Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) 1. Resume Kommissionen har d. 15. juli 2015 foreslået et kortfristet mellemfinansieringslån ( brofinansiering ) på 7 mia. euro fra den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) til Grækenland. EFSM blev etableret i 2010 og er finansieret af alle EU-lande, herunder Danmark, via garantier fra EU s budget. Der er således som noget nyt tale om et EU28-bidrag til lånepakken til Grækenland. Den øvrige europæiske lånepakke finansieres som de hidtidige låneprogrammer alene af eurolandene. En resterende brofinansiering forventes ligeledes tilvejebragt uden brug af EU28-midler. Forslaget har til formål at understøtte finansiel stabilitet i Grækenland og konkret sikre brofinansiering for Grækenland i juli 2015, indtil et låneprogram fra eurolandenes lånefacilitet (ESM) kan være på plads og lån herfra udbetales. Lånet fra EFSM forventes udbetalt 20. juli og vil senest tre måneder herefter blive tilbagebetalt af ESM gennem det nye eurolandelåneprogram til Grækenland. Udbetaling af EFSM-lånet forudsætter beslutning om gennemførelse inden udgangen af d. 15. juli 2015 i det græske parlament de aftalte tiltag, herunder en eurolandebeslutning om at igangsætte et ESM-låneprogram. Regeringen foretrækker umiddelbart, at eurolandene selv sikrer en brofinansieringsløsning, og ikke, at EFSM anvendes til at yde lån til Grækenland, givet tidligere aftale på DER om ikke længere at anvende EFSM efter etableringen af ESM og givet den stærke modstand mod brugen af EFSM for enkelte ikke-eurolande. EFSM-lån indebærer en risiko for ikke-eurolande, omend den er begrænset og midlertidig. Der arbejdes med en model, hvor der vil blive stillet sikkerhed for ikke-eurolandenes andel af den underliggende garanti fra EU-budgettet, således at ikke-eurolande ikke vil lide tab, hvis Grækenland ikke tilbagebetaler EFSM-lånet. Det bemærkes desuden, at lånene til Grækenland som helhed hidtil har været håndteret helt uden at trække på EU28-midler og at ikke-eurolandene ikke har været inddraget i udarbejdelsen af programbetingelserne. Omvendt har regeringen forståelse for den exceptionelle og vanskelige situation for Grækenland samt eurolandenes behov for tilstrækkeligt hurtige tiltag vedr. brofinansiering aht. den samlede aftales implementering, og at løsninger med tilstrækkelig hurtig brofinansiering fra kun eurolande synes vanskelige at sikre i praksis. Regeringen vil på den baggrund støtte forslaget, såfremt der som forventet kan opnås konsensus blandt EU-landene. Forslaget ventes vedtaget i en skriftlig procedure i Rådet med kort frist. 2. Baggrund Kommissionen har d. 14. juli 2015 foreslået et kortfristet mellemfinansieringslån (brofinansieringslån) fra EU28-lånefaciliteten, den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) til Grækenland. EFSM blev etableret i 2010 og er

2 finansieret af alle EU-lande, herunder Danmark, via garantier fra EU s budget, jf. nedenfor. På eurotopmødet d juli 2015 nåede eurolandene til enighed om en aftale vedr. et nyt låneprogram til Grækenland på forventet ca mia. euro, herunder konkret om betingelserne for et nyt låneprogram til Grækenland fra eurolandenes fælles lånefond, den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Der er endnu ikke nået enighed om selve ESM-låneaftalen, men alene de forudsætninger (såkaldte prior actions eller conditions precedent ) Grækenland skal opfylde for, at der efterfølgende vil kunne indledes forhandlinger mellem eurolandene og Grækenland om en ny låneaftale. Et ESM-låneprogram til Grækenland forventes tidligst at kunne være på plads og aktivere udbetalinger i løbet af august eller september Aftaleteksten fra eurotopmødet peger på, at Grækenland har et akut kortsigtet finansieringsbehov på 7 mia. euro i juli og 5 mia. euro i august 2015, bl.a. til betalingen af en gældspost på 3,5 mia. euro til ECB d. 20. juli, samt tilbagebetaling af Grækenlands restancer til IMF og yderligere betalinger til ECB og IMF i løbet af august. Grækenland har derfor behov for brofinansiering, indtil et ESM-låneprogram kan være på plads og lån herfra udbetales. Betales restancerne til IMF ikke, kan der i princippet ikke tilbagebetales andre gældsposter pga. IMF s status som kreditor med højest forrang ( preferred creditor ). Tilbagetales ECB ikke, vil ECB s nødlikviditet til de græske banker ikke kunne opretholdes. Brofinansiering til Grækenland vurderes således at være afgørende for finansiel og økonomisk stabilitet i Grækenland. Kommissionens forslag om et EFSM-lån til Grækenland skal ses i lyset af, at eurolandenes finansministre (eurogruppen) efter eurotopmødet har diskuteret spørgsmålet om brofinansiering til Grækenland, men ikke har kunnet finde en løsning, som alene involverer eurolandene, og som kan aktiveres tilstrækkeligt hurtigt. Det bemærkes, at Det Europæiske Råd i december 2010 i lyset af etableringen af eurolandenes ESM besluttede ikke længere at bruge EFSM. Det fremsatte forslag fra Kommissionen er således umiddelbart ikke i overensstemmelse med denne beslutning. Generelt om EFSM Den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) blev besluttet etableret på ECOFIN d. 9. maj EFSM er en finansieringsmekanisme til sikring af finansiel og økonomisk stabilitet i EU-landene. EFSM kan yde lån til både euro- og ikke-eurolande. EFSM har en låneramme på 60 mia. euro, hvoraf 13,2 mia. euro er ubrugt efter lån til Portugal og Irland, jf. tabel 1. EFSM s finansiering tilvejebringes ved, at Kommissionen med sikkerhed i EU- 2

3 budgettet optager lån på markedet, som videreformidles til modtagerlandet på lignende økonomiske vilkår eller evt. tillagt en merrente. EU-landene garanterer således for lån fra EFSM via EU s budget, hvilket gør det muligt for Kommissionen at tilvejebringe finansiering til modtagerlandet på attraktive vilkår. EU-landene, herunder Danmark, vil først skulle stille midler til rådighed for EFSM i en situation, hvor modtagerlandets lån fra EFSM ikke tilbagebetales, når disse forfalder, og hvis Kommissionen i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæssigt på EU-landene for den manglende tilbagebetaling. Et EFSM-lån indebærer m.a.o. ikke udgifter for EU-landene, medmindre lånene ikke tilbagebetales. Tabel 1 Lån fra den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM), mia. euro Låneramme 60 - Lån til Irland (i 2010) 22,5 - Lån til Portugal (i 2011) 24,3 Ubrugt lånekapacitet 13,2 - Forslag om brofinansieringslån til Grækenland 7 Kilde.: Kommissionen. Hjemmelsgrundlag EFSM s lån til Grækenland vil have hjemmel i Rådets forordning 407/2010 af 11. maj 2010 om etablering af EFSM, som er hjemlet i artikel 122, stk. 2 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). 1 Ifølge EFSM-forordningen træffer Rådet på forslag fra Kommissionen beslutning med kvalificeret flertal om ydelsen af lånet, de økonomisk-politisk betingelser for lånet, samt løbetiden og de øvrige betingelser for lånet. Det forventes dog ikke desto mindre, at den konkrete beslutning om ydelse af EFSM-støtte til brofinansiering til Grækenland vil blive truffet i konsensus. 3. Formål og indhold Forslag om kortfristet brofinansieringslån til Grækenland fra EFSM Kommissionen har d. 15. juli 2015 foreslået et kortfristet mellemfinansieringslån fra den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) til Grækenland. Forslaget har til formål at sikre brofinansiering for Grækenland i juli 2015, indtil et ESM-låneprogram fra eurolandene kan være på plads og lån herfra udbetales. 1 TEUF artikel 122, stk. 2 giver Rådet hjemmel til på bestemte betingelser at yde en medlemsstat finansiel støtte fra Unionen i tilfælde af vanskeligheder eller alvorlig risiko for store vanskeligheder i medlemsstaten, som følge af naturkatastrofer eller usædvanlige begivenheder, som den ikke selv kan siges at være herre over, særligt assistance i tilfælde af forsyningsvanskeligheder, især på energiområdet. 3

4 Kommissionen vurderer, at forslaget vil bidrage til finansiel stabilitet i EU, herunder i euroområdet og særligt i Grækenland, og til at Grækenland undgår yderligere misligholdelser af sine betalingsforpligtigelser i brofinansieringsperioden. Der foreslås et lån på 7 mia. euro. Lånet fra EFSM forventes udbetalt 20. juli 2015 og vil senest tre måneder herefter blive tilbagebetalt af ESM gennem det nye eurolandelåneprogram til Grækenland. Der lægges af hensyn til det presserende behov op til, at brofinansieringslånet udbetales i en enkelt rate i juli 2015 umiddelbart efter en vedtagelse af forslaget, dvs. en enkelt rate på 7 mia. euro, når betingelserne herfor er opfyldte. Forslaget ventes vedtaget i en skriftlig procedure i Rådet med kort frist. Danmarks medvirken i lånene fra EFSM Danmark vil på linje med de øvrige EU-lande deltage i et EFSM-lån til Grækenland i kraft af garantier svarende til Danmarks respektive andel af EU-budgettet (ca. 2 pct.). Et EFSM-lån til Grækenland kan have statsfinansielle konsekvenser via påvirkningen af EU s budget, men kun i det tilfælde, hvor lånet ikke tilbagebetales, jf. nedenfor. Der arbejdes jf. nedenfor med en model, hvor der vil blive stillet sikkerhed for ikke-eurolandenes andel af den underliggende garanti fra EU-budgettet, således at ikke-eurolande ikke vil lide tab, hvis Grækenland ikke tilbagebetaler EFSM-lånet. Dette vil tilsvarende skærme Danmark for statsfinansielle risici i den sammenhæng. Økonomisk-politiske betingelser Der lægges op til økonomisk-politiske betingelser til Grækenland forbundet med EFSM-lånet. Disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum (Memorandum of Understanding MoU), som aftales mellem Kommissionen, i samarbejde med ECB, og Grækenland. Grækenlands efterlevelse af de aftalte betingelser skal overvåges af Kommissionen og ECB, herunder ved besøg i Athen. Forslaget indebærer, at EFSM-lånet udbetales straks til Grækenland i løbet af juli 2015, når Grækenland har: vedtaget de tiltag i aftalen fra eurotopmødet, som har frist ved udgangen af onsdag d. 15. juli 2015 (se herunder) taget utvetydige skridt til forberedelse af gennemførelsen af de andre betingelser fastlagt i aftalen, som har deadline 22. juli 2015 eller senere (se også herunder) opnået eurolandenes principielle samtykke om at indlede forhandlinger om et ESM-lån Det græske parlament skal inden udgangen af onsdag d. 15. juli 2015 vedtage beslutninger (og senere lovgivning), der indebærer: 4

5 En forenkling af momssystemet og bredere skattebaser En pensionsreform, der understøtter holdbarheden Uafhængighed og bedre ledelse af det græske statistikbureau (ELSTAT) Disse betingelser skal formelt godkendes af eurolandene iht. den procedure, som er fastlagt i den såkaldte two-pack for eurolandene, som vedrører styrket overvågning af dels eurolandenes budgetplaner og dels af eurolande, der har finansieringsvanskeligheder. Kommissionen har fremsat særskilt forslag herom med dette indhold. Øvrige betingelser i aftalen med frist d. 22. juli 2015 er: Reform af retssystemet, for at gøre civile retssager hurtigere og mindre bekostelige Gennemførelse af EU-direktivet om genopretning og afvikling af nødlidende kreditinstitutter (BRRD) Derudover indebærer aftalen fra eurotopmødet følgende reformelementer: Udvikling af et markant styrket privatiseringsprogram der skal i den forbindelse oprettes en uafhængig fond, hvortil græske aktiver overføres og privatiseres. Målniveauet for provenu fra privatiseringer er 50 mia. euro og skal anvendes dels til at tilbagebetale rekapitaliseringer af banker, dels gældsnedbringelse og dels til langsigtede investeringer i Grækenland Strukturreformer, herunder vedr. produktmarkeder og arbejdsmarkedet Forbedring af effektiviteten i den græske offentlige sektor Med enkelte undtagelser ændre eller kompensere for den lovgivning, som den græske regering har tilbagerullet siden sin tiltræden, og som ikke har været aftalt med institutionerne Betingelserne med deadline 22. juli eller senere vil skulle gennemføres af Grækenland og verificeres, efter at EFSM-lånet er udbetalt. Vilkår for EFSM-lånet Forslaget lægger op til, at EFSM-lånet til Grækenland alene skal forrentes med den finansieringsomkostning, der er forbundet med Kommissionens tilvejebringelse af finansieringen, dvs. der lægges ikke op til, at Grækenland skal betale en merrente ift. finansieringsomkostningerne. Dette er på linje med tilgangen aktuelt anvendt for EFSM-lånene til Irland og Portugal. De nærmere finansielle betingelser fastlægges i en låneaftale mellem Grækenland og Kommissionen. Risici forbundet med lån til Grækenland I den aktuelle situation er der risici forbundet med, at EU-landene yder brofinansieringslån fra EFSM til Grækenland. Det gælder risiko for, at Grækenland ikke er stand til, helt eller delvist, at tilbagebetale EFSM-lånene fra EU. Forløbet om Grækenland og den økonomiske situation i Grækenland, herunder tilstanden af de offentlige finanser, understreger, at der i udgangspunktet er tale om en større risi- 5

6 ko for EU-budgettet end i tidligere tilfælde, hvor EFSM har ydet lån. Denne risiko imødegås dog alt andet lige af, at udbetaling af EFSM-lånet er betinget af Grækenlands gennemførelse af de nævnte tiltag senest 15. juli, og af at eurolandene principielt har givet samtykke om at indlede forhandlinger om et ESM-lån. Der vil også være risiko for, at Grækenland ikke efterlever betingelserne for lånet eller gør det i utilstrækkelig grad, så assistancen ikke får en varig positiv virkning. Der vil således fortsat være en række procesrisici i den kommende tid, herunder vedr. Grækenlands evne og vilje til at leve op til de aftalte betingelser. Der arbejdes med en model, hvor der vil blive stillet sikkerhed for ikkeeurolandenes andel af den underliggende garanti fra EU-budgettet, således at ikkeeurolande ikke vil lide tab, hvis Grækenland ikke tilbagebetaler EFSM-lånet. Sikkerhed ventes at bestå i midler, som eurolandene allerede tidligere har reserveret til Grækenland, og som herefter vil blive stillet som sikkerhed for ikkeeurolandenes andel af garantier for det konkrete EFSM-lån. Dette fjerner de statsfinansielle risici for ikke-eurolandene. 4. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet skal ikke konsulteres om udbetalinger under EFSM, men skal efterfølgende orienteres om låneprogrammet. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 7. Statsfinansielle konsekvenser Lån til Grækenland fra EFSM har potentielle statsfinansielle konsekvenser for Danmark gennem EU s budget. EU-landene garanterer således for lån fra EFSM via EU s budget. Danmark skal ikke ved lån fra EFSM til Grækenland konkret stille midler til rådighed for Grækenland. EFSM s finansiering tilvejebringes ved, at Kommissionen med sikkerhed i EU-budgettet, optager lån på markedet, som videreformidles til Grækenland. Danmark vil først skulle stille midler til rådighed for EFSM i en situation, hvor Grækenlands lån fra EFSM ikke tilbagebetales, når disse forfalder efter senest tre måneder, og hvis Kommissionen i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæssigt på EU-landene for den manglende tilbagebetaling. Grækenland vil kunne tilbagebetale EFSM-lånet, hvis Grækenland som planlagt får et ESM-lån fra eurolandene. Alle EU-lande, herunder Danmark, deltager i EFSM. Danmark hæfter i sidste ende for en andel svarende til Danmarks andel af EU-budgettet. Danmark finansierer ca. 2 pct. af udgifterne på EU's budget. I det konkrete låneprogram til Grækenland på 7 mia. euro hæfter Danmark således principielt for en andel af EFSMlånene svarende til ca. 1,05 mia. kr. 6

7 Der arbejdes jf. ovenfor med en model, hvor der vil blive stillet sikkerhed for ikke-eurolandenes andel af den underliggende garanti fra EU-budgettet, således at ikke-eurolande ikke vil lide tab, hvis Grækenland ikke tilbagebetaler EFSM-lånet. Dette vil tilsvarende skærme Danmark for de nævnte statsfinansielle risici i den sammenhæng, og der vil således ikke være sådanne risici. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Ydelsen af et brofinansieringslån fra EU-landene til Grækenland via EFSM vurderes at kunne have betydelige positive samfundsøkonomiske konsekvenser for Grækenland, gennem at sikre en implementering af det eurolandelåneprogram, som blev drøftet på eurotopmødet. Et brofinansieringslån vil således bidrage til at understøtte finansiel og økonomisk stabilitet i Grækenland i særdeleshed samt i EU generelt. 9. Høringer Sagen har ikke været i ekstern høring. 10. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at der vil være konsensus om den konkrete beslutning om ydelse af EFSM-støtte til brofinansiering til Grækenland, herunder på baggrund af de sikkerheder, som indgår for ikke-eurolandenes andel af EU-garantien for lånet. Der er fortsat udestående juridiske og tekniske spørgsmål, som i praksis kan forhindre ydelsen af et EFSM-lån hurtigt nok til, at det vil være relevant. Der arbejdes på at afklare disse hurtigst muligt. 11. Regeringens generelle holdning Regeringen finder det positivt, at eurolandene er nået til enighed om en aftale vedr. Grækenland, herunder om betingelserne for et nyt låneprogram til Grækenland fra eurolandenes fælles lånefond (ESM). Regeringen finder det vigtigt, at der opnås enighed om midlertidig mellemfinansiering (brofinansiering) til Grækenland svarende til finansieringsbehovet betinget af gennemførelsen af økonomiske reformer, indtil et ESM-låneprogram kan være på plads. Brofinansieringen til Grækenland er således afgørende for finansiel og økonomisk stabilitet i Grækenland. Regeringen foretrækker umiddelbart, at eurolandene selv sikrer en brofinansieringsløsning, og ikke, at EFSM anvendes til at yde lån til Grækenland, givet tidligere aftale på DER om ikke længere at anvende EFSM efter etableringen af ESM og givet den stærke modstand mod brugen af EFSM for enkelte ikke-eurolande. Omvendt har regeringen forståelse for den exceptionelle og vanskelige situation for Grækenland samt eurolandenes behov for tilstrækkeligt hurtige tiltag vedr. brofinansiering aht. den samlede aftales implementering, og at løsninger med til- 7

8 strækkelig hurtig brofinansiering fra kun eurolande synes vanskelige at sikre i praksis. Regeringen vil på den baggrund støtte forslaget, såfremt der som forventet kan opnås konsensus blandt EU-landene. Det lægges til grund, at der opnås enighed om en model, hvor der vil blive stillet sikkerhed for ikke-eurolandenes andel af den underliggende garanti fra EU-budgettet, således at ikke-eurolande ikke vil lide tab, hvis Grækenland ikke tilbagebetaler EFSM-lånet. 12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen om et brofinansieringslån til Grækenland fra EFSM har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Sagen vedr. etableringen af EFSM på ekstraordinært møde i ECOFIN d. 9. maj 2010 blev forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg. Senere aktiveringer af EFSM til lån til Irland og Portugal er forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering. 8

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere