EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

2 INDHOLD INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER PLACERING AF KONTORMASKINER STORE KONTORMASKINER MELLEMSTORE KONTORMASKINER OG NETVÆRKSPRINTERE SMÅ PERSONLIGE KONTORMASKINER COMPUTERE, SKÆRME OG ANDET TILBEHØR INDRETNING AF KOPI/PRINTERRUM INDKØB OG LEASING AF KONTORMASKINER OM BAR KONTOR YDERLIGERE INFORMATION

3 INDLEDNING 03 I det moderne kontor er der en udbredt brug af kontormaskiner så som printere, kopimaskiner, faxmaskiner og scannere. Selvom der i dag findes kontormaskiner på markedet som er ozonfrie og afgiver mindre varme, kan det store antal og uhensigtsmæssig placering af maskinerne stadig være en medvirkende årsag til arbejdsmiljømæssige gener som fx "tør luft", "tørre øjne", irriterede slimhinder og støj. Denne vejledning giver gode råd om, placering, indkøb/leasing, samt vedligeholdelse af kontormaskiner, så de giver mindst mulig gene i arbejdsmiljøet. Vejledningen er tænkt som et værktøj, til virksomhedens arbejdsgivere, indkøbere, ledere, medarbejdere, sikkerhedsorganisation og andre, der varetager arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

4 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ 04 Ved valg og placering af kontormaskiner er der en række faktorer, som det er vigtigt at være opmærksom på og tage stilling til. VARMEAFGIVELSE Kontormaskiner bidrager gennem deres energiforbrug til utilsigtet opvarmning af lokalet. Energiforbruget, som også kaldes effektforbruget, måles i Watt (W). Den forbrugte energi omsættes direkte til varme i maskinerne. Energiforbruget og dermed varmeafgivelsen er på mange maskiner dog blevet reduceret med årene. Vær derfor opmærksom på maskinernes energiforbrug ved ny indkøb. En temperatur på ca ºC opleves af de fleste som en behagelig temperatur på kontoret. Under normale omstændigheder må temperaturen ikke overstige 25 ºC. Under særlige omstændigheder fx under en hedebølge, må det dog accepteres, at temperaturen kommer over 25 ºC. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt at sikre de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare. Temperaturen bør ikke komme under 18 ºC på kontoret, men det er sjældent at lave temperaturer er et problem i moderne kontorer. STØJ Lyde fra kontormaskiner kan være generende, selvom de egentlig ikke er særligt høje fx konstante lyde, der indeholder "toner" eller lyde i et ubehageligt toneleje. Varierende lyde kan også være meget generende, og forstyrrende for arbejdet. Det kan være en printer, der pludselig starter, en faxmaskine der ringer op, eller en kopimaskine der kører. Det er individuelt, hvornår lyde opfattes som støj. Det afhænger blandt andet af lydens karakter, niveauet og situationen. Støjen kan medføre gener i form af unormal træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Vær derfor opmærksom på støj i forbindelse med indkøb og placering. Støjniveauet på kontorarbejdspladsen er sjældent så højt, at det er skadeligt for hørelsen. Dog skal unødig støjbelastning ifølge arbejdsmiljølovgivningen undgås. Ved kontoropgaver, som normalt kræver opmærksomhed og koncentration, anbefaler Arbejdstilsynet, at støjbelastningen ikke overstiger db(a). Ved det støjniveau er det muligt at føre almindelige samtaler uden at blive forstyrret af baggrundsstøj. STØJ I FORBINDELSE MED FÆRDSEL TIL OG FRA KONTORMASKINER KAN OGSÅ VÆRE TIL GENE. LÆS YDERLIGERE I BAR KONTORS BRANCHEVEJLEDNING "STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET". OZON I nogle kontormaskiner udvikles ozon i forbindelse med en elektrostatisk proces. Ozon er en meget reaktiv og sundhedsskadelig luftart med en "stikkende" lugt. Ozon kan genere øjne og luftveje og give hovedpine. Ozonen forsvinder dog normalt hurtigt, fordi den reagerer med luftens fugtighed og kemiske stoffer i luften. Under ozonens reaktion med andre stoffer kan der dannes andre sundhedsskadelige stoffer fx formaldehyd. Ikke alle kontormaskiner udvikler ozon. Maskiner, der ikke er ozonfrie, har ofte et ozonfilter monteret, hvor aktivt kul fjerner ozonen. Ozonfiltres opbygning og holdbarhed varierer meget. Nogle kan holde hele maskinens levetid, mens andre mister deres virkning efter blot få uger.

5 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER 05 I kontormaskiner kan der udvikles flygtige organiske forbindelser (VOC - Volatile Organic Compounds), når tonerpulveret opvarmes. Der kan også udvikles formaldehyd, når tonerpulveret opvarmes, eller når ozon reagerer med VOC'er. Formaldehyd er et kræftfremkaldende stof, der også kan irritere slimhinderne. Nogle flygtige organiske forbindelser kan selv i meget små koncentrationer give anledning til lugtgener og irritation af slimhinder. Ved placering af maskinen skal der tages hensyn til udblæsningsluften, der kan indeholde disse forureninger, men også i sig selv kan give gener i form af tørre slimhinder og tør hud. Det er også vigtigt at brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning til maskinerne følges. PAPIR, STØV OG PARTIKLER Al håndtering af papir giver anledning til støv. Støvafgivelsen afhænger af papirgangen i maskinen, temperaturen, hvorved tonerpulveret "brændes" fast til papiret, toneren og selve papirkvaliteten. Der findes flere typer af papir. Enkeltviret papir kan kendes ved, at der kan mærkes forskel på for- og bagside af papiret. Dobbeltviret papir kan der ikke mærkes forskel på siderne. Det dobbeltvirede papir afgiver mindre støv og fibre ved brug end det enkeltvirede papir. Farvet papir kan ved opvarmning afgive sundhedsskadelige stoffer. Endelig er der genbrugspapir, hvor nogle typer støver mere ved brug, og derved stiller større krav til ventilation og rengøring. Støv og papirfibre kan give anledning til irritation af hud, i øjne og i luftveje. Samtidig kan støvpartikler bære en masse kemiske stoffer med sig, som kan forstærke irritationen. Det er derfor vigtigt, at der er en god rengøringsstandard - både i kontoret og omkring kontormaskinerne. Kulpartikler i tonerpulver til fotokopimaskiner er som regel over 5μm. Med den størrelse kan de ikke trænge ned i lungernes små forgreninger. Kulpartikler i tonerpulver til laserprintere og farvekopimaskiner er imidlertid mindre en 5μm, og kan ved indånding eventuelt komme ned i lungernes små forgreninger og virke beskadigende. Det er sjældent, at selve tonerpulveret finder vej ud af maskinerne. GODE RÅD TIL AT REDUCERE PÅVIRKNINGER FRA MASKINERNE: Sørg for effektiv rengøring Sørg for god vedligeholdelse, herunder udskiftning af filtre Sørg for effektiv ventilation fra maskinerne Sørg for at anvende papir, hvor papirfibre er godt bundne Overvej ved gener/symptomer om papirtypen skal udskiftes

6 PLACERING AF KONTORMASKINER 06 Uhensigtsmæssig placering af kontormaskiner er en væsentlig årsag til arbejdsmiljømæssige gener på kontorarbejdspladser. Optimal placering afhænger af den enkelte model af kontormaskine og brugen af maskinen. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. OPTIMAL PLACERING AFHÆNGER BLANDT ANDET AF: varmeafgivelse fra maskinen forurening fra maskinen (kemiske stoffer og støv) hvor meget maskinen bruges lokalets størrelse og ventilation Placeringen af de enkelte maskiner bør foretages ud fra en samlet vurdering af følgende: Type af maskine Hvor meget maskinen støjer, varmer og forurener varierer fra model til model Maskinens størrelse/kapacitet Større maskiner varmer, støjer og forurener ofte mere end mindre Brug af maskinen Jo mere maskinen bruges, jo mere varmer, støjer og forurener den Antallet af maskiner Jo flere maskiner, desto mere varme, støj og forurening Maskinens alder Ældre maskiner varmer, støjer og forurener ofte mere end nye modeller Vedligeholdelse Korrekt vedligeholdelse mindsker risikoen for påvirkning fra maskinen Lokalets ventilation Jo større luftskifte, desto mindre risiko for påvirkning fra maskinen Lokalets størrelse Jo større afstand til maskinen, desto mindre risiko for påvirkning fra maskinen Så vidt det er muligt placeres kontormaskinerne under hensyntagen til ovennævnte punkter, samt efter beskrivelserne i de følgende afsnit. STORE KONTORMASKINER Med "store kontormaskiner" menes store kopimaskiner, multifunktionsmaskiner og laserprintere. Disse maskiner er ofte udstyret med en sorteringsenhed og har ofte et støjniveau og en varmeafgivelse, der er så høj, at de skal placeres i et separat velventileret rum uden faste arbejdspladser. Er maskinerne forsynet med energisparefunktion, bør denne benyttes - det sparer på strømmen og mindsker varmeafgivelsen. Er der tale om særligt forurenende maskiner, bør de betragtes som industrimaskiner. Det vil normalt medføre, at de forsynes med procesventilation, hvis de bruges i større omfang.

7 PLACERING AF KONTORMASKINER MELLEMSTORE KONTORMASKINER OG NETVÆRKSPRINTERE 07 Maskiner i kategorien "mellemstore kontormaskiner og netværksprintere" er fx netværksprintere, multifunktionsmaskiner eller kopimaskiner. Maskiner, der er koblet på et fælles netværk, benyttes som regel meget og bør derfor placeres i separate velventilerede rum. I de tilfælde hvor det kan være nødvendigt at placere de mellemstore kontormaskiner på gangarealer, er det vigtigt at være opmærksom på støjniveau, varmeafgivelse, forureninger, samt sikringen af brand- og flugtveje. Printes der større mængder, bør der etableres udsugning fra maskinernes udblæsning til det fri. SMÅ PERSONLIGE KONTORMASKINER Små bordmodeller af printere, faxmaskiner, kopimaskiner og scannere falder inden for kategorien "personlige kontormaskiner". En lille kontormaskine, der kun bruges i begrænset omfang, kan placeres i et lokale med faste arbejdspladser. Da printerne bliver stadig mindre og giver stadig bedre udskriftskvalitet, er der flere og flere, der får personlige printere ved deres arbejdsplads. Dette kan give forringelser af arbejdsmiljøet (støj og indeklima) på kontoret, hvis ikke man overvejer placering, type og antal. Der skal være god ventilation i lokalet, og maskinen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. Ved bordlaserprintere, der anvendes af og til, skal der være truffet forureningsbekæmpende foranstaltninger enten i form af udsugning fra maskinens udblæsning eller filtre på maskinen, der effektivt tilbageholder støv, kemiske stoffer og ozon. Filtrene skal skiftes efter leverandørens anvisninger. Et godt alternativ kan være at vælge en blækprinter i stedet for en laserprinter i forhold til forureningsgrad og varmeafgivelse. PERSONLIGE KONTORMASKINER I ARBEJDSLOKALET. Sørg for at: vælge en arbejdsmiljøvenlig model placere maskinen så langt væk fra selve arbejdspladsen, som kontoret gør det muligt placere maskinen så udblæsningens luftstrøm peger væk fra arbejdspladsen antallet af personlige kontormaskiner er så lavt, som muligt tage hensyn til hensigtsmæssige arbejdsstillinger Hjemmearbejdspladser bliver mere og mere udbredt. Hjemmearbejdspladser indrettes som regel med personlige kontormaskiner. Anbefalingerne vedrørende personlige kontormaskiner kan derfor benyttes både på kontorarbejdspladser og ved indretning af hjemmearbejdspladser.

8 PLACERING AF KONTORMASKINER SMÅ KONTORMASKINER 08 SCANNERE Scannere benyttes i stigende omfang fx i forbindelse med elektronisk arkivering og elektronisk rundsendelse af brevpost. Det er blevet mere almindeligt at anvende mindre scannere (bordmodeller), som er placeret i lokaler med faste arbejdspladser. Arbejdspladsen ved scanneren bør indrettes hensigtsmæssigt, således at der kan opnås en ergonomisk god arbejdsstilling under arbejdet. Der bør endvidere være passende aflægningsplads på bordet omkring scanneren. Mindre scannere bør kun placeres i lokaler med faste arbejdspladser, hvis de anvendes i kortere perioder. Typisk har scannere af denne størrelse kun en mindre varmeafgivelse og meget lille forureningsgrad. COMPUTERE, SKÆRME OG ANDET TILBEHØR Placeringen af skærm og computer er vigtig for at opnå gode arbejdsstillinger og et godt indeklima. Læs yderligere i BAR Kontors branchevejledning "Arbejde ved skærme". Computere og skærme afgiver varme. Køleventilatoren i computeren kan støje, og den bør placeres sådan, at luftstrømmen peger væk fra brugeren. For at reducere varmeafgivelsen og støjen er det en god idé at indstille computeren og skærmen til at gå i "dvale" eller "stand-by", når den har været ubenyttet i en periode af en given længde. Eventuelt kan selve computeren placeres i en vis afstand fra arbejdspladsen fx i et andet rum, så man kun har skærm, tastatur og pegeredskaber på kontoret. Denne løsning vil fjerne computerens varmeafgivelse fra kontoret, men medfører dog en ekstra udgift pr. skærmarbejdsplads. VARMEBELASTNINGEN FRA COMPUTERE OG SKÆRME KAN REDUCERES VED at udskifte gamle computere med nye, der bruger mindre strøm og derved varmer og støjer mindre udskifte gamle skærme med nye fladskærme, der bruger mindre strøm og afgiver mindre varme indstille computere og skærme til at gå i "dvale" eller "stand-by", hvis de ikke har været brugt i et stykke tid INDRETNING AF KOPI/PRINTERRUM Maskinerne i kopi/printerrummet skal være placeret, så de er let tilgængelige, og der skal være god plads omkring maskinerne, så man fx kan lægge papir i magasinet, skifte toner uden besvær, samt give plads til at serviceteknikere har mulighed for at foretage eftersyn og reparationer. Der skal samtidig være aflægningsplads omkring maskinen. Ved placering af maskinerne bør man sørge for, at udblæsningen vender væk fra de mest befærdede områder i lokalet. Ventilationen i lokalet bør være afstemt efter maskinernes afgivelse af varme og forureninger og endvidere indrettet, således at der skabes et svagt undertryk i lokalet. Herved undgår man, at forureninger fra maskinerne spredes til de omkringliggende lokaler. Ved særligt forurenende maskiner bør der etableres punktudsugning fra maskinens udblæsning. Sørg for at holde døren til kopi/printrummet lukket, fx ved at montere en dørpumpe, så døren lukkes automatisk. Dette mindsker støjgener og forurening fra maskinerne.

9 INDKØB OG LEASING AF KONTORMASKINER 09 Når der skal indkøbes eller leases (leje) nye kontormaskiner, er det vigtigt at stille krav til leverandøren, samt at vælge arbejdsmiljøvenlige maskiner, så risikoen for gener reduceres. Sikkerhedsorganisationen skal inddrages og deltage, når indkøb af tekniske hjælpemidler og udstyr planlægges. Sikkerhedsorganisationen og andre ressourcepersoner kan bidrage med viden om arbejdsmiljø. På den måde sikres et godt beslutningsgrundlag for at forhindre fejlindkøb og arbejdsmiljøproblemer. Inden køb eller leasing af maskinerne er det vigtigt at granske informationsmaterialet om maskinerne. Dette kan være i form af specifikationer, brugsanvisninger og testrapporter. Ved sammenligning af forskellige leverandørers anvisninger og testresultater er det vigtigt at vide, om materialet er udarbejdet på baggrund af samme testmetoder og vurderingskriterier. Der skal altid følge en brugsanvisning med kontormaskinen. Brugsanvisningen skal være på dansk og indeholde "nyttige oplysninger, navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed". Brugsanvisningen kan dog i nogle tilfælde være mangelfuld. LEVERANDØRENS ANVISNINGER BØR SOM MINIMUM INDEHOLDE FØLGENDE INFORMATIONER: Firmanavn og maskinens betegnelse Navn på stedet, hvor anvisningen er udarbejdet Navn på stedet, hvor der er foretaget test af maskinens forurening Resultatet af forureningstesten og en vurdering af resultatet Skitse eller billede af maskinen, der viser, hvor udblæsning(er) er placeret Oplysninger om energiforbrug, ventilationsbehov, forurening og støj Oplysning om eventuelle filtres opbygning, effektivitet og udskiftningsinterval Oplysning om forbrugsstoffer Vejledning i udskiftning af tonerkassetter samt almindelig rengøring og vedligeholdelse Anbefalinger om placering af maskinen Når kontormaskiner leases kommer udgiften til maskinerne løbende, fordi den store startinvestering undgås. Selv om maskinen leases, bør de samme fyldestgørende oplysninger om maskinen fra leverandøren indhentes. GODE RÅD OG ANBEFALINGER VED KØB ELLER LEASING AF NYE KONTORMASKINER: Søg informationer om maskinen i specifikationer, brugsanvisninger og testrapporter Vælg energibesparende kontormaskiner Vælg en maskine der kan gå fra "stand-by" til "dvale". Dette er især en fordel ved de små personlige maskiner, der er placeret direkte i kontoret og ofte kun benyttes kortvarigt i løbet af arbejdsdagen Vælg støjsvage maskiner Vælg maskiner med lavt udslip af støv, formaldehyd og VOC'er Vælg om muligt ozonfrie maskiner Danner maskinen ozon, så sørg for at maskinen er forsynet med et effektivt ozonfilter og få oplyst det anbefalede udskiftningsinterval Få overblik over alle forbrugsstoffer Inden køb af en maskine er det vigtigt at indgå en fornuftig serviceaftale med leverandøren Inden leasing af en maskine er det vigtigt at få klarlagt ansvarsfordelingen i forbindelse med maskinen fx vedligeholdelse

10 OM BAR KONTOR 10 I den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor dækker kontorvirksomheder på det private arbejdsmarked, fastsat ud fra såkaldte branchekoder. Det er fx IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige kontorarbejdspladser. Men da der også foregår kontorarbejde i en eller anden form på langt de fleste virksomheder, vil BAR Kontors materialer således kunne bruges på de fleste virksomheder. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontorog administrationsområde. BAR Kontor giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, værktøjer, afholdelse af temadage eller andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde.

11 YDERLIGERE INFORMATION 11 ARBEJDSTILSYNET Postboks 1228, 0900 København C Tlf , At-vejledning A.1.9, 2003, Faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.0.2, 2003, Indretning af arbejdssteder At-vejledning D.2.3, 2006, Skærmarbejde At-vejledning D.2.9, 2003, Hjemmearbejde At-vejledning A.1.2, 2008, Indeklima Bekendtgørelse nr. 561/1994, Indretning af tekniske hjælpemidler (maskindirektivet) Bekendtgørelse nr. 1109/1992, Anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 1108/1992, Arbejde ved skærmterminaler Bekendtgørelse nr. 96/2001, Faste arbejdssteders indretning BAR KONTOR - Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf , APV i sigte? Indeklima Arbejde ved skærme Støj og akustisk på kontoret ANDET Hvor skal skabet stå?, 2001, Teknologisk Institut, ORGANISATIONERNE I BAR KONTOR HK/Privat Dansk Erhverv - Ledernes Hovedorganisation - HK/Handel - Dansk Industri - PROSA -

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere