Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp"

Transkript

1 Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp

2 side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse af lejemålet 4 Sagens afgørelse 4 Sager uden videre foranstaltninger 4 Sager med videre foranstaltninger 5 Analyse af resultater og beslutning om skimmelsvampe-renovering 6 Skimmelsvampesag 6 Iværksættelse af skimmelsvamperenovering 6 Leje af midlertidig bolig og fastsættelse af leje 7 Huslejerefusion 7 Opbevaring og undersøgelse af indbo 7 Selve skimmelsvamperenoveringen 8 Efter endt skimmelsvamperenovering 8 Tidsramme 9 Skema 1 10 Skema 2 11

3 side 3 Sagens opstart En skimmelsvampesag starter ofte på baggrund af en beboerhenvendelse til det lokale ejendomskontor eller til administrationen, som følge af synlig skimmelsvampevækst, lugtgener eller helbredsmæssige gener. Sagen kan dog også tage sit udgangspunkt i forbindelse med en besigtigelse eller lignende, hvor for eksempel ejendomsfunktionæren bliver opmærksom på mulige skimmelsvampe- eller indeklimaproblemer. Det er af stor betydning, at beboere, der henvender sig med mulige skimmelsvampeproblemer, bliver taget alvorligt og føler sig trygge ved en kompetent og sober behandling af problemet. Nogle gange er det en grundløs bekymring. Nogle gange er der behov for gode råd om opvarmning og udluftning. Nogle gange er der behov for nærmere undersøgelser. Nogle gange er der tydeligt tale om problemer med fugt og skimmelsvamp. Under hele forløbet er information til beboeren vigtig for at undgå unødig bekymring. Sagens forberedelse Hvis det er det lokale ejendomskontor, der har modtaget en beboerhenvendelse om et skimmel-/indeklimaproblem, skal administrationen orienteres skriftligt herom, og der skal vedlægges kopi af en eventuel skriftlig beboerhenvendelse. Administrationen opretter en sag herom og tager kontakt til en byggetekniker. Hvis den byggeteknisk ansvarlige i forbindelse med en besigtigelse el.lign. af boligen bliver opmærksom på et muligt skimmel-/indeklimaproblem, udarbejder denne en skriftlig redegørelse, som videregives i kopi til ejendomskontoret, og der oprettes en sag. Indledende undersøgelser Når det lokale ejendomskontor har modtaget information om en mulig skimmelsag, sørger ejendomsfunktionæren for inden for 5 arbejdsdage at indsamle følgende oplysninger: Beboerens beskrivelse af problemet Hvor længe beboeren har beboet boligen Hvor mange personer der bebor boligen En eventuel mangelliste ved indflytning Om der tidligere er blevet klaget over fugtproblemer i boligen Om der tidligere er foretaget skimmelsvampeundersøgelser i boligen Om der tidligere er foretaget skimmelsvamperenovering i boligen Om der er konstateret fugtproblemer eller skimmelsvamp i andre boliger i bebyggelsen Ejendomsfunktionæren skriver oplysningerne ind i skema 1 (vedlagt) og giver kopi heraf til administrationen.

4 side 4 Besigtigelse af lejemålet Når de fornødne oplysninger er indsamlet i skema 1, sørger det lokale ejendomskontor for at aftale en besigtigelse af boligen inden 5 arbejdsdage med deltagelse af beboeren, en repræsentant fra ejendomskontoret og eventuelt en fra administrationen efter behov. Besigtigelsen omfatter hele boligen, inklusiv bad og køkken. Under besigtigelsen tages der stilling til: Om der ses mørke pletter eller skjolder på vægge, gulve eller loft Om der er lugtgener Om indeklimaet virker fugtigt eller indelukket Om der umiddelbart kan ses en årsag til fugtproblemer, f.eks. vaskestativer til indendørs lufttørring af tøj og/eller store møbler tæt op ad væg, sivende vand fra en installation, udendørs årsager såsom utæt tagrende eller nedløb. Om der er tegn på misligholdelse af boligen Ejendomsfunktionæren skriver oplysningerne ind i skema 2 (vedlagt) og giver kopi heraf til administrationen, som sørger for at videregive en kopi til den byggeteknisk ansvarlige samt til afdelingsbestyrelsen. Under besigtigelsen kan der efter behov rådgives om udluftning og/eller tilbydes fugtmåling. Fugtmålingen kan dokumentere temperatur- og fugtforhold i boligen og dermed medvirke til en afklaring af årsagen til fugten. Sagens afgørelse Efter besigtigelsen skal der tages stilling til, hvorvidt sagen kan afsluttes, eller om der skal foretages tekniske undersøgelser, hvis der kunne konstateres problemer med fugt og skimmelsvampe. Hvis undersøgelser viser, at der eksisterer problemer med fugt og skimmelsvampe, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene skal afvaskes eller afrenses. Sager uden videre foranstaltninger Hvis det på baggrund af besigtigelsen kan udelukkes, at der er væsentlige fugtproblemer eller væsentlig, synlig skimmelsvampevækst i boligen, skal der ikke foretages yderligere i sagen, og administrationen meddeler beboeren skriftligt, at sagen er afsluttet. Kopi af brevet sendes til det lokale ejendomskontor og afdelingsbestyrelsen. Der kan være behov for en besigtigelse ved den byggeteknisk ansvarlige, før denne lukker en sag, for ved selvsyn at kunne fastslå, at der ikke er problemer. Hvis den formodede forekomst af skimmelsvampe er så lille, at den kan fjernes ved almindelig afvaskning og alene kan henføres til et meget begrænset område i boligen på vægge, lofter eller gulve (dog ikke vinduer), sørger det lokale ejendomskontor for, at der gennemføres afvaskning. Beboeren skal være enig i denne fremgangsmåde, samt i at der ikke foretages yder-

5 side 5 ligere i sagen. Dette meddeler administrationen skriftligt beboeren med kopi til det lokale ejendomskontor og afdelingsbestyrelsen. Ofte vil det være formålstjenligt, at beboeren tillige får rådgivning både mundtligt og skriftligt om god opvarmnings- og udluftningsskik og om forebyggelse og afhjælpning af fugtproblemer. I denne forbindelse kan BL s pjece Er din bolig muggen udleveres til beboeren. Pjecen kan bestilles hos Statens Byggeforskningsinstitut eller downloades på hjemmesiden Der kan være situationer, hvor beboeren f.eks. må pålægges f.eks. at ophøre med indendørs tøjtørring og at rengøre og foretage afvaskning med Rodalon. Er beboeren uenig i at sagen afsluttes, kan det aftales, at der skal ske en fugtmåling eller en prøvetagning fra boligen. Brug af fugtmåler kan også medvirke til at afdække årsagen til fugtproblemer. Ejendomsfunktionæren rekvirerer en fugtmåling via den byggeteknisk ansvarlige. Fugtmåleren opsættes i boligen i en periode, så temperatur og fugt kan registreres. Dette kan give en god indikation af om der luftes tilstrækkeligt ud, og om der er tilstrækkelig opvarmning af boligen. Sammen med god rådgivning kan resultaterne af en fugtmåling afklare og forebygge fugtproblemer i boligen. Hvis besigtigelsen og de indledende undersøgelser samt eventuel fugtmåling ikke giver svaret på årsagen til problemet, kan det være en mulighed, at byggeteknikeren ser nærmere på, hvornår bebyggelsen er opført og om der i byggeriet er foretaget ændringer efter opførelsen. Her tænkes både på banale kuldebroer, manglende isolering, datidens byggeteknik o.l. Under hele forløbet er det vigtigt, at beboeren informeres og får forklaret hvad der sker og hvorfor det sker. Desuden skal ske løbende opfølgning og løbende information til beboeren. I de tilfælde, hvor beboeren måtte være uenig i, at der ikke skal foretages yderligere undersøgelser for skimmelsvampevækst i boligen og derfor indbringer sagen for Beboerklagenævnet, skal administrationen varetage klagesagen på boligafdelingens vegne. Sager med videre foranstaltninger Hvis ejendomskontoret eller den byggeteknisk ansvarlige ikke selv kan finde kilden eller kilderne til fugten og dermed til skimmelsvampevæksten, træffer den byggeteknisk ansvarlige aftale om en bygge- og fugtteknisk undersøgelse med en erfaren byggeteknisk rådgiver - arkitekt eller rådgivende ingeniør - med solid viden om bygningsfysik. Undersøgelsen skal vise, om der er behov for udbedringer eller andre tiltag for at standse eventuelle kilder til forhøjet luftfugtighed eller forhøjet fugtindhold i materialer. Det bør foretages prøvetagninger i boligen, hvis det på baggrund af besigtigelsen eller byggeteknisk rådgivning ikke med sikkerhed kan udelukkes, at der kunne være en forekomst af skimmelsvampe, herunder de tilfælde, hvor beboeren protesterer mod en afvaskning af en meget lille skimmelsvampevækst. I afdelingernes budgetter bør der efter behov afsættes et beløb på konto 116 til brug for prøvetagning.

6 side 6 Der kan være tale om den metode, hvor der tages en aftryksprøve, der afleveres til et anerkendt firma. Prøven koster ca. kr (2007) og kan med fordel anvendes ved sager, hvor årsagen synes kendt og omfanget mindre. I mere komplicerede sager tager den byggeteknisk ansvarlige kontakt til et relevant firma og aftaler prøvetagninger i boligen, herunder også på indbo, samt udarbejdelse af rapport. Forinden overgivelse af en sag til sådan prøvetagning m.m. skal administrationen orientere beboeren, afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret om prøvemetode samt om de anslåede udgifter, der skal betales af afdelingen. Analyse af resultater og beslutning om skimmelsvamperenovering Når rapporter fra den byggetekniske rådgiver og eventuelt fra et specialfirma foreligger, sørger den byggeteknisk ansvarlige for at give kopi heraf til afdelingsbestyrelsen, beboeren og det lokale ejendomskontor. Rapporterne skal gennemgås med og forklares for beboeren. Hvis der i henhold til rapporterne er konstateret fugtproblemer og en unormalt forekommende vækst i boligen af skimmelsvampe, skal fugtkilderne standses, udtørring iværksættes og skimmelsvampe fjernes i overensstemmelse med rapporternes forskrifter, hvilket administrationen skriftligt skal informere beboeren om med kopi til afdelingsbestyrelsen og det lokale ejendomskontor. Hvis der derimod ikke er konstateret forhøjet fugtindhold i materialer og/eller unaturlig mængde skimmelsvampevækst, skal der ikke foretages yderligere, hvilket administrationen skriftligt meddeler beboeren med kopi til afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. Information og forklaring til beboeren er særdeles vigtig. Hvis beboeren ikke er enig i, at der ikke skal foretages yderligere og derfor indbringer sagen for beboerklagenævnet, skal administrationen varetage klagesagen på boligafdelingens vegne. Skimmelsvampesag Iværksættelse af skimmelsvamperenovering Så snart beslutning om iværksættelse af fugt- eller skimmelsvamperenovering er truffet, sørger den byggeteknisk ansvarlige for at indgå aftale med et relevant firma om en forskriftsmæssig renovering af boligen, herunder eventuelt også afrensning af møbler, tøj og andet indbo, hvis rapporten foreskriver dette. Den byggeteknisk ansvarlige aftaler et tidspunkt for renoveringen med beboeren og med ejendomskontoret. I aftalen om skimmelsvamperenovering med et firma skal indgå, at firmaet sørger for, at der bliver foretaget en forskriftsmæssig slutrengøring af boligen samt rensning af indbo og tøj mv. efter endt renovering.

7 side 7 Leje af midlertidig bolig og fastsættelse af leje Administrationen tager samtidig hermed kontakt til beboeren for at undersøge, om beboeren har behov for at få stillet en midlertidig bolig til rådighed i den periode, hvor skimmelsvamperenoveringen bliver foretaget. Såfremt beboeren har oplyst at være fysisk påvirket ved at tage ophold i boligen på grund af skimmelsvampevæksten, skal beboeren have stillet en midlertidig bolig til rådighed omgående, uanset hvornår skimmelsvamperenoveringen skal iværksættes. Den midlertidige bolig bør primært findes i samme afdeling eller selskab. Administrationen iværksætter leje af en midlertidig bolig til beboeren eventuelt i samme eller en anden af boligselskabets afdelinger. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal administrationen arrangere indkvartering af beboeren på hotel eller lignende. Når en midlertidig bolig stilles til rådighed for en beboer, kan beboerne ikke opkræves en højere leje end værdien af den midlertidige bolig. Hvis værdien af den midlertidige bolig overstiger lejeværdien af boligen, der skimmelsvamperenoveres, kan beboeren maksimalt tilpligtes at betale den hidtidige husleje. Administrationen sørger for at fastslå størrelsen af lejen, der skal opkræves beboeren, når en midlertidig bolig stilles til rådighed og giver meddelelse til beboeren om størrelsen af lejen. Huslejerefusion Hvis det er muligt for beboeren delvis at bebo boligen, mens skimmelsvamperenoveringen står på, eller hvis beboeren ikke ønsker at gøre brug af tilbud om midlertidig bolig (f.eks. fordi beboeren i perioden tager ophold hos familie), kan beboeren eventuel blive tildelt refusion i huslejen i perioden, herunder eventuelt refusion af forøgede leveomkostninger. Administrationen foretager en skønsmæssig vurdering af størrelsen heraf og giver meddelelse herom til beboeren, afdelingsbestyrelsen og beboerservice. Hvis beboeren ikke kan bebo boligen og ikke tager imod en midlertidig bolig, fordi beboeren f.eks. bor hos familie eller bekendte, har beboeren ret til fuld huslejerefusion, det vil sige både husleje, a conto forbrugsudgifter (varme, vand) samt antennebetaling. Administrationen giver meddelelse herom til beboeren, afdelingsbestyrelsen og beboerservice. Opbevaring og undersøgelse af indbo Under skimmelsvamperenoveringen af boligen skal den byggeteknisk ansvarlige aftale med beboeren, om afdelingen i renoveringsperioden skal sørge for opbevaring af indbo. Hvis beboeren ønsker at tage imod dette tilbud, skal den byggeteknisk ansvarlige via det lokale ejendomskontor finde plads til opbevaring, primært i afdelingen, f.eks. ledige kælderrum, og hvis dette ikke er muligt, i nærliggende afdelinger og selskaber. Der kan anvendes opmagasinering hos et flyttefirma, der kan levere flyttekasser og opmagasinering i tørre og opvarmede lokaler. Kun i yderste konsekvens indgås aftaler om opstilling af opmagasineringscontainere eller lignende på afdelingens område. Hvis rapporten fra det firma, som tog prøverne, foreskriver rensning af beboerens indbo, skal dette renses og umiddelbart herefter tilbageflyttes i boligen, når denne er renset for skimmelsvampe.

8 side 8 Selve skimmelsvamperenoveringen I perioden hvor der bliver gennemført skimmelsvamperenovering af boligen, sørger den byggeteknisk ansvarlige for sammen med det lokale ejendomskontor at have nær kontakt til håndværkerne og følge renoveringens fysiske og tidsmæssige udvikling. Det lokale ejendomskontor er ansvarlig for at føre kontrol med, at der ikke sker en unødig tidsmæssig forsinkelse af renoveringen, og hvis mistanke herom foreligger, skal ejendomskontoret straks underrette den byggeteknisk ansvarlige. Beboeren skal tillige holdes løbende orienteret om sagens gang. Efter endt skimmelsvamperenovering Når skimmelsvamperenoveringen af boligen er tilendebragt, skal den byggeteknisk ansvarlige tage kontakt til det firma, som foretog de første skimmelsvampeundersøgelser, og indgå aftale om yderligere prøvetagninger til kontrol og udarbejdelse af slutrapport som dokumentation for, at boligen er fuldstændig renset for skimmelsvampe. Når administrationen modtager slutrapport fra prøvetagningsfirmaet, og det heraf fremgår, at boligen er fuldstændig renset for skimmelsvampe, sendes der kopi heraf til beboeren, afdelingsbestyrelsen og det lokale ejendomskontor. Den byggeteknisk ansvarlige aftaler herefter en besigtigelse af boligen med deltagelse af beboeren og det lokale ejendomskontor. Under denne besigtigelse gennemgås boligen for mangler, og såfremt boligen kan konstateres mangelfri, klarmelder den byggeteknisk ansvarlige boligen til beboeren. Sagen afsluttes skriftligt overfor beboeren med en frist på 1 uge til at flytte ind. Kopi gives til afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret og administrationen. Hvis boligen under besigtigelsen ikke kan konstateres mangelfri, herunder tilstrækkeligt rengjort, tager den byggeteknisk ansvarlige kontakt til håndværkerne/renoveringsfirmaet med henblik på hurtig udbedring. Herefter foretages endnu en besigtigelse som beskrevet ovenfor, og når boligen kan konstateres mangelfri, fastsætter den byggeteknisk ansvarlige en frist på 1 uge for beboeren til at flytte ind. Dette meddeler administrationen beboeren med kopi til afdelingsbestyrelsen, det lokale ejendomskontor og administrationen. Hvis beboeren ikke accepterer, at boligen er mangelfri og klar til indflytning, trods boligselskabets indsats, skal administrationen overgive sagen til juridisk behandling.

9 side 9 Tidsramme Behandling af en skimmelsvampesag skal ske hurtigt og effektivt. Derfor er det vigtigt at overholde tidsrammen for gennemførelse af de nødvendige arbejdsgange i henhold til nedenstående tidsskema. Sag modtages Resultater foreligger Inden 5 arbejdsdage Inden 5 arbejdsdage Inden 5 arbejdsdage Ejendommen indsamler Besigtigelse (bilag 2) Byggeteknisk rådgiver oplysninger på bilag 1 eller specialfirma kontaktes. Inden 5 arbejdsdage Inden 5 arbejdsdage Beslutning om fugt og skimmelsvamperenovering Kontakt til håndværkere og aftale om evt. midlertidig bolig Afrensningafsluttet og slutrapport fra firmaet Inden for 5 arbejdsdage Besigtigelse - ejendomskontor, inspektør og beboer Inden 1 uge Frist for beboeren til at flytte ind

10 side 10 Skema 1 OPLYSNINGER SKIMMELSVAMPE B.nr. Adresse: Navn: Hvordan beskriver beboeren problemet? Hvor længe har beboeren boet i boligen? Hvor mange bor i boligen? Er der udarbejdet en mangelliste ved indflytning? Har beboeren (eller en tidligere beboer) før klaget over fugtproblemer i boligen? Er der tidligere foretaget skimmelsvampeundersøgelser i boligen? Er der tidligere foretaget skimmelsvamperenovering i boligen? Er der konstateret fugtproblemer eller skimmelsvamp i andre boliger i bebyggelsen? Dato: Navn (ejendomsfunktionær):

11 side 11 Skema 2 OPLYSNINGER SKIMMELSVAMPE B. nr. Navn: Adresse: Er der mørke pletter eller skjolder på vægge, gulve eller loft? Er der lugtgener? Virker indeklimaet fugtigt eller indelukket? Kan der umiddelbart ses en årsag til fugtproblemer, f.eks. vaskestativer til indendørs lufttørring af tøj? Store møbler tæt op ad væg? Er der er tegn på misligholdelse af boligen? Evt. øvrige oplysninger fra beboeren: Dato: Navn (ejendomsfunktionær):

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej Ordensreglement for afdeling 107 Klintevej Dato 22.03.2010 Vordingborg Boligselskab Side 1/6 Hvorfor et ordensreglement? En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund: Man bliver mere eller

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

A: Mål B: Politik C: Strategi forretningsgang D: Aktivitetsskema. Mål

A: Mål B: Politik C: Strategi forretningsgang D: Aktivitetsskema. Mål Kvalitetskoncept Brabrand Boligforening Klager A: Mål B: Politik C: Strategi forretningsgang D: Aktivitetsskema Mål At skabe rammer og vilkår der sikrer, at flest mulige beboere får tilfredsstillende bo

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation Boligtype A Ventilationsaggregat på loft, skab til opbevaring i indgangsparti, HELE LOFTSRUMMET SKAL RYDDES som anvist her med kamera-ikonet. Plads/klargørelse for håndværkere for Gulv tages op - Kun i

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming.

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming. Darum Menighedsråd Feilbergvej 15 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2011 Sagsbehandler Michael Fjord Telefon direkte 76 16 13 46 Sags id 2011-18071 Tilsynsrapport efter besigtigelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere