Kontrakt om tjenestebolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om tjenestebolig"

Transkript

1 Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug

2 Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet som tillæg til ansættelseskontrakter for medarbejdere ansat i landbruget Kontrakten er udgivet af: Dansk Landbrug og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Kontrakten kan down-loades fra Udfyldes på skærmen og udskrives i to eksemplarer! Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf Skejby, januar udgave 2

3 Vejledning om aftale om tjenestebolig Vilkårene i forbindelse med boligen kan overstreges i det omfang, ét eller flere punkter ikke skal gælde for aftalen. 1 Der skal skelnes mellem Selvstændig bolig og Bolig i øvrigt. En selvstændig bolig omfatter en bolig, der er egnet til en medarbejder og dennes eventuelle familie. 2 Af hensyn til medarbejderen er det vigtigt, at der tages stilling til tjenesteboligens status. Hvis der er tale om fraflytningspligt, kan medarbejderen opnå en 10 % skattenedsættelse af lejeværdien. Ved både fraflytningspligt og bopælspligt kan medarbejderne opnå en 30 % skatte nedsættelse. 3 Opsigelse Hvis en af parterne ønsker at ændre på aftalen vedrørende boligen, skal dette ske med samme varsel, som ansættelsesforholdet lovligt kan bringes til ophør. Funktionærer: Såfremt der som led i ansættelsesaftalen stilles tjenestebolig til rådighed for en funktionær og dennes familie, skal opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side være mindst 3 måneder. Funktionæren er med sin familie berettiget til -mod det aftalte vederlag, respektiv vederlagsfrit at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet fra sin fratræden. Samme ret tilkommer familien i tilfælde af funktionærens død. Hvor arbejdsgiveren skønner det nødvendigt af hensyn til virksomhedens tarv, er han dog - mod at afholde de med flytningen forbundne udgifter - berettiget til at kræve familiens fraflytning straks. Øvrige: Når der er tale om tjenestebolig til rådighed, er der ofte tale om betydelige omkostninger for begge parter ved ind- og fraflytning. Derfor anbefales det at aftale et gensidigt 3 måneders opsigelsesvarsel. 4 Såfremt medarbejderen ikke som aftalt i kontrakten fraflytter tjenesteboligen, fordi lejeforholdet ikke er opsagt efter kontraktens regler, og arbejdsgiveren samtykker i fortsat beboelse af boligen, kommer lejelovens regler til at gælde. Hvis lejeloven kommer til at gælde, og såfremt boligen er beliggende på en landbrugsejendom, er den omfattet af landbrugslovens regler, som bestemmer følgende: 12, stk. 3 Lejemål vedrørende landbrugsejendommes beboelsesbygninger kan uanset bestemmelserne i lejelovgivningen og uanset, om der i lejeforholdet er fastsat 3

4 længere varsel, opsiges med 6 måneders varsel, når lejligheden ønskes anvendt til opfyldelse af bopælskravet ved erhvervelse af ejendommen eller som bolig for personer, der beskæftiges med ejendommens drift. Uanset om der i lejeforholdet er fastsat et kortere varsel, tilkommer der dog lejeren et opsigelsesvarsel af 3 måneder. 5 Muligheden for at opkræve et depositum er arbejdsgivers sikkerhed for medarbejderens forpligtigelser ved fraflytning. Det vil sige leje for en eventuel ekstra måned i henhold til 3, barselsperiode eller til istandsættelse efter fraflytning eller til modregning af skyldigt forbrug. 6 Lejeværdi Lejeværdien skal angives, dels af hensyn til den ansattes beskatning, dels til beregning af feriegodtgørelse samt til betaling, hvis lejeforholdet vedvarer ud over ansættelsesperioden eller ved eventuel barselsperiode i henhold til ansættelseskontrakt. 7 I forbindelse med ind- og fraflytning er der en række punkter, der skal være faste aftale om. Disse er anført i dette afsnit, og det anbefales, at der yderligere indgås aftale om udfyldelse af en tilstandsrapport ved både ind- og fraflytning. Aftalen om, at medarbejder betaler forbrug, uddybes i Der foretages en afkrydsning af det inventar, der er i boligen ved indflytning, og at denne liste ajourføres ved indkøb/udskiftning af inventar under ansættelsesforholdet. 9 Medarbejderen skal have overblik over betalingsform og ca. udgift for det forbrug, der knytter sig til boligen. Der skal være faste aftaler om opgørelse og ansvar for betalingen. 10 Begge parter underskriver aftalen om tjenestebolig i to eksemplarer. 11 Ved indflytningen skal der foretages aflæsning af målere og beholdninger. Hvis der er indgået aftale om betaling af et depositum, gælder arbejdsgiverens underskrift som kvittering for, at dette er indbetalt. 4

5 Kontrakt Parterne Arbejdsgiver: CVR nr.: Adresse: Medarbejder: CPR-nr.: Telefon: 1. Kontrakten omfatter: En bolig, der udgør en: Selvstændig bolig Bolig i øvrigt Boligen er beliggende: Boligen består af: 2. Fraflytnings- og bopælspligt: Som led i ansættelsesaftalen er der mellem parterne aftalt: I tilknytning til ansættelsen er der tjenestebolig med fraflytningspligt, når ansættelsesforholdet lovligt ophører. I tilknytning til ansættelsen er der tjenestebolig med bopælspligt i hele ansættelsesperioden og fraflytningspligt, når ansættelsesforholdet lovligt ophører. Anden aftale : 3. Opsigelse (Det aftalte skal fremgå af ansættelseskontrakten) 5

6 Opsigelse af tjenesteboligen skal gives skriftligt samtidig med opsigelse af ansættelsesforholdet. Det skal udtrykkeligt fremgå af den skriftlige opsigelse, at den er gældende for både bolig og ansættelsesforhold. Funktionærer med selvstændig bolig har krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder. For øvrige ansatte med selvstændig bolig anbefales et tilsvarende opsigelsesvarsel på 3 måneder både for ansættelsen og tjenesteboligen. Når ansættelsesforholdet lovligt ophører, er den ansatte forpligtet til at fraflytte boligen, dog har funktionærer ret til at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter tidspunktet for fratrædelsen. 4. Fraflytning Den ansatte forpligter sig til ved ansættelsesforholdets lovlige ophør at aflevere alt i samme stand, hvori det er modtaget med undtagelse af den forringelse, som skyldes almindeligt slid og ælde samt mangler, som det påhviler arbejdsgiveren at udbedre. 5. Depositum Parterne kan aftale, at der forud for indflytningen betales et depositum, som indestår i ansættelsesperioden. Beløbet kan maksimalt udgøre 3 gange månedlig lejeværdi. Et depositum er arbejdsgivers sikkerhed for medarbejderens forpligtelser ved fraflytning. Der er aftalt et depositum på kr :, som indbetales forud for indflytning. Arbejdsgivers underskrift i 11 er medarbejders kvittering for, at indbetaling er foretaget. 6. Lejeværdi Parterne er enige om, at lejeværdien pr. måned udgør kr.:. Beløbet anvendes ved beregning af skat, feriepenge og eventuel betaling af leje i forbindelse med barsel, efterbolig etc. 6

7 Selvstændig bolig med plads til familie 7. Der er aftalt: at den ansatte og eventuelle husstand kan flytte ind den at den ansatte modtager boligen istandsat at den ansatte forpligter sig til at vedligeholde boligen indvendigt at den udvendige vedligeholdelse påhviler ejeren at den ansatte selv afholder udgifterne til telefon, varme, el, vand og vandafledning at den ansatte ikke må fremleje eller fremlåne nogen del af boligen uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke at den ansatte kun må holde husdyr efter nærmere aftale med arbejdsgiveren Øvrige aftaler: 8. Følgende inventar tilhører arbejdsgiveren: Komfur Køleskab Øvrigt inventar: Emhætte Vaskemaskine Brændeovn Opvaskemaskine Tørretumbler Telefon 9. Betaling/afregning af forbrug Vedrørende betaling for forbrug af telefon, varme, el, vand og vandafledning er aftalt følgende: 7

8 10. Underskrifter (ved indgåelse af aftalen) Sted Dato Sted Dato Arbejdsgiverens underskrift Medarbejderens underskrift 11. Indflytning(Udfyldes ved indflytning) Boligen er d. d. overtaget til indflytning. Det anførte inventar forefindes og er funktionsdygtigt. Boligen er istandsat efter aftale, og der er foretaget aflæsning/ aftale om forbrug af telefon, varme, el og vand. Telefon El Vand Varme Beholdninger: Olie eller anden varmekilde Sted Dato Sted Dato Arbejdsgiverens underskrift Medarbejderens underskrift 8

9 Bolig i øvrigt (f.eks. del af stuehus eller lejlighed, værelse o.lign.) Boligen, som består af: Den ansatte har rådighed over: og har adgang til: 7. Der er aftalt: at den ansatte kan flytte ind den at den ansatte modtager boligen istandsat at den ansatte forpligter sig til at vedligeholde boligen indvendigt at den udvendige vedligeholdelse påhviler arbejdsgiveren at den ansatte selv afholder udgifterne til telefon, varme, el, vand og vandafledning at den ansatte ikke må fremleje eller fremlåne nogen del af boligen uden arbejdsgiverens skriftlige tilladelse, og at den ansatte kun må holde husdyr efter nærmere aftale med arbejdsgiveren Øvrige aftaler: 9

10 8. Følgende inventar tilhører arbejdsgiveren: Komfur Køleskab Øvrigt inventar: Emhætte Vaskemaskine Brændeovn Opvaskemaskine Tørretumbler Telefon 9. Betaling/afregning af forbrug Vedrørende betaling for forbrug af telefon, varme, el, vand og vandafledning er aftalt følgende: 10. Underskrifter (ved indgåelse af aftalen) Sted Dato Sted Dato Arbejdsgiverens underskrift Medarbejderens underskrift 10

11 11. Indflytning (udfyldes ved indflytning) Boligen er d. d. overtaget til indflytning. Det anførte inventar forefindes og er funktionsdygtigt. Boligen er istandsat efter aftale, og der er foretaget aflæsning/ aftale om forbrug af telefon, varme, el og vand. Telefon Varme El Vand Beholdninger: Olie eller anden varmekilde Sted Dato Sted Dato Arbejdsgiverens underskrift Medarbejderens underskrift 11

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere