FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /2008-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16-02-2008 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2008-1"

Transkript

1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr / Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. januar 2008 er redigeret til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det officielle referat. Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2008 Dato: Torsdag den 15. januar 2008 kl Sted: Deltagere: Afbud: SKAF s mødesal, Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal, 1153 Kbh. K Formand Lars Bonde Eriksen, kasserer Ruth Holm, Mette Rostgaard, Klavs Fremm, Susanne Winkler Hansen (til kl ), Lars Arly Rasmussen, Gert Nielsen, sekretariatsleder Birthe Bendtsen og seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard. Næstformand Richard Hanlov og seniorformand Erwin Keincke. Formanden indledte mødet med at byde Carsten Caspersen, der er formand for Samarbejdende Funktionærer (SAFU), som TAT i løbet af foråret 2008 indgår samarbejde om drift af et fællessekretariat. Redigeret referat Sager til beslutning Etablering af et Fællessekretariat med SAFU I hovedbestyrelsen er der gennem de seneste to år arbejdet på at få dannet et sekretariatsfællesskab med de andre små CO II-organisationer for at sikre koordinering og strategisk planlægning samt at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne og en bedre servicering af medlemmerne. Det har imidlertid vist sig, at der ikke på nuværende tidspunkt er CO II-organisationer, der er klar til at indgå i et samarbejde. Da TAT s hovedbestyrelse finder det meget nødvendigt med et samarbejde med andre organisationer for at sikre den fortsatte udvikling, har vi prøvet at finde samarbejdspartnere indenfor FTF. Det er lykkedes, idet SAFU har sagt ja til at indgå i et sekretariatsfællesskab. 1

2 Formanden gav ordet til Carsten Caspersen, der fortalte lidt om sig selv og sin karriere inden for det faglige system og om arbejdet med at etablere SAFU: SAFU, der oprindelig bestod af Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer, ændrede i sommeren 2007 struktur ved dannelsen af SAFU (også kaldet det ny SAFU ). SAFU består i dag af tre typer medlemmer: enkeltmedlemmer, landsklubber og selvstændige foreninger nogle med eget sekretariat og/eller båret af frivillig arbejdskraft og ildsjæle. I processen indtil sommeren 2007, har det været helt åbent at søge et stadigt tættere samarbejde med de foreninger, som havde et eget sekretariat. Ligeledes har andre mindre organisationer i FTF s sektion P været indbudt til at deltage i processen. På linje med TAT har SAFU erfaret, at det på nuværende tidspunkt er svært at få de andre med. Men der er lyspunkter SAFU er nu klar til at videreføre udviklingen ved at indgå samarbejde med andre organisationer om etablering af et fællessekretariat. Der udspandt sig en god positiv debat om det kommende samarbejde mellem TAT og SAFU. Vi forventer en opstart omkring , hvor SAFU flytter ind på samme etage som TAT (4. sal i FTF-huset), hvorefter der arbejdes på at etablere fælles IT og fælles systemer, således at alle områder er integreret pr Aftalekrav 2008 Seniorkonsulenten oplyste, at CO II havde fremsendt alle de specielle krav, der var modtaget fra basisorganisationerne til de respektive modparter. Ad kravet vedrørende ensartet aflønning af kommunale og statslige jobcenterchefer: TAT har frafaldet kravet fordi det ikke er lykkedes at fremskaffe den fornødne dokumentation m.v. Ad kravet om ny arbejdstidsaftale på Håndværkerskolehjemmet i København: Seniorkonsulenten oplyste, at CO II havde sendt opsigelse af den gældende aftale til Undervisningsministeriet med henblik på genforhandling. Ad ny løn: Seniorkonsulenten oplyste, at der er indkaldt til 1. forhandlingsmøde mandag den sammen med Trafikforbundet. Hovedbestyrelsen tilkendegav, at man står fast på kravet om, at der i den ny lønaftale alene skal henvises til arbejdstidsaftalen f.v.s. angår honorering af over- og merarbejde. I øvrigt var der ingen oplysninger om, hvordan de centrale forhandlinger på nuværende tidspunkt forløber udover, at det ser ud til at være en vanskelig proces. 2

3 Artikler til TAT en og hjemmesiden Seniorkonsulenten gav en status over, hvilke artikler, der er bragt i de seneste 4 numre af TAT en. Der var enighed om, at nr. 1/2007 skal tematiseres omkring de nye administrative fællesskaber og centralisering af offentlige forvaltningsopgaver. Fornyelse af hjemmesidens forside blev drøftet. Der foreligger en beskrivelse af et projekt, som medarbejderne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gennemført med henblik på servicering af styrelsens kunder. Der arbejdes videre med at bringe et mindre diasshow (4-6 billeder) og en ledsagende (underliggende tekst) som en appetitvækker i forhold til TAT. Arbejdsskadesag Seniorkonsulenten oplyste, at der i en arbejdsskadesag, der var blevet rejst den , forelå en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen af , hvorefter den anmeldte sygdom (depression) ikke kunne anerkendes som arbejdsskade, hvilket betyder at det pågældende medlem ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter loven. På TAT s har FTF s socialrådgiver foreløbigt anket sagen til Ankestyrelsen. Sagen er drøftet i et møde med det pågældende medlem i TAT den For at underbygge anken til Ankestyrelsen er det nødvendigt af få en ny psykiatrisk speciallægeerklæring, der tydeligt viser sammenhængen mellem årsagen og arbejdsskaden. Det er muligt, at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt den nye erklæring at denne erklæring udfærdiges af en anden psykiater end den, der er udfærdiget af speciallægeerklæringen i forbindelse med selve afskedssagen. Af indstillingen til hovedbestyrelsen fremgik i øvrigt, at medlemmet fastholder ønsket om, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse ankes, og at hun er villig til indgå i proceduren omkring udarbejdelsen af en ny speciallægeerklæring. Det blev i øvrigt oplyst, at Københavns Kommune ikke har gennemført samtaler mv. med henblik på vurdering af medlemmets krav på sygedagpenge, idet der ikke har været kontakt mellem hende og kommunen siden august Hovedbestyrelsen besluttede, at TAT afholder udgifterne til en ny speciallægeerklæring. Organisationsudvikling i den offentlige sektor Drøftelserne om etablering af administrative fællesskaber i staten, der havde fundet sted på de seneste hovedbestyrelsesmøder, fortsattes. TAT havde rettet henvendelse til CO II om den påtænkte etablering af tværministerielle administrative fællesskaber i staten indenfor regnskab, løn og IT. CO II har på et 3

4 hovedbestyrelsesmøde tilkendegivet, at man ville søge informationer om sagen i Finansministeriet, men er ikke vendt tilbage med oplysninger, trods en rykker. Der fremkom oplysninger fra en række hovedbestyrelsesmedlemmer omkring initiativet inden for deres respektive områder. Hovedbestyrelsen konstaterede, at det store problem i forbindelse med projektet er, at organisationerne først inddrages, når beslutningerne er truffet. Hovedbestyrelsen overvejede, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at man i samarbejde med HK, DJØF og AC afholder en konference, der kunne drøfte den store centralisering af den offentlige sektor, og hvordan man skal komme videre med hensyn til at sikre medlemmernes rettigheder og interesser i øvrigt. Efterfølgende er projektet om administrative centre blevet offentliggjort, og medarbejderne rundt omkring i ministerier og styrelser er blevet informeret på personalemøder, og departementscheferne og regeringens økonomiudvalg har godkendt projektet, og endelig er et udkast til rapport om Administrative Servicecentre i staten blevet offentliggjort. Program for tillidsmandsmødet 2008 Sekretariatslederen forelagde en række problemer omkring huller i programmet. Der foreligger tilsagn fra Carsten Caspersen (SAFU), Anders Bondo Christensen (DLF, KTO), skuespilleren Flemming Jensen, Thomas Milsted og Claus Meyer. Der blev aftalt enkelte ændringer i programmet for at få kabalen til at gå op. Høring vedr. lovforslag om ophævelse af 70 års-reglen i tjenestemandsloven og andre love CO II udsendte en opfordring til at komme med eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love, hvor forslaget sigter på ophævelse af den generelle afgangsalder på 70 år m.v. Efter en længere drøftelse, hvor en lang række elementer blev vendt, blev det besluttet, at afgive høringssvar til CO II. Det må anses for positivt, at den generelle aldersgrænse ophæves. Derved vil tjenestemænd kunne fortsætte med at arbejde efter det fyldte 70. år og fortsat være omfattet af de mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Det må ligeledes anses for positivt, at optjeningen af pensionsalder fortsættes, såfremt de pågældende tjenestemænd ikke har opnået fuld pensionsalder. Selvom der er tale om en lovændring er det hovedbestyrelsens opfattelse, at der bør kunne fremsættes forbeholdskrav over for Finansministeriet, idet en fjernelse af 70- årsgrænsen ikke kun er et ubetinget gode for den ansatte. 4

5 Der bør stilles krav til Finansministeriet om, at seniorpolitikken ikke blot (for)bliver et katalog, hvori der er udtrykt en række intentioner, som det i dag er vanskeligt at få udmøntet, bl.a. på grund af sparekrav m.v. Såfremt 70-reglen ophæves, rejser der sig for den pågældende gruppe tjenestemænd en række problemstillinger: Hvem skal tage beslutningen om, hvornår man skal ophøre med at arbejde? Hvem beslutter om medarbejderen stadig er erhvervsegnet? Er der arbejde til de(n) medarbejder(e), der ønsker at fortsætte tjenesten efter det fyldte 70. år? Såfremt 70-årsreglen ophæves, er det TAT s opfattelse, at centralorganisationerne skal sikre sammenhængen til de seniorpolitiske krav, der er rejst i forbindelse med aftaleforhandlingerne. Der skal sikres en værdig seniorpolitik således, at de ældre medarbejdere ikke bliver offer for tilfældige luner hos ledelse og kolleger: Opsigelsesvarslet (udover tidspunktet for opnåelse af retten til folkepension) skal forlænges fra de nuværende 3 til 6 måneder, Antallet af fridage med løn (i dag op til 12 årligt gældende for medarbejdere, der er fyldt 62 år) skal gøres til en ret, og antallet skal forhøjes for medarbejdere, der har passeret de 70 år, Der skal etableres (en udvidet) mulighed for deltidsansættelse for ansatte, der er fyldt 70 år, Produktionskravene til den enkelte tjenestemand skal reduceres i forhold den enkeltes egne ønsker og kapacitet, For de tjenestemænd, der har erhvervet 37 års pensionsalder, skal der ske en forhøjelse af den maksimale pensionsprocent (i dag 57 % af den pensionsgivende løn), ved at pensionen forhøjes med 1 % pr. år, tjenestemanden fortsætter efter at have opnået fuld pensionsalder. Sekretariatet har efterfølgende afgivet høringssvar til CO II. Sager til orientering Emnekredse: Teknologi- og arbejdsmiljøområdet Klavs Fremm oplyste, at han var i færd med at skrive en artikel til TAT en om SMSbeskeder også i fritiden. 5

6 Information og agitation Formanden oplyste, at TAT i forbindelse med sekretariatssamarbejdet med SAFU overgår til FTF-net snarest muligt, således at den edb-mæssige betjening af TAT overgår fra SKAF. Formanden oplyste, at han og sekretariatslederen i begyndelsen af februar skal til møde i PFA Pension med henblik på et pensionsafsnit til TAT s hjemmeside om CO II Pensionsordningen m.v. Uddannelsesområdet Sekretariatslederen oplyste, at man nu er ved at have efterårets temadag på plads. Det skal handle om individuelle forhandlinger, og Søren Viemose har accepteret at deltage. Temadagen henvender sig primært til enkeltmedlemmer og ikke til tillidsrepræsentanter. Ledernes vilkår Mette Rostgaard og sekretariatslederen orienterede om, at der igangsættes en ny FTF Lederpejling. Idéer til spørgsmål er kommenteret og sendt til FTF. TAT har skrevet til ledergruppen og gjort dem opmærksom på, at pejlingen gennemføres, og at det er vigtigt, at de indgår i besvarelserne. Sekretariatslederen oplyste, at der havde været møde i FTF s lederforum den , og at arbejdet nu synes at være ved at komme godt i gang i gen oven på en længere pause; der etableres ledernetværk, foredrag m.v. Som noget nyt arbejdes der på i september 2008 at holde en Leder-Camp (af politikere og tillidsfolk), måske med workshops mv., fx med det formål at nå frem til formulering af en egentlig lederpolitik for FTF. Sager: Brunchmøde 7/ med Christine Feldthaus som oplægsholder Der var modtaget 60 tilmeldinger til brunchmødet, heraf har 35 forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring. Aftaleforhandlinger 2008 for Folketingets Ombudsmand og Rigsrevisionen De gældende aftaler er opsagt. Forhandlingerne afventer, at de statslige forhandlinger er tilendebragt. Medlemmerne hos Folketingets Ombudsmand er blevet bedt om at overveje, hvilke krav man gerne vil have til forbedringer af den gældende organisationsaftale m.v. 6

7 Det overvejes at indbyde bestyrelsen hos Folketingets Ombudsmand til et summemøde før forhandlingerne igangsættes. Til mødet kan vi evt. indbyde tillidsrepræsentanterne for de to organisationer i Folketinget. Ressortomlægninger i staten TAT havde bl.a. skrevet til CO II med henblik på tilretning af aftale- og forhandlingsområdet som følge af de ændringer, der gennemførtes efter valget i november Der er fortsat ingen tilbagemeldinger til TAT fra CO II som følge af de forskellige ressortomlægninger der skete i forbindelse med dannelsen af den nye regering. TAT s medlemmer i Familiestyrelsen, der er flyttet tilbage til Justitsministeriet, er tilbageført til Politiforbundet. Møde med de nye medlemmer fra kommunerne De medlemmer fra kommuner og amter, som vi fik den 1. januar 2007, er indbudt til et møde i sekretariatet den 27. februar 2008 for at vi kan høre, hvordan de befinder sig i foreningen og for at drøfte, om de skal organiseres på anden vis, fx med en fælles klub. Økonomi Sekretariatslederen oplyste, at værdipapirerne i 2007 har givet et tab på ca kr., og at der på feriehusene måtte forventes et underskud på ca kr. som følge dels af indkøb af nyt inventar, startrengøring og serviceafgifter mv. samt hovedbestyrelsens tidligere beslutning om at afskrive på investeringen. Hertil kommer et underskud på driften af foreningen i øvrigt, som endnu ikke er opgjort. Med hensyn til feriehusene oplyste sekretariatslederen, at sæson 2008 ser ud til at blive pænt belagt, og at 2. uge i ydersæsonerne koster kr. Der har været revision den , men denne gav ikke anledning til bemærkninger. Årsregnskabet forventes afsluttet medio marts måned. Mødet sluttede kl Godkendt på HB-møde nr. 2/2008 den 11. marts 2008 Lars Bonde Eriksen Formand 7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. februar 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 21.11.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-10 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 1. november 2007 er redigeret til brug for

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Klar til krav! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Klar til krav! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Klar til krav! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 3 14. årgang september 2004 Indhold Digital forvaltning det hele handler om ledelse Det digitale lederakademi udfordrer Finansministeren

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning I N D H O L D Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning 1. Indledning 5 2. Seniorpolitik 6 3. Seniorsamtaler 7 4. Rammeaftalens 3 typer seniorordninger 10 4.1.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere