Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent"

Transkript

1 X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet du mener, at Y kommunalbestyrelse har handlet ulovligt i forbindelse med renoveringssag vedrørende de gamle fyrbygninger. Kortfattet gengivelse af Statsforvaltningens udtalelse: Under hensyn til, at Erhvervs- og byggestyrelsen samt Indenrigs- og sundhedsministeriet har udbetalt tilskuddene på grundlag af de indsendte, revisorpåtegnede regnskaber, jf. vilkår og reglerne herom, som påses af de pågældende myndigheder, findes der ikke at være anledning til at foretage en nærmere undersøgelse, jf. lov om kommunernes styrelse 48A, idet der ikke er noget, der tyder på, at Y kommunalbestyrelse har handlet i strid med reglerne om mål-2 tilskud eller i øvrigt har tilsidesat offentligretlige regler i forbindelse med sagens behandling. JOURNAL NR.: /186 SAGSBEHANDLER: gslnor TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Nedenfor følger en sagsfremstilling og en nærmere begrundelse for udtalelsen. Med venlig hilsen Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

2 Sagsfremstilling: Y Kommunalbestyrelse har i 2007 i forbindelse med gennemførelse af et projekt om renovering af de gamle fyrbygninger på Z modtaget tilsagn om økonomiske tilskud. Der er tale om henholdsvis Mål 2 tilskud fra Erhvervs- og byggestyrelsen, et tilskud fra (daværende) Velfærdsministeriet i henhold til reglerne om kommunal medfinansiering af EU-projekter i vanskeligt stillede kommuner, jf. udligningslovens 17, og et tilsagn om tilskud fra Friluftsrådet (tips- og lottomidlerne). Af din henvendelse i sagen i 2009 fremgår bl.a. følgende: Kort redegørelse for baggrunden for vores henvendelse: Til finansiering af ovennævnte projekt på Z har Y kommune fået EU-regionalfondstilskud med statslig medfinansiering fra Indenrigsministeriet samt tips- og lottomidler fra Friluftsrådet. Projektet har trukket ud i det uendelige og er stadig ikke afsluttet, nu hvor tidsfristen er overskredet med over 1 år. På grund af vedholdende rygter om uregelmæssigheder og misbrug af offentlige midler i forbindelse med ovennævnte byggeprojekt har flere medlemmer af støtteforeningen Z Venner derfor begæret aktindsigt hos Y kommune og har henvendt sig direkte til tilskudsgiverne Erhvervs- og Byggestyrelsen, Indenrigsministeriet og Friluftsrådet. Til vores store overraskelse har Erhvervsog Byggestyrelsen modtaget et revideret endeligt projektregnskab allerede den 26. september 2008, medens Friluftsrådet ikke har modtaget et sådant regnskab. Indenrigsministeriet har endnu ikke svaret på vores henvendelse. Dette regnskab dateret den 13. august 2008 og underskrevet af kommuneingeniør A, der så vidt vides ikke har været behandlet i Økonomiudvalget i Y kommune, og som er indsendt på et tidspunkt, hvor projektet hverken var helt eller halvt færdigt, giver naturligvis begrundet mistanke om uregelmæssigheder, hvilket er baggrunden for vores henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland. Til yderligere belysning af sagen vedlægges kopi af ovennævnte regnskab, begæring om aktindsigt samt kopier af korrespondancen med de tilskudsgivende myndigheder samt endvidere relevante avisartikler fra Y-posten. Da det ikke er helt klart, hvilke sager Statsforvaltningen kan tage op, skal vi til støtte for rejsning af en tilsynssag mod Y kommunen anføre nedennævnte punkter, som vi er sikre på er omfattet af den lovgivning, som Y kommune skal overholde, og som Statsforvaltningen skal påse overholdelsen af: 1. Vi har endnu ikke fået aktindsigt, selv om loven foreskriver dette senest 10 arbejdsdage efter kommunens modta- SIDE 2

3 gelse af begæring herom, og hvornår vi får det står hen i det uvisse. 2. Det tilsendte projektregnskab af 13. august 2008 er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, da byggeprojektet stadig ikke er afsluttet. 3. Det endelige projektregnskab til Erhvervs- og Byggestyrelsen har ikke været behandlet i Økonomiudvalget, hvilket kan bekræftes af B, der som tidligere medlem af økonomiudvalget ikke har været med til at behandle noget egentligt regnskab. 4. Revisorbemærkningerne i forbindelse med regnskabet viser, at Y kommunen har ført revisorerne bag lyset, da de har revideret et endeligt projektregnskab på et tidspunkt, hvor byggeprojektet slet ikke var afsluttet. 5. Y kommune har føret Erhvervs- og Byggestyrelsen bag lyset ved at indsende endeligt regnskab på et tidspunkt, hvor byggeprojektet slet ikke var afsluttet. 6. Der er ikke foretaget lovpligtig konsekvensvurdering af projektet og ophævelsen af adgangsforbudet i fuglenes yngletid, selvom Z er Natura 2000-område (fuglebeskyttelsesområde nr. 9). Du har ved brev af 11. november 2009 endvidere oplyst følgende: Efter telefonsamtale med chefrevisor C i Kommunernes Revision kan jeg nu oplyse Statsforvaltningen om, at det projektregnskab, han har revideret, er identisk med det endelige projektregnskab, som jeg har fået tilsendt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Du har endvidere indsendt af 15. december 2009 hvoraf fremgår, at (daværende) Indenrigs- og socialministeriet, Administrationspolitisk kontor ved af 14. december 2009 har skrevet følgende til dig: Som svar på din mail af 9. december 2009 om udbetaling af tilskud til EU-projektet Z, kan jeg oplyse at tilskuddet på kr. er udbetalt den 8. september Du har endvidere indsendt brev fra Erhvervs- og byggestyrelsen af 10. december 2009, hvoraf bl.a. fremgår følgende: I anledning af Deres henvendelse af vedrørende projektet Z skal styrelsen meddele, at der i forbindelse med dokumentationen for gennemførelse af projektet kun er modtaget et enkelt projektregnskab fra Y Kommune. Projektregnskabet, som styrelsen har modtaget, er dateret den og underskrevet af A. Kopi af det pågældende projektregnskab, der tidligere ved skrivelse herfra af er fremsendt til Dem til orientering, er vedlagt. SIDE 3

4 Den kommunale myndighed har ved brev af 20. oktober 2009 besvaret statsforvaltningens anmodning om en udtalelse, og heraf fremgår følgende: Y kommune har den modtaget Statsforvaltningens anmodning om en udtalelse vedrørende renovering af Z. I den anledning skal det oplyses, at projektet renovering af Z blev færdigmeldt af den tilsynsførende arkitekt og regnskabet blev sendt til revision inden for de tidsrammer, der var fastsat i tilsagnsskrivelsen. Samtidig skal det oplyses, at der efter det støttede projekts afslutning fortsat er sket forbedringer på bygningskomplekset ligesom fejl og mangler er blevet rettet. Dette vil i øvrigt foregå til stadighed som led i den løbende vedligeholdelse, i lighed med hvad der er tilfældet for alle kommunens bygninger. Jeg vedlægger det materiale, som er sendt til X som led i hans anmodning om aktindsigt. Jeg håber dette er tilstrækkeligt til at oplyse sagen. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger står såvel projektleder A eller undertegnede til rådighed. Af en vedlagt udskrift af beslutningsprotokollen for Y kommunalbestyrelses møde den 11. juni 2007 fremgår bl.a. følgende: Erhvervs- og byggestyrelsen har ved brev af 03. maj 2007 meddelt tilsagn om et tilskud på 50% af udgifterne svarende til kr. til renovering af bygningerne på Z. Af tilsagnsskrivelsen fremgår bl.a. at projektet skal være gennemført inden Indenrigsministeriet har tidligere givet tilsagn om en medfinansiering på kr. Restfinansieringen på kr. er ansøgt finansieret af Friluftsrådet, fra hvem der endnu ikke er modtaget svar. Yderligere ekstern finansiering, modregnes i kommunegarantien. Borgmesteren orienterede på kommunalbestyrelsens møde den om, at fristen er forlænget til udgangen af april, kommunalbestyrelsen besluttede at punktet tages op på dette møde med henblik på at stille en kommunegaranti. For at sikre, at deadline kan overholdes på projektet er det vigtigt at det igangsættes hurtigst muligt. Derfor bør der stilles en kommunegaranti på kr. Økonomiudvalget indstiller at der gives anlægsbevilling på kr. og at der gives en kommunegaranti på kr. Kommunalbestyrelsen godkendte dette. SIDE 4

5 Den kommunale myndighed har ved af 25. februar 2010 supplerende oplyst følgende: Vi har ikke fået udbetalt tilskuddet fra Friluftsrådet endnu. Tilskuddet kan anvendes i 3 år fra bevillingen, og så vidt jeg er orienteret mangler der stadig et par småting i forhold til bevillingen fra Friluftsrådet. Den kommunale myndighed har endvidere ved af 15. marts 2010 fremsendt dokumentation for, at EUtilskuddet på kr., under mål 2-programmet for Nordjyllands Amt er udbetalt til kommunen i sin helhed, hvilket fremgår af skrivelse fra Erhvervs- og byggestyrelsen af 17. december Statsforvaltningens udtalelse: Det tilsyn som Statsforvaltningen varetager med hjemmel i lov om kommunernes styrelse 47, stk. 1 er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunalbestyrelserne og de kommunale fællesskaber overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør at denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke påse overholdelsen af privatretlige regler. Det fremgår bl.a. af Erhvervs- og byggestyrelsens tilsagn af 3. maj 2007, at der er tale om tilsagn om tilskud fra EU s regionalfondsmidler. Disse midler administreres af Erhvervs- og byggestyrelsen. Der er meget specifikke vilkår for modtagelse af midlerne. Dels konkrete vilkår og dels reglerne i bekendtgørelserne nr af 4. december 2000 og nr af 15. december Tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis vilkårene ikke følges, eller hvis de generelle regler om tilskud til projketer under Regionalfonden ikke overholdes. Som et led i vilkårene skal en revisor deltage i projektets gennemførelse, og vedkommende revisor skal udføre bl.a. kontrol og revisisonsmæssige opgaver. Bl.a. skal revisor påtegne det endelige projektregnskab og udarbejde revisionsspor. SIDE 5

6 Som en del af vilkårene skal alle regnskabsbilag opbevares indtil udgangen af 2013, så alle relevante oplysninger om projeketet kan kontrolleres af EUkommissionen og styrelsens reepræsentanter på stedet. Kun udgifter, der i forbindelse med kontrolbesøg kan dokumneteres med originale bilag, vil blive anerkendt som støtteberettigede. Der kan foretages kontrolbesøg indtil udgangen af Det fremgår af sagens dokumenter, at tilskuddene fra henholdsvis Erhvervs- og byggestyrelsen og fra (nuværende) Indenrigs- og sundhedsministeriet er udbetalt efter aflæggelse af regnskab efter de herom gældende regler, jf. ovenfor, som påses af de pågældende myndigheder. Tilskuddet fra Friluftsrådet er endnu ikke udbetalt, men forventes udbetalt indenfor tilsagnsperioden. Statsforvaltningen beslutter i medfør af den kommunale styrelseslovs 48A, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag og dermed foretage en nærmere undersøgelse. Under hensyn til, at Erhvervs- og byggestyrelsen samt Indenrigs- og sundhedsministeriet har udbetalt tilskuddene på grundlag af de indsendte, revisorpåtegnede regnskaber, jf. vilkår og reglerne herom, som påses af de pågældende myndigheder, findes der ikke at være anledning til at foretage en nærmere undersøgelse, idet der ikke er noget, der tyder på, at Y kommunalbestyrelse har handlet i strid med reglerne om mål-2 tilskud eller i øvrigt har tilsidesat offentligretlige regler i forbindelse med sagens behandling, stataforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i anledning af dette spørgsmål, jf. lov om kommunernes styrelse 48A. For så vidt angår anmodningen om aktindsigt, som blev fremsat ved brev af 8. august 2009, fremgår det af sagen, at den kommunale myndighed ved brev af 17. august SIDE 6

7 2009 bekræftede modtagelsen af anmodningen, og oplyste, at man på grund af anmodningens omfang og ferie desværre ikke ville kunne imødekomme ønsket om aktindsigt før tidligst i løbet af september Offentlighedslovens 16 har følgende ordlyd: Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Aktindsigt blev givet ved den kommunale myndigheds brev af 6. oktober 2010, og statsforvaltningen finder, at den kommunale myndighed dermed har overholdt offentlighedslovens lovens 16, stk. 2, idet der fra den kommunale myndigheds side blev reageret i tilstrækkeligt omfang ved brevet af 17. august Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere i sagen. Kopi af udtalelsen er sendt til Y kommunalbestyrelse. SIDE 7

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere