Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere"

Transkript

1 kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

2 kifteholdsarbejde Indhold: Forord side 3 Hvad er skifteholdsarbejde? side 4 Basisoplysninger side 4 Planlægningsperiode side 5 Driftstid og driftsform side 5 kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden side 6 Feriefridage side 12 Antal hold side 13 Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 Mulig driftstid side 16 kifteholdsplaner side 16 Lokalaftaler side 18 Turnus for skiftehold side 19 Plan for skiftehold side 20 Grundturnus side 21 Ferie side 23 Vagtsymboler side 24 Turnuseksempler side 25 Eksempler på skifteholdsplaner side 37

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af Dansk Industri og CO-industri og er en revision af 1997-udgaven. Pjecen er tænkt som en praktisk vejledning i planlægning af skifteholdsarbejde til brug i de virksomheder, som enten har eller overvejer at indføre skifteholdsarbejde. Dansk Industri og CO-industri har i samarbejde udviklet et edb-program til hjælp ved udarbejdelse af skifteholdsplaner. Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i denne pjece, og kan rekvireres ved henvendelse hos de respektive organisationer. Udgivet af: Dansk Industri CO-industri Januar 2002 Dansk Industri CO-industri Alle rettigheder til denne pjece tilkommer Dansk Industri og CO-industri i fællesskab. Denne pjece må således ikke kopieres, gengives eller på nogen anden måde anvendes uden forudgående tilladelse fra Dansk Industri og COindustri. Dansk Industri og CO-industri påteger sig intet ansvar for uberettiget brug af pjecen. Krænkelser af de angivne rettigheder vil blive retsforfulgt. Tekst og redaktion: Ove E. Lundt Henrik Fleng Pedersen Inge ørensen Børge Frederiksen Keld Bækkelund Hansen Jørgen Juul Rasmussen Repro og tryk: Hafnia Tryk A/ Layout: Thomas Olivarius 1. oplag trykt i eksemplarer Tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde er ét blandt flere eksempler på tilrettelæggelse af fleksibel arbejdstid. Muligheden for at kunne tilrettelægge arbejdstiden på den mest hensigtsmæssige måde både ud fra virksomhedens og medarbejdernes synspunkt er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne og hermed også for medarbejdernes tryghed i ansættelsen. Reglerne for skifteholdsarbejde er omgædret af en vis mystik, blandt andet fordi reglerne har skullet dække vidt forskellige typer af arbejde på et særdeles stort antal virksomheder. Udover de rent overenskomstmæssige regler har Ferieloven, Arbejdsmiljøloven og EU-arbejdstidsdirektivet indvirkning på medarbejdernes arbejdsforhold. De overenskomstmæssige regler for skifteholdsarbejde, der er anvendt i denne pjece, følger reglerne for skifteholdsarbejde i Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og CO-industri. Pjecen henvender sig til virksomhedernes ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere til brug ved overvejelser, diskussioner og eventuelle forhandlinger omkring tilrettelæggelsen og planlægning af skifteholdsarbejde. Januar 2002 IBN: Pjecenr.: 2001/116 For Dansk Industri Hans kov Christensen For CO-industri Max Bæhring 3

4 Hvad er skifteholdsarbejde? Ved skifteholdsarbejde er arbejdet på virksomheden tilrettelagt på en sådan måde, at 2, 3 eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden og sædvanligvis skifter arbejdstid indbyrdes efter en forud aftalt plan. Planen fastlægger den enkeltes eller holdets arbejdstid i en forud aftalt arbejdsplan. kifteholdsarbejde kan tilrettelægges med eller uden afbrydelse i den enkelte uge og/eller det enkelte døgn og normalt således, at faste grupper af medarbejdere til stadighed arbejder på samme hold. kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst dækker ikke kun, hvor der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider, men også arbejde, hvor det lokalt er aftalt, at der arbejdes på faste hold. Det vil sige hold, der ikke skifter mellem forskellige daglige arbejdstider. kifteholdsbestemmelserne er udviklet siden århundredeskiftet i takt med industrialiseringen. I 1965 indledtes et arbejde med at sammenskrive en lang række meget uens bestemmelser. ammenskrivningen resulterede i "Fællesordning for arbejde i holddrift" indgået mellem DA og LO. I 1995 blev bestemmelserne i "Fællesordningen" med visse ændringer overført til Industriens Overenskomst. Basisoplysninger Følgende oplysninger er nødvendige for at danne et grundlag for udarbejdelse af en skifteholdsplan: Planlægningsperiode Driftstid og driftsform kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden Antal hold Planlægningsperiode Planlægningsperioden er den kalenderperiode, i hvilken skifteholdsplanen tilrettelægges. Ved bestemmelse af planlægningsperiode bør der indgå overvejelser om eventuelt arbejde på søgnehelligdage, hvorledes ferieafviklingen skal foregå, om der skal tages hensyn til sæsonmæssige udsving m.v., og om det, rent praktisk, er hensigtsmæssige start- og slutdatoer. Den mest benyttede planlægningsperiode er kalenderåret, men der er i øvrigt valgfrihed. Driftstid og driftsform Driftstid er populært sagt det antal timer, hvor der ønskes udført arbejde i virksomheden eller afdelingen i den valgte planlægningsperiode. Til fastlæggelsen af driftstiden hører ikke kun dens samlede længde i timer, men også fordeling og placering på den enkelte dag, uge og måned i planlægningsperioden. En væsentlig faktor er pauser. Der må derfor tages stilling til, om pauser afvikles med driftsstop eller på anden måde, hvor produktionen fortsætter, selv om enkelte eller grupper af medarbejdere holder pause. Driftstiden er uafhængig af den overenskomstmæssige arbejdstid, men bestemmende for den driftsform der benyttes. For at opnå den ønskede driftstid i virksomheden og samtidig overholde overenskomstmæssige arbejdstider og hvilebestemmelser for de enkelte hold tilrettelægges skifteholdsarbejdet ofte således, at der er et eller to hold flere, end der er skift - for eksempel 3-skift med 4 eller 5 hold. Herved opnås, at tre af holdene arbejder i døgnets tre skift, medens det eller de øvrige hold har fri. Valg af driftsform er afhængig af, hvorledes den efterspurgte driftstid ønskes placeret. Om den valgte drifts- 4 5

5 form skal være en 2- eller 3-skiftsordning afhænger af, hvor mange timer i døgnet og hvor på døgnet produktionen skal finde sted. Jo større behov for driftstimer, jo flere timer af døgnet skal tages i brug, ligesom antallet af hold ligeledes er afhængig af mængden af efterspurgte driftstimer. Arbejder alle hold skiftevis på alle tidspunkter af døgnet, vil der være tale om arbejde i 3- skift. Arbejder holdene derimod kun skiftevis på dagog aftenhold eller på dag- og nathold, vil der være tale om arbejde i 2-skift. Følgende skema giver en oversigt over en række forskellige driftsformer, efter hvilke virksomheden kan dække et givet antal driftstimer på årsbasis. Antal timer i tusinder pr. år Hold - 2-skift Hold - 3-skift 4 Hold - 3-skift 5 Hold + afløsere - 3-skift 5 Hold - 3-skift For skifteholdsarbejdere gælder særlige ugentlige arbejdstider. I henhold til reglerne for skifteholdsarbejde er den ugentlige arbejdstid 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift. kifteholdsarbejderens ugentlige arbejdstid er således afhængig af, hvornår på døgnet der arbejdes. Betegnelsen "skift" skal forstås som de perioder inden for et døgn, hvor de forskellige hold skal arbejde. Da skifteholdsbestemmelserne nævner 3 skift er det naturligt at inddele døgnet i 3 lige lange perioder på hver 8 timer og benævne dem som første, andet og tredje skift. åfremt der ikke i virksomheden er en anden opfattelse eller fortolkning af, hvad der er 1., 2. eller 3. skift, er tredeling af døgnet en praktisk fremgangsmåde til at fastslå, om den aktuelle vagt ligger helt eller delvist inden for 1. skift eller 2. og 3. skift. Den tidsmæssige tredeling af døgnet tager udgangspunkt i kl eller normal arbejdstids begyndelse, f.eks. kl , såfremt dette skulle være aftalt. kifteholdsarbejde tilrettelægges meget varieret, idet man med behørig hensyntagen til virksomhedens driftstid og medarbejdernes ønsker benytter vagter med forskellige længder, overlapning, slip mellem vagterne osv. Eksempler på forskellige ugentlige arbejdstider afhængigt af mødetidspunkter: Antal hold kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden kifteholdsarbejdernes arbejdstid er afhængig af, hvornår der arbejdes, hvorledes skifteholdsarbejdet er tilrettelagt (fast daglig arbejdstid eller skiftende arbejdstider) og hvilken kalenderperiode der betragtes. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 1. skift. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 34 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 2. og 3. skift. 6 7

6 Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 35 1 /2 time, idet arbejdstiden er placeret inden for såvel 1. som 2. skift. kifteholdsarbejdet kan tilrettelægges med skiftende arbejdstider, faste hold eller en kombination heraf. De enkelte hold kan derfor få forskellige arbejdstider. Med udgangspunkt i arbejdstiden er der principielt to metoder at tilrettelægge skifteholdsarbejde på: Metode 1: Hvor skifteholdsarbejdernes ugentlige arbejdstid er tilpasset til de tidspunkter på døgnet (skift), hvor der arbejdes. Der arbejdes 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift i hver enkelt uge. Metode 2: Hvor skifteholdsarbejdernes arbejdstid udgør et gennemsnit af de overenskomstbestemte ugentlige arbejdstimer (hhv. 37 og 34 timer pr. uge). Eksempelvis 35 1 /2 time pr. uge som gennemsnit, hvor der arbejdes inden for 1. og 2. skift og 35 timer pr. uge ved skifteholdsarbejde, hvor der arbejdes inden for alle 3 skift. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnes over den betragtede planlægningsperiode. Metode 1 giver sjældent anledning til beregningsmæssige problemer, før der forekommer uger med søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage. Denne problematik overses ofte, idet der tages udgangspunkt i standarduger uden hensyn til søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage eller feriedage. Ved skifteholdsarbejde betragtes alle årets dage i princippet ens. Dog skal der gives et antal fridage, svarende til det antal søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage, der falder på mandag til fredag. Hvad enten arbejdstiden opgøres på den enkelte uge eller over en længere planlægningsperiode, skal arbejdstiden derfor reduceres forholdsmæssigt med det antal dage, hvor der forekommer ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (mandag til fredag). Efter metode 2, hvor den gennemsnitlige arbejdstid skal anvendes, beregnes skifteholdsarbejderens samlede arbejdstid i den konkrete planlægningsperiode ved at gange den overenskomstbestemte ugentlige arbejdstid for den valgte driftsform med antallet af arbejdsuger. hvor kifteholdsarbejderens arbejdstid (normtid) = ugentlig arbejdstid x antal arbejdsuger Den planlagte arbejdstid kan således være længere eller kortere end den overenskomstbestemte arbejdstid (351/2 time ved 2-skift og 35 ved 3-skift). For mange eller for få timer udlignes med frihed eller arbejde, som fastlægges i arbejdsplanen. e oversigt og eksempel Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 og Mulig driftstid , side 16. og antal arbejdsuger = antal arbejdsdage 5 antal arbejdsdage = antal kalenderdage antal arbejdsfridage 8 9

7 Det er meget udbredt at bruge kalenderåret som planlægningsperiode. Den samlede arbejdstid (normtid) for kalenderåret benævnes også årlig arbejdstid. Den årlige arbejdstid udregnes efterfølgende som eksempel på udregning af normtiden: Antal kalenderdage på årsbasis udgør 365 dage (skudår 366 dage) og antal arbejdsfri dage udgør summen af lørdage, søndage samt søgnehelligdage, fridage og feriedage, som falder mandag til fredag. Årlig arbejdstid (normtid) ekskl. feriefridage Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og ingen feriefridage i hvert kalenderår. Datobestemte /H- og fridage Ugedagsbestemte /H-dage Nytårsdag kærtorsdag 1. maj Langfredag Grundlovsdag 2. påskedag 24. december tore Bededag 1. juledag Kr. Himmelfartsdag 2. juledag 2. pinsedag Antal arbejdsdage/uger ekskl. feriefridage Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *)**) Feriedage ***) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44,8 44,8 45,8 45,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Feriefridage er ikke fratrukket ved opgørelsen af antal arbejdsdage. ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i hvert kalenderår

8 Feriefridage Feriefridagene vil kunne medtages ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid), idet disse kan placeres i henhold til reglerne om placeringen af restferie. Medtages feriefridagene ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid, skal man dog være opmærksom på, at der for disse dage gælder en særlig betalingsregel. Medtages feriefridagene ved opgørelsen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid) vil arbejdstiden for år være som følgende: Antal arbejdsdage/uger (inkl. feriefridage) Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *) **) Feriedage ***) Feriefridage**) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44 43,8 44,8 44,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Pr. 2. maj 2003 udvides antallet af feriefridage fra 4 til 5, hvorfor beregningen forudsætter, at der medregnes 5 feriefridage ved beregning af årsarbejdstiden for år ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i kalenderåret. Årlig arbejdstid i timer (inkl. feriefridage) Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og alle feriefridage i hvert kalenderår. Antal hold Når planlægningsperiodens driftstid er fastlagt, og der er foretaget en beregning af arbejdstid (normtid), kan antallet af hold beregnes som: Resultatet bliver sjældent et helt tal eller sagt på en anden måde, vil der næsten altid være forskel mellem ønsket driftstid og skifteholdsarbejdernes samlede arbejdstid. Der må derfor foretages en tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid. Der kan vælges mellem flere forskellige løsninger eller kombinationer af løsninger. Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid antal hold = driftstid normtid For få arbejdstimer til rådighed: 1. Driftsstop: Tilpasning af driftstiden. 2. Overarbejde: Tilpasning af arbejdstiden gennem etablering af overarbejde (kræver lokal enighed). 3. Afløsere: Tilpasning af den samlede 12 13

9 arbejdstid ved indsættelse af supplerende arbejdskraft. 4. Ændre antal hold: Opdeling i andre holdstørrelser og holdantal. 5. Ændre vagternes Tilpasning til driftstiden start/sluttidspunkt: gennem ændrede pauser eller mødetidspunkter, herunder slip mellem vagterne. For mange arbejdstimer til rådighed: 6. Dobbeltvagter: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding. 7. Overlapning: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding ved overgangen mellem de enkelte vagter. 8. Betaling: Betaling for manglende udnyttelse af arbejdstid. 1. Indsætte 5 hold + afløsere. De 5 hold kan præstere 5 x 1568 = 7840 driftstimer. De resterende = 920 driftstimer, svarende til 115 vagter à 8 timer, varetages af afløsere. Afløserne må veksle mellem de forskellige hold og ofte også forskellige arbejdsopgaver. Deres arbejdsplaner bliver derfor let meget uregelmæssige. Ikke helt uden grund benævnes afløsere i denne situation som "springere". Det bør derfor tilstræbes at indplacere afløsere i holddriftsplanen efter et fast mønster, som sikrer afløserne en rimelig og regelmæssig arbejdsplan. 2. Nedsætte planlægningsperiodens driftstid passende til 5 hold. Denne mulighed er selvfølgelig afhængig af, hvorvidt de tekniske forhold overhovedet tillader driftsstop. I virksomheder, hvor driftsstop allerede forekommer, eksempelvis i forbindelse med helligdage eller ferielukning, er der naturligvis mulighed for at forlænge driftsstoppet med nogle skift. I dette tilfælde svarer 920 driftstimer til ca. 38 døgn, hvorfor en nærliggende løsning kunne være 3 ugers sommerferielukning samt en lukning ved jul/nytår og efterårsferie. Eksempel Med udgangspunkt i 2002 og med driftstid 365 døgn à 24 timer = 8760 timer og arbejdstid på 1568 timer på 3- skift uden pauser bliver antal hold = 8760 = 5, I dette eksempel kan der vælges mellem flere alternativer for tilpasning mellem driftstid og arbejdstid: 3. Udvide antallet af hold til 6. Dette medfører, at der ud af de arbejdstimer, som kan præsteres af holdene (6 x 1568 = 9408), kun udnyttes 8760 driftstimer. Det betyder, at der er 648 driftstimer, svarende til 81 vagter à 8 timer, for lidt indlagt i planen. Disse vagter kan fra periodens begyndelse indlægges i planen som bestemte dage, hvor et ekstra hold er på arbejde og varetager for eksempel rengørings- og reparationsarbejde. Der kan også lokalt træffes aftale om, at en del af dagene afvikles til uddannelse eller lignende. 4. Opdele mandskabet i mindre hold, som skiftevis møder samtidig, således at der konstant er det nødvendige antal medarbejdere på vagt, f.eks. 11 "halve" hold i stedet for 5,59 hold. Resultatet bliver altså en 11-holdsplan i stedet for en 5-holdsplan

10 5. Ændring af pauselængder, overlap og slip mellem holdene er andre muligheder for tilpasning. Mulig driftstid Mulig driftstid (ekskl. feriefridage) hold (3x1568) (3x1568) (3x1603) (3x1596) hold hold Mulig driftstid (inkl. feriefridage) hold (3x1540) (3x1533) (3x1568) (3x1561) hold hold kifteholdsplaner kifteholdsplaner udarbejdes lokalt i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. De vigtigste oplysninger om muligheder og begrænsninger ved skifteholdsplanlægning findes i: Lov om arbejdsmiljø EU-arbejdstidsdirektiv Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst I "Lov om arbejdsmiljø" og i "EU-arbejdstidsdirektiv" (bilag i Industriens Overenskomst) er regler om daglig og ugentlig hviletid vigtige. Daglig hviletid. Den ansatte skal i enhver 24-timers periode have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer. Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer ved overgang fra et skift til et andet. Ugentlig hviletid. Der skal inden for hver periode på 7 dage være et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hviletid. Fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag. Fravigelser fra hviletidsreglerne kan ske i en række nærmere beskrevne situationer. åledes kan en skifteholdsplan med 7 døgn mellem 2 fridøgn aftales lokalt, og organisationerne (DI og CO-industri) kan i særlige situationer godkende planer med op til 12 dage mellem 2 fridøgn. Andre fravigelser fra hviletidsbestemmelserne skal noteres i tilsynsbogen. I "Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst" beskrives muligheder og begrænsninger vedrørende ferieår og ferieperiode. I henhold til ferielovens 14 skal mindst 3 uger af ferien gives i sammenhæng i ferieperioden fra 1. maj til 30. september, idet der dog gives visse muligheder for en deling af hovedferien iht. ferielovens 21. Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det ønskeligt, kan denne del dog gives i form af enkelte feriedage. "Industriens Overenskomst" indeholder regler for skifteholdsarbejde, og det er her i første række reglerne om arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse, der skal iagttages

11 Ved udarbejdelse af selve skifteholdsplanen fordeles planlægningsperiodens vagtdækning på de enkelte hold og eventuelle afløsere. Der bør tilstræbes en så ligelig og jævn fordeling af arbejdstiden på de enkelte vagttyper, fridage og sammenhængende friperioder som muligt. Der skal desuden på bedst mulig måde gives skifteholdsarbejderne weekendfrihed. Lokalaftaler kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst giver adgang til at træffe lokalaftaler under hensyn til virksomhedernes forhold og medarbejdernes ønsker. Der kan således indgås lokalaftaler om f.eks.: Turnus for skiftehold kiftehold har gennem tiderne været genstand for stor interesse fra lægelig side med gennemførelse af et stort antal undersøgelser af skifteholdsarbejdere. På grund af de meget forskellige arbejdsbetingelser er der ofte kommet modstridende resultater. et ud fra et lægeligt synspunkt peger disse undersøgelser dog mod to regler, som bør tilstræbes ved opbygning af en skifteholdsturnus: 1. kift fremad (med uret), dvs. formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og med efterfølgende nattevagter. 2. å få nattevagter i rækkefølge som muligt. Ugentlig hviletid (7 vagter mellem 2 hviledøgn). Overarbejde indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift. Arbejde på faste hold. 12 timers vagter. Betaling af hverdagstillæg på søndage og helligdage efter kl. 22. Ensartet skifteholdstillæg. Lønudjævning. Deling af hovedferie. Omlægning af skifteholdsdøgnet. pisepauser. Med-urs-rotation anbefales, idet det er lettere at forlænge døgnrytmen end at forkorte den. Det anbefales ikke at have mere end 5 nattevagter i rækkefølge, da legemet efter flere nattevagter ellers vil opfatte denne situation som den normale. Det betyder, at belastningen af legemet ved at skifte til en anden døgnrytme bliver større, jo flere nattevagter man har haft i rækkefølge. Begrundelsen herfor er, at god søvn mindsker sandsynligheden for påvirkninger af legemet. Fra lægelig side har der også været interesse for at belyse forskellen mellem 12 timers og 8 timers skifts indvirken på legemet. Ved anvendelse af 12 timers skift i kortere perioder er der ikke fundet nogen øget belastning af legemet. 12 timers vagter forudsætter, at der ikke er tale om hårdt fysisk eller psykisk arbejde. ådanne lokalaftaler skal være skriftlige og indgås i henhold til regler om lokalaftaler i Industriens Overenskomst. Ud over de rent lægelige synspunkter kan man ved turnustilrettelæggelsen tage hensyn til bl.a.: De enkelte vagter kan være af varierende længde. Eksempelvis formiddagsvagt = kl , 18 19

12 eftermiddagsvagt = kl og nattevagt = , hvis medarbejderne ønsker en kortere nattevagt. Ved 7-døgns drift ønskes som regel hele friweekends, dvs. enten arbejdes både lørdag og søndag eller også holdes begge dage fri. Dette betinger ugedagsbestemte vagter, og opbygningen af en turnus herfor er beskrevet i afsnittet "Turnuseksempler" side åfremt medarbejderne ønsker færrest mulige antal vagter lørdage og søndage, og dette i øvrigt er acceptabelt med behørig hensynstagen til arbejdets art, kan der i weekenderne benyttes 12 timers vagter. På årsbasis vil man ved anvendelse af 8 timers vagter i weekender kunne opnå ca. 20 friweekends og med 12 timers skift ca. 30 friweekends. Bemærk at 12 timers vagter kræver lokal enighed. Plan for skiftehold En skifteholdsplan kan opstilles på mange forskellige måder. Den i det følgende anvendte opstillingsmetode har i mange henseender vist sig praktisk og bygger på opstilling af en række symboler i en tabel (matrix) med vandrette rækker og lodrette søjler. De enkelte skiftehold indgår i tabellen med hver sin række, idet der ved et skiftehold forstås en gruppe bestående af en eller flere medarbejdere der arbejder samtidig. De enkelte ugedage i planlægningsperioden indgår i tabellen med hver sin søjle. Det er hensigtsmæssigt, at markere søndage med og/eller at markere søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage med gråt. For hver enkelt celle i tabellen kan det herefter angives, hvorledes hvert enkelt hold skal arbejde på hver enkelt dag i planlægningsperioden. Dette angives med symboler, som f.eks.: F = formiddag f.eks. kl E = eftermiddag f.eks. kl N = nat f.eks. kl P = dag (primo) f.eks. kl U = nat (ultimo) f.eks. kl / = fridag e i øvrigt afsnit vedrørende vagtsymboler side 24. Grundturnus Ved opstilling af en skifteholdsplan er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en grundturnus, som består af et bestemt mønster af vagter og fridage, og som gentages efter hinanden. Ved dagarbejde arbejdes således normalt efter en gentagen grundturnus med 5 formiddagsvagter og 2 fridage. Eksempel: FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFF... I I I I I I I I I I Ligesom ved dagarbejde er det ud fra flere synspunkter også ønskeligt, at skifteholdsarbejde er tilrettelagt i en fornuftig rytme. Ved skiftehold indgår flere forskellige typer vagter, hvorfor en tilhørende grundturnus er mere kompliceret og længere. Eksempel: FFF//EEE//NNN// + FFF//EEE//NNN// FF... I I I I 20 21

13 Det er et udbredt medarbejderønske, at grundturnusen udformes således, at der gives hele weekends fri. Det kræver ugedagsbestemte vagter og fridage. En grundturnus med ugedagsbestemte vagter og fridage kan konstrueres efter følgende metode, når driftsbetingelserne, antal hold og de enkelte vagter er bestemt. Ønskes der eksempelvis udført arbejde 24 timer alle ugens 7 dage med 8-timers vagter (F, E, N) på hverdage og 12-timers vagter (P, U) i weekends, betyder dette, at der på hverdagene skal være ét F, ét E og ét N. Tilsvarende skal der på lørdage og søndage være ét P og ét U. Hver vagt varetages af ét hold, hvorfor der med f.eks. 5 hold vil være 2 hold med fri ( / ) på hverdage og 3 hold med fri på lørdage og søndage. Dette beskriver betingelserne og kan indtegnes i en tabel med 7 søjler (benævnt henholdsvis mandag, tirsdag,... søndag) og 5 rækker (én for hvert hold): Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt og heller ikke i overensstemmelse med reglerne om ugentlig hviletid, hvorfor de enkelte vagter må fordeles mere hensigtsmæssigt. Da driftsbetingelserne ikke må ændres, bliver reglen herfor: De ugentlige vagter og fridage må frit ombyttes i samme søjle (dvs. kun lodret på samme ugedag). M T O T F L 1 F F F F / / / 2 E E E E E / / 3 N N N N / / / 4 / / / / N U U 5 / / / / F P P kifteholdsplanen bliver herefter: M T O T F L 1 F F F F F P P 2 E E E E E U U 3 N N N N N / / 4 / / / / / / / 5 / / / / / / / Opstillingen kan også læses som en 35 dages turnus, hvor hold 1 starter med række 1 og fortsætter i række 2, 3, 4, 5. Hold 2 starter i række 2 og fortsætter i række 3, 4, 5, 1 etc. Grundturnus bliver således: F F F F F P P E E E E E U U N N N N N / / / / / / / / / / / / / / / / Fremgangsmåden er også anvendelig til konstruktion af grundturnus ved 5- eller 6-døgns drift, eller hvor der er en anden fordeling af vagter i døgnet end de anvendte. Ferie Ønskes ferier afviklet uden driftsstop, kan dette tilrettelægges, ved at holdene afholder ferie ét ad gangen. Arbejdes der efter en skifteholdsplan med 5 hold, må planen i ferieperioden ændres til 4 hold i arbejde og ét hold ad gangen på ferie. Der skal således arbejdes efter en grundturnus med 4 hold

14 Er der eksempelvis tale om, at alle 5 hold ønsker 3 ugers sammenhængende sommerferie, bliver afviklingsperioden 15 uger. Vagtsymboler Organisationerne anbefaler, at følgende vagtsymboler anvendes: Vagtlængde ymbol Vagt Eksempelvis tidsperiode 4 timer M morgen kl F formiddag kl D dag kl E eftermiddag kl A aften kl N nat kl timer M morgen kl F formiddag kl A aften kl N nat kl timer F formiddag kl E eftermiddag kl N nat kl timer P primo kl U ultimo kl Turnuseksempler Hertil kommer: Y for rengøringsvagt, intern uddannelse, sikkerhedstjeneste etc., hvor et ekstra hold møder på en af de normale vagter, / for fridag, X for feriedag, + for lukkedag. * for feriefridag 24 25

15 26 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid 4 1 / /2 8 F F F F F / / 2-skift E E E E / / / Bemærkning: 4 1 / /34 8 F F F F F / / F F F F F / / Fast daghold 2-skift Fast E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold aftalte hold»bemærkning: Kræver lokalaftale, daghold normalt ikke skifteholdsarbejde« /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale ( 7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F F 2-skift / / E E E E E / / / Bemærkning: Giver»halve weekends«ej ugedagsbestemt /2 8 F F F E E E E 2-skift / / / F F F F E E E / / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn)

16 32 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid E E / F F F F / N N N / / / / / / / N N N N / E E E / / F F F / / E E Bemærkning: -Weekends fordelt lige Delvis skift»mod uret« F F F F F / / E E E E E / / N N N N N / / / / / / Bemærkning: Giver»halve«weekends Ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / / / F F E E E N N / / / / / F F E E N N N / / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper / F F F N N N N / / / E E E E / / / F F F F N N N / / / / E E E / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) skift»mod uret««

17 4 1/ P P P / / / / / / U U / / / U U / P P / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) 4 2/ F F F F F / / E E E E E / / N N N N / / / 4 2/ F F F F F / / E E E E / / N Anvendt i eksempel 1 side N N N N / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) 4 2/ /2 / 34 8 F F F F F / / E E E E E / / Anvendt i eksempel 2 side N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Fast nathold) 5 2/ / / F F F F / F F N N N / / E E E E E / N N N / / / / / 27 Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) F F F / N N / / / E E E E / N N N N / / / E E / F F F / Bemærkning: kift»mod uret«

18 28 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F N N / N N N N / / / / / / / F F F / E E E E E E / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) E E E E E / / N N N N N / / / / / N N N N / / F F F / / F F F F / E E E E E / / / / N N N / F F F F F / E E / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« N N N N N / E E E / / / / / / / / E E E / F F F F F / / F F F F / N N N / E E E / / E E E / F F F / N N N N / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« / F F F / E U / F F F / N U / / / / F F P / / / / F F P / E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold N N N N N / / N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Faste hold samt 12 timers vagter) P P / / U U / / / P P / / / Anvendt i eksempel 3 side U U / / P P / / / U U / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

19 / / / P P P / U U U / / / / P P P / / / / / / / U U U / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) F F F F / N N N N / E E E E / / Bemærkning: -Giver»halve«weekends kift»mod uret«ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / F F E E N N N / / F F E E E N N / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F E E N N N / / F F E E E N N / / F F F E E N N / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F F F F F F / / N N N N N N N / / E E E E E E E / / / 29 Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) kift»mod uret«

20 30 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F F F / / E E E E / N N N N N / / F F F F F / E E E E E / N N N N N / / F F F F / / E E E E E / N N N N / / Bemærkning: 8 ugers grundturnus / / F F F / / E E E E E / / N N N / / P P F F / N N U U Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) / / / / F P P F F F F / / U Anvendt i eksempel 4 side N N N N N / / E E E E E U / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn samt 12 timers vagter)»giver i princippet»halve«weekends,«men giver alligevel meget weekendfri / P P / / U U U / / P P / / / U U / / P P P / / U U / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) U U / / P P P / / U U / / / P P / / U U U / / P P / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Henrik T. Poulsen Kandidatafhandling ved Datalogisk Institut 2004 Technical Report no. 2004/12 ISSN: 0107-8283 University of Copenhagen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere