S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1."

Transkript

1 S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder 3 3. Yachtskipperuddannelserne 3 4. Prøvekrav 4 5. Undervisning og prøver 4 6. Indstilling til eksamen 5 7. Eksamensgebyr 6 8. Prøveafholdelse 7 9 Fremgangsmåde Beskrivelse af de enkelte emner i 9 yachtskippereksamen af 3. grad 11. Beskrivelse af de enkelte emner i 14 yachtskippereksamen af 1. grad 12. Taksonomi 19 Bilag 1, 2 og 3. Søfartsstyrelsen Yachtskippereksaminer 1/19 SOF/Uddannelse

2 1. INDLEDNING Søfartsstyrelsens studiehåndbog har til formål at oplyse om regler og retningslinier for de enkelte yachtskippereksaminer, herunder også om de formelle regler for indstilling til eksamen. Endvidere oplyses om eksamensformerne og om de formelle regler for eksamensafholdelse. Studiehåndbogen bør anvendes af alle, der vil indstille sig til prøve, eller som underviser personer, der forbereder sig til prøve. Studiehåndbogen og alle de i håndbogen nævnte blanketter vedrørende eksamensindstilling m.v. kan downloades fra internetadressen Denne udgave af studiehåndbogen beskriver eksaminerne, som de er tilrettelagt for studerende, der ønsker at aflægge en af yachtskippereksaminerne efter den 1. januar Der er frit lærebogsvalg til uddannelserne. Som en service for uddannelsernes brugere er der imidlertid i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte emner (se indholdsfortegnelsens pkt. 10 og 11) henvisninger til, hvor relevant pensum eksempelvis kan findes. På findes endvidere et antal prøveopgaver med vejledende besvarelser. Yderligere oplysninger vedrørende yachtskipperuddannelserne kan indhentes i SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf Yachtskippereksaminer 2/19 SOF/Uddannelse

3 2. SØNÆRINGSBEVIS OG RETTIGHEDER 2.1 Krav om sønæringsbevis I medfør af lov om skibes besætning skal der i ethvert fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis skal man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav. I denne håndbog er alene kravene til teoretisk uddannelse beskrevet. 2.2 Rettigheder Når man på baggrund af en bestået yachtskippereksamen m.v. har fået udstedt sønæringsbevis, opnås nedenstående rettigheder: 1) Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart i Østersøen, i Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten. Sønæringsbeviset giver endvidere ret til at sejle som styrmand i de samme skibe i fart på alle have. 2) Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have. 3. YACHTSKIPPERUDDANNELSERNE Regler om yachtskippereksaminer er fastsat med hjemmel i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser. 3.1 Formål 1. Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere den studerende til: at virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande, at virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have, videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad. 2. Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: at virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. 3.2 Forudsætninger For at indstille sig til eksamen, skal man have bestået: praktik-delen af duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere, eller prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsprøven) eller Yachtskippereksaminer 3/19 SOF/Uddannelse

4 med tilfredsstillende resultat have gennemført et grundkursus på en godkendt søfartsskole eller et skoleskib. Den praktiske uddannelse skal være afsluttet, før man kan indstille sig til yachtskippereksamen af 3. grad. 4. PRØVEKRAV 4.1 Emner Prøverne til de to uddannelser er opbygget af en række emner, som hver især dækker et bestemt fagområde. En bestemt eksamen består af et nærmere angivet antal emner. Opbygningen af den enkelte uddannelse er beskrevet under 4.2 Eksaminer. 4.2 Eksaminer Yachtskippereksamen af 3. grad Til denne eksamen indgår følgende emner: Navigation Sømandskab og søsikkerhed Meteorologi Søret Vagttjeneste Yachtskippereksamen af 1. grad Til denne eksamen indgår følgende emner: Navigation Sømandskab og kommunikation Meteorologi Sundhedslære 5. UNDERVISNING OG PRØVER 5.1 Undervisning Der er ikke undervisningspligt i uddannelserne, og forberedelsen til hver eksamen er ikke normeret til en bestemt tid. Erfaringen viser imidlertid, at uddannelserne kan være vanskelige at håndtere som selvstudium. Mange sejlklubber, sejlerskoler, oplysningsforbund, m.fl. tilbyder kurser i uddannelsernes emneområder. 5.2 Forhåndsanmeldelse Af hensyn til Søfartsstyrelsens eksamensplanlægning skal der snarest muligt efter en undervisnings begyndelse indsendes den i bilag 1 viste blanket med oplysning om forventet antal personer til prøve, hvornår man er klar til prøve samt foretrukket eksaminationssted (by). Eventuelle ændringer i det forhåndsanmeldte bedes løbende meddelt. Søfartsstyrelsen forsøger herefter i videst mulige ud- Yachtskippereksaminer 4/19 SOF/Uddannelse

5 strækning at imødekomme det ønskede. Man skal dog være opmærksom på, at specielt april måned traditionelt er meget hårdt belastet. Personer, der forbereder sig selv til en yachtskippereksamen, behøver ikke at indsende nævnte forhåndsanmeldelse. 5.3 Prøve Hele uddannelsen til en yachtskippereksamen afsluttes på én gang i alle fag med en skriftlig og/eller mundtlig prøve efter nedenstående retningslinier: Yachtskippereksamen af 3. grad Prøven består indledningsvis af en skriftlig del i emnet vagttjeneste (søvejsregler, brovagthold, nødsignaler m.v.) og sikkerhed. Herefter vil prøven være mundtlig i form af et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvilket vil sige, at eksaminanden overhøres i den øvrige del af uddannelsens pensum. Som udgangspunkt for interviewet kan eksempelvis tages en sejlads fra A til B, med diverse spørgsmål undervejs i sejladsplanlægning, navigation, meteorologi m.m. fra det beskrevne pensum. Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået Yachtskippereksamen af 1. grad Til prøven medbringes en af eksaminanden udarbejdet tværfaglig projektopgave omhandlende en oceansejlads, der som minimum omfatter sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende stabilitetsændringer samt et sygebesøg hos skipperen. Prøven vil være mundtlig i form af et operativt interview af ca. 45 minutters varighed. Med udgangspunkt i eksaminandens projektopgave stilles diverse spørgsmål relateret til det i uddannelsesplanen beskrevne pensum. Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået. 6. INDSTILLING TIL EKSAMEN 6.1 Yachtskippereksamen af 3. grad Den, der vil indstilles til yachtskippereksamen af 3. grad, skal a) have bestået praktik-delen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere eller speedbådsprøven, b) have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde, som beskrevet i pensumplanen for emnet Sømandskab og søsikkerhed til yachtskippereksamen af 3. grad", c) have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type, som beskrevet i pensumplanen for emnet Sømandskab og søsikkerhed til yachtskippereksamen af 3. grad", og Yachtskippereksaminer 5/19 SOF/Uddannelse

6 d) indbetale et af Søfartsstyrelsen fastsat eksamensgebyr. Indstillingen sker på en særlig indstillingsblanket (bilag 2). Den udfyldte blanket underskrives og indsendes til Søfartsstyrelsen sammen med: 1. Dokumentation (gerne fotokopier) for personnummer og navn (pas, kørekort eller dåbsattest samt sygesikrings- eller personnummerbevis. I tilfælde af navneskift endvidere navnebevis eller vielsesattest). 2. Dokumentation for, at de under punkterne a), b) og c) nævnte emner er opfyldt. 3. Evt. dokumentation for indbetalt eksamensgebyr. Indstillingsblanketten med den krævede dokumentation skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før den valgte eksamensdag. 6.2 Yachtskippereksamen af 1. grad. Den, der vil indstille sig til yachtskippereksamen af 1. grad skal a) have bestået yachtskippereksamen af 3. grad, og b) indbetale et af Søfartsstyrelsen fastsat eksamensgebyr. Indstillingen sker på en særlig indstillingsblanket (bilag 3). Den udfyldte blanket underskrives og indsendes til Søfartsstyrelsen sammen med: 1. Dokumentation for at have deltaget i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler, som beskrevet i pensumplanen for emnet Navigation. 2. Dokumentation for gennemført anerkendt kursus i udvidet førstehjælp. 3. Evt. dokumentation for indbetalt eksamensgebyr. 4. Dokumentation for eventuelt navneskift (navnebevis eller vielsesattest) efter at yachtskippereksamen af 3. grad er bestået. Indstillingsblanketten med den krævede dokumentation skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før den valgte eksamensdag. 7. EKSAMENSGEBYRER Der skal betales et af Søfartsstyrelsen årligt fastsat eksamensgebyr i forbindelse med indstilling til yachtskippereksaminerne. Pr. 1. oktober 2007 udgør disse gebyrer: Yachtskippereksamen af 3. grad Yachtskippereksaminer 6/19 SOF/Uddannelse

7 Indstilling til eksamen kr. 350,- Yachtskippereksamen af 1. grad Indstilling til eksamen kr. 600,- Eksamensgebyret kan betales med Dan-kort via betalingsmodulet på over Netbank på kortart 73 og kreditornr , på indbetalingskort til kreditornr (Jyske Bank) eller vedlægges i check udstedt til Søfartsstyrelsen. Eksaminander, der ved brev modtaget i Søfartsstyrelsen senest 14 dage før eksamensdagen har meldt afbud til eksamen, vil få eksamensgebyret refunderet med et fradrag på 100,00 kr. Udeblivelse medfører tabt eksamensgebyr, med mindre det ved lægeerklæring dokumenteres, at man var forhindret i at møde op på eksamensdagen. I så fald refunderes eksamensgebyret med et fradrag på 100,00 kr. 8. PRØVEAFHOLDELSE Søfartsstyrelsen planlægger og forestår eksaminerne. Der forudsættes eksamination af 6 personer pr. dag. På baggrund af de modtagne forhåndsanmeldelser (se 5.2) udarbejder Søfartsstyrelsen et foreløbigt eksamensskema for hele landet. Eksamensskemaet, der konstant ajourføres, vil være at finde på Søfartsstyrelsen hjemmeside fra hvert årsskifte. Skemaet vil vise prøvested (by), prøvetidspunkt og antal ledige pladser. 8.1 Tidspunkt for prøveafholdelse Der vil - under forudsætning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger (6 personer) - principielt kunne afholdes prøve på et hvilket som helst tidspunkt af året. Muligheden for at komme til prøve må dog forventes at være størst om foråret, hvor vintersæsonens udbud af kurser traditionelt afsluttes. 8.2 Prøvested Der vil kunne afholdes prøver overalt i landet, under forudsætning af, at der kan stilles passende lokaler vederlagsfrit til rådighed for eksamensafholdelse. Lokalet skal som minimum være udstyret med en tavle, flip-over eller lignende. Endvidere skal de i uddannelsen anvendte lærebøger, sejladshåndbøger og søkort være til disposition. Eksamination af enkeltpersoner og meget små hold vil eventuelt finde sted på et nærmere angivet maritimt uddannelsescenter, såfremt der ikke kan anvises plads på andre hold. Det forventes, at eventuelle ledige pladser kan benyttes af enkeltpersoner eller andre små hold. Yachtskippereksaminer 7/19 SOF/Uddannelse

8 9. FREMGANGSMÅDE I dette afsnit finder du en kort opsummering af forløbet i forbindelse med en uddannelse til yachtskippereksamen: 1. Du forbereder dig til den ønskede eksamen (evt. ved at tilmelde dig et kursus, som forbereder til den aktuelle eksamen). 2. Ved kursets begyndelse indsender læreren blanketten Forhåndsanmeldelse, bilag 1, til Søfartsstyrelsen (kræves kun, hvor undervisningen foregår i hold). 3. På baggrund af forhåndsanmeldelserne udarbejder Søfartsstyrelsen et landsdækkende eksamensskema, som vil kunne ses på eller oplyses af Søfartsstyrelsen. 4. Ud fra oplysningerne i pkt. 3 vælger du det ønskede prøvetidspunkt og -sted, udfylder og indsender Indstillingsblanketten (bilag 2 eller 3), så den er Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før, det valgte eksamenstidspunkt. 5. Søfartsstyrelsen bekræfter din eksamenstilmelding. 6. Du møder op til prøven på det oplyste sted og tidspunkt medbringende billedlegitimation. 7. Du får dit prøveresultat umiddelbart efter eksaminationen. Yachtskippereksaminer 8/19 SOF/Uddannelse

9 Emne: NAVIGATION 10. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE EMNER I YACHTSKIPPEREKSAMEN AF 3. GRAD FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til sejladsplanlægning, - kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af: o kendemærker til søs og på land, o bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger. - kunne anvende farvandsafmærkning efter IALA A, - kunne anvende søkort og håndbøger til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, - kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger, - have kendskab til magnetkompasset og herunder kunne bestemme fejlvisningen på dette, - have kendskab til funktionsprincipper for teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer, - have kendskab til forhold vedrørende strøm. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Grundbegreber: Jorden, stedsangivelser på jorden, gensidig beliggenhed, kompaslinjer, styrede, sejlede og beholdne kurser, pejling, sømilen. Magnetkompasset: magnetisme, kompasset i almindelighed, magnetkompassets opstilling og pasning, misvisning og deviation. Fart og distance, afdrift og strøm. Søkortet, sejladshåndbøger, efterretninger for søfarende, farvandsafmærkning. Stedbestemmelse ved terrestrisk navigation. Bestik. Elementær funktionsteori vedrørende ekkolod, log, GPS og radar. Sejladsplanlægning. Strømforhold. LÆREBØGER: "Navigation 1, Navigation 2, og Navigation 4 af Jørgen Wittrup samt Farvandsvæsenets hæfte "Afmærkning af danske farvande". UNDERVISNINGSMIDLER: Relevante søkort, Kort 1 (INT 1). Til brug ved undervisningen bør kurset råde over et passende udvalg af danske specialkort samt håndbøgerne: "Den danske Lods", "Den danske Havnelods", "Dansk Fyrliste" (kan downloades gratis fra Farvandsvæsenets hjemmeside) samt eksemplarer af "Efterretninger for Søfarende". PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og afsnit i lærebøgerne: Navigation 1 Kapitel: 1.1, , , , 1.23, 1.24, , og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.2, 1.3, 1.9, , 1.25, og Elementær funktionsteori vedrørende navigationsinstrumenter findes på den i lærebogen indlagte cd-rom. Yachtskippereksaminer 9/19 SOF/Uddannelse

10 Navigation 2 Kapitel: , , , 3.4 og 4.1. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 2.4, 3.6, 3.7 og 4.2. Navigation 4 Kapitel: , og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.12, 2.1 og 2.2. Endvidere læses efter hæftet "Afmærkning af danske farvande". Emne: SØMANDSKAB OG SØSIKKERHED FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i sømandskab, søsikkerhed og brandbekæmpelse, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - Kunne beskrive forskellige typer fritidsfartøjers opbygning, og karakteristika under anvendelse af de mest almindeligt forekommende navne og benævnelser, der benyttes om bord, - Kunne definere begreberne vægt- og rumtonnage samt skibets dimensioner (mål), - Kunne beregne et skibs middeldybgang og trim på baggrund af aflæst dybgang, - Kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, metacentrum og stabilitet, - Have forståelse for faktorer, der har indflydelse på større fritidsfartøjers stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, - Være orienteret om sejlbåden og dens balance og have kendskab til, hvordan man kan ændre bådens balance, - Have kendskab til de i støre fritidsfartøjer almindeligst forekommende typer tovværk og wirer og deres anvendelse, - Kunne beregne dimensionering af tovværk, wirer og sjækler, - Have kendskab til et skibs manøvrering, fortøjning og ankring under forskellige forhold herunder mand over bord situationen, - Have kendskab til personlig sikkerhedsudrustning og redningsmidler, herunder oppustning af gummiredningsflåder, - Kunne træffe hensigtsmæssige og fornødne forholdsregler i tilfælde af havari, - Være orienteret om GMDSS kommunikation, - Have kendskab til søredningstjenesten i Danmark, herunder helikopterredning, - Have kendskab til principperne for forebyggelse af brand og til brandbekæmpelse VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Skibets konstruktion, vægt- og rumtonnager, dybgang og trim, stabilitet, sejlbåden og dens balance, sejlareal og sejlcenter, lateralplan og -center. Anvendelse af sikkerhedsfaktor på tovværk, wirer, kæder og sjækler. Skibets manøvrering, brug af ankre og søens virkning. Havarier, herunder grundstødninger, kollisioner og hårdtvejrskader. Søsikkerhed. Redningsmidler, herunder oppustelige redningsflåder, deres indretning, udstyr og anvendelse. GMDSS. Søredningstjenestens opbygning, helikopterredning. Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse, brandteori, brandslukningsmidler og deres anvendelse, transportable slukkere. LÆREBØGER: "Sømandskab og kommunikation for yachtskippere" af Leif Rosendahl. Yachtskippereksaminer 10/19 SOF/Uddannelse

11 UNDERVISNINGSMIDLER: Div. pjecer udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd. Pjecerne er bl.a. tilgængelige på internetadressen I forbindelse med undervisningen skal den studerende have en praktisk gennemgang af redningsmidler og deres anvendelse samt have overværet en praktisk demonstration af en oppustelig redningsflåde. Den studerende skal endvidere have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere, der almindeligvis findes i større fritidsfartøjer. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 1: " 2: " 3: 3.1 " 4: 4.1, 4.2, 4.6 " 5: (ikke beregningerne i 5.2 og 5.3.) " 6: " 7: " 8: " 9: 9.8. Desuden orienteres om indholdet af 9.9. " 10: " 11: Brand Endvidere orienteres om det væsentligste af indholdet i pjecerne udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd. Emne: METEOROLOGI FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: have kendskab til karakteristiske forhold til relevante vejrsystemer i det nordeuropæiske fartsområde, kunne indsamle relevante meteorologiske informationer og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, have forståelse for særlige meteorologiske fænomener, der kan udgøre en risiko for skibet, og kunne bedømme, hvornår en sådan situation foreligger og afgøre, hvorledes man som fører eller vagthavende navigatør skal forholde sig dertil, VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Atmosfæren, luftens tryk, luftens indhold af vanddamp, vind og bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder, luftmasser og fronter, nedbør, lavtryk (tempererede cykloner) og deres passage, sø- og landbrise, vejrmeldinger og vejrobservationer, tidevand, bølger og strømforhold. Yachtskippereksaminer 11/19 SOF/Uddannelse

12 LÆREBØGER: Himmel og hav af Svend Albrechtsen. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses: Siderne 8 48 og Emne: SØRET FORMÅL: Yachtskipperen skal have et sådant kendskab til søfartsrelaterede love og deres bestemmelser, der er nødvendige for hans virke som ejer og fører af et større fritidsfartøj. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til skibes måling, registrering og certificering, - have kendskab til behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne, - have kendskab til sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten og straffebestemmelser, - have forståelse for skibsførerens pligter og ansvar, herunder hans politimæssige myndighed, fuldmagtsforhold og til krav for fritidsfartøjers besætning, således at han på retsligt grundlag kan anvende denne vide og løse opgaver i denne forbindelse, - kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende fritidsfartøjets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af personligt sikkerhedsudstyr og værnemidler, - kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø. - have kendskab til toldbestemmelserne for fritidsfartøjer, - have kendskab til den lovpligtige forsikring mod følger af arbejdsskade. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Søloven, skibsmåling, registrering, syn, certifikater, besætning, sønæring, sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, toldvæsenet, miljøbeskyttelse, søforklaring og arbejdsskadesikring. LÆREBØGER: "Søret for fritidssejlere" (5. udgave) af Kurt Skytte. UNDERVISNINGSMIDLER: Til brug ved undervisningen bør kurset råde over de enkelte for fritidssejleren søfartsrelaterede love og bekendtgørelser (se lærebogen). PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter det i afsnit 2-10 (begge incl.) i "Søret for fritidssejlere" indeholdte stof. Emne: VAGTTJENESTE FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i vagttjeneste, der er nødvendige for hans virke som fører af større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - kunne anvende de internationale søvejsregler, Yachtskippereksaminer 12/19 SOF/Uddannelse

13 - kunne anvende nød- og redningssignaler og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, - kunne anvende vagtholdsbekendtgørelsen, - have kendskab til, hvordan man finder oplysninger om og anvender forskellige nationers særlige regler for sejlads, herunder de særlige regler for sejlads i visse danske farvande. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: De internationale søvejsreglers regel 1 til 38 med kommentarer samt tillæg I om anbringelse af skibslys og signalfigurer, tillæg II om tillægssignaler for fiskeskibe, tillæg III om tekniske specifikationer for lydsignalapparater og tillæg IV om nødsignaler. Desuden de særlige regler for visse danske farvande og reglerne for afmærkning af sikkerhedszone om faste og flydende havanlæg. Lods- og redningssignaler. Vagthold i skibe. LÆREBØGER: Seneste udgave af "De Internationale Søvejsregler". UNDERVISNINGSMIDLER: Til brug ved undervisningen skal kurset råde over et eksemplar af seneste udgave af bekendtgørelse om vagthold i skibe m/bilag. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter hæftet "Søvejsregler": Reglerne 1-37 med kommentarer, tillæg I pkt. 1-6 og 12, tillæg II og tillæg IV, regler for sejlads i nationale indre farvande, bekendtgørelse om vagthold i skibe med uddrag af bilag 1, afmærkning af faste og flydende havanlæg og lodssignaler skal indøves til fuld forståelse af de internationale søvejsregler og deres fortolkning. Gennem øvelser skal kursusdeltagerne stilles over for konkrete situationer, hvor skibe møder hinanden, og hvor der ud fra reglerne skal gøres fuldstændig rede for situationen, og hvorledes der skal handles. Der skal desuden orienteres om det væsentligste af indholdet af: Regel 38, tillæg I pkt og 13 og tillæg III, afsnittet "Om ansvar m.v. i forbindelse med sejladsreglernes gennemførelse" og bekendtgørelse om sikkerhedszoner. Yachtskippereksaminer 13/19 SOF/Uddannelse

14 Emne: NAVIGATION 11. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE EMNER I YACHTSKIPPEREKSAMEN AF 1. GRAD FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation herunder sejladsplanlægning, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af o kendemærker til søs og på land, o astronomisk navigation, o almindeligt forekommende teknisk navigationsudstyr (herunder radar) i større fritidsfartøjer i international fart, o bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger. - kunne anvende farvandsafmærkning, - kunne anvende sådanne typer teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer i international fart, - kunne anvende magnet- og gyrokompas herunder bestemme fejlvisningen på disse, - kunne anvende søkort og håndbøger til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, - kunne anvende skibsdagbog, - kunne forudsige forhold vedrørende tidevand, - kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger, - kunne anvende radarplotning. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Beregning af astronomiske stedlinier, solen og tiden, søuret, skibsdagbogen, deviationsundersøgelse, storcirkelsejlads, tidevand og strøm. Elementær funktionsteori vedrørende satellitnavigationssystemet GPS, gyrokompas, ekkolod, logsystemer og radar. LÆREBØGER: "Navigation 1, Navigation 2, "Navigation 3, Navigation 4, Navigation 5 og Navigation 10 af Jørgen Wittrup, Mette Hundahl, Henrik Jeppesen og Søren V. Hansen. UNDERVISNINGSMIDLER: Admiralty søkort nr A (INT Nordsøen sydlige del). Storcirkelkort over Nordlige Atlanterhav. Funders stedliniekort. Kort 1 (INT 1). Dansk Nautisk Almanak. Uddrag af H.O. 249, Vol I (Selected Stars, Epoch 1990). Uddrag af H.O. 249, Vol. III (Latitudes ). Kurset skal endvidere have adgang til praktiske øvelser i brugen af nautiske instrumenter som pejleapparater og sekstant samt de tekniske navigeringsmidler: GPS-modtager, ekkolod, log og radar. Gennemførte praktiske øvelser i brugen af nautiske instrumenter skal dokumenteres i forbindelse med indstilling til eksamen. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebøgerne: Yachtskippereksaminer 14/19 SOF/Uddannelse

15 Navigation 1 Kapitel: 1.2, 1.3, 1.9, 1.17, 1.18, 1.25, og Elementær funktionsteori vedrørende navigationsinstrumenter findes på den i lærebogen indlagte cd-rom. Navigation 2 Kapitel: 1.11, 3.3 og Navigation 3 Kapitel: og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , og Navigation 4 Kapitel: 1.10 (undtagen ARPA), 2.1 og 2.2. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap Navigation 5 Kapitel: , , , , 10.1, 10.2 og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.1, , , 4.1, 7,5, 8.1, 9.1 og 9.2. Navigation 10 Kapitel: 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, , 4.12, 4.13, , 6.9 og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , , , , 4.14 og Emne: SØMANDSKAB OG KOMMUNIKATION FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i sømandskab og kommunikation, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, dybgang og styrlastighed samt ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger kunne beregne dybgang for og agter for et skib, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på et mindre skibs stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, have kendskab til kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning og kunne afgøre, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, have kendskab til den Internationale Signalbog, være orienteret om forskellige signaleringsmetoder, kunne anvende et-bogstavssignaler i henhold til den Internationale Signalbog, kunne anvende nød- og redningssignalerne og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, være orienteret om GMDSS-kommunikation. Yachtskippereksaminer 15/19 SOF/Uddannelse

16 VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Beregning af beliggenheden af skibets tyngdepunkt, opdriften på skibet, stabilitetsmoment, tværskibs metacentrum, stabilitetskurver, forskellige faktorers indflydelse på stabiliteten, beregning af middeldybgang og styrlastighed efter ind- og udtagninger af vægte, ladeskalaen. Beregning af påvirkninger på blokke og taljer. Morsealfabetet, signalflagene, etbogstavssignaler, nød- og redningssignaler, Den Internationale Signalbog. GMDSS. LÆREBØGER: "Sømandskab og kommunikation for yachtskippere" af Leif Rosendahl. UNDERVISNINGSMIDLER: Den Internationale Signalbog. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 3: Kap. 4: Kap. 6: 6.7 Kap. 9: Emne: METEOROLOGI FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til karakteristiske forhold ved forskellige vejrsystemer, - kunne anvende meteorologiske instrumenter, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer, - kunne indsamle relevante meteorologiske informationer, og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, - have forståelse for særlige meteorologiske fænomener, der kan udgøre en risiko for skibet, og kunne bedømme, hvornår sådan en situation foreligger og afgøre, hvorledes man som fører skal forholde sig dertil, - kunne anvende meteorologisk ruteplanlægning og have forståelse for de elementer, der indgår heri herunder havstrømme, isforhold og særlige meteorologiske forhold i specifikke havområder. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Atmosfæren, luftens temperatur og temperaturmåling, luftens tryk og trykmåling, vind og bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder ud fra et overfladeanalysekort, luftens indhold af vanddamp, luftmasser og fronter, tempererede cykloner, tropiske cykloner, vejrmeldinger og vejrobservationer, havstrømme, bølger og dønninger. Isdannelser og overisning. LÆREBØGER: "Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer" (1. udgave) af Mette Hundahl. Yachtskippereksaminer 16/19 SOF/Uddannelse

17 PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 1: (resumé af afsnit), 1.9 og Kap. 2: Der orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , 2.7 og 2.8. Kap. 3: 3.4. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 3.1, 3.2 og 3.5. Kap. 4: 4.1 (resumé), 4.2 (resumé), 4.5 (resumé), 4.6 (resumé), og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 4.3, 4.4, og Kap. 5: 5.1, 5.2 og 5.3 (resumé). Kap. 7: Der orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 7.1 og 7.2. Kap. 8: 8.1 (resumé) og 8.7. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap Kap. 9: 9.2, 9.4, 9.5 og 9.8. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 9.1 Emne: SUNDHEDSLÆRE FORUDSÆTNING: Anerkendt udvidet kursus i førstehjælp eller tilsvarende af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse skal være gennemført. FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber, der er nødvendige for at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i fritidsfartøjer, der ikke kræves forsynet med skibsmedicinkiste. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal kunne: - iværksætte førstehjælp i forbindelse med ulykker og sygdom, - udføre en objektiv undersøgelse og videregive informationer og observationer til Lægevagten, - iværksætte korrekt sygdomsbehandling med udgangspunkt i anvendelse af lærebogen og/eller i samråd med Lægevagten. Der skal tages behørigt hensyn til det for søfart særegne, at man kan være afskåret fra at kunne bringe patienten til hospital eller læge i et længere tidsrum, således at yachtskipperen selv må påbegynde den behandling, som normalt foretages på et hospital. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Lægehjælp, førstehjælp, bevidstløshed, blødninger, forbinding af sår, forstuvninger og knoglebrud, forbrændinger, forgiftninger, hedeslag, underafkøling, overfølsomhed, febersygdomme, smerter og forslag til medicinsk udstyr og medikamenter. Yachtskippereksaminer 17/19 SOF/Uddannelse

18 LÆREBØGER: "Førstehjælp for sejlere" af Ulrik Kirk. PENSUMBESKRIVELSE: Man skal have kendskab til det væsentligste af lærebogens indhold. Kap. 17 er dog af orienterende art. Yachtskippereksaminer 18/19 SOF/Uddannelse

19 12. TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre for, tilegne sig, Kendskab er def. snævert som godkendelse Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. identificere, nævne, definere, gengive, genkende. eller gengivelse af en med- delt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Yachtskippereksaminer 19/19 SOF/Uddannelse

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1.

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1. Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed og forløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2016 - Forår 2017 SEJLERSKOLEN - Efterår 2016 - forår 2017 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET LÆRINGSPLAN FOR Yachtskipper af 3. grad, 1413 SØRET Udarbejdet af: KL HENRIK ALMIND, HVS-MHS5 Dato og år: JAN 2017 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/99

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer.

1.1 Udsæt skibets kurslinier fra WP nr. 7 til WP nr. 9 i Funders stedliniekort og opmål de beholdne kurser og distancer. Yachtskippereksamen af 1. grad Y1NAV1-1/98 Foråret 1998. NAVIGATION Besvarelsestid: Hjælpemidler: 4 timer Lærebog i navigation for skippere, DNA 1992, uddrag af H.O. 249 vol. I (EPOCH 1990) og vol. III,

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, METEOROLOGI og OCEANOGRAFI

LÆRINGSPLAN FOR. Yachtskipper af 3. grad, METEOROLOGI og OCEANOGRAFI LÆRINGSPLAN FOR Yachtskipper af 3. grad, 1413 METEOROLOGI og OCEANOGRAFI Udarbejdet af: KL HENRIK ALMIND, HVS-MHS5 Dato og år: JAN 2017 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad.

Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/03

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper BEK nr 1326 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II. 1) Hvad er navnene på skæringspunkterne mellem et steds lodlinie og himmelkuglen?

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: NAVIGATION II. 1) Hvad er navnene på skæringspunkterne mellem et steds lodlinie og himmelkuglen? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/99

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV I, Navigationsejlads NAVSEJL A. Formål: Er, at uddanne kursisten i sejladsplanlægning og føring af bestik. B. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal kursisten

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Kystskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point...side 2 3. Undervisnings-

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Teori 2011-2012 Duelighedsprøven. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv.

Teori 2011-2012 Duelighedsprøven. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Silkeborg Sejlklub Sejlerskolen 2011 2012 Teori 2011-2012 Duelighedsprøven Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Første mødeaften i Silkeborg Sejlklub tirsdag den 22. november 2011, kl. 18.30 Side 1

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Fiskeskipper af 3. grad uddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 4 3.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II. 2) Hvad forstås ved et himmellegemes SHA, og hvordan angives den?

Fulde navn: NAVIGATION II. 2) Hvad forstås ved et himmellegemes SHA, og hvordan angives den? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: ******************************************************************************** Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/00 Hjælpemidler: Ingen.

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Fulde navn: Forklar, i hvilke alternative dækningsområder dette søkort vil kunne anvendes.

Fulde navn: Forklar, i hvilke alternative dækningsområder dette søkort vil kunne anvendes. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-2/98

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John Sejlerskolen Thurø Sejlklub Glæden ved at sejle Steen & John Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Vision for sejlerskolen... 1 Visionsuddybelse... 1 Missionen for sejlerskolen... 2 Formålet med sejlerskolen...

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere