Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere"

Transkript

1 kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

2 kifteholdsarbejde Indhold: Forord side 3 Hvad er skifteholdsarbejde? side 4 Basisoplysninger side 4 Planlægningsperiode side 5 Driftstid og driftsform side 5 kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden side 6 Feriefridage side 12 Antal hold side 13 Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 Mulig driftstid side 16 kifteholdsplaner side 16 Lokalaftaler side 18 Turnus for skiftehold side 19 Plan for skiftehold side 20 Grundturnus side 21 Ferie side 23 Vagtsymboler side 24 Turnuseksempler side 25 Eksempler på skifteholdsplaner side 37

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af Dansk Industri og CO-industri og er en revision af 1997-udgaven. Pjecen er tænkt som en praktisk vejledning i planlægning af skifteholdsarbejde til brug i de virksomheder, som enten har eller overvejer at indføre skifteholdsarbejde. Dansk Industri og CO-industri har i samarbejde udviklet et edb-program til hjælp ved udarbejdelse af skifteholdsplaner. Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i denne pjece, og kan rekvireres ved henvendelse hos de respektive organisationer. Udgivet af: Dansk Industri CO-industri Januar 2002 Dansk Industri CO-industri Alle rettigheder til denne pjece tilkommer Dansk Industri og CO-industri i fællesskab. Denne pjece må således ikke kopieres, gengives eller på nogen anden måde anvendes uden forudgående tilladelse fra Dansk Industri og COindustri. Dansk Industri og CO-industri påteger sig intet ansvar for uberettiget brug af pjecen. Krænkelser af de angivne rettigheder vil blive retsforfulgt. Tekst og redaktion: Ove E. Lundt Henrik Fleng Pedersen Inge ørensen Børge Frederiksen Keld Bækkelund Hansen Jørgen Juul Rasmussen Repro og tryk: Hafnia Tryk A/ Layout: Thomas Olivarius 1. oplag trykt i eksemplarer Tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde er ét blandt flere eksempler på tilrettelæggelse af fleksibel arbejdstid. Muligheden for at kunne tilrettelægge arbejdstiden på den mest hensigtsmæssige måde både ud fra virksomhedens og medarbejdernes synspunkt er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne og hermed også for medarbejdernes tryghed i ansættelsen. Reglerne for skifteholdsarbejde er omgædret af en vis mystik, blandt andet fordi reglerne har skullet dække vidt forskellige typer af arbejde på et særdeles stort antal virksomheder. Udover de rent overenskomstmæssige regler har Ferieloven, Arbejdsmiljøloven og EU-arbejdstidsdirektivet indvirkning på medarbejdernes arbejdsforhold. De overenskomstmæssige regler for skifteholdsarbejde, der er anvendt i denne pjece, følger reglerne for skifteholdsarbejde i Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og CO-industri. Pjecen henvender sig til virksomhedernes ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere til brug ved overvejelser, diskussioner og eventuelle forhandlinger omkring tilrettelæggelsen og planlægning af skifteholdsarbejde. Januar 2002 IBN: Pjecenr.: 2001/116 For Dansk Industri Hans kov Christensen For CO-industri Max Bæhring 3

4 Hvad er skifteholdsarbejde? Ved skifteholdsarbejde er arbejdet på virksomheden tilrettelagt på en sådan måde, at 2, 3 eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden og sædvanligvis skifter arbejdstid indbyrdes efter en forud aftalt plan. Planen fastlægger den enkeltes eller holdets arbejdstid i en forud aftalt arbejdsplan. kifteholdsarbejde kan tilrettelægges med eller uden afbrydelse i den enkelte uge og/eller det enkelte døgn og normalt således, at faste grupper af medarbejdere til stadighed arbejder på samme hold. kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst dækker ikke kun, hvor der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider, men også arbejde, hvor det lokalt er aftalt, at der arbejdes på faste hold. Det vil sige hold, der ikke skifter mellem forskellige daglige arbejdstider. kifteholdsbestemmelserne er udviklet siden århundredeskiftet i takt med industrialiseringen. I 1965 indledtes et arbejde med at sammenskrive en lang række meget uens bestemmelser. ammenskrivningen resulterede i "Fællesordning for arbejde i holddrift" indgået mellem DA og LO. I 1995 blev bestemmelserne i "Fællesordningen" med visse ændringer overført til Industriens Overenskomst. Basisoplysninger Følgende oplysninger er nødvendige for at danne et grundlag for udarbejdelse af en skifteholdsplan: Planlægningsperiode Driftstid og driftsform kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden Antal hold Planlægningsperiode Planlægningsperioden er den kalenderperiode, i hvilken skifteholdsplanen tilrettelægges. Ved bestemmelse af planlægningsperiode bør der indgå overvejelser om eventuelt arbejde på søgnehelligdage, hvorledes ferieafviklingen skal foregå, om der skal tages hensyn til sæsonmæssige udsving m.v., og om det, rent praktisk, er hensigtsmæssige start- og slutdatoer. Den mest benyttede planlægningsperiode er kalenderåret, men der er i øvrigt valgfrihed. Driftstid og driftsform Driftstid er populært sagt det antal timer, hvor der ønskes udført arbejde i virksomheden eller afdelingen i den valgte planlægningsperiode. Til fastlæggelsen af driftstiden hører ikke kun dens samlede længde i timer, men også fordeling og placering på den enkelte dag, uge og måned i planlægningsperioden. En væsentlig faktor er pauser. Der må derfor tages stilling til, om pauser afvikles med driftsstop eller på anden måde, hvor produktionen fortsætter, selv om enkelte eller grupper af medarbejdere holder pause. Driftstiden er uafhængig af den overenskomstmæssige arbejdstid, men bestemmende for den driftsform der benyttes. For at opnå den ønskede driftstid i virksomheden og samtidig overholde overenskomstmæssige arbejdstider og hvilebestemmelser for de enkelte hold tilrettelægges skifteholdsarbejdet ofte således, at der er et eller to hold flere, end der er skift - for eksempel 3-skift med 4 eller 5 hold. Herved opnås, at tre af holdene arbejder i døgnets tre skift, medens det eller de øvrige hold har fri. Valg af driftsform er afhængig af, hvorledes den efterspurgte driftstid ønskes placeret. Om den valgte drifts- 4 5

5 form skal være en 2- eller 3-skiftsordning afhænger af, hvor mange timer i døgnet og hvor på døgnet produktionen skal finde sted. Jo større behov for driftstimer, jo flere timer af døgnet skal tages i brug, ligesom antallet af hold ligeledes er afhængig af mængden af efterspurgte driftstimer. Arbejder alle hold skiftevis på alle tidspunkter af døgnet, vil der være tale om arbejde i 3- skift. Arbejder holdene derimod kun skiftevis på dagog aftenhold eller på dag- og nathold, vil der være tale om arbejde i 2-skift. Følgende skema giver en oversigt over en række forskellige driftsformer, efter hvilke virksomheden kan dække et givet antal driftstimer på årsbasis. Antal timer i tusinder pr. år Hold - 2-skift Hold - 3-skift 4 Hold - 3-skift 5 Hold + afløsere - 3-skift 5 Hold - 3-skift For skifteholdsarbejdere gælder særlige ugentlige arbejdstider. I henhold til reglerne for skifteholdsarbejde er den ugentlige arbejdstid 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift. kifteholdsarbejderens ugentlige arbejdstid er således afhængig af, hvornår på døgnet der arbejdes. Betegnelsen "skift" skal forstås som de perioder inden for et døgn, hvor de forskellige hold skal arbejde. Da skifteholdsbestemmelserne nævner 3 skift er det naturligt at inddele døgnet i 3 lige lange perioder på hver 8 timer og benævne dem som første, andet og tredje skift. åfremt der ikke i virksomheden er en anden opfattelse eller fortolkning af, hvad der er 1., 2. eller 3. skift, er tredeling af døgnet en praktisk fremgangsmåde til at fastslå, om den aktuelle vagt ligger helt eller delvist inden for 1. skift eller 2. og 3. skift. Den tidsmæssige tredeling af døgnet tager udgangspunkt i kl eller normal arbejdstids begyndelse, f.eks. kl , såfremt dette skulle være aftalt. kifteholdsarbejde tilrettelægges meget varieret, idet man med behørig hensyntagen til virksomhedens driftstid og medarbejdernes ønsker benytter vagter med forskellige længder, overlapning, slip mellem vagterne osv. Eksempler på forskellige ugentlige arbejdstider afhængigt af mødetidspunkter: Antal hold kifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden kifteholdsarbejdernes arbejdstid er afhængig af, hvornår der arbejdes, hvorledes skifteholdsarbejdet er tilrettelagt (fast daglig arbejdstid eller skiftende arbejdstider) og hvilken kalenderperiode der betragtes. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 1. skift. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 34 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 2. og 3. skift. 6 7

6 Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 35 1 /2 time, idet arbejdstiden er placeret inden for såvel 1. som 2. skift. kifteholdsarbejdet kan tilrettelægges med skiftende arbejdstider, faste hold eller en kombination heraf. De enkelte hold kan derfor få forskellige arbejdstider. Med udgangspunkt i arbejdstiden er der principielt to metoder at tilrettelægge skifteholdsarbejde på: Metode 1: Hvor skifteholdsarbejdernes ugentlige arbejdstid er tilpasset til de tidspunkter på døgnet (skift), hvor der arbejdes. Der arbejdes 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift i hver enkelt uge. Metode 2: Hvor skifteholdsarbejdernes arbejdstid udgør et gennemsnit af de overenskomstbestemte ugentlige arbejdstimer (hhv. 37 og 34 timer pr. uge). Eksempelvis 35 1 /2 time pr. uge som gennemsnit, hvor der arbejdes inden for 1. og 2. skift og 35 timer pr. uge ved skifteholdsarbejde, hvor der arbejdes inden for alle 3 skift. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnes over den betragtede planlægningsperiode. Metode 1 giver sjældent anledning til beregningsmæssige problemer, før der forekommer uger med søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage. Denne problematik overses ofte, idet der tages udgangspunkt i standarduger uden hensyn til søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage eller feriedage. Ved skifteholdsarbejde betragtes alle årets dage i princippet ens. Dog skal der gives et antal fridage, svarende til det antal søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage, der falder på mandag til fredag. Hvad enten arbejdstiden opgøres på den enkelte uge eller over en længere planlægningsperiode, skal arbejdstiden derfor reduceres forholdsmæssigt med det antal dage, hvor der forekommer ferie, søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (mandag til fredag). Efter metode 2, hvor den gennemsnitlige arbejdstid skal anvendes, beregnes skifteholdsarbejderens samlede arbejdstid i den konkrete planlægningsperiode ved at gange den overenskomstbestemte ugentlige arbejdstid for den valgte driftsform med antallet af arbejdsuger. hvor kifteholdsarbejderens arbejdstid (normtid) = ugentlig arbejdstid x antal arbejdsuger Den planlagte arbejdstid kan således være længere eller kortere end den overenskomstbestemte arbejdstid (351/2 time ved 2-skift og 35 ved 3-skift). For mange eller for få timer udlignes med frihed eller arbejde, som fastlægges i arbejdsplanen. e oversigt og eksempel Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 13 og Mulig driftstid , side 16. og antal arbejdsuger = antal arbejdsdage 5 antal arbejdsdage = antal kalenderdage antal arbejdsfridage 8 9

7 Det er meget udbredt at bruge kalenderåret som planlægningsperiode. Den samlede arbejdstid (normtid) for kalenderåret benævnes også årlig arbejdstid. Den årlige arbejdstid udregnes efterfølgende som eksempel på udregning af normtiden: Antal kalenderdage på årsbasis udgør 365 dage (skudår 366 dage) og antal arbejdsfri dage udgør summen af lørdage, søndage samt søgnehelligdage, fridage og feriedage, som falder mandag til fredag. Årlig arbejdstid (normtid) ekskl. feriefridage Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og ingen feriefridage i hvert kalenderår. Datobestemte /H- og fridage Ugedagsbestemte /H-dage Nytårsdag kærtorsdag 1. maj Langfredag Grundlovsdag 2. påskedag 24. december tore Bededag 1. juledag Kr. Himmelfartsdag 2. juledag 2. pinsedag Antal arbejdsdage/uger ekskl. feriefridage Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *)**) Feriedage ***) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44,8 44,8 45,8 45,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Feriefridage er ikke fratrukket ved opgørelsen af antal arbejdsdage. ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i hvert kalenderår

8 Feriefridage Feriefridagene vil kunne medtages ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid), idet disse kan placeres i henhold til reglerne om placeringen af restferie. Medtages feriefridagene ved beregningen af planlægningsperiodens arbejdstid, skal man dog være opmærksom på, at der for disse dage gælder en særlig betalingsregel. Medtages feriefridagene ved opgørelsen af planlægningsperiodens arbejdstid (normtid) vil arbejdstiden for år være som følgende: Antal arbejdsdage/uger (inkl. feriefridage) Antal arbejdsdage/uger Kalenderår Kalenderdage Lørdage øndage øgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *) **) Feriedage ***) Feriefridage**) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 44 43,8 44,8 44,6 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Pr. 2. maj 2003 udvides antallet af feriefridage fra 4 til 5, hvorfor beregningen forudsætter, at der medregnes 5 feriefridage ved beregning af årsarbejdstiden for år ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i kalenderåret. Årlig arbejdstid i timer (inkl. feriefridage) Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 timer skift 35 1 /2 time skift 35 timer Fast 2. el. 3. skift 34 timer Forudsætning: Der placeres 5 ugers ferie og alle feriefridage i hvert kalenderår. Antal hold Når planlægningsperiodens driftstid er fastlagt, og der er foretaget en beregning af arbejdstid (normtid), kan antallet af hold beregnes som: Resultatet bliver sjældent et helt tal eller sagt på en anden måde, vil der næsten altid være forskel mellem ønsket driftstid og skifteholdsarbejdernes samlede arbejdstid. Der må derfor foretages en tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid. Der kan vælges mellem flere forskellige løsninger eller kombinationer af løsninger. Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid antal hold = driftstid normtid For få arbejdstimer til rådighed: 1. Driftsstop: Tilpasning af driftstiden. 2. Overarbejde: Tilpasning af arbejdstiden gennem etablering af overarbejde (kræver lokal enighed). 3. Afløsere: Tilpasning af den samlede 12 13

9 arbejdstid ved indsættelse af supplerende arbejdskraft. 4. Ændre antal hold: Opdeling i andre holdstørrelser og holdantal. 5. Ændre vagternes Tilpasning til driftstiden start/sluttidspunkt: gennem ændrede pauser eller mødetidspunkter, herunder slip mellem vagterne. For mange arbejdstimer til rådighed: 6. Dobbeltvagter: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding. 7. Overlapning: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding ved overgangen mellem de enkelte vagter. 8. Betaling: Betaling for manglende udnyttelse af arbejdstid. 1. Indsætte 5 hold + afløsere. De 5 hold kan præstere 5 x 1568 = 7840 driftstimer. De resterende = 920 driftstimer, svarende til 115 vagter à 8 timer, varetages af afløsere. Afløserne må veksle mellem de forskellige hold og ofte også forskellige arbejdsopgaver. Deres arbejdsplaner bliver derfor let meget uregelmæssige. Ikke helt uden grund benævnes afløsere i denne situation som "springere". Det bør derfor tilstræbes at indplacere afløsere i holddriftsplanen efter et fast mønster, som sikrer afløserne en rimelig og regelmæssig arbejdsplan. 2. Nedsætte planlægningsperiodens driftstid passende til 5 hold. Denne mulighed er selvfølgelig afhængig af, hvorvidt de tekniske forhold overhovedet tillader driftsstop. I virksomheder, hvor driftsstop allerede forekommer, eksempelvis i forbindelse med helligdage eller ferielukning, er der naturligvis mulighed for at forlænge driftsstoppet med nogle skift. I dette tilfælde svarer 920 driftstimer til ca. 38 døgn, hvorfor en nærliggende løsning kunne være 3 ugers sommerferielukning samt en lukning ved jul/nytår og efterårsferie. Eksempel Med udgangspunkt i 2002 og med driftstid 365 døgn à 24 timer = 8760 timer og arbejdstid på 1568 timer på 3- skift uden pauser bliver antal hold = 8760 = 5, I dette eksempel kan der vælges mellem flere alternativer for tilpasning mellem driftstid og arbejdstid: 3. Udvide antallet af hold til 6. Dette medfører, at der ud af de arbejdstimer, som kan præsteres af holdene (6 x 1568 = 9408), kun udnyttes 8760 driftstimer. Det betyder, at der er 648 driftstimer, svarende til 81 vagter à 8 timer, for lidt indlagt i planen. Disse vagter kan fra periodens begyndelse indlægges i planen som bestemte dage, hvor et ekstra hold er på arbejde og varetager for eksempel rengørings- og reparationsarbejde. Der kan også lokalt træffes aftale om, at en del af dagene afvikles til uddannelse eller lignende. 4. Opdele mandskabet i mindre hold, som skiftevis møder samtidig, således at der konstant er det nødvendige antal medarbejdere på vagt, f.eks. 11 "halve" hold i stedet for 5,59 hold. Resultatet bliver altså en 11-holdsplan i stedet for en 5-holdsplan

10 5. Ændring af pauselængder, overlap og slip mellem holdene er andre muligheder for tilpasning. Mulig driftstid Mulig driftstid (ekskl. feriefridage) hold (3x1568) (3x1568) (3x1603) (3x1596) hold hold Mulig driftstid (inkl. feriefridage) hold (3x1540) (3x1533) (3x1568) (3x1561) hold hold kifteholdsplaner kifteholdsplaner udarbejdes lokalt i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. De vigtigste oplysninger om muligheder og begrænsninger ved skifteholdsplanlægning findes i: Lov om arbejdsmiljø EU-arbejdstidsdirektiv Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst I "Lov om arbejdsmiljø" og i "EU-arbejdstidsdirektiv" (bilag i Industriens Overenskomst) er regler om daglig og ugentlig hviletid vigtige. Daglig hviletid. Den ansatte skal i enhver 24-timers periode have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer. Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer ved overgang fra et skift til et andet. Ugentlig hviletid. Der skal inden for hver periode på 7 dage være et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hviletid. Fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag. Fravigelser fra hviletidsreglerne kan ske i en række nærmere beskrevne situationer. åledes kan en skifteholdsplan med 7 døgn mellem 2 fridøgn aftales lokalt, og organisationerne (DI og CO-industri) kan i særlige situationer godkende planer med op til 12 dage mellem 2 fridøgn. Andre fravigelser fra hviletidsbestemmelserne skal noteres i tilsynsbogen. I "Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst" beskrives muligheder og begrænsninger vedrørende ferieår og ferieperiode. I henhold til ferielovens 14 skal mindst 3 uger af ferien gives i sammenhæng i ferieperioden fra 1. maj til 30. september, idet der dog gives visse muligheder for en deling af hovedferien iht. ferielovens 21. Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det ønskeligt, kan denne del dog gives i form af enkelte feriedage. "Industriens Overenskomst" indeholder regler for skifteholdsarbejde, og det er her i første række reglerne om arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse, der skal iagttages

11 Ved udarbejdelse af selve skifteholdsplanen fordeles planlægningsperiodens vagtdækning på de enkelte hold og eventuelle afløsere. Der bør tilstræbes en så ligelig og jævn fordeling af arbejdstiden på de enkelte vagttyper, fridage og sammenhængende friperioder som muligt. Der skal desuden på bedst mulig måde gives skifteholdsarbejderne weekendfrihed. Lokalaftaler kifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst giver adgang til at træffe lokalaftaler under hensyn til virksomhedernes forhold og medarbejdernes ønsker. Der kan således indgås lokalaftaler om f.eks.: Turnus for skiftehold kiftehold har gennem tiderne været genstand for stor interesse fra lægelig side med gennemførelse af et stort antal undersøgelser af skifteholdsarbejdere. På grund af de meget forskellige arbejdsbetingelser er der ofte kommet modstridende resultater. et ud fra et lægeligt synspunkt peger disse undersøgelser dog mod to regler, som bør tilstræbes ved opbygning af en skifteholdsturnus: 1. kift fremad (med uret), dvs. formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og med efterfølgende nattevagter. 2. å få nattevagter i rækkefølge som muligt. Ugentlig hviletid (7 vagter mellem 2 hviledøgn). Overarbejde indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift. Arbejde på faste hold. 12 timers vagter. Betaling af hverdagstillæg på søndage og helligdage efter kl. 22. Ensartet skifteholdstillæg. Lønudjævning. Deling af hovedferie. Omlægning af skifteholdsdøgnet. pisepauser. Med-urs-rotation anbefales, idet det er lettere at forlænge døgnrytmen end at forkorte den. Det anbefales ikke at have mere end 5 nattevagter i rækkefølge, da legemet efter flere nattevagter ellers vil opfatte denne situation som den normale. Det betyder, at belastningen af legemet ved at skifte til en anden døgnrytme bliver større, jo flere nattevagter man har haft i rækkefølge. Begrundelsen herfor er, at god søvn mindsker sandsynligheden for påvirkninger af legemet. Fra lægelig side har der også været interesse for at belyse forskellen mellem 12 timers og 8 timers skifts indvirken på legemet. Ved anvendelse af 12 timers skift i kortere perioder er der ikke fundet nogen øget belastning af legemet. 12 timers vagter forudsætter, at der ikke er tale om hårdt fysisk eller psykisk arbejde. ådanne lokalaftaler skal være skriftlige og indgås i henhold til regler om lokalaftaler i Industriens Overenskomst. Ud over de rent lægelige synspunkter kan man ved turnustilrettelæggelsen tage hensyn til bl.a.: De enkelte vagter kan være af varierende længde. Eksempelvis formiddagsvagt = kl , 18 19

12 eftermiddagsvagt = kl og nattevagt = , hvis medarbejderne ønsker en kortere nattevagt. Ved 7-døgns drift ønskes som regel hele friweekends, dvs. enten arbejdes både lørdag og søndag eller også holdes begge dage fri. Dette betinger ugedagsbestemte vagter, og opbygningen af en turnus herfor er beskrevet i afsnittet "Turnuseksempler" side åfremt medarbejderne ønsker færrest mulige antal vagter lørdage og søndage, og dette i øvrigt er acceptabelt med behørig hensynstagen til arbejdets art, kan der i weekenderne benyttes 12 timers vagter. På årsbasis vil man ved anvendelse af 8 timers vagter i weekender kunne opnå ca. 20 friweekends og med 12 timers skift ca. 30 friweekends. Bemærk at 12 timers vagter kræver lokal enighed. Plan for skiftehold En skifteholdsplan kan opstilles på mange forskellige måder. Den i det følgende anvendte opstillingsmetode har i mange henseender vist sig praktisk og bygger på opstilling af en række symboler i en tabel (matrix) med vandrette rækker og lodrette søjler. De enkelte skiftehold indgår i tabellen med hver sin række, idet der ved et skiftehold forstås en gruppe bestående af en eller flere medarbejdere der arbejder samtidig. De enkelte ugedage i planlægningsperioden indgår i tabellen med hver sin søjle. Det er hensigtsmæssigt, at markere søndage med og/eller at markere søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage med gråt. For hver enkelt celle i tabellen kan det herefter angives, hvorledes hvert enkelt hold skal arbejde på hver enkelt dag i planlægningsperioden. Dette angives med symboler, som f.eks.: F = formiddag f.eks. kl E = eftermiddag f.eks. kl N = nat f.eks. kl P = dag (primo) f.eks. kl U = nat (ultimo) f.eks. kl / = fridag e i øvrigt afsnit vedrørende vagtsymboler side 24. Grundturnus Ved opstilling af en skifteholdsplan er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en grundturnus, som består af et bestemt mønster af vagter og fridage, og som gentages efter hinanden. Ved dagarbejde arbejdes således normalt efter en gentagen grundturnus med 5 formiddagsvagter og 2 fridage. Eksempel: FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFFF// + FFFF... I I I I I I I I I I Ligesom ved dagarbejde er det ud fra flere synspunkter også ønskeligt, at skifteholdsarbejde er tilrettelagt i en fornuftig rytme. Ved skiftehold indgår flere forskellige typer vagter, hvorfor en tilhørende grundturnus er mere kompliceret og længere. Eksempel: FFF//EEE//NNN// + FFF//EEE//NNN// FF... I I I I 20 21

13 Det er et udbredt medarbejderønske, at grundturnusen udformes således, at der gives hele weekends fri. Det kræver ugedagsbestemte vagter og fridage. En grundturnus med ugedagsbestemte vagter og fridage kan konstrueres efter følgende metode, når driftsbetingelserne, antal hold og de enkelte vagter er bestemt. Ønskes der eksempelvis udført arbejde 24 timer alle ugens 7 dage med 8-timers vagter (F, E, N) på hverdage og 12-timers vagter (P, U) i weekends, betyder dette, at der på hverdagene skal være ét F, ét E og ét N. Tilsvarende skal der på lørdage og søndage være ét P og ét U. Hver vagt varetages af ét hold, hvorfor der med f.eks. 5 hold vil være 2 hold med fri ( / ) på hverdage og 3 hold med fri på lørdage og søndage. Dette beskriver betingelserne og kan indtegnes i en tabel med 7 søjler (benævnt henholdsvis mandag, tirsdag,... søndag) og 5 rækker (én for hvert hold): Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt og heller ikke i overensstemmelse med reglerne om ugentlig hviletid, hvorfor de enkelte vagter må fordeles mere hensigtsmæssigt. Da driftsbetingelserne ikke må ændres, bliver reglen herfor: De ugentlige vagter og fridage må frit ombyttes i samme søjle (dvs. kun lodret på samme ugedag). M T O T F L 1 F F F F / / / 2 E E E E E / / 3 N N N N / / / 4 / / / / N U U 5 / / / / F P P kifteholdsplanen bliver herefter: M T O T F L 1 F F F F F P P 2 E E E E E U U 3 N N N N N / / 4 / / / / / / / 5 / / / / / / / Opstillingen kan også læses som en 35 dages turnus, hvor hold 1 starter med række 1 og fortsætter i række 2, 3, 4, 5. Hold 2 starter i række 2 og fortsætter i række 3, 4, 5, 1 etc. Grundturnus bliver således: F F F F F P P E E E E E U U N N N N N / / / / / / / / / / / / / / / / Fremgangsmåden er også anvendelig til konstruktion af grundturnus ved 5- eller 6-døgns drift, eller hvor der er en anden fordeling af vagter i døgnet end de anvendte. Ferie Ønskes ferier afviklet uden driftsstop, kan dette tilrettelægges, ved at holdene afholder ferie ét ad gangen. Arbejdes der efter en skifteholdsplan med 5 hold, må planen i ferieperioden ændres til 4 hold i arbejde og ét hold ad gangen på ferie. Der skal således arbejdes efter en grundturnus med 4 hold

14 Er der eksempelvis tale om, at alle 5 hold ønsker 3 ugers sammenhængende sommerferie, bliver afviklingsperioden 15 uger. Vagtsymboler Organisationerne anbefaler, at følgende vagtsymboler anvendes: Vagtlængde ymbol Vagt Eksempelvis tidsperiode 4 timer M morgen kl F formiddag kl D dag kl E eftermiddag kl A aften kl N nat kl timer M morgen kl F formiddag kl A aften kl N nat kl timer F formiddag kl E eftermiddag kl N nat kl timer P primo kl U ultimo kl Turnuseksempler Hertil kommer: Y for rengøringsvagt, intern uddannelse, sikkerhedstjeneste etc., hvor et ekstra hold møder på en af de normale vagter, / for fridag, X for feriedag, + for lukkedag. * for feriefridag 24 25

15 26 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid 4 1 / /2 8 F F F F F / / 2-skift E E E E / / / Bemærkning: 4 1 / /34 8 F F F F F / / F F F F F / / Fast daghold 2-skift Fast E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold aftalte hold»bemærkning: Kræver lokalaftale, daghold normalt ikke skifteholdsarbejde« /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale ( 7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F F 2-skift / / E E E E E / / / Bemærkning: Giver»halve weekends«ej ugedagsbestemt /2 8 F F F E E E E 2-skift / / / F F F F E E E / / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) /2 8 F F F F E E E 2-skift / / / / F F F E E E E / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn)

16 32 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid E E / F F F F / N N N / / / / / / / N N N N / E E E / / F F F / / E E Bemærkning: -Weekends fordelt lige Delvis skift»mod uret« F F F F F / / E E E E E / / N N N N N / / / / / / Bemærkning: Giver»halve«weekends Ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / / / F F E E E N N / / / / / F F E E N N N / / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper / F F F N N N N / / / E E E E / / / F F F F N N N / / / / E E E / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) skift»mod uret««

17 4 1/ P P P / / / / / / U U / / / U U / P P / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) 4 2/ F F F F F / / E E E E E / / N N N N / / / 4 2/ F F F F F / / E E E E / / N Anvendt i eksempel 1 side N N N N / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) 4 2/ /2 / 34 8 F F F F F / / E E E E E / / Anvendt i eksempel 2 side N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Fast nathold) 5 2/ / / F F F F / F F N N N / / E E E E E / N N N / / / / / 27 Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) F F F / N N / / / E E E E / N N N N / / / E E / F F F / Bemærkning: kift»mod uret«

18 28 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F N N / N N N N / / / / / / / F F F / E E E E E E / Bemærkning: Kræver lokalaftale (øndagsdøgn omlagt) E E E E E / / N N N N N / / / / / N N N N / / F F F / / F F F F / E E E E E / / / / N N N / F F F F F / E E / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« N N N N N / E E E / / / / / / / / E E E / F F F F F / / F F F F / N N N / E E E / / E E E / F F F / N N N N / /»Bemærkning: 12 døgn produktion, hveranden weekend med driftstop« / F F F / E U / F F F / N U / / / / F F P / / / / F F P / E E E E / / / E E E E E / / Fast aftenhold N N N N N / / N N N N / / / Fast nathold Bemærkning: Kræver lokalaftale (Faste hold samt 12 timers vagter) P P / / U U / / / P P / / / Anvendt i eksempel 3 side U U / / P P / / / U U / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

19 / / / P P P / U U U / / / / P P P / / / / / / / U U U / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) F F F F / N N N N / E E E E / / Bemærkning: -Giver»halve«weekends kift»mod uret«ej ugedagsbestemt F F F E E N N / / / F F E E N N N / / F F E E E N N / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F E E N N N / / F F E E E N N / / F F F E E N N / / / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) Hurtige skift mellem vagttyper F F F F F F F / / N N N N N N N / / E E E E E E E / / / 29 Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn) kift»mod uret«

20 30 Driftsdøgn Driftstid Antal Gennemsnitlig Vagter Grundturnus i timer hold overenskomst- i timer pr. uge mæssig ugentlig arbejdstid F F F F F / / E E E E / N N N N N / / F F F F F / E E E E E / N N N N N / / F F F F / / E E E E E / N N N N / / Bemærkning: 8 ugers grundturnus / / F F F / / E E E E E / / N N N / / P P F F / N N U U Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) / / / / F P P F F F F / / U Anvendt i eksempel 4 side N N N N N / / E E E E E U / Bemærkning: -Kræver lokalaftale (7 vagter i mellem 2 fridøgn samt 12 timers vagter)»giver i princippet»halve«weekends,«men giver alligevel meget weekendfri / P P / / U U U / / P P / / / U U / / P P P / / U U / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter) U U / / P P P / / U U / / / P P / / U U U / / P P / / / Bemærkning: Kræver lokalaftale (12 timers vagter)

Skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 2014 1 Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af DI og CO-industri og er en revision af 2009-udgaven. Pjecen

Læs mere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 1 Udgivet af: DI og CO-industri April 2009 Alle rettigheder til denne pjece tilkommer DI og

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid 04.2015...om arbejdstid SLAP AF Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der til tider har overarbejde, har tilkaldevagt eller tager ud i verden som rejsemontør? Så sørg for at følge reglerne om

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 3F-varenummer

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere