Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling R E F E R A T"

Transkript

1 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ), Kristian Nielsen G45 (KN), Britta Jensen G62 (BJ), Henrik Werchmeister E53 (HW), Øjvind Poulsen A24 (ØP), Palle Beiskjær H69 (PB) var til stede. Hans Mørkebjerg bød forsamlingen velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Annette Petersen til hvervet som dirigent. Vedtaget: at vælge advokat Annette Petersen til hvervet som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Hun opfordrede til god forsamlingsskik og til at gøre indlæggene så præcise og korte som muligt, således, at så mange som muligt kunne komme til orde. Der er i alt 361 andelshavere, og der var på generalforsamlingen mødt 67 andelshavere, som repræsenterede i alt 80 andelshavere, idet der forelå 13 korrekt udfyldte fuldmagter. Der forelå endvidere 3 ugyldige fuldmagter. 2. Valg af stemmetæller. Der blev foreslået 2 stemmetællere: Lotte Vestergaard og Hans Christian Mors. Vedtaget: at vælge Lotte Vestergaard F28 og Hans Kristian Mors E18 til hvervet som stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. HM fremlagde beretningen som følger: Året 2013 har været præget af en del uforudsete hændelser og ikke planlagte projekter. Det har medført meget arbejde, udfordringer og stor tolerance fra personalet, bestyrelse og brugerne i Assens Marina. Den første udfordring indtraf i foråret, da det viste sig, at mange af fortøjningspælene i marinaen ikke kunne klare styrkekontrollen og derfor knækkede. Da vi kun havde et mindre lager af jernbaneskinner til erstatning for de knækkede træpæle og der mod forventning var lang leveringstid på nye skinner, gav det en del problemer for de berørte bådejere i marinaen. Fremover vil der kun blive testet pæle om efteråret, og samtidig vi vil have et større lager af jernbaneskinner, så vi undgår tilsvarende problemer i fremtiden.

2 Den næste store og dyre uforudsete udfordring indtraf, da det viste sig at de yderste 37 meter af bølgebryderen på Z-broen ikke kunne repareres, men skulle udskiftes, samt resten af bølgebryderen skulle forstærkes og renoveres. Udfordringen kom til at koste kr. trods stor frivillig hjælp fra nogle af brugerne i havnen til at udføre arbejdet. Her skal lyde en stor tak til hjælperne for indsatsen kr. er mange penge, men vi har også fået en meget stærkere og mere effektiv bølgebryder, da den stikker ca.1,75 m ned i vandet, hvilket en bølgebryder skal gøre for effektivt at dæmpe bølgerne. Den gamle stak kun ca. 0,75 m ned i vandet. En anden ting, som har fyldt rigtigt meget i der forløbne år er vores arbejdet med ændringen af vedtægterne. Det har krævet mange resurser og en masse møder, afholdelse af 3 ekstraordinære generalforsamlinger samt aflysning/flytning af den ene grundet orkan over Danmark. Som bekendt blev det på generalforsamlingen den 3. marts 2013 vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til vedtægtsændringer, der blandt andet skulle give andelshaverne mulighed for at udtræde af Assens Marina A.m.b.a., hvis man ikke længere har en båd i marinaen, og der ikke er en køber til bådpladsen. Disse vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november Tak til arbejdsgruppen for deres deltagelse i arbejdet med vedtægtsændringerne. Efter det er blevet mulig for andelshavere at udtræde af Assens Marina A.m.b.a., er der 37 andelshavere i 2013, som har meddelt, at de ønsker at udtræde - heraf er de 4 jollepladser. Det svarer ca. til en samlet andelskapital på 1 million kroner med et driftsbidrag på ca kr. Desværre er vi ikke færdige med vedtægtsændringerne. Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling, har det vist sig at formuleringen af vedtægterne for udtrædelse af Assens Marina, ikke er så hensigtsmæssig. Dette vil der blive redegjort nærmere for under dagsordenens punkt 5. Bestyrelsen vil gerne her og nu appeller til andelshavernes fortsatte positive medvirken til at få ændret formuleringen af vedtægterne, så det ikke fremover giver problemer. Vedrørende Assens Kommunes forslag til Lokalplan NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by, så er forslaget færdigudarbejdet. Der er afholdt offentligt borgermøde om forslaget torsdag den 27. februar. Forslaget er sendt i offentlig høring med sidste svarfrist for bemærkninger og indsigelser til forslaget fredag den 4. april. Bestyrelsen har for nuværende ingen planer om at komme med indsigelser til lokalplanen. For at varetage Assens Marinas interesser i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, har der været afholdt en del møder med Assens Kommune. Kommunen har været forholdsvis imødekommende, over for vores ønsker og krav. Som det fremgår, har vi fået en god stor bådplads, som vi kan benytte hele året med strøm og vand samt et stort hus til opbevaring af noget af marinaens materiel. I huset vil vi selv bekoste indretning af et lille værksted og et toilet til pladsens brugere. Donation af filebænk, søjlebordmaskine og håndværktøj hilses velkommen. Den nye plads er som nævnt til helårsopbevaring af både og materiel så som bådstativer osv. På arealet bag kolonihavehusene og på en del af den nuværende materialegård vil der yderligere blive vinteropbevaringsplads, hvor der må stå både fra 15. september til 31. maj. Det nye samlede areal inklusiv den nye bukkeplads bliver på ca m2 og svare til det areal, som vi ikke længere kan benytte. 2/15

3 Den nye lokalplan giver mulighed for opførelse af permanente bådhuse til opbevaring af både på de nye arealer, hvilket vil gøre det billigere at etablere bådhusene, da der ikke skal investeres i køb af byggegrund, men i stedet betales leje af grunden til Assens Marina på kr pr. hus pr. år for brugere i marinaen. Er der nye interesserede til projektet på de her betingelser, kan henvendelse rettes til havnefogeden. Når det nævnes, at Assens Kommune kun har været forholdsvis imødekommende over for vores ønsker og krav, skyldes det et væsentligt punkt, hvor der fortsat forhandles. Det drejer sig om, at vi ønsker en separat liftvej over til de nye områder for opbevaring af både. Kommunen mener vi bare kan køre på den nye trafikerede offentlige Næsvej. Bestyrelsen er helt uenig i den vurdering, og har derfor afholdt flere møder med kommunen samt sendt diverse breve med forslag og indsigelser. Den 6. februar blev det seneste møde afholdt om emnet, hvor kommunen blandet andet deltog med en repræsentant fra politiet og et eksternt arkitekt rådgivningsfirma. Status er, at rådgivningsfirmaet skal udarbejde et forslag til udformningen af vejføringen og området i den sydlige ende af marinaen, området mellem stensætningen og anneks campingpladsen. Hvis ikke der kan blive enighed om en separat liftvej, vil sagen om muligt blive indbragt for Trafikstyrelsen. Samtidig vil der over for Assens Kommune blive henvist til vores brugsretsaftale. Men vi forventer stadigvæk, at der findes en løsning, som kan accepteres af begge parter. I det af Assens Kommunes nedsatte: Samarbejdsprojekt om optimering af havneområdets erhvervs- og turistmæssige potentiale deltager Assens Marina aktivt med 2 repræsentanter i styregruppen. Her har marinaens deltagere naturligvis særlig fokus på de områder, der omhandler Assens Marinas interesser og muligheder. Arbejdet kan følges på: Her kan alle borgere bidrage med kommentarer og idé til projektet. Bestyrelsen opfordrer marinaens brugere til aktivt at deltage i dette spændende projekt med udvikling af havnen og områderne omkring havnen. I tilknytning til samarbejdsprojektet har Assens Kommune af Realdania fået tildelt kr. i forbindelse med aktiviteten STEDET TÆLLER projekt Kvalitet i kysternes turistbyer. Pengene skal bruges til beskrivelse og idé udvikling af en gangbro og udsigts platform på læmolen. Hvis projektet går videre i konkurrencen, giver Realdania 70 % af udgifterne til udførelse af projektet. Vedrørende vores smertensbarn læmolen så vedtog byrådet på deres møde her den 26. februar at sige ja til administrationens anbefaling om kun at lave en reparations løsning af læmolen med en forventet udførelse i foråret Pris ca. 1 million. Beslutningen om kun at reparerer læmolen skyldes at Assens Havn har et ønske om en udvidelse af nordkajen og dermed også en flytning af læmolen. En reparation betyder, at man lægger sten oven på den nuværende læmole, så den bliver 1,5 meter høj i forhold til daglig vande, og den bliver ikke tæt for sandgennemstrømning, hvilket indebærer at man forventer, at der skal graves sand væk på østsiden af læmolen ca. hver år. Argumentationen fra kommunes side er, at hvis man på et senere tidspunkt beslutter at lave en ny læmole, så er pengene for reparation af den nuværende læmole ikke spildt, da man kan bruge stenene til den nye læmole. Den oprindelige plan med en renovering af læmolen ville give mulighed for en højde på 1,9 m på molen. Som det ses på pladsen ved servicekajen lige nu, har vi fået uddybet hele området ved service kajen til en dybde på 3 meter hvilket også var meget tiltrængt, da der var steder, hvor vanddybden kun 3/15

4 var 1.8 meter. Vi regner med at det opgravede materiale bliver kørt væk inden midten af marts måned. Ifølge havnelodsen skal der være 3 meter dybt hele vejen ud mellem bro A og bro B. I det område, hvor vi ikke har fået uddybet i denne omgang, er der ca. 2,5 til 2,75 meter dybt. Assens Kommune og Assens Havn arbejder på en uddybning af industri havnen i nær fremtid. Hvis det bliver til noget, er det planen at koble os på projektet, så vi kan få det sidste område uddybet til de 3 meter. Et fælles uddybnings projekt vil være langt det billigste for Assens Marina og Assens Kommune, da bundmaterialet i dette område er meget forurenet. Lørdag den 1. juni blev der afholdt en rigtig god og social marinafest, hvor man fejrede 10 året for Assens Marina A.m.b.a. s stiftelse samt færdiggørelsen af den ny grillplads og erhvervelsen af diverse nye lejeredskaber. Afholdelsen af en marinafest giver mulighed for at skabe sammenhold blandt brugerne i marinaen og styrke det sociale samvær, så Assens Marina bliver stedet man ønsker at benytte og opholde sig. Derfor planlægges det at afholde en marinafest hvert år. Vedrørende taksterne for gæstesejlere i Assens Marina her har der været en del debat, om vi har de rette priser for at ligge i marinaen. Sammenligner vi med de relevante havne i Lillebælt og omkring Fyn er Assens Marina ikke den billigste, men heller ikke den dyreste. Det er svært at sammenligne priserne, da man i nogle havne også betaler for strøm og andre steder betaler for både strøm og vand til stor irritation for brugerne. Bestyrelsen har besluttet at fastholde priserne for gæstesejlere på det samme niveau som i Samtidigt er det besluttet, at det bliver gratis at tage brusebad på marinaen. Vi mister lidt indtægt, men til gengæld er vi overbevist om, at vi får nogle tilfredse gæster, som vil værdsætte denne ekstra serviceydelse. Man slipper for bøvlet og besværet med marinakort og depositum, samt efterfølgende indløsning af kortet for at få sit depositum tilbage. Diskussionen om, hvorvidt det er den rette pris, vi har for at være gæst i Assens Marina, forstummer. I stedet bliver omdømmet, at det samlet set er billigt og nemt at ligge i Assens Marina all included, som det hedder på nu dansk. Slutteligt vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde, med en særlig tak til Britta for hendes arbejde i bestyrelsen og for Assens Marina. Britta har besluttet ikke at fortsætte i bestyrelsen. Samt en stor tak til Marinaens personale for deres indsats og fleksibilitet til gavn for alle marinaens brugere. Der skal også lyde en tak til brugerne i marinaen for deres positive opbakning til bestyrelsens arbejde og ikke mindst til andelshaverne for deres opbakning til arbejdet med ændring af vores vedtægter, selv om det ikke har været lige nemt hele tiden. Hvis vi tæller denne her generalforsamling og den, som vi forhåbentlig også skal have den 2. april, så har der været afholdt 6 generalforsamlinger inden for det sidste års tid, i gennemsnit 1 hver 2. måned. Det kræver personale og bestyrelses resurser skal jeg hilse at sige. Jeg går ud fra, at I også er ved at være trætte af ekstraordinære generalforsamlinger, for det er bestyrelsen. Bestyrelsen appellerer til, at generalforsamlingen den 2. april, bliver den foreløbige sidste generalforsamling med vedtægter på dagsordenen, så vi alle kan koncentrere os om det, vi holder af, nemlig vores både og Assens Marina. 4/15 HM havde en kort, ganske ny tilføjelse til beretningen, som vedrørte Lokalplanen. Han oplyste, at vi

5 5/15 nærmede os et punkt, hvor vores brugsretsaftale blev angrebet, idet der var planlagt indskrænkninger i det areal, vi kan parkere på. Der er planlagt et nyt møde vedrørende blandt andet dette den 19. marts. Dirigent Annette Petersen bad om bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Ingen ønskede ordet. Med applaus godkendte forsamlingen formandens beretning. Vedtaget: at godkende formandens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår. 4. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab. Det konstateredes indledningsvis, at regnskabet var behørigt underskrevet, og at der forelå revisionspåtegning og at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. BJ gennemgik regnskabet. Palle Isaksen C72 ville vide, hvor meget fortjenesten var på salg af dieselolie. BJ svarede, at det cirka var kr Ole Nielsen F28 spurgte, hvor meget af marinaens ressourcer, der blev brugt på feriehusene. Det var ikke muligt for BJ at svare på dette, da det ikke var specificeret i regnskabet. Ole Nielsen fandt, at man måtte kunne lave et regnskab, der viste dette, fordi man på baggrund heraf kunne vurdere, om ressourcerne kunne anvendes bedre, f.eks. til at reparere de broer, der er ved at forfalde. BJ tog til efterretning, at det forhold måtte man se nærmere på. HM supplerede ved at oplyse, at marinaen er en slags vicevært for feriehusene, og at man på den måde bruger det personale, man allerede har, så personalet i stille perioder kan udføre dette arbejde uden ekstraomkostninger for Assens Marina. Man har en mindre indtjening herpå, og der foreligger ikke specifikt regnskab for dette, da der er tvivl om de skattemæssige konsekvenser for Assens Marina. Ole Eichner H61 oplyste, at han i sin tid var med til at lave aftalen med husene, men at han ikke ønskede, at der blev lavet forretninger af den beskrevne art, så ønskede han hellere, vi skulle droppe serviceringen. Jørgen Kock E8 havde et spørgsmål til egenkapitalopgørelsen på side 10 vedrørende årets salg af andele. Han ville gerne vide, hvor forpligtelsen i forhold til udtrædende medlemmer er registreret. Dirigent Annette Petersen ønskede at henlægge dette spørgsmål til senere i dagsordenen, fordi revisor Michael Johansen, PWC, dér ville uddybe dette forhold. Dirigent Annette Petersen bad herefter forsamlingen ved håndsoprækning stemme om godkendelse af regnskabet. Vedtaget: at godkende selskabets årsregnskab for Behandling af indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag. A. Forslag stillet af Hans L. Petersen G17, Assens Sejlklub, til anvisning af liggepladser uden beregning til sejlklubbens træningsbåde jf. bilag 1.

6 Hans Petersen motiverede sit forslag og understregede, at han har fremsat sit forslag i egenskab af bådpladsejer, men med opbakning fra Assens Sejlklub. Antallet af aktive sejlere er faldende, det kan ingen være interesseret i, hverken sejlklubberne eller marinaen. Vi skal gøre noget for at holde gang i sejlsporten, og vi ønsker derfor at investere i et par både med hæve-sænke køl, der stikker ca. 70 cm. De kan således tages op på slæbestedet, og de kan ligge på de inderste pladser, der ikke anvendes af andelshaverne på grund af for lav vanddybde. P.t. mangles stadig ca. halvdelen af de penge, der kræves. Han orienterede endvidere om, at man i klubregi har en kølbåd med fast køl, som man betaler for på almindelige betingelser. Det er ikke kun Assens Sejlklub, men alle klubber på Næs, der kan søge om at bruge pladser, der ikke anvendes, dette uden vederlag, og man er fleksible i forhold til at flytte sig, hvis der skulle være brug herfor. Dirigent Annette Petersen opfordrede stilleren til at afgrænse forslaget til kun at omhandle pladser som Assens Marina disponerer over og ikke andelshaveres pladser. Palle Isaksen C72 erklærede sig positiv over for forslaget. Da det synes svært at vurdere, om der ville løbe omkostninger på for Assens Marina, ønskede han at bemyndige bestyrelsen til at lave en aftale omkring dette. Hans L. Petersen G17 ønskede, at det var generalforsamlingen, der tog stilling hertil. Ole Eichner H61 udtrykte stor respekt for det arbejde, der blev lavet, men var af den holdning, at man skulle afholde sig fra naturalieøkonomi. Han ønskede, at Assens Sejlklub skulle betale for det de bruger, til gengæld kunne man betale for det via vores kontingent til Assens sejlklub. Poul-Emil Dalsgaard C29 gav udtryk for, at han fuldt ud forstod den gode intention, men ønskede ikke, at der blev lavet den slags aftaler om sponsorat, det kunne danne præcedens, og det ville ikke være hensigtsmæssigt. Hans L. Petersen G17 svarede, at man stillede Assens Sejlklubs lokaler gratis til rådighed for Assens Marina i visse situationer, det måtte man overveje at prisfastsætte. Ole Eichner H61 ønskede, at man skulle undlade at tage forhastede konklusioner. Poul-Emil Dalsgaard C29, mente, at det kunne være en fordel for begge parter, og at Assens Marina kunne stille de inderste pladser, der aldrig bruges, til rådighed. Forslaget blev sat til afstemning i følgende udformning: Assens Marina A.m.b.a. kan, i det omfang, marinaen har ledige liggepladser (marinaens egne pladser) anvise liggepladser uden beregning til sejlklubbernes træningsbåde. Sejlklubberne skal være hjemmehørende i Assens Marina. Bådene kan kun bruges i klubregi. Assens Marina bestemmer selv antal, plads og udlånets varighed. I første omgang forsøgtes med afstemning ved håndsoprækning, men da der var usikkerhed med hensyn til udfaldet, besluttedes at anvende stemmesedler. Der skulle angives ja (for) og nej (imod) på stemmesedlerne. 6/15 Resultat: Vedtaget: 33 stemte for forslaget og 33 stemte imod, der var 13 blanke stemmer. Da der ikke forelå flertal for forslaget, blev dette ikke vedtaget. at forkaste forslag stillet af Hans L. Petersen, Assens Sejlklub, til anvisning af liggepladser uden beregning til sejlklubbens træningsbåde jf. bilag 1.

7 7/15 B. Forslag stillet af bestyrelsen vedrørende ændringer af vedtægterne jf. bilag 2. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af formuleringen af vedtægterne for udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a. Det skal her pointeres, at der ikke er tale om ændringer i vilkårene for udtrædelse, men udelukkende formuleringsændringer. Ved vedtagelse af de nuværende vedtægter for udtrædelse, blev der fra flere andelshaveres side ytret ønske om en tydeliggørelse af betingelserne for udtrædelse af Assens Marina, hvilket de her foreslåede ændringer bidrager til. Samtidig har vores revisor vurderet/udtrykt, at med de nuværende formuleringer af vedtægterne for udtrædelse, skal det fremgå af vores regnskab, at de udtrådte tidligere andelshavere har et tilgodehavende i Assens Marina A.m.b.a., hvilket ikke er tilfældet. En sådan information i regnskabet vil være meget uheldig og misvisende. Det har også vist sig, efter revisorernes vurdering, at med de nuværende formuleringer bliver de udtrådte tidligere andelshavere skattepligtige af andelsbevisets værdi, jf. 17.1, dvs. værdien på afståelsestidspunktet. Med de her foreslåede ændringer af vedtægterne for udtrædelse af Assens Marina, hvor det blandt andet præciseres at andelsbeviserne er afstået til DKK 0, bliver de udtrådte andelshavere ikke skattepligtige af værdien, jf. pkt på afståelsestidspunktet. Med de her foreslåede ændringer, vil det derimod give mulighed for at ansøge SKAT om et skattefradrag for tab på andelsbeviset. Revisor Michael Johansen, PWC orienterede supplerende for baggrunden for de foreslåede ændringer: Ser man på formuleringen i de nuværende vedtægter fremgår det, at andelshaveren videreformidler sin andel til Assens Marina A.m.b.a. Det betyder, at der i regnskabet fremgår et tilgodehavende til udtrådte tidligere andelshaver, frem til et eventuelt videresalg, samt en reduktion af egenkapitalen. Det foreslås, at formuleringen i de nuværende vedtægter ændres således, at andelshaveren ved udtrædelse afstår sine andele til Assens Marina A.m.b.a. Det foreslås samtidig, at afståelsessummen for andelsbeviset bliver DKR. 0. Såfremt det efterfølgende lykkes Assens Marina A.m.b.a. at videresælge andelen, vil den tidligere andelshaver opnå betaling herfor, hvilket vil ske som en efterregulering af afståelsessummen (100-0%). Samtidig understregede han ovennævnte for forsamlingen ved nogle regneeksempler. Bestyrelsens forslag har følgende ordlyd: Udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a En andelshaver kan udtræde af Assens Marina A.m.b.a. ved et regnskabsårs afslutning, hvis følgende 3 punkter er opfyldt: 1. Den tilknyttede havneplads er sat til salg. 2. Den tilhørende båd med udstyr er fjernet fra marinaens område eller ejermæssigt overdraget til en anden andelshaver / lejer.

8 8/15 3. Andelshaveren er ikke i restance til Assens Marina. Andelshaveren skal skriftligt meddele sin beslutning om udtrædelse til bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen skal såfremt ovenstående punkter 1-3 er opfyldt senest 15 Dage efter at have modtaget udmeldelsen skriftligt bekræfte udtrædelsen overfor andelshaveren. Ændringsforslag En andelshaver kan udtræde af Assens Marina A.m.b.a. ved et Regnskabsårs afslutning, hvis følgende 4 punkter er opfyldt: 1. Den tilknyttede havneplads er sat til salg. 2. Den tilhørende båd med udstyr er fjernet fra marinaens område eller ejermæssigt overdraget til en anden andelshaver / lejer. 3. Andelshaveren er ikke i restance til Assens Marina. 4. Andelshaveren skal skriftligt meddele sin beslutning om udtrædelse til bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets afslutning. Såfremt ovenstående punkter 1-4 er opfyldt, har andelshaveren ret til at udtræde af Assens Marina A.m.b.a En andelshaver, som af bestyrelsen har fået bekræftet sin udtrædelse af selskabet jf , skal overdrage sit andelsbevis til Assens Marina A.m.b.a. Andelshaveren er dermed udtrådt af selskabet og er samtidig Frigjort for alle de til andelsbeviset hørende rettigheder og pligter fra det nye regnskabsårs begyndelse, herunder pligten til at betale havneafgift. Ændringsforslag En andelshaver, som opfylder betingelserne for udtrædelse af selskabet jf , skal overdrage sit andelsbevis til Assens Marina A.m.b.a. for DKK 0. Andelshaveren er dermed udtrådt af selskabet og er samtidig frigjort for alle de til andelsbeviset hørende rettigheder og pligter fra det nye regnskabsårs begyndelse, herunder pligten til at betale havneafgift Får Assens Marina A.m.b.a. videreformidlet en udtrådt andelshavers bådplads inden for de første 5 år, regnet fra udtrædelsestidspunktet jf udbetales salgsbeløbet jf Hvis bådpladsen ikke er solgt i løbet af de første 5 år, nedskrives andelshaverens tilgodehavende jf med 1/5 i hvert af de efterfølgende år, startende fra det 6. regnskabsårs begyndelse. Hvis bådpladsen bliver solgt i nedskrivningsperioden, udbetales restbeløbet til andelshaveren. En udtrådt andelshaver jf har efter udløbet af det 9. år, intet tilgodehavende i Assens Marina A.m.b.a.

9 9/15 Ændringsforslag Får Assens Marina A.m.b.a. videresolgt en udtrådt tidligere andelshavers bådplads til værdien jf , inden for de første 5 år regnet fra udtrædelsestidspunktet jf udbetales 100% af det aftalte salgsbeløb. Er bådpladsen ikke solgt i løbet af de første 5 år, får den udtrådte tidligere andelshaver, når bådpladsen sælges til værdien på salgstidspunktet jf. 17.1, dog maks. beregnet af en salgspris jf på udtrædelsestidspunktet, følgende: Fra det 6. regnskabsårs begyndelse udbetales 80 % af den aftalte salgspris. Fra det 7. regnskabsårs begyndelse udbetales 60 % af den aftalte salgspris. Fra det 8. regnskabsårs begyndelse udbetales 40 % af den aftalte salgspris. Fra det 9. regnskabsårs begyndelse udbetales 20 % af den aftalte salgspris. Fra det 10. regnskabsårs begyndelse får den udtrådte ikke udbetalt noget Andelshaverens tilgodehavende for andelsbeviset er værdien jf dog maks. værdien ved det regnskabsårs afslutning, hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset. Ændringsforslag Den udbetalte del af salgsprisen til den udtrådte tidligere andelshaver kan maks. være andelsbevisets/bådpladsens værdi jf ved regnskabsårets afslutning, det år hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset. Bliver bådpladsen solgt til en mindre pris end værdien jf , skal Assens Marina A.m.b.a. sikres sin andel af salgsprisen, som om bådpladsen blev solgt til værdien jf på salgs tidspunktet. Assens Marina A.m.b.a. s andel af salgsprisen kan dog maks. beregnes ud fra andelsbevisets/bådpladsens værdi jf ved regnskabsårets afslutning, det år hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset En bådplads kan sælges til et mindre beløb end det i anviste, vis andelshaveren skriftligt giver sin accept. Sker salget i perioden, hvor andelshaverens tilgodehavende bliver nedskrevet, må prisen ikke være mindre end Assens Marina A.m.b.a.s ejerandel. Ændringsforslag En bådplads kan kun sælges til et mindre beløb end det i anviste på salgstidspunktet, hvis den udtrådte tidligere andelshaver skriftligt giver sin accept. Ikrafttrædelse: De foreslåede vedtægtsændringer gælder andelsbeviser, der er afstået den 14. november 2013 eller senere.

10 Tilføjet beregningseksempler Beregningseksempler til belysning af hvad den udtrådte tidligere andelshaver (i eksemplerne kaldet den udtrådte) får udbetalt ved et eventuelt salg af bådpladsen. I beregningseksemplerne regnes der med at andelsbeviset/bådpladsen har en værdi på kr ,- på salgstidspunktet jf Eks. 1: Bådpladsen bliver solgt inden for de første 5 år. Den udtrådte får 100 % af det aftalte salgsbeløb dog maks. kr ,- Eks. 2: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 6. regnskabsår for kr ,-. Den udtrådte får udbetalt 80 % af de ,- svarende til kr ,- Eks. 3: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 6. regnskabsår for et aftalt beløb på kr ,-. Den udtrådte får udbetalt kr minus (Assens Marinas ejerandel kr x 20 % = kr ) Eks. 4: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 9. regnskabsår for kr ,-. Den udtrådte får udbetalt 20 % af de ,- svarende til kr ,- Eks. 5: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 9. regnskabsår for et aftalt beløb på kr ,-. Den udtrådte får udbetalt kr minus (Assens Marinas ejerandel kr x 80 % = ) Dirigent Annette Petersen opfordrede herefter forsamlingen til at komme med kommentarer til ovenstående. 10/15 Bent Damsbo A43 ville vide, om man blev beskattet af værditilvæksten og kun den, og såfremt der ikke har været værditilvækst, regnede han med, at han ikke skulle betale noget. Revisor svarede, at man blev beskattet af den salgssum, man har fået. Derfor er salgssummen sat til 0 kroner. Derfra skal der søges dispensation hos Skat. Ole Eichner H61 ville vide, om det kun var i forhold til den ny ordning eller også gjaldt ved almindeligt salg. Revisor svarede, at såfremt salget gik igennem Assens Marina, skal der betales skat. HJ tilføjede, at det at søge dispensation efter hans mening kun er en forms sag, den ville man få. Revisor mente det samme. Jørgen Kock E8 ville gerne fra revisor have bestemmelsen i skattelovgivningen, idet han mente, det måtte være ligningsloven og ikke aktie/anpartsloven. Revisor svarede, at generelt var det sådan, at såfremt man intet gjorde i forhold til vedtægterne, så blev man beskattet af beløbet for Og han understregede tillige, at grundlæggende er det altid den enkelte skatteborger, der har pligt til at undersøge sine rettigheder og pligter i forhold til Skat. Leif Østergaard B39 kommenterede, at hvis det at købe et andelsbevis er som køb/salg af aktier, så er det sådan, at man betaler skat af den gevinst, der måtte være. Han ville gerne vide, om det er andelshaverens plads eller Assens Marinas plads. HM henviste til de ovenstående foreslåede ændringer til paragrafferne Han oplyste supplerende, at Assens Marina i dag ejer nogle pladser. Kommer der en køber, undersøger man,

11 11/15 hvad der er til salg, svarende til bådens størrelse. Man giver de relevante informationer til en eventuel køber, og det er alene køber, der bestemmer, hvad han vil købe. I øvrigt erindrede HM om, at den omtalte ordning var frivillig. Leif Østergaard B39 mente herefter, at han nok ville sætte sin plads til salg privat. PB erindrede om, at det alene handler om andelshavers selvangivelse. Alle andre regler er de samme. HJ tilføjede, at det er et tiltag, der gøres for andelshavernes skyld. Revisor understregede, at man med de foreslåede ændringer tog udgangspunkt i, at selskabet tager hånd om de problemer, der vedrører andelshaverne og deres skat. Gert Løvgren B56 gav udtryk for, at det er indviklede sager, og at det er svært gennemskueligt, men at han i øvrigt havde tillid til det, revisor forelagde. Han sagde endvidere, at han sammen med nogle flere var af den opfattelse, at Assens Marina var ved at køre ud på et sidespor. Han opfordrede til, at man gjorde brug af Erhvervsstyrelsens retningslinjer for andelshavere og spurgte revisor, om PWC havde vurderet, om er lovmedholdelig. Revisor svarede, at han er revisor, og at han ikke vurderer eventuel lovmedholdelighed, ligesom PWC ikke har taget stilling hertil. Gert Løvgren B56 informerede herefter om, at Erhvervsstyrelsen principielt siger, at man skal have sine penge igen, hvis der er penge i selskabet. Derfor ville en helt enkelt løsning være at gøre som Erhvervsstyrelsen foreskriver. Dirigent Annette Petersen informerede om, at hun havde talt med Gert Løvgren om, hvad der kan lade sig gøre i forhold til forslag til vedtægtsændringer, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Gert Løvgren B56 mente, at det ikke har været muligt at stille ændringsforslag til ændringsforslagene på grund af tidsrammen på de 14 dage, og da man kendte til bestyrelsens forslag, var fristen på de 14 dage udløbet. Han vil gerne opfordre forsamlingen til at sige nej til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og fremkom med følgende anbefaling: Undertegnede anbefaler, at generalforsamlingen stemmer NEJ til bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne jf. bilag 2. Bestyrelsens forslag gør det tydeligt, at tilfældige andelshaveres indskud gradvist vil blive beslaglagt / konfiskeret. Bestyrelsens forslag har desuden følgende konsekvenser: Det efterlever ikke Erhvervsstyrelsens vejledning og praksis for udtræden af et a.m.b.a. En række andelshavere vil miste deres indskud Det vil gøre det vanskeligere at tiltrække nye andelshavere Det vil medføre en tung administration af udtrådte andelshaveres indskud. Gert Løvgren B56 stillede endvidere følgende forslag: Forslag Generalforsamlingen henstiller til den nye bestyrelse at udarbejde nye vedtægtsbestemmelser, med det formål at sikre: 1. At Marinaen konsekvent efterlever Styrelsens bemærkninger i Erhvervsstyrelsens Vejledning om Standardvedtægter for S.M.B.A. Oktober At udtrådte andelshavernes indskud bliver tilbagebetalt i videst muligt omfang

12 12/15 3. At Marinaen bedst muligt kan tiltrække nye andelshavere og være værdiskabende / værdibevarende for såvel nuværende som nye andelshavere. Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen tager den nødvendige tid til at fremlægge et gennemarbejdet oplæg, der evt. efter forudgående høringer kan forelægges og godkendes generalforsamlingen uden gentagne og yderligere rettelser. Gert Løvgrens indlæg havde følgende stillere: Birger Witalis E58, Claus Nicolajsen G27, Jens Nicolajsen G40, Bent Christensen B60, Henrik Larsen C56, Torbjørn Kristensen C76, John Christiansen B27, Erling Knoth B31 samt Gert Løvgren B56. Dirigent Annette Petersen understregede, at første del af Gert Løvgrens indlæg alene skulle betragtes som en henstilling. Bent Damsbo A43 opfordrede forsamlingen til at stemme for bestyrelsens forslag, dog med den henstilling, at den brugte penge på at få en advokat med skatteforstand til at se på ovennævnte. Han havde følgende kommentarer til Gert Løvgrens anbefaling. Gert Løvgren overholdt efter hans mening ikke nogen form for etiske regler, da hans oplæg var en gentagelse af alt det, vi har hørt flere gange. Desuden var Gert Løvgrens anbefaling tidligere stemt ned, så det syntes helt urimeligt, at vi igen skulle tage stilling til hans indlæg. Han opfordrede forsamlingen til at stemme Gert Løvgrens anbefaling ned med et lige så stort flertal, som vi tidligere har gjort. Anita Christensen B23 tilsluttede sig Bent Damsbos indlæg. Hun syntes, at arbejdsgruppen, som hun selv havde deltaget i, havde gjort et stort arbejde, og hun gentog, at vi aldrig kunne få en bestemmelse, der tilgodeså alle, det, der forelå nu, var et kompromis. Det vigtigste var, at dem der trådte ud, blev fri for at betale driftsbidrag. Hun opfordrede til at stemme for bestyrelsens forslag, så vi ikke skulle blive ved med at debattere dette. Otto Malmmose G60 sagde, at han i starten havde været kritisk stemt, men det var han ikke mere. Han opfordrede til at stemme for de ændringer, der var foreslået af bestyrelsen, og han tilføjede, at man med Gert Løvgrens anbefaling ville kunne komme til at stå i den situation, at solvensen i selskabet gradvis ville falde, så konsekvensen kunne være, at de første, der henvendte sig, fik deres penge, de sidste ikke. Lotte Vestergaard F28 sagde at nu var hun blevet endnu klogere på sagen, og hun opfordrede til at man støttede Gert Løvgrens anbefaling. HJ sagde, at han havde det lidt vanskeligt med ord. Han havde i sin tid købt en andel, ikke et indskud. Der var ingen, der kunne beslaglægge den, men han kunne selv vælge at aflevere den for at blive fri for at betale driftsbidrag. Han kunne tilmed måske få nogle af sine penge tilbage og havde nu også en mulighed for at få et skattefradrag ved et eventuelt tab. Gert Løvgren B56 kommenterede til Otto Malmmoses indlæg, at driftsmidlerne ikke skulle bruges som tilbagebetaling til andelshaverne, driftsmidlerne skulle bruges til drift af virksomheden, alene det, at der kom nye andelshavere til, gjorde, at vi kunne få pengene tilbagebetalt. Han havde valgt den betegnelse, der står i Erhvervsstyrelsen, at det er et lån, andelshaverne giver til virksomheden, det er det indskud, der er vores begrænsede ansvar. Og det ville så også gælde for udtrådte andelshavere. Hans Mors E18, Kaj Henriksen D6 og John Bonnichsen G63 havde alle 3 detailspørgsmål til revisor, der opsummerede, at det tab, man kan få, er det, der er givet for andelen. Sælges andelen

13 senere, skal det indtægtsføres. Hvor det skal angives på selvangivelsen må den enkelte andelshaver finde ud af at få hjælp til der, hvor man normalt får hjælp til sin private selvangivelse. Vedtager vi vedtægtsændringerne som foreslået af bestyrelsen, vil de overdragelser, der skete i 2013, ske til 0 kr. og altså ikke blive beskattet, når man efter ansøgning ved dispensation er fritaget herfor. Gert Løvgren B56 ville vide, hvad Assens Marinas formål med den ordning var, i stedet for den mere enkle, som hans forslag går ud på. HM svarede, at der hverken var tale om indtægt til selskabet eller administrationsproblemer. Regnskabsmæssigt er det vigtigt at berigtige forholdene, så de andelshavere, der er på vej ud af Assens Marina bliver hjulpet bedst muligt. HJ tilføjede, at det ikke handlede om afviklingen af andelene, det blev vedtaget sidste år. Dette oplæg til vedtægtsændringer skal alene sikre, at andelshaverne får den optimale behandling. 13/15 Lotte Vestergaard F28 ville gerne vide, om de andele, som Assens Marina ejer, har en tilhørende stemmeret. HM svarede, at man afleverer sit andelsbevis, selskabet overtager pladsen, men der er - på lige fod med de pladser, der i øvrigt står tomme ikke tilknyttet stemmeret. Desuden understregede han, at ordningen blev iværksat, for at man kan undgå at betale driftsbidrag, hvis man ikke kan sælge sin bådplads, og at ordningen er frivillig. Lotte Vestergaard F28 ville endvidere gerne vide, om der i manglede en formulering om, at man skriftligt bekræftede udmeldelsen. HM svarede, at når man opfylder de betingelser, der er angivet i paragraffen, har man ret til at udtræde af Assens Marina. Dirigent Annette Petersen orienterede om, at man ved afstemningen stemmer om hele bestyrelsens forslag. Stemmer man for, angives ja, stemmer man imod, angives nej. Hun orienterede om, at 2 havde forladt forsamlingen og afgivet fuldmagt, mens en havde forladt forsamlingen uden at afgive fuldmagt. Hun oplyste endvidere, at der skal være 53 stemmer for, at forslaget er vedtaget på denne generalforsamling og dermed kan fremlægges til endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling. Hun orienterede ligeledes om, at Gert Løvgren B56 havde ønsket uanset udfaldet af bestyrelsens forslag at få sat sin anbefaling til afstemning, hvilket kunne tillades, da der alene var tale om en henstilling. Henstillinger kan vedtages med simpelt flertal. Herefter blev bestyrelsens forslag sat til afstemning. Resultat: 61 stemte for forslaget, 13 stemte imod forslaget, der forelå endvidere 4 blanke og 2 ugyldige stemmesedler. Vedtaget: Forslag stillet af bestyrelsen vedrørende ændringer af vedtægterne jf. bilag 2. blev vedtaget til endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling Herefter blev forslag stillet af Gert Løvgren sat til afstemning. Stemmer man for anbefalingen skrives ja, stemmer man imod anbefalingen, skrives nej. Resultat: 21 stemte for henstillingen, 54 stemte imod henstillingen, der forelå endvidere 5 blanke stemmesedler. Vedtaget: Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flertal for henstillingen.

14 14/15 6. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår. BJ gennemgik budgettet 2014 til Vores regnskabsår er ændret så vi afslutter Budgettet er lavet over 12 måneder, så det er sammenligneligt, selv om regnskabsåret kun er på 9 måneder. Anita Christensen B23 ville gerne vide, hvordan det hænger sammen, at lejere prismæssigt har en stigning på 1% og ejere en stigning 2%, når det skal være attraktivt at være andelshaver. Dermed indsnævres forskellen over år, så det ikke er helt så attraktivt at være ejer. BJ svarede, at det er svært at sælge pladser i øjeblikket, og at man i stedet forsøger at tiltrække nogle lejere. Bestyrelsen forventede at kunne sætte stigningen for andelshaverne ned fremover. HM tilføjede, at vi i alle årene har haft samme procentsats, og når vi har valgt dette, har vi faktisk bibeholdt forskellen mellem de to grupper. Drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Vedtaget: at godkende drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. 14 A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Helge Jakobsen (HJ) er på valg. Modtager genvalg. Britta Jensen (BJ) er på valg. Modtager ikke genvalg. Gert Løvgren B56 anbefalede opstilling af Henrik Larsen C56. Henrik Larsen er forretningsmand med blikket stift rettet mod kundens behov. Han er filialdirektør i Totalbanken i Vissenbjerg, en aktiv mand, der også kører bus. Øjvind Poulsen A24 (ØP) stillede op til bestyrelsen. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem og kunne derfor for et par år siden, da han blev valgt som suppleant, bidrage med erfaring i forhold til den ny bestyrelse. Han er p.t. arbejdende sekretær i bestyrelsen, og da der forestår væsentlige opgaver f.eks. i forhold til Assens Kommune, ville det være en fordel, at han deltog som aktivt bestyrelsesmedlem. Helge Jacobsen G57 (HJ) genopstillede til bestyrelsen. Han lagde vægt på formuleringer og på, hvad de enkelte problemstillinger indeholdt. Desuden beskrev han sig selv som omhyggelig og arbejdsom. Han tilføjede, at Assens Marina har haft en velfungerende bestyrelse, og at han gerne så, at Øjvind Poulsen blev valgt ind i bestyrelsen. HM anbefalede på bestyrelsens vegne Henrik Larsen som nyt bestyrelsesmedlem. Dirigent Annette Petersen informerede om, at man på stemmesedlen skrev to ud af de tre navne, de to med flest stemmer, blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Resultat: Henrik Larsen fik 57 stemmer, Øjvind Poulsen fik 46 stemmer, Helge Jacobsen fik 44 stemmer. Vedtaget: at vælge Henrik Larsen og Øjvind Poulsen til hvervet som bestyrelsesmedlemmer.

15

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat

Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat 1 Assens Marina A.m.b.a. Næsvej 29. Referat Mødeart: Bestyrelsesmøde Møde nr.: 114 Dato 12.12.2013 Mødested: Marinakontoret Start: 18.00 Slut: 22.00 Sider: 6 Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling R E F E R A T

Ekstraordinær generalforsamling R E F E R A T Ekstraordinær generalforsamling Mandag den 14. november 2013 kl. 19.00 Assens Sejlklub, Næsvej 25, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg (HM), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN),

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse

I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse 27. marts 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere