløse Kulturhus. Emnet er Viljen til den gode arbejdsplads. Oplægsholder er idrætspsykolog Jens Hansen. Det er gratis at deltage. TAT har sendt indbydelsen ud med nyhedsbrev til de aktive medlemmer og opfordret til hurtig tilmelding, da der plejer at blive udsolgt hurtigt og det går efter først til mølle princippet. Birthe oplyste, at vi har fået 9 medlemmer med på fyraftensmødet. Udpegning som CO10 repræsentant i FTF udvalg. CO10 har skullet udpege en repræsentant og en suppleant til 4 interne udvalg i FTF. Lars Arly Rasmussen er efter indstilling fra TAT blevet udpeget som suppleant til FTF s udvalg om arbejdsliv. Som medlem af udvalget har CO10 udpeget et medlem af Politiforbundet. De udpegede har pligt til at informere CO10 om det arbejde, der foregår i udvalgene. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Nyt fra tovholderne Susanne oplyste vedrørende uddannelse, at hun og Birthe har tilmeldt sig en eftermiddag med en præsentation af række mulige foredragsholderemner på Bernstorff Slot i Charlottenlund, der samtidig vil præsentere slottet som konferencested. Lars Arly oplyste omkring arbejdsmiljø, at han skal deltage i et kursus omkring arbejdsmiljøorganisering. Ingolf oplyste vedrørende lederområdet, at han agter at deltage i den kommende Velfærdens Innovationsdag, der afholdes

5 Den statslige ferieaftale er ændret Hans-Jørgen orienterede om, at den statslige ferieaftale af 9. november 2005, der i 17 indeholder en særregel vedrørende pensionering og forudgående sygefravær, nu er ændret. EU-Domstolen har i en dom af 10. september 2009 fastslået, at arbejdsdirektivets artikel 7 skal fortolkes således, at retten til betalt ferie ikke bortfalder, når en arbejdstager har været syg inden for hele eller dele af referenceperioden og rent faktisk ikke har haft mulighed for at gør brug af retten til betalt ferie. EU-dommen har den konsekvens, at den ovenfor nævnte 17 i den statslige ferieaftale er i strid med EU-domstolens fortolkning. 17, stk. 1 handler om, at tjenestemænd (og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder), der har været syg forud for afsked med ret til pension, ikke optjener ferie eller feriegodtgørelse i sygeperioden. Efter stk. 2 bortfaldt retten til feriegodtgørelse for optjent ferie i samme eller foregående år også, medmindre der var tale om overført ferie fra tidligere år. Personalestyrelsen har udsendt cirkulære nr af om Ændring af aftale om ferie (ophævelse af 17) med ikrafttrædelse den 30. juni TAT har udsendt tat meddelelse om bortfaldet af særreglen om pensionering og forudgående sygefravær. Der henvises i øvrigt til denne meddelelse, der findes på hjemmesiden under Tillidsmandshåndbogen. TAT er tilfreds med, at ferieaftalens 17 nu er ophævet, fordi den har givet anledning til megen frustration blandt medlemmer, der gennem årene er blevet afskediget på grund af helbredsmangler. Efter sigende var begrundelsen for den nu ophævede bestemmelse, at de pågældende tjenestemænd m.fl. var berettiget til pension i forbindelse med afskedigelsen, og derfor ikke havde behov for ferie. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Økonomi Der er udsendt en balance pr. 31. juli Ruth orienterede på baggrund af oversigten om, at regnskabet følger det lagte budget, og at der er en forventning om, at vi ved årsskiftet kommer i mål indenfor den afsatte ramme. Eventuelt Steffen orienterede om, at pensionisternes/seniorernes adgang til særlige oplysninger på hjemmesiden nu ligger under den særlige menu SENIORER. Han orienterede endvidere om, at han over for sin bestyrelse havde tilkendegivet, at det er hans agt som seniorformand at arbejde med faglige spørgsmål, men at han ikke er interesseret i udflugter mv.. Hvis der er andre i seniorbestyrelsen, der ønsker at denne aktivitet skal fortsætte, må de 5

6 selv tage initiativer til planlægning og gennemførelse. Det havde han allerede tilkendegivet på generalforsamlingen i februar Gert gjorde opmærksom på, at det er ved at være på tide at planlægge tidspunktet for Tillidsmandsmøde Birthe vil til næste hovedbestyrelsesmøde udarbejde forslag til mødekalender 2011, herunder tillidsmandsmøde, således at hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om tidspunktet. Lars Arly spurgte, om sekretariatet havde modtaget meldinger om, at Beskæftigelsesministeriets departement ville opsige den lokale TAT-lønaftale i Arbejdstilsynet. Det kunne sekretariatet ikke bekræfte. Mødet sluttede kl Godkendt på hovedbestyrelsesmøde nr. 6/ september 2010 Lars Bonde Eriksen formand 6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere