Videncentre skal udvikle velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videncentre skal udvikle velfærd"

Transkript

1 Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet Per B. Christensen mener, at der med de kommende professionshøjskoler er udsigt til stærke regionale videninstitutioner, der skal uddanne kvalificeret arbejdskraft og udvikle viden, der kan skabe bedre kvalitet og service i den offentlige sektor. Den offentlige sektor under forandring Kommunalreformen stiller forventninger til, at kvaliteten i de kommunale ydelser af dem bliver bedre. Hertil kommer, at kommunerne får en række nye opgaver ikke mindst på handicap, sundheds- og miljøområdet. Det fordrer, at kommunerne er opdaterede omkring ny viden, og at kommunen dokumenterer sin viden og evaluerer på ydelserne. Det kræver også, at kommunerne skaber spændende arbejdspladser, hvor personalet løbende udvikler deres kompetencer og hvor professionerne spiller sammen. En forudsætning for, at personalet i sundhedssektoren kan arbejde sammen på tværs af professioner er, at medarbejderne har styr på egen faglighed og at fagligheden udvikles løbende. Kommunerne skal blive bedre til sundhedsfremme for børn og til forebyggelse på ældreområdet. Det kræver viden om, hvordan man arbejder konkret med sundshedsfremme og forebyggelse. En sådan konkret og opdateret viden findes ikke i tilstrækkelig omfang i dag. På børn- og ungeområdet stilles kommunerne med anbringelsesreformen over for skærpede krav om dokumentation. Samtidig indebærer kommunalreformen, at kommunerne skal overtage nogle af amternes opgaver. Det stiller krav om yderligere faglighed, specialisering og viden om hvilke metoder der dur og ikke dur i forhold til sårbare børn og unge. Den just afsluttede evaluering af kommunernes arbejde med pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet peger på den ene side på, at kommunerne er kommet godt i gang med de nye opgaver. På den anden side fremgår det af evalueringen, at de institutioner, der har mange tosprogede og sårbare børn, og som for alvor har brug for pædagogiske læreplaner, er kommet dårligst fra start. På skoleområdet skal vi udvikle nye pædagogiske metoder, så vi kan give et bedre uddannelsestilbud til de 20 procent af eleverne, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Vi ved, at det skal være tilbud præget af tydelighed, mere praksis og systematik. Men når vi kommer ned under overskrifterne kniber det med viden. Her er der behov for at udvikle ny viden og ny praksis. Kommunerne og enhederne i den offentlige sektor bliver større. Det stiller krav om en anden ledelsesform og en anderledes styring og udvikling af ledelsen. Ledelsen skal styre på indholdet og være i stand til at lede på tværs af sektorer. 1

2 Centrale initiativer Det fremgår af regeringens globaliseringsstrategi, at de offentlige institutioner skal være blandt de mest udviklingsorienterede i verden. De skal have fokus på at udvikle nye ideer, som kan omsættes til bedre service for borgere og virksomheder. Det kræver et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutionerne og forskningsmiljøerne og det kræver, ifølge regeringen, et øget privat og offentligt samarbejde. Senest har regeringen bebudet, at man vil præsentere en strategi for øget kvalitet i den offentlige sektor medio En sådan strategi skal ifølge kommissoriet have fokus på: Klar besked om service og resultater Fokus på kvalitet gennem åbenhed og innovation Brugerindflydelse og frit valg Bedre organisering og sammenhæng i servicetilbuddene Prioritering af de offentlige opgaver og personligt ansvar Bedre motivation og medinddragelse Kommunernes svar på en sådan udfordring bør være et øget fokus på ledelse og på mål- og rammestyring. Kvalitetsreformen kalder på øget kompetenceudvikling af fagprofessionerne i kommunerne og på dokumentations- og evalueringssystemer, der går på tværs af sektorer. Der er således ikke brug for, at hvert ministerium udvikler præcis sin kanon. Sammenfattende er der i den offentlige sektor behov for en samlet og integreret satsning. En satsning der arbejder med ydelsernes kvalitet og en kompetenceudviklingen af ledelsen, som bakkes op af medarbejdere og som sker i en organisatorisk ramme, der giver plads til omstilling, fleksibilitet og løbende fokus på borgernes/brugernes behov. ( se nedenstående model I) Udviklingsorienterede professioner De store ændringer i den offentlige sektor skaber behov for medarbejdere, der er udviklingsorienterede, og som kan tænke i helhedsorienterede løsninger. Derfor vil de professioner, der i 2

3 fremtiden skal uddannes på professionshøjskolerne, i stigende grad blive bedømt på deres udviklingskompetencer. Udviklingskompetence er i den sammenhæng evnen til at udvikle sin praksis ud fra den nyeste viden. Den kræver kritisk tilgang til den teori, man bliver præsenteret for og et solidt erfaringsgrundlag. International orientering er også en del af en moderne udviklingskompetence, i en tid hvor viden og indsigt distribueres meget hurtigt. Professionerne skal i stigende grad arbejde evidensbaseret. Det betyder, at man skal kunne forholde sig til den voksende mængde viden på et givent fagområde, man skal kunne vurdere værdien af et udviklingsprojekt, og man skal være i besiddelse af en udviklingskompetence. Endelig skal professionerne kunne håndtere arbejdet med dokumentation og evaluering. Den offentlige sektor vil i de kommende år blive vurderet på effekten af sin indsats. Der vil blive opstillet centrale mål for indsatsen, som den enkelte arbejdsplads og den enkelte profession skal leve op til. Udviklingen stiller krav til de nye professionshøjskoler og videnscentre, der står for uddannelserne af fremtidens medarbejdere. Samlingspunkt for regional viden For at understøtte udviklingen af nye og tidssvarende velfærdsydelser er der behov for uddannelser, der spiller sammen med udviklingen i den offentlige sektor. Vi får brug for sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, lærere, ingeniører og pædagoger, der kan deres metier i praksis, og som er stolte af deres fag. Der er behov for uddannelsesinstitutioner, der spiller aktivt sammen med praksis og med videns- og forskningsmiljøer og skaber uddannelser, der er på højde eller helst lidt foran udviklingen i den offentlige sektor og i det enkelte fag. Uddannelserne vil blive bedømt på, om de kan udvikle og formidle viden der virker. I den kommende folketingssamling fremsætter regeringen forslag om, at de nuværende 22 Centre for Videregående Uddannelser skal samles i 6-8 flerfaglige regionalt baserede professionshøjskoler med fagligt stærke og moderne studiemiljøer. De nye højskoler skal, i lighed med universiteter og andre vidensmiljøer, spille aktivt sammen med de enkelte regioner. Kommunerne og de nye regionale vækstfora bør indgå partnerskabsaftaler med højskolerne. Det skal sikre, at professionshøjskolernes viden kommer til at virke i den offentlige sektor, og at højskolernes grund- efter- og videreuddannelser bliver en del af regionens erhvervs- og arbejdsmarkedsstrategi. For at bidrage til denne udvikling skal der etableres videnscentre i tilknytning til højskolerne. Erfaringer med videncenterpuljen Arbejdet med at etablere videnscentre starter ikke fra nul. Igennem de seneste tre år er der etableret 21 videnscentre med en samlet undervisningsministeriel bevilling på knap 132 millioner kroner. Videnscentrene er faglige fyrtårne, der skal indsamle, bearbejde og dokumentere viden på et specifikt område. (se faktaboks om videnscentrene nedenfor) 3

4 Faktaboks om videncentre De særlige videncentermidler (eller Videncenterpuljen) blev første gang bevilget i Der er årligt afsat ca. 45 mio. kr. Videncenterpuljen kan søges af erhvervsakademier, CVU er og netværk af enkeltstående MVU-instutioner. Formålet med puljen er, at den enkelte uddannelsesinstitutions viden skal omsættes og anvendes i praksis. Uddannelser og uddannelsesinstitutioner skal i samspil med de lokale og regionale offentlige og private virksomheder bidrage til grundlaget for videnbaseret vækst og velfærd gennem kvalitetsudvikling og innovation af processer, organisationer og ydelser. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om, hvilke ansøgere der skal have midler. I ministeriets afgørelse indgår en faglig vurdering af ansøgningerne foretaget af et panel udpeget af undervisningsministeren. Siden 2004 er der gennemført tre ansøgningsrunder, og der er hidtil bevilget midler til 21 videncentre. Eksempler herpå er: Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (etableret i et samarbejde mellem CVU Vest og CVU Storkøbenhavn). Videncenter om sammenhængende patientforløb og rehabilitering (etableret i samarbejde CVU Øresund, Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt og Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeskole) Evaluering i praksis (etableret i samarbejde mellem CVU Nordjylland, CVU Fyn og CVU København og Nordsjælland) Videncenter for læsning (etableres med udgangspunkt i CVU Storkøbenhavn, CVU Sjælland, JCVU, CVU København & Nordsjælland og CVU Midt-Vest. Dertil kommer samarbejde med en række forskningsmiljøer, blandt andet Københavns Universitet, SDU, Århus Universitet og DPU) Kilder: Analyse af videncentre, Pluss Leadership, maj 2006 samt institutionernes ansøgninger. De seneste tre års erfaringer viser, at det gode videncenter er et center med en god og gennemtænkt ide, en god organisation, en dokumenteret viden og et godt og konkret netværk såvel i forhold til praksis som til forskningsverdenen.( model II) 4

5 De mange gode ansøgninger til videnscenterpuljen har vist, at der er store potentialer til at styrke uddannelsesinstitutionernes rolle. Det gælder både i forhold til at øge evidensbaseringen i den offentlige sektor og til at få viden hurtigere ud i professionerne, blandt andet til lærerne i klasseværelset. I den private sektor er der tilsvarende behov for at styrke kompetencerne og få relevant viden hurtigere omsat til nye produkter, services osv. Det største potentiale er fortsat, at uddannelsesinstitutionerne gennem udviklingsarbejde, samspil med universiteter og erhvervsliv sikrer, at uddannelserne er helt på højde med den virkeligheden, som de studerede møder i deres fremtidige job, og den viden som blandt andet forskningsinstitutionerne udvikler. Det er vigtigt for mig at understrege at målsætningerne om, at institutionerne skal bidrage til at omsætte viden, udføre udviklingsarbejde og indgå i netværk og samarbejde med brugerne og universiteterne, skal prioriteres højt for eksempel ved at afsætte formålsbestemte midler. Krav om økonomisk bæredygtighed det vil sige medfinansiering - og at udviklingsaktiviteten på institutionerne skal kunne hvile i sig selv, er ikke altid hensigtsmæssige krav at stille. Det kan give institutionerne incitament til at satse på det sikre, og det kan virke hæmmende i forhold til nytænkning og eksperimenter. De fremadrettede behov For at udvikle velfærdsydelserne i samfundet er der behov for et intensivt samspil mellem forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og den kommunale praksis. Sammenfattende er der dermed behov for følgende initiativer. 1. Der bør etableres en egentlig puljestrategi på tværs af de ministerier, der administrerer puljerne. Puljerne skal støtte videnbaseret vækst og udvikling i regionerne. 2. Forskningsinstitutionerne bør i højere grad beskæftige sig med forskning i velfærdsydelser, blandt andet som en opfølgning på kommunalreformen og reformens mål. 3. Kommunerne og de offentlige institutioner bør afsætte flere midler til udvikling og kompetenceudvikling 4. Kommunerne bør indgå partnerskabsaftaler med professionshøjskolerne og andre vidensmiljøer om udveksling af viden, praktikforløb, efter- og videreuddannelse m.v. 5. Der bør gennemføres en evaluering af videncentrenes effekt i praksis. Hvilken betydning har videnscentrene for eksempel for kvaliteten af integrationsindsatsen, af offentlig ledelse, af indsatsen på naturfagsområdet i skolerne og for rummeligheden på børneområdet i kommunerne, for indsatsen på læseområdet? 5

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683 April 2007 Blad 683 Ny handlingsplan om større idrætsarrangementer Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggjorde d. 3. april regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

Læs mere

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Viden i anvendelse Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Forord Med vedtagelsen af loven om erhvervsakademier i december 2013 fik erhvervsakademierne

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007

Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007 Dato 13. marts 2007 Journalnr. 1-01-76-1-7 Sagsbehandler Pia Fabrin Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007 Sted: Aarhus Universitet Tid: Kl. 12.00-16.00 Program for dagen var: 12.00: Frokost i

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Strategier for viden. Første rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning

Strategier for viden. Første rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning Strategier for viden Første rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning Resume 7 Det formelle styringsgrundlag 12 Begrebet udviklingsbasering 18

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D

F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer Udkast til brug for Globaliseringsrådets møde den 21. marts 2006 REGERINGEN MARTS

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

KORA Årsprogram 2014

KORA Årsprogram 2014 KORA Årsprogram 2014 1 Indledning I 2013 vedtog bestyrelsen en strategi for KORA. Af strategien fremgår det, at en vision er, at KORA i løbet af de tre første år skal: anses som en uundværlig leverandør

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere