Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (Kammeradvokaten v/erhvervsjuridisk fuldmægtig cand. merc. jur. Nanna Bruun Christensen) Den 3. juli 2014 afsagde klagenævnet kendelse vedrørende klagepunkterne 1 og 2 i sagen. Klageren havde forbeholdt sig at rejse krav om erstatning, og har ved processkrift modtaget i klagenævnet den 11. august 2014 nedlagt påstand herom. Denne kendelse vedrører erstatningspåstanden. Spørgsmålet om erstatning har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagerens erstatningspåstand lyder: Påstand 3 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 11. august Indklagede har påstået frifindelse. Erstatningsbeløbet er opgjort eksklusiv moms. Erstatningsopgørelsen

2 2. Klageren har opgjort erstatningskravet således: Dækningsbidrag - Entreprise 1: kr Dækningsbidrag på jord, kloak og beton: Pos. 3 Jord og kloak: kr Pos. 4 Beton: kr I alt: kr Tab: kr Tab på Pos. 14 VVS: kr Tab: kr Samlet tab: kr Klageren har fremlagt den kalkulation, som klageren udarbejdede som grundlag for sit tilbud. Af kalkulationen fremgår en samlet»salgspris«(tilbudssum) på kr. og en samlet»kostpris«på kr. Den faktiske tilbudte samlede pris var kr. og dermed lidt mere end det beløb, som kalkulationen lyder på. I kalkulationen er visse poster betegnet»ue«. Klageren har oplyst, at dette er de arbejder, som forventedes udført af eksterne underleverandører eller andre forretningsområder i virksomheden. Den udbudte opgave skulle ifølge klageren udføres i forretningsområdet»entreprise 1«. Entreprise 1-forretningssområdet ville»indkøbe«jord, kloak, betonarbejder og VVS-arbejder fra andre forretningsområder i virksomheden, og selv udføre tømrer- og murerarbejde. Prisen for udførelse af disse arbejder er ifølge det af klageren oplyste indregnet i kalkulationen som salgspriser for de øvrige forretningsområder inklusiv disse afdelingers dækningsbidrag. I opgørelsen af erstatningskravet er der til det overskud, som klageren ifølge kalkulationen forventede at få (i forretningsområdet»entreprise 1«), tillagt yderligere beløb vedrørende det dækningsbidrag, som klageren angiveligt forventede at opnå i de andre forretningsområder i selskabet (afdelingen»byggeservice«og afdelingen»sejer Meldgaard«), som skulle stå for visse af arbejderne. Til støtte for, at klageren kunne påregne et overskud på opgaven svarende til det opgjorte (som svarer til ca. 15 % af tilbudssummen på kr.), har klageren fremlagt:

3 3. - Regnskaber for 2011, 2012 og Ifølge regnskaberne var dækningsgraden (det gennemsnitlige dækningsbidrag for hele virksomheden) i de 3 regnskabsår på henholdsvis 11,8 %, 11,7 % og 12,6 %. I de 3 år er oplyst følgende netteomsætning og overskudsgrad: 2011: kr. (0,39 %) 2012: kr. (1,27 %) 2013: kr. (2,63 %) Af budgettet for 2014, som er medtaget i årsregnskabet for 2013, fremgår, at der budgetteredes med et dækningsbidrag henholdsvis overskudsgrad på 13,27 %/2,23 % i 2014 for hele virksomheden og på 11,98 %/1,18 % for forretningsområdet»entreprise 1«. - En oversigt over de tilbud, klageren har afleveret siden afgivelse af tilbud på hovedentreprisen vedrørende udvidelse af Horserød Statsfængsel. Oversigten skal ifølge klageren dokumentere, at klageren har forsøgt men ikke har haft held til at skaffe et tilstrækkeligt antal dækningsarbejder til at udligne tabet ved ikke at opnå entreprisen hos indklagede. Af oversigten fremgår, at der er afgivet 14 tilbud, hvoraf klageren har vundet 4 og 2 er uafklarede. - En erklæring af 6. august 2014 fra klagerens revisor, statsautoriseret revisor Søren Petersen, Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Af erklæringen fremgår, at klageren pr. 30. juni 2014 havde bogført en omsætning i perioden 1. januar 30. juni 2014 på kr., at det ledelsesgodkendte budget for samme periode viste en budgetteret omsætning på kr., og at den realiserede omsætning dermed lå kr. under budgettet svarende til 11%. Indklagede har fremlagt: - Uddrag af Dansk Byggeris årsberetning fra 2005/2006 om en af organisationen foretagen regnskabsanalyse. Af denne fremgår, at medlemmerne af Dansk Byggeri i årene gennemsnitligt realiserede et resultat af ordinær drift i procent af nettoomsætning på mellem 1 og lidt over 3 % i de enkelte år.

4 4. - Uddrag af Danmarks Statistiks nøgletal for gennemsnitlig overskudsgrad i procent inden for bygge og anlæg i 2011 og Overskudsgraden var i 2011 på 2,3 % og i 2013 på 2,7 %. Ad erstatningsgrundlaget: Ved kendelsen af 3. juli 2014 konstaterede klagenævnet, at indklagede under udbuddet har overtrådt EU-udbudsreglerne således:»ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved at antage tilbuddet fra H. Skjøde Knudsen A/S, uagtet at tilbuddet ikke opfyldte kravene i byggesagsbeskrivelsen af 19. december 2013, idet tilbuddet ikke var vedlagt indklagedes formular for tilsagnserklæring vedrørende tilbudsgivers garantistillelse.«klagenævnet annullerede endvidere indklagedes beslutning af 10. februar 2014 om at indgå kontrakt med H. Skjøde Knudsen A/S. Ifølge den evalueringsrapport, som fulgte med indklagedes meddelelse af 10. februar 2014 om resultatet af licitationen, blev alle de 4 tilbud, der var afgivet, anset for konditionsmæssige. Tilbuddet fra H. Skjøde Knudsen A/S blev vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud med et samlet pointtal på 9,10 og en tilbudssum på kr. Tilbuddet fra HHM A/S blev vurderet som det næstbedste tilbud med et samlet pointtal på 8,29 og en tilbudssum på kr. Parternes anbringender Klageren har gjort gældende, at indklagede ved de pågældende overtrædelser af EU-udbudsreglerne har handlet på en sådan måde, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren, der som tilbudsgiver har afgivet tilbud uden at få kontrakten, og som ifølge indklagedes evaluering har afgivet det næstmest økonomisk fordelagtige efter den tilbudsgiver, hvis tilbud skulle have været afvist som ukonditionsmæssigt. Hvis indklagede ikke havde handlet i strid med EU-udbudsreglerne og erstatningspådragende, ville klageren have fået tildelt kontrakten. Klageren har derfor krav på en erstatning, der svarer til positiv opfyldelsesinteresse.

5 5. Af den dokumentation, klageren har fremlagt, fremgår, at tabet kan og skal opgøres som påstået. Det bemærkes herved, at budgettet for 2014 stemmer godt overens med gennemsnitstallene i regnskaberne for de foregående 3 regnskabsår. Det afgørende er i øvrigt klagerens kalkulationer, som heller ikke afviger meget fra det, som fremgår af budgettet. Der skal desuden tages højde for det mistede dækningsbidrag (som var højere nemlig 18 %), der ville være i de andre afdelinger (forretningsområder) i klagerselskabet, som skulle have udført dele af arbejderne. Desuden bemærkes, at der forventeligt ville være fremkommet lavere priser fra de underentreprenører, man ville indgå aftale med, end dem, som fremgår af kalkulationen. Der er ikke grundlag for at foretage fradrag i erstatningen som følge af manglende realisering af risici mv. Den udbudte opgave passede således perfekt til klagerens produktionsapparat, idet der var tale om opførelse af et 1-plans byggeri, som er et forretningsområde, som virksomheden er specialiseret i. Der var derfor ikke særlige risici forbundet med udførelsen af opgaven, som kan begrunde et fradrag. Der var herunder ikke nogen særlig vejrligsrisiko, da opgaven skulle udføres i sommerperioden. Det bemærkes i øvrigt, at klageren kunne have men har undladt specifikt at indregne den ekstraindtjening, der typisk vil være på ekstra arbejder. Den mistede mulighed herfor bør dog tages i betragtning. Der i den konkrete sag ikke grundlag for fradrag på grund af faste omkostninger, idet der ikke er fundet andre opgaver til erstatning for den mistede opgave for indklagede. Indklagede har gjort gældende, at de pågældende overtrædelser af EUudbudsreglerne ikke indebærer, at indklagede efter de almindelige erstatningsregler er erstatningsansvarlig over for klageren. Der er således ikke nogen klar eller fast praksis for, hvornår en ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, der ikke overholder formelle krav. Det er tværtimod i en række kendelser antaget, at ordregiver har været berettiget, men ikke forpligtet til, at anse et tilbud for ukonditionsmæssigt. Dertil kommer, at 12, stk. 1, nr. 1, i implementeringsbekendtgørelsen er indført med netop det formål at give ordregivere mulighed for at bortse fra manglende overholdelse af formelle krav. Det har på den baggrund ikke været åbenbart for indklagede, at H. Skjøde Knudsen A/S manglende brug af indklagedes formular for tilsagnserklæring vedrørende tilbudsgivers garantistillelse indebar, at tilbud-

6 6. det skulle afvises. Der foreligger dermed ikke en sådan overtrædelse af udbudsreglerne, at indklagede kan anses for at have handlet ansvarspådragende over for klageren. Hvis klagenævnet finder, at indklagede har handlet ansvarspådragende, skal erstatningen udmåles til et langt lavere beløb end påstået af klageren. Den påståede dækningsgrad på 15 %, der ligger til grund for erstatningsberegningen, ligger langt over det niveau for dækningsgrad, som fremgår af de fremlagte statistiske oplysninger om overskudsgrad i bygge- og anlægsbranchen. Der er også tale om en betydeligt højere dækningsgrad end de dækningsgrader, som er anvendt ved erstatningsudmålingen i blandt andet Højesterets domme offentliggjort i U H (Amager Strandpark) og U H (Montaneisen GmbH). Den påståede dækningsgrad ligger desuden både over den dækningsgrad, som fremgår af klagerens seneste 3 årsregnskaber, og over den dækningsgrad, som fremgår af klagerens kalkulation vedrørende opgaven. Det i kalkulationen angivne kost- og salgspris svarer til en dækningsgrad på 11,69 % og hvis salgsprisen erstattes med den lidt højere faktisk tilbudte pris til en dækningsgrad på 11,8 %. Erstatningen kan under ingen omstændigheder fastsættes med udgangspunkt i en højere dækningsgrad end den, som klageren selv har anvendt i sin kalkule. Dvs. at klagerens tab ikke kan overstige de kr., som klageren selv kalkulerede med at opnå. Når klageren lægger mistet dækningsgrad i to andre forretningsområder til det dækningsbidrag, som allerede er indregnet i kalkulationen, opnår klageren også, at dækningsbidrag indgår 2 gange. Allerede som følge heraf skal opgørelsen af kravet reduceres med kr. Den kalkulerede dækningsgrad på 11,69/11,8 % må i øvrigt betragtes som overdrevent optimistisk. Kalkulen baseres så vidt ses på budgettet for 2014, som budgetterede med en dækningsgrad for hele virksomheden på 13,27 % (og for området»entreprise 1«11,98 %), hvilket lå noget over de realiserede dækningsgrader i Klagerens tab skal endvidere opgøres som mistet nettoavance/fortjeneste, jf. blandt andet U H (A/S Fårup Sommerland). Der skal derfor fra dækningsbidraget som tager højde for direkte variable omkostninger tillige fradrages et vist bidrag til klagerens faste omkostninger. De langt lave-

7 7. re overskudsgrader, som fremgår af klagerens seneste 3 regnskaber og budget for 2014 viser i den forbindelse, at en erstatning beregnet på grundlag af dækningsgraden vil indebære en berigelse af klageren. Den omstændighed, at klageren ikke har opnået erstatningsordrer, indebærer ikke, at bidrag til faste omkostninger ikke skal fradrages. Tværtimod skal bidrag hertil så meget desto mere fradrages, når der ikke er opnået bidrag fra anden side til dækning af disse omkostninger. Ved fastsættelsen af en erstatning skal der desuden fradrages generelle administrationsomkostninger, tilbudsomkostninger, indirekte afledte omkostninger vedrørende blandt andet projektgennemgang og byggemøder, koordinering med andre entreprenører, afhjælpning af skader, uforudsete hændelser, mangelsansvar, sikkerhedstillelse og aflevering. Desuden skal der tages højde for den frigivelse af kapacitet til andre opgaver, som klageren har opnået, og for de ricisi ved entreprisens udførelse, som klageren har undgået. For så vidt angår risici bemærkes det, at der ved den konkrete udførelse rent faktisk er opstået flere grave- og kabelskader, som den udførende entreprenør har måttet betale for. Den omstændighed, at den udførende entreprenør rent faktisk har fået tildelt visse ekstraarbejder, indebærer ikke, at klageren nødvendigvis havde opnået samme ekstraarbejder. Avance ved sådanne mulige ekstraarbejder skal som følge heraf og efter fast praksis ikke tillægges ved opgørelsen af klagerens tab. Klagenævnet udtaler: Det er ved klagenævnets kendelse af 3. juli 2014 fastslået, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved at antage det ukonditionsmæssige tilbud fra H. Skjøde Knudsen A/S. Indklagede har herved handlet ansvarspådragende i forhold til klageren, hvis tilbud ubestridt ville være blevet antaget som det økonomisk mest fordelagtige, hvis indklagede havde afvist det ukonditionsmæssige tilbud. Det bemærkes, at retsstillingen var klar på det tidspunkt, hvor indklagede antog tilbuddet fra H. Skjøde Knudsen, jf. EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C- 336/12, Manova og implementeringsbekendtgørelsens 12. Der var herved intet grundlag for at antage, at ligebehandlingsprincippet i tilbudsloven skulle forstås anderledes, end hvad der på det EUudbudsretlige område fulgte af dommen og af implementeringsbekendtgørelsens 12.

8 8. Ifølge klagerens kalkule sammenholdt med den faktisk tilbudte samlede pris forventede klageren at opnå en dækningsgrad på knap 12 % (ca. 3,7 mio. kr.). Der er imidlertid ikke i denne kalkule taget højde for den belastning af klagerens organisation som udarbejdelse af tilbud og gennemførelse og organisering af entreprisen ville indebære og udgifterne hertil. Ved fastsættelsen af erstatningens størrelse skal blandt andet dette samt usikkerhed, der også herudover består om, hvorvidt klageren rent faktisk ville have kunnet opnå den angivne dækningsgrad, tages i betragtning. Erstatningen fastsættes på den baggrund og efter det i øvrigt oplyste skønsmæssigt til kr. Ved fastsættelsen af de yderlige delvise sagsomkostninger, som indklagede skal betale til klageren, er der taget hensyn til forløbet af denne del af sagen samt det tilkendte beløb. Herefter bestemmes: Indklagede, Direktorarat for Kriminalforsorgen, skal til klageren, HHM A/S, betale kr. med procesrente fra den 11. august Indklagedes skal i yderligere sagsomkostninger til klageren betale kr. Beløbene skal betales inden 8 uger efter, at denne afgørelse er meddelt indklagede. Indklagedes indbringelse af denne kendelse for domstolene inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne, har opsættende virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 8, stk. 1. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 182/2011 (1. afdeling) Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard (advokat Ulrik Christrup) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Klaus Kastrup-Larsen)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere