Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. OK Lederreform. 4. Reaktionspatruljer. 5. Repræsentation i Lån & Spar Banks bestyrelse og lokalråd. 6. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Ina Nikolajsen (Domstolenes Tjenestemandsforening), der mødte som suppleant for Pia Brostrøm. Der forelå afbud fra Henrik Schwarz, Steen Vedsted Sørensen og Poul-Erik Olsen, der deltog i anden mødeaktivitet. Forbundsformanden ønskede at tilføje 2 punkter, Personalepolitisk Udvalg (PPU) og Hash som tema-emne i næste udgave af fagbladet DANSK POLITI under punktet Meddelelser, hvilket blev imødekommet af Hovedbestyrelsen. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 til godkendelse (revideret udgave udsendt den 7. januar 2014). Ingen indsigelser modtaget. 1.

2 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 18. december 2013 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: OK15 (j.nr ). Status på OK-15. Der blev givet en orientering om status på OK-15, idet CO-10 d afholder 12/12 seminar som forberedelse til OK-15. Herunder skal drøftes langsigtede mål, mulige krav til OK-15 samt planlægning af CO-10 konference d Politiforbundets nedsatte OK-15 udvalg aktiveres og der afholdes møde i udvalget d Taget til efterretning. Næstformand Claus Hartmann orienterede som supplement til forhandlingsudvalgsmødet, at det nedsatte OK-15 udvalg nu var indkaldt til det første møde d. 20. januar 2014 kl Hovedbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret om udvalgets arbejde. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 3: Lederreform (j.nr ). Status på Lederreformen. Der blev givet en status på lederreformen, herunder fremlæggelse af udkast til yderligere et lederbrev til udsendelse snarest. Forhandlingsudvalget havde en drøftelse om status, særligt i forhold til anvisning af passende stillinger som kollegaerne ikke selv mener er passende. Der er i enkelte kredse udsendt skrivelse til lederne, hvor der er 4 dage for den enkelte til fremsendelse af høringssvar, hvilket anses for uhensigtsmæssigt i forhold til processen. Det fremlagte udkast til lederbrev blev godkendt og udsendes snarest. Lederbrev 6 er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt indledte drøftelserne med henvisning til det udsendte lederbrev af d. 7. januar Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af status, herunder blev det afklaret, at 2.

3 - Ledere, som ikke vil kunne tilbydes en passende stilling, vil i forbindelse med indplaceringssamtalerne modtage et høringsbrev med tilbud om en ikke-passende stilling med overgangsordning og har herefter 14 dages frist for afgivelse af høringssvar med hensyn til om de ønsker at overtage den ikke-passende stilling eller vil kræve sig afskediget. - Ledere, der allerede forud for indplaceringsaftalerne har været i dialog med ledelsen og som på baggrund af denne dialog, har modtaget et tilbud om en ikkepassende stilling med overgangsordning kan ikke kræve en 14 dages frist men bør dog have en vis frist til at overveje tilbuddet. 2 4 dage må anses for passende. - Lokallønsmidler må ikke anvendes med det formål at sikre manglende lønudvikling (i overgangsordningen sættes lønudviklingen som bekendt i stå indtil lønnen i den nye stilling har nået niveauet for den hidtidige lederstilling idet udligningstillægget dog senest bortfalder i 2019) Der var endvidere en drøftelse om specialkonsulent- og konsulentstillinger og finansieringen heraf, ligesom der var en drøftelse i forhold til kollegaer, der har fået tilbudt ikke passende stillinger og deres fremadrettede muligheder. Efter afklarende status på lederreformen og en overordnet status i kredsene blev orienteringen taget til efterretning. Ad 4: Reaktionspatruljer (j.nr ). Udviklingen omkring reaktionspatruljer. Der blev givet en orientering om på udviklingen omkring reaktionspatruljer, idet det er stærkt bekymrende, at det er konstateret, at der fortsat arbejdes og planlægges for uddannelse og etablering af sådanne selv om Politiforbundet fortsat ikke er inddraget i processen. Der er møde i Beredskabsstaben d , hvor emnet vil blive drøftet, idet der i lyset af massakren på Utøya er et krav om øget beredskab generelt. Politiforbundet forventer inddragelse i processen i forhold til miljø- og sikkerhedsmæssige perspektiver. Taget til efterretning. Forbundssekretær Flemming Olsen orienterede om status og oplyste, at Hovedbestyrelsen løbende vil blive holdt orienteret, ligesom der senere vil blive mulighed for en generel drøftelse. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.

4 Ad 5: Repræsentation i Lån & Spar Banks bestyrelse og lokalråd (j.nr ). Repræsentation i Lån & Spar Banks bestyrelse og lokalråd er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede i tilknytning til generalforsamling og repræsentantskabsmøde i Lån og Spar Bank d. 17. marts 2014 om, at Politiforbundet skal udpege medlemmer til repræsentantskab, bestyrelse og lokalråd. Henset til hovedbestyrelsens beslutning ved konstitutionen i august 2013, hvor Lån og Spar Banks repræsentation var gældende perioden ud (til marts 2014), er de respektive foreninger kontaktet med henblik på gen- eller nyudpegning i Lokalrådene. Endelig indstilling til repræsentation i Lån og Spar Bank, der forelægges på generalforsamling og repræsentantskabsmødet d. 17. marts 2014 blev forelagt Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tog indstillingen til efterretning. Ad 6: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Forbundsformanden og sekretariatschefen deltog i Rigspolitichefens nytårsparole d. 2. januar Rigspolitichefen omtalte en positiv tilgang til samarbejdet med Politiforbundet, ligesom der var fokus på politiets beredskab. Forbundsformanden har deltaget i et møde med justitsminister Karen Hækkerup og konstitueret departementschef Carsten Vollmer d. 10. januar På mødet blev særligt drøftet Politiforbundets rolle i PET-sagen, ligesom Justitsministeren gav udtryk for stor interesse i forhold til Politiforbundets syn på dansk politi fremadrettet. Justitsministeren tog imod en invitation til deltagelse på hovedbestyrelsesmødet d. 26. februar I tilknytning til Politiforbundets klage til DR s bestyrelse over DR-udsendelsen Hvad du ikke vidste om Danmark Politiklager, der blev vist onsdag d. 27. november 2014 kl på DRdk, er der d. 7. januar 2014 modtaget svarskrivelse fra DR s fakta redaktør Anders Thomsen, der på ingen punkter imødekommer Politiforbundets klage. Afgørelsen kan påklages til Pressenævnet inden 4 uger, hvilket forhandlingsudvalget har besluttet at gøre set i lyset af sagens betydning samt de massive tilkendegivelser herom. I tilknytning til drøftelserne omkring Tjenestefrihed til organisationsarbejde, blev der orienteret om status, idet der har været afholdt møde med Rigspolitiet. Der afholdes møde med de faglige organisationer i marts måned og nye retningslinjer vil blive forelagt i udkast før sommerferien således, at endelig implementering kan ske med virkning fra d. 1. januar

5 Endelig blev der orienteret om, at der i næste udgave af fagbladet DANSK POLITI vil hash være et tema-emne. Emnet tages op som følge af at flere kollegaer offentligt har tilkendegivet positiv tilgang til legalisering af hash. Politiforbundets generelle holdning er uændret og der henvises i øvrigt til Politiforbundets retspolitiske profil. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager havde følgende meddelelser: I tilknytning til Facility Management er der aftalt møde med Rigspolitiet og COOR i februar måned 2014, hvorfor hovedbestyrelsesmedlemmerne er anmodet om senest medio januar måned 2014 at fremkomme med positive og negative input vedrørende COOR s håndtering af opgaveporteføljen i forhold til den indgåede kontrakt på området. Der er modtaget få tilbagemeldinger som vil blive fremlagt på mødet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: Opmærksomheden blev henledt på Politiforbundets evaluering af politiaspiranternes moduluddannelse. Politiforeningerne har svarfrist frem til d. 1. februar 2014 og da der er modtaget få returmeldinger, er der udsendt en ny henvendelse mere til politiforeningerne. I tilknytning til Rigspolitiets Personalepolitiske Udvalg (PPU) blev der orienteret om, at der afholdtes møde d. 14. januar Den varslede trivselsundersøgelse kommer også til at indeholde spørgsmål vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Samlet set er det tanken at indsnævre spørgsmålene i APV-undersøgelse, Ledelsesevaluering og Trivselsundersøgelse fra 180 til 110 spørgsmål. Medarbejdersamtaler (MUS) og Lederudviklingssamtaler (LUS) gennemføres i perioden fra d. 1. april til 1. juli 2014, og IT-delen bliver mere brugervenlig. Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg til dagsordenen og afsluttede derefter mødet. Opmærksomheden blev henledt på, at formandsskabet afholder videobriefing d. 6. februar 2014 kl Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d. 26. februar 2014 kl i forbundshuset. For referat Svend-Erik Jakobsen 5.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2008 er redigeret til brug for

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013

Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013 Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013 Dagsordenen 1. Valg af dirigent og referent 2. Beslutning om mødets lovlighed 3. Formandens beretning 4. Beslutning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere