Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness-baseret kognitiv terapi I"

Transkript

1 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi, som i stigende grad anvendes også i Danmark. Mindfulness er evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik - at være i»being mode«frem for»doing mode«. Mindfulness skaber fleksibilitet i i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden - tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. BIOGRAFI: Forfatter har været privatpraktiserende psykolog siden 2001 og har sin kliniske erfaring dels fra det psykiatriske behandlingssytem, dels fra sit arbejde i KognitivGruppen i Århus. KognitivGruppen arbejder med kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi og udbyder desuden psykoterapeutuddannelse og kurser i kognitiv terapi. FORFATTERS ADRESSE: KognitivGruppen, Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov. Generelle principper Inden for de sidste seks år er kognitiv adfærdsterapi blevet udvidet med en ny og anderledes tilgang til behandling af psykiske og somatiske vanskeligheder. På verdenskongressen for kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i Göteborg i 2005 omhandlede ⅓ af alle oplæg, symposier, foredrag og workshopper såkaldt mindfulness-baseret tilgang til behandling. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT, er et eksempel på»tredje bølge«af kognitiv adfærdsterapi (Hayes et al, 2004). Den nyere forskning inden for området viser lovende resultater inden for behandling af angst, stress, kronisk smerte, spiseforstyrrelser, affektive forstyrrelser og som supplerende behandling af helbredsmæssige problemer (Allen et al, 2006). Nærværende artikel bygger dels på forskningsresultater inden for området og dels på forfatterens erfaringer med metoden i forhold til patienter med stress, angst og tidligere tilbagevendende depressive episoder. Herudover i forhold til erfaring med uddannelse af trænere. Hvad er mindtulness? Mindfulness bliver defineret som evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme (Kabat- Zinn, 1990). I behandlingen optræner man patientens færdigheder i at opleve tanker som netop tanker og ikke som virkelighed. Træningen fore-

2 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 2 a f 8 Intention Fig. 1. Opmærksomhed Holdning går gennem gentagen og systematisk praksis. Målet er at optræne en bevidst opmærksomhedskontrol; en form for informationsbearbejdning, der ikke er forenelig med den tænkning, som karakteriserer forskellige former for psykiske lidelser, som depression, angst, stress o.a. (Teasdale, 1999).Den positive effekt ved mindfulness-træning kan forklares ved, at metoden udvikler en metakognitiv opmærksomhed, dvs. personen lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes en ændring i relationen til de oplevede mentale begivenheder - tanker ses som tanker - og ikke som en afspejling af virkeligheden. Mindfulnesstræning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Metakognitiv opmærksomhed gør det endvidere lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. stress. Målet med mindfulness-træning er at opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. De fleste mennesker kender fornemmelsen af at være i en konkret sammenhæng, og i sine tanker at være et andet sted: Køre i bil, og pludselig blive overrasket over at være kørt så langt. Eller at sidde med en tom kop foran sig, og være i tvivl om det er en selv, der har drukket en kop kaffe eller ej. Inden for mindfulness-terminologen taler man om at være i doing mode og i being mode (Segal et al 2002). Når man er i doing mode, også kaldet automatpilotmode, følger man de tanker, der dukker op i hovedet. Man bevæger sig fra den ene aktivitet til den anden. Når man bliver stresset, er man styret af sine tanker og mister evnen til at vurdere, om de enkelte tanker er relevante eller ej. Man får nemt fornemmelsen af ikke at kunne følge med, og bliver overvældet og mister evnen til at huske og at kunne samle sig om det, man er i gang med. Når man er i being mode, har man fuld opmærksomhed på sin tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Når man i being mode får tanker, lægger man mærke til det, og vender så blidt opmærksomheden tilbage til den situation, man er i. Mindfulness-træning er at bringe fuld opmærksomhed til det der er, uden at forsøge på at lave om på de følelser eller kropslige fornemmelser, klienten oplever. Deltageren bliver trænet i at blive mere opmærksom på vanemæssige og automatiske måder at reagere på. Ved kedsomhed har tanker en tilbøjelighed til vandre andre steder hen; hvis man bliver vred, vil man have et ønske om at slippe af

3 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 3 a f 8 med følelsen. Det kan også være, at man ikke ønsker at give slip på bestemte oplevelser eller følelser. Mindfulness er en øjeblik til øjeblik-process, som kan beskrives ud fra tre grundlæggende faktorer. Med udgangspunkt i Kabat-Zinns definition af mindfulness:»at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.«intentionen bag mindfulness-træningen minder patienten om, hvorfor han træner. Jeg træner, fordi jeg gerne vil forebygge depressive episoder. Denne kan ændre sig undervejs til: Jeg træner, fordi jeg gerne vil blive mere venlig mod min ægtefælle. Opmærksomhed på hvad der foregår indeni: Hvilke kropslige fornemmelser eller emotioner, der påkalder sig opmærksomhed, og hvilke tanker, der går gennem hovedet. Det vil sige hæmme sekundære evaluerende bedømmelser af tanker, følelser, og kropslige fornemmelser. Holdningen om at bringe venlighed, åbenhed og accept ind i oplevelserne er en central del af mindfulness-træningen. Intention, opmærksomhed og holdning er alle centrale dele af mindfulnesstræningen og vil påvirke hinanden indbydes (Shapiro et al, 2006). Hvad er det der sker, når man træner mindfulness? Mindfulness-træning indebærer bevidst at holde opmærksomheden på et bestemt objekt, fx fysiske fornemmelser i kroppen når åndedrættet bevæger sig ind og ud fra øjeblik til øjeblik. Når opmærksomheden vandrer, som den uundgåeligt vil, ud i tanker, følelser eller kropslige fornemmelser, er det vigtigt at registrere, hvor opmærksomheden er, og venligt og blidt at lede opmærksomheden tilbage til det sted, der er udvalgt som fokus for opmærksomheden. Denne proces gentages igen og igen og er en central del af den daglige mindfulness-træning. Denne træning giver gentagen erfaring i at forholde sig til tanker som begivenheder i opmærksomhedsfeltet. Processen fremmes ved at udvælge et kropsligt opmærksomhedsfokus (ikke tankerelateret) som det primære fokus. Når der dukker tanker op, klassificeres disse som begivenheder på niveau med andre begivenheder. Individet er bevidst fra øjeblik til øjeblik. I modsætning til at tankerne er bevidsthedens og opmærksomhedens centrale aspekt. Denne måde at decentrere opmærksomheden på, kaldes metakognitiv indsigt, ikke at forveksle med metakognitiv viden. Teasdale skelner mellem metakognitiv indsigt og metakognitiv viden, hvor metakognition i form af propositionel betydning, faktuel viden (som fx:»alle tanker er ikke faktuelt korrekte«) sjældent vil have indflydelse på følelser (Teasdale, 1999). Metakognitiv indsigt omfatter at opleve tanker som del af opmærksomhedsfeltet. Vi kan have opmærksomhed på forskellige aspekter af en begivenhed. Hvis fx vi hører en person tale, vil vi kunne have opmærksomheden på kvaliteten af hans stemme, lys, mørk, sagte. Vi vil også kunne have opmærksomheden på betydningen af det sagte, og endelig vil vi kunne have opmærksomhed på, at vi får tanker om den person, vi hører tale (Teasdale, 1999). Den metakognitive indsigt fremmes ved at bemærke tankerne og tankernes indhold, når de dukker op, lade dem passere, og vende opmærksomheden tilbage til det primære fokus. I den sammenhæng kan

4 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 4 a f 8 åndedrættet fungere som en slags anker for opmærksomheden. Det vil sige, hvis man glider væk i eller forsvinder væk i tanke strømmen, har man mulighed for igen at vende tilbage til blot at registrere det, der er. Det der dukker op. Når en person observer tankerne komme og gå, kan det give mulighed for at genkende gamle vante tankemønstre. Det vil sige at kunne genkende disse mønstre i modsætning til at se dem som en nøjagtig beskrivelse af virkeligheden. Som et resultat af at kunne betragte tankerne fra et metakognitivt perspektiv kan man tænke:»denne depression er ikke mig«,»denne smerte er ikke mig«,»disse tanker er ikke mig«. Udviklingen af metakognitive færdigheder kræver daglig opmærksomhedstræning eller meditation for at mestre det at regulere opmærksomheden, dvs. færdigheder i at fokusere og skifte opmærksomhed. Mindfulness-træning synes at have indflydelse på to forskellige former for kognitive processer: 1. Opmærksomhedsregulering 2. At indtage en accepterende, ikkestræbende attitude. I kognitive, adfærdsterapeutiske termer kan man tale om at mindfulness øger evnen til at kontrollere aktiveringen af problematiske skemata og ændre indholdet af disse tanker (Hamilton, 2006). Det vil sige, at patienten ved at registrere og ikkeidentificere sig med tanker eller antagelser kan undgå at aktivere disse. Generelle aspekter ved mindfulness-baseret kognitiv terapi-træning (1-6) 1. INDLEDENDE INTERVIEW OG PSYKOEDUKATION Forud for iværksættelsen af mindfulnesstræning er det relevant at interviewe patienten. Det er dels vigtigt at få oplysning om patientens aktuelle problemer og eventuelt diagnose med henblik på at vurdere, om mindfulness er det rigtige tilbud til denne. Dels er det centralt at finde ud af, om patienten egner sig til at deltage i gruppe eller skal have et individuelt tilbud. Inden start er det en god ide at give patienten informationsmateriale om mindfulness, og hvad mindfulnesstræning indebærer. I MBCT indgår kognitive teknikker, såsom psykoedukation omkring symptomer ved depression, og negative tankers rolle. Hvordan rumination, undgåelse, undertrykkelse og kampen med de ikke hjælpsomme problemløsningsstrategier og tanker kan vedligeholde ubehaget snarere end at fjerne det. Patienten lærer at blive opmærksom på små dagligdags begivenheder, som ellers ville forbigå patientens opmærksomhed. Herudover lærer patienten at fremme antallet af nærende aktiviteter i dagligdagen og at være opmærksom på advarselssignaler i forhold til depressivt tilbagefald (Williams et al, 2006) 2. MINDFULNESS TRÆNING KAN FOREGÅ INDIVIDUELT ELLER I GRUPPE MBCT er en evidensbaseret behandlingsform og kan tilpasses den specifikke problemstilling, klienten har. Inden opstart af behandling er det vigtigt at vurdere, hvilken tilgang der er forskningsmæssigt

5 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 5 a f 8 belæg for at bruge. I forhold til akut deprimerede patienter er det stadig traditionel kognitiv terapi, der er den mest effektive og veldokumenterede behandlingsform. Hvor patienter, som har haft tre eller flere depressive episoder og er ude af den akutte fase, kan profitere af MBCT (Segal et al, 2002). Mindfulness-træning kan som kognitiv terapi både foregå individuelt og i gruppe. Rationalet, metode og rækkefølgen af elementer beskrives mere indgående i næste artikel, hvor der gives et eksempel på et 8-sessioners behandlingsforløb. I forhold til træning i gruppe informeres deltagerne om, at det ikke er traditionel gruppeterapi, de skal deltage i, men derimod træning af den enkeltes problemløsningsfærdigheder i gruppe. Deltagelse i mindfulness-træning kræver ikke, at den enkelte deltager fortæller om sin personlige historie eller personlige problemer i gruppen. Det anføres, at der kan være fordele ved at træne i gruppe, idet det fremmer den enkeltes indlæring at høre andre deltageres tilbagemelding på oplevelser. Det indledende interview kan være med til at afgøre, hvorvidt patienten kan profitere af at deltage i en gruppe eller i individuel træning. Det kan blandt andet være begrundet i, at en patient er meget talende og har vanskeligt ved at være stille. Gruppeaktiviteterne kræver, at den enkelte deltager kan udholde at være stille i forbindelse med meditationerne, og de andres tilbagemeldinger, da det ellers vil blive vanskeligt at gennemføre træningen. 3. KRAV TIL KLIENTEN OM HJEMMEARBEJDE OG TRÆNING AF FÆRDIGHEDER Afhængigt af kontakten og kendskabet til den enkelte patient vil denne i forbindelse med det indledende interview eller den første session blive oplyst om, at mindfulness-træning kræver en times daglig træning derhjemme mellem de enkelte sessioner. Ansvaret for dette er patientens. I nogle mindfulness-sammenhænge opfordrer man eksplicit deltagerne til at undlade træningen, hvis de ikke kan gøre plads til en times træning dagligt (Bögels et al, 2006). 4. PÆDAGOGISK METODE Indlæringsmetoden i gruppen er erfaringsbaseret indsigt, hvor den enkelte lærer gennem direkte oplevelse. Det vil sige mærker, hvordan dynamikken mellem opmærksomhed, tanker, kropslige sensationer fungerer i sig selv. Man kan godt formidle intellektuel viden, som kan stimulere lysten til at afprøve, men denne form for viden er utilstrækkelig i sig selv. I MBCT lægges der derfor vægt på, at deltagerne er eksperter på sig selv og de pædagogiske metoder. Disse kan sammenfattes som syv væsentlige principper: 1.»Bed altid om feedback umiddelbart efter hver øvelse eller træning i sessioneme, og fra alt hjemmearbejde. 2. Brug åbne spørgsmål og inviter deltagerne til at give udtryk for tvivl, vanskeligheder eller forbehold. 3. Tydeliggør den centrale læring der ligger implicit eller eksplicit i deltagernes feedback. Vær konkret og specifik i feedback og instruktioner. 4. Hold den røde tråd fra erfaringer med

6 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 6 a f 8 hjemmearbejdet, hvis det dukker op i forbindelse med sessionen. 5. Hjælp deltagere med at kunne se ideen i at træne i forhold til deres egne ønsker (ikke målorienteret). 6. Hold en balance mellem»at give slip«på forventninger (kan virke demotiverende hvis det får overvægt) og ønsket om, at der vil kunne ske vigtige ændringer gennem forløbet. 7. Styrk nysgerrigheden som en måde at undersøge oplevelser på også selvom de er kedelige eller negative«(segal et al, 2002). 5. CENTRALE FÆRDIGHEDER SOM TRÆNES I MBCT Koncentration - evnen til at fokusere på et bestemt sted, opmærksomhed på kvaliteten af at samle og sprede opmærksomheden Opmærksomhed på tanker, følelser og kropslige sensationer At kunne være i nuet Decentrering - at kunne registrere uden af glide med Accept - hverken fastholde eller afvise, men venlig opmærksomhed Kunne give slip på indre oplevelser man har haft, følelser eller tanker At kunne være med; i stedet for at skulle handle på. Uden at være styret af bestemte mål eller opnå en bestemt tilstand At kunne bringe opmærksomhed til de fysiske fornemmelser, der er knyttet til et opstået problem 6. HVAD SKAL MAN KUNNE SOM TRÆNER? Der lægges vægt på, at man som træner selv skal have en daglig meditationspraksis. Segal, Williams & Teasdale anvender analogien om, at man som svømmetræner ikke kan nøjes med at have viden om legemer og væsker, men at en forudsætning er, at man selv kan svømme. I forhold til at lære mindfulness fra sig, er det vigtigt at kende metoden indefra, have»metakognitiv indsigt«, og ikke blot en intellektuel forståelse af metoden. Der skal ikke herske tvivl om, at der er delte meninger om dette aspekt. Nogen synes det er for skrappe krav at stille til trænere, og andre er kompromisløse i krav til sig selv og andre trænere (Segal et al, 2002). Kan man kombinere kognitiv terapi med mindfulness? MBCT er et eksempel på, at disse to tilgange kan kombineres, og at integrationen af mindfulness i traditionel kognitiv terapi reducerer depressive tilbagefald signifikant hos personer som har haft tre eller flere depressive episoder (Segal et al, 2002). Kombinationen af de to tilgange ses også i dialektisk adfærdsterapi, DBT, brugt i forhold til personer med emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser. Et centralt redskab i forhold til denne gruppe er valideringen, det vil sige anerkendelsen af det patienten oplever. Behandlingen har signifikant effekt på suicidaladfærd, selvmutilering, impulsstyret adfærd og misbrug (Lau & McMain, 2005). Det er min erfaring, at den kognitive grundmodel, det vil sige den systemiske sammenhæng mellem tanker, følelser, fysiologi og adfærd, også giver god mening i mindfulness-træningen. Endelig er den kognitive terapis grundantagelse om at vi konstruerer vores egen virkelighed, fuldt ud kompatibel med den grundlæggende antagelse i mindfulness: at tanker er mentale konstruktioner og ikke virke-

7 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 7 a f 8 lighed. Det vil sige, at psykisk lidelse ofte er forbundet med begrænset opmærksomhed på den ydre eller indre verden. Forskning Der er lavet effektundersøgelser i forhold til en række problemstillinger, blandt andre: Stress (Kabat-Zinn, 1990), depressionsforebyggelse (Segal et al, 2002), angst, spiseforstyrrelser, misbrug (Witkiewitz et al, 2005), bryst- og prostatacancer, socialfobi (Bögels et al, 2006), søvnforstyrrelser (Bootzin & Stevens, 2005), forebyggelse af selvmord (Williams et al, 2006) og psoriasis. Litteraturen peger på, at mindfulnessbaserede interventioner kan hjælpe med at bedre en række forskellige mentale helbredsproblemer og mindske patienternes symptomniveau. Området er nyt, og der er stadig knyttet forskningsmæssige og metodiske vanskeligheder til dette. Undersøgelserne viser, at der blandt deltagerne i mindfulness-programmerne er en meget stor gennemførelsesprocent. Trods høje krav i forhold til hjemmearbejde bliver en stor del af dem ved med at praktisere mindfulness, også efter at træningsprogrammet er afsluttet. Hvor traditionel kognitiv terapi er en ændringsfokuseret tilgang, kan mindfulness supplere denne ved at arbejde på at fremme patientens accept. Det er interessant, at patienter efter kognitiv terapi ofte fortæller, at det, der var centralt og virksomt, var at kunne se tanker som relative og ikke som en entydig afspejling af verden. Hvor mindfulness-baserede tilgange arbejder på at hjælpe patienten med at udvikle en decentreret opmærksomhed, dvs. at kunne betragte tanker uden at glide med dem. Måske er det virksomme element i begge tilgange ikke så forskelligt. I næste artikel af samme forfatter følger et konkret eksempel på et 8-sessioners træningsprogram i mindfulness. Interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR Allen NBR, Chambers, et al. Mindfulness-based psychotherapy: a review of conceptual foundations, empirical evidence and practical considerations. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2006; 40: Bögels SM, Sijbers GFVM, Voncken M. Mindfulness and task concentration training for social fobia: a pilot study. Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 2006; 20(1). Bootzin RR, Stevens SJ. Adolecents, substance abuse, and the treatment of insomnia and daytime sleepyness. Clinical Psychology Review 2005; 25: Hayes SC, Follette VM, Linehan MM. Mindfulness and acceptance. New York: The Guilford Press, Hamilton AN. Enhancing health and emotion: mindfulness as a missing link between cognitive therapy and positive psychology. Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 2006; 20: Hecksher MS. Kognitiv terapi en behandlingsform i udvikling. Psykologisk Set Kabat-Zinn J. Full catastrophe living, using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and Illness. New York: Dell Publishing, Lau MA, McMain SF Integrating mindfulness meditation with cognitive and behavioural therapies: the challence of combining acceptanceand change-based strategies. Canadian Journal of Psychiatry 2005; 50(13). Linehan MM. Cognitive-behavioural treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press, Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press, Shapiro SL, Carlson LE, et al. Mechanisms of

8 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 8 a f 8 mindfulness. Journal of Clinical Psychology 2006; 62: Teasdale JD. Metacognition, Mindfulness and the modification of mood disorders. Clinical Psychology and Psychotherapy 1999; 6: Williams JMG, Duggan DS, Crane C, Fennel MJV. Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of recurrence of suicidal behaviours. Journal of Clinical Psychology: In Session 2006; 62: Witkiewitz K, Marlatt GA, Walker D. Mindfulnessbased relapse prevention for alkohol and substance use disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy: An international Quarterly 2005; 19.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II Institut-for-stress.dk Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II d. 6.oktober 2013 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-lærer fra CFM Copyright Det danske Institut for Stress 2013

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46835 Støtte ved Kognitiv behandling Inspirationsmaterialet er udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10,

Læs mere

Forskning i mindfulness

Forskning i mindfulness Forskning i mindfulness Folkeuniversitetet foråret 2012 ved Jacob Piet Hvad ved I om mindfulness? www.kontemplation.dk Vækst i videnskabelige publikationer Videnskabelige publikationer om mindfulness 350

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

21. maj 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Forskning på dansk

21. maj 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Forskning på dansk 9 21. maj 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Forskning på dansk Der er masser af danske vinkler på psykologisk forskning. Mød Mikkel Arendt, som har forsket i sammenhængen mellem hashpsykoser og skizofreni.

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mobil: 40 81 05 08 - E-mail: uvestergaard@gmail.com Mindfulness - Kursushæfte for mindfulness v/ Ulla Vestergaard Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mindfulness udvikles ved med vilje at være

Læs mere

God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression

God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression 2 VIDENSKAB God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression Lone Overby Fjorback 1, Benita Holt Rasmussen 2 & Tua Preuss 1 statusartikel 1) Forskningsenhed for funktionelle lidelser,

Læs mere

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Mindfulness og mentalt helbred Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Lille kom-til-stede-øvelse Hvor er du lige nu? Hvor er din krop? Hvor er dine tanker? Ann Ostenfeld-Rosenthal Mindfulness

Læs mere