Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil."

Transkript

1 Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed Sager om tilkaldevagt Opsummering af Skatterådets praksis Baggrund for rapporten Skatterådet modtager forholdsvis mange klager over beskatning af fri bil til rådighed. På 3 skatterådsmøder i har Skatterådet behandlet 8 klager over beskatning af fri bil. Skatterådet har derfor valgt at lave en opsamling af Skatterådets praksis i de behandlede sager. Opsamlingen suppleres af et afsnit om retsgrundlaget for beskatning af fri bil i de sager, der har været for Skatterådet. Afsnittet om retsgrundlag er ikke udtømmende for beskatning af fri bil. Retsgrundlag for beskatning af fri bil Værdi af fri bil, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver, er skattepligtig indkomst. Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes værdien forholdsmæssigt. Det er rådigheden, der beskattes, dvs. det er ligegyldigt, om bilen faktisk benyttes. Selv om den ansatte selv kan være afskåret fra at benytte bilen pga. af indlæggelse på sygehus eller ferie i et andet land, så har han stadig rådigheden og kan fx lade et familiemedlem benytte bilen. Jfr. 13 stk. 1 og 19 stk. 1, 2 og 7 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om Indkomstskat. 13. Den skattepligtige indkomst omfatter med de undtagelser og begrænsninger, der følger af nærværende landstingslov, den skattepligtiges samlede årsindtægter uden hensyn til, om indtægterne stammer fra Grønland eller ikke, og om de består i penge eller formuegoder af pengeværdi. 19. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personlig arbejde i øvrigt, jf. stk Tilsvarende gælder for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Landsstyret, Landstinget og kommunalbestyrelser. Stk. 2. Den skattemæssige værdi af en bil, der er omfattet af stk. 1, sættes til en årlig værdi af kr., såfremt vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat, udgør kvadratmeter eller mere. Stk. 3. Udgør vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat, mellem kvadratmeter og kvadratmeter, nedsættes værdien, som nævnt i stk. 2, til kr. Stk. 4. Udgør vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat mindre end kvadratmeter, nedsættes værdien, som nævnt i stk. 2, til kr. Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 1

2 Stk. 5. Privat kørsel i værkstedsvogne og andre specialkøretøjer værdiansættes til halvdelen, af de i stk. 2-4, nævnte satser. Anvendes disse køretøjer, efter skriftlig pålæg fra arbejdsgiveren, udelukkende til transport mellem hjem og arbejdsplads, værdiansættes de til 1/4 af de i stk. 2-4, nævnte satser. Stk. 6. Privat kørsel i lastvogne med en totalvægt på over 4 t. samt i tank-, kran- og renovationsvogne beskattes ikke. Stk. 7. Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi med det antal dage, hvor bilen ikke har været til rådighed. Hvis den skattepligtige betaler for at råde over bilen, nedsættes den skattepligtige værdi med det betalte beløb. Stk. 8. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads anses ikke for privat kørsel for den skattepligtige, såfremt arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den skattepligtige sådan kørsel i forbindelse med tilkaldevagt, under forudsætning af, at den skattepligtige i øvrigt ikke anvender bilen til anden privat kørsel under tilkaldevagten. Stk. 9. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i de i stk. 5 nævnte køretøjer, anses ikke for privat kørsel for den skattepligtige, såfremt arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den skattepligtige sådan kørsel i forbindelse med tilkaldevagt. Stk. 9 er indsat ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 For indkomståret 2010 og efterfølgende indkomstår er satsen for værdi af fri bil forhøjet, jfr. Lov nr. 3 af 30. november 2009 om ændring af landstingslov om indkomstskat. Af bemærkningerne til lovforslagets 19 fremgår bl.a. følgende om rådighed: Ved afgørelsen af, om en bil er til privat rådighed, vil der som hidtil blive taget udgangspunkt i, om den skattepligtige tager bilen med hjem til bopælen. Hvis den skattepligtige kører bilen hjem efter endt arbejde, er der tale om fri bil allerede af den grund, at transport mellem hjem og arbejde er privat benyttelse. Hvis den skattepligtige kun har bilen til privat rådighed i en del af indkomståret, skal beskatningen nedsættes til det antal dage, hvor bilen har været til privat rådighed. I modsætning til den hidtil gældende praksis skal der således ske beskatning af det fulde antal dage, hvor bilen har været til rådighed. Såfremt den ansatte ikke afleverer bilen til arbejdsgiveren, kan årssatsen for fri bil kun nedsættes i det omfang, andre beskattes af bilen, i den periode, hvor den pågældende ansatte er på rejse. For direktører m.fl. med fri bil vil udgangspunktet derfor normalt være, at beskatningen gennemføres efter årssatsen uden reduktion for fravær. Kørsel mellem hjem og arbejde anses undtagelsesvist ikke for privat kørsel, der udløser beskatning af fri bil, hvis den ansatte skriftligt er pålagt tilkaldevagt med de begrænsninger, som det medfører. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår betingelserne, for at undlade beskatning af fri bil ved tilkaldevagt. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads for ansat personale i forbindelse med tilkaldevagt fra hjemmet beskattes ikke. Tilkaldevagt foreligger, når den ansatte under vagten tilkaldes fra hjemmet til "uvisse" adresser. For at der er tale om tilkaldevagt i stk. 8 s forstand, skal man som udgangspunkt være pålagt at befinde sig i hjemmet efter den normale arbejdstid samt aflønnes særskilt for tilkaldevagten, uanset om man rent faktisk bliver tilkaldt eller ej. En kontaktperson, der kan tilkaldes uden for normal arbejdstid, såfremt der sker skader på eller indbrud i arbejdsgiverens faste ejendomme, har ikke tilkaldevagt i stk. 8 s forstand. Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 2

3 Den ansatte skal i tilkaldevagtens rådighedsperiode være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet. Den ansatte skal f.eks. kunne møde udhvilet og ædru i hele rådighedsperioden. Der skal ligeledes være tale om en reel pligt. En telefonkæde, hvor den ansatte blot kan lade mødepligten overgå til den næste på listen, anses ikke som reel. Ved hjemmet forstås det sted, hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, samt hvor man har sine ejendele. Ved "uvisse" adresser forstås, at man kan blive tilkaldt til midlertidige arbejdspladser ude i byen, som ikke på forhånd er kendt. Det afgørende er ikke, om man kender disse adresser, men at der er så mange af dem, at man ikke kan vide til hvilke af disse mange forskellige adresser, man bliver kaldt ud til. Den sædvanlige arbejdsplads er ikke omfattet af begrebet "uvisse" adresser, heller ikke selv om arbejdsgiveren har flere adresser ude i byen. Det er en absolut betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den ansatte kørsel mellem hjem og arbejdsplads i forbindelse med tilkaldevagten samt skriftligt bestemt, at den ansatte i øvrigt ikke må køre anden privat kørsel i bilen under tilkaldevagten. Kører den ansatte blot én gang i årets løb anden privat kørsel under tilkaldevagten, udløser en sådan kørsel beskatning efter årssatsen, jf. stk. 2, 3 og i Indkomstskatteloven er en videreførelse af 14 c i den tidligere Indkomstskattelov som der er udarbejdet et cirkulære til, som omhandler den skattemæssige behandling af fri bil Cirkulære nr. 1 af 1. maj 2001 om den skattemæssige behandling af fri bil. Teksten i bemærkningerne om direktører m.fl. fremgår også af cirkulæret. D. 17. september 2012 er der udgivet et nyt cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil, Cirkulære nr. 1 af 17. september Cirkulæret er en opdatering af det gamle cirkulære og så er der endvidere tilføjet afsnit om tilkaldevagt for ansat personale kørsel i værkstedsvogne og andre specialkøretøjer. Afsnittet er tilføjet som følge af indsættelsen af stk. 9 i 19. Der er ikke anført ændring vedr. direktører m.fl.s beskatning af rådighed over fri bil. Sager om rådighed De fleste klager vedrører spørgsmål om rådighed. Det kan konstateres, at forståelsen af faktisk eget brug og muligheden for eget brug, volder problemer. Et selskab havde to hovedanpartshavere. Selskabet havde indberettet fri bil til rådighed en del af indkomståret for den ene hovedanpartshaver. Skattestyrelsen havde anset hovedanpartshaveren for at have fri bil til rådighed hele året. Hovedanpartshaveren klagede over afgørelsen under henvisning til, at bilen ikke var til hans rådighed ved ferier og tjenesterejser. Skatterådet stadfæstede afgørelsen, da det ikke var dokumenteret, at bilen var stillet til rådighed for en anden ansat i de perioder, hvor hovedanpartshaveren var bortrejst. Klageren var hovedanpartshaver og direktør i et selskab, der ejede flere personbiler. Klageren havde selvangivet værdi af fri bil i en del af indkomståret, men Skattestyrelsen havde anset ham for skattepligtig af fri bil hele året. Han klagede over Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 3

4 afgørelsen, da han afleverede bilen og nøglerne til selskabet, når han var bortrejst. Selskabets ansatte kunne så benytte bilen i den daglige drift. Skatterådet stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse. Klageren har som hovedanpartshaver råderetten over bilen, også selv om han ikke selv er til stede. Det er ikke dokumenteret, at andre har haft råderetten, mens han har været bortrejst. Dokumentation kan fx være beskatning af råderet hos andre ansatte eller kørebog. Skattestyrelsen havde anset en direktør for skattepligtig hele året af fri bil. Direktøren påstod reduktion af beskatning af fri bil under hensyn til, at bilen ikke var til rådighed ved bortrejse, idet nøglerne blev afleveret til arbejdsgiveren og idet, der var to ligestillede direktører i selskabet. Skatterådet stadfæstede Skattestyrelsens ansættelse, idet klageren som direktør ikke kunne undgå beskatning ved at aflevere nøglerne til arbejdsgiveren, da det reelt var ham selv. Det gjorde efter Skatterådets opfattelse ingen forskel, at der var to ligestillede direktører i selskabet. Men Skatterådet bemærkede dog, at de to direktører modsat en enlig direktør har mulighed for at indgå en gensidig skriftlig aftale om rådighed ved ferier ol., som dog må forventes at skulle understøttes af kørselsregnskab for at kunne afkræfte formodningen for rådighed over firmabil til privat brug. I en anden sag var der to hovedanpartshavere i et selskab, der ejede flere personbiler. Selskabet havde ikke oplyst fri bil til rådighed. Skattestyrelsen beskattede klageren af fri bil til rådighed hele året. Han klagede over afgørelsen, da han selv ejede en bil og ikke anvendte selskabets biler. Skatterådet stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse under henvisning til, at en hovedanpartshaver som udgangspunkt har rådighed over selskabets biler, medmindre de er stillet til rådighed for andre ansatte. Det er hoveanpartshaveren, der skal løfte bevisbyrden for, at han ikke har haft rådighed over fri bil. Formodningen for fri bil afkræftes ikke ved, at han selv samtidig er registreret som ejer af en personbil. Klageren var hovedanpartshaver i et selskab, der blev drevet fra en ejendom, hvor klageren selv havde bopæl. Selskabet var registreret som ejer af en personbil. Bilen blev anvendt i virksomheden, og var parkeret ved virksomheden, når den ikke var i brug. Skattestyrelsen anså klageren for at have fri bil til rådighed. Afgørelsen blev indbragt for Skatterådet, da klageren ikke måtte køre bil pga. sygdom og da hans ægtefælle ikke havde kørekort. Skatterådets stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse under henvisning til, at beskatning af fri bil er beskatning af rådigheden over bilen. Uanset at klageren og hans hustru ikke selv kan køre bilen, så har han stadig rådigheden over bilen og han kan give andre lov til at køre bilen. Et selskab havde indberettet, at klageren havde haft fri bil til rådighed i 55 dage, og han var derfor blevet beskattet af fri bil. Det klagede han over, da han aldrig havde haft fri bil til rådighed. Selskabet blev bedt om at oplyse, i hvilken periode klageren havde haft fri bil til rådighed. Selskabet kunne ikke redegøre for perioderne med fri bil og klageren fik derfor medhold ved Skatterådet. Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 4

5 Sager om tilkaldevagt Er den skattepligtige pålagt tilkaldevagt kan værdi af fri bil blive nedsat eller evt. helt bortfalde. Skatterådet har taget stilling til to sager, hvor reduktion af fri bil blev påberåbt under henvisning til tilkaldevagt. Skatterådet har endnu ikke taget stilling til tilkaldevagt i værkstedsvogne eller andre specialkøretøjer omfattet af 19 stk. 5 og 9. Klageren var hovedanpartshaver og direktør i et selskab, der ejede flere personbiler. Skattestyrelsen anså ham for skattepligtig af værdi af fri bil. Afgørelsen blev indbragt for Skatterådet med påstand om nedsættelse til det halve beløb, idet bilerne ikke havde været til rådighed hele året pga. tilkaldevagt. Skatterådet stadfæstede afgørelsen, idet en hovedanpartshaver ikke kan undgå beskatning af bil stillet til rådighed ved tilkaldevagt ved at lave en aftale med sig selv om, at bilen ikke må anvendes privat. Skatterådet bemærkede dog, at en hovedanpartshaver efter rådets opfattelse vil kunne afkræfte formodning for privat kørsel i tilkaldevagt ved at føre kørebog, hvis der i øvrigt er indgået aftale om tilkaldevagt på lige fod med andre ansatte. Kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt altid privat kørsel og kan ikke gøre til erhvervsmæssig kørsel ved blot at anføre, at bilføreren har tilkaldevagt. Klageren havde anfægtet af have bil til rådighed, da han også selv ejede en bil. Men han anfægtede også beskatningen under henvisning til, at der var tilkaldevagt i selskabet, som blev fordelt ligeligt mellem ham og den anden hovedanpartshaver. Skatterådet afviste at undlade beskatning under henvisning til tilkaldevagt, da der ikke var fremlagt dokumentation for reel tilkaldevagt og for de begrænsninger tilkaldevagter medfører. Sager om type af fri bil (værkstedsvogn eller personbil) Skatterådet har taget stilling til en sag om type af fri bil. Men Skatterådet tog ikke stilling til kvalificeringen af bil, da det ikke var et klagepunkt. Klageren var ansat i et selskab, der havde indberettet, at han havde værkstedsvogn stillet til rådighed i en del af indkomståret. Skattestyrelsen konstaterede, at der var tale om en personbil og ikke en værkstedsvogn og forhøjede den skattepligtige indkomst med differencen i værdi af fri bil. Klageren ønskede en forklaring på forhøjelsen. Skatterådet stadfæstede afgørelsen, idet der samtidig blev oplyst, at værdi af fri værkstedsvogn ansættes til det halve af værdi af fri personbil. Opsummering af Skatterådets praksis Når den skattepligtige er hovedanpartshaver i et selskab, der er registreret som ejer af en eller flere personbiler, så har det formodningen for sig, at han har rådighed over fri bil, medmindre de er stillet til rådighed for andre ansatte i selskabet. Det er ligegyldigt for beskatningen, om den skattepligtige faktisk gør brug af rådigheden til at køre i bilen. Det er muligheden for selv at kunne køre eller at lade andre køre i bilen, der beskattes. Det er ikke den faktiske kørsel, der beskattes. En ansat, der ikke er anpartshaver eller en del af direktionen, kan undgå beskatning af fri bil ved at indgå aftale med virksomheden om, at bilen ikke må anvendes privat eller ved at aflevere bilnøglen Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 5

6 til virksomheden uden for arbejdstid. Men det er ikke tilstrækkeligt for en hovedanpartshaver eller direktør, hvor der som udgangspunkt er formodning for fri bil. Formodningen skal afkræftes for at undgå beskatning af fri bil. Det kan fx ske ved registreret ejerskab af egen bil og kørebog for selskabets biler. Hvis en virksomhed har indberettet fri bil for en ansat, så lægges det til grund ved beskatning af fri bil, medmindre den ansatte kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der er fejl i indberetningen. Reduktion af værdi af fri bil ved tilkaldevagt i personbil forudsætter, at tilkaldevagt kan dokumenteres. Er den skattepligtige hovedanpartshaver/direktør, så er der formodning for fri bil og dokumentation for tilkaldevagt må suppleres med en afkræftelse af formodningen. Sammenfatning af Skatterådets praksis vedr. fri bil Side 6

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere