Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark"

Transkript

1 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål om skattepligt til Danmark afgøres af følgende forhold: Personer, der har ophold i Danmark, er fuld skattepligtige til Danmark. (kildeskattelovens 1, stk. 1, nr.1), men den fulde skattepligt indtræder først, når der tages ophold i Danmark. (Kildeskattelovens 7, stk. 1.) Som ophold medregnes ikke kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignede. Efter praksis anses et uafbrudt forhold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. De 180 dage betragtes som et maksimum for opholdet, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Det foran nævnte lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. (Ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1.) Stephen Kinnock vil være fuld skattepligtig til Danmark, idet han har bolig til rådighed i Danmark. Hvis en person findes fuld skattepligtig til Danmark skal det skattemæssige hjemsted afgøres. Kan hjemstedet ikke afgøres efter det første kriterium, skal det næste i rækkefølgen vurderes, indtil det skattemæssige hjemsted er fundet. Kriterierne i prioriteret rækkefølge er: Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed

2 2 Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser) Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Hvor er personen statsborger Om Stephen Kinnocks forhold: Britisk statsborger (først 1. januar 1970.) Bosiddende folkeregister-addresse i Danmark fra 1997 til udrejse i 1999, hvor de begge flyttede til Bruxelles. Indleverede muligvis selvangivelse i 1997, 1998 og 1999 i Danmark, men betalte ikke skat. Gift siden 1996 med Helle Thorning-Schmidt, far til døtrene Johanna (født 1997) og Camilla (født 1990). Bopæl på Østerbro i København. Huset blev købt i HTS navn i Ansat ved World Economic Forum i Schweiz siden 1. januar Adgang til mindre lejlighed i Geneve, der er lille, og kun anvendes til overnatning. Opholder sig ofte i Danmark om opholdenes hyppighed er der angivet skiftende forklaringer. HTS har i en række sammenhænge sagt, at Stephen Kinnock er hjemme hver weekend, ofte allerede fra torsdag, men i redegørelse til SKAT nævnes 33 weekender. SK oplyser, at han i 2009 har deltaget i fire arbejdsmøder i Danmark under tre tjenesterejser, ligesom han besvarer mails og telefonopkald m.v. under sine feriemæssige ophold i landet. Forhold og sager af betydningen for vurderingen af Stephen Kinnocks skattesag: Som nævnt er følgende fire forhold afgørende når det skattemæssige hjemsted skal vurderes: 1) Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed? 2) Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser). 3) Hvor opholder personen sig sædvanligvis? 4) Hvor er personen statsborger Bolig Det er ubestridt, at Stephen Kinnock har fast bolig til sin rådighed i Danmark. Da han imidlertid har fast bolig til sin rådighed i både Danmark og Schweiz, er det ikke tilstrækkeligt til at vurdere det skattemæssige hjemsted. 2. Midtpunkt for livsinteresser Det næste, der skal afgøres, er derfor hvor Stephen Kinnock har midtpunkt for livsinteresser.

3 3 Det ligger fast, at Stephen Kinnock arbejder for en schweizisk organisation i Geneve. Det taler for, at hans økonomiske livsinteresser er i Schweiz. Omvendt er det ubestridt, at hans kone og børn bor i København, hvorfor hans personlige livsinteresser er i Danmark. Det afgørende er således, hvorvidt de økonomiske (Schweiz) eller personlige (Danmark) livsinteresser vejer tungest. Skatteministeriet oplyste i 2007 følgende: Hvis man for eksempel arbejder i udlandet, og både har bolig i udlandet og i Danmark, kan det være svært at afgøre, om man skal beskattes det ene eller det andet sted. Ofte vil det dog være sådan, at det er det sted, hvor familien befinder sig, der vil være den egentlige bopæl. Sager af betydning for afgørelsen: Skatteankenævnet besluttede, at en mand (LSR af 20/10-09, journal ) (hvis skattepligt til Danmark var ophørt i 1995), var skattemæssigt hjemhørende i Danmark fra august Da flyttede hans kone og to børn på 11 og 13 år fra Tyskland, hvor familien boede sammen, til Danmark. Manden blev boende i Tyskland, hvor han boede i en 3-værelses lejlighed, var medlem af flere lokale foreninger, altså var aktiv i det lokale foreningsliv, m.v. Han udførte arbejde for et tysk selskab og udførte overvejende sit arbejde i Tyskland. Landsskatteretten ændrede afgørelsen, således at manden ikke blev skattemæssigt hjemhørende i Danmark, idet retten fandt, at de personlige og økonomiske livsinteresser vejede lige tungt. Det skattemæssige hjemsted skulle derfor afgøres ud fra det sted, hvor han sædvanligvis opholder sig hvilket var Tyskland. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock IKKE er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, om end der var uenighed mellem skattemyndighederne og Landsskatteretten. SKAT besluttede i et bindende svar til Søren Scheuer (journal ), at en mand, der arbejdede for et irsk forsikringsselskab, fra august 2009 ville blive skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, når hans kone og to børn rejste fra Irland og bosatte sig i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende havde centrum for livsinteresser i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende have en formue i Danmark, samt bolig og bil til rådighed. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock ER skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. For vurderingen af skattepligt i situationer, hvor en i udlandet bosiddende person besøger nær familie i Danmark i flere år, som tilfældet er for Stephen Kinnock, har også andre afgørelser betydning:

4 4 Ligningsrådet (det nuværende Skatterådet) besluttede i 1992, (TFS 1992,388) at en direktør, der boede og arbejdede i udlandet, mens hvis ægtefælle ville købe en bolig i Danmark, ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark ved første ophold hos ægtefællen i Danmark, idet boligen i Danmark måtte anses for familiens primære bolig. Afgørende for sagen var, at direktøren efter et par år ville vende hjem til Danmark. Landsskatterådet ændrede afgørelsen, således at direktøren ikke blev skattepligtig, men anvendte den begrundelse, at der skulle tages hensyn til længden af mandens ophold i udlandet. Retten mente ikke at ville statuere indtræden af fuld skattepligt under hensyn til længden af de pågældende ophold altså, at han kun i to-tre år ville være bosiddende i udlandet. SKAT (Skatterådet) klargjorde yderligere dette synspunkt i anden afgørelse (SKM SR), hvor en skatteyder anmodede om et bindende svar på, hvorvidt han ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark, hvis han bor i Belgien, arbejder mandag til fredag i Belgien og kun besøger familien i Danmark i weekender og ferier, indtil han flytter til Danmark, hvilket ville ske to år efter. SKAT besvarede spørgsmålet med et nej han var ikke fuld skattepligtig til Danmark men lagde i afgørelsen vægt på følgende: Spørgeren bliver som udgangspunkt ikke fuld skattepligtig til Danmark i forbindelse med kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie og lignende. Situationen er sammenlignelig med den situation, der forelå i den nævnte kendelse fra Landsskatteretten, TfS 1992,388. Det bemærkes dog, at Landsskatteretten som begrundelse for ikke at anfægte den feriemæssige karakter af opholdene hos ægtefællen i Danmark bl.a. tillagde det vægt, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, som skyldtes, at den pågældende person skulle afslutte et projekt i udlandet, inden han bosatte sig i Danmark. Dette vil ske i løbet af 2-3 år. Den tilsvarende forudsætning gælder for spørgeren, idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. SKAT fastslog (SKM SR), at en skatteyder, der siden 2003 havde boet i udlandet, men hvis familie i marts 2005 flyttede til Danmark, ville blive skattepligtig, hvis han udførte arbejde her. SKAT tog ikke stilling til, hvorvidt manden ville have været skattepligtig, hvis han IKKE havde udført arbejde her. Det var til sagen oplyst, at han i februar eller marts 2006 ville flytte tilbage til Danmark altså et år efter at familien var flyttet når han havde afsluttet sit arbejde i udlandet. SKAT tog altså ikke direkte i afgørelsen stilling til, om det kortvarige omfang af opholdet i udlandet, efter at familien flyttede hjem, kunne betyde, at der ikke indtrådte skattepligt for den pågældende mand, som det er anført i det ovenfor nævnte: idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Sagen er dog nævnt i SKATs redegørelse for sagen LSR 20/ , hvor det vurderes, om et kortvarigt ophold i udlandet, mens familien bor hjemme, har betydning for, om der skal betales skat. Her anfører Skatteankenævnet: Det er imidlertid ikke så enkelt [at spørgsmål om livsinteresser ikke kan afgøres, fordi de økonomiske er i udlandet og de personlige i Danmark] idet der i afgørelsen i SKM blev bemærket, at der var tale om en forholdsvis kortvarig periode

5 5 hvor [den pågældende] ville være hjemmehørende i udlandet, da det var hans agt at afvikle arbejdet der. Nævnet [Skatteankenævnet] mener derfor, at der også kan lægges vægt på, om situationen varigt vil være som beskrevet, eller om der er tale om en midlertidig løsning. Dette synes at tale for, at Stephen Kinnock er skattepligtig og skattehjemhørende i Danmark, idet hans ferieophold i Danmark ikke kan anses som værende en midlertidig ordning, idet det har fundet sted siden 2004, hvor parret købte hus, altså i fem-seks år. Afgørende for vurderingen er også, hvorvidt der udføres arbejde under ophold i Danmark. SKAT (Skatterådet) fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i Belgien fra mandag til fredag, men ønskede en ugentlig arbejdsdag i Danmark i forbindelse med besøg hos sin familie, der boede i Danmark, hvor den pågældende havde rådighed over bolig, at den fulde skattepligt ville indtræde første gang, han udfører arbejde her. SKAT lagde desuden vægt på, at det er uden betydning, om arbejdet udføres for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Der var dog i denne sag tale om en (ikke fast) ugentlig arbejdsdag, hvor Stephen Kinnock ikke fast har arbejdet i Danmark i 2009, men dog deltaget i fire møder og besvaret mails og telefonopkald m.v. Spørgsmålet er, om Stephen Kinnock arbejde i Danmark har en karakter, hvor der er tale om regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. En ordret fortolkning af bestemmelsen giver ikke holdepunkter for, at Kinnocks adfærd skulle være skattepligtig, men praksis i sagerne synes hårdere end bestemmelsens ordlyd lægger op til. SKAT fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i udlandet, mens hvis familie boede i Danmark, og nu ønskede at gennemføre 16 tjenesterejser til Danmark på fem måneder, at den pågældende ville blive fuld skattepligtig til Danmark i det øjeblik, hvor han gennemførte sin første tjenesterejse. SKAT fastslog i afgørelse om skatteyder (SKM LSR), der boede i Dubai med sin familie med havde eller ville få helårsbolig i Danmark i modsætning til andre sager og Kinnocks sag, hvor familien bor i Danmark - men ønskede at deltage i fire bestyrelsesmøder i Danmark i et dansk selskab, ville blive skattepligtig i det øjeblik han deltog i det første møde. I dette tilfælde var det tilstrækkeligt for at opnå fuld skattepligt, at den pågældende ejede en bolig og samtidig deltog i fire møder. SKAT lagde desuden vægt på. Endvidere må [den pågældendes] besvarelse af og telefonopkald som led i direktørarbejdet betragtes som arbejde, som klageren udfører under sit ophold her i landet. SKAT nåede i to andre afgørelser (TFS LSR om en operasanger, der boede i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, og som nu skulle optræde i Danmark i kortere varighed i løbet af et år)

6 6 samt (SKM LR om en person, der var bosiddende i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, men nu under ferieophold i Danmark i op til 14 dage ville forberede undervisning, der skulle finde sted i Schweiz), at de pågældende ikke var skattepligtige. Fælles for de to afgørelser er, at skatteyderne havde skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark, hvor de således normalt opholdt sig, sammen med familien, hed det i SKATs afgørelse. Disse er således ikke sammenlignelige med Kinnocks sag, idet hans familie opholder sig i Danmark. Dertil kommer Stephen Kinnocks egne udtalelser, der tyder på stærke livsinteresser til Danmark: "Vores to døtre... er i en god, lokal folkeskole, og vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro. Jeg nyder at komme hjem til vores base i København, som et trygt og levende sted med megen familie og venner. (Børsen Pleasure, 30. april 2009, side 30). Når jeg kommer hjem om fredagen, overtager jeg huset. Jeg laver mad, vasker tøj og kører børnene til alle deres aktiviteter. Jeg er et kendt ansigt i SuperBest på Østerbrogade, hvor Camilla og jeg handler ind hver weekend. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5.) Han tager fuldstændig over, når han kommer hjem. Alle de huslige pligter. Køber ind til hele ugen, køber gaver til fødselsdage og kører børn til sportsaktiviteter. (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6.) Henset til den praksis, der er gældende, taler meget for, at Stephen Kinnocks livsinteresser vil siges at være i Danmark, idet han har udført arbejde her, har en stærk tilknytning til sin familie, ligesom de feriemæssige ophold i Danmark langt fra kan siges at have en midlertidig karakter, der er angivet som nødvendige i tidligere afgørelser. Dertil kommer, at tilknytningen til Schweiz er begrænset, idet han kun udfører arbejde dér, bor i en lille lejlighed, og ikke ser ud til at have anden tilknytning til landet end det arbejdsmæssige, ligesom han ifølge det oplyste ikke tidligere har boet i landet. Skulle SKAT vurdere, at de økonomiske og personlige livsinteresser vejer lidt tungt, og at det skattemæssige hjemsted derfor ikke kan fastslås, skal Stephen Kinnock beskattes dér, hvor han opholder sig mest. 3. Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Spørgsmålet er vanskeligt at afklare uden adgang til flybilletter og kreditkort. Helle Thorning-Schmidt har oplyst, at hendes mand i 2009 opholdt sig 33 weekender i Danmark. Regnes en weekend fra fredag til mandag morgen, er det fire skattedage (132 dage), dertil kommer ferie og fridage. Det vil betyde, at Stephen Kinnock bliver skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz. Det skal dog bemærkes, at de 180 dage er et maksimum. Dette maksimum accepteres almindeligvis, men det fremgår af ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1., at denne almindelige accept af de 180 dage lægges til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær

7 7 familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. Dertil kommer, at andre skatteydere er blevet pålagt skattepligt til Danmark, selv om deres ophold i Danmark var langt under 180 dage, alene fordi de pågældendes familie havde bopæl i Danmark. I sag Journal nummer (Skattecenter Frederikssund) blev en person fuld skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark til trods for, at den pågældende oplyste kun at ville opholde sig i Danmark, hvor familien boede i 61 dage (mellem 1. juni 2008 og et år frem) og 90 dage (mellem 1. juni 2009 og et år frem.) Det står samtidig klart, at parret tidligere har oplyst, at Stephen Kinnock er i Danmark langt oftere end de til SKAT oplyste 33 weekender. Af tidligere udtalelser kan nævnes: " siden har tilfældet villet det sådan, at Stephen har fået job i Skt. Petersborg i Rusland, hvor han er fire dage om ugen og hjemme på lang weekend." ( Borgens Dronninger", Gunilla Roijer, Schultz' Forlag, 2006, side 60 mf.) "Jeg tager det meste i hverdagene. Stephen tager så en del i weekenden. Han kommer hjem hver uge, enten torsdag eftermiddag eller fredag og rejser så til Skt. Petersborg mandag morgen, efter at børnene er sendt i skole. ( Den Første", Noa Reddington, Peoples Press, 2007, side 167 nederst). " og når han kommer hjem torsdag aften eller fredag eftermiddag, er det ham, der tager over i huset - laver mad, vasker tøj og kører børnene til aktiviteter, hvis de skal det (Femina, nr. 17, 28. april 2010, side 77). "Lige nu arbejder han i Geneve fire-fem dage om ugen, så fra mandag til torsdag eller fredag, er det Helle Thorning-Schmidt, der skal få familiens hverdag til at gå op. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5). "I dag arbejder Stephen Kinnock for World Economic Forum, hvor han flyver til om mandagen og hjem om fredagen. Nogle uger hopper han allerede på flyet hjem til København om torsdagen, for at få mere tid til familien." (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6). "Det kræver planlægning [at styre huset], men man skal huske, at min mand kommer hjem og er der tre nætter hver uge. Her overtager han alt det huslige, så det er en fin arbejdsdeling. (Nordjyske Stiftstidende, 10. januar 2010, side 10).

8 8 "Min mand er i Danmark hver weekend fra fredag til mandag hele året rundt." (Mail til Justitsministeriet, den 15. oktober 2009.): Genbekræftes i mail af 18. oktober 2009: "Det har han side 2004 [været i Danmark hver weekend.] Før var det mindre regelmæssigt, men dog således, at han var i Danmark 1-2 gange om måneden. 4. Statsborgerskab. Betydningen af, at Stephen Kinnock ikke har dansk statsborgerskab er vanskelig at få fuldt belyst, men idet han heller ikke har statsborgerskab i Schweiz har statsborgerskabet (for skatteåret 2009) næppe nogen særlig betydning. Vurdering: Meget taler for, at Stephen Kinnock vil være skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende til Danmark for 2009, om end afgørelsen naturligvis baseres på et skøn: Hvad taler for skattepligt i Danmark? BOLIG: Stephen Kinnock har siden 2004 haft bolig i Danmark. LIVSINTERESSER: Stephen Kinnock har oplyst, at vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro og han har på andre lignende måder tilkendegivet, at han hører til her. SKAT har i journal lagt vægt på, at en i Irland boende skatteyder, hvis familie boede i Danmark, var skattemæssigt hjemmehørende (og havde livsinteresser) i Danmark, idet hans familie boede i Danmark, at han havde positiv nettoformue i Danmark og bolig og bil til rådighed i Danmark. SKAT har i TFS1992,388 og SKM SR (og delvist i SR) godkendt, at personer, der boede i udlandet, men hvis familier var flyttet til Danmark, ikke blev skattepligtige til Danmark. Myndighederne lagde dog i især de to første, og i mindre tydelig grad i det tredje tilfælde vægt på, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, idet de begge indenfor to-tre år ville flytte til Danmark. Det fremgik, at det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Stephen Kinnock har siden 2004 været på ferieophold i Danmark.

9 9 Til belysning af, om Stephen Kinnock samlet set vurderes at have sine livsinteresser i Danmark eller Schweiz, skal også inddrages spørgsmål om, hvorvidt han udfører arbejde her: Stephen Kinnock har ifølge Helle Thorning-Schmidt gennemført fire arbejdsmøder i Danmark i 2009, og det er oplyst, at han besvarer s og telefonopkald under sine feriemæssige ophold i landet. SKAT har i SKM fastslået, at en skatteyder fra Dubai, hvis familie ikke opholder sig i Danmark, er skattepligtig, hvis han har rådighed over bolig i Danmark, og deltager i det første af fire planlagte bestyrelsesmøder i et dansk selskab. I samme afgørelse fastslås, at besvarelse af og telefonopkald betragtes som arbejde, som [den pågældende] udfører under sit ophold her. Myndighederne har desuden i SKM SR fastslået, at en person, der boede i Belgien og der arbejdede for en belgisk arbejdsgiver, ville blive skattepligtig i det øjeblik, han gennemførte den første af 16 planlagte tjenesterejser. Om disse afgørelser skal tolkes således, at Stephen Kinnock ville blive skattepligtig i forbindelse med blot én tjenesterejse til Danmark, når det samlede antal gennemførte rejser kun er fire, er uklart, men at praksis er meget hård, ses af, at direktøren fra Dubai blev anset for skattepligtig ved udsigten til kun fire bestyrelsesmøder i Danmark, uagtet at hans familie ikke opholder sig i Danmark. Forskellen er dog, at det selskab, direktøren for Dubai arbejdede i, var dansk, hvorimod Stephen Kinnock har udført arbejde for en schweizisk arbejdsgiver. OPHOLD: Til sammenligning kan oplyses, at SKAT i to andre sager har godkendt, at personer bosiddende i udlandet, men med adgang til bolig i Danmark, ikke er blevet skattepligtige, til trods for, at de udførte arbejde i Danmark. Der var tale om personer, der henholdsvis forberedte undervisningsmateriale under ferieophold i Danmark (til brug i Schweiz) og for en operasangers vedkommende optrådte i Danmark i en begrænset periode. I begge tilfælde var der dog, i modsætning til Stephen Kinnocks sag, tale om, at de pågældende boede fast i Schweiz og har deres familie der. HTS har oplyst, at Stephen Kinnock har opholdt sig under 180 dage i Danmark, nemlig 33 weekender. Hvilket svarer til 132 skattedage (fredag til mandag morgen.) SKAT har fastslået, at de 180 dage normalt accepteres som et maksimum, men det følger af forståelsen, at dette maksimum kun kan udnyttes af personer, der synes at have deres samlede livsinteresser i et andet land, og hvor der ikke er diskussion om, hvorvidt opholdet i Danmark har karakter af ferie. Dertil kommer, at parret ved en række lejligheder har givet udtryk for, at Stephen Kinnock har opholdt sig langt mere i Danmark end de angivne 33 weekender.

10 10 Samlet set kan det gøres gældende, at Stephen Kinnock har bolig i Danmark, at Stephen Kinnock har sine personlige livsinteresser i Danmark, at tilknytningen til Schweiz alene er arbejdsmæssig, at Stephen Kinnocks ophold på ferie i Danmark ikke har midlertidig karakter, men har stået på i femseks år, at Stephen Kinnock har udført arbejde under sit ophold i Danmark, og at hans ophold i Danmark har været betydeligt, men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt. Version 5 * 28. august 2010

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Beretning. Skattesagskommissionens beretning Beretning nr. 8 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar

Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Skattepligt ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende Tax liability on short stay because of vacation or similar Cand.merc.aud. Copenhagen Business School 2014 Dato for aflevering: 27. august

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse 24 Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse SKAT Af Michael Tell, Ph.D., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Historisk set er danske virksomheders internationalisering

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Skattemæssig tilflytning til DK

Skattemæssig tilflytning til DK Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj 2015 2015 Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: 3525 2535, M: info@rl.dk, W: rl.dk Hovedpunkter Gennemgang af reglerne

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere