Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 94 Folketinget Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse af tilladelser ved gæld til det offentlige og offentliggørelse af tilsynsresultater) 1 I lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»færdselsstyrelsen«til:»trafikstyrelsen«og»færdselsstyrelsens«til:»trafikstyrelsens« affattes således:» 7. En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis: 1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation, eller 2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører.«3. 8, stk. 1, affattes således:» 8. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis: 1) Indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen. 2) Virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på kr. eller derover.«4. Efter 10 indsættes:» 10 a. Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne syns- og omsynsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.«2 Loven træder i kraft den 1. april Transportmin., j.nr BL000426

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund. 2. Tilbagekaldelse af tilladelser. 3. Offentliggørelse af tilsynsresultater. 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten. 10. Høring. 11. Samlet vurdering af lovforslaget. 1. Lovforslagets formål og baggrund Lovforslaget vedrører to forhold i relation til udførelsen af tilsyn med syn af køretøjer. Det første forhold relaterer sig til tilbagekaldelse af en tilladelse til at foretage syn eller omsyn ved gæld til det offentlige hos bl.a. virksomhedens ejer, og det andet forhold relaterer sig til offentliggørelse af tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomhederne. Synsområdet har indtil 15. april 2010 været administreret af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen blev den 15. april 2010 sammenlagt til en fælles styrelse. Den nye styrelse kaldes Trafikstyrelsen. Forslaget gør det for det første muligt, at der ved konstateret gæld til det offentlige på over kr. hos en virksomhedsejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige eller hos virksomheden ikke automatisk sker bortfald af tilladelsen til at foretage syn eller omsyn. Der skabes ved lovforslaget mulighed for, at Trafikstyrelsen efter en konkret vurdering kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen ved en konstateret gæld til det offentlige på over kr. Der skabes herved overensstemmelse med reglerne i lov om buskørsel og lov om godskørsel, hvorefter tilladelse til buskørsel eller godskørsel kan tilbagekaldes, hvis indehaveren har betydelig gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Formålet med lovforslaget er for det andet at øge gennemsigtigheden af kvaliteten af bilsynsmarkedet. Dette vil ske ved at give transportministeren hjemmel til at kunne fastsætte regler om offentliggørelse af Trafikstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder. Lovforslaget giver endvidere ministeren hjemmel til at fastsætte regler om, hvorledes en sådan offentliggørelse kan ske. Dette kan eksempelvis ske ved et elektronisk informationssystem på Trafikstyrelsens hjemmeside. Alle skal have adgang til informationssystemet, og ministeren kan videregive både enkeltoplysninger og masseoplysninger til en ubestemt kreds af modtagere. Transportministeren kan endvidere fastsætte regler om omfanget af offentliggørelsen, herunder offentliggørelse af resultater af tidligere tilsyn inden for en vis periode for en syns- eller omsynsvirksomhed, eller et antal af virksomhedens seneste resultater, f.eks. synsvirksomhedens 5 seneste tilsynsresultater. Resultater af alle tilsyn inden for en vis periode eller af et vist antal tilsyn hos alle synssteder i Danmark offentliggøres. Det er både informationer om tilsynsresultaterne samt arten og omfang af sanktioner i tilfælde af et eller flere dårlige tilsynsresultater, der påtænkes lagt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Dette vil give kunden et bedre grundlag for at vurdere typen af overtrædelser, deres omfang og sanktionerne herfor. Sanktioner er endvidere særligt interessante for virksomhedens forretningsforbindelser og potentielle medarbejdere. Der skabes ved lovforslaget mulighed for, at indehavere af køretøjer, der skal til syn eller omsyn, kan se, hvilke resultater de pågældende syns- eller omsynsvirksomheder tidligere har modtaget ved Trafikstyrelsens tilsyn. Herved opnås øget gennemsigtighed på synsmarkedet for kunder og forretningsforbindelser, hvilket kan virke som incitament for synsvirksomhederne til at sikre og forhøje kvaliteten af bilsynet samt give virksomhederne en mulighed for at benytte dette i sin markedsføring. 2. Tilbagekaldelse af tilladelser 2.1. Gældende ret Det følger af synsloven, at en tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis virksomhedens ejer el-

3 3 ler, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller den teknisk ansvarlige person får konstateret gæld til det offentlige på kr. eller derover. En teknisk ansvarlig person er uddannet som køretøjsmekaniker og har bestået en af Trafikstyrelsen godkendt uddannelse som teknisk ansvarlig. Den teknisk ansvarlige person er ansat og har ledelsesmæssige beføjelser i syns- eller omsynsvirksomheden. En tilladelse bortfalder imidlertid ikke, hvis den juridiske person skylder kr. eller derover til det offentlige. Trafikstyrelsen skal således fratage en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, så snart det med sikkerhed er konstateret, at der foreligger en gæld på kr. eller derover til det offentlige. Loven giver i sin nuværende form således ikke mulighed for en afdragsordning eller mulighed for at undtage fra kravet i tilfælde af konkrete omstændigheder, såsom akut sygdom eller kortere forsinkelse af tilbagebetaling af gæld Lovforslagets indhold Forslaget indeholder en bestemmelse om, at der ved konstateret gæld på over kr. til det offentlige hos en virksomhedsejer, eller, hvis der er tale om en juridisk person, hos medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige eller hos den juridiske person dvs. virksomheden ikke automatisk sker bortfald af tilladelsen til at foretage syn eller omsyn. Der skabes ved lovforslaget mulighed for, at Trafikstyrelsen ved en konkret afgørelse kan tage stilling til, om der er grundlag for at tilbagekalde tilladelsen ved konstateret gæld over kr. til det offentlige. Det vil endvidere være muligt i praksis med en afdragsordning i relation til den konstaterede gæld. Der skabes herved overensstemmelse med reglerne i lov om buskørsel og lov om godskørsel i relation til gæld, hvorefter tilladelse til buskørsel eller godskørsel kan tilbagekaldes, hvis indehaveren har betydelig gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. 3. Offentliggørelse af tilsynsresultater 3.1. Gældende ret Trafikstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Tilsynet går bl.a. ud på, at styrelsens inspektører uanmeldt besøger de ca. 675 syns- og omsynssteder i Danmark. Der udføres mere end ca tilsynsbesøg årligt. Tilsynet indebærer en kontrol af, at syn eller omsynet udføres efter gældende regler, og der kan endvidere udtages synede køretøjer til kontrolsyn. Der udtages årligt mere end køretøjer til kontrolsyn. Tilsynsbesøgene resulterer i ca. 73 % af tilfældene i tilfredsstillende resultater, i ca. 9 % af tilfældene i mindre tilfredsstillende resultater og i ca. 18 % i ikke tilfredsstillende resultater. Trafikstyrelsen har inden for de seneste to år i syv tilfælde tilbagekaldt tilladelsen pga. overtrædelse af vilkårene for tilladelsen. Et tilsynsresultat kan bestå af følgende karakterer: A = ingen bemærkninger; B = anmærkninger; C = utilfredsstillende. I tilfælde af et utilfredsstillende resultat, afgøres sanktionen efter forholdets karakter som C1: påbud, C2: anmodning om redegørelse, C3: agter advarsel. Herudover bliver en C-karakter kombineret med følgende kategorier af fejl: Ca: fejl i administrative rutiner eller ved teknisk udstyr; Cf: færdselssikkerhedsmæssige fejl; Cm: fejl af miljømæssig betydning; Co: obligatoriske kontrolpunkter ikke gennemført og Cu: uberettigede krav mod fremstiller. En synsvirksomhed, som opnår andet end karaktererne A og B ved Trafikstyrelsens tilsyn, vil blive sat under målrettet tilsyn, eller ved gentagne eller grovere forhold, som har medført en advarsel, under skærpet tilsyn. Det er ikke udelukket, at der inden for rammerne af gældende ret ville kunne etableres ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser m.v. i ikke anonymiseret form uden lovhjemmel, såfremt de oplysninger, der skulle offentliggøres, alene vedrørte juridiske personer. Ordningerne ville i givet fald skulle udformes og administreres på en sådan måde, at de holdt sig inden for gældende ret, herunder tavshedspligten efter straffelovens e og forvaltningslovens 27. For så vidt angår fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, fører reglerne i persondataloven derimod til, at der kun kan ske en sådan offentliggørelse, hvis der er særlig lovhjemmel hertil Lovforslagets indhold En tilsynsrapport indeholder oplysninger om syns- eller omsynsvirksomheden, datoen for tilsynet, oplysning om den person, som har foretaget tilsynet, navn på medarbejderen i syns- eller omsynsvirksomheden, der har kvitteret for tilsynet, tilsynsresultat samt beskrivelse af fejl og mangler, der er konstateret under tilsynet. Det er ikke hensigten med lovforslaget, at selve tilsynsrapporten skal offentliggøres. Formålet er alene at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på synsvirksomheden eller synsstedet, hvor det pågældende tilsyn fandt sted, dato for det pågældende tilsyn samt resultatet af tilsynet. Til forskel fra»smiley-ordningen«på fødevareområdet er der med dette lovforslag ikke lagt op til, at tilsynsresultaterne ophænges synligt i virksomhedens forretningslokaler. Der er alene tale om offentliggørelse af visse oplysninger om tilsynet eksempelvis på Trafikstyrelsens hjemmeside.

4 4 Ved lovforslaget skaffes hjemmel til at kunne offentliggøre Trafikstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder. Dette kan ske på Trafikstyrelsens hjemmeside. Der skabes mulighed for, at indehavere af køretøjer og andre interessenter kan se, hvilke resultater de pågældende syns- eller omsynsvirksomheder tidligere har modtaget ved Trafikstyrelsens tilsyn, og om der er tildelt virksomheden sanktioner. Herved opnås øget gennemsigtighed på synsmarkedet for forbrugerne, hvilket kan virke som incitament for synsvirksomhederne til forhøjet kvalitet af bilsynet. En offentliggørelse af tilsynsresultater kan også virke som et incitament for synsvirksomhederne til at udføre bilsyn af høj kvalitet i relation til et videre samarbejde med andre, f.eks. banker, forsikringsselskaber, leverandører, fremtidige medarbejdere etc. Der skabes endvidere mulighed for at se en udvikling i de pågældendes syns- og omsynsvirksomheders tilsynsresultater, da det vil være muligt at offentliggøre resultater af tidligere tilsyn inden for vis en periode for pågældende syns- eller omsynsvirksomhed eller virksomhedens f.eks. 5 seneste resultater, dog tidligst fra lovens ikrafttrædelse. Der vil være tale om, at oplysninger fra alle tilsyn inden for en vis periode eller fra et vist antal tilsyn hos alle synssteder i Danmark offentliggøres. Man ændrer således fokus på offentliggørelse med karakter af»offentlig gabestok«til offentliggørelse af relevante oplysninger til forbrugerne, samt giver virksomhederne incitament til at overholde lovgivningen ved at give dem mulighed for at bruge kontrolresultaterne i markedsføringen. Offentliggørelse af tilsynsresultater er et indgribende instrument i forhold til virksomhederne, men det vurderes samlet set, at fordelene for de synsvirksomheder, der lever op til gældende regler, og for forbrugerne ved en offentliggørelse af tilsynsresultater kan begrunde indførelse af den foreslåede offentliggørelsesordning. Hjemmesiden vil indeholde en kort beskrivelse af de forskellige karakterer. Ud fra hver synsvirksomhed kan der med en farve rød, gul og grøn angives, om der er tale om et tilsyn, hvor virksomheden fik henholdsvis tilsynsresultatet grøn (karakter A), gul (karakter B) eller rød (karakter C) i en vis periode eller eksempelvis ved de seneste 5 tilsyn. Det vil endvidere fremgå, hvilke datoer de pågældende tilsyn er foregået. Det skal være nemt og visuelt overskueligt for borgeren at se, hvilke resultater en konkret syns- eller omsynsvirksomhed har modtaget ved et antal tilsyn. En offentliggørelse af tilsynsresultaterne kan foretages elektronisk på Trafikstyrelsens hjemmeside. Lovforslaget indebærer endvidere, at klage ikke har opsættende virkning, hverken i relation til selve tilsynsresultatet, til offentliggørelsen eller til eventuelle sanktioner. Dvs. klager en synsvirksomhed over et dårligt tilsynsresultat, fjernes det dårlige tilsynsresultat ikke fra hjemmesiden under sagens behandling. Sanktioner offentliggøres imidlertid først, når sanktionen efter klagefristens udløb er endelig givet. Ministeren kan videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubekendt kreds af modtagere. Enhver har adgang til det elektroniske informationssystem, og enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger. Den omstændighed, at offentliggørelse af oplysninger om overtrædelse af lovgivningen i almindelighed må betragtes som indgribende for de fysiske eller juridiske personer, de vedrører, taler for, at offentliggørelsesordninger etableres ved eller i henhold til lov også selvom der måtte være hjemmel til ordningen inden for rammerne af gældende ret. Da der ved lovforslaget ikke offentliggøres personnavne på hverken synsmedarbejderen, ejeren af synsvirksomheden, tilsynsinspektøren, ejeren af det pågældende synede køretøj eller stelnummer på køretøjet, der kan lede til navn på ejeren af køretøjet, rejser offentliggørelsesordningen som udgangspunkt ikke spørgsmål i forhold til persondataloven. I praksis kan der imidlertid i syns- eller omsynsvirksomhedens navn forekomme en angivelse af et personnavn, f.eks.»jens Jensen Bilsyn«. I hvert fald i det tilfælde, hvor der kun er en enkelt person ansat i synsvirksomheden, og det er samme person, som nævnes i synsvirksomhedes navn, falder dette inden for persondatalovens anvendelsesområde. Persondataloven finder ifølge 1, stk. 1, bl.a. anvendelse på såvel offentlige som private dataansvarliges behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Ved personoplysninger forstås i persondatalovens forstand enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. lovens 3, nr. 1. Behandling af en personoplysning i persondataloven omfatter foruden indsamling, registrering, opbevaring og brug også videregivelse af en oplysning. En kvalificeret form for videregivelse af oplysninger foreligger, når oplysningerne offentliggøres på internettet og derved videregives til den ubestemte kreds af personer, som siden måtte hente oplysninger på den pågældende hjemmeside. De krav, der i persondataloven stilles til behandlingen af personoplysninger, herunder offentliggørelse af sådanne oplysninger, findes i persondatalovens kapitel 4 i

5 Det følger af persondatalovens 5, at enhver behandling af oplysninger efter persondataloven skal være i overensstemmelse med god databehandlingsskik, hvorved i praksis navnlig forstås, at behandlingen skal være rimelig og lovlig. Det er endvidere fastsat, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkelig angivne og saglige formål, og at senere behandling, f.eks. en offentliggørelse af oplysningerne, som udgangspunkt ikke må være uforenelige med disse formål. Det kræves desuden, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Desuden skal behandlingen tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne, og der skal foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Endelig må de indsamlede omlysninger ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Trafikstyrelsen vil i sin offentliggørelse af tilsynsresultater behandle personoplysningerne under iagttagelse af behandlingsbetingelserne i persondatalovens kapitel 4. Der vil ikke i Trafikstyrelsens offentliggørelse af tilsynsresultater ske behandling af oplysninger, som er omfattet af persondatalovens 7 og 8. Justitsministeriets betænkning nr af 8. juni 2010 om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. indeholder en udførlig redegørelse for behandling af de offentliggjorte oplysninger. Det følger bl.a. heraf, at der i henhold til persondatalovens 43 skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet, og ikke blot en anmeldelse, bl.a. når behandlingen af oplysninger, som foretages af eller for den offentlige forvaltning, udelukkende finder anvendelse med henblik på at føre et retsinformationssystem, jf. 9. Persondatalovens 9 gælder for retsinformationssystemer, som i almindelighed har til formål at informere offentligheden om retspraksis eller administrativ praksis, og bestemmelsen omfatter en myndigheds offentliggørelse på myndighedens hjemmeside. Der vil imidlertid med lovforslaget ikke være tale om offentliggørelse af et retsinformationssystem, da der udelukkende sker offentliggørelse af kontrolresultater og eventuelle sanktioner og ikke af retspraksis eller administrativ praksis på området. I henhold til 44, stk. 3, i persondataloven er behandlinger, hvis eneste forhold er at føre et register, der i henhold til lov eller regler udstedt i medfør af lov er beregnet til at informere offentligheden, og som er tilgængeligt for offentligheden, undtaget fra bestemmelsen i 43 om anmeldelse til Datatilsynet. Der vil på denne baggrund ikke skulle ske en anmeldelse til Datatilsynet af det elektroniske informationssystem om tilsynsresultaterne på Trafikstyrelsens hjemmeside. 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Forslaget vurderes ikke at have væsentlige administrative økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Det vurderes, at udgiften til etablering af en hjemmeside vil udgøre ca kr. og medføre årlige driftsudgifter til systemet på ca kr. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges et virksomhedspanel, da forslaget ikke skønnes at medføre væsentlige administrative byrder eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at kunne medføre positive økonomiske konsekvenser for visse syns- og omsynsvirksomheder, da der ikke automatisk sker bortfald af tilladelse ved konstateret gæld over kr. til det offentlige, samt da der vil være mulighed for en afdragsordning. Dette vil betyde, at syns- og omsynsvirksomheder med forbigående økonomiske vanskeligheder kan fortsætte deres drift og dermed bidrage til at opretholde et marked med høj konkurrence. En offentliggørelse af tilsynsresultaterne vil endvidere kunne medføre positiv markedsføring for syns- og omsynsvirksomhederne. Offentliggørelse af dårlige tilsynsresultater kan imidlertid medføre negative økonomiske konsekvenser for de pågældende syn- eller omsynsvirksomheder, ved at bilejere eventuelt fravælger denne syns- eller omsynsvirksomhed. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at medføre miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

6 6 10. Høring Lovforslaget er sendt til høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Datatilsynet, Rigsrevisionen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Autobranchens Udviklingscenter/EUC Nord, Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, CEUS, CO II, Danmarks Automobilforhandler Forening, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Transport og Logistik, Danske Bilimportører, Danske Busvognmænd, Danske Synsvirksomheder, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK), Det norske Veritas, FDM, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske Vognfabrikker, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Vogninmportører i Danmark, HK/Stat, Københavns Politi, LO, Dansk Lokal Syn, Motorcykelbranchens Landsforbund, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Teknologisk Institut, TÜV Nord Danmark og Foreningen af Omsynsvirksomheder i Danmark. 11. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for er-dehvervslivet vil være positive konsekvenser for erhvervslivet, da der ikke sker automatisk bortfald af tilladelse ved konstateret gæld over kr. til det offentlige. En offentliggørelse af tilsynsresultaterne kan medføre positiv markedsføring for syns- og omsynsvirksomhederne. Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Offentliggørelse af dårlige tilsynsresultater kan medføre negative økonomiske konsekvenser for de pågældende syn- eller omsynsvirksomheder ved nedsat indtjening ved forbrugernes fravalg af virksomheden. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Overalt i loven ændres»færdselsstyrelsen«til:»trafikstyrelsen«og»færdselsstyrelsens«til:»trafikstyrelsen«. Synsområdet har indtil 15. april 2010 været administreret af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen blev den 15. april 2010 sammenlagt til en fælles styrelse. Den nye styrelse kaldes Trafikstyrelsen. Til nr. 2 En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation, eller hvis den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører. En teknisk ansvarlig person er uddannet som køretøjsmekaniker og har bestået en af Trafikstyrelsen godkendt uddannelse som teknisk ansvarlig. Den teknisk ansvarlige person er ansat og har ledelsesmæssige beføjelser i syns- eller omsynsvirksomheden. Til nr. 3 Det foreslås, at der ved konstateret gæld over kr. til det offentlige hos en virksomhedsejer, eller hvis der er tale om en juridisk person, hos medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige eller

7 7 hos den juridiske person, kan ske tilbagekaldelse af tilladelsen til at foretage syn eller omsyn. Der er tale om en konkret afgørelse, hvor Trafikstyrelsen tager stilling til en tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn eller omsyn. Trafikstyrelsens vurdering sker på basis af den pågældendes økonomiske situation og andre for sagen relevante forhold. Der vil være mulighed for en afdragsordning. Det er ikke afgørende, om gælden til det offentlige vedrører syns- eller omsynsvirksomheden. Anden gæld til det offentlige, der hidrører fra tidligere ansættelsesforhold eller personlige forhold kan medtages. I vurderingen af, om en tilladelse skal fratages, bør det indgå, om gælden er pludselig opstået, eller om den gennem længere tid er vokset, og om der i denne forbindelse er truffet effektive foranstaltninger fra den pågældendes side til nedbringelse af gælden inden for en rimelig tidsfrist. Til nr. 4 Det foreslås, at transportministeren kan fastsætte regler om Trafikstyrelsens offentliggørelse af sine tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder og omfang af sanktioner på grundlag af tilsyn. Der stilles ikke krav til en bestemt form for offentliggørelse. Bemyndigelsen påtænkes udnyttet ved et informationssystem, hvorved oplysninger fra tilsynsresultater lægges på Trafikstyrelsens hjemmeside. Det afgørende er, at enhver person skal kunne have adgang til informationssystemet. Kun visse dele af tilsynsrapporten offentliggøres. Kun oplysning om navn og adresse på den pågældende synseller omsynsvirksomhed, dato for tilsynet, tilsynsresultatet samt eventuelle sanktioner vil blive offentliggjort. Lovforslaget indebærer endvidere, at klage ikke har opsættende virkning, hverken i relation til selve tilsynsresultatet, til offentliggørelsen eller til eventuelle sanktioner. Klager en synsvirksomhed eksempelvis over et dårligt tilsynsresultat, fjernes det dårlige tilsynsresultat ikke fra hjemmesiden under sagens behandling. Sanktioner offentliggøres imidlertid først, når sanktionen efter klagefristens udløb er endelig givet. Transportministeren kan videregive oplysninger fra informationssystemet ubegrænset både i forhold til en ubestemt kreds af modtagere og i relation til mængden og karakteren af oplysningerne. Det vil endvidere være muligt at offentliggøre resultater af tidligere tilsyn inden for en vis periode for pågældende syns- eller omsynsvirksomhed eller at offentliggøre et vist antal af virksomhedens seneste tilsynsresultater, dog tidligst fra lovens ikrafttrædelse. Til 2 Loven foreslås at træde i kraft den 1. april 2011.

8 8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget l 1.Overalt i loven ændres»færdselsstyrelsen«til:»trafikstyrelsen«og»færdselsstyrelsens«til:»trafikstyrelsens«. 7.En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis 1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation, 2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører eller 3) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller den teknisk ansvarlige person får konstateret gæld til det offentlige på kr. eller derover. 8.Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen. Færdselsstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse, jfr. stk. 2, og om fristen herfor. Stk. 2.Færdselsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Færdselsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Færdselsstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former. Stk. 3.Anmodningen om indbringelse for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udføre syns- eller omsynsvirksomhed under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved 2. 7 affattes således:» 7.En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis: 1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation, eller 2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører.«3. 8, stk. 1, affattes således:» 8.Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis: 1) Indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen. 2) Virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på kr. eller derover.«

9 9 en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udførelse af syns- eller omsynsvirksomhed ikke må ske under ankesagens behandling. 10.Færdselsstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomhederne, herunder om tilladelsesindehavere overholder vilkårene i tilladelserne. Stk. 2.Tilladelsesindehavere skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om syns- eller omsynsvirksomheden. Stk. 3.Færdselsstyrelsen fastsætter regler om tilsynet med syns- og omsynsvirksomhederne efter stk. 1 og om oplysningspligten efter stk Efter 10 indsættes:» 10 a.transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne syns- og omsynsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning. Stk. 2.Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater. Stk. 3.Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.«2 Loven træder i kraft den 1. april 2011.

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer

Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Ansøgning om tilladelse til at udføre omsyn af køretøjer 1. ANSØGERVIRKSOMHED CVR-nummer Fax nr. Virksomhedsform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html,

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html, Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Att.: Mette Haagensen Sendt med Digital Post til CVR 10390214 19. maj 2016 Vedrørende LLO Horsens' liste over ejendomme Datatilsynet Borgergade

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter UDKAST 11. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Notat. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder.

Notat. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 227 Offentligt Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 21. december 2007 FS400-000004 Notat Baggrund. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere