Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse"

Transkript

1 Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse

2 Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette uddannelseskatalog vil vi gerne præsentere Skagen Skipperskole og vores uddannelser. Ud over de eftertragtede navigatøruddannelser tilbyder Skagen Skipperskole et bredt kursus- og efteruddannelsesprogram, som er præsenteret i et seperat kursuskatalog. Skagen Skipperskoles team I skolens personaleteam møder du foruden en forstander og en inspektør, et antal skipperskolelærer, radiolærer, timelærer, administrative assistenter samt serviceassistenter

3 Hvad kan en navigatøruddannelse bruges til? Fiskeskipper af 3. og 1. grad Fiskeskipperen er styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper af 3. grad har man ret til at sejle som styrmand på fiskeskibe i nærfart. Efter 12 måneders fartstid som styrmand må man også sejle som skipper på fiskeskibe med en længde under 45 meter i nærfart. Nærfart omfatter området syd for 62 o N bredde, nord for 48 o N bredde og øst for 12 o V længde samt fart i Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien). Som fiskeskipper af 1. grad må man sejle som styrmand eller skipper om bord på alle fiskeskibe uanset størrelse og fartsområde. Kyst- og sætteskipper Kyst- og sætteskippere finder primært navigatørbeskæftigelse indenfor brancher som: offshore, færgefart, fragtskibe, kystredning, havneuddybning samt forsyning. Som kystskipper har man ret til at føre handelsskibe op til 500 BT i kystfart. Kystfart (Danmark) Fart i Nordsøen øst for 003 Ø. længde og syd for 062 N. bredde samt fart i Østersøen. Som sætterskipper har man ret til at føre handelsskibe op til 3000 BT i alle fartsområder (World Wide). Der er stort set 100% beskæftigelse for navigatører

4 Uddannelsesmuligheder Skagen Skipperskole tilbyder: Fiskeskipperuddannelsen studerende med erhvervserfaring fra fiskeriflåden Kyst-/sætterskipper samt styrmandsuddannelsen studerende med erhvervserfaring fra handelsflåden. Begge uddannelsesretninger læses i samme klasse der er reelt kun et fag i hver uddannelse, der adskiller de 2 uddannelser. Alle studerende er berettiget til deltagelse i alle fag (altså både de fag, der henvender sig til handelsflåden, og de fag der henvender sig til fiskeriflåden)

5 Fagemner i skipperuddannelsen Kystskipper: Uddannelsen til kystskipper omfatter fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og administration, engelsk, kommunikation (ROC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste B ), skibsteknik og lastbehandling samt maskinlære (DUMO). Sætteskipper: Uddannelsen til sætteskipper omfatter fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og administration, maritim ledelse, engelsk, kommunikation (GOC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, maritim sikring, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste A ), skibsteknik og lastbehandling samt maskinlære og maritim teknologi. Fiskeskipper af 3. grad Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad omfatter fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og administration, administration i fiskeskibe, engelsk, kommunikation (ROC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste B ), skibsteknik og lastbehandling samt maskinlære (DUMO). Fiskeskipper af 1. grad Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og administration, administration i fiskeskibe, maritim ledelse, engelsk, kommunikation (GOC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, maritim sikring, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste A ), skibsteknik og lastbehandling, maskinlære og maritim teknologi, fiskerilære samt biologi og havlære.

6 Optagelseskrav Krav for optagelse på uddannelsen til fiskeskipper af 3. eller 1. grad: 1) Har gennemført erhvervsfiskeriets grunduddannelse og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) eller 2) Dokumentation for minimum 24 måneders effektiv dækstjeneste i fiskeskibe med en længde på 12 meter eller derover a. (dækstjeneste i søgående skibe på 20 BT eller derover, registreret som handelsskibe eller tilhørende Søværnet kan medregnes, dog skal 12 måneder være erhvervet i fiskeskibe). 3) Gyldig sundhedsbog (såkaldt blå bog udstedt af søfartslæge) 4) Kursusbevis for grundlæggende søsikkerhed Studerende på uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad skal endvidere kunne dokumentere at have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve ( FS10 ) i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi og mindst have opnået prøvekarakteren 02 på 7-trinsskalaen eller karakteren 6 på 13-skalaen, i hvert fag eller have bestået maritimt forberedelseskursus. Krav for optagelse på uddannelsen til kyst- og sætteskipper: 1) Bevis for at du har gennemført grundkursus for skibsassistenter kombineret med 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller 18 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller 2) Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter kombineret med 15 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller 3) Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev kombineret med 12 måneders fartstid som skibsassistent, eller 4) en uddannelse som skibsmekaniker, eller 5) 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover erhvervet før den 1. februar 2002 samt har gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, om Basic Training.

7 For optagelse på kystskipperuddannelsen skal fartstid være erhvervet ved dækstjeneste i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. For optagelse på sætteskipperuddannelsen skal fartstid være erhvervet ved dækstjeneste i handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover heraf 6 måneder udenfor kystfart. Dækstjeneste i skibe registreret som fiskeskibe eller tilhørende Søværnet kan medregnes, dog skal 12 måneder være erhvervet i handelsskibe. Adgang til kyst- eller skipperuddannelsen forudsætter endvidere, at ansøgeren kan dokumentere følgende: gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger, er skikket til udkig, er i besiddelse af et gyldigt vagtholdsbevis og har gennemført praktisk uddannelse under fartstiden, som den er beskrevet i en af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte godkendt uddannelsesbog. Studerende på uddannelsen til sætteskipper skal endvidere kunne dokumentere at have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve ( FS10 ) i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi og mindst have opnået prøvekarakteren 02 på 7-trins-skalaen eller karakteren 6 på 13-skalaen, i hvert fag eller have bestået maritimt forberedelseskursus. Skulle ansøgere inden uddannelsesstart være i besiddelse af yderligere maritime kursusbeviser, kan der eventuelt gives merit i enkelt fagemner. Det kunne f.eks. være bevis for: Brandkursus (STCW) Duelighed i motorpasning Radiokursus (ROC, GOC eller LRC) Medicinkiste kursus B eller A Tankskibskendskab 16 Arbejdsmiljøkursus Duelighedsbevis i betjening af redningsbåde og redningsflåder.

8 Uddannelsesforløb Fiskeskipper af 3. grad og/eller kystskipper er et forløb på 1 semester svarende til 22 ugers undervisning. Fiskeskipper af 1. grad og/eller sætteskipper er et forløb på i alt 3 semester svarende til 66 uger undervisning hertil kommer evt. 10 ugers deltagelse i maritim forberedelse (såfremt kravet om FS10 ikke kan dokumenteres) Maritim forberedelse kan læses samtidig med fiskeskipper af 1. grad/sætteskipper f.eks. som 2 moduler i 1. semester og 2. moduler i 2. semester. Prøverne skal være bestået forinden opstart af 3. semester. Vi anbefaler dog, at Maritim forberedelse læses og afsluttes inden påbegyndelse af 1. semester. Såfremt fiskeskipper af 3. grad og/eller kystskipper gennemføres i et kontinuerligt uddannelsesforløb med fiskeskipper af 1. grad og sætteskipper eller såfremt de 2 uddannelser er bestået tidligere svarer dette til at 1. semester er gennemført.

9 Efter gennemført eksamen - sønæringsrettigheder Efter endt eksamen udstedes eksamensbeviset til den uddannelse, den studerende blev optaget på baggrund af. F.eks. ved erhvervserfaring i fiskeriet udstedes udelukkende eksamensbevis for fiskeskipper af 3. eller 1. grad. På baggrund af dette eksamensbevis skal den studerende efterfølgende ansøge Søfartsstyrelsen om sønæringsrettighed: Vi henviser til betingelserne i Bekendtgørelse for søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser BEK nr. 473 af 29. maj Såfremt den studerende er optaget på uddannelsen med baggrund i erhvervserfaring i fiskeriet og har deltaget i undervisning til kyst-/sætteskipper udstedes der tillige, med det rettelige eksamensbevis en attest, hvori skolen bekræfter, at den studerende har bestået den teoretiske uddannelse til henholdsvis kyst- eller sætteskipper. Samtidig meddeles, at eksamensbeviset til kyst/sætterskipper udstedes, når vedkommende opfylder sejltidskravet. Sejltidskravet for udstedelse af eksamensbevis til kyst/sætteskipper er meget divergerende og individuelt for den enkelte studerende med fiskeribaggrund, idet der tages udgangspunkt i den studerendes tidligere erhvervserfaring. Vi henviser derfor til BEK nr. 473 nævnt ovenfor. F.eks. har det indflydelse, hvilken størrelse (fiskeskibe) man har sin erfaring fra ligesom det har betydning, hvilket hverv man har haft om bord.

10 Økonomi Det er omkostningsfrit for den studerende at deltage i undervisningen, men der er naturligvis omkostninger forbundet til studiet. Bogudgifter for en kystskipper/fiskeskipper af 3. grad uddannelse er ca. DKK Bogudgifter for sætteskipper/fiskeskipper af 1. grad uddannelse er ca. DKK Vi anbefaler desuden, at den studerende er i besiddelse af en bærbar PC. På skolens bibliotek er der mulighed for at benytte gratis stationær pc samt printe og kopiere til rimelige priser. Ved uddannelseskontrakter med f.eks. jobcentre eller kommuner afregner skolen efter statens gældende takster. På nuværende tidspunkt modtager skolen et taxametertilskud pr. årsstuderende på kr hvilket betyder en kommunal udgift for: Kystskipper og fiskeskipper af 3. grad på kr Sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad på kr

11 Bomuligheder under uddannelsen på Skagen Skipperskole Skagen Kollegium se mere på: Lejet værelse hos private i byen vi har få værelsestilbud liggende Boligforeninger HAR DU VILJEN KENDER VI VEJEN!

12 Generhvervelse Står du og skal generhverve dit sønæringsbevis hjælper vi dig gerne. Prøver for fornyelse af sønæringsbeviser som sætteskipper, kystskipper, styrmand af 3. og 4. grad, bedstemand samt duelighedsbevis i sejlads kan afholdes på Skagen Skipperskole. Inden prøven skal der ansøges om fornyelse gennem Søfartstyrelsen. Forberedelse til prøven sker ved selvstudie. Kontakt gerne Skagen Skipperskole for yderligere oplysninger om generhvervelse.

13 På Skagen Skipperskole kommer du sikkert i havn

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 2 April 2008

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 2 April 2008 CO SØFART Nummer 2 April 2008 Med A.P. Møller-Mærsk s handling den 5. februar, satte rederiet den tillid som var opbygget under et voldsom pres. I lang tid fremover vil de faglige organisationer i kontaktudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere

Fıskeren. Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere Fıskeren Medlemsblad for Fiskernes Landsklub 19. årgang nr. 2 november 2009 Årsmøde i Fiskernes Landsklub Fiskeriskolen - nyt logo, nye tider DanFish fiskerimesse i Aalborg Uddannelse for fiskere L E D

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER KALAALLIT NUNAANNI IMARSIORNIKKUT ILINNIARTITAANEQ OQALUTTUASSARTAA DE MARITIME UDDANNELSER I GRØNLAND HISTORISK 1959: Angallatip naalagaattut ilinniartut

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere