Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget"

Transkript

1 Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer

2 Arbejdsmiljø At skabe et godt arbejdsmiljø er helt centralt, når det handler om samfundsansvar i landbruget. Men hvad betyder det i praksis? Og hvordan kan det komme både samfundet, dine medarbejdere og dig selv til gode? Denne brochure giver nogle helt konkrete bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på din bedrift. Som leder er det dit ansvar at sørge for, at tiltagene bliver ført ud i livet! Der er penge at spare og mulighed for at forbedre og effektivisere arbejdspladsen ved at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på din bedrift. På disse områder er det let at høste fordele: 1: Den sikre arbejdsplads 2: Den systematiske arbejdsplads 3: Den attraktive arbejdsplads De tre områder hænger naturligvis sammen, og du vil derfor skulle arbejde med flere områder samtidig for at sikre en udvikling, der gør din bedrift mere attraktiv som arbejdsplads i fremtiden. En attraktiv arbejdsplads forudsætter for eksempel, at sikkerheden er i orden. At gøre landbruget til en attraktiv arbejdsplads er en af de store udfordringer for erhvervet. Landbruget har i en årrække haft svært ved både at få fat i og holde fast på kvalificerede danske unge, og det har været nødvendigt at rekruttere udefra. Derfor er der i dag mange udenlandske medarbejdere og praktikanter ansat. Samtidig er der tradition for at give unge med sociale og faglige vanskeligheder mulighed for at prøve kræfter med landbruget. De mange arbejdsulykker i landbruget er en anden udfordring. Antallet af både arbejdsulykker og -skader har ligget konstant i en årrække, og ulykker i landbruget er stadig alvorligere end i andre erhverv. Det er i alles interesse at prøve at løse problemet.

3 Den sikre arbejdsplads Landbruget er en farlig arbejdsplads. Det siger statistikken. Landbruget har procentvis flere arbejdsulykker end andre erhverv, og antallet af ulykker er ikke faldet de seneste 10 år. Ulykkerne Hvorfor sker ulykkerne? Hvordan undgår man ulykker? kr. Ulykkerne sker hyppigst ved håndtering af dyr, kørsel og færdsel med redskaber. Derudover har støj og støv stor indvirkning på arbejdsmiljøet. Der arbejdes hele tiden med at forbedre sikkerheden, og der er bl.a. udarbejdet en sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer. Se barjordtilbord.dk. Hvert år kræver ca ulykker skadestuebehandling, heraf ender 8 pct. med indlæggelse. Desværre ligger landbruget også højt når det gælder dødsulykker, sammenlignet med andre erhverv. Denne udvikling bør ændres, og det kræver din aktive medvirken til at forebygge arbejdsulykker. Erfaringen viser, at ingen ulykker er tilfældige. Ulykker sker, når opmærksomheden svigter, når man har for travlt, eller når flere sikkerhedsregler er overtrådt på samme tid. Sikkert arbejdsmiljø uden skader er et fælles ansvar, og det skal være kendt og accepteret af alle på bedriften. Hvad koster en ulykke? Arbejdsulykker er dyre; både i direkte og menneskelige omkostninger. Dermed er der mange penge og lidelser at spare ved at mindske antallet af ulykker. Analyse af uheld og farlige situationer og en aktiv brug af Arbejdspladsvurderingen er vigtige redskaber for at højne sikkerheden på arbejdspladsen. Derudover har du som leder en vigtig rolle i at få sikkerheden sat på dagsordenen på din bedrift - og få ord omsat til handling. Når ledelsen i det daglige taler med medarbejderen om sikkerhed og kommer med forslag til at ændre rutiner, bliver bedriften en sikrere arbejdsplads. Erfaringer fra andre brancher viser, at etablering af teams mindsker risikoen for ulykker, fordi der gennem det fælles ansvar er fokus på risikoadfærd, hvor den enes uforsigtighed kan bringe en anden i fare. På barjordtilbord.dk er der inspiration at hente til at forbedre arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker. Det er omkostningen for en arbejdsulykke, hvor en medarbejder er sygemeldt i en måned. 4 ugers tabt arbejdsløn for skadelidte, kr. Tabt arbejdstid andre steder på bedriften, 555 kr. Kontakt til myndigheder (evt. bøde), 555 kr. Udgifter til vikar el. anden bemanding, kr. Samlede omkostninger, kr. Dertil kommer behandling, tab af produktivitet, evt. materielle skader og menneskelige omkostninger. Den reelle omkostning afhænger af ulykkens alvor og timelønnen inkl. indirekte personaleomkostninger, der her er sat til 185 kr. i timen.

4 Den systematiske arbejdsplads Udviklingen i landbruget som arbejdsplads viser, at en stadig større andel af bedrifterne beskæftiger tre eller flere medarbejdere. Mange medarbejdere i landbruget er desuden unge i uddannelsespraktik, og en del er udlændinge fra især Østeuropa. Klar ansvars- og arbejdsdeling Klare arbejdsprocedurer Løs opgaverne korrekt Planlæg arbejdet effektivt Arbejdet i landbruget har mange facetter, og der stilles store krav til medarbejdernes viden, færdigheder og effektivitet. Både landmænd og medarbejdere skal derfor være dygtige til at planlægge, følge procedurer og løse de stillede arbejdsopgaver. Samtidig kan produktiviteten forøges, når medarbejderne indgår i en systematisk, struktureret og klar arbejdsdeling. Ud over at øge effektiviteten på bedriften kan disse tiltag også være med til at hindre fejl ved fx håndtering af dyr og medvirke til bedre dyrevelfærd og sikkerhed. Forudsætter man at anvendelse af procedurer vedrørende systematisk, struktureret og klar arbejdsdeling vil betyde, at medarbejderen har brug for 2 ugers mindre oplæring/supervision og hermed vil være i stand til at arbejde fuldt selvstændigt to uger tidligere end ellers, vil regnestykket vise en besparelse på ca kr. Oplæringstiden i landbruget vurderes af GLS-A til 3-6 måneder, mens en medarbejder forventes at være fuldt produktiv efter et år. Se regnestykket til højre. SOP (Standard Operating Procedure) er lettilgængelige beskrivelser af, hvordan opgaver på bedriften løses bedst muligt, og kan hænges op, hvor arbejdet skal gøres. Det er med til at sikre, at opgaverne løses korrekt, og det er et godt redskab ved oplæring af nye medarbejdere. Alle arbejdsbeskrivelser leveres på både dansk og engelsk, og det letter kommunikationen med udenlandske medarbejdere. Hver SOP består af en generel tekst og et felt, hvor du kan lave særlige tilføjelser til din bedrift. Se arbejdsplan.kvaeg.dk. Week-planner er et enkelt, men effektivt redskab til at opnå overblik over ansvarsfordelingen blandt medarbejderne. Week-planner er en stor tavle med et skema med ugedage og medarbejdernes navne. Her fordeles arbejdsopgaver, der ligger ud over de daglige rutiner. Mandag Tirsdag Jørgen Peter Olav Mike Hans Observationer Den positive sideeffekt er besparelser, når der fx skal bruges mindre tid på oplæring og supervision. Onsdag Torsdag Fredag Weekend Næste uge Ferie Beskeder

5 Udenlandske medarbejdere kræver ekstra indsats Du har på din bedrift et ansvar for at integrere de udenlandske medarbejdere og sikre, at de forstår arbejdsgangene. Det kan være svært, fordi de ofte kommer med en anden arbejdskultur. Desuden kan sproget være en hindring og føre til misforståelser. Ca kr. Det kan du spare, når klare procedurer medfører, at din nye medarbejder har brug for 2 ugers mindre oplæring og dermed vil være i stand til at arbejde effektivt to uger tidligere end ellers. 2 ugers mindre oplæring, kr. 2 uger tidligere effektiv på arbejdet, kr. Samlet økonomisk fordel, kr. Dertil kommer øget produktivitet og færre fejl. Timelønnen inkl. indirekte personaleomkostninger er her sat til 185 kr. i timen.

6 Den attraktive arbejdsplads Dine nye medarbejdere kommer ikke ind af stalddøren af sig selv. Hele landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft. Der er derfor behov for at gøre landbruget til en mere attraktiv arbejdsplads. God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen. Jorden kalder! I 2007 lancerede Dansk Landbrug sammen med landbrugsskolerne kampagnen Jorden kalder med stor succes. Det har betydet langt flere landsbrugselever end tidligere, men samtidig ses tydelige tegn på, at mange unge forlader erhvervet efter få år. Se jordenkalder.dk. Vi ved fra LandboUngdom, at mange unge lægger vægt på, at bedriften lever op til godt landmandskab, at der vises samfundsansvar gennem hensyn til miljø, dyrevelfærd og omgivelser, at der praktiseres motiverende ledelse, samt at medarbejderne inddrages i produktionsresultater og den fremadrettede udvikling af bedriften. Hvad koster det at skifte en medarbejder? Det koster dig dyrt, hver gang en medarbejder skal udskiftes. Medarbejderen, der er på vej væk, kan koste både løn og nedsat produktivitet. Rekrutteringen af den nye medarbejder koster tid og penge, og indkøring medfører nedsat produktivitet hos både den nyansatte og de personer, der står for oplæringen. Der opstår et værditab, når en fuldt værdibidragende landbrugsmedarbejder udskiftes med en ny. Peters fratrædelse Peter Værditab Janus Hvad vil de unge ha? Hvordan gør du din bedrift tillokkende for de unge? LandboUngdom har i de seneste år kåret landbrugets bedste arbejdsplads på baggrund af indstillinger fra landbrugselever over hele landet. Tendensen er klar. De unge sætter godt landmandskab i højsædet, og der skal vises samfundsansvar i forhold til miljø og dyrevelfærd. Fælles for de bedste arbejdspladser er, at de praktiserer motiverende ledelse, og medarbejderne inddrages i udviklingen af bedriften. Der er daglig information om fordelingen af opgaver. Endelig formår ledelsen af skabe en arbejdsplads i konstant udvikling med en spændende og lærerig dagligdag. Medarbejderne gives frihed under ansvar til at løse opgaver selvstændigt samtidig med, at arbejdsgiveren viser interesse for at følge op på resultaterne. Eksempel Inddragelse af medarbejderne, socialt engagement og motiverende ledelse er i fokus på den bedrift, som i 2009 blev kåret som den bedste arbejdsplads. Ledelsens filosofi er simpel: Jo bedre vilkår for medarbejderne, jo bedre er produktionen. Produktionsniveauet måles ud fra centrale nøgletal. Et konkret eksempel inden for svineproduktion er dødelighed for produktionsdyrene. På et månedligt møde sammenlignes nøgletal, og der stilles forslag til forbedringer. På bedriften er dødeligheden kommet ned på 10,2 pct., hvor branchens gennemsnit er 14 pct. På en bedrift med 2400 søer svarer det til en besparelse på kr. på årsbasis. Janus tiltrædelse

7 10 pct. af årslønnen. Det koster det dig at ansætte en ny medarbejder ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen. I kroner bliver det til afhængig af, om der er tale om en landbrugsmedarbejder eller en driftsleder. Fratrædelses- og ansættelsesomkostninger, kr. Træningsomkostninger, kr. Produktionstab, kr. Samlede omkostninger, kr. Derfor er der god økonomi i at være en god arbejdsplads.

8 Landbrug & Fødevarer og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er gået sammen om en branchekampagne for forretningsdrevet samfundsansvar i landbruget. Virksomheders samfundsansvar omfatter frivillige initiativer i forhold til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø, klima og bekæmpelse af korruption. Det handler altså om det, loven ikke foreskriver. Du og din virksomhed kan selv aktivt påvirke og udnytte disse udfordringer og på den måde opnå konkurrencemæssige fordele. Arbejdet med samfundsansvar skaber størst værdi for din bedrift, når det hænger naturligt sammen med din forretningsstrategi og supplerer din kerneforretning. Udfordringerne for landbruget handler både om et fælles ansvar for hele branchen og et ansvar på den enkelte bedrift. Landbrugets produkter og produktionsmetoder skal respekteres af det omgivne samfund. Samfundsansvar bliver derfor nødvendigt for at sikre branchens konkurrenceevne og retten til at producere og afsætte varerne. For den enkelte landmand handler det om, at grundlaget for en konkurrencedygtig produktion også er at være en god forvalter af miljø, natur, klima og dyrevelfærd, og samtidig at være en attraktiv arbejdsplads, en god nabo og en aktiv del af lokalsamfundet. Du kan være med til at forbedre landbrugets image og samtidig forbedre din indtjening. Tag del i Samfundsansvar i landbruget! Læs også kampagnens brochure om arbejdsmiljø og landbruget som arbejdsplads. Den kan fås ved henvendelse til eller downloades på lf.dk/da/politik/samfundsansvar.aspx Se mere på overskudmedomtanke.dk og samfundsansvar.dk. Landbrug & Fødevarer 2010 Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Foto: Corbis/Polfoto, Landbrug & Fødevarer, Michael Bo Rasmussen, Claus Haagensen Oplag: Publikationen er trykt på 100% genbrugspapir Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere