Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27."

Transkript

1 Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig i Danmark i medfør af KSL 1, stk. 1, nr. 1, overses det ofte både af skattemyndighederne og af skatteydernes rådgivere, at det er meget centralt, at der klart sondres mellem tilflytning og fraflytning, idet det ved fraflytning er tilstrækkeligt til, at ubegrænset skattepligt består i Danmark, at skatteyderen har bopæl i Danmark. Ved tilflytning skal to betingelser være opfyldt: 1) at skatteyderen har bopæl i Danmark, jf. KSL 1, stk. 1, nr. 1, og 2) at skatteyderen har taget ophold i Danmark, jf. KSL 7, stk. 1. 1

2 2. Eksempel på betydningen af sondringen mellem tilflytning og fraflytning TfS 1998, 606 H. Vigtigheden af at sondre mellem fraflytning og tilflytning kan illustreres af TfS 1998, 606 H, hvor det først ved Højesteret blev erkendt, at det var tale om en tilflytningssag og ikke om en fraflytningssag. Dommen handler om en mand, som i mange år havde arbejdet på olieplatforme efter mønstret 28 dage på arbejde og 28 dage fri. I indkomstårene anså de stedlige skattemyndigheder manden for ubegrænset skattepligtig. Landsskatteretten statuerede imidlertid i 1986, at han ikke havde bopæl i Danmark. Inden kendelsen blev afsagt havde de stedlige ligningsmyndigheder sat han i skat for 1984, og senere tillige for Dommen drejede sig om disse 2 år. sagerne blev indbragt for Landsskatteretten. Denne gang blev resultatet i 1990, at manden blev anset for ubegrænset skattepligtig i Danmark. I august 1984 fik manden en datter med en herboende kvinde. han betalte underholdsbidrag til barnet. Han havde endvidere postadresse hos barnets moder. Til brug for Højesteret blev der afgivet nye vidneforklaringer. Det blev bl.a. sandsynliggjort, at skatteyderen ikke levede i et papirløst samlivsforhold af ægteskabslignende karakter med barnets moder. I Højesterets præmisser hedder det bl.a.: "Hyldgaard Andersens adgang til at besøge Lone Olsen kan herefter ikke - heller ikke sammenholdt med hans tilknytning til Danmark i øvrigt - føre til, at han kan anses at have erhvervet bopæl i Danmark i 1984 og 1985, jf. kildeskattelovens 1, nr. 1, og 7, stk. 1." 2

3 TfS 1998, 606 H dokumenterer klart betydningen af bevis. 3. Forarbejderne til statsskatteloven Det fremgår klart af forarbejderne til statsskatteloven (herunder vejledningen til statsskatteloven), at meningen var, at der ved afgørelsen, om en person har bopæl i Danmark, skal lægges vægt på både objektive forhold og subjektive forhold, jf. nærmere Kjeld Lund Andersen, SR-Skat 2003/3 s. 187 ff. ("Hvem var og hvem er skattepligtige til Danmark") 4. Forarbejderne til kildeskatteloven Det fremgår også at forarbejderne til kildeskatteloven, der trådte i kraft i 1970, at det ikke har været hensigten at ændre på statsskattelovens opfattelse af bopælsbegrebet. I cirkulære nr. 135 af 4/ til kildeskatteloven hedder det i pkt. 3: "Ved afgørelsen af om denne betingelse er opfyldt, lægges der vægt på, om de pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at de agter at have hjemsted her." I Den juridiske vejledning C.F hedder det: "Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet. Så det er både de faktiske boligforhold og den/de subjektive hensigter, der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL 1, stk. 1, nr. 1." 3

4 5. Teoretisk diskussion om, hvorvidt bopælsbegrebet med kildeskatteloven er blevet gjort til et rent objektivt begreb 5.1 Ved gennemførelsen af kildeskatteloven var der overvejelser om at objektivere bopælsbegrebet. Resultatet blev, at der ikke med gennemførelsen af kildeskatteloven blev gennemført et objektiveret bopælsbegreb Som følge af disse overvejelser op stod der i teorien en diskussion om, hvorvidt bopælsbegrebet med kildeskatteloven var blevet objektiveret. Se især Thøger Nielsen, Indkomstbeskatning II, 1972 s. 121 ff., samme i U 1982 B s. 125 ff. og samme, U 1982 B s. 286 f, der giver udtryk for, at der er sket en objektivering af bopælsbegrebet, men herimod Aage Michelsen, U 1982 B s. 269 ff., samme i U 1982 B s B s. 287 f og samme, Internationalskatteret, 3. udg s. 124 ff. Det følger af praksis, at der ikke med kildeskatteloven er indført et nyt bopælsbegreb. To eksempler fra praksis skal nævnes: 5.2 U Ø. Skatteyderen fik et overordnet job i Brasilien. Han rejste til Brasilien den 7. april 1973, medens hans hustru og deres 2 børn blev boende i den skatteyderen tilhørende ejendom i Danmark indtil de den 16. august 1973 rejste til Brasilien. I juni 1974 rejste skatteydere og hans familie tilbage til Danmark for at holde ferie i en kortere periode. Imidlertid var der udbrudt en meningitis i Brasilien. Af hensyn til børnene vendte skatteyderen alene tilbage til Brasilien. Hans hustru traf hans en 4

5 anden mand, og i november 1974 rejste skatteyderen tilbage til Danmark for redde sit ægteskab. Den fratrådte skatteyderen sin stilling i Brasilien. Landsskatteretten fandt det sandsynliggjort, at skatteyderen havde haft til hensigt at bosætte sig varigt i Brasilien, og han ved udrejsen fra Danmark må anses for at have opgivet sin bopæl i Danmark. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder fandt landsretten af de i Landsskatterettens kendelse anførte grund, at sagsøgte ved udrejsen havde opgivet sin bopæl her i landet. 5.3 TfS 1986, 299 Ø. I sagen fik skatteyderen en overordnet stilling I Schweiz. Skatteyderens hustru ønskede at blive boende i Danmark af hensyn til et barns skolegang. Hun og børnene blev boende i deres villa. Kammeradvokaten gjorde for landsretten gældende, at der med støtte i kildeskattelovens forarbejder var sket en ændring af det skatteretlige domicilbegreb, således at skattepligten for fraflyttere nu består, indtil de opgiver boligen og dermed bopælen i Danmark. Domicilbegrebet skal ikke længere afhænge af en konkret vurdering af bred kreds af tilknytningsmomenter. Landsretten bemærkede hertil: "Den af sagsøgte hævdede ændrede forståelse af det skatteretlige domicilbegreb findes ikke at have fornøden støtte i kildeskattelovens ordlyd, lovens motiver eller i oplysningerne om lovens tilblivelse. sagsøgeren har ubestridt fra 1. april 1980 taget bopæl i Schweiz, hvor hans faste arbejde nødvendiggør hans løbende tilstedeværelse Da bevarelsen af en bolig i Danmark skyldes særlige hensyn af midlertidig art, og da de yderligere foreliggende tilknytningspunkter til Danmark må anses for at være af underordnet betydning, finder retten ikke, at 5

6 sagsøgeren skatteretligt tillige bevarede bopæl I Danmark efter udrejsen til Schweiz." Sagen blev anket til Højesteret, men anken blev senere hævet. 5.4 Andre domme TfS 2001, 369 H En skatteyder fraflyttede 25/ sin ejerlejlighed i København og var ifølge en F-54 erklæring udstedt af de spanske myndigheder fra samme dato bosat i Spanien. Skatteyderen solgte ejerlejligheden i december 1984 med overtagelse af køber den 1/3 1985, ligesom hun solgte en anden ejerlejlighed til et anpartsselskab, hvori hun selv var direktør. Anpartsselskabet erhvervede samtidig yderligere en lejlighed i samme lejlighed. Skatteyderen købte i juni 1984 et sommerhus i Græsted. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at skatteyderen havde opgivet sin bopæl i Danmark, og anså hende for hjemmehørende i Danmark og således fuldt skattepligtig her. Højesteret lagde til grund, at sommerhuset havde været benyttet af skatteyderen i betydeligt omfang, og den af selskabet erhvervede lejlighed måtte anses at have stået til rådighed for hende. Højesteret tiltrådte, at skatteyderen ikke kunne anses for at have opgivet sin bopæl i Danmark, og efter en samlet bedømmelse af hendes tilknytning til henholdsvis Spanien og Danmark tiltrådte Højesteret, at skatteyderen måtte anses for hjemmehørende i i Danmark TfS 2001, 493 H En skatteyder meldte i 1980 flytning til Spanien, hvor han ejede en lejlighed samt 5 ubebyggede grunde. Ved fraflytningen udlejede han sin 6

7 tidligere bolig i Danmark uopsigeligt for en periode på 3 år. Der forelå endvidere en F-54-erklæring fra de spanske myndigheder, ifølge hvilken skatteyderen var skattepligtig til Spanien fra Han indgav selvangivelse for til de spanske skattemyndigheder, mens han i Danmark selvangav sig som begrænset skattepligtig. Han drev i den nævnte periode udlejningsvirksomhed i Danmark dels i personlig regi, dels via et anpartsselskab med 20 udlejningsejendomme. Skatteyderen havde bevaret bopælsmulighed i 2 ejendomme i Danmark. Højesteret bemærkede, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at han havde opgivet bopælen i Danmark. Højesteret tiltrådte, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark i indkomstårene Højesteret lagde vægt på, at han havde haft familie, der var bosat i Danmark, og at han ikke havde familie i Spanien. Han havde erhvervsmæssige interesser aktiviteter i såvel Spanien som Danmark, men aktiviteterne i Danmark havde langt det betydeligste omfang. Han opholdt sig omtrent halvdelen af året i Danmark. Højesteret fandt, at skatteyderen efter en bedømmelse at tilknytning til Danmark og Spanien måtte anses for hjemmehørende i Danmark SKM HR Skatteyderen, der drev et IT virksomhed, meldte i 1991 flytning til Belgien i forbindelse med indgåelse af en tidsbegrænset kontrakt med Kommissionen. Han boede frem til sommeren 1993 i 2 forskellige lejligheder i Belgien. Herefter hævdede han at have boet dels hos en ven, dels i et pensionat frem til Skatteyderens kone og deres mindreårige søn blev boende i Danmark i familiens ejendom, men opholdt sig dog i Belgien i en periode på ca. et år fra l , umiddelbart efter at skatteyderen havde fået en blodprop i hjertet og 7

8 derefter var sygemeldt i en periode. IT virksomheden blev fortsat drevet fra skatteyderens bopæl i Danmark, og indtægterne i IT virksomheden oversteg gennem hele perioden skatteyderens indtægter fra Kommissionen, som hidrørte fra tidsbegrænsede kontrakter. Skatteyderen, der ikke havde indgivet selvangivelse til de belgiske skattemyndigheder eller betalt skat i Belgien, havde først for Højesteret gjort hældende, at han var fuldt skattepligtig til Belgien og havde skattemæssigt hjemsted der. Højesteret fandt det ubetænkeligt af fastslå, at skatteyderen havde den stærkeste personlige og økonomiske forbindelse til Danmark og dermed var hjemmehørende i Danmark i årene , jf. den dansk-belgiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 4, stk Eksempler fra nyere praksis 6.1 SKM ØLR. Skatteyderen, der var marokkansk gift, fraflyttede Danmark den 15/ til Marokko. Skatteyderen havde tidligere boet til leje i en lejlighed i en ejendom, som hans selskab ejede. Lejligheden blev på fraflytningstidspunktet udlejet til en søn. Skatteyderen og hans selskab ejede endvidere flere udlejningsejendomme i Danmark. Det blev lagt til grund, at skatteyderen kun besøgte Danmark i få uger efter fraflytningen, og at han drev erhvervsvirksomhed i Marokko. Det blev herefter anset for godtgjort, at skatteyderen ved fraflytningen ikke længere havde bopæl i Danmark, idet landsretten bemærkede, at udlejningsvirksomheden i Danmark, hvor der som led i den almindelige drift var ledige lejemål, herunder på fraflytningstidspunktet, ikke kunne føre til et andet resultat. 8

9 6.2 SKM :BR. I sagen gjorde hovedanpartshaveren i et tysk selskab gældende, at han i perioden 2. oktober december 2001 ikke var skattepligtig til Danmark, men til Frankrig. Retten udtalte, at hovedaktionæren, da han forud for den 1. oktober 2000 ubestridt havde bopæl i Danmark, havde bevisbyrden for, at han havde opgivet sin bopæl i Danmark, og som følge af den forholdsvis korte periode, hvor hovedanpartshaveren havde gjort gældende, at han ikke var skattepligtig til Danmark, var bevisbyrden skærpet. Efter en konkret vurdering fandt retten ikke, at skattepligten til Danmark var opgivet. 6.3 SKM LSR. Skatteyderen i sagen udrejste den 3. januar 2009 til Tyskland. Skatteyderens ægtefælle og ægteparrets datter blev boende på deres på deres ejendom i Danmark indtil den 1. august Landsskatteretten finder imidlertid, at det må anses for godtgjort, at skatteyderen i forbindelse med udrejsen til Tyskland den 3. januar 2009 havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Der er lagt på, at skatteyderen den 3. januar 2009 flyttede til Tyskland for at tiltræde en tidsubegrænset stilling hos en tysk arbejdsgiver, og at hans faste arbejde har nødvendiggjort hans løbende tilstedeværelse i Tyskland. Der er endvidere lagt vægt på, at bevarelse af en bolig i Danmark og ægtefælles ophold i Danmark efter skatteyderens udrejse skyldtes forhold af midlertidig karakter. Skatteyderens ægtefælle og ægteparrets datter blev boende i ejendommen i Danmark, indtil datteren havde færdiggjort 1. gymnasieklasse. Ejendommen i dommen blev herefter sat til salg den 7. juli 2009, og skatteyderen og hans ægtefælle købte med overtagelsesdag den 9. juli 2009 en ejerlejlighed i Tyskland. Skatteyderens ægtefælle og ægteparrets datter meldte den 1. august fraflytning til Tyskland, hvor de sammen med skatteyderen flyttede ind i ejerlejligheden i Tyskland, og 9

10 hvor det meste indbo blev flyttet fra ejendommen i Danmark til ejerlejligheden i Tyskland. Der blev endvidere lagt vægt på, at skatteyderen og hans ægtefælle fortsat er er bosiddende i Tyskland, og at skatteyderen har været fuldt skattepligtig til Tyskland efter reglerne for derboende personer. Landsskatteretten finder derfor, at skatteyderens fulde skattepligt til Danmark i henhold til KSL 1, stk. 1, nr. 1, ophørte den 3. januar 2009 i forbindelse med fraflytning til Tyskland. I sagen blev der henvist til Østre landsrets dom i TfS 1996, 299 Ø. 6.4 I SKM LSR medførte en flytning til Cypern ikke, at dansk skattepligt ophørte, og skatteyderen ansås fortsat for hjemmehørende i Danmark for indkomståret 2006, bl.a. henset til, at ægtefællen fortsat boede i Danmark. 6.5 SKM ØLR. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen havde opgivet sin fulde skattepligt til Danmark, jf. KSL 1, stk. 1, nr. 1. Skatteyderen flyttede til Spanien på et tidspunkt, hvor hans ægtefælle forblev i Danmark i et hus ejet af hende. Ægtefællens forbliven i Danmark skyldtes bl.a., at parrets datter var afgået ved døden efter kort tids sygdom og havde efterladt sig tre børn i alderen 1-5 år. Ægtefællen blev i Danmark for i en periode at tage sig af disse børnebørn. Landsretten fandt efter en samlet konkret vurdering, at ægtefællens fortsatte ophold i Danmark skyldtes særlige forhold af midlertidig karakter. På dette grundlag, og da skatteyderens øvrige tilknytningspunkter til Danmark fandtes af 10

11 underordnet betydning, havde skatteyderen ikke bevaret bopæl i Danmark efter udrejsen til Spanien i oktober Praksis vedrørende fremleje og udleje 7.1 Generelt Se Den juridiske vejledning C.F Hvis en skatteyder fremlejer/lejer boligen uopsigeligt i mindst 3 år, sidestilles det med afståelse af bolig, jf. TfS 1992, 316 H og TfS 1994, 217 TS. 7.2 Et andet resultat er Landsskatteretten nået frem til i TfS 1991, 132 LSR, jf. hertil Bent Munch Pedersen, TfS 1991, 125. I sagen var en andelslejlighed kun fremlejet i 2 år. Landsskatteretten fandt, at det under de foreliggende omstændigheder måtte anses som utvivlsomt, at hun ikke kunne antages at have haft til hensigt fortsat at have hjemsted her i landet, jf. også Skatteministeriets kommentar i TfS 1991, Sommerhuse i Danmark 8.1 Sommerhus konstituerer normalt ikke bopæl i Danmark. Men der må ikke være tale om en maskeret helårsbolig 8.2 SKM ØLR. I sagen havde et ægtepar lejet en møbleret lejlighed i Schweiz, og de opholdt sig her og i udlandet i øvrigt i tre 11

12 fjerdele af året. De havde siden fraflytningen ejet et sommerhus i Danmark. Sommerhuset var egnet til helårsbeboelse, men kunne ikke lovligt anvendes hertil. De opholdt sig i sommerhuset i en fjerdedel af året (hovedsagelig i sommerhalvåret). De havde ingen familiemæssig tilknytning til Danmark og ingen væsentlige interesser her. Landsretten fandt efter en helhedsbedømmelse, at ægtefællerne ved indgangen til indkomståret 2005 ikke kunne anses for fuldt skattepligtige til Danmark. 8.3 SKM BR havde skatteyderen meldt flytning til Tyskland og havde erhvervet en møbleret lejlighed i Tyskland. Efter en konkret bevisbedømmelse ansås han ikke for at have opgivet sin bopæl i Danmark. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at skatteyderen rådede over et sommerhus i Danmark, som tidligere havde været benyttet som helårsbeboelse af skatteyderens søn, samt at skatteyderens mindreårige datter blev boende i skatteyderens helårshus, da skatteyderen etablerede bopæl i Tyskland. Skatteyderens søn flyttede endvidere omkring samme tidspunkt ind på ejendommen. Retten fandt endvidere, at skatteyderen måtte anses for at have midtpunktet for sine livsinteresser i Danmark, jf. art. 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. Retten lagde herved vægt på, at skatteyderens børn boede i Danmark, samt at skatteyderen fortsat arbejdede i Danmark. 8.4 I SKM BR flyttede skatteyderen til Tyskland, hvor han lejede en bolig, indtil han efter 3 år flyttede tilbage til Danmark. Sagen angik, hvornår han i dette tidsrum var fuldt skattepligtig til Danmark. Skatteyderen ejede et sommerhus, der lå få kilometer fra det sted, hvor skatteyderen gennem et anpartsselskab drev en virksomhed både før og efter fraflytningen. Hans eneste erhvervsindtægt hidrørte fra selskabet, 12

13 som han beherskede. Han opretholdt i hvert fald i halvandet år et forhold til sin datters mor, og han opholdt sig i Danmark i et betydeligt omfang. Byretten fandt herefter, at skatteyderen var fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL 1, ligesom han efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten havde de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser til Danmark, hvorfor Danmark var hans skattemæssige hjemsted. 8.5 SKM LSR. Efter fraflytning til Sverige var skatteyderen fortsat skattepligtig til Danmark, da han fortsat havde bopælsmulighed i et stort sommerhus i Vestjylland som var godkendt til helårsbeboelse. Efter fraflytningen havde skatteyderen derfor dobbelt domicil i Danmark og i Sverige. Da skatteyderen havde en fast og vedvarende bolig i Sverige, medens han alene havde en bopælsmulighed i Danmark, og da han faktisk boede og arbejdede i Sverige, blev han anset for hjemmehørende i Sverige. 8.6 I SKM SR blev det udtalt, at ophold i hotelværelser og hotellejligheder som udgangspunkt ikke medfører, at en skatteyder anses for at have bopæl til rådighed i Danmark i relations til KSL 1, stk. 1, nr I SKM LSR blev de statueret, at en pensionist, der efter planlovens bestemmelser havde en personlig ret til at bo i et sommerhus hele året, ansås for at have bevaret sin bopælsmulighed her i landet, og hans fulde skattepligt hertil landet var derfor bevaret efter fraflytningen til udlandet. 8.8 SKM SR. En skatteyder havde som efterlønsmodtager ret til at anvende sit sommerhus til helårsbolig. Derfor vil skatteyderen ved 13

14 fraflytning til Spanien fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Skatterådet tiltrådte, at skatteyderens fulde skattepligt til Danmark vil ophøre, såfremt han overdrager sin halvdel af sommerhuset til sin ægtefælle i forbindelse med hans og ægtefællens fraflytning til Spanien, jf. hertil kritisk Aage Michelsen, R & R 2006/5 SM s. 126 ff. Se også SKM SR. (En folkepensionist, som vil sælge sit helårshus og flytte til Spanien, vil fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, så længe han ejer et sommerhus i Danmark). 9. Dobbeltbeskatningsklausulerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, normalt art. 4, stk Generelt I de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster findes der en artikel svarende til art. 4, stk. 2, i OECD's modeloverenskomst, der lyder således: "Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal følgende regler gælde: a) hans skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han har en fast bolig til sin rådighed. Såfremt han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunktet for sine livsinteresser); 14

15 b) kan det ikke afgøres, i hvilken af de to stater han har midtpunktet for sine livsinteresser, eller han har ikke en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han sædvanligvis opholder sig, c) opholder han sig sædvanligvis i begge stater, eller har han ikke sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken han er statsborger; d) er han statsborger i begge stater, eller er han ikke statsborger i nogen af dem, vil de kompetente myndigheder i de to kontraherende stater afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. Kommentarerne til Modeloverenskomsten giver ikke megen vejledning til, hvordan de enkelte led nærmere skal forstås. Men kommentarerne synes at måtte forstås på den måde, at art. 4, stk. 2, indeholder en klar prioritetsorden, jf. således Jørn Qviste, U 1990 B s. 452 f og Aage Michelsen, International skatteret, 3. udgave 2003 s. 161 med henvisninger. Sml. Frederik Zimmer, Internatiosjonal innteksskatterett, 4. utgave 2009 s. 132, der giver udtryk for, at det er vanskeligt at opretholde det absolutte hierarki. Højesteret har i flere domme givet udtryk for, at der skal foretages en samlet vurdering., jf. de foran under 5.3 omtalte domme i TfS 2001, 391 H, TfS 2001, 493 H, SKM HR og SKM HR. 15

16 Problemstillingen med dobbelt domicil bliver givetvis mere og mere relevant, da flere og flere personer på grund af internationaliseringen vælger af personlige og/eller arbejdsmæssige grunde at have dobbelt domicil. 9.2 Selv om det andet land får status som domicilland i dobbeltbeskatningsoverenskomstens forstand, bliver skatteyderen fortsat anses som ubegrænset skattepligtig i Danmark i internretlig forstand, jf. KSL 1, stk. 2, hvilket indebærer, at skatteyderen kun kan fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark efter overenskomsten kan beskatte, 10. Afslutning Finder en objektivering sted af bopælsbegrebet, vil det resulteres i, at det ofte i tilfælde af dobbelt domicil vil dobbeltbeskatningsoverenskomsternes dobbeltdomicil i normalt art. 4, stk. 2, der bliver afgørende for, i hvilket land skatteyderen vil blive anset for ubegrænset skattepligtig, jf. således Frederik Zimmer i Festkrift til Jan Pedersen, 2011 s. 489 ff. ("Hvem bor i Norge?). 16

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indtræden af skattepligt for personer, der har eller erhverver bopæl her i landet - afgrænsning af forudsætning om kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende - SKM2011.300.SR Af

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. - 1 Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Udlandsdanskere med helårsbolig eller sommerhus i Danmark har gennem

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR

Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM VLR, jf. SKM BR - 1 Fri sommerbolig direktørreglen hovedaktionær - rådighedsbegrebet - rådighed under renovering - SKM2011.262.VLR, jf. SKM2010.525.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret stadfæstede

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR

Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR - 1 Næring med fast ejendom skatteretlig kvalifikation på baggrund af selvangivne oplysninger og afsmitning - SKM2013.289.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Rådighed over selskabets sommerhus

Rådighed over selskabets sommerhus - 1 Rådighed over selskabets sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der har fået stillet bil, bolig, båd eller sommerhus til rådighed af eget selskab, er omfattet af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Bilag 1: Referat af TfS 2001, 493

Bilag 1: Referat af TfS 2001, 493 Bilag 1: Referat af TfS 2001, 493 WESTLAW DANMARK HR2001.I.156/1996 - SKM2001.483.HRH HR2001.I.156/1996 SKM2001.483.HR TfS 2001, 493 U.2001.1854H Højesterets dom af 29. maj 2001, j.nr. I 156-1996 Hermann,

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013

SKAT Østbanegade København Ø. 5. august 2013 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 5. august 2013 Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468)

Læs mere

Det skatteretlige bopælsbegreb

Det skatteretlige bopælsbegreb Det skatteretlige bopælsbegreb i dansk og international kontekst af LOTTE LINDELOFF I specialet undersøges det, hvorledes bopælsbegrebet i henhold til kildeskattelovens 1, stk. 1 nr. 1, anvendes ved fysiske

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark

Om beskatning af forretningsidé til softwareløsning ved flytning fra Danmark På tidspunktet for færdiggørelsen af vores notat om skattepligt havde vi ikke noteret oplysninger om, at Jeppe Gaardboe havde afholdt udgifter til udviklingen af den pågældende app. Det har vist sig, at

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr.

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. - 1 Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR

Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR -1 - Rentefiksering selskab/aktionær rentens størrelse - SKM2010.607.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 8/9 2010 skattemyndighedernes rentefiksering

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere