Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr."

Transkript

1 Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015

2 Indledning - formål med besigtigelsen A.1 Formål Ejendommen blev besigtiget i henhold til Byfornyelseslovens 75 stk. 1 med henblik på at vurdere: Om beboelse og ophold er forbundet medsundheds- eller brandfare jf. byfornyelseslovens 75 stk. 2 og 3, og hvor alvorlig sundheds- eller brandfaren skønnes at være. Om eventuelt farlige forhold kan afhjælpes umiddelbart og uden sundheds- eller brandmæssig risiko for ejendommens beboere. Besigtigelse, målinger og rapport er udført af Kirsten Wagtberg Hansen fra Søren Garde Rådgivning. Det skal bemærkes, at rapport og besigtigelse kun beskæftiger sig med sundheds- og brandfarlige forhold og derfor ikke afdækker alle eventuelle svigt og mangler vedrørende bygningen. Varsling af besigtigelse er udsendt af Faxe Kommune. I besigtigelsen deltog: Lejeren Ejeren Kirsten Wagtberg Hansen, Søren Garde Rådgivning A.2 Generelle oplysninger. Ejendommen ejes af Jørgen Jørgensen. Den besigtigede bygning er et parcelhus opført i 1957 med en større om-/tilbygning i Det bebyggede areal og boligarealet er 180 m2 Bygningens facader er udført med blank mur. Taget er dækket med bølgeeternit. Bygningen opvarmes med centralvarme og naturgas. Vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg Afløb til spildevandsforsyningens rensningsanlæg

3 Konklusion og anbefaling. B.1. Konklusion Ved besigtigelsen konstateredes manglende isolering, kolde konstruktioner og forekomster af fugt og skimmel, som skønnes at udgøre nærliggende sundhedsfare ved ophold og beboelse i strid med Byfornyelseslovens 75 stk. 3, (Lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014) Inden der tages stilling til, om de konstaterede mangler vil kunne udbedres, mens boligen er beboet, bør muligheden herfor drøftes med lejer og ejer. B.2. Anbefaling Det anbefales, At der indledes drøftelser med ejer og lejer for vurdering af mulighederne for afhjælpning af de konstaterede mangler uden genhusning af lejeren. Er dette ikke muligt bør ejendommen kondemneres med en frist på højst 3 mdr. til fraflytning. Anbefaling begrundes med sundhedsfare som følge af: Kolde konstruktioner og utilstrækkelige opvarmningsmuligheder samt fugt og skimmel af sundhedsfarlig karakter i boligens opholdsrum og i kælderen. Hvis begge parter vurderer, at lejeren kan blive boende under istandsættelsen, bør denne mulighed overvejes. Observationer ved besigtigelsen C.1 Beliggenhed og udearealer Bygningen er beliggende i byzone ud mod offentlig vej. Bygningen og arealerne omkring bygningen skønnes ikke at være til gene for naboer og forbipasserende. C.2 Udvendig besigtigelse. Ejer og lejer oplyste samstemmende, at tagrenderne var fyldte. Når det regner, løber tagvandet ud på terrænet omkring bygningen og kælderen og tagnedløbet er stoppet. Der var enighed om, at dette har været medvirkende årsag til opfugtning af kælderydervæggene.

4 C.3 Indvendig besigtigelse. Der var synlig skimmel på kolde ikke isolerede overflader. Vinduerne var påvirket af fugt. Gulvet mod krybekælderen og vægge i badeværelse og gang var ikke isoleret. Kælderydervæggene i værelset i kælderen og i vaskekælderen var meget fugtige/våde. Lejer oplyser om hyppig og korrekt udluftning, problemer med opvarmning og om skimmel, der vokser og meget hurtigt kommer igen efter afvaskning. Der blev udtaget aftryksprøver til laboratorieanalyse følgende steder: 1. Kælderen, kælderydervæggen i gavlen mod vest. Analysen påviste samlet høj forekomst af levedygtige svampesporer med i alt >100 CFU. Kælderen er ventileret, men ikke opvarmet. Kælderydervæggen er våd. Tørretumbleren bruges ikke. Den er ikke tilsluttet. Der tørres tøj i kælderen i begrænset omfang. 2. Påklædningsrummet, øverst på væggen til venstre. Analysen påviste samlet høj forekomst af levedygtige svampesporer med >125 CFU. Dertil >200 CFU fra gærsvampe. Der er dug på ruderne. Væggene er kolde og der er synlig skimmel. 3. Krybekælderen, i stuen, under gulvbrædderne. Analysen påviste samlet begrænset forekomst af levedygtige svampesporer med 9 CFU. Trægulvene over krybekælderen er kolde. Gulvene er ikke isoleret mod krybekælderen. C.4 Årsag Der vurderes at være flere årsager til den konstaterede fugt og skimmel. Bygningen er opført i Klimaet er blevet varmere og vådere med mere Co2 i luften, hvilket blandt andet øger sandsynligheden for skimmel i tagrummet. Tagrummet vurderes ikke at være tilstrækkeligt ventileret. Ved kig i tagrummet konstateredes desuden lodrette vægge uden isolering, sandsynligvis stammende fra tilbygningen i Bygningen er opført i flere niveauer. Der er sandsynligvis flere årsager til fugtproblemerne i kælderen. Da bygningen er opført i 1957, er kælderydervæggene ikke sikret mod vandgennemtrængning og opfugtning, som det sker i senere byggerier. Fyldte tagrender og stoppede tagnedløb har desuden medvirket til opfugtning af kælderydervæggene. Kælderen benyttes i begrænset omfang til tørring at tøj. Kælderen er ventileret, men ikke opvarmet. Ventilationen har derfor ikke været tilstrækkelig effektiv i forhold til det konkrete behov for udtørring.

5 Fugtmålinger i kældergulvet viste, at gulvet er vådt. I gangen i kælderen var lagt et løst lag vinyl, som dækkede gulvet i gangen, og derved forhindrede udtørring. Kondensskader i vinduerne, særligt i tilbygningen, i rummene omkring den åbne kælder, skyldes sandsynligvis for høj luftfugtighed som følge af ovenfor nævnte problemer. Den konstaterede skimmel i krybekælderen skyldes blandt andet kondens som følge af varm luft fra boligen, der fortættes, i den kolde krybekælder. Problemer med bortledning af tagvandet og evt. defekte vand- og afløbsinstallationer kan også være årsag til fugt i krybekælderen og andre steder. C.5 Muligheder for udbedring Udbedringsforslag bør klart beskrive afhjælpning af problemerne med kulde, fugt og skimmel, således, at problemerne ikke opstår igen. Alle skimmelforekomster skal behandles med et anerkendt skimmelbekæmpelsesmiddel og fjernes fysisk. Det anbefales, at skimmelafrensning udføres af et dertil certificeret firma, der har kendskab til arbejdsmiljøregler og korrekte foranstaltninger til modvirkning af spredning af sporer under arbejdets udførelse. Processen bør afsluttes med kontroltest som kvalitetssikring af det udførte arbejde efter nærmere aftale med kommunen. For at forhindre fortsat opfugtning og skimmelvækst bør kælderen opvarmes. Tagvandet skal ledes effektivt væk, og det bør overvejes at etablere et omfangsdræn. Det kan vise sig nødvendigt også at blotlægge kælderydervæggene for udvendig behandling eller etablering af en beskyttende beklædning, som kan forhindre vand i at trænge ind i væggene. Tøjtørring i kælderen bør undgås, og hygrometerstyret ventilation bør overvejes. Den tætte gulvbelægning i gangen kælderen bør fjernes, og gulvet afvaskes med Rodalon eller lignende. Gulvene er generelt kolde og boligen er vanskelig at opvarme. Der er ingen isolering under trægulvet mod krybekælderen. Derfor bør det overvejes at støbe nyt gulv eller isolere under trægulvet mod krybekælderen og samtidig sørge for ventilation af krybekælderen. I visse tilfælde er det muligt at ventilere krybekældre ved hjælp af et lodret 100 mm plastrør fra krybekælderen til det fri, over taget. Med tilstrækkelig frisklufttilførsel til krybekælderen vil skorstensvirkningen resultere i tilstrækkelig udluftning af krybekælderen, men det forudsætter, at trægulvet isoleres, da krybekælderen, bliver ekstra kold, på grund af den øgede ventilation.

6 Det skal være muligt at opvarme boligen tilstrækkeligt og at undgå kolde overflader. Boligen bør derfor gennemgås og efterisoleres i nødvendigt omfang. Det bør desuden undersøges om varmeforsyningen er tilstrækkelig og tidssvarende, og om der er defekte afløbs- og vandinstallationer. NB: Ovenstående råd til udbedring er ikke nødvendigvis er udtømmende. Rådene er baseret på målinger, visuelle observationer på besigtigelsestidspunktet samt på udsagn fra ejer og lejer. Først ved næremere undersøgelser og evt. åbning af konstruktioner kan det endelige behov for udbedring og løsningsmuligheder vurderes. Ovennævnte forslag til udbedring er derfor uden projektansvar for kommunen og for Søren Garde Rådgivning. Det er ejers eget ansvar, at undersøgelser og udbedring er tilstrækkelige til at identificere og afhjælpe problemerne. Målinger ved besigtigelsen D.1. Registrerede fugtmålinger Rum/Bygningsdel Normal Let fugtig* Kælderydervæggen i værelset i kælderen Kælderydervæg i vaskekælderen Gulvet i gangen i kælderen Meget fugtig** X Våd*** X X * Let fugtbelastning indikerer muligt svigt i konstruktionen. **Meget høj fugtbelastning anses for at være sundhedsfarlig og medfører på kortere eller længere sigt betydelig risiko for skimmelangreb. ***Våd fugtbelastning med højere risiko sundhedsfare og organiske konstruktioner under nedbrydning. Note omkring målinger i murværk og beton: Ved fugtmålinger i tunge vægge måles et større areal med flere målinger. Dette gøres for at undgå enkeltstående målinger der viser fugt, men hvor fugtmåleren i virkeligheden giver udslag pga. af andre omstæn-

7 digheder f.eks. indmurede armeringsjern mm. Derfor afkrydses den enkelte kategori ud fra en samlet vurdering af konstruktionen i stedet for at oplyse enkeltværdier. Derfor vil det kunne opleves at samme konstruktion har flere afkrydsninger. Fugtmålinger tjener til at give et samlet overblik over fugtbelastningen, til at påvise eventuelle svigt i konstruktionerne samt vise årsager til eventuelle skimmelangreb. De enkelte målinger er forbundet med en vis usikkerhed og fugtmålinger i sig selv kan ikke dokumentere sundhedsfare. For høj luftfugtighed i en bolig er ikke i sig selv bevis på sjusket udluftning. Det er udelukkende tegn på utilstrækkelig udluftning ift. den fugtighed boligen tilføres ved menneskeophold, fugtige konstruktioner m.m. Den relative luftfugtighed i en bolig har stor betydning for indeklimaet. Sidestående tabel fra Arbejdstilsynet viser den optimale luftfugtighed i en bolig. Typiske tegn på for høj luftfugtighed er kondens på ruder. Det er ikke unormalt, at der dannes kondens på ruderne i soveværelset i løbet af natten, men ved kondens på ruderne i løbet af dagen, er der ikke tilstrækkeligt luftskifte og/eller varme i boligen. Når den relative fugtighed i boligen i længere tid overstiger % vil der med stor sikkerhed opstå skimmelvækst. D.3. Aftryksprøver, skimmelsvamp. Der blev udtaget 3 skimmelprøver ved besigtigelsen. Goritas A/S har fremsendt resultatet af de udtagne skimmelprøver d. 11. februar Analysen fra Goritas A/S er vedhæftet som bilag til rapporten. 1. Kælderen, kælderydervæggen i gavlen mod vest. Analysen påviste samlet høj forekomst af levedygtige svampesporer med i alt >100 CFU. Acremonium sp. blev påvist med høj forekomst og >50 CFU. Acremonium sp. er i stand til at danne helbredsskadende mykotoksiner og er kraftigt sporespredende. Væksten ses som vatagtig bevoksning på fugtige bygningsdele. Ved optimal temperatur på ca. 25 C og rette fugtforhold udvikler væksten sig med ca. 1-3 cm om dagen. Arten påvirker typisk personer med nedsat immunforsvar og er i sjældne tilfælde rapporteret til at have forårsaget meningitis (hjernehindebetændelse).

8 Cladosporium sp. blev også påvist med >50 CFU. Cladosporium sp. kendetegnes ved at have allergifremkaldende egenskaber. Arten er naturligt forekommende i vores omgivelser, men ved voldsomme sporekoncentrationer kan mennesker opleve generende symptomer. Dette gør sig specielt gældende hvis personer med nedsat immunforsvar opholder sig meget på inficerede steder. 2. Påklædningsrummet, øverst på væggen til venstre. Analysen påviste samlet høj forekomst af levedygtige svampesporer med >125 CFU. Dertil >200 CFU fra gærsvampe. Acremonium sp. blev påvist med moderat forekomst og 25 CFU. Acremonium sp.er beskrevet herover under prøvested 1. Penicillium chrysogenum blev påvist med høj forekomst og >50 CFU. Penicillium chrysogenum er en typisk vandskadeskimmel. Den er i stand til at danne helbredsskadende mykotoksiner og er kraftigt sporespredende. Der, hvor sporerne lander, dannes der ny vækst, hvis der er gunstige vækstforhold tilstede. Arten er resistent for udtørring, og vil derfor ikke mindskes i omfang f.eks. om sommeren, hvor en bolig typisk udsættes for mindre fugtbelastning. Cladosporium sp. blev påvist med >50 CFU. Cladosporium sp. er beskrevet herover under prøvested Krybekælderen, i stuen, under gulvbrædderne.. Analysen påviste samlet høj forekomst af levedygtige svampesporer med >125 CFU. Cladosporium sp. blev også påvist med begrænset forekomst og 2 CFU. Cladosporium sp. er beskrevet under prøvested 1. Penicillium chrysogenum blev påvist med begrænset forekomst og 4 CFU. Penicillium chrysogenum er omtalt herover, under prøvested 2. Aspergillus versicolor blev påvist med begrænset forekomst og 2CFU. Aspergillus versicolor er en typisk toksinproducerende vandskadeskimmel.

9 Søren Garde Rådgivning Udarbejdet af: Kirsten Wagtberg Hansen Bygetekniker Tlf , Juridisk vurderet af: Søren Garde, SGR Bilag: 1. Besigtigelsesmetode 2. Skimmelundersøgelser 3. Billeder fra besigtigelsen 4. Laboratorieanalyse

10 Bilag 1. Besigtigelsesmetode Besigtigelsen er sket visuelt, og der ikke er foretaget destruktive undersøgelser på adressen. Der er taget fugt- og temperaturmålinger i alle tilgængelige opholdsrum. Der er anvendt: Gann BlueLine Compact B kapacitiv fugtmåler Gann BlueLine Compact træfugtighedsmåler 2. Skimmelundersøgelser Der er taget aftryksprøver til laboratorieanalyse (skimmelundersøgelser) følgende steder: Kælderydervæg - Prøve nr. 1 Væg i påklædningsrum - Prøve nr. 2 Krybekælderen, undersiden af gulvet Prøve nr. 3 Aftryksprøverne er analyseret af Goritas A/S. Laboratoriets rapport vedlægges.

11 3. Billeder fra besigtigelsen Værelset i kælderen. Fugtmåling på kælderydervæggen viser 70.8 digits. Vaskerummet i kælderen. Fugtmåling på kælderydervæggen viser 90,8 digits. Væggen er våd

12 Der tørres tøj i kælderen. Kælderen er ventileret men ikke opvarmet. Fugtmåling på kældergulvet viser 92,3 digits. Gulvet er vådt. Sandsynligvis på grund af opstigende grundfugt.

13 Åben forbindelse til kælderen. Vinylgulv i gangen.

14 Fugt og skimmel i påklædningsværelset på øverste niveau i boligen. Pladen mod tagrummet til højre er ikke isoleret. Boligens øverste niveau med soveværelse, påklædningsværelse og badeværelse.

15 Det uisolerede stuegulv med lemmen til krybekælderen. Tagnedløbet er stoppet og tagrenderne fyldte.

16 Luftfoto, Karisevej 8, 4690 Haslev Søren Garde Rådgivning Søren Garde Rådgivning arbejder med juridisk, byggeteknisk og administrativ rådgivning for kommunerne omkring sundhedsfarlige og forfaldne huse - med kondemnering, nedrivningspåbud, oprydning m.v.

17

18 Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding AS/SA Sag:81249 Telefon: Telefax: Søren Garde Rådgivning Kirsten Wagtberg Hansen Voldbyvej 8B 8450 Hammel Vedr.: Karisevej 8, 5690 Haslev Vi har den modtaget 3 aftryksplader fra Dem til analyse på vort laboratorium. Metode Aftryksprøver udføres ved at trykke en aftryksplade mod overfladen, der skal undersøges. Herved opsamles svampesporer på pladen, der er et vækstmedie (V8-agar tilsat antibiotika) hvorpå sporer kan vokse. Aftrykspladerne inkuberes ved 25 C i ca. en uge, og herved kan mængden af levedygtige svampesporer (CFU) på prøvestedet bestemmes. Desuden kan skimmelsvampenes slægt og/eller art bestemmes ved mikroskopi. Identifikation Ved biologiske analyse af prøvematerialet kunne følgende konstateres: Ballerup: Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: Fax: Goritas A/S CVR nr.: Danske Bank konto: Swift kode: DABADKKK IBAN nummer: DK

19 AS/SA Sag:81249 Side: 2 Prøve nr. Lokale/ Bygningsdel Konstaterede skimmelsvampe Antal levedygtige sporer / CFU 1 kælder, væg mod gavl Cladosporium sp. Acremonium sp. >50 >50 I alt >100 CFU 2 påklædningsrum Acremonium sp. Penicillium chrysogenum Cladosporium sp. 25 >50 >50 I alt >125 CFU Gærsvampe >200 3 krybekælder under gulvbrædder Cladosporium sp. Penicillium chrysogenum Alternaria sp. Aspergillus versicolor I alt 9 CFU O CFU : Mindre end 10 CFU : Mellem 10 og 50 CFU: Over 50 CFU. Ingen levedygtige svampesporer. Begrænset forekomst af levedygtige svampesporer. Moderat forekomst af levedygtige svampesporer. Høj forekomst af levedygtige svampesporer. Beskrivelse af konstaterede skimmelsvampe Cladosporium arter dominerer i de fleste analyser af udendørs luft. Slægten findes overalt, især i de klimatisk tempererede områder. Kolonierne af Cladosporium fremtræder som olivengrøn til grå grøn. De enkelte arter kan vokse ved op til 32 C. Ud over den meget almindelige forekomst udendørs, findes slægten på madvarer samt på døde celluloseholdige plantematerialer samt på papir og tekstiler. Sporene, som findes i store mængder i luften har allergifremkaldende egenskaber. Acremonium arter findes vidt udbredt i jord samt på planter. Kolonier kan være hvide, gule, orange, gråbrune eller gulgrønne med ofte flade, pulveragtige eller slimede overflader eller med lavt luftmycelium, der er vatagtigt eller ser sammenfiltret ud.

20 AS/SA Sag:81249 Side: 3 Mest almindelig er arterne A. charticola og A. strictum, som optræder ofte ved fugtskader i bygninger. Arterne ses hyppigt på fugtige kældervægge og tapeter. Penicillium kaldes på dansk penselskimmel, da deres opretstående, forgrenede konidiophorer har et pensellignende udseende. Penicillium-slægten består af et utal af arter, hvoraf mange er udbredt over hele jorden, dog hyppigst i tempererede egne. Penicillium kolonier er blågrønne, gulgrønne, gule eller helt hvide med pulveragtig overflade og dårligt udviklet luftmycelium. Penicillium foretrækker middeltemperaturer og kan tåle udtørring. Penicillium forekommer hyppigt indendørs bl.a. på fugtige bygningsoverflader så som tapet, lim, maling og træ. Sporerne lagres gerne i støv. Penicillium-arterne er i stand til ved givne betingelser at producere toxiner, som kan give anledning til sundhedsmæssige gener. Alternaria sp. er en hyppigt forekommende Saprophyt, der bl.a. vokser på plantematerialer, levnedsmidler, textiler, kompost og træ. Alternaria sp. forekommer normalt udendørs og er meget udbredt over hele jorden. Sporekoncentrationen når sit højeste punkt i sensommeren og efteråret. I bygninger forekommer slægten i luften, husstøvet, og hvor der er kondensvand, som i vinduesrammer, på fugtige vægge og lignende. Den fremtræder som en sort belægning. Aspergillus er en slægt af skimmesvampe som kaldes vandkandeskimmel, da sporekæderne er placeret som strålerne fra bruseren på en vandkande. Der kendes over 200 arter, som findes verden over, især i det tropiske klima. Farven varierer afhængig af den enkelte art fra sort, brun og gul til grønt. Aspergillus er meget almindelig indendørs og findes oftest i husstøv. I bygninger vokser Aspergillus på celluloseholdige materialer, især på trækonstruktioner, på tapeter og pladematerialer samt især isoleringsmateriale og polyurethanskum. Gærsvampe består af udifferentierede celler, der kan hænge sammen i kæder. Disse celler formerer sig ved såkaldt knopskydning. Gærsvampenes anvendelse til ølbrygning og vinfremstilling skyldes gærsvampens evne til anaerobt at forgære sukker til alkohol og kuldioxid. De bliver betragtet som en egen primitiv gruppe inden for svampeverden. Der kendes ca. 500 arten, der forekommer almindeligt overalt i naturen, især i inde og udeluften og jord.

21 AS/SA Sag:81249 Side: 4 Gærsvampe ses på fugtige bygningsmaterialer som vinduesrammer, siliconfuger, malede overflader mv. produktion af generede eller giftige stoffer er ikke beskrevet. Skimmelvækst kan forekomme på steder, hvor fugtforholdene er eller har været utilfredsstillende. En sådan fugtighed kan stamme fra defekter i overfladestrukturen (revner), utætheder i rør og kondensering af vanddampe fra det indre miljø. Af disse årsager er kondenseringen den langt hyppigste. Skimmelsvampene ses ikke kun på træets overflade, men også på forskellige andre fugtige byggematerialer. Som næringskilde kan Skimmelsvampe benytte enhver form for fugtigt organisk materiale, selv husstøv kan danne et tilstrækkeligt næringsgrundlag. Skimmelsvampe signalerer et usundt fugtigt klima, og er generende på grund af æstetiske grunde, lugten og sporernes og myceliets allergifremkaldende egenskab. Skimmelsvampe kan give anledning til gener i form af slimhinde- og luftvejsirritationer, og vil kunne give anledning til allergi og astma. Sådanne gener opstår typisk kun ved massiv forekomst af Skimmel som følge af store og vedvarende fugtproblemer. For allergikere kan reaktionerne dog komme ved forholdsvis lave "belastninger". Det skal bemærkes, at analyseresultaterne alene viser forholdene i prøvetagningsstederne. Vi er altså ikke i stand til at rapportere om forholdene andre steder, eller at give en samlet vurdering af skimmelforekomsterne i bygningen, herunder omfanget og eventuelle nødvendige udbedringsarbejder. Ønsker De yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Faktura vedlagt. Med venlig hilsen Goritas A/S Angela Steinfurth Cand.scient., mikrobiolog

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015 for ejendommen Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen dresse bildhøj 10 Postnr. 4700 Dato 03-06-2015 y Næstved Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10978 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere