RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA

2 Indholdsfortegnelse TOC 2

3 1. INDLEDNING Kommissionen skal hvert år informere Europa-Parlamentet og Rådet om brugen af Den Europæiske Unions forskellige långivningsinstrumenter. I denne rapport beskrives udlånstransaktionerne under hvert instrument samt de respektive låntagningsaktiviteter. Tabel 1: Udvikling i den Europæiske Unions transaktioner (udestående kapitalbeløb i mio. EUR) EKSF u.l. 1) 2) Euratom 1) Betalingsbalancestøtte Makrofinansiel bistand EFSM I alt ) Omregningskurserne er kurserne pr. 31. december hvert år. 2) Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab er under likvidation siden Den sidste obligation, der blev udstedt af EKSF, forfalder i DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNGIVNINGSAKTIVITETER Den finansielle bistand til tredjelande og medlemsstater i form af bilaterale lån, der optages på kapitalmarkederne med en garanti over EU's budget, ydes af Kommissionen i henhold til forskellige retsakter vedtaget af Rådet eller af Rådet og Europa-Parlamentet, afhængigt af de mål der forfølges 1. Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik sikrer med bistand fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS), at der er sammenhæng mellem den finansielle bistand til tredjelande og de overordnede mål for EU's optræden udadtil Betalingsbalancemekanismen Betalingsbalancestøtte i henhold til artikel 143 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne 2 tager form af mellemfristede lån fra Unionen. Støtten ydes normalt sammen med finansiering fra Den Internationale Valutafond (IMF) og andre multilaterale långivere såsom Den Europæiske 1 2 En detaljeret præsentation af Kommissionens låntagnings- og långivningsaktiviteter findes på EFT L 53 af , s.1. 3

4 Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) eller Verdensbanken. Betalingsbalancestøtte tildeles fra sag til sag af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal. De potentielle modtagere er medlemsstater uden for euroområdet med alvorlige betalingsbalanceproblemer. Den tjener til at mindske de modtagende medlemsstaters vanskeligheder med at tilvejebringe ekstern finansiering og genskabe en holdbar betalingsbalancesituation. Den frigives efter opfyldelse af de økonomisk-politiske betingelser, som Rådet vedtager efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om et udkast til tilpasningsprogram, og som aftales mellem Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat i et aftalememorandum forud for låneaftalens indgåelse. Overholdelsen af foranstaltningerne i tilpasningsprogrammet kontrolleres regelmæssigt og er en forudsætning for udbetalingen af yderligere rater. De krævede midler tilvejebringes af Kommissionen på kapitalmarkederne på vegne af Den Europæiske Union. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Rådet om gennemførelsen af forordningen om betalingsbalancestøtte. Betalingsbalancemekanismen blev reaktiveret i 2008 som reaktion på den internationale økonomiske og finansielle krise, og mekanismens loft blev forhøjet fra 12 mia. EUR til 50 mia. EUR i maj for at sætte EU i stand til at reagere hurtigt på eventuelle nye anmodninger om betalingsbalancestøtte. Pr. 31. december 2014 var der blevet givet tilsagn om i alt 16,6 mia. EUR til Ungarn 4, Letland 5 og Rumænien 6, hvoraf de 13,4 mia. EUR blev udbetalt. I 2013 vedtog Rådet et nyt program for forebyggende finansiel støtte til Rumænien 7 på op til 2 mia. EUR. Der kan anmodes om udbetalinger frem til den 30. september I 2014 blev der ikke foretaget udbetalinger under betalingsbalancemekanismen. Det samlede udestående kapitalbeløb ved udgangen af 2014 var på 8,4 mia. EUR Rådets forordning (EF) nr. 431/2009 af 18. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EUT L 128 af , s. 1). Rådets beslutning 2009/102/EF af 4. november 2008 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Ungarn (EUT L 37 af , s. 5). Rådets beslutning 2009/290/EF af 20. januar 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Letland (EUT L 79 af , s. 39). Rådets beslutning 2009/459/EF af 6. maj 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Rumænien (EUT L 150 af , s. 8). Rådets afgørelse 2013/531/EU af 22. oktober 2013 om forebyggende mellemfristet finansiel EU-bistand til Rumænien (EUT L 286 af , s. 1). 4

5 Tabel 2: Betalingsbalancestøtte pr (i mia. EUR) Land Tildelt beløb Udbetalt beløb Tilbagebetalt beløb Udestående beløb Lånets gennemsnitlige løbetid (år) Ungarn 6,5 5,5 4,0 1,5 5,0 Letland 3,1 2,9 1,0 1,9 6,6 Rumænien 5,0 5,0 0 5,0 7,0 Rumænien (forebyggende) 2, ,0 0 I alt 16,6 13,4 5,0 8,4 Transaktioner siden den 31. december 2014 I januar 2015 tilbagebetalte Letland og Rumænien henholdsvis mio. EUR og mio. EUR, hvorved den samlede udestående kapital blev reduceret til mio. EUR. Detaljerede oplysninger om transaktioner under betalingsbalancemekanismen findes på: EFSM Med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 oprettedes den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM) på basis af artikel 122, stk. 2, i TEUF 8. EFSM er fuldt ud understøttet af EU-budgettet og har en samlet udlånskapacitet på op til 60 mia. EUR. Potentielle modtagere af EFSM-støtte er medlemsstater, der oplever vanskeligheder som følge af en alvorlig forværring af de internationale økonomiske og finansielle forhold. Anvendelsen af EFSM er underlagt politiske betingelser inden for rammerne af et økonomisk og finansielt tilpasningsprogram som fastsat i et aftalememorandum indgået mellem Kommissionen og den støttemodtagende medlemsstat, og der følges en beslutningsproces svarende til den, der gælder i forbindelse med betalingsbalancestøtte. Vurderingen af de finansielle behov og den regelmæssige overvågning under programgennemførelsen foretages af Kommissionen i samråd med Den Europæiske Centralbank (ECB) mindst hver sjette måned for så vidt angår de generelle økonomisk-politiske betingelser i tilpasningsprogrammet og hver tredje måned for så vidt angår verifikationen af, at medlemsstaten opfylder de økonomisk-politiske betingelser, der er knyttet til støtten. Eventuelle ændringer af tilpasningsprogrammet drøftes med modtagermedlemsstaten. Rådet træffer med kvalificeret flertal og på forslag af Kommissionen afgørelse om eventuelle tilpasninger af de oprindelige generelle økonomiskpolitiske betingelser og skal godkende det reviderede tilpasningsprogram, som den støttemodtagende medlemsstat udarbejder. 8 I henhold til artikel 122, stk. 2, i TEUF kan der ydes finansiel støtte til en medlemsstat, der er i vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som den ikke selv er herre over. 5

6 EFSM blev taget i anvendelse i 2011 til fordel for Irland 9 og Portugal 10 med lånetilsagn på op til henholdsvis 22,5 mia. EUR og 26 mia. EUR. De samlede tilsagn, herunder fra den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), IMF og andre medlemsstater, beløber sig til henholdsvis 85 mia. EUR og 78 mia. EUR: Tabel 3: Fordeling af tilsagn (i mia. EUR) Land EFSM EFSF IMF Andre I alt Irland 22,5 17,7 22,5 22,3* 85,0 Portugal 26,0 26,0 26,0 78,0 I alt 48,5 43,7 48,5 22,3 163,0 *4,8 mia. EUR fra andre medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Sverige, Danmark) og 17,5 mia. EUR fra den irske stat (Treasury and National Pension Reserve Fund). Siden indførelsen af EFSM er det blevet besluttet at forlænge løbetiderne og nedsætte rentemarginalen, hvilket er blevet anvendt på alle lån. I marts 2014 blev der udbetalt mio. EUR til Portugal og 800 mio. EUR til Irland (sidste rate). I november 2014 blev der udbetalt 400 mio. EUR til Portugal (sidste rate). EFSM's samlede udestående udgjorde mio. EUR ved udgangen af 2014 (Irland: mio. EUR, Portugal: mio. EUR). Irland gennemførte EU/IMF's finansielle støtteprogram i februar , mens Portugal afsluttede programmet i juni Detaljerede oplysninger om EFSM-transaktioner findes på: Makrofinansiel bistand Der ydes makrofinansiel bistand for at hjælpe EU-kandidatlande, potentielle kandidatlande og nabolande med at løse kortsigtede betalingsbalanceproblemer og stabilisere de offentlige finanser samt for at tilskynde til gennemførelsen af strukturreformer. Makrofinansiel bistand ydes som en ekstraordinær og midlertidig foranstaltning og ledsages af strenge økonomisk Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU af 7. december 2010 om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland (EUT L 30 af , s. 34). Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU af 30. maj 2011 om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal (EUT L 159 af , s. 88). Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/525/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland (EUT L 282 af , s. 71). Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/234/EU af 23. april 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal (EUT L 125 af , s. 75). 6

7 politiske betingelser. Makrofinansiel bistand ydes typisk som et supplement til IMF's tilpasningsprogrammer. Den kan ydes i form af lån og/eller gavebistand. Hvis et modtagerland ikke opfylder sine tilbagebetalingsforpligtelser, kan Kommissionen aktivere garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande 13 for at sikre tilbagebetalingen af lånet over fondens egne midler 14. Hvad angår gennemførelsen af den makrofinansielle bistand til Ukraine, der blev godkendt i , og som sammen med de midler, der er til rådighed fra en tidligere transaktion, der blev godkendt i , beløber sig til 610 mio. EUR i lån (MFA I), blev aftalememorandummet underskrevet i forbindelse med et topmøde mellem Ukraine og EU i februar Den første rate på 100 mio. EUR blev udbetalt i maj 2014, og den anden rate på 260 mio. EUR blev udbetalt i november Den 14. december 2014 besluttede Rådet at stille makrofinansiel bistand til rådighed for Ukraine 17 i form af lån på maksimalt 1 mia. EUR og med en maksimal løbetid på 15 år (MFA II) for at dække Ukraines presserende betalingsbalancebehov som påvist i regeringens IMF-støttede økonomiske program. Den første rate på 500 mio. EUR blev udbetalt i juni 2014, og den anden rate på ligeledes 500 mio. EUR blev udbetalt i december Den 15. maj 2014 besluttede Europa-Parlamentet og Rådet at stille makrofinansiel bistand til rådighed for Tunesien på op til 300 mio. EUR i form af lån med en maksimal løbetid på 15 år 18. Der blev ikke foretaget udbetalinger i 2014 i forbindelse med de afgørelser om makrofinansiel bistand, der i 2013 blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet for Georgien (46 mio. EUR, heraf 23 mio. EUR i form af lån 19 ), Den Kirgisiske Republik (30 mio. EUR, heraf 15 mio. EUR i form af lån 20 ) og Jordan (180 mio. EUR i form af lån alene 21 ) Se Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande (kodificeret udgave) (EUT L 145 af , s. 10). Der er endnu ikke konstateret misligholdelser af lån ydet som makrofinansiel bistand. Skønt tilbagebetalingen af lån i sidste ende er dækket af EU-budgettet, fungerer garantifonden som en likviditetsbuffer, der beskytter EU-budgettet mod krav på grund af manglende betaling. For en samlet rapport om fondens virke henvises til COM(2014) 214 og det ledsagende arbejdsdokument SEC(2014) 129. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 388/2010/EU af 7. juli 2010 om makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 179 af , s. 1). Rådets afgørelse 2002/639/EF af 12. juli 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (EFT L 209 af , s. 22). Rådets afgørelse nr. 2014/215/EU af 14. april 2014 om makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 111 af , s. 85). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 534/2014/EU af 15. maj 2014 om makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik (EUT L 151 af , s. 9). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 218 af , s. 15). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1025/2013/EU af 22. oktober 2013 om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (EUT L 283 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1351/2013/EU af 11. december 2013 om makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (EUT L 341 af , s. 4). 7

8 Transaktioner siden den 31. december 2014 Den første rate på 100 mio. EUR blev udbetalt til Jordan den 10. februar Den 15. april 2015 besluttede Europa-Parlamentet og Rådet at stille makrofinansiel bistand til rådighed for Ukraine i form af et tredje lån (MFA III) på højst mio. EUR 22. Den første rate på 250 mio. EUR blev udbetalt til Ukraine den 21. april 2015 (MFA I). Den første rate på 10 mio. EUR blev udbetalt til Georgien den 21. april Den første rate på 100 mio. EUR blev udbetalt til Tunesien den 7. maj Kommissionens årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af makrofinansiel bistand til tredjelande indeholder detaljerede oplysninger om makrofinansielle bistandstransaktioner 23, som også findes på: Euratom-faciliteten Euratoms lånefacilitet kan anvendes til at finansiere projekter i medlemsstaterne (Rådets afgørelse 77/270/Euratom) eller i visse tredjelande (Ukraine, Rusland eller Armenien) (Rådets afgørelse 94/179/Euratom). I 1990 fastsatte Rådet en lånegrænse på 4 mia. EUR, hvoraf der er truffet afgørelse om ca. 3,7 mia. EUR og allerede er udbetalt 3,4 mia. EUR. I henhold til Rådets afgørelse om låneloftet (77/271/Euratom som ændret) skal Kommissionen underrette Rådet, når de gennemførte transaktioner beløber sig til 3,8 mia. EUR og, hvis det er relevant, foreslå et nyt låneloft. I 2013 vedtog Kommissionen afgørelse C(2013) 3496 om at yde et Euratom-lån på op til 300 mio. EUR i støtte til Ukraines program for sikkerhedsmæssige forbedringer af kernekraftenheder. Lånet træder i kraft, når alle effektivitetskriterier er opfyldt på tilfredsstillende vis. 3. DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGSAKTIVITETER For at finansiere den långivning, som Rådet træffer afgørelse om, er Kommissionen bemyndiget til at optage lån på kapitalmarkederne på vegne af både Den Europæiske Union og Euratom. Lånoptagelse og långivning gennemføres som såkaldte back-to-backtransaktioner for at undgå rente- eller valutakursrisici for EU-budgettet 24. Udestående låntagning modsvares af udestående udlån Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/601/EU af 15. april 2015 om makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 100 af , s. 1). COM(2014) 372 og SWD(2014) 193. EFSM-forordningen tillader forudfinansiering, da den bemyndiger Kommissionen "til at optage lån på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner på det mest hensigtsmæssige tidspunkt mellem planlagte udbetalinger for således at optimere finansieringsomkostningerne og bevare dens omdømme som Unionens udsteder på markederne". De omkostninger, der måtte følge heraf, dækkes dog af låntageren. 8

9 3.1. Betalingsbalancemekanismen I 2014 blev der ikke optaget lån på markedet under betalingsbalancemekanismen. Det samlede beløb, der er rejst til betalingsbalancmekanismen, udgjorde 8,4 mia. EUR ved udgangen af EFSM I 2014 blev der rejst 3 mia. EUR i to transaktioner. I marts 2014 blev der udstedt benchmarkobligationer på 2,6 mia. EUR (med løbetid frem til den 4. april 2024 og kuponrente på 1,875 %) til støtte for Irland og Portugal som led i deres finansielle støttepakker under EFSM. I november 2014 blev der udstedt obligationer på 660 mio. EUR (med løbetid frem til den 4. oktober 2029 og kuponrente på 1,375 %). Af dette beløb blev der anvendt 400 mio. EUR til finansiering af den sidste rate til Portugal under EFSM. Disse EU-obligationer blev mødt af en kraftig efterspørgsel på markedet, hvilket resulterede i overtegnede ordrebøger. Alle vigtige grupper af investorer og især langsigtede investorer (investeringsfonde, formueforvaltere, forsikrings- og pensionsfonde) samt officielle institutioner købte disse obligationer. Udviklingen på det sekundære marked for disse EU-obligationer var positiv og bekræftede EU's status som en stærk emittent af benchmarkobligationer. Ifølge vore beregninger og med input fra 22 banker udgjorde omsætningen på det sekundære marked med EUbenchmarkobligationer 26,3 mia. EUR i 2014 (sammenlignet med 31 mia. EUR i 2013). Det samlede beløb, der er rejst til EFSM, udgjorde 46,8 mia. EUR ved udgangen af Tabel 4: EU's låntagning til EFSM i 2014 (i mio. EUR) Land Emissionsdato Forfaldsdato Beløb Irland (800), Portugal (1 800) Portugal (400) I alt Sammen med 260 mio. EUR til makrofinansiel bistand til Ukraine, jf. punkt 3.3 nedenfor. 9

10 3.3. Makrofinansiel bistand (MFA) I 2014 blev der med succes gennemført fire MFA-låntagningstransaktioner til fordel for Ukraine: 100 mio. EUR den 20. maj, 500 mio. EUR den 17. juni, 260 mio. EUR den 12. november og 500 mio. EUR den 3. december. Den første rate af MFA I, der beløb sig til 100 mio. EUR, blev udbetalt i februar Finansieringen blev gjort ved at udstede 10-årige obligationer til 2,6 mia. EUR i marts måned (se punkt 3.2 ovenfor), der dermed blev forhøjet til 2.7 mia. EUR. Den første rate af MFA II, der beløb sig til 500 mio. EUR, blev udbetalt i februar Finansieringen fandt sted ved igen at udstede 10-årige obligationer til 2,6 mia. EUR efter forhøjelsen af samme obligation med 100 mio. EUR i maj, hvorved likviditeten blev forøget yderligere ved at bringe det samlede udestående beløb op på 3,2 mia. EUR. Den anden rate af MFA I, der beløb sig til 260 mio. EUR, blev udbetalt i november Dette beløb var indeholdt i de obligationer på 660 mio. EUR, der blev udtstedt i november 2014 (se punkt 3.2). Disse obligationer blev udstedt for at finansiere den anden rate af MFA II på 500 mio. EUR, hvorved den blev forøget til 1,16 mia. EUR. Dette markerede for EUemissioner en ny historisk lav rente på 1,363 %. Det samlede udestående beløb under den makroøkonomiske bistand udgjorde 1 828,6 mio. EUR ved udgangen af Tabel 5: EU's låntagning til MFA i 2014 (mio. EUR) Land Beskrivelse Emissionsdato Forfaldsdato Beløb Ukraine Ukraine (MFA I) 1. rate Ukraine Ukraine (MFA II) 1. rate Ukraine Ukraine (MFA I) 2. rate Ukraine Ukraine (MFA II) 2. rate I alt

11 3.4. Euratom I 2014 var der ingen låntagning inden for rammerne af Euratom. 4. DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK (EIB) 4.1. EIB's långivningsaktiviteter EIB stiller finansiering til rådighed enten direkte til individuelle investeringsprojekter eller via finansielle formidlere til mindre projekter, som gennemføres af små og mellemstore virksomheder eller lokale myndigheder og kommuner. EIB tilbyder også lånegarantier, teknisk bistand og venturekapital. I 2014 indgik EIB finansieringsaftaler om i alt 77 mia. EUR (sammenlignet med 71,7 mia. EUR i 2013). EIB's finansieringsaktiviteter har indflydelse på EU-budgettet, når de er ledsaget af EUgarantier eller andre EU-budgetmidler. Dette er tilfældet med: - EIB-finansieringstransaktioner der udføres inden for rammerne af det eksterne mandat (der dækker førtiltrædelseslande, nabo- og partnerskabslande, lande i Latinamerika og Asien, Sydafrika). Disse finansieringer ledsages af en EU-budgetgaranti, der dækker statsgældsrisici eller politiske risici. I løbet af andet halvår 2015 vil Kommissionen udsende en særskilt rapport om EIB's eksterne långivningsaktiviteter i finansieringsfaciliteter med risikodeling, der indebærer brug af EU-budgettet til støtte for EU-politikker (f.eks. finansieringsfaciliteten med risikodeling i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter og projektobligationsinitiativet). EIB's finansiering i 2014 i EU-medlemsstaterne udgjorde 69 mia. EUR eller 90 % af EIB's samlede udlån. I 2014 blev der indgået finansieringsaftaler uden for EU til et beløb af 7,8 mia. EUR, hvoraf 4,1 mia. EUR er dækket af en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ("EU-garantien"). EU-garantien, der blev stillet i henhold til afgørelse 1080/2011/EU, og som udløb den 31. december 2013, blev automatisk forlænget med seks måneder, idet der endnu ikke var blevet vedtaget en ny afgørelse om en EU-garanti til dækning af EIB-transaktioner uden for EU. Den nye afgørelse om en EU-garanti til dækning af EIB-transaktioner uden for EU 26 blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 16. april Garantien beløber sig til i alt 27 mia. EUR plus et fakultativt supplerende beløb på 3 mia. EUR. Aktiveringen af hele eller en del af det fakultative beløb bestemmes af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure og på grundlag af resultaterne af en midtvejsevaluering. 26 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (EUT L 135 af , s. 1). 11

12 4.2. EIB's låntagningsaktiviteter I en kontekst med et volatilt marked forblev gennemførelsesrisikoen høj hele året, især for store benchmarktransaktioner. I første omgang tilgodeså den solide efterspørgsel efter EIBobligationer en indsnævring af de kortere spreads, især for obligationer i euro. Kreditvurderingsbureauerne fastholdt EIB's AAA-kreditvurdering, især takket være kapitalforøgelsen i I 2014 beløb EIB's låntagning sig til 61,6 mia. EUR med en gennemsnitlig løbetid på 7,2 år. 5. SIKRING AF FINANSIEL STABILITET I EUROOMRÅDET Som reaktion på den globale økonomiske og finansielle krise har medlemsstaterne i euroområdet truffet en række foranstaltninger for at fastholde den finansielle stabilitet i euroområdet og Europa som helhed. Disse foranstaltninger er skitseret nedenfor og er ikke garanteret over EU's budget. Yderligere oplysninger om de tre eksisterende faciliteter findes på: Den græske lånefacilitet I forlængelse af den enstemmige aftale, som euroområdets finansministre indgik den 2. maj for at støtte Grækenland, blev der sammen med IMF sammensat et treårigt fælles program omfattende en finansiel hjælpepakke på op til 110 mia. EUR ledsaget af strenge politiske betingelser 28, som Kommissionen og IMF i samarbejde med ECB forhandlede på plads med de græske myndigheder. Lånene fra medlemsstaterne i euroområdet under det første program beløber sig til 52,9 mia. EUR, mens lånene fra IMF beløber sig til 20,1 mia. EUR. De finansielle betingelser knyttet til faciliteten blev ændret i december 2012 (herunder forlængelse af den endelige løbetid og nedsættelse af rentemarginalen). Den 14. marts 2012 blev et andet økonomisk tilpasningsprogram godkendt af euroområdets finansministre og IMF, hvorved de endnu ikke udbetalte beløb under det første program blev forøget med 130 mia. EUR. I henhold til dette andet program vil der derfor blive ydet finansiel bistand på i alt 164,5 mia. EUR, heraf 19,8 mia. EUR fra IMF. Mens det første program blev udformet som en såkaldt "Inter-creditor Agreement" med en pulje af bilaterale lån fra de deltagende eurolande og med Kommissionen som koordinator og forvalter, finansieres det andet program gennem EFSF EFSF EFSF blev oprettet af eurolandene som en institution, der er registreret i Luxembourg og ejes af dem, og som er konstrueret som en midlertidig redningsmekanisme, hvorigennem der ydes lån til kriseramte eurolande gennem udstedelse af obligationer, der garanteres af eurolande. I oktober 2010 blev det besluttet at oprette en permanent redningsmekanisme, nemlig den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), som trådte i kraft den 27. september Fra og Støtten ydes via bilaterale lån fra de øvrige eurolande, der samles centralt af Kommissionen på de betingelser, der er fastsat i erklæringen af 11. april De vigtigste elementer i de politiske betingelser blev fastlagt i Rådets afgørelse 2010/320/EU af 10. maj 2010 rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud. Betingelserne blev yderligere præciseret i et aftalememorandum, der blev indgået mellem de græske myndigheder og Kommissionen på vegne af medlemsstaterne i euroområdet. 12

13 med 1. juli 2013 deltager EFSF ikke længere i nye finansieringsprogrammer eller nye lånefacilitetsaftaler. Den er dog stadig aktiv som långiver (sammen med IMF og bestemte medlemsstater) inden for rammerne af de igangværende programmer til fordel for Grækenland, Portugal og Irland Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) Fra og med den 1. juli 2013 blev ESM den permanente mekanisme til håndtering af nye anmodninger fra eurolande om finansiel bistand. Den har en effektiv udlånskapacitet på 500 mia. EUR. Den samlede tegnede kapital er på 704,8 mia. EUR med en indbetalt kapital fra eurolande på 80,5 mia. EUR og en bundet kapital, hvorpå der kan trækkes, på 624,3 mia. EUR. ESM har (sammen med IMF) stillet finansiel bistand til rådighed til dækning af ubalancer i Cyperns finansielle sektor. Den har også ydet finansiel bistand til den spanske regering til rekapitalisering af landets banksektor. 13

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere