Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte"

Transkript

1 Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1

2 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen Varenr. 3121

3 En pjece til TR og SR om helbredstjek ved natarbejde. Forord: Denne pjece henvender sig til de tillidsfolk og sikkerhedsfolk, der skal vejlede deres kolleger om retten til gratis helbredstjek ved natarbejde. SiD har samtidig udgivet en anden pjece:»lev bedre med natarbejde«som henvender sig direkte til alle, der arbejder om natten og som dermed har ret til gratis helbredstjek. SiD har hermed fulgt op på de gamle rapporter om skiftarbejde, som udkom i begyndelsen af 1990 erne. Siden da er skiftarbejdet desværre øget i omfang. Specielt på industrigruppens og transportgruppens områder. Nu arbejder en fjerdel af alle SiD ere på skæve arbejdstider. Heraf arbejder omkring på fast nathold. Samtidig er vores viden om skiftarbejdets negative konsekvenser på helbredet steget. I dag ved vi, at skiftarbejde kan øge risikoen for hjerte-kar sygdomme med 30-40%. Dertil kommer den gamle viden om, at skiftarbejde giver mavesår. Disse negative konsekvenser på helbredet kan begrænses, hvis nogle enkle regler for skiftarbejdet tilrettelæggelse følges. Vi håber at pjecerne klan bidrage til at begrænse skiftarbejdets skadelige virkninger på helbredet og at denne pjece kan inspirere til fornuftig tilrettelægge af helbredstjek ved natarbejde. August 2001 På udvalgets vegne Knud Hansen Formand for SiD s holddriftudvalg. 3

4 Helbredskontrol 4 ved natarbejde Om natperiode: Et eksempel på defi nition er industriens overenskomst: Natperioden aftales på den enkelte virksomhed. Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra til Træffes der ikke lokal aftale herom, er natperioden fra kl til Om natarbejderen: Et eksempel på defi nition er industriens overenskomst: a) En medarbejder, der normalt udfører 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden. Eller, b) der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode af 12 måneder. Om natarbejdes varighed: Et eksempel på defi nition er industriens overenskomst: Den normale arbejdstid for natarbejde kan ikke overstige 8 timer pr. arbejdsdøgn i gennemsnit over en periode på 3 måneder. Ved beregning indgår det ugentlige fridøgn ikke. Ved natarbejde af særlig risikofyldt karakter jf. arbejdsmiljøloven 57, må arbejdstiden ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode. Om retten til helbredskontrol. Arbejdstidsdirektivet (93/104/EF af 23. november 1993) siger om helbredskontrol:»det er vigtigt at der tilbydes natarbejdere gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse ved natarbejde og derefter med regelmæssige mellemrum, og at de, hvis de lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes at de udfører natarbejde, når det er muligt overføres til dagarbejde, som passer til dem. Helbredskontrollen er omfattet af lægens tavshedspligt.«tillids- og sikkerhedsrepræsentantens opgave ved natarbejde: - Du informerer din arbejdsgiver om, hvad der står i direktivet om arbejdstid (eller i din overenskomst) om ret til gratis helbredskontrol. - Du sætter dig ind i natarbejdets skade lige virkninger på helbredet. - Du taler med og informerer dine arbejdskolleger om retten til helbreds kontrol, blandt andet ved hjælp af SiD s pjece til natarbejderne. - Du sætter dig ind i på hvilken måde de skadelige virkninger af natarbejdet bedst forebygges. Se tjeklisten her i pjecen om forebyggelse af helbredsskader. - Du rejser spørgsmålet om helbreds kontrol hos din arbejdsgiver, eventuelt på et samarbejdsudvalgsmøde eller et sikkerhedsudvalgsmøde - Du laver en aftale sammen med arbejdsgiveren om retten til helbreds kontrol ved natarbejde. Hvem skal foretage helbredskontrollen?

5 Hvor kan helbredskontrollen udføres? natarbejde er et væsentligt element på netop dette kursus - Find ud af, hvad andre virksomheder har gjort SiD anbefaler, at helbredskontrollen udføres af BST, bedriftssundhedstjenesten. Inden år 2005 skal alle virksomheder i landet være omfattet af en BST. De praktiserende læger kan også udføre helbredskontrollen, men dette er mindre hensigtsmæssigt, fordi oplysningerne om eventuelle problemer med natarbejde dermed spredes på mange hænder. Hvis kontrollen varetages af BST, samles oplysninger på et sted. BST kender også virksomheden og natarbejdets vilkår bedre end de praktiserende læger. Virksomhedens sikkerhedsorganisation har mulighed for at stille krav til BST om at de skal foretage helbredsundersøgelsen. Du kan sammen med BST gennemgå, hvad helbredskontrollen skal indeholde. Se også pjecen til natarbejderne»lev bedre med natarbejde«om dette. Hvor kan du hente hjælp? Hvordan forebygges helbredsskader ved natarbejde? - højst 3 natskift i træk ad gangen - den daglige arbejdstid om natten bør ikke overstige 8 timer - brug rotationsretning med uret (dag, eftermiddag, nat) - sørg for, at hver enkelt medarbejder får så stor indfl ydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid som muligt. - Korte intervaller mellem to slags skift bør undgås - Begynd aldrig morgenskiftet før kl. 6.00, helst kl Undgå overarbejde - Så mange fri weekends som muligt - Planlæg, at fysisk og psykisk belastende arbejde kun foregår i dagtiden - Løbende perioder med fridage er bedre end opsamling til længere friperioder - Undersøg hvilke muligheder overenskomsten giver for at forhandle lokalt om turnusplaner og om individuelle behov for fl eksible arbejdstider - Undgå fast natarbejde - Hos din lokale SiD afdeling - Hos BST, bedriftssundhedstjenesten, som virksomheden er tilknyttet - Hos SiD s miljøkonsulent i distriktet - Ved at deltage på SiD s holddriftskursus. Problemerne omkring 5

6 Ret til helbredskontrol ved natarbejde kan uddybes Helbredskontrol 6 ved natarbejde Lokalaftaler ved natarbejde nærmere i en lokalaftale om arbejdstiden. Se SiD s forslag her i pjecen. Der skal oprettes lokalaftale, hvis man vil forhandle arbejdsbetingelser, som går ud over dem, der fremgår af overenskomsten, eksempelvis: - ændring af det ugentlige hviledøgn - overarbejde indtil 3 timer pr. uge på alle tre skift - arbejde udført på faste hold/skift - 12 timers vagter - omlægning af skifteholdsdøgnet (eksempel: start af skift søndag aften) - deling af hovedferien - spisepausernes længde og placering - sæsonturnusplaner (timeopsparing - timer til gode) - andre ændringer i forhold til overens komsten Hvis du vil vide mere, så brug - Lov om arbejdsmiljø - EU s arbejdstidsdirektiv (93/104/EF af 23. november 1993) - Ferieloven - Overenskomsterne SiD s forslag til en lokal aftale om helbredskontrollens nærmere indhold: Ifølge EU s direktiv om arbejdstid skal arbejdsgiveren tilbyde helbredskontrol til natarbejdere: Helbredskontrollen skal betales af arbejdsgiveren. Helbredskontrollen er et tilbud, som natarbejderen selv bestemmer om vedkommende vil deltage i. Natarbejdere, der lider af sygdomme, der påviseligt skyldes natarbejde skal tilbydes dagsarbejde, når det er muligt. 1. Ved helbredskontrollen dækker arbejdsgiveren både positive udgifter og eventuelt løntab. 2. Tilbud om helbredskontrol skal foreligge efter ansættelsen af natarbejderen men inden natarbejdet påbegyndes. 3. Tilbudet om helbredskontrol gentages til alle natarbejdere med bestemte intervaller, del-

7 vist afhængige af natarbejderens alder. Efter start på natarbejdet tilbydes natarbejderen igen helbredskontrol efter 2 måneder, herefter hvert halve år i alt 4 gange. For natarbejdere under 45 år tilbydes helbredskontrollerne herefter hvert 2. år. Er natarbejderen fyldt 45 år øges antallet af helbredskontroller til en gang om året. 4. Helbredskontrollen skal gennemføres af en særlig sagkyndig læge eller anden sundheds person med kendskab til virksomhedens forhold. 5. Helbredskontrollen foretages af BST s læge konsulent eller anden sundhedsperson. Hvis BST ikke har lægekonsulent eller sundhedsperson ansat, må de tilknytte en på konsulentbasis. 6. Helbredskontrollen skal foregå under iagttagelse af den lægelige tavshedspligt samt reglerne for videregivelse af helbredsoplysninger i henholdsvis BST bekendtgørelsen og i Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet 3, 9, 10 og 11. Herunder at egentlige diagnoser aldrig må videregives til arbejdsgiveren, men alene en anbefaling af overfl ytning til dagarbejde. 7. Ved helbredskontrollen skal natarbejderen modtage information om de særlige helbredsrisici, der er forbundet med natarbejde, herunder risiko for lidelser i hjertekredsløb samt mave-tarmkanalen. Dertil kommer information om søvnens og kostens særlige betydning for natarbejdere. Information om skifteholdets betydning for medarbejderens sociale forhold bør også indgå. 8. Den nævnte information skal videregives til natarbejderen i skriftlig form, som aftales mellem parterne. Informationen skal indeholde anbefalinger af udformning af bedst muligt arbejdstidssystem for den enkelte. 9. Der kan aftales særskilt overfl ytning til dagarbejde for specielle grupper. Disse kan omfatte gravide medarbejdere over 55 år, andre personalegrupper med periodevise behov for dagarbejde. Principperne for overfl ytning til dagarbejde bør foreligge i skriftlig form som en lokal aftale mellem parterne. 10. Der kan aftales individuel overfl ytning af en natarbejder til dagarbejde efter anbefaling fra den undersøgende læge. Denne anbefaling kan bygge på helbredsmæssige eller sociale forhold. 11. Tidligere natarbejdere tilbydes en helbredskontrol 2 og 5 år efter ophør med natarbejdet med den hensigt at fange helbredsmæssige senfølger af natarbejdet, specielt vedrørende hjertekarsygdomme. 12. Ved helbredskontrollen skal anvendes gennemprøvede og standardiserede screeningsmetoder og spørgeskemaer. Disse skal omfatte data om symptomer fra mavetarmkanal, om søvn kvalitet og hjertekredsløb, herunder blodtryksmåling, om sukkersyge og epilepsi. Helbredskontrollens præcise indhold aftales mellem de lokale parter efter anbefaling fra den særlige sagkyndige sundhedsperson. 13. Helbredskontrollen må kun indeholde blod og urinprøver hvis dette er påbudt eller anbefalet af arbejdstilsynet. 14. Der foretages årligt en anonymiseret opgørelse af deltagelse i og fund ved den foretagen helbredskontrol. Denne opgørelse forelægges sikkerhedsudvalget alternativt samarbejdsudvalget med den hensigt at vurdere behovet for kollektive forebyggelsestiltag for natarbejderne. Herunder om udformningen af skiftsystemerne er optimal. 15. Der foretages en generel evaluering af de her nævnte bestemmelser hvert fjerde år, herunder procenten af frivillig deltagelse i kontrollen og iværksatte individuelle og kollektive forebyggelsestiltag. Denne evaluering forelægges parterne til diskussion af eventuelle kollektive forebyggelsestiltag. 7

8 Specialarbejderforbundet i Danmark, Kampmannsgade 4, 1790 København V, tlf Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Applebys Plads 5, 1411 København K, tlf

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Indhold: Forord................................ side 3 Hvad er skifteholdsarbejde?..............

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere