Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere"

Transkript

1 Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed og forløb... 2 Taksonomi... 2 Undervisningen... 3 Evaluering... 3 Beviser/Merit/Registrering/Attestation... 3 Krav til undervisere... 3 Dokumentation... 4 Godkendelse... 4 Opgavefordeling i uddannelsen... 4 Tilsyn... 4 Bilag 1: Målbeskrivelser i emnerne... 5 Bilag 2: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål)... 7 Bilag 3: Eksempel på bevis... 8

2 Forudsætninger Kursisten, som er borger i EU/EØS-lande, skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelse af udenlandsk sønæringsbevis med førerrettigheder til skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Formål Efter gennemført kursus skal kursisten: 1. som skibsfører kunne varetage ansvaret for et handelsskibs administrative drift under fuld hensyntagen til gældende regler, love og bestemmelser. 2. have forståelse for relevante danske love, bekendtgørelser og forskrifter, samt kunne anvende disse til at udlede svar og løsninger på almindeligt forekommende problemstillinger. 3. have forståelse af skibsførerens ansvar samt kendskab til straffebestemmelserne i disse danske love, bekendtgørelser og forskrifter. 4. kunne virke som medlem af hhv. formand for skibets sikkerhedsudvalg. Varighed og forløb Kursets varighed er normeret til 5 dage, hvori der indgår et 16-kursus, jf. gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe. Kurset kan dog også afvikles som et selvstændigt 16-kursus i henhold til gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe samt et 2-dages kursus i dansk søfartslovgivning og administration for udenlandske skibsførere. Det er derfor muligt at tilpasse et individuelt forløb til de enkelte kursister, hvor kursusudbyder skal sikre, at kurset målrettes en skibsfører. Et selvstændigt 16 kursus og et søretskursus for seniorofficerer opfylder ikke denne uddannelsesplan for udenlandske skibsførere. Hvis en skibsfører har et almindeligt 16 kursus og et søretskursus for udenlandske seniorofficerer (f.eks. i forbindelse med en tidligere udmønstring som overstyrmand), kan der gives merit for disse kurser. Dermed kan denne uddannelsesplan reduceres til en overbygning, der tager udgangspunkt i de almindelige kurser, skibsførerens erfaring og som minimum indeholder de manglende uddannelseselementer og samtidig løfter uddannelsesmålene til det højere niveau med fokus på skibsførerens pligter og ansvar. Skibsføreren skal have den generelle 16 uddannelse suppleret med ansvaret og rollen som formand for sikkerhedsudvalget. Søretsdelen er målrettet og bygget op om skibsførerens ansvar og pligter i henhold til lovgivningen, strafansvaret osv. Taksonomi Til beskrivelser af formål og mål er der anvendt den i bilag 2 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål). Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 2 af 8 Søfartsstyrelsen

3 Undervisningen Undervisningen foregår på dansk eller engelsk. Undervisningen skal være anvendelsesorienteret og tilrettelægges med vægt på, at kursisten skal kunne udlede svar ved anvendelse af love og bekendtgørelser. Evaluering Der skal ske individuel evaluering, hvor det ved afslutning af kursus vurderes, om kursisten har opfyldt formålet. Evaluering kan foretages løbende under kursus, ved prøver eller en kombination af løbende evaluering og prøver. Der anvendes bedømmelsen GODKENDT / IKKE GODKENDT. Beviser/Merit/Registrering/Attestation Kursusudbyderen skal efter godkendt gennemførelse af kursus udstede et kursusbevis (med dansk og engelsk tekst) til deltageren, herunder endvidere et kursusbevis for gennemført arbejdsmiljøkursus (eksempel på kursusbevis vedlagt som bilag 3). Beviser skal indeholde betegnelsen for kurset inkl. henvisning til den gældende uddannelsesplan, oplysninger om kursistens navn, fødselsdato samt den udstedende myndighed. Kursusbeviset kan kombineres i et enkelt bevis, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilket kursus det drejer sig om (se eksempel i bilag 3). Hvis kursusudbyder har givet merit på baggrund af tidligere kurser, skal der udstedes et bilag til beviset, hvoraf det fremgår, hvilke uddannelseselementer institutionen har meritgodkendt, hvilke uddannelseselementer der er gennemført samt omfanget af de enkelte uddannelseselementer angivet i timer. Beviser med tilhørende bilag skal attesteres af institutionens ledelse. På beviset skal det anføres, at Kursus er godkendt af Søfartsstyrelsen ( Training programme approved by Danish Maritime Authority ). Umiddelbart efter kursus indsendes en liste til Søfartsstyrelsen Center for Søfarende og Fiskere - over kursusdeltagerne med angivelse af evalueringsresultatet (godkendt/ikke godkendt). Listen skal være påført navn, fødselsdato samt nationalitet og skal attesteres af underviseren. Eksempel på bevis er givet i bilag 3. Krav til undervisere En underviser skal være kvalificeret som underviser i søfartslovgivning ved en godkendt dansk maritim uddannelsesinstitution. Endvidere kan en person, der er godkendt af Søfartsstyrelsen som instruktør ved kursus i Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 3 af 8 Søfartsstyrelsen

4 arbejdsmiljø ( 16-kursus), opnå særlig godkendelse til at afholde kursus i søfartslovgivning. Dokumentation Godkendte maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark og øvrige uddannelsesinstitutioner skal for dette kursus opfylde Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 770 af 5. juli 2005 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. Endvidere skal der for hvert kursus foreligge dokumentation for undervisningens og evalueringens gennemførelse. Denne dokumentation skal opbevares i minimum et år efter kursus. Godkendelse Udbydere af kurset skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring mv. af maritime uddannelser. Maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark godkendes generelt, hvor udpegning af underviseren sker i overensstemmelse med institutionens kvalitetssystem. Øvrige personer, der ønsker godkendelse til at afholde kursus i søfartslovgivning/arbejdsmiljø, skal ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse. Søfartsstyrelsen vil på baggrund af ansøgningen vurdere, om ansøgeren kan godkendes. Godkendelse gives normalt for en periode på 1 kalenderår. For at forny en godkendelse skal den pågældende have afholdt kurser og deltaget i tema/informationsmøder, som Søfartsstyrelsen måtte afholde om kurserne. Opgavefordeling i uddannelsen Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for: at tilrettelægge og gennemføre undervisningen samt tilhørende evalueringer i overensstemmelse med udannelsesplanen at gennemføre afsluttende evalueringer i overensstemmelse med retningslinierne i uddannelsesplanen at gennemføre intern kvalitetsstyring og -udvikling. Søfartsstyrelsen har ansvaret for: at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplanen auditering af uddannelsesinstitutionen. Tilsyn Søfartsstyrelsen kan gennemføre tilsyn med kursusafholdelse. For godkendte maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark sker tilsyn i forbindelse med de ordinære audits. Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 4 af 8 Søfartsstyrelsen

5 Bilag 1: Målbeskrivelser i emnerne Arbejdsmiljø, sikkerhedsarbejde og arbejdsskadeforsikring Efter gennemført kursus skal kursisten havet opnået færdigheder til i praksis og i samarbejde med andre medarbejdere kunne fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem indsigt i regelsæt, arbejdsmiljøets påvirkninger m.v., herunder: 1. have kendskab til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt kunne foretage anmeldelse af arbejdsskader og rapportering i forbindelse med person- og forureningsulykker 2. have kendskab til bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende (Danish Maritime Authority Order on instruction of seafarers when signing on a ship) 3. have kendskab til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A kap. XI om sikkerhedsarbejde (Notice A from the Danish Maritime Authority on Safety Work) herunder: 3.1. kunne planlægge og organisere udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurderinger (APV), og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), 3.2. kunne analysere det psykiske arbejdsmiljø og kemiske arbejdsmiljø. 4. have kendskab til teknisk forskrift om arbejdets udførelse om bord i skibe (Technical Regulations on The Performance of Work on Board Ship) 5. have kendskab til bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger ved udsættelse om materialer om bord i skibe (Danish Maritime Authority Order on Substances and Materials Used on Board Ships) Endvidere skal kursisten opnå færdigheder som beskrevet i uddannelsesplan for arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupper m.fl., jf. gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe. Sømandslov, politimæssig myndighed m.v. Efter gennemført kursus skal kursisten: 1. kunne anvende sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler (overenskomster), skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, 1.1. For personer, som skal anerkendes i overensstemmelse med STCW II/3 (Kystskipper) ændres taksonomien fra kunne anvende til have kendskab til. 2. have forståelse for skibsførerens politimæssige myndighed således, at han på retsligt grundlag kan anvende denne viden og løse opgaver i denne forbindelse For personer, som skal anerkendes i overensstemmelse med STCW II/3 (Kystskipper) udelades pkt have kendskab til love og bekendtgørelser om sikkerhed til søs og kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser, herunder: The Merchant Shipping (Masters' and Seamen's) Act Danish Maritime Authority Order on instruction of seafarers when signing on a ship Technical Regulations the Danish Maritime Authority on Safety Activities on Board Merchant Ships Technical Regulations on The Performance of Work on Board Ship Danish Maritime Authority on Substances and Materials Used on Board Ships Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 5 af 8 Søfartsstyrelsen

6 Act on Safety of Life at Sea (Chapter 4 and 12) 4. Extract of the Danish Merchant Shipping Act concerning Maritime Declarations 5. have kendskab til maritim sikring, 6. have kendskab til: 6.1. Lov om valg til Folketinget (uddrag) 6.2. Lov om kommunale og regionale valg (uddrag) 6.3. Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (uddrag) 6.4. Vejledning om brevafstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg, 7. kunne udlede behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne 8. kunne varetage besætningens, skibets og rederens interesser samt skibets administrative forpligtigelser, 9. kunne planlægge og organisere de administrative forpligtigelser i forbindelse med besætningen herunder aftaler og overenskomster. Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 6 af 8 Søfartsstyrelsen

7 Bilag 2: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Beskrive, redegøre for, tilegne sig, Kendskab er def. snævert som Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. identificere, nævne, definere, gengive, genkende. godkendelse eller gengivelse af en meddelt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 7 af 8 Søfartsstyrelsen

8 Bilag 3: Eksempel på bevis Name of issuing institution Logo Det attesteres herved, at This is to certify that CPR. NR. (Date of Birth/ID-No.) på datoen on the date BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE I of Training in Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Course in Danish Shipping Legislation, Ship Administrarion and Working Environment for foreign masters med tilfredsstillende resultat har afsluttet en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i dansk søfartslovgivning. satisfactorily has completed training in Danish Maritime Legislation approved by the Danish Maritime Authority. Uddannelsen opfylder kravene i Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere, Version 2.0. The training meets the educational requirements of Danish Maritime Authority on Training programme Danish Shipping Legislation, Ship Administration and Working Environment for foreign masters, Version 2.0. Udstedt Issued Sted Place Dato Date Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift Signature and name of person authorized to issue certificate Kursus er godkendt af Søfartsstyrelsen Training programme approved by Danish Maritime Authority Doculive Uddannelsesplan udenlandske skibsførere Side 8 af 8 Søfartsstyrelsen

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 Indhldsfrtegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN.... 2 FORMÅL... 2 FORUDSÆTNINGER... 2 UDDANNELSENS VARIGHED... 2 TAKSONOMI... 2 EVALUERING OG EKSAMEN...

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe

Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Ophæver: Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 Retsinformation: BEK nr 889 af 08/07/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132727

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering.

Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Ny Studieordning for Maskinmesteruddannelsen (professionsbachelor) Fredericia Maskinmesterskole Frederica College of Marine and Technical Engineering. Gældende for studerende på M1og M2 med studiestart

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere