S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1."

Transkript

1 S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder 3 3. Yachtskipperuddannelserne 3 4. Prøvekrav 4 5. Undervisning og prøver 4 6. Indstilling til eksamen 5 7. Eksamensgebyr 6 8. Prøveafholdelse 7 9 Fremgangsmåde Beskrivelse af de enkelte emner i 9 yachtskippereksamen af 3. grad 11. Beskrivelse af de enkelte emner i 14 yachtskippereksamen af 1. grad 12. Taksonomi 19 Bilag 1, 2 og 3. Søfartsstyrelsen Yachtskippereksaminer 1/19 SOF/Uddannelse

2 1. INDLEDNING Søfartsstyrelsens studiehåndbog har til formål at oplyse om regler og retningslinier for de enkelte yachtskippereksaminer, herunder også om de formelle regler for indstilling til eksamen. Endvidere oplyses om eksamensformerne og om de formelle regler for eksamensafholdelse. Studiehåndbogen bør anvendes af alle, der vil indstille sig til prøve, eller som underviser personer, der forbereder sig til prøve. Studiehåndbogen og alle de i håndbogen nævnte blanketter vedrørende eksamensindstilling m.v. kan downloades fra internetadressen Denne udgave af studiehåndbogen beskriver eksaminerne, som de er tilrettelagt for studerende, der ønsker at aflægge en af yachtskippereksaminerne efter den 1. januar Der er frit lærebogsvalg til uddannelserne. Som en service for uddannelsernes brugere er der imidlertid i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte emner (se indholdsfortegnelsens pkt. 10 og 11) henvisninger til, hvor relevant pensum eksempelvis kan findes. På findes endvidere et antal prøveopgaver med vejledende besvarelser. Yderligere oplysninger vedrørende yachtskipperuddannelserne kan indhentes i SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf Yachtskippereksaminer 2/19 SOF/Uddannelse

3 2. SØNÆRINGSBEVIS OG RETTIGHEDER 2.1 Krav om sønæringsbevis I medfør af lov om skibes besætning skal der i ethvert fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis skal man opfylde visse krav til teoretisk og praktisk uddannelse, ligesom syn og hørelse skal opfylde visse mindstekrav. I denne håndbog er alene kravene til teoretisk uddannelse beskrevet. 2.2 Rettigheder Når man på baggrund af en bestået yachtskippereksamen m.v. har fået udstedt sønæringsbevis, opnås nedenstående rettigheder: 1) Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart i Østersøen, i Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten. Sønæringsbeviset giver endvidere ret til at sejle som styrmand i de samme skibe i fart på alle have. 2) Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have. 3. YACHTSKIPPERUDDANNELSERNE Regler om yachtskippereksaminer er fastsat med hjemmel i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser. 3.1 Formål 1. Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere den studerende til: at virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande, at virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have, videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad. 2. Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: at virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. 3.2 Forudsætninger For at indstille sig til eksamen, skal man have bestået: praktik-delen af duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere, eller prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsprøven) eller Yachtskippereksaminer 3/19 SOF/Uddannelse

4 med tilfredsstillende resultat have gennemført et grundkursus på en godkendt søfartsskole eller et skoleskib. Den praktiske uddannelse skal være afsluttet, før man kan indstille sig til yachtskippereksamen af 3. grad. 4. PRØVEKRAV 4.1 Emner Prøverne til de to uddannelser er opbygget af en række emner, som hver især dækker et bestemt fagområde. En bestemt eksamen består af et nærmere angivet antal emner. Opbygningen af den enkelte uddannelse er beskrevet under 4.2 Eksaminer. 4.2 Eksaminer Yachtskippereksamen af 3. grad Til denne eksamen indgår følgende emner: Navigation Sømandskab og søsikkerhed Meteorologi Søret Vagttjeneste Yachtskippereksamen af 1. grad Til denne eksamen indgår følgende emner: Navigation Sømandskab og kommunikation Meteorologi Sundhedslære 5. UNDERVISNING OG PRØVER 5.1 Undervisning Der er ikke undervisningspligt i uddannelserne, og forberedelsen til hver eksamen er ikke normeret til en bestemt tid. Erfaringen viser imidlertid, at uddannelserne kan være vanskelige at håndtere som selvstudium. Mange sejlklubber, sejlerskoler, oplysningsforbund, m.fl. tilbyder kurser i uddannelsernes emneområder. 5.2 Forhåndsanmeldelse Af hensyn til Søfartsstyrelsens eksamensplanlægning skal der snarest muligt efter en undervisnings begyndelse indsendes den i bilag 1 viste blanket med oplysning om forventet antal personer til prøve, hvornår man er klar til prøve samt foretrukket eksaminationssted (by). Eventuelle ændringer i det forhåndsanmeldte bedes løbende meddelt. Søfartsstyrelsen forsøger herefter i videst mulige ud- Yachtskippereksaminer 4/19 SOF/Uddannelse

5 strækning at imødekomme det ønskede. Man skal dog være opmærksom på, at specielt april måned traditionelt er meget hårdt belastet. Personer, der forbereder sig selv til en yachtskippereksamen, behøver ikke at indsende nævnte forhåndsanmeldelse. 5.3 Prøve Hele uddannelsen til en yachtskippereksamen afsluttes på én gang i alle fag med en skriftlig og/eller mundtlig prøve efter nedenstående retningslinier: Yachtskippereksamen af 3. grad Prøven består indledningsvis af en skriftlig del i emnet vagttjeneste (søvejsregler, brovagthold, nødsignaler m.v.) og sikkerhed. Herefter vil prøven være mundtlig i form af et operativt interview af ca. 45 minutters varighed, hvilket vil sige, at eksaminanden overhøres i den øvrige del af uddannelsens pensum. Som udgangspunkt for interviewet kan eksempelvis tages en sejlads fra A til B, med diverse spørgsmål undervejs i sejladsplanlægning, navigation, meteorologi m.m. fra det beskrevne pensum. Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået Yachtskippereksamen af 1. grad Til prøven medbringes en af eksaminanden udarbejdet tværfaglig projektopgave omhandlende en oceansejlads, der som minimum omfatter sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende stabilitetsændringer samt et sygebesøg hos skipperen. Prøven vil være mundtlig i form af et operativt interview af ca. 45 minutters varighed. Med udgangspunkt i eksaminandens projektopgave stilles diverse spørgsmål relateret til det i uddannelsesplanen beskrevne pensum. Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået. 6. INDSTILLING TIL EKSAMEN 6.1 Yachtskippereksamen af 3. grad Den, der vil indstilles til yachtskippereksamen af 3. grad, skal a) have bestået praktik-delen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere eller speedbådsprøven, b) have fået en praktisk gennemgang af redningsmidler og herunder overværet en demonstration i anvendelsen af en oppustelig flåde, som beskrevet i pensumplanen for emnet Sømandskab og søsikkerhed til yachtskippereksamen af 3. grad", c) have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type, som beskrevet i pensumplanen for emnet Sømandskab og søsikkerhed til yachtskippereksamen af 3. grad", og Yachtskippereksaminer 5/19 SOF/Uddannelse

6 d) indbetale et af Søfartsstyrelsen fastsat eksamensgebyr. Indstillingen sker på en særlig indstillingsblanket (bilag 2). Den udfyldte blanket underskrives og indsendes til Søfartsstyrelsen sammen med: 1. Dokumentation (gerne fotokopier) for personnummer og navn (pas, kørekort eller dåbsattest samt sygesikrings- eller personnummerbevis. I tilfælde af navneskift endvidere navnebevis eller vielsesattest). 2. Dokumentation for, at de under punkterne a), b) og c) nævnte emner er opfyldt. 3. Evt. dokumentation for indbetalt eksamensgebyr. Indstillingsblanketten med den krævede dokumentation skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før den valgte eksamensdag. 6.2 Yachtskippereksamen af 1. grad. Den, der vil indstille sig til yachtskippereksamen af 1. grad skal a) have bestået yachtskippereksamen af 3. grad, og b) indbetale et af Søfartsstyrelsen fastsat eksamensgebyr. Indstillingen sker på en særlig indstillingsblanket (bilag 3). Den udfyldte blanket underskrives og indsendes til Søfartsstyrelsen sammen med: 1. Dokumentation for at have deltaget i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler, som beskrevet i pensumplanen for emnet Navigation. 2. Dokumentation for gennemført anerkendt kursus i udvidet førstehjælp. 3. Evt. dokumentation for indbetalt eksamensgebyr. 4. Dokumentation for eventuelt navneskift (navnebevis eller vielsesattest) efter at yachtskippereksamen af 3. grad er bestået. Indstillingsblanketten med den krævede dokumentation skal være Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før den valgte eksamensdag. 7. EKSAMENSGEBYRER Der skal betales et af Søfartsstyrelsen årligt fastsat eksamensgebyr i forbindelse med indstilling til yachtskippereksaminerne. Pr. 1. oktober 2007 udgør disse gebyrer: Yachtskippereksamen af 3. grad Yachtskippereksaminer 6/19 SOF/Uddannelse

7 Indstilling til eksamen kr. 350,- Yachtskippereksamen af 1. grad Indstilling til eksamen kr. 600,- Eksamensgebyret kan betales med Dan-kort via betalingsmodulet på over Netbank på kortart 73 og kreditornr , på indbetalingskort til kreditornr (Jyske Bank) eller vedlægges i check udstedt til Søfartsstyrelsen. Eksaminander, der ved brev modtaget i Søfartsstyrelsen senest 14 dage før eksamensdagen har meldt afbud til eksamen, vil få eksamensgebyret refunderet med et fradrag på 100,00 kr. Udeblivelse medfører tabt eksamensgebyr, med mindre det ved lægeerklæring dokumenteres, at man var forhindret i at møde op på eksamensdagen. I så fald refunderes eksamensgebyret med et fradrag på 100,00 kr. 8. PRØVEAFHOLDELSE Søfartsstyrelsen planlægger og forestår eksaminerne. Der forudsættes eksamination af 6 personer pr. dag. På baggrund af de modtagne forhåndsanmeldelser (se 5.2) udarbejder Søfartsstyrelsen et foreløbigt eksamensskema for hele landet. Eksamensskemaet, der konstant ajourføres, vil være at finde på Søfartsstyrelsen hjemmeside fra hvert årsskifte. Skemaet vil vise prøvested (by), prøvetidspunkt og antal ledige pladser. 8.1 Tidspunkt for prøveafholdelse Der vil - under forudsætning af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger (6 personer) - principielt kunne afholdes prøve på et hvilket som helst tidspunkt af året. Muligheden for at komme til prøve må dog forventes at være størst om foråret, hvor vintersæsonens udbud af kurser traditionelt afsluttes. 8.2 Prøvested Der vil kunne afholdes prøver overalt i landet, under forudsætning af, at der kan stilles passende lokaler vederlagsfrit til rådighed for eksamensafholdelse. Lokalet skal som minimum være udstyret med en tavle, flip-over eller lignende. Endvidere skal de i uddannelsen anvendte lærebøger, sejladshåndbøger og søkort være til disposition. Eksamination af enkeltpersoner og meget små hold vil eventuelt finde sted på et nærmere angivet maritimt uddannelsescenter, såfremt der ikke kan anvises plads på andre hold. Det forventes, at eventuelle ledige pladser kan benyttes af enkeltpersoner eller andre små hold. Yachtskippereksaminer 7/19 SOF/Uddannelse

8 9. FREMGANGSMÅDE I dette afsnit finder du en kort opsummering af forløbet i forbindelse med en uddannelse til yachtskippereksamen: 1. Du forbereder dig til den ønskede eksamen (evt. ved at tilmelde dig et kursus, som forbereder til den aktuelle eksamen). 2. Ved kursets begyndelse indsender læreren blanketten Forhåndsanmeldelse, bilag 1, til Søfartsstyrelsen (kræves kun, hvor undervisningen foregår i hold). 3. På baggrund af forhåndsanmeldelserne udarbejder Søfartsstyrelsen et landsdækkende eksamensskema, som vil kunne ses på eller oplyses af Søfartsstyrelsen. 4. Ud fra oplysningerne i pkt. 3 vælger du det ønskede prøvetidspunkt og -sted, udfylder og indsender Indstillingsblanketten (bilag 2 eller 3), så den er Søfartsstyrelsen i hænde senest 1 måned før, det valgte eksamenstidspunkt. 5. Søfartsstyrelsen bekræfter din eksamenstilmelding. 6. Du møder op til prøven på det oplyste sted og tidspunkt medbringende billedlegitimation. 7. Du får dit prøveresultat umiddelbart efter eksaminationen. Yachtskippereksaminer 8/19 SOF/Uddannelse

9 Emne: NAVIGATION 10. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE EMNER I YACHTSKIPPEREKSAMEN AF 3. GRAD FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til sejladsplanlægning, - kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af: o kendemærker til søs og på land, o bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger. - kunne anvende farvandsafmærkning efter IALA A, - kunne anvende søkort og håndbøger til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, - kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger, - have kendskab til magnetkompasset og herunder kunne bestemme fejlvisningen på dette, - have kendskab til funktionsprincipper for teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer, - have kendskab til forhold vedrørende strøm. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Grundbegreber: Jorden, stedsangivelser på jorden, gensidig beliggenhed, kompaslinjer, styrede, sejlede og beholdne kurser, pejling, sømilen. Magnetkompasset: magnetisme, kompasset i almindelighed, magnetkompassets opstilling og pasning, misvisning og deviation. Fart og distance, afdrift og strøm. Søkortet, sejladshåndbøger, efterretninger for søfarende, farvandsafmærkning. Stedbestemmelse ved terrestrisk navigation. Bestik. Elementær funktionsteori vedrørende ekkolod, log, GPS og radar. Sejladsplanlægning. Strømforhold. LÆREBØGER: "Navigation 1, Navigation 2, og Navigation 4 af Jørgen Wittrup samt Farvandsvæsenets hæfte "Afmærkning af danske farvande". UNDERVISNINGSMIDLER: Relevante søkort, Kort 1 (INT 1). Til brug ved undervisningen bør kurset råde over et passende udvalg af danske specialkort samt håndbøgerne: "Den danske Lods", "Den danske Havnelods", "Dansk Fyrliste" (kan downloades gratis fra Farvandsvæsenets hjemmeside) samt eksemplarer af "Efterretninger for Søfarende". PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og afsnit i lærebøgerne: Navigation 1 Kapitel: 1.1, , , , 1.23, 1.24, , og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.2, 1.3, 1.9, , 1.25, og Elementær funktionsteori vedrørende navigationsinstrumenter findes på den i lærebogen indlagte cd-rom. Yachtskippereksaminer 9/19 SOF/Uddannelse

10 Navigation 2 Kapitel: , , , 3.4 og 4.1. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 2.4, 3.6, 3.7 og 4.2. Navigation 4 Kapitel: , og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.12, 2.1 og 2.2. Endvidere læses efter hæftet "Afmærkning af danske farvande". Emne: SØMANDSKAB OG SØSIKKERHED FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i sømandskab, søsikkerhed og brandbekæmpelse, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - Kunne beskrive forskellige typer fritidsfartøjers opbygning, og karakteristika under anvendelse af de mest almindeligt forekommende navne og benævnelser, der benyttes om bord, - Kunne definere begreberne vægt- og rumtonnage samt skibets dimensioner (mål), - Kunne beregne et skibs middeldybgang og trim på baggrund af aflæst dybgang, - Kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, metacentrum og stabilitet, - Have forståelse for faktorer, der har indflydelse på større fritidsfartøjers stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, - Være orienteret om sejlbåden og dens balance og have kendskab til, hvordan man kan ændre bådens balance, - Have kendskab til de i støre fritidsfartøjer almindeligst forekommende typer tovværk og wirer og deres anvendelse, - Kunne beregne dimensionering af tovværk, wirer og sjækler, - Have kendskab til et skibs manøvrering, fortøjning og ankring under forskellige forhold herunder mand over bord situationen, - Have kendskab til personlig sikkerhedsudrustning og redningsmidler, herunder oppustning af gummiredningsflåder, - Kunne træffe hensigtsmæssige og fornødne forholdsregler i tilfælde af havari, - Være orienteret om GMDSS kommunikation, - Have kendskab til søredningstjenesten i Danmark, herunder helikopterredning, - Have kendskab til principperne for forebyggelse af brand og til brandbekæmpelse VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Skibets konstruktion, vægt- og rumtonnager, dybgang og trim, stabilitet, sejlbåden og dens balance, sejlareal og sejlcenter, lateralplan og -center. Anvendelse af sikkerhedsfaktor på tovværk, wirer, kæder og sjækler. Skibets manøvrering, brug af ankre og søens virkning. Havarier, herunder grundstødninger, kollisioner og hårdtvejrskader. Søsikkerhed. Redningsmidler, herunder oppustelige redningsflåder, deres indretning, udstyr og anvendelse. GMDSS. Søredningstjenestens opbygning, helikopterredning. Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse, brandteori, brandslukningsmidler og deres anvendelse, transportable slukkere. LÆREBØGER: "Sømandskab og kommunikation for yachtskippere" af Leif Rosendahl. Yachtskippereksaminer 10/19 SOF/Uddannelse

11 UNDERVISNINGSMIDLER: Div. pjecer udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd. Pjecerne er bl.a. tilgængelige på internetadressen I forbindelse med undervisningen skal den studerende have en praktisk gennemgang af redningsmidler og deres anvendelse samt have overværet en praktisk demonstration af en oppustelig redningsflåde. Den studerende skal endvidere have fået en praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere, der almindeligvis findes i større fritidsfartøjer. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 1: " 2: " 3: 3.1 " 4: 4.1, 4.2, 4.6 " 5: (ikke beregningerne i 5.2 og 5.3.) " 6: " 7: " 8: " 9: 9.8. Desuden orienteres om indholdet af 9.9. " 10: " 11: Brand Endvidere orienteres om det væsentligste af indholdet i pjecerne udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd. Emne: METEOROLOGI FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: have kendskab til karakteristiske forhold til relevante vejrsystemer i det nordeuropæiske fartsområde, kunne indsamle relevante meteorologiske informationer og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, have forståelse for særlige meteorologiske fænomener, der kan udgøre en risiko for skibet, og kunne bedømme, hvornår en sådan situation foreligger og afgøre, hvorledes man som fører eller vagthavende navigatør skal forholde sig dertil, VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Atmosfæren, luftens tryk, luftens indhold af vanddamp, vind og bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder, luftmasser og fronter, nedbør, lavtryk (tempererede cykloner) og deres passage, sø- og landbrise, vejrmeldinger og vejrobservationer, tidevand, bølger og strømforhold. Yachtskippereksaminer 11/19 SOF/Uddannelse

12 LÆREBØGER: Himmel og hav af Svend Albrechtsen. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses: Siderne 8 48 og Emne: SØRET FORMÅL: Yachtskipperen skal have et sådant kendskab til søfartsrelaterede love og deres bestemmelser, der er nødvendige for hans virke som ejer og fører af et større fritidsfartøj. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til skibes måling, registrering og certificering, - have kendskab til behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne, - have kendskab til sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten og straffebestemmelser, - have forståelse for skibsførerens pligter og ansvar, herunder hans politimæssige myndighed, fuldmagtsforhold og til krav for fritidsfartøjers besætning, således at han på retsligt grundlag kan anvende denne vide og løse opgaver i denne forbindelse, - kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende fritidsfartøjets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af personligt sikkerhedsudstyr og værnemidler, - kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø. - have kendskab til toldbestemmelserne for fritidsfartøjer, - have kendskab til den lovpligtige forsikring mod følger af arbejdsskade. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Søloven, skibsmåling, registrering, syn, certifikater, besætning, sønæring, sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, toldvæsenet, miljøbeskyttelse, søforklaring og arbejdsskadesikring. LÆREBØGER: "Søret for fritidssejlere" (5. udgave) af Kurt Skytte. UNDERVISNINGSMIDLER: Til brug ved undervisningen bør kurset råde over de enkelte for fritidssejleren søfartsrelaterede love og bekendtgørelser (se lærebogen). PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter det i afsnit 2-10 (begge incl.) i "Søret for fritidssejlere" indeholdte stof. Emne: VAGTTJENESTE FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i vagttjeneste, der er nødvendige for hans virke som fører af større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - kunne anvende de internationale søvejsregler, Yachtskippereksaminer 12/19 SOF/Uddannelse

13 - kunne anvende nød- og redningssignaler og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, - kunne anvende vagtholdsbekendtgørelsen, - have kendskab til, hvordan man finder oplysninger om og anvender forskellige nationers særlige regler for sejlads, herunder de særlige regler for sejlads i visse danske farvande. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: De internationale søvejsreglers regel 1 til 38 med kommentarer samt tillæg I om anbringelse af skibslys og signalfigurer, tillæg II om tillægssignaler for fiskeskibe, tillæg III om tekniske specifikationer for lydsignalapparater og tillæg IV om nødsignaler. Desuden de særlige regler for visse danske farvande og reglerne for afmærkning af sikkerhedszone om faste og flydende havanlæg. Lods- og redningssignaler. Vagthold i skibe. LÆREBØGER: Seneste udgave af "De Internationale Søvejsregler". UNDERVISNINGSMIDLER: Til brug ved undervisningen skal kurset råde over et eksemplar af seneste udgave af bekendtgørelse om vagthold i skibe m/bilag. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter hæftet "Søvejsregler": Reglerne 1-37 med kommentarer, tillæg I pkt. 1-6 og 12, tillæg II og tillæg IV, regler for sejlads i nationale indre farvande, bekendtgørelse om vagthold i skibe med uddrag af bilag 1, afmærkning af faste og flydende havanlæg og lodssignaler skal indøves til fuld forståelse af de internationale søvejsregler og deres fortolkning. Gennem øvelser skal kursusdeltagerne stilles over for konkrete situationer, hvor skibe møder hinanden, og hvor der ud fra reglerne skal gøres fuldstændig rede for situationen, og hvorledes der skal handles. Der skal desuden orienteres om det væsentligste af indholdet af: Regel 38, tillæg I pkt og 13 og tillæg III, afsnittet "Om ansvar m.v. i forbindelse med sejladsreglernes gennemførelse" og bekendtgørelse om sikkerhedszoner. Yachtskippereksaminer 13/19 SOF/Uddannelse

14 Emne: NAVIGATION 11. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE EMNER I YACHTSKIPPEREKSAMEN AF 1. GRAD FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation herunder sejladsplanlægning, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af o kendemærker til søs og på land, o astronomisk navigation, o almindeligt forekommende teknisk navigationsudstyr (herunder radar) i større fritidsfartøjer i international fart, o bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger. - kunne anvende farvandsafmærkning, - kunne anvende sådanne typer teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer i international fart, - kunne anvende magnet- og gyrokompas herunder bestemme fejlvisningen på disse, - kunne anvende søkort og håndbøger til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, - kunne anvende skibsdagbog, - kunne forudsige forhold vedrørende tidevand, - kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger, - kunne anvende radarplotning. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Beregning af astronomiske stedlinier, solen og tiden, søuret, skibsdagbogen, deviationsundersøgelse, storcirkelsejlads, tidevand og strøm. Elementær funktionsteori vedrørende satellitnavigationssystemet GPS, gyrokompas, ekkolod, logsystemer og radar. LÆREBØGER: "Navigation 1, Navigation 2, "Navigation 3, Navigation 4, Navigation 5 og Navigation 10 af Jørgen Wittrup, Mette Hundahl, Henrik Jeppesen og Søren V. Hansen. UNDERVISNINGSMIDLER: Admiralty søkort nr A (INT Nordsøen sydlige del). Storcirkelkort over Nordlige Atlanterhav. Funders stedliniekort. Kort 1 (INT 1). Dansk Nautisk Almanak. Uddrag af H.O. 249, Vol I (Selected Stars, Epoch 1990). Uddrag af H.O. 249, Vol. III (Latitudes ). Kurset skal endvidere have adgang til praktiske øvelser i brugen af nautiske instrumenter som pejleapparater og sekstant samt de tekniske navigeringsmidler: GPS-modtager, ekkolod, log og radar. Gennemførte praktiske øvelser i brugen af nautiske instrumenter skal dokumenteres i forbindelse med indstilling til eksamen. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebøgerne: Yachtskippereksaminer 14/19 SOF/Uddannelse

15 Navigation 1 Kapitel: 1.2, 1.3, 1.9, 1.17, 1.18, 1.25, og Elementær funktionsteori vedrørende navigationsinstrumenter findes på den i lærebogen indlagte cd-rom. Navigation 2 Kapitel: 1.11, 3.3 og Navigation 3 Kapitel: og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , og Navigation 4 Kapitel: 1.10 (undtagen ARPA), 2.1 og 2.2. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap Navigation 5 Kapitel: , , , , 10.1, 10.2 og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 1.1, , , 4.1, 7,5, 8.1, 9.1 og 9.2. Navigation 10 Kapitel: 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, , 4.12, 4.13, , 6.9 og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , , , , 4.14 og Emne: SØMANDSKAB OG KOMMUNIKATION FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i sømandskab og kommunikation, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter, dybgang og styrlastighed samt ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger kunne beregne dybgang for og agter for et skib, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på et mindre skibs stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, have kendskab til kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning og kunne afgøre, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, have kendskab til den Internationale Signalbog, være orienteret om forskellige signaleringsmetoder, kunne anvende et-bogstavssignaler i henhold til den Internationale Signalbog, kunne anvende nød- og redningssignalerne og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, være orienteret om GMDSS-kommunikation. Yachtskippereksaminer 15/19 SOF/Uddannelse

16 VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Beregning af beliggenheden af skibets tyngdepunkt, opdriften på skibet, stabilitetsmoment, tværskibs metacentrum, stabilitetskurver, forskellige faktorers indflydelse på stabiliteten, beregning af middeldybgang og styrlastighed efter ind- og udtagninger af vægte, ladeskalaen. Beregning af påvirkninger på blokke og taljer. Morsealfabetet, signalflagene, etbogstavssignaler, nød- og redningssignaler, Den Internationale Signalbog. GMDSS. LÆREBØGER: "Sømandskab og kommunikation for yachtskippere" af Leif Rosendahl. UNDERVISNINGSMIDLER: Den Internationale Signalbog. PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 3: Kap. 4: Kap. 6: 6.7 Kap. 9: Emne: METEOROLOGI FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal: - have kendskab til karakteristiske forhold ved forskellige vejrsystemer, - kunne anvende meteorologiske instrumenter, der er almindeligt forekommende i større fritidsfartøjer, - kunne indsamle relevante meteorologiske informationer, og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, - have forståelse for særlige meteorologiske fænomener, der kan udgøre en risiko for skibet, og kunne bedømme, hvornår sådan en situation foreligger og afgøre, hvorledes man som fører skal forholde sig dertil, - kunne anvende meteorologisk ruteplanlægning og have forståelse for de elementer, der indgår heri herunder havstrømme, isforhold og særlige meteorologiske forhold i specifikke havområder. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Atmosfæren, luftens temperatur og temperaturmåling, luftens tryk og trykmåling, vind og bestemmelse af vindretning samt skøn af vindhastigheder ud fra et overfladeanalysekort, luftens indhold af vanddamp, luftmasser og fronter, tempererede cykloner, tropiske cykloner, vejrmeldinger og vejrobservationer, havstrømme, bølger og dønninger. Isdannelser og overisning. LÆREBØGER: "Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer" (1. udgave) af Mette Hundahl. Yachtskippereksaminer 16/19 SOF/Uddannelse

17 PENSUMBESKRIVELSE: Der læses efter følgende kapitler og paragraffer i lærebogen: Kap. 1: (resumé af afsnit), 1.9 og Kap. 2: Der orienteres om det væsentligste af indholdet i kap , 2.7 og 2.8. Kap. 3: 3.4. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 3.1, 3.2 og 3.5. Kap. 4: 4.1 (resumé), 4.2 (resumé), 4.5 (resumé), 4.6 (resumé), og Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 4.3, 4.4, og Kap. 5: 5.1, 5.2 og 5.3 (resumé). Kap. 7: Der orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 7.1 og 7.2. Kap. 8: 8.1 (resumé) og 8.7. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap Kap. 9: 9.2, 9.4, 9.5 og 9.8. Desuden orienteres om det væsentligste af indholdet i kap. 9.1 Emne: SUNDHEDSLÆRE FORUDSÆTNING: Anerkendt udvidet kursus i førstehjælp eller tilsvarende af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse skal være gennemført. FORMÅL: Yachtskipperen skal have sådanne færdigheder og kundskaber, der er nødvendige for at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i fritidsfartøjer, der ikke kræves forsynet med skibsmedicinkiste. MÅLBESKRIVELSE: Efter afsluttet uddannelse er det målet, at yachtskipperen skal kunne: - iværksætte førstehjælp i forbindelse med ulykker og sygdom, - udføre en objektiv undersøgelse og videregive informationer og observationer til Lægevagten, - iværksætte korrekt sygdomsbehandling med udgangspunkt i anvendelse af lærebogen og/eller i samråd med Lægevagten. Der skal tages behørigt hensyn til det for søfart særegne, at man kan være afskåret fra at kunne bringe patienten til hospital eller læge i et længere tidsrum, således at yachtskipperen selv må påbegynde den behandling, som normalt foretages på et hospital. VEJLEDENDE PENSUM/UNDERVISNINGSMATERIALE KURSUSINDHOLD: Lægehjælp, førstehjælp, bevidstløshed, blødninger, forbinding af sår, forstuvninger og knoglebrud, forbrændinger, forgiftninger, hedeslag, underafkøling, overfølsomhed, febersygdomme, smerter og forslag til medicinsk udstyr og medikamenter. Yachtskippereksaminer 17/19 SOF/Uddannelse

18 LÆREBØGER: "Førstehjælp for sejlere" af Ulrik Kirk. PENSUMBESKRIVELSE: Man skal have kendskab til det væsentligste af lærebogens indhold. Kap. 17 er dog af orienterende art. Yachtskippereksaminer 18/19 SOF/Uddannelse

19 12. TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre for, tilegne sig, Kendskab er def. snævert som godkendelse Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. identificere, nævne, definere, gengive, genkende. eller gengivelse af en med- delt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Yachtskippereksaminer 19/19 SOF/Uddannelse

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Styrmandsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og

Jura fagplan 1 Delkompetence jura specielt for forsikringsmægleren, jf. 6, stk. 1, nr. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen, og Kendelse af 20. september 2002. 01-134.435 Klageren, der var privatassurandør og som havde drevet selvstændig forsikringsmæglervirksomhed siden 1996, skulle alene gennemgå et kursus i forsikringsmæglerjura

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk Værd at vide om GPS, AIS og RADAR Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Denne brochure er produceret med støtte fra Navico gmbh, office dk. Billederne viser produkter fra forskellige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om GPS, AIS og RADAR KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO GMBH, OFFICE DK. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere