Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark"

Transkript

1 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål om skattepligt til Danmark afgøres af følgende forhold: Personer, der har ophold i Danmark, er fuld skattepligtige til Danmark. (kildeskattelovens 1, stk. 1, nr.1), men den fulde skattepligt indtræder først, når der tages ophold i Danmark. (Kildeskattelovens 7, stk. 1.) Som ophold medregnes ikke kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignede. Efter praksis anses et uafbrudt forhold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. De 180 dage betragtes som et maksimum for opholdet, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Det foran nævnte lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. (Ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1.) Stephen Kinnock vil være fuld skattepligtig til Danmark, idet han har bolig til rådighed i Danmark. Hvis en person findes fuld skattepligtig til Danmark skal det skattemæssige hjemsted afgøres. Kan hjemstedet ikke afgøres efter det første kriterium, skal det næste i rækkefølgen vurderes, indtil det skattemæssige hjemsted er fundet. Kriterierne i prioriteret rækkefølge er: Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed

2 2 Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser) Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Hvor er personen statsborger Om Stephen Kinnocks forhold: Britisk statsborger (først 1. januar 1970.) Bosiddende folkeregister-addresse i Danmark fra 1997 til udrejse i 1999, hvor de begge flyttede til Bruxelles. Indleverede muligvis selvangivelse i 1997, 1998 og 1999 i Danmark, men betalte ikke skat. Gift siden 1996 med Helle Thorning-Schmidt, far til døtrene Johanna (født 1997) og Camilla (født 1990). Bopæl på Østerbro i København. Huset blev købt i HTS navn i Ansat ved World Economic Forum i Schweiz siden 1. januar Adgang til mindre lejlighed i Geneve, der er lille, og kun anvendes til overnatning. Opholder sig ofte i Danmark om opholdenes hyppighed er der angivet skiftende forklaringer. HTS har i en række sammenhænge sagt, at Stephen Kinnock er hjemme hver weekend, ofte allerede fra torsdag, men i redegørelse til SKAT nævnes 33 weekender. SK oplyser, at han i 2009 har deltaget i fire arbejdsmøder i Danmark under tre tjenesterejser, ligesom han besvarer mails og telefonopkald m.v. under sine feriemæssige ophold i landet. Forhold og sager af betydningen for vurderingen af Stephen Kinnocks skattesag: Som nævnt er følgende fire forhold afgørende når det skattemæssige hjemsted skal vurderes: 1) Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed? 2) Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser). 3) Hvor opholder personen sig sædvanligvis? 4) Hvor er personen statsborger Bolig Det er ubestridt, at Stephen Kinnock har fast bolig til sin rådighed i Danmark. Da han imidlertid har fast bolig til sin rådighed i både Danmark og Schweiz, er det ikke tilstrækkeligt til at vurdere det skattemæssige hjemsted. 2. Midtpunkt for livsinteresser Det næste, der skal afgøres, er derfor hvor Stephen Kinnock har midtpunkt for livsinteresser.

3 3 Det ligger fast, at Stephen Kinnock arbejder for en schweizisk organisation i Geneve. Det taler for, at hans økonomiske livsinteresser er i Schweiz. Omvendt er det ubestridt, at hans kone og børn bor i København, hvorfor hans personlige livsinteresser er i Danmark. Det afgørende er således, hvorvidt de økonomiske (Schweiz) eller personlige (Danmark) livsinteresser vejer tungest. Skatteministeriet oplyste i 2007 følgende: Hvis man for eksempel arbejder i udlandet, og både har bolig i udlandet og i Danmark, kan det være svært at afgøre, om man skal beskattes det ene eller det andet sted. Ofte vil det dog være sådan, at det er det sted, hvor familien befinder sig, der vil være den egentlige bopæl. Sager af betydning for afgørelsen: Skatteankenævnet besluttede, at en mand (LSR af 20/10-09, journal ) (hvis skattepligt til Danmark var ophørt i 1995), var skattemæssigt hjemhørende i Danmark fra august Da flyttede hans kone og to børn på 11 og 13 år fra Tyskland, hvor familien boede sammen, til Danmark. Manden blev boende i Tyskland, hvor han boede i en 3-værelses lejlighed, var medlem af flere lokale foreninger, altså var aktiv i det lokale foreningsliv, m.v. Han udførte arbejde for et tysk selskab og udførte overvejende sit arbejde i Tyskland. Landsskatteretten ændrede afgørelsen, således at manden ikke blev skattemæssigt hjemhørende i Danmark, idet retten fandt, at de personlige og økonomiske livsinteresser vejede lige tungt. Det skattemæssige hjemsted skulle derfor afgøres ud fra det sted, hvor han sædvanligvis opholder sig hvilket var Tyskland. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock IKKE er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, om end der var uenighed mellem skattemyndighederne og Landsskatteretten. SKAT besluttede i et bindende svar til Søren Scheuer (journal ), at en mand, der arbejdede for et irsk forsikringsselskab, fra august 2009 ville blive skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, når hans kone og to børn rejste fra Irland og bosatte sig i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende havde centrum for livsinteresser i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende have en formue i Danmark, samt bolig og bil til rådighed. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock ER skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. For vurderingen af skattepligt i situationer, hvor en i udlandet bosiddende person besøger nær familie i Danmark i flere år, som tilfældet er for Stephen Kinnock, har også andre afgørelser betydning:

4 4 Ligningsrådet (det nuværende Skatterådet) besluttede i 1992, (TFS 1992,388) at en direktør, der boede og arbejdede i udlandet, mens hvis ægtefælle ville købe en bolig i Danmark, ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark ved første ophold hos ægtefællen i Danmark, idet boligen i Danmark måtte anses for familiens primære bolig. Afgørende for sagen var, at direktøren efter et par år ville vende hjem til Danmark. Landsskatterådet ændrede afgørelsen, således at direktøren ikke blev skattepligtig, men anvendte den begrundelse, at der skulle tages hensyn til længden af mandens ophold i udlandet. Retten mente ikke at ville statuere indtræden af fuld skattepligt under hensyn til længden af de pågældende ophold altså, at han kun i to-tre år ville være bosiddende i udlandet. SKAT (Skatterådet) klargjorde yderligere dette synspunkt i anden afgørelse (SKM SR), hvor en skatteyder anmodede om et bindende svar på, hvorvidt han ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark, hvis han bor i Belgien, arbejder mandag til fredag i Belgien og kun besøger familien i Danmark i weekender og ferier, indtil han flytter til Danmark, hvilket ville ske to år efter. SKAT besvarede spørgsmålet med et nej han var ikke fuld skattepligtig til Danmark men lagde i afgørelsen vægt på følgende: Spørgeren bliver som udgangspunkt ikke fuld skattepligtig til Danmark i forbindelse med kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie og lignende. Situationen er sammenlignelig med den situation, der forelå i den nævnte kendelse fra Landsskatteretten, TfS 1992,388. Det bemærkes dog, at Landsskatteretten som begrundelse for ikke at anfægte den feriemæssige karakter af opholdene hos ægtefællen i Danmark bl.a. tillagde det vægt, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, som skyldtes, at den pågældende person skulle afslutte et projekt i udlandet, inden han bosatte sig i Danmark. Dette vil ske i løbet af 2-3 år. Den tilsvarende forudsætning gælder for spørgeren, idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. SKAT fastslog (SKM SR), at en skatteyder, der siden 2003 havde boet i udlandet, men hvis familie i marts 2005 flyttede til Danmark, ville blive skattepligtig, hvis han udførte arbejde her. SKAT tog ikke stilling til, hvorvidt manden ville have været skattepligtig, hvis han IKKE havde udført arbejde her. Det var til sagen oplyst, at han i februar eller marts 2006 ville flytte tilbage til Danmark altså et år efter at familien var flyttet når han havde afsluttet sit arbejde i udlandet. SKAT tog altså ikke direkte i afgørelsen stilling til, om det kortvarige omfang af opholdet i udlandet, efter at familien flyttede hjem, kunne betyde, at der ikke indtrådte skattepligt for den pågældende mand, som det er anført i det ovenfor nævnte: idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Sagen er dog nævnt i SKATs redegørelse for sagen LSR 20/ , hvor det vurderes, om et kortvarigt ophold i udlandet, mens familien bor hjemme, har betydning for, om der skal betales skat. Her anfører Skatteankenævnet: Det er imidlertid ikke så enkelt [at spørgsmål om livsinteresser ikke kan afgøres, fordi de økonomiske er i udlandet og de personlige i Danmark] idet der i afgørelsen i SKM blev bemærket, at der var tale om en forholdsvis kortvarig periode

5 5 hvor [den pågældende] ville være hjemmehørende i udlandet, da det var hans agt at afvikle arbejdet der. Nævnet [Skatteankenævnet] mener derfor, at der også kan lægges vægt på, om situationen varigt vil være som beskrevet, eller om der er tale om en midlertidig løsning. Dette synes at tale for, at Stephen Kinnock er skattepligtig og skattehjemhørende i Danmark, idet hans ferieophold i Danmark ikke kan anses som værende en midlertidig ordning, idet det har fundet sted siden 2004, hvor parret købte hus, altså i fem-seks år. Afgørende for vurderingen er også, hvorvidt der udføres arbejde under ophold i Danmark. SKAT (Skatterådet) fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i Belgien fra mandag til fredag, men ønskede en ugentlig arbejdsdag i Danmark i forbindelse med besøg hos sin familie, der boede i Danmark, hvor den pågældende havde rådighed over bolig, at den fulde skattepligt ville indtræde første gang, han udfører arbejde her. SKAT lagde desuden vægt på, at det er uden betydning, om arbejdet udføres for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Der var dog i denne sag tale om en (ikke fast) ugentlig arbejdsdag, hvor Stephen Kinnock ikke fast har arbejdet i Danmark i 2009, men dog deltaget i fire møder og besvaret mails og telefonopkald m.v. Spørgsmålet er, om Stephen Kinnock arbejde i Danmark har en karakter, hvor der er tale om regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. En ordret fortolkning af bestemmelsen giver ikke holdepunkter for, at Kinnocks adfærd skulle være skattepligtig, men praksis i sagerne synes hårdere end bestemmelsens ordlyd lægger op til. SKAT fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i udlandet, mens hvis familie boede i Danmark, og nu ønskede at gennemføre 16 tjenesterejser til Danmark på fem måneder, at den pågældende ville blive fuld skattepligtig til Danmark i det øjeblik, hvor han gennemførte sin første tjenesterejse. SKAT fastslog i afgørelse om skatteyder (SKM LSR), der boede i Dubai med sin familie med havde eller ville få helårsbolig i Danmark i modsætning til andre sager og Kinnocks sag, hvor familien bor i Danmark - men ønskede at deltage i fire bestyrelsesmøder i Danmark i et dansk selskab, ville blive skattepligtig i det øjeblik han deltog i det første møde. I dette tilfælde var det tilstrækkeligt for at opnå fuld skattepligt, at den pågældende ejede en bolig og samtidig deltog i fire møder. SKAT lagde desuden vægt på. Endvidere må [den pågældendes] besvarelse af og telefonopkald som led i direktørarbejdet betragtes som arbejde, som klageren udfører under sit ophold her i landet. SKAT nåede i to andre afgørelser (TFS LSR om en operasanger, der boede i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, og som nu skulle optræde i Danmark i kortere varighed i løbet af et år)

6 6 samt (SKM LR om en person, der var bosiddende i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, men nu under ferieophold i Danmark i op til 14 dage ville forberede undervisning, der skulle finde sted i Schweiz), at de pågældende ikke var skattepligtige. Fælles for de to afgørelser er, at skatteyderne havde skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark, hvor de således normalt opholdt sig, sammen med familien, hed det i SKATs afgørelse. Disse er således ikke sammenlignelige med Kinnocks sag, idet hans familie opholder sig i Danmark. Dertil kommer Stephen Kinnocks egne udtalelser, der tyder på stærke livsinteresser til Danmark: "Vores to døtre... er i en god, lokal folkeskole, og vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro. Jeg nyder at komme hjem til vores base i København, som et trygt og levende sted med megen familie og venner. (Børsen Pleasure, 30. april 2009, side 30). Når jeg kommer hjem om fredagen, overtager jeg huset. Jeg laver mad, vasker tøj og kører børnene til alle deres aktiviteter. Jeg er et kendt ansigt i SuperBest på Østerbrogade, hvor Camilla og jeg handler ind hver weekend. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5.) Han tager fuldstændig over, når han kommer hjem. Alle de huslige pligter. Køber ind til hele ugen, køber gaver til fødselsdage og kører børn til sportsaktiviteter. (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6.) Henset til den praksis, der er gældende, taler meget for, at Stephen Kinnocks livsinteresser vil siges at være i Danmark, idet han har udført arbejde her, har en stærk tilknytning til sin familie, ligesom de feriemæssige ophold i Danmark langt fra kan siges at have en midlertidig karakter, der er angivet som nødvendige i tidligere afgørelser. Dertil kommer, at tilknytningen til Schweiz er begrænset, idet han kun udfører arbejde dér, bor i en lille lejlighed, og ikke ser ud til at have anden tilknytning til landet end det arbejdsmæssige, ligesom han ifølge det oplyste ikke tidligere har boet i landet. Skulle SKAT vurdere, at de økonomiske og personlige livsinteresser vejer lidt tungt, og at det skattemæssige hjemsted derfor ikke kan fastslås, skal Stephen Kinnock beskattes dér, hvor han opholder sig mest. 3. Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Spørgsmålet er vanskeligt at afklare uden adgang til flybilletter og kreditkort. Helle Thorning-Schmidt har oplyst, at hendes mand i 2009 opholdt sig 33 weekender i Danmark. Regnes en weekend fra fredag til mandag morgen, er det fire skattedage (132 dage), dertil kommer ferie og fridage. Det vil betyde, at Stephen Kinnock bliver skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz. Det skal dog bemærkes, at de 180 dage er et maksimum. Dette maksimum accepteres almindeligvis, men det fremgår af ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1., at denne almindelige accept af de 180 dage lægges til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær

7 7 familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. Dertil kommer, at andre skatteydere er blevet pålagt skattepligt til Danmark, selv om deres ophold i Danmark var langt under 180 dage, alene fordi de pågældendes familie havde bopæl i Danmark. I sag Journal nummer (Skattecenter Frederikssund) blev en person fuld skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark til trods for, at den pågældende oplyste kun at ville opholde sig i Danmark, hvor familien boede i 61 dage (mellem 1. juni 2008 og et år frem) og 90 dage (mellem 1. juni 2009 og et år frem.) Det står samtidig klart, at parret tidligere har oplyst, at Stephen Kinnock er i Danmark langt oftere end de til SKAT oplyste 33 weekender. Af tidligere udtalelser kan nævnes: " siden har tilfældet villet det sådan, at Stephen har fået job i Skt. Petersborg i Rusland, hvor han er fire dage om ugen og hjemme på lang weekend." ( Borgens Dronninger", Gunilla Roijer, Schultz' Forlag, 2006, side 60 mf.) "Jeg tager det meste i hverdagene. Stephen tager så en del i weekenden. Han kommer hjem hver uge, enten torsdag eftermiddag eller fredag og rejser så til Skt. Petersborg mandag morgen, efter at børnene er sendt i skole. ( Den Første", Noa Reddington, Peoples Press, 2007, side 167 nederst). " og når han kommer hjem torsdag aften eller fredag eftermiddag, er det ham, der tager over i huset - laver mad, vasker tøj og kører børnene til aktiviteter, hvis de skal det (Femina, nr. 17, 28. april 2010, side 77). "Lige nu arbejder han i Geneve fire-fem dage om ugen, så fra mandag til torsdag eller fredag, er det Helle Thorning-Schmidt, der skal få familiens hverdag til at gå op. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5). "I dag arbejder Stephen Kinnock for World Economic Forum, hvor han flyver til om mandagen og hjem om fredagen. Nogle uger hopper han allerede på flyet hjem til København om torsdagen, for at få mere tid til familien." (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6). "Det kræver planlægning [at styre huset], men man skal huske, at min mand kommer hjem og er der tre nætter hver uge. Her overtager han alt det huslige, så det er en fin arbejdsdeling. (Nordjyske Stiftstidende, 10. januar 2010, side 10).

8 8 "Min mand er i Danmark hver weekend fra fredag til mandag hele året rundt." (Mail til Justitsministeriet, den 15. oktober 2009.): Genbekræftes i mail af 18. oktober 2009: "Det har han side 2004 [været i Danmark hver weekend.] Før var det mindre regelmæssigt, men dog således, at han var i Danmark 1-2 gange om måneden. 4. Statsborgerskab. Betydningen af, at Stephen Kinnock ikke har dansk statsborgerskab er vanskelig at få fuldt belyst, men idet han heller ikke har statsborgerskab i Schweiz har statsborgerskabet (for skatteåret 2009) næppe nogen særlig betydning. Vurdering: Meget taler for, at Stephen Kinnock vil være skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende til Danmark for 2009, om end afgørelsen naturligvis baseres på et skøn: Hvad taler for skattepligt i Danmark? BOLIG: Stephen Kinnock har siden 2004 haft bolig i Danmark. LIVSINTERESSER: Stephen Kinnock har oplyst, at vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro og han har på andre lignende måder tilkendegivet, at han hører til her. SKAT har i journal lagt vægt på, at en i Irland boende skatteyder, hvis familie boede i Danmark, var skattemæssigt hjemmehørende (og havde livsinteresser) i Danmark, idet hans familie boede i Danmark, at han havde positiv nettoformue i Danmark og bolig og bil til rådighed i Danmark. SKAT har i TFS1992,388 og SKM SR (og delvist i SR) godkendt, at personer, der boede i udlandet, men hvis familier var flyttet til Danmark, ikke blev skattepligtige til Danmark. Myndighederne lagde dog i især de to første, og i mindre tydelig grad i det tredje tilfælde vægt på, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, idet de begge indenfor to-tre år ville flytte til Danmark. Det fremgik, at det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Stephen Kinnock har siden 2004 været på ferieophold i Danmark.

9 9 Til belysning af, om Stephen Kinnock samlet set vurderes at have sine livsinteresser i Danmark eller Schweiz, skal også inddrages spørgsmål om, hvorvidt han udfører arbejde her: Stephen Kinnock har ifølge Helle Thorning-Schmidt gennemført fire arbejdsmøder i Danmark i 2009, og det er oplyst, at han besvarer s og telefonopkald under sine feriemæssige ophold i landet. SKAT har i SKM fastslået, at en skatteyder fra Dubai, hvis familie ikke opholder sig i Danmark, er skattepligtig, hvis han har rådighed over bolig i Danmark, og deltager i det første af fire planlagte bestyrelsesmøder i et dansk selskab. I samme afgørelse fastslås, at besvarelse af og telefonopkald betragtes som arbejde, som [den pågældende] udfører under sit ophold her. Myndighederne har desuden i SKM SR fastslået, at en person, der boede i Belgien og der arbejdede for en belgisk arbejdsgiver, ville blive skattepligtig i det øjeblik, han gennemførte den første af 16 planlagte tjenesterejser. Om disse afgørelser skal tolkes således, at Stephen Kinnock ville blive skattepligtig i forbindelse med blot én tjenesterejse til Danmark, når det samlede antal gennemførte rejser kun er fire, er uklart, men at praksis er meget hård, ses af, at direktøren fra Dubai blev anset for skattepligtig ved udsigten til kun fire bestyrelsesmøder i Danmark, uagtet at hans familie ikke opholder sig i Danmark. Forskellen er dog, at det selskab, direktøren for Dubai arbejdede i, var dansk, hvorimod Stephen Kinnock har udført arbejde for en schweizisk arbejdsgiver. OPHOLD: Til sammenligning kan oplyses, at SKAT i to andre sager har godkendt, at personer bosiddende i udlandet, men med adgang til bolig i Danmark, ikke er blevet skattepligtige, til trods for, at de udførte arbejde i Danmark. Der var tale om personer, der henholdsvis forberedte undervisningsmateriale under ferieophold i Danmark (til brug i Schweiz) og for en operasangers vedkommende optrådte i Danmark i en begrænset periode. I begge tilfælde var der dog, i modsætning til Stephen Kinnocks sag, tale om, at de pågældende boede fast i Schweiz og har deres familie der. HTS har oplyst, at Stephen Kinnock har opholdt sig under 180 dage i Danmark, nemlig 33 weekender. Hvilket svarer til 132 skattedage (fredag til mandag morgen.) SKAT har fastslået, at de 180 dage normalt accepteres som et maksimum, men det følger af forståelsen, at dette maksimum kun kan udnyttes af personer, der synes at have deres samlede livsinteresser i et andet land, og hvor der ikke er diskussion om, hvorvidt opholdet i Danmark har karakter af ferie. Dertil kommer, at parret ved en række lejligheder har givet udtryk for, at Stephen Kinnock har opholdt sig langt mere i Danmark end de angivne 33 weekender.

10 10 Samlet set kan det gøres gældende, at Stephen Kinnock har bolig i Danmark, at Stephen Kinnock har sine personlige livsinteresser i Danmark, at tilknytningen til Schweiz alene er arbejdsmæssig, at Stephen Kinnocks ophold på ferie i Danmark ikke har midlertidig karakter, men har stået på i femseks år, at Stephen Kinnock har udført arbejde under sit ophold i Danmark, og at hans ophold i Danmark har været betydeligt, men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt. Version 5 * 28. august 2010

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Skattemæssig tilflytning til DK

Skattemæssig tilflytning til DK Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj 2015 2015 Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: 3525 2535, M: info@rl.dk, W: rl.dk Hovedpunkter Gennemgang af reglerne

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere