Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark"

Transkript

1 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål om skattepligt til Danmark afgøres af følgende forhold: Personer, der har ophold i Danmark, er fuld skattepligtige til Danmark. (kildeskattelovens 1, stk. 1, nr.1), men den fulde skattepligt indtræder først, når der tages ophold i Danmark. (Kildeskattelovens 7, stk. 1.) Som ophold medregnes ikke kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignede. Efter praksis anses et uafbrudt forhold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. De 180 dage betragtes som et maksimum for opholdet, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Det foran nævnte lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. (Ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1.) Stephen Kinnock vil være fuld skattepligtig til Danmark, idet han har bolig til rådighed i Danmark. Hvis en person findes fuld skattepligtig til Danmark skal det skattemæssige hjemsted afgøres. Kan hjemstedet ikke afgøres efter det første kriterium, skal det næste i rækkefølgen vurderes, indtil det skattemæssige hjemsted er fundet. Kriterierne i prioriteret rækkefølge er: Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed

2 2 Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser) Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Hvor er personen statsborger Om Stephen Kinnocks forhold: Britisk statsborger (først 1. januar 1970.) Bosiddende folkeregister-addresse i Danmark fra 1997 til udrejse i 1999, hvor de begge flyttede til Bruxelles. Indleverede muligvis selvangivelse i 1997, 1998 og 1999 i Danmark, men betalte ikke skat. Gift siden 1996 med Helle Thorning-Schmidt, far til døtrene Johanna (født 1997) og Camilla (født 1990). Bopæl på Østerbro i København. Huset blev købt i HTS navn i Ansat ved World Economic Forum i Schweiz siden 1. januar Adgang til mindre lejlighed i Geneve, der er lille, og kun anvendes til overnatning. Opholder sig ofte i Danmark om opholdenes hyppighed er der angivet skiftende forklaringer. HTS har i en række sammenhænge sagt, at Stephen Kinnock er hjemme hver weekend, ofte allerede fra torsdag, men i redegørelse til SKAT nævnes 33 weekender. SK oplyser, at han i 2009 har deltaget i fire arbejdsmøder i Danmark under tre tjenesterejser, ligesom han besvarer mails og telefonopkald m.v. under sine feriemæssige ophold i landet. Forhold og sager af betydningen for vurderingen af Stephen Kinnocks skattesag: Som nævnt er følgende fire forhold afgørende når det skattemæssige hjemsted skal vurderes: 1) Hvor har den pågældende fast bolig til sin rådighed? 2) Hvor er de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser). 3) Hvor opholder personen sig sædvanligvis? 4) Hvor er personen statsborger Bolig Det er ubestridt, at Stephen Kinnock har fast bolig til sin rådighed i Danmark. Da han imidlertid har fast bolig til sin rådighed i både Danmark og Schweiz, er det ikke tilstrækkeligt til at vurdere det skattemæssige hjemsted. 2. Midtpunkt for livsinteresser Det næste, der skal afgøres, er derfor hvor Stephen Kinnock har midtpunkt for livsinteresser.

3 3 Det ligger fast, at Stephen Kinnock arbejder for en schweizisk organisation i Geneve. Det taler for, at hans økonomiske livsinteresser er i Schweiz. Omvendt er det ubestridt, at hans kone og børn bor i København, hvorfor hans personlige livsinteresser er i Danmark. Det afgørende er således, hvorvidt de økonomiske (Schweiz) eller personlige (Danmark) livsinteresser vejer tungest. Skatteministeriet oplyste i 2007 følgende: Hvis man for eksempel arbejder i udlandet, og både har bolig i udlandet og i Danmark, kan det være svært at afgøre, om man skal beskattes det ene eller det andet sted. Ofte vil det dog være sådan, at det er det sted, hvor familien befinder sig, der vil være den egentlige bopæl. Sager af betydning for afgørelsen: Skatteankenævnet besluttede, at en mand (LSR af 20/10-09, journal ) (hvis skattepligt til Danmark var ophørt i 1995), var skattemæssigt hjemhørende i Danmark fra august Da flyttede hans kone og to børn på 11 og 13 år fra Tyskland, hvor familien boede sammen, til Danmark. Manden blev boende i Tyskland, hvor han boede i en 3-værelses lejlighed, var medlem af flere lokale foreninger, altså var aktiv i det lokale foreningsliv, m.v. Han udførte arbejde for et tysk selskab og udførte overvejende sit arbejde i Tyskland. Landsskatteretten ændrede afgørelsen, således at manden ikke blev skattemæssigt hjemhørende i Danmark, idet retten fandt, at de personlige og økonomiske livsinteresser vejede lige tungt. Det skattemæssige hjemsted skulle derfor afgøres ud fra det sted, hvor han sædvanligvis opholder sig hvilket var Tyskland. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock IKKE er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, om end der var uenighed mellem skattemyndighederne og Landsskatteretten. SKAT besluttede i et bindende svar til Søren Scheuer (journal ), at en mand, der arbejdede for et irsk forsikringsselskab, fra august 2009 ville blive skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, når hans kone og to børn rejste fra Irland og bosatte sig i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende havde centrum for livsinteresser i Danmark. SKAT lagde vægt på, at den pågældende have en formue i Danmark, samt bolig og bil til rådighed. Afgørelsen i denne sag taler således, hvis den betragtes alene, for, at Stephen Kinnock ER skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. For vurderingen af skattepligt i situationer, hvor en i udlandet bosiddende person besøger nær familie i Danmark i flere år, som tilfældet er for Stephen Kinnock, har også andre afgørelser betydning:

4 4 Ligningsrådet (det nuværende Skatterådet) besluttede i 1992, (TFS 1992,388) at en direktør, der boede og arbejdede i udlandet, mens hvis ægtefælle ville købe en bolig i Danmark, ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark ved første ophold hos ægtefællen i Danmark, idet boligen i Danmark måtte anses for familiens primære bolig. Afgørende for sagen var, at direktøren efter et par år ville vende hjem til Danmark. Landsskatterådet ændrede afgørelsen, således at direktøren ikke blev skattepligtig, men anvendte den begrundelse, at der skulle tages hensyn til længden af mandens ophold i udlandet. Retten mente ikke at ville statuere indtræden af fuld skattepligt under hensyn til længden af de pågældende ophold altså, at han kun i to-tre år ville være bosiddende i udlandet. SKAT (Skatterådet) klargjorde yderligere dette synspunkt i anden afgørelse (SKM SR), hvor en skatteyder anmodede om et bindende svar på, hvorvidt han ville blive anset for fuld skattepligtig til Danmark, hvis han bor i Belgien, arbejder mandag til fredag i Belgien og kun besøger familien i Danmark i weekender og ferier, indtil han flytter til Danmark, hvilket ville ske to år efter. SKAT besvarede spørgsmålet med et nej han var ikke fuld skattepligtig til Danmark men lagde i afgørelsen vægt på følgende: Spørgeren bliver som udgangspunkt ikke fuld skattepligtig til Danmark i forbindelse med kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie og lignende. Situationen er sammenlignelig med den situation, der forelå i den nævnte kendelse fra Landsskatteretten, TfS 1992,388. Det bemærkes dog, at Landsskatteretten som begrundelse for ikke at anfægte den feriemæssige karakter af opholdene hos ægtefællen i Danmark bl.a. tillagde det vægt, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, som skyldtes, at den pågældende person skulle afslutte et projekt i udlandet, inden han bosatte sig i Danmark. Dette vil ske i løbet af 2-3 år. Den tilsvarende forudsætning gælder for spørgeren, idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. SKAT fastslog (SKM SR), at en skatteyder, der siden 2003 havde boet i udlandet, men hvis familie i marts 2005 flyttede til Danmark, ville blive skattepligtig, hvis han udførte arbejde her. SKAT tog ikke stilling til, hvorvidt manden ville have været skattepligtig, hvis han IKKE havde udført arbejde her. Det var til sagen oplyst, at han i februar eller marts 2006 ville flytte tilbage til Danmark altså et år efter at familien var flyttet når han havde afsluttet sit arbejde i udlandet. SKAT tog altså ikke direkte i afgørelsen stilling til, om det kortvarige omfang af opholdet i udlandet, efter at familien flyttede hjem, kunne betyde, at der ikke indtrådte skattepligt for den pågældende mand, som det er anført i det ovenfor nævnte: idet det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Sagen er dog nævnt i SKATs redegørelse for sagen LSR 20/ , hvor det vurderes, om et kortvarigt ophold i udlandet, mens familien bor hjemme, har betydning for, om der skal betales skat. Her anfører Skatteankenævnet: Det er imidlertid ikke så enkelt [at spørgsmål om livsinteresser ikke kan afgøres, fordi de økonomiske er i udlandet og de personlige i Danmark] idet der i afgørelsen i SKM blev bemærket, at der var tale om en forholdsvis kortvarig periode

5 5 hvor [den pågældende] ville være hjemmehørende i udlandet, da det var hans agt at afvikle arbejdet der. Nævnet [Skatteankenævnet] mener derfor, at der også kan lægges vægt på, om situationen varigt vil være som beskrevet, eller om der er tale om en midlertidig løsning. Dette synes at tale for, at Stephen Kinnock er skattepligtig og skattehjemhørende i Danmark, idet hans ferieophold i Danmark ikke kan anses som værende en midlertidig ordning, idet det har fundet sted siden 2004, hvor parret købte hus, altså i fem-seks år. Afgørende for vurderingen er også, hvorvidt der udføres arbejde under ophold i Danmark. SKAT (Skatterådet) fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i Belgien fra mandag til fredag, men ønskede en ugentlig arbejdsdag i Danmark i forbindelse med besøg hos sin familie, der boede i Danmark, hvor den pågældende havde rådighed over bolig, at den fulde skattepligt ville indtræde første gang, han udfører arbejde her. SKAT lagde desuden vægt på, at det er uden betydning, om arbejdet udføres for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Der var dog i denne sag tale om en (ikke fast) ugentlig arbejdsdag, hvor Stephen Kinnock ikke fast har arbejdet i Danmark i 2009, men dog deltaget i fire møder og besvaret mails og telefonopkald m.v. Spørgsmålet er, om Stephen Kinnock arbejde i Danmark har en karakter, hvor der er tale om regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, eksempelvis hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. En ordret fortolkning af bestemmelsen giver ikke holdepunkter for, at Kinnocks adfærd skulle være skattepligtig, men praksis i sagerne synes hårdere end bestemmelsens ordlyd lægger op til. SKAT fastslog i afgørelse om en skatteyder (SKM SR), der opholdt sig i udlandet, mens hvis familie boede i Danmark, og nu ønskede at gennemføre 16 tjenesterejser til Danmark på fem måneder, at den pågældende ville blive fuld skattepligtig til Danmark i det øjeblik, hvor han gennemførte sin første tjenesterejse. SKAT fastslog i afgørelse om skatteyder (SKM LSR), der boede i Dubai med sin familie med havde eller ville få helårsbolig i Danmark i modsætning til andre sager og Kinnocks sag, hvor familien bor i Danmark - men ønskede at deltage i fire bestyrelsesmøder i Danmark i et dansk selskab, ville blive skattepligtig i det øjeblik han deltog i det første møde. I dette tilfælde var det tilstrækkeligt for at opnå fuld skattepligt, at den pågældende ejede en bolig og samtidig deltog i fire møder. SKAT lagde desuden vægt på. Endvidere må [den pågældendes] besvarelse af og telefonopkald som led i direktørarbejdet betragtes som arbejde, som klageren udfører under sit ophold her i landet. SKAT nåede i to andre afgørelser (TFS LSR om en operasanger, der boede i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, og som nu skulle optræde i Danmark i kortere varighed i løbet af et år)

6 6 samt (SKM LR om en person, der var bosiddende i Schweiz, men ejede helårsbolig i Danmark, men nu under ferieophold i Danmark i op til 14 dage ville forberede undervisning, der skulle finde sted i Schweiz), at de pågældende ikke var skattepligtige. Fælles for de to afgørelser er, at skatteyderne havde skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark, hvor de således normalt opholdt sig, sammen med familien, hed det i SKATs afgørelse. Disse er således ikke sammenlignelige med Kinnocks sag, idet hans familie opholder sig i Danmark. Dertil kommer Stephen Kinnocks egne udtalelser, der tyder på stærke livsinteresser til Danmark: "Vores to døtre... er i en god, lokal folkeskole, og vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro. Jeg nyder at komme hjem til vores base i København, som et trygt og levende sted med megen familie og venner. (Børsen Pleasure, 30. april 2009, side 30). Når jeg kommer hjem om fredagen, overtager jeg huset. Jeg laver mad, vasker tøj og kører børnene til alle deres aktiviteter. Jeg er et kendt ansigt i SuperBest på Østerbrogade, hvor Camilla og jeg handler ind hver weekend. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5.) Han tager fuldstændig over, når han kommer hjem. Alle de huslige pligter. Køber ind til hele ugen, køber gaver til fødselsdage og kører børn til sportsaktiviteter. (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6.) Henset til den praksis, der er gældende, taler meget for, at Stephen Kinnocks livsinteresser vil siges at være i Danmark, idet han har udført arbejde her, har en stærk tilknytning til sin familie, ligesom de feriemæssige ophold i Danmark langt fra kan siges at have en midlertidig karakter, der er angivet som nødvendige i tidligere afgørelser. Dertil kommer, at tilknytningen til Schweiz er begrænset, idet han kun udfører arbejde dér, bor i en lille lejlighed, og ikke ser ud til at have anden tilknytning til landet end det arbejdsmæssige, ligesom han ifølge det oplyste ikke tidligere har boet i landet. Skulle SKAT vurdere, at de økonomiske og personlige livsinteresser vejer lidt tungt, og at det skattemæssige hjemsted derfor ikke kan fastslås, skal Stephen Kinnock beskattes dér, hvor han opholder sig mest. 3. Hvor opholder personen sig sædvanligvis. Spørgsmålet er vanskeligt at afklare uden adgang til flybilletter og kreditkort. Helle Thorning-Schmidt har oplyst, at hendes mand i 2009 opholdt sig 33 weekender i Danmark. Regnes en weekend fra fredag til mandag morgen, er det fire skattedage (132 dage), dertil kommer ferie og fridage. Det vil betyde, at Stephen Kinnock bliver skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz. Det skal dog bemærkes, at de 180 dage er et maksimum. Dette maksimum accepteres almindeligvis, men det fremgår af ligningsvejledningen , afsnit D.A.l.1.1., at denne almindelige accept af de 180 dage lægges til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær

7 7 familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land. Dertil kommer, at andre skatteydere er blevet pålagt skattepligt til Danmark, selv om deres ophold i Danmark var langt under 180 dage, alene fordi de pågældendes familie havde bopæl i Danmark. I sag Journal nummer (Skattecenter Frederikssund) blev en person fuld skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark til trods for, at den pågældende oplyste kun at ville opholde sig i Danmark, hvor familien boede i 61 dage (mellem 1. juni 2008 og et år frem) og 90 dage (mellem 1. juni 2009 og et år frem.) Det står samtidig klart, at parret tidligere har oplyst, at Stephen Kinnock er i Danmark langt oftere end de til SKAT oplyste 33 weekender. Af tidligere udtalelser kan nævnes: " siden har tilfældet villet det sådan, at Stephen har fået job i Skt. Petersborg i Rusland, hvor han er fire dage om ugen og hjemme på lang weekend." ( Borgens Dronninger", Gunilla Roijer, Schultz' Forlag, 2006, side 60 mf.) "Jeg tager det meste i hverdagene. Stephen tager så en del i weekenden. Han kommer hjem hver uge, enten torsdag eftermiddag eller fredag og rejser så til Skt. Petersborg mandag morgen, efter at børnene er sendt i skole. ( Den Første", Noa Reddington, Peoples Press, 2007, side 167 nederst). " og når han kommer hjem torsdag aften eller fredag eftermiddag, er det ham, der tager over i huset - laver mad, vasker tøj og kører børnene til aktiviteter, hvis de skal det (Femina, nr. 17, 28. april 2010, side 77). "Lige nu arbejder han i Geneve fire-fem dage om ugen, så fra mandag til torsdag eller fredag, er det Helle Thorning-Schmidt, der skal få familiens hverdag til at gå op. (Dagbladet Politiken, 14. juli 2009, side 5). "I dag arbejder Stephen Kinnock for World Economic Forum, hvor han flyver til om mandagen og hjem om fredagen. Nogle uger hopper han allerede på flyet hjem til København om torsdagen, for at få mere tid til familien." (Dagbladet B.T., 27. september 2009, 2. sektion, side 6). "Det kræver planlægning [at styre huset], men man skal huske, at min mand kommer hjem og er der tre nætter hver uge. Her overtager han alt det huslige, så det er en fin arbejdsdeling. (Nordjyske Stiftstidende, 10. januar 2010, side 10).

8 8 "Min mand er i Danmark hver weekend fra fredag til mandag hele året rundt." (Mail til Justitsministeriet, den 15. oktober 2009.): Genbekræftes i mail af 18. oktober 2009: "Det har han side 2004 [været i Danmark hver weekend.] Før var det mindre regelmæssigt, men dog således, at han var i Danmark 1-2 gange om måneden. 4. Statsborgerskab. Betydningen af, at Stephen Kinnock ikke har dansk statsborgerskab er vanskelig at få fuldt belyst, men idet han heller ikke har statsborgerskab i Schweiz har statsborgerskabet (for skatteåret 2009) næppe nogen særlig betydning. Vurdering: Meget taler for, at Stephen Kinnock vil være skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende til Danmark for 2009, om end afgørelsen naturligvis baseres på et skøn: Hvad taler for skattepligt i Danmark? BOLIG: Stephen Kinnock har siden 2004 haft bolig i Danmark. LIVSINTERESSER: Stephen Kinnock har oplyst, at vores hjem er helt og aldeles her på Østerbro og han har på andre lignende måder tilkendegivet, at han hører til her. SKAT har i journal lagt vægt på, at en i Irland boende skatteyder, hvis familie boede i Danmark, var skattemæssigt hjemmehørende (og havde livsinteresser) i Danmark, idet hans familie boede i Danmark, at han havde positiv nettoformue i Danmark og bolig og bil til rådighed i Danmark. SKAT har i TFS1992,388 og SKM SR (og delvist i SR) godkendt, at personer, der boede i udlandet, men hvis familier var flyttet til Danmark, ikke blev skattepligtige til Danmark. Myndighederne lagde dog i især de to første, og i mindre tydelig grad i det tredje tilfælde vægt på, at der var tale om et midlertidigt opholdsmønster, idet de begge indenfor to-tre år ville flytte til Danmark. Det fremgik, at det er SKATs opfattelse, at opholdene kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der ikke strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag. Stephen Kinnock har siden 2004 været på ferieophold i Danmark.

9 9 Til belysning af, om Stephen Kinnock samlet set vurderes at have sine livsinteresser i Danmark eller Schweiz, skal også inddrages spørgsmål om, hvorvidt han udfører arbejde her: Stephen Kinnock har ifølge Helle Thorning-Schmidt gennemført fire arbejdsmøder i Danmark i 2009, og det er oplyst, at han besvarer s og telefonopkald under sine feriemæssige ophold i landet. SKAT har i SKM fastslået, at en skatteyder fra Dubai, hvis familie ikke opholder sig i Danmark, er skattepligtig, hvis han har rådighed over bolig i Danmark, og deltager i det første af fire planlagte bestyrelsesmøder i et dansk selskab. I samme afgørelse fastslås, at besvarelse af og telefonopkald betragtes som arbejde, som [den pågældende] udfører under sit ophold her. Myndighederne har desuden i SKM SR fastslået, at en person, der boede i Belgien og der arbejdede for en belgisk arbejdsgiver, ville blive skattepligtig i det øjeblik, han gennemførte den første af 16 planlagte tjenesterejser. Om disse afgørelser skal tolkes således, at Stephen Kinnock ville blive skattepligtig i forbindelse med blot én tjenesterejse til Danmark, når det samlede antal gennemførte rejser kun er fire, er uklart, men at praksis er meget hård, ses af, at direktøren fra Dubai blev anset for skattepligtig ved udsigten til kun fire bestyrelsesmøder i Danmark, uagtet at hans familie ikke opholder sig i Danmark. Forskellen er dog, at det selskab, direktøren for Dubai arbejdede i, var dansk, hvorimod Stephen Kinnock har udført arbejde for en schweizisk arbejdsgiver. OPHOLD: Til sammenligning kan oplyses, at SKAT i to andre sager har godkendt, at personer bosiddende i udlandet, men med adgang til bolig i Danmark, ikke er blevet skattepligtige, til trods for, at de udførte arbejde i Danmark. Der var tale om personer, der henholdsvis forberedte undervisningsmateriale under ferieophold i Danmark (til brug i Schweiz) og for en operasangers vedkommende optrådte i Danmark i en begrænset periode. I begge tilfælde var der dog, i modsætning til Stephen Kinnocks sag, tale om, at de pågældende boede fast i Schweiz og har deres familie der. HTS har oplyst, at Stephen Kinnock har opholdt sig under 180 dage i Danmark, nemlig 33 weekender. Hvilket svarer til 132 skattedage (fredag til mandag morgen.) SKAT har fastslået, at de 180 dage normalt accepteres som et maksimum, men det følger af forståelsen, at dette maksimum kun kan udnyttes af personer, der synes at have deres samlede livsinteresser i et andet land, og hvor der ikke er diskussion om, hvorvidt opholdet i Danmark har karakter af ferie. Dertil kommer, at parret ved en række lejligheder har givet udtryk for, at Stephen Kinnock har opholdt sig langt mere i Danmark end de angivne 33 weekender.

10 10 Samlet set kan det gøres gældende, at Stephen Kinnock har bolig i Danmark, at Stephen Kinnock har sine personlige livsinteresser i Danmark, at tilknytningen til Schweiz alene er arbejdsmæssig, at Stephen Kinnocks ophold på ferie i Danmark ikke har midlertidig karakter, men har stået på i femseks år, at Stephen Kinnock har udført arbejde under sit ophold i Danmark, og at hans ophold i Danmark har været betydeligt, men ikke er dokumenteret værende ud over 180 dage, hvilket alene vil give fuld skattepligt. Version 5 * 28. august 2010

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indtræden af skattepligt for personer, der har eller erhverver bopæl her i landet - afgrænsning af forudsætning om kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende - SKM2011.300.SR Af

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 5. august 2013 Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468)

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. - 1 Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Udlandsdanskere med helårsbolig eller sommerhus i Danmark har gennem

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Subjektiv skattepligt ved tilflytning til Danmark i nationalt og internationalt perspektiv

Subjektiv skattepligt ved tilflytning til Danmark i nationalt og internationalt perspektiv Subjektiv skattepligt ved tilflytning til Danmark i nationalt og internationalt perspektiv Subjective tax liability when moving to Denmark in a national and international perspective af SIMON STIDSEN PINKALSKI

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Genanbringelse anvendelse af eksisterende og nyopførte landbrugsbygninger til udlejning til andre formål end landbrugsvirksomhed etablering af lejligheder til bondegårdsferie TfS 2008, 1135, TfS 2008,

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM LSR

Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM LSR - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

VEST OG KINNOCKS SAG ILLUSTRERER BEHOV FOR LOVÆNDRING

VEST OG KINNOCKS SAG ILLUSTRERER BEHOV FOR LOVÆNDRING Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 49 Offentligt Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 1. juni 2013 VEST OG KINNOCKS SAG ILLUSTRERER BEHOV

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 28.03.2014 MOMSPLIGTIG PORTEFØLJE- FORVALTNING Skatterådet har i et nyligt bindende svar taget stilling til, om porteføljeforvaltningsydelser til en investor er momspligtige,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Hævninger fra udenlandske konti

Hævninger fra udenlandske konti - 1 Hævninger fra udenlandske konti Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt FORENINGEN RIMELIG- SKAT 25.september 2017 SKATTEUDVALGET ATT: Alle medlemmer i skatteudvalget Foreningen rimelig-skat er stiftet: Foreningen Rimelig-Skat

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR - 1 Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM2017.91.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af 24/10

Læs mere

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR - 1 Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM2016.629.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatterettens kendelse af 11/11 2016 belyser afstandskriteriet i tilknytning

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR

Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR -1 - Personalegoder sundhedsundersøgelser SKM2010.521.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/8 2010 en arbejdsgiverbetalt generel sundhedsundersøgelse

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr

Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr - 1 Beskatning af modtager af repræsentation - jagtarrangement - Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

Beretning. Skattesagskommissionens beretning

Beretning. Skattesagskommissionens beretning Beretning nr. 8 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 10. marts 2015 Beretning om Skattesagskommissionens beretning 1. Udvalget for Forretningsordenens opgaver og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR - 1 Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM2016.459.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Titelblad. Erhvervsjura 6. semester 2009 - Bachelorprojekt. Afleveringsdato 28. maj 2009. Wivi Mørch

Titelblad. Erhvervsjura 6. semester 2009 - Bachelorprojekt. Afleveringsdato 28. maj 2009. Wivi Mørch Aalborg Universitet - erhvervsjurastudiet Subjektiv skattepligt for fysiske personer Bachelorprojekt i skatteret Wivi Mørch 2009 Titelblad Uddannelsessted Aalborg Universitet, Erhvervsjura 6. semester

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere