Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger"

Transkript

1 Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde aftalt og udarbejdet denne vejledning til forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i præsternes tjenesteboliger. Skimmelsvamp er tegn på fugt i boligen. Fugt og skimmelsvamp ødelægger bygningerne og kan påvirke beboernes helbred og give alvorlige sundhedsproblemer. Det er derfor vigtigt at forebygge forekomst af fugt og skimmelsvamp, straks at tage fat om problemerne og løse dem så hurtigt og effektivt som muligt, hvis der er mistanke om fugt eller skimmelsvamp i en tjenestebolig. Hertil er det vigtigt med klare og velfungerende forretningsgange til en god og korrekt behandling af disse problemer. Det bør være en selvfølge, at en tjenestebolig er sund at bo i, så præsten og dennes familie, som er forpligtet på at bo i boligen, ikke udsættes for helbredsmæssig fare på grund af skimmelsvamp eller dårligt indeklima i det hele taget. Derfor har vejledningen fokus på, hvad der kan gøres for at undgå, at der opstår problemer med skimmelsvamp og på beskrivelsen af klare og enkle redskaber til håndtering af de situationer, hvor der er opstået mistanke om skimmelsvamp i tjenesteboligen. En hurtig og effektiv indsats er i alles interesse. Vejledningen er udarbejdet til brug for præster, menighedsråd, provster, provstiudvalg og stifterne/biskopperne, som alle typisk involveres i sager om skimmelsvamp. Menighedsrådet har hovedansvaret for håndtering af sagen, hvis der opstår mistanke om eller konstateres skimmelsvamp i en præstebolig. Der er i vejledningen lagt op til, at menighedsrådet kan vælge at lade provsten/provstiudvalget håndtere sagen for at aflaste menighedsrådet. 1. Regelgrundlaget 2. Hvad kan der gøres for at undgå skimmelsvamp? 3. Hvad skal der gøres, hvis der opstår mistanke om eller konstateres skimmelsvamp? 1. Regelgrundlaget De generelle retningslinjer og regler vedr. tjenesteboliger for folkekirkens præster er beskrevet i cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. Det fremgår heraf, hvilke forpligtelser 1

2 menighedsrådet har som ejer (eller lejer) af tjenesteboligen og præsten som bruger af boligen har i forhold til vedligeholdelse og brug af boligen. Menighedsrådet har det overordnede ansvar for tjenesteboligens vedligeholdelse og præsten har som bruger ansvar for rengøring af boligen, for det daglige tilsyn med boligen og for at behandle boligen forsvarligt, herunder for at holde boligen forsvarligt opvarmet. Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster kan findes via dette link: 2. Hvad kan der gøres for at undgå skimmelsvamp? Skimmelsvampe spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer, der kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Er der tegn på fugt i boligen, skal man være opmærksom på, om der er skimmelsvampe. En række helbredsmæssige problemer kan være tegn på skimmelsvamp i boligen. Skimmelsvampe frigiver stoffer, som mennesker kan reagere på: Mykotoksiner, glukaner og allergener. Det er dog ikke alle mennesker, de rammer. Nogle mærker slet ikke stofferne, mens andre kan blive meget syge. Overordnet kan skimmelsvamp forårsage irritation, allergi og anden overfølsomhed med symptomer som f.eks.: Åndedrætsbesvær, hoste og trykken for brystet, bronkitis, irritation af øjne, næse og luftveje, hovedpine, svimmelhed, ledsmerter, usædvanlig træthed og koncentrationsbesvær. Forsvinder symptomerne ved længere ophold uden for tjenesteboligen kan det være tegn på forekomst af skimmelsvamp. Skimmelsvamp viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. Skimmelsvamp sidder ofte synligt på vægge, gulve eller lofter, men kan også findes på steder, hvor de er svære at opdage typisk i hulrum som f.eks. krybekældre eller bag tapet og vægbeklædning. Nogle gange kan man lugte, at der er skimmelsvamp i boligen. Lægger man mærke til en muggen lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved f.eks. paneler, kan det være tegn på, at der er skjulte fugtproblemer i boligen. Uanset om skimmelsvampene sidder synligt eller de er skjult bag tapet eller inde i en væg, skal de fjernes. Forkert konstruktion, manglende vedligeholdelse eller uhensigtsmæssig brug? Skimmelsvamp trives ved høj luftfugtighed. Når der opstår fugt og skimmelsvamp i en tjenestebolig kan det både skyldes mangler og fejl ved bygningen og den måde, beboerne lever og bruger boligen på. 2

3 Nogle bygninger har forkerte konstruktioner, fejl, skader og tekniske svagheder, som giver kolde og fugtige flader. Der kan være manglende dræning og utætte eller utilstrækkelige tagrender. Der kan være fejlkonstruktioner, såsom plader på ydervægge, der ikke er opsat korrekt, forkert isolering af lofter, vinduer, opfyldning af fugtige kældre med sand mv. Der kan også være brugt byggematerialer, hvor skimmelsvampene nemt kan gro. Selv om luftfugtigheden i en bolig ellers er lav, kan skimmelvampe godt udvikle sig alligevel. Dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning uden ventilation, møbler op ad kolde vægge og indendørs tørring af tøj uden ordentlig udluftning kan medvirke til at danne fugt i boligen og få skimmelsvampene til at gro. Det er ofte vanskeligt at finde én enkelt grund til, at der er kommet skimmelsvampe i en bolig. Det kan således være en kombination af husets konstruktion, vedligeholdelsen og den måde beboerne bruger boligen på, der skaber fugt, så svampene breder sig. Skimmelsvamp kan undgås, hvis boligen holdes tør og det sikres, at der er en god ventilation i boligen. Holdes bygningen i god stand, vil fugt og skimmelsvampe have sværere ved at få fat. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at forebygge og udbedre forhold, som kan fremme væksten af skimmelsvamp. Det er således afgørende ved alle syn af boligen at være opmærksom på forhold som kan bidrage til vækst af skimmelsvamp. I forbindelse med alle syn bør det således konstateres om der forekommer fugt i boligen, samt årsagerne hertil. 3. Hvad skal der gøres, såfremt der opstår mistanke om eller konstateres skimmelsvamp? Problemer med fugt og vækst af skimmelsvamp i boliger skal løses så hurtigt og effektivt som muligt. For at sikre, at dette sker, bør nedenstående vejledning til procedure altid følges. Der er ingen nem genvej til afhjælpning af problemer med fugt og skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt, at man altid: finder fugtkilden og standser den bestemmer omfanget af skimmelvæksten, afrenser og rengør forskriftsmæssigt. Findes og fjernes kilden til væksten af skimmelsvamp ikke effektivt, vil der i bedste fald alene være tale om midlertidig symptomlindring og der er stor risiko for at problemet vil dukke op igen, med alvorlig helbredsrisiko for præsten og dennes familie til følge. Det må således kraftigt frarådes at søge at løse problemet med den i første omgang billigste lappeløsning, f.eks. ved at lappe på en fugtskade eller forsøge at indkapsle skimmelsvampene. Dette vil erfaringsmæssigt oftest vise sig at være spild af ressourcer, mens den i første omgang 3

4 dyrere, fagligt velfunderede, løsning både i forhold til præstens/præstefamiliens helbred og økonomisk på langt sigt vil være den fornuftigste. Hvem gør hvad hvornår? Følgende procedure bør følges ved mistanke om skimmelsvamp: Præsten kan som daglig tilsynsførende med boligen rette henvendelse til menighedsrådet/provsten, såfremt der er mistanke om skimmelsvamp i præsteboligen. Præsten har mulighed for at inddrage den lokale tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Præsten kan rette henvendelse til menighedsrådet/provsten på baggrund af observeret fugt, skimmelsvamp/lugtgener og/eller helbredsmæssige gener som efter lægefaglig udtalelse kan skyldes skimmelsvamp. Præsten kan anmode menighedsrådet om et syn. Alternativt kan præsten anmode om at få iværksat et ekstraordinært provstesyn. Uanset om provsten eller menighedsrådet syner boligen og varetager den videre procedure, som beskrevet herunder, så skal tidsfristerne iagttages. Inden 2 uger efter modtagelse af henvendelse fra præsten vedr. mistanke om skimmelsvamp afholdes der syn af boligen. Ved synet vurderes, om der er grundlag for bestilling af teknisk undersøgelse. Stiftets bygningskonsulent kan inddrages i besigtigelse og vurdering af behov for teknisk undersøgelse, da konsulenten har erfaring fra og arkivmateriale om tidligere sager med skimmelsvamp i alle præsteboliger i stiftet. Såfremt synet gennemføres af provsten underretter denne senest 3 uger efter modtagelse af præstens henvendelse menighedsråd /præstegårdsudvalg herom og om provstens overvejelser om behovet for at foretage en teknisk undersøgelse af tjenesteboligen. Underretningen sendes samtidigt hermed til præsten og dennes tillidsrepræsentant. Såfremt synet gennemføres af menighedsrådet, så underretter formanden senest 3 uger efter modtagelse af præstens henvendelse provst/provstiudvalg herom og om rådets overvejelser om behovet for at foretage en teknisk undersøgelse af tjenesteboligen. Underretning sendes samtidigt hermed til præsten og dennes tillidsrepræsentant. Såfremt der vurderes at være behov for en teknisk undersøgelse af boligen, skal denne ligeledes bestilles senest 3 uger efter modtagelse af henvendelse fra præsten og gennemføres hurtigst muligt herefter. Bestilling af undersøgelsen foretages normalt af menighedsrådet eller provsten. Menighedsråd/provst kan på eget initiativ bestille en undersøgelse såfremt besigtigelsen ved en synsforretning tilsiger det. Udgifter til den tekniske undersøgelse kan dækkes af provstiudvalgets 5% midler. 4

5 Tekniske undersøgelser af problemer med skimmelsvamp kan bestilles ved f. eks. Teknologisk Institut eller lignende anerkendt konsulentvirksomhed med særlig ekspertviden indenfor området. Den tekniske undersøgelse bør omfatte alle de dele af boligen, hvor der er en mulig risiko for vækst af skimmelsvamp og gennemføres med alment anerkendte målemetoder. Erfaringsmæssigt giver en mere begrænset teknisk undersøgelse ikke tilstrækkelig sikkerhed for, om der forekommer skimmelsvamp i boligen. Ofte vil en fyldestgørende undersøgelse kræve indgreb i bygningens konstruktion. Den tekniske undersøgelse sendes til alle parter, og der træffes beslutning om det videre forløb. Såfremt den tekniske undersøgelse ikke viser forekomst af skimmelsvamp, foretages ikke yderligere. Menighedsrådet giver præsten meddelelse herom. Udbedring af skaderne Såfremt den tekniske undersøgelse viser forhøjet forekomst af skimmelsvamp, udarbejder menighedsrådet i samråd med provsten inden 1 uge efter modtagelse af rapporten en handlingsplan vedr. rensning og opmagasinering af præstens indbo, vurdering af tjenesteboligens beboelighed og behov for evt. erstatningsbolig for præsten og dennes familie. Desuden udarbejdes et projekt til udbedring af evt. fugtskader og fjernelse af skimmelsvamp. Planen bør udarbejdes i samråd med en arkitekt eller ingeniør med særlig faglig viden om håndtering af skimmelsvamp og evt. under inddragelse af stiftets bygningskonsulent. Handlingsplanen og projektet forelægges præsten til høring og skal godkendes af provstiudvalget, såfremt der søges bevilling fra provstiudvalget. Såfremt der er tale om en fredet bygning, skal projektet godkendes af stiftsøvrigheden. Samtidig skal der foreligge en finansieringsplan. Menighedsrådet bør endvidere undersøge om der er mulighed for at søge udgifterne til udbedringen dækket af andre (f.eks. hussælger/ejer-skifteforsikring eller anden forsikringsskade). Beslutning om opmagasinering, flyttegodtgørelse, kørsel m.m. afgøres af stiftsøvrigheden. Menighedsrådets og provstens afgørelse kan af præsten indbringes for stiftsøvrigheden/biskoppen. Rensning og opmagasinering af præstens indbo Der vil ved angreb af skimmelsvamp ofte være behov for at rense hele eller dele af præstens indbo. Såfremt der er behov for at rense indbo for skimmelsvamp, skal udgiften hertil afholdes af menighedsrådet, ligesom menighedsrådet skal afholde udgiften til evt. opmagasinering af indbo i forbindelse med udbedring af skaderne. 5

6 Rensning af indbo foretages af et anerkendt firma med den fornødne faglige kompetence på området. Genhusning af præsten og familie Det vurderes, hvorvidt præstefamilien skal fraflytte tjenesteboligen under renoveringen. Dette vil - for at minimere risikoen for fortsat eksponering over for skimmelsvampe - ofte være tilfældet. Afgørelse vedr. fraflytning af tjenesteboligen træffes af provsten på baggrund af resultatet af den tekniske undersøgelse af omfanget af skimmelsvampe-angrebet og/eller en evt. lægefaglig vurdering fra præstens eller dennes families læge. Ved åbenlys forekomst af skimmelsvamp i boligen med risiko for helbredsmæssig påvirkning af husstandens beboere kan der foretages umiddelbar fraflytning. Såfremt præsten og dennes familie skal genhuses under udbedring af skaderne, bør genhusning ske i passende bolig inden for samme kommune, så vidt muligt i en afstand af den eksisterende tjenestebolig, som gør det muligt for præsten og dennes familie uden væsentlige merudgifter at opretholde familiens normale daglige rutiner i f.h.t. f.eks. skole, fritidsaktiviteter m.v.. Erstatningsbolig skal godkendes af provstiudvalget. Ved midlertidig fraflytning af tjenesteboligen er menighedsrådet forpligtet til at stille midlertidige kontorfaciliteter til rådighed for præsten, incl. PC med adgang til kirkenet, telefon mv. Ved genhusning fastsættes boligbidraget i forhold til erstatningsboligens størrelse og stand og generne ved genhusningen (herunder evt. ekstra udgifter til transport og lign.), idet boligbidraget ikke kan overstige boligbidraget i tjenesteboligen. Ved flytning ydes i henhold til gældende regler 100% flyttegodtgørelse og der betales supplerende flyttegodtgørelse ved udflytning. Såfremt det vurderes, at præsten og dennes familie med forsvarlig, forskriftsmæssig afskærmning af den skimmelsvamp-ramte del af boligen kan bruge øvrige dele af tjenesteboligen under udbedring af skaderne uden risiko for eksponering over for skimmelsvampe, fastsættes boligbidraget og betaling for varme og el i forhold hertil. Eventuel kørsel skal aftales med stiftet. Kvalitetssikring af skimmelsvamperenoveringen Når skimmelsvamperenoveringen af tjenesteboligen er afsluttet er det afgørende, at kvaliteten af renoveringen dokumenteres gennem afsluttende måling, foretaget umiddelbart efter forskriftsmæssig afsluttende rensning/rengøring af tjenesteboligen. Målingen kan foretages af Dansk Teknologisk Institut eller lignende anerkendt konsulentvirksomhed. Målingen indgår i 6

7 slutrapport for renoveringen som dokumentation for, at boligen er fuldstændig renset for skimmelsvamp. Kopi af slutrapporten sendes til præsten. Herefter aftales hurtigst muligt og inden præstens genindflytning i den renoverede (del af) bolig indflytningssyn, hvor boligen gennemgås for mangler, herunder om boligen er tilstrækkeligt rengjort. 7

8 Oversigt over procesforløb ved mistanke/konstatering af skimmelsvamp 27. maj 2014 Tidsforløb På baggrund af mistanke om skimmelsvamp anmoder præsten menighedsrådet eller provsten om syn. 2 uger Menighedsrådet afholder syn inden 2 uger efter modtagelse af henvendelse. Rådet eller præsten kan alternativt anmode provsten om syn. Provsten afholder syn inden 2 uger efter modtagelse af henvendelse. 3 uger Inden 3 uger efter modtagelse af henvendelse skal der være taget stilling til behov for yderligere teknisk undersøgelse og denne bestilles i så fald via provsten. Underretning herom gives af menighedsrådet til provst og præst/tillidsrepræsentant eller af provsten til menighedsråd og præst/tillidsrepræsentant. Ved åbenlys forekomst af skimmelsvamp i boligen med risiko for helbredsmæssig påvirkning, kan fraflytning ske umiddelbart. Ca. 6-8 uger Den tekniske undersøgelse viser ingen forekomst af skimmelsvamp. Menighedsrådet meddeler præsten dette og der foretages ikke yderligere. Den tekniske undersøgelse viser forhøjet forekomst af skimmelsvamp. Menighedsrådet og provsten udarbejder, inden 1 uge efter modtagelsen, en handlingsplan og projekt for det videre forløb. Handlingsplanen skal tage stilling til: Vurdering af beboelighed af tjenesteboligen Rensning og opmagasinering af husstandens indbo Behov for erstatningsbolig til genhusning af præstens husstand Projekt til udbedring af evt. fugtskader og fjernelse af skimmelsvamp. Præsten høres herom og handlingsplan/projekt forelægges provstiudvalget til godkendelse (stiftsøvrigheden ved fredet bolig). Finansieringsplan udarbejdes. 8

9 Bilag 1 I alle syn af boligen bør indgå følgende: Tjek de grundlæggende indeklimaforhold Virker boligen tør og sund? Er der mulighed for ventilation i alle rum? Fungerer ventilations- og genvex-anlæg og serviceres de (herunder renses regelmæssigt) som foreskrevet? Er der tilstrækkeligt aftræk og udluftning fra bad, vaskerum og køkken? Er der mulighed for tørring af tøj i rum, der ikke har forbindelse med boligen? Er der mulighed for at opretholde tilpas og ensartet temperatur i alle rum? Undersøg, om der er risiko for skjult skimmel Har boligen tidligere haft alvorlige fugtproblemer? Har boligen været fugtbelastet fx ved vakance i vinterperioden? Er der ydervægge, som er isoleret med beklædning af cellotex-plader? Er der forsatsvægge, med indbyggede organiske materialer? Er der skjulte kuldebroer med risiko for kondens? Tjek ALLE bygningsdele for tegn på skimmelvækst KÆLDERETAGE: Er der fugtskjolder på kældergulve, ydervægge eller skillevægge? Er der tilstrækkelige ventilationsmuligheder via vinduer eller ventiler? Er der utætheder i tekniske installationer, skjolder eller tæringer på rør? Er der gulve eller vægge med beklædning af organiske materialer? Er der skabe, reoler eller øvrigt inventar på kolde ydervægge? STUEETAGE OG UDNYTTET LOFT: Er der kuldebroer med fugtskjolder på gulve fx ved udvendige døre? Er der utætheder eller kuldebroer med fugtskjolder langs ydervægge og lofter? Er der løstsiddende tapet eller fugtskjolder i hjørner eller vindueslysninger? 9

10 Er der tætningslister ved forsatsrammer, så man undgår duggede ruder? Er der skimmelvækst langs kanter af termoruder i vinduer og døre? 27. maj 2014 TAGRUM OG IKKE UDNYTTET LOFT: Er der tætningslister og isolering på loftslem (for at undgå kondens)? Er der utætheder i tagdækningen, specielt ved rygning og tagsammenskæringer? Er der tilstrækkelig ventilation i tagrummet (jf. krav i Bygningsreglementet)? Er der vækst af skimmel med synlige skjolder på tag eller undertag? Er der fri luft under evt. gangbro, så der ikke opstår skimmel? ØVRIGT: Er tagrender og nedløbsrør hele og velfungerende? Fungerer alle dræn og kloakker? Husker man at rense tagrender og nedløbsrør 2 gange årligt? 10

11 Bilag 2 Brugernes adfærd har stor betydning for forekomst af skimmelsvamp. Præsten og dennes familie bør i den daglige brug af tjenesteboligen derfor være opmærksom på følgende gode råd om hensigtsmæssig brug af boligen: Gode råd om brug af boligen, som kan bidrage til et bedre indeklima, herunder medvirke til at begrænse forekomsten af skimmelsvamp Luft tilstrækkeligt ud, især i køkken, badeværelse og soverum Tør eventuel kondens af vinduerne og luft ud, når de dugger til Brug ekstra varmekilder korrekt (fx pejs/brændeovn) Frihold kolde ydervægge for møblering i mindst 10 cm s afstand Husk ekstra udluftning, når fyringssæsonen starter Husk at holde alle opholdsrum tilpas opvarmet (også soverum) Husk at bruge emhætte i køkken og mekanisk ventilation i baderum Husk ekstra udluftning efter mange gæster og evt. brug af stearinlys Husk at lukke døre til vaskerum og badeværelser under brug Husk at holde døre lukket til evt. fugtig kælderetage Husk at holde ventiler åbne i kælder og på loft. 11

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Andelsboligvurdering.nu og Skimmel.nu Michael Rendboe, Indehaver Beskæftiger sig med følgende: Vurderingsrapporter af andelsboliger

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner 1. Baggrund og formål Kommunen har de seneste år oplevet et øget ressourceforbrug til udbedring af skimmelsvamp i kommunens

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S Skadeårsager ved fugt og vandskader Gert Rasmussen Polygon A/S Udstyr Testo datalogger Udstyr Udstyr Udstyr Konstruktioner Konstruktioner er mangfoldige og ofte udført ifølge tidens love, regler og ikke

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej Ordensreglement for afdeling 107 Klintevej Dato 22.03.2010 Vordingborg Boligselskab Side 1/6 Hvorfor et ordensreglement? En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund: Man bliver mere eller

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Folkekirken bruger millioner på at renovere for skimmelsvamp

Folkekirken bruger millioner på at renovere for skimmelsvamp Folkekirken bruger millioner på at renovere for skimmelsvamp De danske kirker er plaget af skimmelsvamp. Omkostningerne løber op i millioner af kroner, trods opmærksomhed på problemet. Af Cathrine Saltbæk

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Procedurer ved anmeldelse om dårlige boligforhold (fugt og skimmelsvamp)

Procedurer ved anmeldelse om dårlige boligforhold (fugt og skimmelsvamp) Procedurer ved anmeldelse om dårlige boligforhold (fugt og skimmelsvamp) Lolland Kommune oplever mange henvendelser om dårlige boligforhold. Kommunen foretager en konkret vurdering af hver enkelt henvendelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere