Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere"

Transkript

1 kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

2 kifteholdsarbejde Indhold: Forord side 3 Hvad er skifteholdsarbejde? side 4 Basisoplysninger side 4 Planlægningsperiode side 5 Driftstid og driftsform side 5 kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden side 6 Feriefridage side 12 Antal hold side 13 Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 Mulig driftstid side 16 kifteholdsplaner side 16 Lokalaftaler side 18 Turnus for skiftehold side 19 Plan for skiftehold side 20 Grundturnus side 21 Ferie side 23 Vagtsymboler side 24 Turnuseksempler side 25 Eksempler på skifteholdsplaner side 37

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af Dansk Industri og CO-industri og er en revision af 1997-udgaven. Pjecen er tænkt som en praktisk vejledning i planlægning af skifteholdsarbejde til brug i de virksomheder, som enten har eller overvejer at indføre skifteholdsarbejde. Dansk Industri og CO-industri har i samarbejde udviklet et edb-program til hjælp ved udarbejdelse af skifteholdsplaner. Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i denne pjece, og kan rekvireres ved henvendelse hos de respektive organisationer. Udgivet af: Dansk Industri CO-industri Januar 2002 Dansk Industri CO-industri Alle rettigheder til denne pjece tilkommer Dansk Industri og CO-industri i fællesskab. Denne pjece må således ikke kopieres, gengives eller på nogen anden måde anvendes uden forudgående tilladelse fra Dansk Industri og COindustri. Dansk Industri og CO-industri påteger sig intet ansvar for uberettiget brug af pjecen. Krænkelser af de angivne rettigheder vil blive retsforfulgt. Tekst og redaktion: Ove E. Lundt Henrik Fleng Pedersen Inge ørensen Børge Frederiksen Keld Bækkelund Hansen Jørgen Juul Rasmussen Repro og tryk: Hafnia Tryk A/ Layout: Thomas Olivarius 1. oplag trykt i eksemplarer Tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde er ét blandt flere eksempler på tilrettelæggelse af fleksibel arbejdstid. Muligheden for at kunne tilrettelægge arbejdstiden på den mest hensigtsmæssige måde både ud fra virksomhedens og medarbejdernes synspunkt er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne og hermed også for medarbejdernes tryghed i ansættelsen. Reglerne for skifteholdsarbejde er omgædret af en vis mystik, blandt andet fordi reglerne har skullet dække vidt forskellige typer af arbejde på et særdeles stort antal virksomheder. Udover de rent overenskomstmæssige regler har Ferieloven, Arbejdsmiljøloven og EU-arbejdstidsdirektivet indvirkning på medarbejdernes arbejdsforhold. De overenskomstmæssige regler for skifteholdsarbejde, der er anvendt i denne pjece, følger reglerne for skifteholdsarbejde i Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og CO-industri. Pjecen henvender sig til virksomhedernes ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere til brug ved overvejelser, diskussioner og eventuelle forhandlinger omkring tilrettelæggelsen og planlægning af skifteholdsarbejde. Januar 2002 IBN: Pjecenr.: 2001/116 For Dansk Industri Hans kov Christensen For CO-industri Max Bæhring 3

4 Hvad er skifteholdsarbejde? Ved skifteholdsarbejde er arbejdet på virksomheden tilrettelagt på en sådan måde, at 2, 3 eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden og sædvanligvis skifter arbejdstid indbyrdes efter en forud aftalt plan. Planen fastlægger den enkeltes eller holdets arbejdstid i en forud aftalt arbejdsplan. kifteholdsarbejde kan tilrettelægges med eller uden afbrydelse i den enkelte uge og/eller det enkelte døgn og normalt således, at faste grupper af medarbejdere til stadighed arbejder på samme hold. kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst dækker ikke kun, hvor der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider, men også arbejde, hvor det lokalt er aftalt, at der arbejdes på faste hold. Det vil sige hold, der ikke skifter mellem forskellige daglige arbejdstider. kifteholdsbestemmelserne er udviklet siden århundredeskiftet i takt med industrialiseringen. I 1965 indledtes et arbejde med at sammenskrive en lang række meget uens bestemmelser. ammenskrivningen resulterede i "Fællesordning for arbejde i holddrift" indgået mellem DA og LO. I 1995 blev bestemmelserne i "Fællesordningen" med visse ændringer overført til Industriens Overenskomst. Basisoplysninger Følgende oplysninger er nødvendige for at danne et grundlag for udarbejdelse af en skifteholdsplan: Planlægningsperiode Driftstid og driftsform kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden Antal hold Planlægningsperiode Planlægningsperioden er den kalenderperiode, i hvilken skifteholdsplanen tilrettelægges. Ved bestemmelse af planlægningsperiode bør der indgå overvejelser om eventuelt arbejde på søgnehelligdage, hvorledes ferieafviklingen skal foregå, om der skal tages hensyn til sæsonmæssige udsving m.v., og om det, rent praktisk, er hensigtsmæssige start- og slutdatoer. Den mest benyttede planlægningsperiode er kalenderåret, men der er i øvrigt valgfrihed. Driftstid og driftsform Driftstid er populært sagt det antal timer, hvor der ønskes udført arbejde i virksomheden eller afdelingen i den valgte planlægningsperiode. Til fastlæggelsen af driftstiden hører ikke kun dens samlede længde i timer, men også fordeling og placering på den enkelte dag, uge og måned i planlægningsperioden. En væsentlig faktor er pauser. Der må derfor tages stilling til, om pauser afvikles med driftsstop eller på anden måde, hvor produktionen fortsætter, selv om enkelte eller grupper af medarbejdere holder pause. Driftstiden er uafhængig af den overenskomstmæssige arbejdstid, men bestemmende for den driftsform der benyttes. For at opnå den ønskede driftstid i virksomheden og samtidig overholde overenskomstmæssige arbejdstider og hvilebestemmelser for de enkelte hold tilrettelægges skifteholdsarbejdet ofte således, at der er et eller to hold flere, end der er skift - for eksempel 3-skift med 4 eller 5 hold. Herved opnås, at tre af holdene arbejder i døgnets tre skift, medens det eller de øvrige hold har fri. Valg af driftsform er afhængig af, hvorledes den efterspurgte driftstid ønskes placeret. Om den valgte drifts- 4 5

5 form skal være en 2- eller 3-skiftsordning afhænger af, hvor mange timer i døgnet og hvor på døgnet produktionen skal finde sted. Jo større behov for driftstimer, jo flere timer af døgnet skal tages i brug, ligesom antallet af hold ligeledes er afhængig af mængden af efterspurgte driftstimer. Arbejder alle hold skiftevis på alle tidspunkter af døgnet, vil der være tale om arbejde i 3- skift. Arbejder holdene derimod kun skiftevis på dagog aftenhold eller på dag- og nathold, vil der være tale om arbejde i 2-skift. Følgende skema giver en oversigt over en række forskellige driftsformer, efter hvilke virksomheden kan dække et givet antal driftstimer på årsbasis. Antal timer i tusinder pr. år Hold - 2-skift Hold - 3-skift 4 Hold - 3-skift 5 Hold + afløsere - 3-skift 5 Hold - 3-skift For skifteholdsarbejdere gælder særlige ugentlige arbejdstider. I henhold til reglerne for skifteholdsarbejde er den ugentlige arbejdstid 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift. kifteholdsarbejderens ugentlige arbejdstid er således afhængig af, hvornår på døgnet der arbejdes. Betegnelsen "skift" skal forstås som de perioder inden for et døgn, hvor de forskellige hold skal arbejde. Da skifteholdsbestemmelserne nævner 3 skift er det naturligt at inddele døgnet i 3 lige lange perioder på hver 8 timer og benævne dem som første, andet og tredje skift. åfremt der ikke i virksomheden er en anden opfattelse eller fortolkning af, hvad der er 1., 2. eller 3. skift, er tredeling af døgnet en praktisk fremgangsmåde til at fastslå, om den aktuelle vagt ligger helt eller delvist inden for 1. skift eller 2. og 3. skift. Den tidsmæssige tredeling af døgnet tager udgangspunkt i kl eller normal arbejdstids begyndelse, f.eks. kl , såfremt dette skulle være aftalt. kifteholdsarbejde tilrettelægges meget varieret, idet man med behørig hensyntagen til virksomhedens driftstid og medarbejdernes ønsker benytter vagter med forskellige længder, overlapning, slip mellem vagterne osv. Eksempler på forskellige ugentlige arbejdstider afhængigt af mødetidspunkter: Antal hold kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden kifteholdsarbejdernes arbejdstid er afhængig af, hvornår der arbejdes, hvorledes skifteholdsarbejdet er tilrettelagt (fast daglig arbejdstid eller skiftende arbejdstider) og hvilken kalenderperiode der betragtes. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 1. skift. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 34 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 2. og 3. skift. 6 7

6 Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 35 1 /2 time, idet arbejdstiden er placeret inden for såvel 1. som 2. skift. kifteholdsarbejdet kan tilrettelægges med skiftende arbejdstider, faste hold eller en kombination heraf. De enkelte hold kan derfor få forskellige arbejdstider. Med udgangspunkt i arbejdstiden er der principielt to metoder at tilrettelægge skifteholdsarbejde på: Metode 1: Hvor skifteholdsarbejdernes ugentlige arbejdstid er tilpasset til de tidspunkter på døgnet (skift), hvor der arbejdes. Der arbejdes 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift i hver enkelt uge. Metode 2: Hvor skifteholdsarbejdernes arbejdstid udgør et gennemsnit af de overenskomstbestemte ugentlige arbejdstimer (hhv. 37 og 34 timer pr. uge). Eksempelvis 35 1 /2 time pr. uge som gennemsnit, hvor der arbejdes inden for 1. og 2. skift og 35 timer pr. uge ved skifteholdsarbejde, hvor der arbejdes inden for alle 3 skift. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnes over den betragtede planlægningsperiode. Metode 1 giver sjældent anledning til beregningsmæssige problemer, før der forekommer uger med søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage. Denne problematik overses ofte, idet der tages udgangspunkt i standarduger uden hensyn til søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage eller feriedage. Ved skifteholdsarbejde betragtes alle årets dage i princippet ens. Dog skal der gives et antal fridage, svarende til det antal søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage, der falder på mandag til fredag. Hvad enten arbejdstiden opgøres på den enkelte uge eller over en længere planlægningsperiode, skal arbejdstiden derfor reduceres forholdsmæssigt med det antal dage, hvor der forekommer ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (mandag til fredag). Efter metode 2, hvor den gennemsnitlige arbejdstid skal anvendes, beregnes skifteholdsarbejderens samlede arbejdstid i den konkrete planlægningsperiode ved at gange den overenskomstbestemte ugentlige arbejdstid for den valgte driftsform med antallet af arbejdsuger. hvor kifteholdsarbejderens arbejdstid (normtid) = ugentlig arbejdstid x antal arbejdsuger Den planlagte arbejdstid kan således være længere eller kortere end den overenskomstbestemte arbejdstid (351/2 time ved 2-skift og 35 ved 3-skift). For mange eller for få timer udlignes med frihed eller arbejde, som fastlægges i arbejdsplanen. e oversigt og eksempel Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 og Mulig driftstid , side 16. og antal arbejdsuger = antal arbejdsdage 5 antal arbejdsdage = antal kalenderdage antal arbejdsfridage 8 9

7 Det er meget udbredt at bruge kalenderåret som planlægningsperiode. Den samlede arbejdstid (normtid) for kalenderåret benævnes også årlig arbejdstid. Den årlige arbejdstid udregnes efterfølgende som eksempel på udregning af normtiden: Antal kalenderdage på årsbasis udgør 365 dage (skudår 366 dage) og antal arbejdsfri dage udgør summen af lørdage, søndage samt søgnehelligdage, fridage og feriedage, som falder mandag til fredag. Årlig arbejdstid (normtid) ekskl. feriefridage Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og ingen feriefridage i hvert kalenderår. Datobestemte /H- og fridage Ugedagsbestemte /H-dage Nytårsdag kærtorsdag 1. maj Langfredag Grundlovsdag 2. påskedag 24. december tore Bededag 1. juledag Kr. Himmelfartsdag 2. juledag 2. pinsedag Antal arbejdsdage/uger ekskl. feriefridage Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *)**) Feriedage ***) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44,8 44,8 45,8 45,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Feriefridage er ikke fratrukket ved opgørelsen af antal arbejdsdage. ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i hvert kalenderår

8 Feriefridage Feriefridagene vil kunne medtages ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid), idet disse kan placeres i henhold til reglerne om placeringen af restferie. Medtages feriefridagene ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid, skal man dog være opmærksom på, at der for disse dage gælder en særlig betalingsregel. Medtages feriefridagene ved opgørelsen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid) vil arbejdstiden for år være som følgende: Antal arbejdsdage/uger (inkl. feriefridage) Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *) **) Feriedage ***) Feriefridage**) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44 43,8 44,8 44,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Pr. 2. maj 2003 udvides antallet af feriefridage fra 4 til 5, hvorfor beregningen forudsætter, at der medregnes 5 feriefridage ved beregning af årsarbejdstiden for år ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i kalenderåret. Årlig arbejdstid i timer (inkl. feriefridage) Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og alle feriefridage i hvert kalenderår. Antal hold Når planlægningsperiodens driftstid er fastlagt, og der er foretaget en beregning af arbejdstid (normtid), kan antallet af hold beregnes som: Resultatet bliver sjældent et helt tal eller sagt på en anden måde, vil der næsten altid være forskel mellem ønsket driftstid og skifteholdsarbejdernes samlede arbejdstid. Der må derfor foretages en tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid. Der kan vælges mellem flere forskellige løsninger eller kombinationer af løsninger. Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid antal hold = driftstid normtid For få arbejdstimer til rådighed: 1. Driftsstop: Tilpasning af driftstiden. 2. Overarbejde: Tilpasning af arbejdstiden gennem etablering af overarbejde (kræver lokal enighed). 3. Afløsere: Tilpasning af den samlede 12 13

9 arbejdstid ved indsættelse af supplerende arbejdskraft. 4. Ændre antal hold: Opdeling i andre holdstørrelser og holdantal. 5. Ændre vagternes Tilpasning til driftstiden start/sluttidspunkt: gennem ændrede pauser eller mødetidspunkter, herunder slip mellem vagterne. For mange arbejdstimer til rådighed: 6. Dobbeltvagter: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding. 7. Overlapning: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding ved overgangen mellem de enkelte vagter. 8. Betaling: Betaling for manglende udnyttelse af arbejdstid. 1. Indsætte 5 hold + afløsere. De 5 hold kan præstere 5 x 1568 = 7840 driftstimer. De resterende = 920 driftstimer, svarende til 115 vagter à 8 timer, varetages af afløsere. Afløserne må veksle mellem de forskellige hold og ofte også forskellige arbejdsopgaver. Deres arbejdsplaner bliver derfor let meget uregelmæssige. Ikke helt uden grund benævnes afløsere i denne situation som "springere". Det bør derfor tilstræbes at indplacere afløsere i holddriftsplanen efter et fast mønster, som sikrer afløserne en rimelig og regelmæssig arbejdsplan. 2. Nedsætte planlægningsperiodens driftstid passende til 5 hold. Denne mulighed er selvfølgelig afhængig af, hvorvidt de tekniske forhold overhovedet tillader driftsstop. I virksomheder, hvor driftsstop allerede forekommer, eksempelvis i forbindelse med helligdage eller ferielukning, er der naturligvis mulighed for at forlænge driftsstoppet med nogle skift. I dette tilfælde svarer 920 driftstimer til ca. 38 døgn, hvorfor en nærliggende løsning kunne være 3 ugers sommerferielukning samt en lukning ved jul/nytår og efterårsferie. Eksempel Med udgangspunkt i 2002 og med driftstid 365 døgn à 24 timer = 8760 timer og arbejdstid på 1568 timer på 3- skift uden pauser bliver antal hold = 8760 = 5, I dette eksempel kan der vælges mellem flere alternativer for tilpasning mellem driftstid og arbejdstid: 3. Udvide antallet af hold til 6. Dette medfører, at der ud af de arbejdstimer, som kan præsteres af holdene (6 x 1568 = 9408), kun udnyttes 8760 driftstimer. Det betyder, at der er 648 driftstimer, svarende til 81 vagter à 8 timer, for lidt indlagt i planen. Disse vagter kan fra periodens begyndelse indlægges i planen som bestemte dage, hvor et ekstra hold er på arbejde og varetager for eksempel rengørings- og reparationsarbejde. Der kan også lokalt træffes aftale om, at en del af dagene afvikles til uddannelse eller lignende. 4. Opdele mandskabet i mindre hold, som skiftevis møder samtidig, således at der konstant er det nødvendige antal medarbejdere på vagt, f.eks. 11 "halve" hold i stedet for 5,59 hold. Resultatet bliver altså en 11-holdsplan i stedet for en 5-holdsplan

10 5. Ændring af pauselængder, overlap og slip mellem holdene er andre muligheder for tilpasning. Mulig driftstid Mulig driftstid (ekskl. feriefridage) hold (3x1568) (3x1568) (3x1603) (3x1596) hold hold Mulig driftstid (inkl. feriefridage) hold (3x1540) (3x1533) (3x1568) (3x1561) hold hold kifteholdsplaner kifteholdsplaner udarbejdes lokalt i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. De vigtigste oplysninger om muligheder og begrænsninger ved skifteholdsplanlægning findes i: Lov om arbejdsmiljø EU-arbejdstidsdirektiv Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst I "Lov om arbejdsmiljø" og i "EU-arbejdstidsdirektiv" (bilag i Industriens Overenskomst) er regler om daglig og ugentlig hviletid vigtige. Daglig hviletid. Den ansatte skal i enhver 24-timers periode have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer. Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer ved overgang fra et skift til et andet. Ugentlig hviletid. Der skal inden for hver periode på 7 dage være et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hviletid. Fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag. Fravigelser fra hviletidsreglerne kan ske i en række nærmere beskrevne situationer. åledes kan en skifteholdsplan med 7 døgn mellem 2 fridøgn aftales lokalt, og organisationerne (DI og CO-industri) kan i særlige situationer godkende planer med op til 12 dage mellem 2 fridøgn. Andre fravigelser fra hviletidsbestemmelserne skal noteres i tilsynsbogen. I "Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst" beskrives muligheder og begrænsninger vedrørende ferieår og ferieperiode. I henhold til ferielovens 14 skal mindst 3 uger af ferien gives i sammenhæng i ferieperioden fra 1. maj til 30. september, idet der dog gives visse muligheder for en deling af hovedferien iht. ferielovens 21. Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det ønskeligt, kan denne del dog gives i form af enkelte feriedage. "Industriens Overenskomst" indeholder regler for skifteholdsarbejde, og det er her i første række reglerne om arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse, der skal iagttages

11 Ved udarbejdelse af selve skifteholdsplanen fordeles planlægningsperiodens vagtdækning på de enkelte hold og eventuelle afløsere. Der bør tilstræbes en så ligelig og jævn fordeling af arbejdstiden på de enkelte vagttyper, fridage og sammenhængende friperioder som muligt. Der skal desuden på bedst mulig måde gives skifteholdsarbejderne weekendfrihed. Lokalaftaler kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst giver adgang til at træffe lokalaftaler under hensyn til virksomhedernes forhold og medarbejdernes ønsker. Der kan således indgås lokalaftaler om f.eks.: Turnus for skiftehold kiftehold har gennem tiderne været genstand for stor interesse fra lægelig side med gennemførelse af et stort antal undersøgelser af skifteholdsarbejdere. På grund af de meget forskellige arbejdsbetingelser er der ofte kommet modstridende resultater. et ud fra et lægeligt synspunkt peger disse undersøgelser dog mod to regler, som bør tilstræbes ved opbygning af en skifteholdsturnus: 1. kift fremad (med uret), dvs. formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og med efterfølgende nattevagter. 2. å få nattevagter i rækkefølge som muligt. Ugentlig hviletid (7 vagter mellem 2 hviledøgn). Overarbejde indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift. Arbejde på faste hold. 12 timers vagter. Betaling af hverdagstillæg på søndage og helligdage efter kl. 22. Ensartet skifteholdstillæg. Lønudjævning. Deling af hovedferie. Omlægning af skifteholdsdøgnet. pisepauser. Med-urs-rotation anbefales, idet det er lettere at forlænge døgnrytmen end at forkorte den. Det anbefales ikke at have mere end 5 nattevagter i rækkefølge, da legemet efter flere nattevagter ellers vil opfatte denne situation som den normale. Det betyder, at belastningen af legemet ved at skifte til en anden døgnrytme bliver større, jo flere nattevagter man har haft i rækkefølge. Begrundelsen herfor er, at god søvn mindsker sandsynligheden for påvirkninger af legemet. Fra lægelig side har der også været interesse for at belyse forskellen mellem 12 timers og 8 timers skifts indvirken på legemet. Ved anvendelse af 12 timers skift i kortere perioder er der ikke fundet nogen øget belastning af legemet. 12 timers vagter forudsætter, at der ikke er tale om hårdt fysisk eller psykisk arbejde. ådanne lokalaftaler skal være skriftlige og indgås i henhold til regler om lokalaftaler i Industriens Overenskomst. Ud over de rent lægelige synspunkter kan man ved turnustilrettelæggelsen tage hensyn til bl.a.: De enkelte vagter kan være af varierende længde. Eksempelvis formiddagsvagt = kl , 18 19

12 eftermiddagsvagt = kl og nattevagt = , hvis medarbejderne ønsker en kortere nattevagt. Ved 7-døgns drift ønskes som regel hele friweekends, dvs. enten arbejdes både lørdag og søndag eller også holdes begge dage fri. Dette betinger ugedagsbestemte vagter, og opbygningen af en turnus herfor er beskrevet i afsnittet "Turnuseksempler" side åfremt medarbejderne ønsker færrest mulige antal vagter lørdage og søndage, og dette i øvrigt er acceptabelt med behørig hensynstagen til arbejdets art, kan der i weekenderne benyttes 12 timers vagter. På årsbasis vil man ved anvendelse af 8 timers vagter i weekender kunne opnå ca. 20 friweekends og med 12 timers skift ca. 30 friweekends. Bemærk at 12 timers vagter kræver lokal enighed. Plan for skiftehold En skifteholdsplan kan opstilles på mange forskellige måder. Den i det følgende anvendte opstillingsmetode har i mange henseender vist sig praktisk og bygger på opstilling af en række symboler i en tabel (matrix) med vandrette rækker og lodrette søjler. De enkelte skiftehold indgår i tabellen med hver sin række, idet der ved et skiftehold forstås en gruppe bestående af en eller flere medarbejdere der arbejder samtidig. De enkelte ugedage i planlægningsperioden indgår i tabellen med hver sin søjle. Det er hensigtsmæssigt, at markere søndage med og/eller at markere søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage med gråt. For hver enkelt celle i tabellen kan det herefter angives, hvorledes hvert enkelt hold skal arbejde på hver enkelt dag i planlægningsperioden. Dette angives med symboler, som f.eks.: F = formiddag f.eks. kl E = eftermiddag f.eks. kl N = nat f.eks. kl P = dag (primo) f.eks. kl U = nat (ultimo) f.eks. kl / = fridag e i øvrigt afsnit vedrørende vagtsymboler side 24. Grundturnus Ved opstilling af en skifteholdsplan er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en grundturnus, som består af et bestemt mønster af vagter og fridage, og som gentages efter hinanden. Ved dagarbejde arbejdes således normalt efter en gentagen grundturnus med 5 formiddagsvagter og 2 fridage. Eksempel: FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFF... I I I I I I I I I I Ligesom ved dagarbejde er det ud fra flere synspunkter også ønskeligt, at skifteholdsarbejde er tilrettelagt i en fornuftig rytme. Ved skiftehold indgår flere forskellige typer vagter, hvorfor en tilhørende grundturnus er mere kompliceret og længere. Eksempel: FFF//EEE//NNN// + FFF//EEE//NNN// FF... I I I I 20 21

13 Det er et udbredt medarbejderønske, at grundturnusen udformes således, at der gives hele weekends fri. Det kræver ugedagsbestemte vagter og fridage. En grundturnus med ugedagsbestemte vagter og fridage kan konstrueres efter følgende metode, når driftsbetingelserne, antal hold og de enkelte vagter er bestemt. Ønskes der eksempelvis udført arbejde 24 timer alle ugens 7 dage med 8-timers vagter (F, E, N) på hverdage og 12-timers vagter (P, U) i weekends, betyder dette, at der på hverdagene skal være ét F, ét E og ét N. Tilsvarende skal der på lørdage og søndage være ét P og ét U. Hver vagt varetages af ét hold, hvorfor der med f.eks. 5 hold vil være 2 hold med fri ( / ) på hverdage og 3 hold med fri på lørdage og søndage. Dette beskriver betingelserne og kan indtegnes i en tabel med 7 søjler (benævnt henholdsvis mandag, tirsdag,... søndag) og 5 rækker (én for hvert hold): Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt og heller ikke i overensstemmelse med reglerne om ugentlig hviletid, hvorfor de enkelte vagter må fordeles mere hensigtsmæssigt. Da driftsbetingelserne ikke må ændres, bliver reglen herfor: De ugentlige vagter og fridage må frit ombyttes i samme søjle (dvs. kun lodret på samme ugedag). M T O T F L 1 F F F F / / / 2 E E E E E / / 3 N N N N / / / 4 / / / / N U U 5 / / / / F P P kifteholdsplanen bliver herefter: M T O T F L 1 F F F F F P P 2 E E E E E U U 3 N N N N N / / 4 / / / / / / / 5 / / / / / / / Opstillingen kan også læses som en 35 dages turnus, hvor hold 1 starter med række 1 og fortsætter i række 2, 3, 4, 5. Hold 2 starter i række 2 og fortsætter i række 3, 4, 5, 1 etc. Grundturnus bliver således: F F F F F P P E E E E E U U N N N N N / / / / / / / / / / / / / / / / Fremgangsmåden er også anvendelig til konstruktion af grundturnus ved 5- eller 6-døgns drift, eller hvor der er en anden fordeling af vagter i døgnet end de anvendte. Ferie Ønskes ferier afviklet uden driftsstop, kan dette tilrettelægges, ved at holdene afholder ferie ét ad gangen. Arbejdes der efter en skifteholdsplan med 5 hold, må planen i ferieperioden ændres til 4 hold i arbejde og ét hold ad gangen på ferie. Der skal således arbejdes efter en grundturnus med 4 hold

14 Er der eksempelvis tale om, at alle 5 hold ønsker 3 ugers sammenhængende sommerferie, bliver afviklingsperioden 15 uger. Vagtsymboler Organisationerne anbefaler, at følgende vagtsymboler anvendes: Vagtlængde ymbol Vagt Eksempelvis tidsperiode 4 timer M morgen kl F formiddag kl D dag kl E eftermiddag kl A aften kl N nat kl timer M morgen kl F formiddag kl A aften kl N nat kl timer F formiddag kl E eftermiddag kl N nat kl timer P primo kl U ultimo kl Turnuseksempler Hertil kommer: Y for rengøringsvagt, intern uddannelse, sikkerhedstjeneste etc., hvor et ekstra hold møder på en af de normale vagter, / for fridag, X for feriedag, + for lukkedag. * for feriefridag 24 25

15 26 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid 4 1 / /2 8 F F F F F / / 2-skift E E E E / / / Bemærkning: 4 1 / /34 8 F F F F F / / F F F F F / / Fast daghold 2-skift Fast E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold aftalte hold»bemærkning: Kræver lokalaftale, daghold normalt ikke skifteholdsarbejde« /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale ( 7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F F 2-skift / / E E E E E / / / Bemærkning: Giver»halve weekends«ej ugedagsbestemt /2 8 F F F E E E E 2-skift / / / F F F F E E E / / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn)

16 32 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid E E / F F F F / N N N / / / / / / / N N N N / E E E / / F F F / / E E Bemærkning: -Weekends fordelt lige Delvis skift»mod uret« F F F F F / / E E E E E / / N N N N N / / / / / / Bemærkning: Giver»halve«weekends Ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / / / F F E E E N N / / / / / F F E E N N N / / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper / F F F N N N N / / / E E E E / / / F F F F N N N / / / / E E E / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) skift»mod uret««

17 4 1/ P P P / / / / / / U U / / / U U / P P / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) 4 2/ F F F F F / / E E E E E / / N N N N / / / 4 2/ F F F F F / / E E E E / / N Anvendt i eksempel 1 side N N N N / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) 4 2/ /2 / 34 8 F F F F F / / E E E E E / / Anvendt i eksempel 2 side N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Fast nathold) 5 2/ / / F F F F / F F N N N / / E E E E E / N N N / / / / / 27 Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) F F F / N N / / / E E E E / N N N N / / / E E / F F F / Bemærkning: kift»mod uret«

18 28 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F N N / N N N N / / / / / / / F F F / E E E E E E / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) E E E E E / / N N N N N / / / / / N N N N / / F F F / / F F F F / E E E E E / / / / N N N / F F F F F / E E / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« N N N N N / E E E / / / / / / / / E E E / F F F F F / / F F F F / N N N / E E E / / E E E / F F F / N N N N / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« / F F F / E U / F F F / N U / / / / F F P / / / / F F P / E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold N N N N N / / N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Faste hold samt 12 timers vagter) P P / / U U / / / P P / / / Anvendt i eksempel 3 side U U / / P P / / / U U / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

19 / / / P P P / U U U / / / / P P P / / / / / / / U U U / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) F F F F / N N N N / E E E E / / Bemærkning: -Giver»halve«weekends kift»mod uret«ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / F F E E N N N / / F F E E E N N / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F E E N N N / / F F E E E N N / / F F F E E N N / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F F F F F F / / N N N N N N N / / E E E E E E E / / / 29 Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) kift»mod uret«

20 30 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F F F / / E E E E / N N N N N / / F F F F F / E E E E E / N N N N N / / F F F F / / E E E E E / N N N N / / Bemærkning: 8 ugers grundturnus / / F F F / / E E E E E / / N N N / / P P F F / N N U U Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) / / / / F P P F F F F / / U Anvendt i eksempel 4 side N N N N N / / E E E E E U / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn samt 12 timers vagter)»giver i princippet»halve«weekends,«men giver alligevel meget weekendfri / P P / / U U U / / P P / / / U U / / P P P / / U U / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) U U / / P P P / / U U / / / P P / / U U U / / P P / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 1 Udgivet af: DI og CO-industri April 2009 Alle rettigheder til denne pjece tilkommer DI og

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V ARBEJDSTIDSPOLITIK FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V Udarbejdet august-oktober 2003 på baggrund af oplæg fra : tillidsrepræsentant Malene Jensen og oversygeplejerske Susanne Kolding Seniorpolitik

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.

CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri. CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk istan a Dansk Industri 1787 København V Telefon: 3377 3377 Telefax: 3377

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere