UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal 1. have almene skolekundskaber mindst svarende til folkeskolens 10. klasse i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi med mindst karakteren 6 i hvert fag, 2. være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis, som ikke indeholder begrænsninger for udøvelse af erhvervet, 3. have gennemført grundmodul eller -kursus for skibsassistenter, 4. have gennemført maskinliniens udvidede værkstedsmodul, som tidligst kan gennemføres efter 4 måneders fartstid med efterfølgende mindst 6 måneders fartstid inden optagelse på uddannelsen. 5. have gennemført praktisk uddannelse under fartstid i overensstemmelse med uddannelsesbog til brug for uddannelse af dæks- og maskinofficerer til udstedelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad og skibsmaskinist af 2. grad, 6. have erhvervet mindst 18 måneders fartstid som skibsassistent hvoraf mindst 6 måneder skal erhverves ved kombineret dæks- og maskinrumstjeneste og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Følgende uddannelser med den anførte supplerende uddannelse er adgangsgivende, når de generelle bestemmelser om skolekundskaber, gyldigt sundhedsbevis og uddannelsesbog er opfyldt: 1. Skibsmekanikeruddannelsen. 2. Skibsassistentuddannelsen Ansøgere, der har gennemført afslutningskursus for skibsassistenter og har påbegyndt uddannelsen før den 1. august 2002, skal gennemføre maskinliniens udvidede værkstedsmodul og efterfølgende erhverve mindst 6 måneders fartstid ved kombineret dæks- og maskintjeneste. Den samlede fartstid skal mindst være 18 måneder, og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Ansøgere, der gennemfører afslutningsmodul for skibsassistenter og påbegynder uddannelsen efter den 1. august 2002, skal gennemføre 10 ugers værkstedskursus og efterfølgende erhverve mindst 6 måneders fartstid ved kombineret dæks- og maskintjeneste. Værkstedskurset skal afsluttes med en prøve. Den samlede fartstid skal mindst være 18 måneder og mindst 10 måneder skal gennemføres i skibe med maskinofficer. Dual purpose officer 1/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

2 3. Svendebrev eller uddannelsesbevis i et af Søfartsstyrelsen godkendt fag eller en godkendt branche inden for jern- og metalområdet. Ansøgere skal have gennemført skibsassistentkursus for personer med svendebrev og efterfølgende erhverve mindst 12 måneders fartstid, hvoraf 6 måneder ved kombineret dæks og maskintjeneste. Merit For uddannelsen gælder de almindelige bestemmelser om merit. Dette indebærer, at uddannelsesinstitutionen efter en konkret vurdering af en studerendes kvalifikationer kan give merit for dele at uddannelsen. Baggrunden for merit skal være dokumenteret, og institutionens fremgangsmåde skal være beskrevet i kvalitetssystemet. Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er der anvendt den i bilag 1 beskrevne taksonomi (klassifikation af uddannelsesmål). Tidsplan for uddannelsen Den teoretiske uddannelse er normeret til 1 år og 9 måneder svarende til 120 ECTS-point. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren kan indgå i besætningen på et mindre handelsskib og kunne: virke som dual-purpose juniorofficer i handelsskibe under 3000 BT/KW i fart på alle have, virke som fører af handelsskibe under 3000 BT efter optjening af den krævede fartstid og virke som maskinchef med bevis som skibsmaskinist af 1. grad på handelsskibe med en fremdrivningseffekt under 3000 kw efter optjening af den krævede fartstid. I sit virke som officer skal vedkommende kunne varetage opgaver som arbejdsleder om bord i et handelsskib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds-, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. et med uddannelsen er således, at den færdiguddannede officer: opfylder STCW 95 konventionens krav til udstedelse af sønæringsbevis efter konventionens kapitel II/2 for styrmænd og førere i skibe under 3000 BT, opfylder STCW 95 konventionens krav til udstedelse af sønæringsbevis efter konventionens kapitel III/3 for skibsmaskinister, kan varetage ansvaret for et handelsskibs sikkerheds- og miljøberedskab, gennem sin uddannelse har udviklet sin evne til: at samarbejde, at udvise ansvarlig adfærd, at udvise såvel faglig som social fleksibilitet. kan varetage de ledelsesmæssige opgaver, der er knyttet til funktionen som officer. Dual purpose officer 2/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

3 Disse formål tilgodeses på basis af praktisk og teoretisk uddannelse ved: gennem de anvendte undervisningsmetoder og -former at motivere den studerende for efterfølgende uddannelse samt udvikle vedkommende til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring, at udvikle den studerendes sociale kvalifikationer som leder gennem udvikling af egenskaber som samarbejde, kommunikation og kritisk beslutningsevne, gennem uddannelsens form og indhold målrettet at kvalificere den studerende til selvstændigt at løse opgaver ved at søge den nødvendige information for at kunne finde de bedst mulige løsninger i sit virke arbejdsleder, at kvalificere den studerende til at anvende informations- og kommunikationsteknologi, en fortsat håndværksmæssig og praktisk uddannelse inden for såvel det maskin- som skibstekniske område, en generel forståelse for såvel de teknologiske som arbejds- og sikkerhedsmæssige forhold, der indgår i en maritim virksomhed, en forståelse for den maskintekniske drift i skibe, en fortsat teoretisk og praktisk uddannelse vedrørende såvel den personlige sikkerhed som skibets sikkerhed, en fortsat uddannelse med henblik på opfyldelse af STCW konventionens krav som anført ovenfor. Opgavefordeling i uddannelsen Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for: at udforme undervisningsforløbs- og undervisningsplaner, som opfylder uddannelsesplanen, herunder fastlægge pensum og angive undervisningsmetoder og midler, der sikrer, at den studerende uddannes i overensstemmelse med formål og mål, at gennemføre undervisningen og tilhørende prøver og bedømmelser i overensstemmelse med retningslinierne, at adgangsbetingelserne ved påbegyndelse af uddannelsen er opfyldt og fyldestgørende dokumenteret, at registrere og indberette den enkelte studerendes opnåede resultater i forbindelse med prøver, at vejlede den studerende, at opfyldelsen af ovenstående er dokumenteret i et godkendt kvalitetssystem. Søfartsstyrelsen har ansvaret for: at udarbejde og vedligeholde uddannelsesplaner, herunder uddannelsesbog, auditering og godkendelse af uddannelsesinstitutionerne. Prøver og bedømmelser Prøver og bedømmelser skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinier herfor. Dual purpose officer 3/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

4 Emner i uddannelsen Uddannelsen indeholder følgende emner: Automation...5 Brandbekæmpelse...5 Dansk....6 Engelsk...6 Grundfag...7 Maritim software og IKT...7 Skibsteknik...8 Lastbehandling og stuvning...8 Søret og administration...9 Sikkerhed og miljøbeskyttelse...10 Vagttjeneste...11 Meteorologi...11 Navigation...12 Kommunikation Visuel signalering...13 Sundhedslære...13 Køleteknik...14 Elektroteknik...14 Hjælpe- og servicesystemer...15 Hydraulik og pneumatik...16 Kedellære...16 Motorlære...17 Dual purpose officer 4/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

5 Automation Den studerende skal opnå en sådan viden om dataopsamling, datalogning, regulerings- og styringsteknik, at vedkommende handler rationelt og korrekt ved overvågning og betjening af skibskontrolsystemer. have kendskab til virkemåden af almindeligt forekommende måleværdigivere og - omsættere, have kendskab til grundbegreber i regulerings- og styringsteknik, herunder PLCstyringer, have grundlæggende forståelse vedrørende skibskontrolsystemers opbygning, herunder kendskab til gyro-, log-, maskinalarm- og brandalarmanlæg. Brandbekæmpelse. Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige for at den pågældende kan betjene og vedligeholde skibenes brandsluknings- og røgdykningsudstyr i overensstemmelse med de givne vejledende manualer. Vedkommende skal endvidere kunne varetage funktionen som brandleder om bord på et handelsskib. opfylde kravene til uddannelse i brandbekæmpelse i henhold til STCW kodens afsnit A VI/1-2 og VI/3, gennemført et godkendt kursus i brandbekæmpelse for skibsofficerer, organisere og forestå forebyggelse af brand om bord i skibe, herunder vurdere og afgøre det nødvendige omfang af brandsikring i forbindelse med forskellige arbejdssituationer om bord i et skib, kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer, organisere og forestå nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets brandberedskab, organisere og lede brandbekæmpelse om bord herunder kunne afgøre og kontrollere en given brandslukningsindsats om bord i skibe, planlægge og evaluere brandberedskabet om bord. Dual purpose officer 5/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

6 Dansk. Den studerende skal opnå sådanne færdigheder i faget dansk, at denne kan forstå og udfærdige skriftlige vejledninger vedrørende maritime og tekniske problemer. Den studerende skal endvidere have kendskab til rapporter og reklamationsskrivelser, samt kunne anvende fortrykte formularer til diverse anmeldelser. kunne udarbejde skriftlige rapporter og skrivelser, således at de fremtræder på en forståelig og opbygningsmæssig korrekt måde, kunne tilføre skibsdagbogen fornødne oplysninger om hændelser, der kræves indført i denne, kunne udarbejde skriftlige sikkerheds- og arbejdsprocedurer, med anvendelse af fagudtryk kunne forestå mundtlig og skriftlig kommunikation i forbindelse med skibets drift, herunder vagthold, kunne anvende skriftlige vejledninger til at udfylde fortrykte blanketter og formularer. Engelsk Den studerende skal have sådanne færdigheder i maritimt engelsk, der er nødvendige for en dæksog maskinofficer, fører og maskinchef af mindre skibe i international fart. Dette indbærer, at den pågældende er i stand til at bruge engelsksprogede publikationer, at forstå meldinger vedrørende skibets sikkerhed og sejlads, og at udtrykke sig klart såvel mundtligt som skriftligt ved udveksling af meddelelser over skibets kommunikationssystemer. have opnået de nødvendige færdigheder i maritimt engelsk, der kræves i forbindelse med opnåelse af generelt operatørcertifikat i GMDSS (GOC) herunder kunne anvende IMO s maritime standardudtryk, kunne forstå og anvende skibets sikkerhedsruller, sikkerhedsinformationer -afmærkninger, flugtveje og alarmsignaler (STCW A-VI/1 1.1), hvor disse er udarbejdet på engelsk, kunne anvende engelsk i daglig kommunikation vedrørende skibets sikkerhed, drift og vagttjeneste, specielt med henblik på anvendelse af flersproglig (multilinguel) besætning, have kendskab til engelsksproget administrativ kommunikation, herunder fagudtryk i forbindelse med ind- og udklarering, befragtning og ladningsrelaterede dokumenter, kunne anvende engelske tekniske manualer til at opnå nødvendig viden om teknisk udstyr, kunne anvende maritime og tekniske fagudtryk på engelsk ved udarbejdelse af skriftlige rapporter samt vejledninger, herunder instruktioner vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø, Dual purpose officer 6/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

7 skal kunne forstå og udarbejde almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger på engelsk. Grundfag At give den studerende de teoretiske forudsætninger for at vedkommende kan blive optaget på uddannelsen til seniorofficer. Den studerende skal opnå gymnasial niveau C i fagene matematik, fysik og kemi. Alternativt kan vælges en anvendelsesorienteret undervisning, der sikrer forudsætninger svarende til gymnasial niveau C i relevante emner som skibsteknik, navigation, lastbehandling og stuvning, meteorologi og maskintekniske fag i uddannelsen til seniorofficer. Bemærkninger Forudsætninger til skolekundskaber for optagelse på seniorofficersuddannelsen er mindst gymnasial niveau C i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi. Emnerne dansk og engelsk i uddannelsen til dual-purpose officer i mindre skibe er ikke formelt godkendt som svarende til gymnasial niveau C, men er adgangsgivende til seniorofficersuddannelsen. Med hensyn til matematik, fysik og kemi kan den studerende vælge selv at opnå gymnasial niveau C i disse fag, eller i forbindelse med uddannelsen frivilligt uddanne sig i ovennævnte mål. Der kræves særskilt registrering af denne godkendelse. Maritim software og IKT. At den studerende skal opnå et bredt kendskab til anvendelse af IKT (Informations- og kommunikationsteknologi), herunder programmer og udstyr til tekniske og administrative formål om bord i skibene. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal have kendskab til almindeligt forekommende programpakker, herunder installation af programpakker på PC, have kendskab til forskellige programmer, der anvendes om bord i skibe og have forståelse for, hvorledes programmerne anvendes, have forståelse for, hvorledes IKT anvendes om bord i skibe. Dual purpose officer 7/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

8 Skibsteknik Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i skibsteknik, der er nødvendige for at virke som dæksofficer herunder fører i mindre skibe i international fart. kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning, udrustning og karakteristika under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord, kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftscenter flydecenter, dybgang og styrlastighed samt ved anvendelse af hydrostatiske oplysninger kunne beregne skibets stilling på vandet, ved hjælp af hydrostatiske data og skibets stabilitetsbog kunne afgøre, om IMO s stabilitetskriterier er opfyldt, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på et mindre skibs stabilitet, herunder tab af opdrift, indvirkning fra vind, sø og fri væskeoverflader, kunne anvende PC-baserede lastbehandlingsprogrammer, skal have kendskab til kraftpåvirkninger på skibet og dets udrustning og kunne afgøre, om skibet eller dele af dets udrustning bliver overbelastet ved lokale kraftpåvirkninger, have kendskab til korrosion på skibet og dets udstyr og have forståelse for, hvilken indflydelse dette har på skibets sødygtighed, have forståelse for faktorer, der har indflydelse på skibets stabilitet, have forståelse for håndtering af forskydelige ladninger, kunne træffe hensigtsmæssige og fornødne forholdsregler i tilfælde af havari, kunne planlægge vedligeholdsarbejde, herunder vedligehold af luger, spil, laste- og lossegrej. kunne vurdere korrosion og planlægge korrosionsbeskyttelse om bord, have kendskab til planlægning og udførelse af dokning. Lastbehandling og stuvning Den studerende skal opnå sådanne kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne have ansvaret for lastbehandling og stuvning om bord i et mindre handelsskib i international fart. kunne afgøre om skibet overholder den internationale lasteliniekonvention, Dual purpose officer 8/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

9 kunne anvende IMDG-koden, vedrørende ladninger, der udgør en sikkerheds- og/eller miljømæssig risiko: have kendskab til disse ladningers indvirkning på besætningens og skibets sikkerhed, kunne tilrettelægge skibets håndtering af ladningen, kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord herunder om brug af sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, kunne varetage lastning, losning, stuvning, sikring og opbevaring af ladningen i henhold til procedurer, tegninger og manualer, kunne anvende relevante internationale regler, koder og standarder for håndtering, stuvning, sikring og transport af ladning i praktiske problemstillinger, have kendskab til internationale maritime konventioner, herunder specielt SOLAS og MARPOL, og kunne anvende disse i praktiske problemstillinger, have kendskab til forebyggelse af forurening samt kunne anvende procedurer i forbindelse hermed, opfylde kravene i STCW 95 konventionens reglement V/1 ( Tanker Familiarization Course ), kunne anvende tilstandsrapporter, herunder rapporter over skader på skibets lastrum, lasteluger og ballasttanke, til at træffe fornødne forholdsregler under hensyntagen til skibets sikkerhed. Søret og administration Den studerende skal opnå et sådant kendskab til national og international lovgivning samt konventioner, specielt vedrørende skibets sikkerhed, befragtning og beskyttelse af havmiljøet, der er nødvendig, for som dæksofficer eller fører at opfylde sine særlige forpligtelser. Endvidere skal den studerende opnå sådant kendskab til grundlæggende principper vedrørende skibs- og hyreregnskaber samt elementær driftsøkonomi for skibe op til 3000 BT, der er nødvendigt for at virke som fører i sådanne skibe. have kendskab til sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler, skibstjenesten, tvist om tjenesteforhold og straffebestemmelser, kunne udlede behovet for søforklaring og have kendskab til anmeldelse af denne, have kendskab til ud- og indklarering, have kendskab til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring samt kunne foretage anmeldelse af arbejdsskader, have forståelse for skibsførerens pligter ansvar i almindelighed, herunder hans politimæssige myndighed, hans fuldmagtsforhold for reder og ladningsejer, søforsikring og til krav for skibes besætning(er), således at han på retsligt grundlag kan anvende denne viden og løse opgaver i denne forbindelse, Dual purpose officer 9/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

10 have forståelse for regelgrundlaget for ladningsdokumenter, herunder certepartier og konnossementer, for at undgå uhensigtsmæssige situationer i forbindelse med den daglige omgang med disse dokumenter, samt viden om, hvor råd og vejledning om håndtering af problemstillinger med disse dokumenter kan søges, have kendskab til internationale konventioner, deres implementering i den danske lovgivning, og forståelse for de deraf følgende danske regler, herunder regler for tilsyn og klasning af skibe, certifikatudstedelse, port state control og forureningsforebyggelse, kunne påse og arrangere syn, kunne analysere behovet for procedurer til opfyldelse af ISM (International Safety Management) og arbejdsmiljølovgivningen samt andre tiltag såsom cargo securing manual, affaldsmanual o.l., have kendskab til elementære principper for drifts- hyre- og skibsregnskab, herunder diverse afregninger vedr. feriepenge o.l., kunne forestå indkøb af stores og proviant. Sikkerhed og miljøbeskyttelse. Den studerende skal opnå sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, som er nødvendige, for at den pågældende kan varetage funktionen som sikkerheds- og miljøansvarlig i et mindre skib i international fart. kunne påse, at der udvises ansvarlig adfærd vedrørende beskyttelse af det omgivende miljø, kunne træffe forholdsregler vedrørende beskyttelse af ombordværende personer i forbindelse med nødsituationer, kunne anvende IAMSAR-manualen. kunne træffe forholdsregler i havari- og ulykkessituationer, opfylde kravene i STCW kodens afsnit A-VI/2, pkt. 1 4, vedrørende redningsflåder og - både, kunne tilrettelægge og gennemføre nødvendig instruktion af personer om bord vedrørende skibets sikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, herunder brug af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, kunne forestå planlægning og afholdelse af sikkerhedsøvelser om bord, kunne varetage vedligehold af nød- og sikkerhedsudstyr samt personlige værnemidler, have kendskab til anvendelsen af arbejdspladsvurderinger (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger samt kunne anvende Søfartsstyrelsens Meddelelser A, have forståelse for det psykiske arbejdsmiljø, kemiske arbejdsmiljø og risikovurderinger vedr. sikkerhedsforholdene om bord, kunne forestå ansvaret for skibets sikkerhedsorganisation, have kendskab til evaluering og revision af skibets SMS ( Safety Management System ), herunder kunne anvende og identificere procedurer hertil, Dual purpose officer 10/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

11 kunne evaluere og revidere skibets instruktioner og procedurer vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed. Vagttjeneste Den studerende skal opnå de færdigheder indenfor emnet vagttjeneste herunder søvejsregler og vagthold, der er nødvendige for selvstændigt at kunne varetage funktionen som vagthavende navigatør og som fører, at kunne varetage funktionen som vagthavende officer i maskinen i skibe, hvor der ikke findes maskinbesætning. kunne anvende de internationale søvejsregler, have kendskab til, hvordan den vagthavende navigatør finder oplysninger om og anvender forskellige nationers særlige regler for sejlads, herunder de særlige regler om sikker sejlads i visse danske farvande, kunne anvende nød- og redningssignalerne og træffe hensigtsmæssige forholdsregler i forbindelse hermed, kunne anvende vagtholdsbekendtgørelsen, kunne anvende radar og ARPA til kollisionsforebyggelse under fuld hensyntagen til de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, kunne anvende skibsdagbøger, checklister, procedurer og instruktioner i forbindelse med vagthold, kunne anvende såvel den danske som den engelske terminologi, der anvendes i forbindelse med vagthold, kunne bedømme en given situation, som den vagthavende officer kan blive udsat for, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, og kunne afgøre, hvorledes denne skal forholde sig samt kontrollere, at situationen afvikles som bedømt, kunne analysere og rekonstruere situationer med baggrund i havari rapporter, have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt Full Mission brosimulatorkursus. Meteorologi Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører og vagthavende navigatør i mindre skibe i international fart. have kendskab til karakteristiske forhold ved forskellige vejrsystemer, Dual purpose officer 11/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

12 kunne anvende meteorologiske instrumenter, der er almindeligt forekommende i mindre handelsskibe, kunne indsamle relevante meteorologiske informationer, og benytte disse hensigtsmæssigt i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af skibets sikre sejlads, have forståelse for vejrforhold, der kan udgøre en risiko for skibet og kunne foreslå, hvorledes man som fører eller vagthavende navigatør skal forholde sig, kunne forestå indsamling og udsendelse af meteorologiske oplysninger, kunne anvende meteorologisk ruteplanlægning og have forståelse for de elementer, der indgår heri herunder havstrømme, isforhold og særlige meteorologiske forhold i specifikke havområder, kunne anvende rutevejledning fra land. Navigation Den studerende skal have sådanne færdigheder og kundskaber i navigation herunder sejladsplanlægning, der er nødvendige for hans virke som fører og vagthavende navigatør i mindre handelsskibe i international fart. kunne bestemme og vurdere skibets position ved anvendelse af: kendemærker til søs og på land, astronomisk navigation, almindeligt forekommende teknisk navigationsudstyr i mindre skibe i international fart herunder radar, bestik ført under hensyntagen til vindens og strømmens påvirkninger, kunne anvende farvandsafmærkning, kunne anvende sådanne typer af teknisk navigationsudstyr, der er almindeligt forekommende i mindre handelsskibe i international fart, kunne anvende magnet- og gyrokompas herunder bestemme fejlvisningen på disse, kunne planlægge skibets sejlads, kunne anvende søkort og håndbøger herunder ECDIS til planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads, kunne anvende skibsdagbog, kunne forudsige forhold vedrørende tidevand, kunne vedligeholde et skibs beholdning af søkort og håndbøger herunder opdatering af elektroniske søkort (ECDIS), have kendskab til skibes manøvrering, fortøjning og ankring under forskellige forhold herunder mand over bord situationen, have kendskab til skibes manøvrekarakteristikker, samt hvorledes man finder oplysninger herom, have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt radar og ARPA simulatorkursus, om bord i et skib have gennemført praktiske øvelser i radarbetjening 1. Dual purpose officer 12/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

13 1 Praktiske øvelser i radarbetjening skal dokumenteres i en godkendt uddannelsesbog eller udføres i løbet af uddannelsen. Kommunikation. Den studerende skal opnå de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder herunder opfyldelse af STCW konventionens reglement IV/2 indenfor radiokommunikation, så vedkommende kan forestå afviklingen af den kommunikation, der forekommer om bord i et mindre handelsskib i international fart. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal være i besiddelse af et Generelt Operatørcertifikat i GMDSS (GOC). Visuel signalering Den studerende skal opnå de nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder i emnet visuel signalering, der er nødvendige for at kunne virke som vagthavende navigatør i et skib i international fart. kunne anvende den Internationale Signalbog, kunne anvende et-bogstavssignaler i henhold til den Internationale Signalbog, ved hjælp af lys kunne sende og modtage signaler ved anvendelse af morsealfabetet, have kendskab til flagsignalering. Sundhedslære. Den studerende skal opnå sådanne kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i skibe, der skal være forsynet med fortegnelse type A. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at officeren skal have gennemført den maritime sygdomsbehandleruddannelse til fortegnelse type A. Dual purpose officer 13/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

14 Køleteknik. Den studerende skal opnå viden om såvel normale som unormale driftstilstande for køleanlæg med et-trins kompression herunder køle/fryse-containere og proviantkøle/fryse-anlæg med tilhørende systemer og skal på forsvarlig måde kunne foretage klargøring, start, stop og afrigning af disse anlæg samt kunne udføre enkle fejlfindings-, reparations- og vedligeholdsopgaver. have kendskab til opbygning af køleanlæg med tilhørende systemer, instrumentering og kølemidler, have kendskab til karakteristika for fugtig luft, have forståelse for de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med drift, fejlfinding, reparation og vedligehold af køleanlæg, herunder kendskab til tekniske forskrifter for køle/fryse-anlæg, have kendskab til klargøring, start, drift, overvågning, stop og afrigning af køle-anlæg, kunne udføre simpel fejlfinding, reparation og vedligehold af køleanlæg, herunder kunne foretage lækagesøgning samt påfyldning af kølemiddel og smøreolie. Bemærkning I undervisningen skal der bl.a. indgå følgende køletekniske øvelser: 1. Tømning af et køleanlægs gasfyldning. Tømning foretages, således at udslip af kølemiddel til atmosfæren undgås. 2. Afprøvning af køleanlæg og indstilling af sikkerhedsarmaturer jf. kølebekendtgørelse. 3. Regulerings- og fejlfindingsøvelser. Elektroteknik. Den studerende skal opnå en elektroteknisk viden i et sådant omfang, at vedkommende kan varetage drift og vedligehold af elektriske anlæg på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Den studerende skal være i stand til at betjene det elektriske udstyr under såvel normale som under unormale forhold, samt kunne udføre simple fejlfindingsopgaver. Dual purpose officer 14/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

15 Have kendskab til almindelig anvendte elektriske kredsløb og kunne anvende grundlæggende elektrotekniske begreber, have kendskab til relevante metoder og modeller til elementære beregninger på jævnstrømskredsløb samt vekselstrømskredsløb, kunne anvende måleinstrumenter i forbindelse med målinger på elektriske anlæg, have kendskab til grundlæggende konstruktionsprincipper for generatorer, motorer, transformere og akkumulatorer og deres virkemåde, have forståelse af metoder og udstyr til overstrømsbeskyttelse af strømkredse, kunne forstå principper vedrørende opbygningen af el-anlæg på skibe, herunder systemspændinger, opdeling, reserve- og nødforsyningsmuligheder, have kendskab til principper vedrørende opbygning af elforsyningstavler og overvågning af elforsynings-anlægget, have forståelse af opstart og drift af elforsyningsanlæg, herunder drivmaskine, generator og magnetiseringsudstyr og udrustning for belastningsfordeling, kunne planlægge og udføre vedligeholdelse af elektriske anlæg under hensyntagen til gældende sikkerhedsforskrifter, kunne udføre fejlfinding og udbedring af mindre fejl på elektriske anlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser. Hjælpe- og servicesystemer Den studerende skal opnå viden om brændselsoliesystemer, tank- og lænsesystemer, sanitær-systemer, brandslukningssystemer, inertgassystemer, stævnrørssystemer, ventilationssystemer og ferskvandssystemer, således at vedkommende under såvel normale som under unormale driftsforhold er i stand til at betjene og vedligeholde disse systemer på en sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlig måde, samt kunne udføre almindeligt forekommende fejlfindings-opgaver. kunne forstå principper for opbygningen af hjælpe- og service-systemer og deres anvendelse, kunne forstå konstruktionsprincipper for anlæg til last- og spildevandsbehandling, herunder kendskab til gældende miljøregler, kunne forstå konstruktionsprincipper for anlæg til fremstilling af ferskvand, herunder kendskab til gældende regler, have kendskab til centrifugalpumper, herunder kendskab til korrekt og effektiv anvendelse af centrifugalpumper under forskellige driftsforhold, have kendskab til hånd- og servobetjente afspærrings-midler, herunder kendskab til korrekt og effektiv anvendelse af afspærringsmidler under forskellige driftsforhold, kunne varetage drift af hjælpe- og servicesystemer, samt kunne anvende måle- og alarmværdier til at vurdere og forebygge fejl i systemerne, Dual purpose officer 15/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

16 kunne udføre fejlfinding, reparation og vedligehold af hjælpe- og servicesystemer. Hydraulik og pneumatik Den studerende skal opnå grundlæggende viden om hydrauliske og pneumatiske systemer med tilhørende komponenter, således at vedkommende kan betjene og vedligeholde disse systemer og komponenter på en forsvarlig måde. have kendskab til opbygning og virkemåde af pumper, motorer, cylindre, akkumulatorer, tanke samt retnings-, tryk-, afspærrings-, og mængderegulerings-ventiler, have kendskab til hydrauliksymboler og kunne anvende dokumentationsmateriale, have kendskab til pneumatiske systemer og komponenter, herunder symboler og funktionsdiagrammer samt luftbehandling, have forståelse for korrekt behandling af hydraulikolie, have kendskab til almindeligt forekommende systemer, der anvendes til skibets fremdrivning og manøvrering, kunne varetage driften af hydrauliske og pneumatiske systemer, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i systemerne, kunne planlægge og udføre reparation og vedligehold af hydrauliske og pneumatiske systemer på en sikkerhedsmæssig korrekt måde. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med hydrauliksystemer. Kedellære Den studerende skal opnå en sådan viden om hjælpekedler, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af disse anlæg, således at de fungerer driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og med fuld hensyntagen til miljøet. have kendskab til konstruktionsprincipper for mindre dampkedler med tilhørende armaturer, deres virkemåde, opbygning og anvendelsesområder, have kendskab til dampdannelse i kedler og forbrænding af olie, have kendskab til bestemmelser for pasning og betjening af oliefyrede dampkedler. Dual purpose officer 16/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

17 have kendskab til hedtvands- og hedtolieanlæg, have kendskab til konstruktionsprincipper for varmevekslere, have kendskab til principper for indstilling af dampanlæggets regulerings-, styrings-, begrænsnings- og sikringssystemer, kunne varetage betjening af kedlers oliefyrings- og forbrændingsluftsystem, kunne varetage behandling af kedelvand, kunne gennemføre opstart og varetage sikker og effektiv drift af kedelanlæg, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i kedelanlægget, kunne planlægge og udføre reparation og vedligehold af kedelanlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med kedelanlæg. Motorlære Den studerende skal opnå en sådan viden om dieselmotorer og tilhørende systemer, at vedkommende er i stand til på en forsvarlig måde at varetage drift og vedligehold af dieselmotoranlæg, således at anlægget arbejder driftsikkert og driftsøkonomisk uden fare for omgivelserne og under fuld hensyntagen til miljøet. have kendskab til konstruktionsprincipper for dieselmotortyper og deres enkeltdele samt deres virkemåde, opbygning og anvendelsesområder, have kendskab til de systemer, der knytter sig til dieselmotorer, herunder systemmedier og systemkomponenter samt instrumentering, have kendskab til konstruktionsprincipper for et skibs hovedaksel med tilhørende lejer, pakdåser, stævnrør samt skrue, kunne gennemføre driftsprøver på motoranlæg, kunne forstå faktorer der har betydning for motoranlæggets sikre og effektive drift, kunne foretage prøver til bestemmelse af kølevandets brugbarhed, have kendskab til smøre- og brændselsoliers kemiske sammensætning, kunne anvende filtrering og centrifugering i forbindelse med olierensning, kunne gennemføre opstart og varetage sikker og effektiv drift af motoranlæg, herunder kunne anvende måleværdier til at vurdere og forebygge fejl i motoranlægget, kunne udføre og planlægge reparation og vedligehold af dieselmotoranlæg. Bemærkning I undervisningen skal der indgå laboratorieøvelser med dieselmotoranlæg. Dual purpose officer 17/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

18 BILAG 1: TAKSONOMI (klassifikation af uddannelsesmål) Generelt I nedenstående skema er angivet den taksonomi, der primært er anvendt i de følgende målbeskrivelser. For denne taksonomi gælder følgende: Klassifikationens enkelte trin forklarer en adfærd, som en studerende, der har gennemgået uddannelsen skal kunne udvise. Systemet består af seks klassifikationstrin (målkategorier). Tilsammen skulle de dække alle former for mål inden for områderne viden og intellektuelle færdigheder uanset uddannelsens art og fag. Klassifikationstrinene er ordnet efter kompleksitet. Kendskabsmålene er de mest simple og vurderingsmålene de mest komplekse. Når den studerende eksempelvis opfylder et mål på analyseniveau, kan vedkommende også opfylde kendskab-, forståelse- og anvendelsesmål inden for samme problemkompleks eller emneområde. Hvis betegnelsen Orientere om anvendes, betragtes en egentlig indlæring ikke at foreligge, hvorfor det behandlede stof ikke skal kunne gengives, og resultatkontrol derfor ikke udføres. Klassifikation af uddannelsesmål (taksonomi) inden for viden og intellektuelle færdigheder Klassifikationens trin er: Eksempler på andre egnede adfærdsudtryk: Klassifikationstrinene kan kortfattet beskrives som følger: 1. Have kendskab til: Skal efter hukommelsen kunne gengive en meddelt information. 2. Have forståelse af: Skal med egen udtryksmåde kunne redegøre for en meddelt information og i en kendt situation gøre brug af den efter anvisning. 3. Kunne anvende: Skal i enhver normal situation, til hvilken en meddelt information naturligt kan henføres, kunne benytte denne uden anvisning. 4. Kunne analysere: Skal kunne opdele en information i dens bestanddele og gøre rede for, hvad der er karakteristisk for forholdet mellem dem. 5. Kunne foretage syntese: Skal kunne sammenholde en meddelt information med tidligere erfaringer og derigennem formulere sin egen opfattelse af emnet. 6. Kunne vurdere: Skal ved kombination af kendskab, forståelse, anvendelse, analyse og syntese kunne foretage en afvejning af diverse opfattelser og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Beskrive, redegøre for, tilegne sig, identificere, nævne, definere, gengive, genkende. Forklare, formulere, fortolke, beregne, opstille, demonstrere, forklare med egne ord, give eksempler. Anvende, vælge, løse, skelne, afprøve, bruge, gennemføre, klassificere, konstatere, konstruere, opfylde, tilrettelægge, udnytte, udøve, varetage, virke. Sammenligne, sammenholde, finde, uddrage, udvælge, udlede, analysere, påvise, registrere. Foreslå, fremstille, kombinere, konkludere, organisere, planlægge. Afgøre, kontrollere, bedømme, overveje, kritisere, diskutere, evaluere. Kendskab er def. snævert som godkendelse eller gengivelse af en meddelt information. Forståelse inkluderer, at en given information kan fortolkes, hvilket forudsætter en reorganisation og sammenfatning af et givet indhold. Anvendelse indebærer, at tilegnede kundskaber kan overføres på nye situationer eller nye problemer, som svarer til allerede kendte typer. Analyse af en information er første led i en mere selvstændig problemløsning af helt nye og ukendte problemer. Syntese stiller krav om, at der udarbejdes en ny helhed. De studerende skal sammenstille deres viden på en for dem selv ny måde. Vurdering inkluderer, at vurderingen baseres på kriterier. Det er ikke nok at fremsætte et subjektivt skøn. En vurdering vil ofte være præget af personlige holdninger, men disse må da komme klart til udtryk i de kriterier, der opstilles for vurderingen. Dual purpose officer 18/18 Version 1.0, Dato 12. juni 2002

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 3 februar 2015 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 3 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 4 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 4 1.2 Kvalitet...

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Styrmandsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005

SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 SKIBSFØRERUDDANNELSEN Ver. 1.0 af 1/1-2005 Indhldsfrtegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN.... 2 FORMÅL... 2 FORUDSÆTNINGER... 2 UDDANNELSENS VARIGHED... 2 TAKSONOMI... 2 EVALUERING OG EKSAMEN...

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere