Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Sømændenes Forbund. mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Sømændenes Forbund. mod"

Transkript

1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) Sømændenes Forbund (advokat Christian Riewe) mod Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S (advokat Anne Louise Wulff) afsagt den 1. februar 2015

2 1. Indledning Parternes uoverensstemmelse angår, om rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomster, som på grund af sygdom eller tilskadekomst sygemeldes for længere tid, kan afskediges i medfør af 16 i lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. uden overenskomstmæssigt varsel. Sagen udspringer af en afskedigelse i medfør af sømandslovens 16 af en skibsassistent, som fandt sted i januar Sømændenes Forbund anlagde i den anledning som mandatar for skibsassistenten sag ved Sø- og Handelsretten mod arbejdsgiveren, Esvagt A/S, med påstand om betaling af hyre i den overenskomstmæssige opsigelsesperiode, idet forbundet gjorde gældende, at sømandslovens 16 alene finder anvendelse på skibsansatte og ikke på rederiansatte sømænd, subsidiært at denne bestemmelse er fraveget ved parternes overenskomster. Forbundet fik ikke medhold i disse anbringender i Sø- og Handelsretten, som afsagde dom i sagen den 2. juli 2010 (sag S-22-08). Sø- og Handelsrettens dom blev indbragt for Højesteret, som ved dom af 23. august 2011 ophævede dommen og afviste sagen fra de almindelige domstole, idet Højesteret fandt, at påstanden om betaling af yderligere hyre byggede på anbringender om fortolkning af overenskomstens bestemmelser om opsigelsesvarsel. Højesterets dom er gengivet i UfR 2011 s Sagens behandling Sagen blev mundtligt forhandlet den 14. januar 2015 for en faglig voldgiftsret med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som opmand og med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget af klager: forhandlingssekretær Henrik Berlau og faglig sekretær Poul Erik Jensen. Udpeget af de indklagede: overenskomstchef Bertil Hohlmann og offshorechef Michael Wengel- Nielsen. Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af forbundsformand Søren Sørensen, General Manager H.C. Orloff Petersen, A.P. Møller - Maersk, og HR chef Eva Kalriis, Mols Linien A/S. Sagen blev fra klagers side procederet af advokat Christian Riewe og fra de indklagedes side af advokat Anne Louise Wulff. Da der efter forhandling og votering ikke kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten, træffes afgørelsen af opmanden. Parterne 2

3 er enige om, at opmandens afgørelse kan ske ved kendelse uden fuldstændig sagsfremstilling, herunder uden fuld gengivelse af forklaringerne og parternes procedurer. 3. Parternes påstande Klager, Sømændenes Forbund, har nedlagt følgende påstande: 1) Danmarks Rederiforening skal anerkende, at rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomst ikke kan afskediges i medfør af sømandslovens 16. 2) Bilfærgernes Rederiforening skal anerkende, at rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomst ikke kan afskediges i medfør af sømandslovens 16. 3) Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S skal anerkende, at rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomst ikke kan afskediges i medfør af sømandslovens 16. De indklagede har påstået frifindelse. 4. Retsgrundlaget Grundlaget for hovedloven til den nugældende sømandslov (som med virkning fra 2013 har ændret titel til lov om søfarendes ansættelsesforhold mv.) er betænkning nr. 643/1972 om revision af sømandsloven. Det blev i denne betænkning overvejet, om loven skulle gælde ikke alene for sømænd, som kun er ansat til tjeneste på et bestemt skib, men tillige for rederiansatte sømænd. Det hedder i betænkningen s. 7, 2. spalte, om denne ansættelsesform bl.a.: En rederiansættelse indebærer normalt, at sømanden oppebærer løn i hele ansættelsestiden, altså også i de perioder, hvor han ikke forretter tjeneste på et af rederiets skibe, og at han på den anden side er pligtig at gøre tjeneste på de skibe, som rederiet bestemmer. Konklusionen på udvalgets overvejelser er angivet s. 9 i betænkningen, hvor det bl.a. hedder: Det er herefter kommissionens opfattelse, at den danske sømandslov fortsat bør indeholde ret udførlige regler, der i første række er udformet med henblik på tjenesteaftaler om ansættelse på et bestemt skib. Ved indgåelse af aftaler om rederiansættelse almindeligvis på grundlag af en kollektiv overenskomst må parterne, som det er tilfældet i dag, indsætte bestemmelser, der i det omfang, det findes hensigtsmæssigt, fraviger lovens udfyldende regler om opsigelsesvarsel, fratrædelsessted m.v. Man bevarer herved den nugældende smidige ordning, hvorefter rederiansættelse herunder forskellige typer for en sådan ansættelse kan tilpasses udviklingen inden for skibsfarten. På et enkelt, men betydningsfuldt område har kommissionen fundet, at der er behov for ufravigelige bestemmelser om den rederiansatte sømands retsstilling. Det drejer sig om bestemmelser, der sikrer sømanden visse rettigheder ved sygdom m.v., der er indtruffet i ansættelsestiden, men på et tidspunkt, da sømanden ikke var i tjeneste på et skib, jf. herom udkastets 34 [lovens 35] og bemærkningerne til denne bestemmelse. 3

4 De for denne sag relevante bestemmelser i sømandsloven var forud for ikrafttrædelsen i 2013 af lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af bl.a. sømandsloven affattet således: 1. Udtrykket sømand omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat af rederen til udførelse af skibstjeneste om bord på et skib i søen Hver af parterne kan opsige tjenesteaftalen med 7 dages varsel, med mindre andet følger af aftalen (...) 6. Er ikke andet aftalt om fratrædelseshavn, kan tjenesteaftalen kun opsiges til ophør i dansk havn, som skibet anløber ( ) Skibsførerens ret til at afskedige en sømand 16. Skibsføreren kan afskedige en sømand, der som følge af sygdom eller legemsskade for længere tid er uskikket til at udføre sit arbejde (...) 29 og 30 om ret til hyre mv. finder anvendelse Sygepleje og sygehyre mv. 29. Under tjenesten har sømanden ret til hyre, selv om han er uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller legemsskade. Stk. 2. Er sømanden syg eller skadet ved tjenestens ophør, løber hyren videre, så længe han er uarbejdsdygtig, dog højst 2 måneder. (...) Særlige regler om rederiansættelse 35. Er det aftalt, at sømandens tjenesteforhold er knyttet til rederiet, således at sømandens ansættelse hos rederen skal fortsætte, selv om tjenesten på det enkelte skib ophører, finder ( ) 29 ( ) anvendelse, selv om sømanden ikke gør tjeneste på et af rederiets skibe på det tidspunkt, hvor tjenestefrihed eller orlov begynder eller uarbejdsdygtighed eller dødsfald indtræder. (...) Ikrafttrædelsen i 2013 af lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af bl.a. sømandsloven har følgende betydning for de citerede bestemmelser: 1, stk. 1, er nu affattet således: 1. Udtrykket søfarende omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat, forhyret eller arbejder om bord på et dansk skib, og som ikke udelukkende arbejder om bord, mens skibet ligger i havn. For skibsføreren finder 49 anvendelse. 4

5 Det hedder i bemærkningerne til forslaget til bestemmelsen bl.a. (jf. L 100 for folketingsåret ad 2, til nr. 4): Det foreslås i 1 at indføre en ny definition af begrebet søfarende, der både omfatter personer, der er omfattet af 1 i den gældende lov, og personer, der er omfattet af 2 i den gældende lov. ( ) Definitionen af søfarende vil således fortsat omfatte personer, der er ansat af rederen til udførelse af skibstjeneste om bord på et skib i søen. Skibstjeneste skal som hidtil forstås som arbejde, der udføres af personer, der deltager i skibets drift og vedligeholdelse samt de ombordværendes forplejning. ( ) 5, 6, stk. 1, 1. pkt., 16, 29, stk. 1, og 35, stk. 1, er ikke ændret, dog er udtrykket sømand erstattet af søfarende. Det er ubestridt, at der ved afsked i 16 forstås, at ansættelsesforholdet ophæves uden iagttagelse af de i sømandsloven eller overenskomsterne fastsatte opsigelsesvarsler. 29, stk. 2, er efter lovændringen affattet således: Stk. 2. For en søfarende, der er syg eller skadet ved skibstjenestens ophør, gælder følgende:. 1) Sygehyren løber videre, så længe den pågældende er uarbejdsdygtig, dog højst i 16 uger, uanset om den søfarendes ansættelsesforhold ophører, inden der er forløbet 16 uger regnet fra skibstjenestens ophør.. 2) Ophører ansættelsesforholdet efter, at der er forløbet mere end 16 uger regnet fra skibstjenestens ophør, løber sygehyren videre til ansættelsesforholdets ophør.. 3) Er den ansatte søfarende blevet uarbejdsdygtig på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke var i tjeneste på et af rederiets skibe, regnes de 16 uger fra det tidspunkt, hvor uarbejdsdygtigheden indtrådte. Det hedder i bemærkningerne til forslaget til bestemmelsen bl.a. (jf. L 100 for folketingsåret ad 2, til nr. 21): Den særlige tilbageregningsregel, der i dag findes i lovens 40, og som alene gælder for skibsofficererne og skibsførere, udvides til også at gælde for menige søfarende. Hvis en skibsofficerer opsiges under sygdom, sikrer tilbageregningsreglen, at der fortsat betales løbende sygehyre, hvis opsigelsesvarslet udløber tidligere end 2 måneder (som efter lovforslaget udvides til 16 uger) fra den dato, hvor vedkommende fratrådte tjenesten om bord. I givet fald skal der udbetales sygehyre for den resterende del af de 2 måneder (som efter lovforslaget udvides til 16 uger), hvor skibsofficeren ikke vil modtage sin sædvanlige løn. Dette princip gælder i dag ikke for menige søfarende, for hvem ansættelsesforholdet kan bringes til ophør uden varsel ved sygdom, som forhindrer dem i at forrette deres tjeneste. Medmindre andet er aftalt, kan ansættelsesforholdet også bringes til ophør uden varsel for 5

6 menige søfarende, der bliver syge hjemme under ansættelsen. Det kræver dog, at sygdommen har en vis varighed. Den generelle tilbageregningsregel foreslås indarbejdet i 29, stk. 2, der samtidig ved punktopstilling gøres mere læsevenlig, uden der ændres i den gældende tilbageregningsregels hovedprincipper. Som konsekvens heraf foreslås lovens 40 ændret og indeholder alene en henvisning til 29, stk. 2 og 3 samt til 35. Lovforslaget vil navnlig få betydning, hvor den menige søfarendes ansættelsesforhold er opretholdt i tiden efter den søfarende bliver uarbejdsdygtig som følge af sygdom. ( ) En rederiansat menig søfarende, der er syg eller skadet ved skibstjenestens ophør eller bliver uarbejdsdygtig på et tidspunkt, da den pågældende ikke er tjenestegørende om bord, er berettiget til løbende hyre under sygdom, indtil tjenesteforholdet bringes til ophør dog mindst i 16 uger beregnes med udgangspunkt i skibstjenestens ophør. Det følger af lovens 35, jf. lovforslagets 2, nr. 21 ( 29, stk. 2). Bliver den menige søfarende syg under ansættelsen på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke var tjenestegørende om bord, beregnes de 16 uger dog fra det tidspunkt, hvor uarbejdsdygtigheden indtrådte. Det følger af nr. 3 i forslaget til 29, stk. 2. Det samlede regelsæt medfører, at 29, som hidtil, angiver den minimumsperiode, som den menige søfarende er sikret. Hvorledes ansættelsesforholdet kan bringes til ophør for den menige søfarende (afsked eller opsigelse), afhænger af den søfarendes ansættelseskontrakt. 5. Overenskomstgrundlaget Overenskomst af 23. februar 2007 mellem Danmarks Rederiforening og Sømændenes Forbund i Danmark indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens 10, stk. 2 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende sømandslov under iagttagelse af nedenstående særlige vilkår. A. REDERIANSÆTTELSE Stk. 1. De af denne overenskomst omfattede søfarende kan, når rederiet og den pågældende søfarende er enige herom, ansættes i rederiet. I sådanne tilfælde erstattes Sømandslovens 5 og 6 af de nedenfor anførte særlige vilkår. Stk. 2. Den søfarende ansættes i rederiet med en måneds gensidig opsigelse til fratrædelse i Danmark (Færøerne, Grønland). Efter 3 års uafbrudt ansættelse i rederiet forlænges den gensidige opsigelse til 3 måneder. 6

7 I de enkelte rederier bør det aftales den søfarende er omfattet af samme opsigelsesvarsler, som gælder i DIS-overenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Søfartens Ledere for navigatører. ( ) ( ) 7 SYGDOM OG BARSEL m.v. a. Sygdom Stk. 1. Om ret til hyre og dagpenge i sygdomstilfælde gælder de i Sømandslovens 29 og 35 anførte bestemmelser samt bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om dagpenge til søfarende ved sygdom eller fødsel. For rederiansatte med 3 måneders opsigelse forlænges de i Sømandslovens 29 anførte 2 måneder til 3 måneder. Stk. 2. Når sygehyre oppebæres, ydes tillige kostpenge, dog gælder, at når hospitalsindlæggelse finder sted, eller når der på anden måde under behandlingen ydes fuld forplejning, betales der ikke kostpenge. ( ) 7, stk. 2, kom ind i overenskomsten ved et protokollat dateret 17. november 1988, hvori der om denne ændring er anført, at den er en nødvendig følge af rederiansættelsen og er således alene af redaktionel karakter. De citerede bestemmelser er uændrede i overenskomst af 1. marts 2014 mellem de samme parter bortset fra, at 7, a, stk. 1, 2. led er udgået. Der er enighed om, at dette er sket som en konsekvens af ændringerne i 29 i lov om søfarendes ansættelsesforhold. I DIS-særoverenskomst mellem Sømændenes forbund i Danmark og Esvagt A/S gældende fra 1. januar 2008 for skibe, der udfører tjeneste i offshoreindustrien, hedder det bl.a.: 1. På- og afmønstring På- og afmønstring finder sted i henhold til Sømandsloven af 13. juli De første 12 måneder er opsigelsesvarslet gensidigt 1 måned. Derefter 3 måneder. Efter 8 års uafbrudt ansættelse er opsigelsesvarslet 4 måneder. 2. Rederiet følger for så vidt angår befarent mandskab den til enhver tid gældende DIShovedoverenskomst samt andre aftaler og overenskomster, herunder de fagretlige og hovedaftalen, der er mellem Danmarks Rederiforening og Sømændenes Forbund i Danmark. 7

8 For ubefarne og kabys-/cateringpersonale følges DIS-coasteroverenskomsten mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og Sømændenes Forbund i Danmark. Herudover er aftalt følgende: ( ) I DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og Sømændenes Forbund i Danmark af 1. juli 2007 hedder det bl.a.: 1 På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende sømandslov og nedenfor anførte bestemmelser. ( ) I overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og Sømændenes Forbund i Danmark hedder det bl.a.: 1. På- og afmønstring a) På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende Sømandslov og nedenfor anførte bestemmelser. Opsigelseskrav b) Fratrædelse skal ske med 7 dages gensidigt varsel. Efter 1 års tjeneste med 1 månes gensidigt varsel. Efter 2 års tjeneste med 2 måneders varsel fra rederiets side. Efter 3 års tjeneste med 3 måneders varsel fra rederiets side. Efter 4 års tjeneste med 4 måneders varsel fra rederiets side. Efter 5 års tjeneste med 5 måneders varsel fra rederiets side. Efter 6 års tjeneste med 6 måneders varsel fra rederiets side. Afskedigelse må kun finde sted, hvor der foreligger berettiget grund hertil. Ved midlertidig afmønstring på grund af sygdom/ulykke ydes hyre, som anført under 2, i en periode svarende til den pågældendes opsigelsesvarsel. I denne hyre er indregnet den i Sømandslovens 29 foreskrevne sygehyre. Uanset foranstående har den søfarende krav på minimum 2 måneders sygehyre i overensstemmelse med Sømandslovens 29. c) ( ) d) Opsigelse efter en arbejdsulykke sker med mindst 2 måneders varsel. Med virkning fra 1. januar 2008 er det aftalt, at medarbejdere med 9 måneders anciennitet i rederiet ikke kan 8

9 opsiges inden for de første 2 måneder, hvor de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for rederiet. e) ( ) Sømændenes Forbund rettede efter det oplyste i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007 henvendelse til de indklagede vedrørende følgende: Opsigelse ved uforskyldt tilskadekomst Parterne er enige om at drøfte nedenstående bestemmelse med henblik på afklaring af hvilke konsekvenser bestemmelsen i givet fald har i relation til Sømandslovens 29. Medarbejdere med 9 måneders anciennitet i rederiet kan ikke opsiges inden for de første 2 måneder hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for rederiet. Såfremt der mellem parterne efter en sådan undersøgelse er enighed om at tilføje overenskomstens bestemmelser kan dette ske med virkning fra 1. januar Henvendelsen blev besvaret ved en mail af 12. december 2008 sendt til formanden for Sømændenes Forbund, hvori det bl.a. hedder: Idet vi henviser til mail af 19. december 2007 vedrørende ovenstående hængeparti [Opsigelse ved uforskyldt tilskadekomst], er det Danmarks Rederiforenings og Bilfærgernes Rederiforenings opfattelse, at en implementering af bestemmelsen i givet fald skal ske på 2 måder afhængig af rederens aktuelle forpligtelser i relation til betaling af sygehyre: 1. Overenskomster med maksimering af perioden, hvor i der betales sygehyre I overenskomster, hvor der er en maksimering af periode hvor i der betales sygehyre og hvor denne hyre inkluderer eventuel sygehyre i henhold til Sømandslovens 29, således at sygehyren løber fra 1. fraværsdag og maksimalt til og med udløbet af et eventuelt opsigelsesvarsel, kan bestemmelsen have virkning pr. 1. januar 2009 Det er allerede sket i relation til hovedoverenskomsterne i Bilfærgernes Rederiforening. 2. Overenskomster uden maksimering af perioden, hvor i der betales sygehyre. For overenskomster uden maksimering af perioden, hvor i der betales sygehyre, forudsætter en implementering af den drøftede bestemmelse, at der er enighed om, at den ikke forlænger den samlede periode, rederen er forpligtet til at betale løn under sygdom/opsigelse. Det skal præciseres, at implementering af bestemmelsen alene gælder for rederiansatte. Såfremt det måtte ønskes, deltager Rederiforeningerne gerne i et møde, hvor ovenstående kan drøftes nærmere. Det kan oplyses, at bestemmelsen allerede er indskrevet i overenskomsterne mellem Bilfærgernes Rederiforening og Sømændenes Forbund. 9

10 Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål eller bemærkninger deltager Rederiforeningerne også gerne i et møde herom med Sømændenes Forbund. Da vi ikke har hørt noget fra dig vedrørende implementering af bestemmelsen skal vi høre, om Sømændenes Forbund er enig i ovenstående. 6. Parternes synspunkter Klager har til støtte for de nedlagte påstande i første række gjort gældende, at sømandslovens 16 ikke finder anvendelse på rederiansatte. 16 har sammenhæng med sømandslovens 5 og 6 og med det oprindelige udgangspunkt om, at en sømand normalt var skibsansat og fulgte et bestemt skib. Dette er ikke virkeligheden i dag, hvor de fleste sømænd er rederiansatte med overenskomstbestemte opsigelsesvarsler. En bestemmelse som 16 er meget usædvanlig på det danske arbejdsmarked, og bestemmelsen må derfor fortolkes indskrænkende, således at den ikke får et videre anvendelsesområde end oprindeligt tilsigtet. Klager har i anden række gjort gældende, at overenskomstparterne har haft en fælles forståelse af, at rederiansatte ikke kunne afskediges efter sømandslovens 16 uanset, om de pågældende som følge af sygdom eller legemsbeskadigelse for længere tid har været uskikket til at udføre arbejde. Denne fælles forståelse fremgår af, at sømandslovens 16 i mange år ikke i praksis har været bragt i anvendelse over for rederiansatte. Klager har således som forklaret af forbundsformand Søren Sørensen ikke kendskab til, at en rederiansat sømand er blevet afskediget efter sømandslovens 16 forud for den sag, som opstod i Denne fælles forståelse fremgår også af, at ansættelsesvilkårene i parternes overenskomster er meget anderledes end de ansættelsesvilkår, som fremgår af sømandsloven. Den fælles forståelse fremgår ligeledes af hensigtserklæringen i 1A, stk. 2, i hovedoverenskomsten med Danmarks Rederiforening, hvori de enkelte rederier opfordres til at aftale samme opsigelsesvarsler, som gælder efter overenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Søfartens Ledere for navigatører, men for skibsofficerer betragtes fravær som følge af sygdom eller tilskadekomst som udgangspunkt som lovligt forfald, jf. sømandslovens 44. At der har kunnet opnås enighed med Bilfærgernes Rederiforening om de bestemmelser, som fremgår af 1, litra b, sidste led, og litra d, i overenskomsten indgået med denne rederiforening taler også imod, at rederierne skulle have en ret til at afskedige rederiansatte sømænd efter reglen i sømandslovens 16, ligesom også indholdet af de indklagedes mail af 12. december 2008 taler herimod. De indklagede har anført, at det helt utvivlsomt fremgår af sømandsloven og dens forarbejder, at loven og dermed lovens 16 også gælder for rederiansatte sømænd. Dette blev da også fastslået ved Sø- og Handelsrettens dom af 2. juli Også Højesteret må ved dommen af 23. august 2011 have lagt til grund, at parternes tvist alene beror på overenskomst- og ikke på lovfortolkning, da Højesteret ellers ikke ville have ophævet Sø- og Handelsrettens dom og afvist sagen fra de almindelige domstolene. 10

11 Sømandslovens 16 er endvidere hverken for skibsansatte eller rederiansatte udtryk for en urimelig retstilstand, da den skal vurderes i lyset af de særlige rettigheder, som fremgår af lovens 29. En sømand, som afskediges efter 16 på grund af længerevarende sygdom/tilskadekomst, er således sikret ret til hyre i en minimumsperiode uanset tjenestens ophør. Indtil 2013 var denne periode på 2 måneder. Fra 2013 er perioden 16 uger regnet fra skibstjenestens ophør eller fra det tidspunkt, hvor uarbejdsdygtigheden indtrådte. Ud over at reglerne sikrer sømanden sygehyre i en minimumsperiode, vil reglerne i praksis indebære et værn imod tidlig opsigelse i et sygdomsforløb mod, at arbejdsgiveren til gengæld får mulighed for at reducere sine økonomiske forpligtelser i tilfælde af, at sygdommen bliver langvarig. Reglerne varetager derfor samme interesseafvejning som den, der ligger bag 120-dages reglen i funktionærlovens 5, stk. 2. Det bestrides endvidere, at parterne har eller skulle have haft en fælles forståelse om, at rederiansatte sømænd omfattet af parternes overenskomster ikke skulle kunne afskediges efter sømandslovens 16. Det fremgår af alle de overenskomster, som sagen angår, at parterne har aftalt, at påog afmønstring finder sted i henhold til sømandslovens regler, medmindre andet fremgår af overenskomsterne. Det fremgår imidlertid ikke af nogen af overenskomsterne, at parterne har aftalt, at sømandslovens 16 ikke gælder for rederiansatte sømænd. Det fremgår af det fremlagte protokollat fra 1988, at parterne var opmærksomme på, at der kunne være behov for at tilpasse overenskomsterne som følge af, at de også skulle dække rederiansatte, men dette førte ikke til, at parterne indgik særaftaler for rederiansatte i relation til sømandslovens 16. Bestemmelsen om sygehyre i 1, litra b, i overenskomsten mellem klager og Bilfærgernes Rederiforening betyder, at en skibsassistent, som er afmønstret på grund af sygdom/ulykke, har ret til sygehyre i en periode på minimum 16 uger, jf. sømandslovens 29, og i øvrigt i en samlet periode svarende til den pågældendes opsigelsesperiode, som kan være op til 6 måneder. 1 siger imidlertid kun noget om, hvor længe der skal betales sygehyre. Det kan derfor ikke af bestemmelsen udledes, at sømandslovens 16 ikke gælder, hvilket får betydning, hvis den sygemeldte skibsassistent først afskediges efter et stykke tid. Det forhold, at rederier omfattet af overenskomsterne i visse situationer har fravalgt at benytte afskedigelsesadgangen efter sømandslovens 16, ændret ikke ved, at de har muligheden for at gøre brug af denne afskedigelsesadgang. Som det fremgår af de forklaringer, som er afgivet af General Manager H.C. Orloff Petersen og HR chef Eva Kalriis, har det beroet på en individuel vurdering, hvis man har valgt at afskedige en langtidssygemeldt rederiansat med overenskomstmæssigt varsel, det er ikke sket ud fra en vurdering af, at arbejdsgiveren har været forpligtet hertil. 11

12 7. Opmandens bemærkninger og afgørelse Det fremgår af 16 i sømandsloven i dag lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. sammenholdt med lovens 29, at en søfarende, som afskediges på grund af længere tids uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller tilskadekomst, uanset afskedigelsen har krav på sygehyre i en nærmere fastsat minimumsperiode. Denne minimumsperiode er i dag 16 uger regnet fra skibstjenestens ophør eller fra uarbejdsdygtighedens indtræden, hvis den pågældende ikke havde skibstjeneste på dette tidspunkt. Det fremgår endvidere af 35, at beskyttelsen efter 29 også gælder for rederiansatte søfarende. Der er hverken i lovens ordlyd eller forarbejder støtte for, at loven skulle give rederiansatte søfarende en videregående beskyttelse end den, der følger af 16 sammenholdt med 29. Tværtimod fremgår det af betænkning 643/1972, som ligger til grund for loven, at rederiansatte som udgangspunkt ikke er tillagt en særstilling i henhold til loven, og at det derfor må være op til overenskomstparterne at fravige lovens udfyldende regler om opsigelsesvarsel, fratrædelsessted m.v. for rederiansatte i det omfang det findes hensigtsmæssigt, jf. betænkningen side 9. Der kan derfor ikke gives klager medhold i, at 16 i lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. ikke gælder for rederiansatte søfarende. Det fremgår udtrykkeligt af parternes overenskomster, at på- og afmønstring finder sted i henhold til sømandslovens bestemmelser i det omfang, parterne ikke har aftalt andet. I overenskomsten indgået mellem klager og Danmarks Rederiforening er det i 1 A om rederiansættelse udtrykkeligt anført, at de aftalte vilkår erstatter sømandslovens 5 og 6 (om opsigelsesvarsel og fratrædelsessted). Det fremgår imidlertid ingen steder i overenskomsten, at det skulle være aftalt eller forudsat, at sømandslovens 16 ikke skulle gælde for rederiansatte. Det samme gælder overenskomsten indgået med Esvagt A/S, som henviser til overenskomsten indgået mellem klager og Danmarks Rederiforening. I overenskomsten indgået mellem klager og Bilfærgernes Rederiforening er der i 1, litra b, om opsigelseskrav indsat en bestemmelse om fastlæggelsen af den periode, hvori der haves krav på sygehyre. Indholdet af bestemmelsen er, at der haves krav på sygehyre i en periode svarende til det aftale opsigelsesvarsel som kan være op til 6 måneder dog minimum i en periode svarende til den periode, som fremgår af sømandslovens 29. Bestemmelsen fremstår således alene som et supplement til sømandslovens 29, hvorimod det ikke kan udledes af bestemmelsen, at sømandslovens 16 skulle være fraveget. I samme overenskomst er som 1, litra d, aftalt, at opsigelse efter en arbejdsulykke skal ske med mindst 2 måneders varsel, og at medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet ikke kan opsiges inden for de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst. Det må medgives klager, at der herved er aftalt visse indskrænkninger i 12

13 den ret til at afskedige en søfarende, som følger af lovens 16. Der kan imidlertid ikke gives klager medhold i påstanden om, at rederiansatte omfattet af overenskomsten ikke kan afskediges i medfør af 16, idet rederiet fortsat er berettiget til at afskedige rederiansatte efter denne bestemmelse med respekt af de begrænsninger, som følger af overenskomstens 1, litra d. Spørgsmålet er herefter, om klager uanset lovens og overenskomsternes indhold har kunnet få en berettiget forventning om, at det har været overenskomstparternes fælles forståelse, at sømandslovens 16 ikke finder anvendelse på rederiansatte sømænd. Det forhold, at rederierne i vidt omfang har undladt at gøre brug af sømandslovens 16 ved afskedigelse af langtidssygemeldte, kan ikke i sig selv begrunde en sådan forventning, da klager ikke har godtgjort, at rederierne har gjort det ud fra en følelse af retlig bundethed. Klager har heller ikke kunnet henvise til andre omstændigheder, som har kunnet give klageren en berettiget forventning om, at de indklagede med retlig bindende virkning skulle have givet afkald på at gøre brug af sømandslovens 16 over for rederiansatte søfarende, som er omfattet af parternes overenskomster. De frifindelsespåstande, som er nedlagt af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S, tages herefter til følge. Thi bestemmes: De indklagede, Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 for Esvagt A/S, frifindes. Klager og de indklagede skal bære egne sagsomkostninger og skal dele udgiften til opmandens honorar. København, den 1. februar 2015 Lene Pagter Kristensen 13

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere