UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal 1. have almene skolekundskaber mindst svarende til folkeskolens 10. klasse i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi med mindst karakteren 6 i hvert fag, 2. være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis, som ikke indeholder begrænsninger for udøvelse af erhvervet, 3. have gennemført grundmodul eller -kursus for skibsassistenter, 4. have gennemført maskinliniens udvidede værkstedsmodul, som tidligst kan gennemføres efter 4 måneders fartstid med efterfølgende mindst 6 måneders fartstid inden optagelse på uddannelsen. 5. have gennemført praktisk uddannelse under fartstid i overensstemmelse med uddannelsesbog til brug for uddannelse af dæks- og maskinofficerer til udstedelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad og skibsmaskinist af 2. grad, 6. have erhvervet mindst 18 måneders fartstid som skibsassistent hvoraf mindst 6 måneder skal erhverves ved kombineret dæks- og maskinrumstjeneste og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Følgende uddannelser med den anførte supplerende uddannelse er adgangsgivende, når de generelle bestemmelser om skolekundskaber, gyldigt sundhedsbevis og uddannelsesbog er opfyldt: 1. Skibsmekanikeruddannelsen. 2. Skibsassistentuddannelsen Ansøgere, der har gennemført afslutningskursus for skibsassistenter og har påbegyndt uddannelsen før den 1. august 2002, skal gennemføre maskinliniens udvidede værkstedsmodul og efterfølgende erhverve mindst 6 måneders fartstid ved kombineret dæks- og maskintjeneste. Den samlede fartstid skal mindst være 18 måneder, og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Ansøgere, der gennemfører afslutningsmodul for skibsassistenter og påbegynder uddannelsen efter den 1. august 2002, skal gennemføre 10 ugers værkstedskursus og efterfølgende erhverve mindst 6 måneders fartstid ved kombineret dæks- og maskintjeneste. Værkstedskurset skal afsluttes med en prøve. Den samlede fartstid skal mindst være 18 måneder og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Dual purpose officer 1/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

2 3. Svendebrev eller uddannelsesbevis i et af Søfartsstyrelsen godkendt fag eller en godkendt branche inden for jern- og metalområdet. Ansøgere skal have gennemført skibsassistentkursus for personer med svendebrev og efterfølgende erhverve mindst 12 måneders fartstid, hvoraf 6 måneder ved kombineret dæks og maskintjeneste. Merit For uddannelsen gælder de almindelige bestemmelser om merit. Dette indebærer, at uddannelsesinstitutionen efter en konkret vurdering af en studerendes kvalifikationer kan give merit for dele at uddannelsen. Baggrunden for merit skal være dokumenteret, og institutionens fremgangsmåde skal være beskrevet i kvalitetssystemet. Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er der anvendt den i bilag 1 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål). Tidsplan for uddannelsen Den teoretiske uddannelse er normeret til 1 år og 9 måneder svarende til 120 ECTS-point. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren kan indgå i besætningen på et mindre handelsskib og kunne: virke som dual-purpose juniorofficer i handelsskibe under 3000 BT/KW i fart på alle have, virke som fører af handelsskibe under 3000 BT efter optjening af den krævede fartstid og virke som maskinchef med bevis som skibsmaskinist af 1. grad på handelsskibe med en fremdrivningseffekt under 3000 kw efter optjening af den krævede fartstid. I sit virke som officer skal vedkommende kunne varetage opgaver som arbejdsleder om bord i et handelsskib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds-, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. et med uddannelsen er således, at den færdiguddannede officer: opfylder STCW 95 konventionens krav til udstedelse af sønæringsbevis efter konventionens kapitel II/2 for styrmænd og førere i skibe under 3000 BT, opfylder STCW 95 konventionens krav til udstedelse af sønæringsbevis efter konventionens kapitel III/3 for skibsmaskinister, kan varetage ansvaret for et handelsskibs sikkerheds- og miljøberedskab, gennem sin uddannelse har udviklet sin evne til: at samarbejde, at udvise ansvarlig adfærd, at udvise såvel faglig som social fleksibilitet. kan varetage de ledelsesmæssige opgaver, der er knyttet til funktionen som officer. Dual purpose officer 2/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

3 Disse formål tilgodeses på basis af praktisk og teoretisk uddannelse ved: gennem de anvendte undervisningsmetoder og -former at motivere den studerende for efterfølgende uddannelse samt udvikle vedkommende til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring, at udvikle den studerendes sociale kvalifikationer som leder gennem udvikling af egenskaber som samarbejde, kommunikation og kritisk beslutningsevne, gennem uddannelsens form og indhold målrettet at kvalificere den studerende til selvstændigt at løse opgaver ved at søge den nødvendige information for at kunne finde de bedst mulige løsninger i sit virke arbejdsleder, at kvalificere den studerende til at anvende informations- og kommunikationsteknologi, en fortsat håndværksmæssig og praktisk uddannelse inden for såvel det maskin- som skibstekniske område, en generel forståelse for såvel de teknologiske som arbejds- og sikkerhedsmæssige forhold, der indgår i en maritim virksomhed, en forståelse for den maskintekniske drift i skibe, en fortsat teoretisk og praktisk uddannelse vedrørende såvel den personlige sikkerhed som skibets sikkerhed, en fortsat uddannelse med henblik på opfyldelse af STCW konventionens krav som anført ovenfor. Opgavefordeling i uddannelsen Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for: at udforme undervisningsforløbs- og undervisningsplaner, som opfylder uddannelsesplanen, herunder fastlægge pensum og angive undervisningsmetoder og midler, der sikrer, at den studerende uddannes i overensstemmelse med formål og mål, at gennemføre undervisningen og tilhørende prøver og bedømmelser i overensstemmelse med retningslinierne, at adgangsbetingelserne ved påbegyndelse af uddannelsen er opfyldt og fyldestgørende dokumenteret, at registrere og indberette den enkelte studerendes opnåede resultater i forbindelse med prøver, at vejlede den studerende, at opfyldelsen af ovenstående er dokumenteret i et godkendt kvalitetssystem. Søfartsstyrelsen har ansvaret for: at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplaner, herunder uddannelsesbog, auditering og godkendelse af uddannelsesinstitutionerne. Prøver og bedømmelser Prøver og bedømmelser skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinier herfor. Dual purpose officer 3/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

4 Emner i uddannelsen Uddannelsen indeholder følgende emner: Automation...5 Brandbekæmpelse...5 Dansk....6 Engelsk...6 Grundfag...7 Maritim software og IKT...7 Skibsteknik...8 Lastbehandling og stuvning...8 Søret og administration...9 Sikkerhed og miljøbeskyttelse...10 Vagttjeneste...11 Meteorologi...11 Navigation...12 Kommunikation Visuel signalering...13 Sundhedslære...13 Køleteknik...14 Elektroteknik...14 Hjælpe- og servicesystemer...15 Hydraulik og pneumatik...16 Kedellære...16 Motorlære...17 Dual purpose officer 4/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

5 Automation Den studerende skal opnå en sådan viden om dataopsamling, datalogning, regulerings- og styringsteknik, at vedkommende handler rationelt og korrekt ved overvågning og betjening af skibskontrolsystemer. have kendskab til virkemåden af almindeligt forekommende måleværdigivere og - omsættere, have kendskab til grundbegreber i regulerings- og styringsteknik, herunder PLCstyringer, have grundlæggende forståelse vedrørende skibskontrolsystemers opbygning, herunder kendskab til gyro-, log-, maskinalarm- og brandalarmanlæg. Brandbekæmpelse. Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan betjene og vedligeholde skibenes brandsluknings- og røgdykningsudstyr i overensstemmelse med de givne vejledende manualer. Vedkommende skal endvidere kunne varetage funktionen som brandleder om bord på et handelsskib. opfylde kravene til uddannelse i brandbekæmpelse i henhold til STCW kodens afsnit A VI/1-2 og VI/3, gennemført et godkendt kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer, organisere og forestå forebyggelse af brand om bord i skibe, herunder vurdere og afgøre det nødvendige omfang af brandsikring i forbindelse med forskellige arbejdssituationer om bord i et skib, kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer, organisere og forestå nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets brandberedskab, organisere og lede brandbekæmpelse om bord herunder kunne afgøre og kontrollere en given brandslukningsindsats om bord i skibe, planlægge og evaluere brandberedskabet om bord. Dual purpose officer 5/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

6 Dansk. Den studerende skal opnå sådanne færdigheder i faget dansk, at denne kan forstå og udfærdige skriftlige vejledninger vedrørende maritime og tekniske problemer. Den studerende skal endvidere have kendskab til rapporter og reklamationsskrivelser, samt kunne anvende fortrykte formularer til diverse anmeldelser. kunne udarbejde skriftlige rapporter og skrivelser, således at de fremtræder på en forståelig og opbygningsmæssig korrekt måde, kunne tilføre skibsdagbogen fornødne oplysninger om hændelser, der kræves indført i denne, kunne udarbejde skriftlige sikkerheds- og arbejdsprocedurer, med anvendelse af fagudtryk kunne forestå mundtlig og skriftlig kommunikation i forbindelse med skibets drift, herunder vagthold, kunne anvende skriftlige vejledninger til at udfylde fortrykte blanketter og formularer. Engelsk Den studerende skal have sådanne færdigheder i maritimt engelsk, der er nødvendige for en dæksog maskinofficer, fører og maskinchef af mindre skibe i international fart. Dette indbærer, at den pågældende er i stand til at bruge engelsksprogede publikationer, at forstå meldinger vedrørende skibets sikkerhed og sejlads, og at udtrykke sig klart såvel mundtligt som skriftligt ved udveksling af meddelelser over skibets kommunikationssystemer. have opnået de nødvendige færdigheder i maritimt engelsk, der kræves i forbindelse med opnåelse af generelt operatørcertifikat i GMDSS (GOC) herunder kunne anvende IMO s maritime standardudtryk, kunne forstå og anvende skibets sikkerhedsruller, sikkerhedsinformationer -afmærkninger, flugtveje og alarmsignaler (STCW A-VI/1 1.1), hvor disse er udarbejdet på engelsk, kunne anvende engelsk i daglig kommunikation vedrørende skibets sikkerhed, drift og vagttjeneste, specielt med henblik på anvendelse af flersproglig (multilinguel) besætning, have kendskab til engelsksproget administrativ kommunikation, herunder fagudtryk i forbindelse med ind- og udklarering, befragtning og ladningsrelaterede dokumenter, kunne anvende engelske tekniske manualer til at opnå nødvendig viden om teknisk udstyr, kunne anvende maritime og tekniske fagudtryk på engelsk ved udarbejdelse af skriftlige rapporter samt vejledninger, herunder instruktioner vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø, Dual purpose officer 6/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

7 skal kunne forstå og udarbejde almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger på engelsk. Grundfag At give den studerende de teoretiske forudsætninger for at vedkommende kan blive optaget på uddannelsen til seniorofficer. Den studerende skal opnå gymnasial niveau C i fagene matematik, fysik og kemi. Alternativt kan vælges en anvendelsesorienteret undervisning, der sikrer forudsætninger svarende til gymnasial niveau C i relevante emner som skibsteknik, navigation, lastbehandling og stuvning, meteorologi og maskintekniske fag i uddannelsen til seniorofficer. Bemærkninger Forudsætninger til skolekundskaber for optagelse på seniorofficersuddannelsen er mindst gymnasial niveau C i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi. Emnerne dansk og engelsk i uddannelsen til dual-purpose officer i mindre skibe er ikke formelt godkendt som svarende til gymnasial niveau C, men er adgangsgivende til seniorofficersuddannelsen. Med hensyn til matematik, fysik og kemi kan den studerende vælge selv at opnå gymnasial niveau C i disse fag, eller i forbindelse med uddannelsen frivilligt uddanne sig i ovennævnte mål. Der kræves særskilt registrering af denne godkendelse. Maritim software og IKT. At den studerende skal opnå et bredt kendskab til anvendelse af IKT (Informations- og kommunikationsteknologi), herunder programmer og udstyr til tekniske og administrative formål om bord i skibene. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal have kendskab til almindeligt forekommende programpakker, herunder installation af programpakker på PC, have kendskab til forskellige programmer, der anvendes om bord i skibe og have forståelse for, hvorledes programmerne anvendes, have forståelse for, hvorledes IKT anvendes om bord i skibe. Dual purpose officer 7/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

8 Skibsteknik Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i skibsteknik, der er nødvendige for at virke som dæksofficer herunder fører i mindre skibe i international fart. kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord, kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter flydecenter, dybgang og styrlastighed samt ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger kunne beregne skibets stilling på vandet, ved hjælp af hydrostatiske data og skibets stabilitetsbog kunne afgøre, om IMO s stabilitetskriterier er opfyldt, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på et mindre skibs stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, kunne anvende PC-baserede lastbehandlingsprogrammer, skal have kendskab til kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning og kunne afgøre, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger, have kendskab til korrosion på skibet og dets udstyr og have forståelse for, hvilken indflydelse dette har på skibets sødygtighed, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, have forståelse for håndtering af forskydelige ladninger, kunne træffe hensigtsmæssige og fornødne forholdsregler i tilfælde af havari, kunne planlægge vedligeholdsarbejde, herunder vedligehold af luger, spil, laste- og lossegrej. kunne vurdere korrosion og planlægge korrosionsbeskyttelse om bord, have kendskab til planlægning og udførelse af dokning. Lastbehandling og stuvning Den studerende skal opnå sådanne kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne have ansvaret for lastbehandling og stuvning om bord i et mindre handelsskib i international fart. kunne afgøre om skibet overholder den internationale lasteliniekonvention, Dual purpose officer 8/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

9 kunne anvende IMDG-koden, vedrørende ladninger, der udgør en sikkerheds- og/eller miljømæssig risiko: have kendskab til disse ladningers indvirkning på besætningens og skibets sikkerhed, kunne tilrettelægge skibets håndtering af ladningen, kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord herunder om brug af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, kunne varetage lastning, losning, stuvning, sikring og opbevaring af ladningen i henhold til procedurer, tegninger og manualer, kunne anvende relevante internationale regler, koder og standarder for håndtering, stuvning, sikring og transport af ladning i praktiske problemstillinger, have kendskab til internationale maritime konventioner, herunder specielt SOLAS og MARPOL, og kunne anvende disse i praktiske problemstillinger, have kendskab til forebyggelse af forurening samt kunne anvende procedurer i forbindelse hermed, opfylde kravene i STCW 95 konventionens reglement V/1 ( Tanker Familiarization Course ), kunne anvende tilstandsrapporter, herunder rapporter over skader på skibets lastrum, lasteluger og ballasttanke, til at træffe fornødne forholdsregler under hensyntagen til skibets sikkerhed. Søret og administration Den studerende skal opnå et sådant kendskab til national og international lovgivning samt konventioner, specielt vedrørende skibets sikkerhed, befragtning og beskyttelse af havmiljøet, der er nødvendig, for som dæksofficer eller fører at opfylde sine særlige forpligtelser. Endvidere skal den studerende opnå sådant kendskab til grundlæggende principper vedrørende skibs- og hyreregnskaber samt elementær driftsøkonomi for skibe op til 3000 BT, der er nødvendigt for at virke som fører i sådanne skibe. have kendskab til sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, kunne udlede behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne, have kendskab til ud- og indklarering, have kendskab til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt kunne foretage anmeldelse af arbejdsskader, have forståelse for skibsførerens pligter ansvar i almindelighed, herunder hans politimæssige myndighed, hans fuldmagtsforhold for reder og ladningsejer, søforsikring og til krav for skibes besætning(er), således at han på retsligt grundlag kan anvende denne viden og løse opgaver i denne forbindelse, Dual purpose officer 9/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

10 have forståelse for regelgrundlaget for ladningsdokumenter, herunder certepartier og konnossementer, for at undgå uhensigtsmæssige situationer i forbindelse med den daglige omgang med disse dokumenter, samt viden om, hvor råd og vejledning om håndtering af problemstillinger med disse dokumenter kan søges, have kendskab til internationale konventioner, deres implementering i den danske lovgivning, og forståelse for de deraf følgende danske regler, herunder regler for tilsyn og klasning af skibe, certifikatudstedelse, port state control og forureningsforebyggelse, kunne påse og arrangere syn, kunne analysere behovet for procedurer til opfyldelse af ISM (International Safety Management) og arbejdsmiljølovgivningen samt andre tiltag såsom cargo securing manual, affaldsmanual o.l., have kendskab til elementære principper for drifts- hyre- og skibsregnskab, herunder diverse afregninger vedr. feriepenge o.l., kunne forestå indkøb af stores og proviant. Sikkerhed og miljøbeskyttelse. Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige, for at den pågældende kan varetage funktionen som sikkerheds- og miljøansvarlig i et mindre skib i international fart. kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø, kunne træffe forholdsregler vedrørende beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer, kunne anvende IAMSAR-manualen. kunne træffe forholdsregler i havari- og ulykkessituationer, opfylde kravene i STCW kodens afsnit A-VI/2, pkt. 1 4, vedrørende redningsflåder og - både, kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, kunne forestå planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord, kunne varetage vedligehold af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, have kendskab til anvendelsen af arbejdspladsvurderinger (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger samt kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A, have forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø og risikovurderinger vedr. sikkerhedsforholdene om bord, kunne forestå ansvaret for skibets sikkerhedsorganisation, have kendskab til evaluering og revision af skibets SMS ( Safety Management System ), herunder kunne anvende og identificere procedurer hertil, Dual purpose officer 10/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

11 kunne evaluere og revidere skibets instruktioner og procedurer vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed. Vagttjeneste Den studerende skal opnå de færdigheder indenfor emnet vagttjeneste herunder søvejsregler og vagthold, der er nødvendige for selvstændigt at kunne varetage funktionen som vagthavende navigatør og som fører, at kunne varetage funktionen som vagthavende officer i maskinen i skibe, hvor der ikke findes maskinbesætning. kunne anvende de internationale søvejsregler, have kendskab til, hvordan den vagthavende navigatør finder oplysninger om og anvender forskellige nationers særlige regler for sejlads, herunder de særlige regler om sikker sejlads i visse danske farvande, kunne anvende nød- og redningssignalerne og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, kunne anvende vagtholdsbekendtgørelsen, kunne anvende radar og ARPA til kollisionsforebyggelse under fuld hensyntagen til de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, kunne anvende skibsdagbøger, checklister, procedurer og instruktioner i forbindelse med vagthold, kunne anvende såvel den danske som den engelske terminologi, der anvendes i forbindelse med vagthold, kunne bedømme en given situation, som den vagthavende officer kan blive udsat for, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, og kunne afgøre, hvorledes denne skal forholde sig samt kontrollere, at situationen afvikles som bedømt, kunne analysere og rekonstruere situationer med baggrund i havari rapporter, have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt Full Mission brosimulatorkursus. Meteorologi Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører og vagthavende navigatør i mindre skibe i international fart. have kendskab til karakteristiske forhold ved forskellige vejrsystemer, Dual purpose officer 11/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

12 kunne anvende meteorologiske instrumenter, der er almindeligt forekommende i mindre handelsskibe, kunne indsamle relevante meteorologiske informationer, og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, have forståelse for vejrforhold, der kan udgøre en risiko for skibet og kunne foreslå, hvorledes man som fører eller vagthavende navigatør skal forholde sig, kunne forestå indsamling og udsendelse af meteorologiske oplysninger, kunne anvende meteorologisk ruteplanlægning og have forståelse for de elementer, der indgår heri herunder havstrømme, isforhold og særlige meteorologiske forhold i specifikke havområder, kunne anvende rutevejledning fra land. Navigation Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation herunder sejladsplanlægning, der er nødvendige for hans virke som fører og vagthavende navigatør i mindre handelsskibe i international fart. kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af: kendemærker til søs og på land, astronomisk navigation, almindeligt forekommende teknisk navigationsudstyr i mindre skibe i international fart herunder radar, bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger, kunne anvende farvandsafmærkning, kunne anvende sådanne typer af teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i mindre handelsskibe i international fart, kunne anvende magnet- og gyrokompas herunder bestemme fejlvisningen på disse, kunne planlægge skibets sejlads, kunne anvende søkort og håndbøger herunder ECDIS til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, kunne anvende skibsdagbog, kunne forudsige forhold vedrørende tidevand, kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger herunder opdatering af elektroniske søkort (ECDIS), have kendskab til skibes manøvrering, fortøjning og ankring under forskellige forhold herunder mand over bord situationen, have kendskab til skibes manøvrekarakteristikker, samt hvorledes man finder oplysninger herom, have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt radar og ARPA simulatorkursus, om bord i et skib have gennemført praktiske øvelser i radarbetjening 1. Dual purpose officer 12/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

13 1 Praktiske øvelser i radarbetjening skal dokumenteres i en godkendt uddannelsesbog eller udføres i løbet af uddannelsen. Kommunikation. Den studerende skal opnå de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder herunder opfyldelse af STCW konventionens reglement IV/2 indenfor radiokommunikation, så vedkommende kan forestå afviklingen af den kommunikation, der forekommer om bord i et mindre handelsskib i international fart. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal være i besiddelse af et Generelt Operatørcertifikat i GMDSS (GOC). Visuel signalering Den studerende skal opnå de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder i emnet visuel signalering, der er nødvendige for at kunne virke som vagthavende navigatør i et skib i international fart. kunne anvende den Internationale Signalbog, kunne anvende et-bogstavssignaler i henhold til den Internationale Signalbog, ved hjælp af lys kunne sende og modtage signaler ved anvendelse af morsealfabetet, have kendskab til flagsignalering. Sundhedslære. Den studerende skal opnå sådanne kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i skibe, der skal være forsynet med fortegnelse type A. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal have gennemført den maritime sygdomsbehandleruddannelse til fortegnelse type A. Dual purpose officer 13/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

14 Køleteknik. Den studerende skal opnå viden om såvel normale som unormale driftstilstande for køleanlæg med et-trins kompression herunder køle/fryse-containere og proviantkøle/fryse-anlæg med tilhørende systemer og skal på forsvarlig måde kunne foretage klargøring, start, stop og afrigning af disse anlæg samt kunne udføre enkle fejlfindings-, reparations- og vedligeholdsopgaver. have kendskab til opbygning af køleanlæg med tilhørende systemer, instrumentering og kølemidler, have kendskab til karakteristika for fugtig luft, have forståelse for de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med drift, fejlfinding, reparation og vedligehold af køleanlæg, herunder kendskab til tekniske forskrifter for køle/fryse-anlæg, have kendskab til klargøring, start, drift, overvågning, stop og afrigning af køle-anlæg, kunne udføre simpel fejlfinding, reparation og vedligehold af køleanlæg, herunder kunne foretage lækagesøgning samt påfyldning af kølemiddel og smøreolie. Bemærkning I undervisningen skal der bl.a. indgå følgende køletekniske øvelser: 1. Tømning af et køleanlægs gasfyldning. Tømning foretages, således at udslip af kølemiddel til atmosfæren undgås. 2. Afprøvning af køleanlæg og indstilling af sikkerhedsarmaturer jf. kølebekendtgørelse. 3. Regulerings- og fejlfindingsøvelser. Elektroteknik. Den studerende skal opnå en elektroteknisk viden i et sådant omfang, at vedkommende kan varetage drift og vedligehold af elektriske anlæg på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Den studerende skal være i stand til at betjene det elektriske udstyr under såvel normale som under unormale forhold, samt kunne udføre simple fejlfindingsopgaver. Dual purpose officer 14/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

15 Have kendskab til almindelig anvendte elektriske kredsløb og kunne anvende grundlæggende elektrotekniske begreber, have kendskab til relevante metoder og modeller til elementære beregninger på jævnstrømskredsløb samt vekselstrømskredsløb, kunne anvende måleinstrumenter i forbindelse med målinger på elektriske anlæg, have kendskab til grundlæggende konstruktionsprincipper for generatorer, motorer, transformere og akkumulatorer og deres virkemåde, have forståelse af metoder og udstyr til overstrømsbeskyttelse af strømkredse, kunne forstå principper vedrørende opbygningen af el-anlæg på skibe, herunder systemspændinger, opdeling, reserve- og nødforsyningsmuligheder, have kendskab til principper vedrørende opbygning af elforsyningstavler og overvågning af elforsynings-anlægget, have forståelse af opstart og drift af elforsyningsanlæg, herunder drivmaskine, generator og magnetiseringsudstyr og udrustning for belastningsfordeling, kunne planlægge og udføre vedligeholdelse af elektriske anlæg under hensyntagen til gældende sikkerhedsforskrifter, kunne udføre fejlfinding og udbedring af mindre fejl på elektriske anlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser. Hjælpe- og servicesystemer Den studerende skal opnå viden om brændselsoliesystemer, tank- og lænsesystemer, sanitær-systemer, brandslukningssystemer, inertgassystemer, stævnrørssystemer, ventilationssystemer og ferskvandssystemer, således at vedkommende under såvel normale som under unormale driftsforhold er i stand til at betjene og vedligeholde disse systemer på en sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig måde, samt kunne udføre almindeligt forekommende fejlfindings-opgaver. kunne forstå principper for opbygningen af hjælpe- og service-systemer og deres anvendelse, kunne forstå konstruktionsprincipper for anlæg til last- og spildevandsbehandling, herunder kendskab til gældende miljøregler, kunne forstå konstruktionsprincipper for anlæg til fremstilling af ferskvand, herunder kendskab til gældende regler, have kendskab til centrifugalpumper, herunder kendskab til korrekt og effektiv anvendelse af centrifugalpumper under forskellige driftsforhold, have kendskab til hånd- og servobetjente afspærrings-midler, herunder kendskab til korrekt og effektiv anvendelse af afspærringsmidler under forskellige driftsforhold, kunne varetage drift af hjælpe- og servicesystemer, samt kunne anvende måle- og alarmværdier til at vurdere og forebygge fejl i systemerne, Dual purpose officer 15/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

16 kunne udføre fejlfinding, reparation og vedligehold af hjælpe- og servicesystemer. Hydraulik og pneumatik Den studerende skal opnå grundlæggende viden om hydrauliske og pneumatiske systemer med tilhørende komponenter, således at vedkommende kan betjene og vedligeholde disse systemer og komponenter på en forsvarlig måde. have kendskab til opbygning og virkemåde af pumper, motorer, cylindre, akkumulatorer, tanke samt retnings-, tryk-, afspærrings-, og mængderegulerings-ventiler, have kendskab til hydrauliksymboler og kunne anvende dokumentationsmateriale, have kendskab til pneumatiske systemer og komponenter, herunder symboler og funktionsdiagrammer samt luftbehandling, have forståelse for korrekt behandling af hydraulikolie, have kendskab til almindeligt forekommende systemer, der anvendes til skibets fremdrivning og manøvrering, kunne varetage driften af hydrauliske og pneumatiske systemer, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i systemerne, kunne planlægge og udføre reparation og vedligehold af hydrauliske og pneumatiske systemer på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med hydrauliksystemer. Kedellære Den studerende skal opnå en sådan viden om hjælpekedler, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af disse anlæg, således at de fungerer driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og med fuld hensyntagen til miljøet. have kendskab til konstruktionsprincipper for mindre dampkedler med tilhørende armaturer, deres virkemåde, opbygning og anvendelsesområder, have kendskab til dampdannelse i kedler og forbrænding af olie, have kendskab til bestemmelser for pasning og betjening af oliefyrede dampkedler. Dual purpose officer 16/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

17 have kendskab til hedtvands- og hedtolieanlæg, have kendskab til konstruktionsprincipper for varmevekslere, have kendskab til principper for indstilling af dampanlæggets regulerings-, styrings-, begrænsnings- og sikringssystemer, kunne varetage betjening af kedlers oliefyrings- og forbrændingsluftsystem, kunne varetage behandling af kedelvand, kunne gennemføre opstart og varetage sikker og effektiv drift af kedelanlæg, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i kedelanlægget, kunne planlægge og udføre reparation og vedligehold af kedelanlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med kedelanlæg. Motorlære Den studerende skal opnå en sådan viden om dieselmotorer og tilhørende systemer, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af dieselmotoranlæg, således at anlægget arbejder driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og under fuld hensyntagen til miljøet. have kendskab til konstruktionsprincipper for dieselmotortyper og deres enkeltdele samt deres virkemåde, opbygning og anvendelsesområder, have kendskab til de systemer, der knytter sig til dieselmotorer, herunder systemmedier og systemkomponenter samt instrumentering, have kendskab til konstruktionsprincipper for et skibs hovedaksel med tilhørende lejer, pakdåser, stævnrør samt skrue, kunne gennemføre driftsprøver på motoranlæg, kunne forstå faktorer der har betydning for motoranlæggets sikre og effektive drift, kunne foretage prøver til bestemmelse af kølevandets brugbarhed, have kendskab til smøre- og brændselsoliers kemiske sammensætning, kunne anvende filtrering og centrifugering i forbindelse med olierensning, kunne gennemføre opstart og varetage sikker og effektiv drift af motoranlæg, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i motoranlægget, kunne udføre og planlægge reparation og vedligehold af dieselmotoranlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med dieselmotoranlæg. Dual purpose officer 17/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

18 BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Beskrive, redegøre for, tilegne sig, identificere, nævne, definere, gengive, genkende. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Kendskab er def. snævert som godkendelse eller gengivelse af en meddelt information. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Dual purpose officer 18/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere