Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv"

Transkript

1 Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel Arbejdsmiljøkonsulent Torben Eggert fra Teknologisk Institut giver gode råd og vejledning til et godt indeklima

2 TEMA - Dårligt indeklima nedsætter arbejdseffektiviteten og kan resultere i hovedpine, koncentrationsbesvær, kløende øjne og tilstoppet næse. Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen er oftest: Temperatur og træk, dårlig luftkvalitet på grund af for eksempel støv, afgasning og passiv rygning, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold. Indeklimaproblemerne hos de ansatte kan variere fra lette gener til så svære symptomer hos den enkelte, at vedkommende kan være nødsaget til at sige sin stilling op. Men udbedringer af problemerne medfører typisk, at symptomerne hos de ansatte forsvinder. En kombination af flere faktorer Hvis man har et dårligt indeklima kan det give gener, symptomer og sygdom, som spænder fra irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine og unaturlig træthed til uspecifikke overfølsomhedsreaktioner. Det er typisk for indeklimasymptomer, at man sjældent kan pege på en enkelt årsag, men at problemerne oftest skyldes en kombination af flere faktorer. Men hvis man har indeklimaproblemer, er der heldigvis hjælp at hente, og en af de mest anerkendte konsulentvirksomheder herhjemme er Teknologisk Institut, som befinder sig i krydsfeltet mellem erhvervslivet, forsknings-/uddannelsessektoren og det offentlige.

3 INDEKLIMA Et godt indeklima er vigtigt for vores daglige trivsel, helbredet og indsatsen på arbejdet. Påvirker trivslen - Vi tilbringer i dag en meget stor del af vores liv indendørs udtaler Administerende direktør Søren Stjernqvist fra Teknologisk Institut. Derfor spiller indeklimaet en stor rolle for trivslen på arbejdet, rent faktisk er der en direkte sammenhæng mellem vores præstationer og indklimaet. Nedsat effektivitet og et højt sygefravær på grund af dårligt indeklima koster årligt det danske samfund 10 til 30 mia. kr. De store summer skal desværre også ses som et udtryk for forringet livskvalitet for mange mennesker. Hvis indeklimaet på arbejdspladsen er dårligt, kan det skyldes mange forskellige forhold, og det kan ofte være vanskeligt at afdække årsagerne til et dårligt indeklima eller et dårligt arbejdsmiljø. At finde den tilgrundliggende årsag kan Direktør Søren Stjernqvist fra Teknologisk Institut: "Når der er behov for at forbedre indklimaet er det nødvendigt at bestemme årsagerne til problemerne. Det kan være en god ide at undersøge indklimaet i flere trin, da det ellers kan blive en bekostelig affære. Det muliggør en præcisering af den bistand der ønskes, og gør det muligt at vælge de rigtige rådgivere, hvorved omkostningerne minimeres." være noget af et detektivarbejde, hvor man skal anvende både sin erfaring og avancerede måle- og analysemetoder. Søren Stjernqvist fortsætter; "Hos Teknologisk Institut kan vi tilbyde en bred vifte af Danmarks bedste ekspertise inden for indeklima fra indretning og valg af materialer, styring og regulering af termisk indeklima og ventilation til udredning af årsager og anvisning af løsninger, hvis indeklimaet er dårligt. Vi tilbyder rådgivning, beregninger og målinger således, at kunden kan undgå eller reducere generne fra indeklimaet. Vi tilbyder prøvning af materialer og inventar og indeklimamærkning af disse. Ligeledes afholdes der kurser i indeklimarelevante emner, afslutter den administrerende direktør. HELSE PÅ JOB 8/2005 2

4 TRÆK Men det bedste er naturligvis, i det omfang det er muligt, at forebygge et dårligt indeklima udtaler Torben Eggert som de sidste 30 år har været Arbejdsmiljøkonsulent ved Teknologisk Institut. På de næste sider, giver han gode råd og vejledning til, hvordan man opnår det bedst mulige indeklima. og TEMPERATUR Teknologisk Institut har kerneekspertiser indenfor målinger og analyser af varmebelastninger fra glaspartier og mulige løsninger heraf - solafskærmning, ventilation, passiv og aktiv køling mv. i forbindelse med både nyt og eksisterende byggeri. Temperatur og træk Glaspartier Meget nyt byggeri især i kontorbyggeri bliver i dag opført med store glaspartier for eksempel i form af glasfacader, atrier med mere. Dette giver ekstra store udfordringer for skabelse af et godt indeklima, hvor hovedproblemet oftest ligger i at undgå for høje temperaturer. For hvis det er for varmt, oplever man ofte at blive døsig, og at både den manuelle og den intellektuelle præstationsevne bliver mindre. Nogle vil også opleve, at de lettere bliver utilpas eller får hovedpine, hvis temperaturen er for høj Temperaturer En temperatur på C anses for passende ved let fysisk aktivitet i for eksempel skoler, daginstitutioner og kontorer. Ved temperatur på 23 C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte, og der bør træffes foranstaltninger til at nedbringe temperaturen. Temperaturen ved stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold må ikke overstige 25 C. Temperatursvingninger Temperaturændringer på mere end 2 C over en arbejdsdag i et opholdsrum føles ofte ubehagelig. Temperaturforskellen målt ved gulvet og i hovedhøjde bør være mindre end 1 C. Temperaturforskelle på mere end 3 grader kan give træk. Arbejdsmiljøkonsulent Torben Eggert: Man får det bedste indeklima, ved at anvende et mekanisk klima-anlæg med ventilation suppleret med køling og befugtning. Træk Træk fra ventilationsanlæg, vinduer og kuldenedfald fra dårligt isolerede facader virker generende, og kan give et dårligt indeklima. I naturligt ventilerede bygninger forvarmes indblæsningsluften ofte ikke, hvilket kan give anledning til træk og -kulde problemer. Hvordan undgår vi bedst træk? Sørg for at varmebelastningen i bygningen/ kontoret bliver så lille som muligt (mindre end watt/m2). Derved er behovet for ventilering lille Luft hyppigt ud, men lad ikke vinduerne stå åbne hele tiden Få indstillet radiotermostaterne så varmen slår fra når temperaturen er ca. 20 grader Ved mekanisk ventilation skal indblæsningens temperaturen være på grader - og indblæsningens temperatur og lufthastigheder skal holdes konstante Hav ikke for stor hastighed i indblæsningsluften. Lufthastigheden ved arbejdspladserne bør være mindre end 0,1m/s Sørg for ordentlig indregulering af indblæsningsarmaturerne Placer arbejdspladserne hensigtsmæssigt i forhold til vinduer og indblæsningsarmaturer

5 Lyd Lyd- og støjforholdene er også en del af virksomhedens samlede arbejdsmiljø, og for at opnå et godt indeklima er det nødvendigt, at lyd- og akustikforholdene er gode. Er disse forhold ikke tilpasset arbejdets art og den enkelte persons behov, kan det resultere i arbejdsmiljømæssige gener som f.eks. træthed og hovedpine. Rummet skal være passende lyddæmpet, og bør ikke belastes af støj og vibrationer fra naborum eller udefra. Støjende arbejdsprocesser og adfærd kan virke meget generende for andre ansatte, for eksempel i forbindelse med skærmarbejde. Støj Hvor støjbelastningen kan være sundhedsskadelig, skal det jævnligt kontrolleres, om forholdene er i orden. De ansatte skal have oplysninger om resultaterne af støjmålingerne i forbindelse med deres arbejde, herunder om den risiko for høreskader, der kan være forbundet med det pågældende arbejde en almindelig samtale og ved et støjniveau på over 90 db(a) må man råbe/ tale direkte i øret for at gøre sig forståelig.det er individuelt, hvornår lyde opfattes som støj. For arbejdsmiljø har Arbejdstilsynet fastsat nedenstående grænser for produktion: Ingen person må udsættes for en støjbelastning på over 85 db (i 8 timer), og hvis støjbelastningen overstiger 80 db(a), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed. Støjdæmpningen bør således først og fremmest søges udført ved tekniske foranstaltninger, hvor støjens opståen, udstråling og udbredelse mindskes. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, anvendes de administrative værktøjer som for eksempel tilrettelæggelse af skiftende arbejdsrutiner, således at de ansatte udsættes for gennemsnitlig mindre støj i løbet af dagen. For at dæmpe støjkilder kan man: Støjniveauet måles i decibel, db(a), og ved et støjniveau på 50 d B(A) forstyrres mulighederne for at tale sammen. Ved et støjniveau på 70 db(a) må man anstrenge sig for at føre Anbringe støjkilden i et særskilt rum (for eksempel en printer) Støjskærme kan anbringes mellem kilden og modtageren Indkapsle den I indeklima sammenhæng ligger støjniveauerne væsentlig lavere end for produktion, men for daginstitutioner kan støjniveauet komme op på grænseværdien. I nedenstående tabel er anført typiske støjniveauer for forskellige lokaliteter: LYD ID Lokalitet Kontorer: Cellekontor Storrum Støjniveau db(a) Undervisningslokaler Bemærkning Ved samtale Daginstitutioner Spidsværdi 90 HELSE PÅ JOB 8/2005 4

6 Ventilation Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. STORRUM Storrum I storrumskontorer, hvor mange personer arbejder i samme rum, stilles der store krav til indeklimaet. Selv relativt små påvirkninger fra et dårligt indeklima i kontormiljøet kan nedsætte arbejdsevnen betydeligt. Kollegernes samtaler og ringende telefoner samt støj fra tastaturer, printere og kopimaskiner kan let gøre det svært at koncentrere sig. Samtidig kan afgasning fra byggematerialer, inventar og møbler samt fra forkert placerede kontormaskiner gøre luften tung og indelukket. Forureninger fra mennesker og materialer skaber sammen med stor varmebelastning fra elektronisk udstyr og solindfald et stort ventilationsbehov. De store mængder luft, der kræves, kan ofte give anledning til træk, da indblæsningstemperaturen skal være lav for at kompensere for den store varmebelastning i lokalet. Grundige overvejelser af bygningens udformning og kontorets indretning kan være med til at sikre et godt indklima i nyt såvel som eksisterende byggeri. For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Der skal derfor være et luftskifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet. Luftskiftet er det antal gange, som lokalets luft udskiftes pr. time. Luftskiftet kan ske ved naturlig eller mekanisk ventilation. Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og lignende til det fri, skal der indrettes mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed. Hvor stort, luftskiftet skal være, afhænger af varmebelastningen og forureningskildens art og mængde. Et tilstrækkeligt luftskifte fastsættes ud fra den varme og de forureninger lokalet modtager. Luftskiftet beregnes ud fra den mest belastende faktor. Mennesket ændrer sammensætningen af den omgivende luft ved at forbruge ilt og afgive kuldioxid, sved, varme med mere. Derfor afhænger behovet for luftskift i et lokale blandt andet af antallet af personer i lokalet. Hvis personerne i lokalet er den største forureningskilde, måles luftens indhold af kuldioxid (CO2), som ikke bør være større end 0,1 pct. Denne grænse overskrides normalt kun i meget tætte bygninger, hvor der er mange personer som for eksempel børneinstitutioner og skoler. For kontorets vedkommende er det varmen der er den afgørende faktor og for kopi - og printrum kan et både være varmen og forureningen fra maskinerne der er den afgørende faktor. "Varmebelastningen er den energi der tilføres lokalet fra personer, sollys og teknisk udstyr" 5 HELSE PÅ JOB 8/2005

7 Luftkvalitet - Dårlig luft giver ubehag Luftens kvalitet er afgørende for, hvordan man befinder sig i lokalet, og dårlig luft giver hovedpine, gener i luftvejene og generel utilpashed. Kvaliteten af luften påvirkes af mange forskellige faktorer, for eksempel luftfugtighed, ventilation, tobaksrøg, afgasning fra maskiner og bygningsmaterialer, støv og rengøringsstandarden. Både for tør og for fugtig luft er ubehagelig og kan give anledning til forskellige gener, specielt i luftvejene. Luftfugtigheden bør ligge mellem 25% og 60%. VENTILATION Oplevelsen af at luften er tør, skyldes ofte høje temperaturer eller støv og kemiske stoffer i luften, og skyldes ofte ikke at luften faktisk er tør. Lys Belysningen skal - udover at give lys til arbejdet - oplyse rummet på en behagelig måde. Vinduer skal give mulighed for udsyn. Hos Teknologisk Institut kan du få rådgivning i forbindelse med rigtigt design af bygninger, facader med mere, så dagslyset kan udnyttes og fordeles bedst muligt uden at give problemer. Ligeledes kan Teknologisk Institut foretage dagslysmålinger og bistå med løsning af problemer vedrørende lysforhold i eksisterende bygninger. Lugt Dårlig lugt er ofte årsag til reklamationer på byggematerialer og møbler. Teknologisk Institut tilbyder prøvning for produktets lugtpåvirkning af indeklimaet. Statisk elektricitet Statisk elektricitet kan være et stort problem, især om vinteren når luftfugtigheden er lav. Det afhænger af kombinationen af påklædning, skosåler og gulvbelægninger, om personer bliver opladet på grund af statisk elektricitet. Hvis en af delene er isolerede, kan der opstå betydelig opladning af den enkelte person (op til flere tusinde volt). Det kan give anledning til ganske ubehagelige og mærkbare stød. Problemer med statisk elektricitet kan løses ved at øge fugtigheden i gulvbelægningen, for eksempel ved at sprøjte vand med antistatisk middel på gulvet eller skifte til antistatiske gulvbelægninger, kontorstole og beklædningsgenstande (tekstiler uden syntetiske fibre og sko med lædersåler). Brug af skyllemiddel ved tøjvask nedsætter den statiske elektricitet i tøjet, men man skal være opmærksom på, at de fleste skyllemidler indeholder duftstoffer, som mange mennesker er overfølsomme overfor. Brug, hvis overhovedet nødvendigt kun skyllemidler uden duftstoffer. Brug af polishmidler til linoleum og vinyl kan øge isoleringen og dermed øge risikoen for statisk elektricitet. STATISK ELEKRTICITET Godt lys er en forudsætning for at udføre et godt stykke arbejde. Nyere forskning har vist, at dagslys er den form for lys, som mennesker befinder sig og arbejder bedst i. Dagslys kan tilføres bygningen via vinduer, glasfacader, ovenlys, atrier, lysgårde og mere. I byggeri med store glaspartier, som det typisk ses i moderne kontorbyggeri, er der mulighed for meget dagslys, men også for en række indeklimaproblemer For store og skiftende lysstyrker og kontraster i kontorer giver trætte øjne. Så det er nødvendigt at have en effektiv solafskærmning og god kunstig belysning. HELSE PÅ JOB 8/2005 6

8 forbundet med lysindfaldet. Direkte sollys kan give stor varmebelastning, blænding, refleksioner i edb-skærme og vinduer i overfor liggende bygninger mv. og virke generende. Samtidig kan der i dybe kontorer blive for stor forskel mellem lysforhold hhv. tæt ved og langt fra facaden. Men der skal også tages hensyn til det kunstige lys og at det fungere optimalt. Blandt andet kan slitage medføre, at lysstofrør begynder at flimre, hvilket kan være årsag til forøget træthed. Og manglende rengøring af lyskilder og armaturer kan medføre at lysudbyttet nedsættes med pct. Printer og kopimaskiner KOPIMASKINER PRINTER og Mange kontormaskiner fejlplaceres i kontormiljøerne såvel i de nye moderne kontorhuse som i de ældre kontorhuse, og det giver ofte gener hos de ansatte. Teknologik Institut får mange henvendelser fra firmaer der anmoder om assistance i forbindelse med placering af især kopimaskiner og printere i kontorerne. De gener, som opstår skyldes i langt de fleste tilfælde fejlplacering af maskinerne direkte i kontorerne eller i gangarealer eller manglende mekanisk ventilation i kopi/ printrummene. Maskinerne fejlplaceres ofte på grund af, at der ikke foreligger en vejledning på maskinerne. Printere og kopimaskiner kan stå i et lokale med faste arbejdspladser. men det afhænger blandt andet af, hvor megen varme og støj maskinerne afgiver, koncentrationen af forurenende stoffer i køleluften fra maskinerne, hvilke stoffer i køleluften det drejer sig om, hvor store luftmængder der blæses ud i lokalet, hvor hyppigt og Laserprintere og fotokopimaskiner afgiver varme, støj og forurening. Køb kun maskiner der er testet og vurderet og sæt dem adskilt fra medarbejderne hvor meget maskinerne bruges, lokalets størrelse, akustik og ventilation samt arbejdspladsernes placering i forhold til maskinerne. Risikoen for gener afhænger af en kombination af alle disse faktorer. Læs mere om fejlplacering af kontomaskiner på eller ring og bestil bogen fra Teknologisk Institut: "Hvor skal skabet stå". Generelt kan siges, at en lille ozonfri laserprinter eller kopimaskine (bordmodel), der kun bruges i begrænset omfang, kan installeres i et lokale med faste arbejdspladser. Der skal være en god ventilation i lokalet, og maskinen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. Mellemstore laserprintere, netværksprintere og fotokopimaskiner bør normalt placeres i et lokale uden faste arbejdsplader, medmindre det kan dokumenteres at maskinen kan anbringes så gener undgås ved brug. Lokalet skal være velventileret. Hvis der printes større mængder, bør der etableres udsugning til det fri fra maskinernes udblæsning. Store laserprintere bør betragtes som industrimaskiner. Da der er meget stor forskel på hvor meget varme støj og forurening, de enkelte maskiner afgiver anbefaler Teknologisk Institut, at der gennemføres sammenlignelige test og der udarbejdes vejledninger vedrørende arbejdsmiljø på de maskiner man anskaffer. Teknologisk Institut foretager prøvninger og udarbejder vejledninger på kontormaskiner, læs mere på: 7 HELSE PÅ JOB 8/2005

9 Rengøring Rygning Luften i bygninger indeholder altid støv, der består af blandt andet hudskæl, papirstøv, pollen mikroorganismer og anden forurening udefra. Andre former for støv som fibre kan komme fra gulvtæpper og åbne mineraluldsflader. Læs mere på: Derfor er det vigtigt, at støvet fjernes med en effektiv rengøring. Rengøringsmetode og - hyppighed skal passe til lokalernes indretning, overfladernes art samt lokalernes brug. God rengøring er også afhængig af god ryddelighed og rengøringsvenlige overflader. Der er ofte flere støvproblemer og gener på steder, hvor der er tæpper. Det skyldes at støves ikke kan fjernes fra tæpperne. En bedre rengøring, eventuelt i forbindelse med, at tæpperne fjernes, forbedrer forholdene. Hårde til halvhårde overflader kan gøres ordentlig rent. Mikroorganismer Fugtige forhold giver gode vækstbetingelser for mikroorganismer som for eksempel skimmelsvampe og bakterier. Skimmelsvampe kan vokse i bygningskonstruktioner som tapeserede gipsvægge og træværk. Skimmelsvampe findes overalt, men skal de vokse, kræver de fugt. Er der synlige tegn på fugtskade og/eller skimmelvækst, kan man benytte samme fremgangsmåde som når man vil forhindre hussvamp og råd i at brede sig - man sørger for at fjerne fugtkilden og udbedre fugtskaderne. Ved mistanke om skimmelvækst på tapetet, kan man sende en prøve til analyse på Teknologisk Institut Tobaksrøg er en væsentlig kilde til dårlig luftkvalitet og kan være et stort problem i storrumskontorer, i kantiner, på gange og andre steder, hvor flere ansatte færdes. Og det kan være generende og sundhedsskadeligt at arbejde i røgfyldte lokaler - både for rygere og ikke-rygere. For at sikre en rimelig luftkvalitet i lokaler, hvor der ryges mere permanent, er det nødvendigt med et væsentligt større luftskifte (10-50 gange større) end normalt. Selv en sådan øgning af ventilationen beskytter ikke altid. Andre muligheder er at indføre rygeforbud eller at adskille rygere og ikke-rygere. Arbejdspladsen bør udarbejde en rygepolitik med klare retningslinier for, hvordan rygningen kan foregå. En fornuftig rygepolitik har tre elementer: Anbringe Ingen skal ufrivilligt udsættes for passiv rygning: Røgfrit miljø er en almen ret. Anbringe Rygere, der gerne vil holde op, bør have støtte og hjælp. Anbringe Sende folk ud og ryge Planter Grønne planter forbedrer indeklimaet Da passiv rygning er erklæret for sundhedsfarlig, kan du i dag forlange, at sidde i et røgfrit miljø. RYGNING RENGØRING Det er videnskabeligt bevist, at tilstedeværelsen af planter gør mennesker mere ligevægtige og giver dem en behagelig følelse. De kan være en medvirkende faktor til at forebygge symptomer som træthed, hovedpine og irritation af slimhinderne. Men det er en misforståelse at tro at planter kan fjerne forurening i indeklimaet. TER PLAN

10 Afgasning Byggematerialer som fugemasse, lim, maling og gulvbelægning kan afgive forskellige stoffer som for eksempel formaldehyd og visse organiske opløsningsmidler. Problemerne er størst i nybyggeri med dårlig ventilation, fordi afgasningen fra byggematerialer og inventar aftager med tiden. Der bør vælges inventar og byggematerialer, som afgasser så lidt som muligt. For en del inventar og byggematerialer findes der en mærkningsordning, der oplyser om genstandens afgasning. Afgasning måles kemisk (flygtige organiske forbindelser, støv og fibre) og sensorisk (lugt). Teknologisk Institut foretager prøvninger efter denne ordning - læs mere på: AFGASNING Anbefalinger Arbejdsmiljøkonsulent Torben Eggert har stor erfaring i at løse indeklima problemer og kan desuden henvise til branche specialisterne på instituttet. Torben Eggert kan kontaktes på telefon Ved udformningen/indretningen af kontorlokalerne skal det meget nøje overvejes, hvad lokalerne skal bruges til og hvordan de indrettes. Der skal fokuseres meget på de termiske, de akustiske og de lysmæssige forhold, da det oftest er disse forhold der er problemer med. Undgå store glasfacader især mod øst, syd og vest pga. varme, kulde- og lysforhold. Er energikrævende og driftsomkostningerne er ofte høje. Sørg for god mekanisk ventilation eventuelt suppleret med køling (som ikke giver anledning til træk) samt befugtning. Sørg for gode lydabsorberende materialer (gulv, vægge loft, inventar). Sørg for god og effektiv solafskærmning. Sørg for at der indrettes møderum, stillerum printrum med mere.

11 Kontormiljø 2005 Konference på Teknologisk Institut 24. oktober 2005 Teknologisk Institut afholder konferencen Kontormiljø 2005, hvor der i år bliver set på hvordan man kan få styr på arbejdsmiljø og indklima før indflytning i nye lokaler. Ofte tager det 3-5 år efter virksomhederne er flyttet ind i det nye kontorhus inden indeklimaet er i orden. I den periode kan virksomhederne have tabt mange millioner kroner på grund af nedsat arbejdseffektivt. Vi har derfor indbudt en række eksperter og brugere til at give informationer videre om, dels hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø og dels hvordan det er gjort. Hvorfor deltage Formålet med konferencen er at give råd og anbefalinger til, hvilke parametre der er væsentlige for at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø, som er vigtige forudsætninger for trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Tænk på indeklima / arbejdsmiljø allerede fra starten Sørg for at der er velventilerede teknikrum til kopi maskiner, printere med mere. Sørg for en god indregulering af radiatortermostater, som bør slå fra ved ca. 21 C. Brug natkøling, men sørg for at eventuel natsænkning tilpasses så temperaturen er tilpas, når medarbejderne møder på arbejde. Sørg for at der indføres spilleregler (telefoner, snak, møder, rygepolitik, vis hensyn). Tænk meget på den interne varmebelastning (for meget køling er både energikrævende og kan give anledning til træk og tør luft). Tænk meget på placeringen af maskiner. Tænk meget på logistikken. Indfør en energi- og arbejdsmiljørigtig indkøbspolitik. Forlang vejledninger vedrørende arbejdsmiljø på de maskiner du anskaffer, som beskriver de forhold, der skal tages hensyn til ved placeringen. Placer ikke tekniske hjælpemidler i kontorerne, med mindre de ikke giver anledning til gener. Indret arbejdsstedet så lysforholdene bliver gode. Placer IT-skærmen langt inde i kontoret, væk fra vinduerne med siden til vinduerne. Det kan betale sig at anskaffe fladskærme, selvom disse i dag er væsentlig dyrere end almindelige skærme. Der spares energi (80% i forhold til alm. skærm), ventilationsbehovet kan reduceres, bordarealet kan reduceres med ca. ½ m² og gulvarealet med mindst 1 m². Indret arbejdsstedet ergonomisk rigtigt, både hvad angår arbejdsbord (skal nemt og hurtigt kunne indstilles i højden f.eks. hæve-/sænkebord) og stol. ANBEFALINGER HELSE PÅ JOB 8/

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Indeklima. gode råd fra en arbejdsmiljøekspert. Af Cand. Scient. Henrik Harboe, NIRAS JOBLIFE. NIRAS A/S Jupitervej Kolding Danmark

Indeklima. gode råd fra en arbejdsmiljøekspert. Af Cand. Scient. Henrik Harboe, NIRAS JOBLIFE. NIRAS A/S Jupitervej Kolding Danmark Indeklima gode råd fra en arbejdsmiljøekspert Af Cand. Scient. Henrik Harboe, NIRAS JOBLIFE NIRAS A/S Jupitervej 1 6000 Kolding Danmark T: +45 4810 4200 D: +45 3010 9637 E: heha@niras.dk www.niras.dk/joblife

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BFA HANDEL FINANS OG KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. -

Klager fra borgere. 91 snak rundt omkring Ikke et varigt problem. - Arbejdspladsvurdering 2004/2005 - handleplan Sæby Rådhus, Drifts- og Forsyningsafdelingen, Ålborgvej 93 og administrativt personale ved Virksomheden Thorshøj I orden Problem Fysiske forhold Socialforvaltningen,

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010

Favrskov Kommune. Præstemarkskolen. Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler. april 2010 Favrskov Kommune Præstemarkskolen Arbejdsmiljøgennemgang af indeklimaet i undervisningslokaler april 2010 COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro Produktionsskolen i Nordjylland APV 0 for Afd. Holstebro ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere