Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke til Grækenland Sammenfatning Med aftalen fra eurotopmødet den 12. juli 2015 blev betingelserne for indledning af forhandlingerne om en tredje lånepakke til Grækenland på op til 86 mia. euro lagt fast. Grækenland har efterfølgende levet op til de indledende krav om omfattende reformer af bl.a. skatteog pensionssystemet samt af retsvæsenet, og nu kan institutionernes arbejde med udformningen af den egentlige lånepakke gå i gang. Den endelige lånepakke forventes at ligge klar i slutningen af august. Grækenland har indtil nu modtaget 217 mia. euro (1619 mia kr.) i finansiel støtte fordelt over to låneprogrammer fra 2010 og 2012 Tyskland har bidraget med ca. 53 mia. euro, svarende til ca. 25 pct. af det hidtidige låneprogram. Men Frankrig og Italien er heller ikke sluppet billigt, idet de hver har bidraget med mia. euro, svarende til ca. 17 pct. for hvert af de to lande. Også Spanien har givet et stort bidrag på 23 mia. euro til de gamle lånepakker. Endelig kan det nævnes, at Finland på nuværende tidspunkt har bidraget med ca. 3,5 mia. euro (26 mia. kr.), svarende til 1,5 pct. af de samlede gamle lån på 217 mia. euro. 1/8

2 Indledning Grækenlands finansielle problemer og den nye lånepakke, udgør en meget stor EU-problemstilling både aktuelt og i fremtiden. For at give et overblik over situationen, er følgende notat blevet udarbejdet. Omfang af lånepakken Den samlede ramme for lånepakken vil være i størrelsesordenen mia. euro over tre år, hvoraf omkring 50 mia. euro 1 vil komme fra eurolandenes krisefond den såkaldte europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) 2. De resterende midler forventes at komme fra Den Internationale Valutafond (IMF) og fra den nye privatiseringsfond, som skal oprettes som en del af aftalen fra eurotopmødet. Rammen omfatter bl.a. en buffer på mellem 10 og 25 mia. euro til refinansiering af de græske banker. Omfattende betingelser For at genopbygge tilliden mellem eurolandene og den græske regering var det et krav, at det græske parlament senest den 15. juli skulle godkende indholdet af aftalen fra eurotopmødet samt vedtage lovgivning på en række konkrete områder, før eurolandene ville give mandat til Europa- Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) om at indlede forhandlinger om en ny låneaftale. Det græske parlament har derfor allerede vedtaget lovgivning om: Et forbedret momssystem og større skattegrundlag. Tiltag der kan forbedre bæredygtigheden af pensionssystemet som del i en større pensionsreform. Sikring af fuld uafhængighed af det græske statistiske kontor (EL- STAT). 1 Ifølge interview i ARD Morgenmagazin den 16. juli 2015 med Klaus Regling, der er administrerende direktør i ESM. 2 ESM-fonden blev operationel i oktober Fonden er oprettet på baggrund af en mellemstatslig traktat blandt eurolandene, der samlet har indskudt 80 mia. euro, hvilket giver en effektiv udlånskapacitet på omkring 500 mia. euro. ESM-fonden har tidligere ydet finansiel bistand til Spanien og Cypern. 2/8

3 Gennemførelse af den såkaldte Finanspagt 3 - især med henblik på at gennemføre halvautomatiske besparelser, hvis der afviges fra målsætningen for den primære budgetsaldo. Den 22. juli blev der yderligere vedtaget ændringer af retssystemet samt lovgivning til gennemførelse af EU's direktiv om genopretning og afvikling af banker. Herudover har den græske regering forpligtiget sig til at gennemføre en række reformer og tiltag, der bl.a. omfatter: En ambitiøs pensionsreform. En ambitiøs produktmarkedsreform, der medfører langt større konkurrence blandt virksomheder og detailhandl Privatisering af eltransmissionsnetoperatøren (ADMIE). Arbejdsmarkedsreformer med modernisering af kollektive forhandlinger, faglige aktioner og kollektive afskedigelser. Styrkelse af den finansielle sektor, herunder fjerne muligheden for politisk indflydelse i bankerne. Modernisering, styrkelse og afpolitisering af den græske administration. Der skal også oprettes en særlig uafhængig fond i Grækenland, der skal rejse penge via. bl.a. at privatisere græske aktiver. Det er meningen, at fonden skal generere op til 50 mia. euro, hvoraf de 25 mia. euro skal bruges til at betale den finansielle støtte til bankerne tilbage. Halvdelen af de resterende 25 mia. euro skal bruges til at nedbringe den græske gæld, og den anden halvdel skal gå til investeringer i Grækenland. De konkrete betingelser og vilkår vil blive fastsat i selve ESM-låneaftalen, der er under forhandling. Gældspørgsmålet. IMF vil lette gælden De to tidligere hjælpepakker til Grækenland har haft deltagelse af IMF som ekstern långiver. Bidraget fra IMF til den nye lånepakke er dog ikke givet på forhånd, idet IMF ønsker, at spørgsmålet om holdbarheden og lettelse af den græske gæld bliver adresseret mere direkte. 3 Finanspagten er udmøntet i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union. 3/8

4 En nylig IMF-analyse 4 af den græske gæld har påvist, at med den nye lånepakke vil gælden være i størrelsesordenen 170 procent af BNP i 2022, hvor fremskrivningen i forbindelse med den anden lånepakke fra 2012 kun regnede med et niveau under 110 procent af BNP. Aftalen fra eurotopmødet slår imidlertid fast, at der ikke kan blive tale om nominelle nedskrivninger af gælden (haircuts), som det eksempelvis var tilfældet i 2012 med den private sektors del af gælden. Fra tysk side bliver det fremhævet, at det strider mod traktatens bestemmelser. Der kan muligvis blive tale om en forlængelse af løbetider og afdragsfrie perioder. Der vil ifølge aftalen dog først blive taget stilling til dette spørgsmål efter en fuldstændig gennemførelse af foranstaltningerne i det nye låneprogram og efter den første positive evaluering af Grækenlands tiltag. IMF påpeger modsat, at udviklingen i den græske gæld kun kan gøres holdbar, hvis der gennemføres mere vidtrækkende tiltag til at lette gældsbyrden. Tiltag som eurolandene ifølge IMF indtil videre ikke har været villige til. Brofinansiering. Alle 28 EU-lande deltager Grækenland skulle allerede den 20. juli 2015 betale 4,2 mia. euro tilbage til ECB og 2 mia. euro til IMF. Derfor blev EU-landene den 17. juli enige om at yde et kortvarigt tremåneders lån på 7,16 mia. euro til Grækenland, der finansielt kan brygge bro indtil den samlede lånepakke er på plads. Lånet finansieres af den såkaldte europæiske finansielle stabilitetsmekanisme (EFSM) 5, der omfatter alle 28 medlemslande, (inkl. Danmark). Der er dog truffet foranstaltninger, så ikke-eurolandene er garanteret mod tab, hvis Grækenland ikke skulle være i stand til at betale lånet tilbage. Det er planen, at lånet skal betales tilbage, når den samlede lånepakke via ESM-fonden er faldet på plads. 4 Greece: An update of IMF s staff s preliminary public debt sustainability analysis, IMF 14. juli EFSM er en mekanisme for alle 28 EU-lande, der kan stille garantier for lånepakker på op til samlet 60 mia. euro. Den fungerer ved, at Kommissionen kan optage lån på finansmarkederne med sikkerhed i EU-budgettet. Disse lån kan så kanaliseres videre til det kriseramte medlemsland. De enkelte EU-lande bidrager derfor ikke direkte til disse lån, men indirekte via deres bidrag til EU-budgettet. 4/8

5 Udarbejdelse af låneprogrammet Da Grækenland nu har gennemført de foranstaltninger og lovgivning, som var en del af aftalen fra eurotopmødet, og eurolandene har sikret den nødvendige nationale parlamentariske opbakning, kunne eurolandenes finansministre den 17. juli formelt træffe principbeslutningen om et treårigt ESM-låneprogram til Grækenland. Dermed sættes arbejdet med at udfærdige det egentlige låneprogram i gang. Kommissionen, ECB og evt. IMF skal nu fastlægge betingelser i et aftalememorandum, der skal knyttes til det egentlige låneinstrument (finansielle bistandsfacilitet). Aftalememorandummet indeholder institutionernes krav til græske reformer i løbet af programperioden, som vurderes nødvendige for at bringe Grækenland tilbage på sporet med en holdbar vækstudvikling. Samtidig skal ESM udarbejde et forslag til en lånekontrakt med Grækenland (finansiel bistandsfacilitetsaftale), der indeholder de finansielle vilkår. ESM s repræsentantskab (finansministrene fra eurolandene) skal efterfølgende godkende betingelser i aftalememorandummet samt udkastet til aftalen om den finansielle bistandsfacilitet, hvilket kan kræve endnu en runde af godkendelser i de nationale parlamenter i visse af eurolandene. Det er forventningen, at det endelige låneprogram kan være på plads i slutningen af august. Tidligere støtte til Grækenland Siden Grækenland for alvor kom i gældsproblemer i foråret 2010 og frem til i dag, har landet modtaget omkring 217 mia. euro i finansiel støtte fordelt over to låneprogrammer (se bilag). I starten var der ikke nogle krisefonde til at håndtere problemet, og derfor måtte eurolandene i forbindelse med den første lånepakke træde til med bilaterale lån til Grækenland, der beløb sig til i alt 52,9 mia. euro. Senere 5/8

6 blev en fælles eurokrisefond med det formelle navn den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) 6 oprettet. EFSF-fonden var ansvarlig for den anden lånepakke til Grækenland, der startede den 1. marts Under EFSF-låneprogrammet har Grækenland frem til programmets udløb den 30. juni 2015 modtaget 130,9 mia. euro. Hertil kommer lån fra IMF på 33,2 mia. euro. Endelig har Grækenland som nævnt fået eftergivet offentlig gæld fra private kreditorer svarende til omkring 107 mia. euro. Hertil kommer selvfølgelig den nævnte brofinansiering på 7,16 mia. euro. Med venlig hilsen Martin Jørgensen (3622) og Niels Hoffmeyer (3602) 6 EFSF blev oprettet i juni 2010 som en midlertidig foranstaltning baseret på en rammeaftale mellem eurolandene. EFSF er efterfølgende blevet erstattet af eurolandenes permanente krisefond ESM. 6/8

7 Bilag: Græske lånepakker Grækenland har til dato modtaget i alt 217 mia. euro fordelt over to lånepakker, hvoraf eurolandene har lånt og stillet garantier for 183,8 mia. euro og IMF 33,2 mia. euro. Første lånepakke maj 2010 Den første lånepakke bestod af bilaterale lån fra eurolandene med en overordnet ramme på 80 mia. euro samt 30 mia. euro fra IMF altså samlet 110 mia. euro. Af den overordnede ramme på 80 mia. euro fra eurolandene blev de 52,9 mia. euro realiseret samt 20,1 mia. euro af IMF s bidrag på 30 mia. euro altså i alt 73 mia. euro. Anden lånepakke marts 2012 Den anden lånepakke blev finansieret over eurolandenes første egentlige krisefond den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), der fungerer ved at udstede obligationer mod sikkerhed i eurolandenes garantier for samlet 725 mia. euro. Den samlede ramme på den anden lånepakke der skulle løbe fra 2012 til udgangen af 2014 var 164,5 mia. euro. Heraf 144,7 mia. euro fra eurolandene via EFSF og 19,8 mia. euro fra IMF (som del af et samlet lån på 28 mia. euro over fire år frem til marts 2016). Af den anden lånepakke blev der realiseret 130,9 mia. euro fra EFSF og 13,1 mia. euro fra IMF i alt 144,0 mia. euro. Den anden lånepakke blev forlænget to gange, men udløb endeligt den 30. juni /8

8 Tabel: Fordeling af lånepakker på eurolande samt IMF. Mia. euro Lånepakke I Lånepakke II Samlet eksponering Procent Eurolande Bilaterale lån Garantier via Lån + garantier EFSF* Tyskland 15,17 38,05 53,22 24,5% Frankrig 11,39 28,58 39,96 18,4% Italien 10,01 25,11 35,11 16,2% Spanien 6,65 16,69 23,34 10,8% Nederlandene 3,19 8,01 11,02 5,2% Belgien 1,94 4,87 6,81 3,1% Østrig 1,55 3,90 5,46 2,5% Finland 1,00 2,51 3,52 1,6% Slovakiet 0 1,39 1,39 0,6% Portugal 1,10 0 1,10 0,5% Slovenien 0,24 0,65 0,90 0,4% Luxembourg 0,14 0,35 0,49 0,2% Cypern 0,11 0,27 0,38 0,2% Estland 0 0,35 0,35 0,2% Irland 0,35 0 0,35 0,2% Malta 0,05 0,13 0,18 0,1% Eurolande i alt 52,9 130,9 183,8 84,7% IMF 20,1 13,1 33,2 15,3% Samlet ,0% * Fordelingen på de enkelte eurolande er baseret på landenes garantiandel i EFSF i marts 2012 og det samlede fordelte lån til Grækenland på 130,9 mia. euro. 8/8

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document SWD(2013) 800 final du 13.11.2013 Concerne toutes les versions linguistiques (correction du

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere