Hvad koster sygefraværet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster sygefraværet"

Transkript

1 Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger

2 Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær. Der vises både regneeksempler på direkte og indirekte udgifter i forbindelse med sygefravær. Du finder også et opgørelsesark. Arket er et gratis værktøj, som kan bruges til jeres egen opgørelse af omkostninger ved sygefraværet. Bagerst findes et eksempel på hvordan de indirekte omkostningspunkter kan opgøres. Du kan også få vores hjælp hertil. har en række tilbud til virksomheder, som gerne vil arbejde med at minimere deres sygefravær. For yderligere information kontakt os på telefon eller besøg vores hjemmeside NB: Dette hæfte kan frit kopieres med tydelig kildeanvisning

3 Indhold: Der er god økonomi i Side 3 at arbejde med sygefraværet Direkte omkostninger Side 3 - eksempel, Rockwool Indirekte omkostninger Side 4 - notat, Dansk Handel og Kontor Udskiftning af medarbejder Side 4 - beregning, MANUS Egen opgørelse omkostninger Side 6 - beregningsark, Noter til beregningsark Side 7 Noter til beregningsark Side 8-2 -

4 Der er god økonomi i at arbejde med sygefraværet Sygefravær er altid forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske. Fravær i forbindelse med sygdom kan ikke undgås, men ofte reduceres til et acceptabelt niveau. Hvor og hvordan man bør sætte ind er forskellig fra virksomhed til virksomhed, men det lønner sig. Hvad koster sygefraværet egentlig virksomheden? Det kan være vanskeligt helt præcist, at opgøre alle de økonomiske omkostninger, men man kan komme tæt på. I dette katalog findes der inspiration til hvordan og hvilke omkostninger, der bør gøres op for, at få et så præcist billede som mulig af omkostningerne ved sygefravær. Sidst i kataloget findes et opgørelsesark med tilhørende kommentarer, som kan benyttes ved virksomhedens egen opgørelse af omkostningerne. Direkte omkostninger Dette regneeksempel viser, ved en simpel beregning af de direkte omkostninger hvad et sygefravær koster, og hvor meget der kan bidrages til bundlinjen ved reduktion i sygefraværet. Regneeksempel fra Rockwool 6 % fravær 300 medarbejder = 18 medarb. Årsløn alt inkl. = kr. Lønudgift for 18 medarbejder = kr. 2,3 % fravær 300 medarbejder = 7 medarb. Lønudgift for 7 medarbejdere = kr. Difference = kr. Refusion 50% (1630t x 90 kr. X 5,5 mand) = kr. Bidrag til bundlinjen = kr. Kilde: Dansk Industri

5 Indirekte omkostninger Nedenstående notat gør opmærksom på nogle af de skjulte eller indirekte udgifter, der er ved et sygefravær. Udgifter som kan være svære at opgøre i kontante omkostninger, men som givet vis er væsentlige, når man skal gøre samtlige omkostninger op. Skjulte udgifter til sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for funktionærer i danske virksomheder er på 3,15 %. Det svarer til ca. 7 fraværsdage for hver medarbejder årligt. Tallene er inklusive sygdom, børns sygedage og sygdom i forbindelse med arbejdsulykker (Kilde DA). En virksomhed som beskæftiger 50 medarbejdere med en gennemsnitlig dagsløn på 1000 kr., har altså en årlig udgift til sygefravær på ca kr. Udgifterne til dagslønnen er imidlertid ikke de eneste udgifter din virksomhed har til sygefravær. Langt de fleste og mest omfattende udgifter går til andre mere skjulte forhold. De skjulte udgifter til sygefravær kan for eksempel være: Lønomkostninger til en vikar eller afløser for den syge medarbejder Nedgang i omsætningen på grund af fraværende medarbejdere Irritation hos nøglekunder over længere ekspeditionstid Ekstra træk på andet personale Omkostninger ved at finde en erstatning/afløser for den syge medarbejder Omkostninger ved omlægning af vagtplaner eller rokering af medarbejdere Der er penge at spare Som eksemplerne ovenfor viser, er der gode penge at spare hvis din virksomhed kan nedbringe medarbejdernes sygefravær. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at de årsager der ligger til grund for sygefraværet ofte er vidt forskellige fra virksomhed til virksomhed. Der eksisterer derfor ikke én enslydende model, som alle virksomheder kan følge i arbejdet med at mindske sygefravær. Hver enkelt virksomhed må tage udgangspunkt i sin særlige situation og de forhold som gør sig gældende her, hvis arbejdet med at nedbringe virksomhedens sygefravær, skal blive en succes. Kilde: Dansk Handel og Kontor. Udskiftning af medarbejder Længerevarende sygefravær fører også nogle gange til, at medarbejderen ikke vender tilbage til arbejdspladsen. Statistisk ved vi at ca. 50% af de medarbejdere, der har over 13 ugers sammenhængende sygefravær ikke kommer tilbage til arbejdspladsen. I den næste opgørelse er der derfor set på, hvad det koster at udskifte en medarbejder

6 Hvor meget koster det at udskifte en medarbejder? Vi har forudsat, at virksomheden har 100 medarbejdere med en timeløn på i gennemsnit 175,00 kr. (inkl. feriepenge samt div. sociale bidrag). Der arbejdes 160 timer om måneden, og det kræver en indkøringsperiode på 6 måneder, inden en ny medarbejder arbejder optimalt. Aktivitet Konsekvens i form af tid, der ikke udnyttes til produktion Time/r x person/er x timeløn Omkostning i kr. Omplaceringsforsøg 1 time x 2 personer 1 x 2 x 175,00 350,00 Udformning af annonce kontakt til AF 1 time x 1 person 1 x 1 x 175,00 175,00 Annonce 2 stk. 20 x 20 cm 2 x kr , ,00 Besvarelse af spørgsmål 4 timer x 2 personer 4 x 2 x 175, ,00 Sortering af ansøgninger 4 timer x 1 person 4 x 1 x 175,00 700,00 Foretage første udvælgelse 2 timer x 2 personer 2 x 2 x 175,00 700,00 Indkaldelse til samtale 4 timer x 1 person 4 x 1 x 175,00 700,00 Gennemføre samtaler 1 time x 2 personer x 10 ansøgere 1 x 2 x 175,00 x ,00 Udvælgelse 2 timer x 2 personer 2 x 2 x 175,00 700,00 Forhandling 2 timer x 2 personer 2 x 2 x 175,00 700,00 Returnering af ansøgninger 4 timer x 1 person 4 x 1 x 175,00 700,00 Skrive ansættelsesaftale ½ time x 1 person ½ x 1 x 175,00 87,50 Introduktion 4 timer x 2 personer 4 x 2 x 175, ,00 Undervisning og vejledning 25% nedgang x 3 mdr. 0,25 x 3 x 160 x 175, ,00 Indskoling 50% nedgang x 6 mdr. 0,50 x 6 x 160 x 175, ,00 Indvirkning på det øvrige personale 5% nedgang x 2 mdr. x 10 medarb. 0,05 x 2 x 160 x 175,00 x ,00 Opsigelsesvarsel 25% nedgang x 3 mdr. 0,25 x 3 x 160 x 175, ,00 Indvirkning på det øvrige personale 5% nedgang x 3 mdr. x 10 medarb. 0,05 x 3 x 160 x 175,00 x ,00 Rekrutteringsomkostninger totalt kr ,50 Kilde: Susanne Rehnlund, 1998, bearbejdet af MANUS, feb

7 Egen opgørelse af omkostninger Nedenstående opgørelsesark kan anvendes til virksomhedens egne tal. Til hvert omkostningspunkt er der på de efterfølgende sider noter, der yderligere beskriver hvad der ligger bagved omkostningen. Ved opgørelsen af de indirekte omkostninger kan disse eventuelt anslås. Afhængig af virksomhedens størrelse og de data der forlods er til rådighed, må det overvejes om opgørelsen skal gælde hele virksomheden eller kun dele heraf. Endvidere må det overvejes for hvilken periode, man ønsker at opgøre omkostningerne. Det kan være hensigtsmæssigt at opgøre omkostningerne inden for et regnskabsår af hensyn til en gennemsnitsbetragtning af de anslåede omkostninger. Opgørelse af direkte omkostninger ved sygefravær Periode: Område: Omkostning i kr. 1) Sygedagpenge = 2) Feriepenge heraf = 3) Pension m.v. = 4) Andre lønafhængige omkostninger = 5) Refusion af sygedagpenge = Samlede direkte omkostninger ved sygefravær = Opgørelse af indirekte omkostninger ved sygefravær Periode: Område: Omkostning anslået i kr. 6) Løn til vikar eller afløser inkl. feriepenge, pension m.v. = 7) Udgifter i forbindelse med at finde en vikar eller afløser = 8) Udgifter i forbindelse med håndtering og registrering af sygefravær m.v. = 9) Omlægning af vagtplaner eller rokering af medarbejdere = 10) Oplæring af vikar eller afløser = 11) Ekstra belastning af nærværende medarbejdere = 12) Udskiftning af medarbejder i.f.m. sygefravær = 13) Nedgang i produktionen = 14) Forsinkelser i produktionen = 15) Irritation og tab af goodwill hos kunder = Samlede indirekte omkostninger ved sygefravær = - 6 -

8 Noter til beregningsark Note 1. I forbindelse med sygefravær udbetaler virksomheden løn eller sygedagpenge til medarbejderne. Note 2. I forlængelse heraf skal der beregnes feriepenge. Note 3. Pension beregnes på basis af den udbetalte løn eller sygedagpenge. Note 4. Lønafhængige omkostninger kan f.eks. være ATP eller andre sociale omkostninger, der relaterer sig direkte til lønnen/ansættelsen Note 5. Refusion af sygedagpenge fratrækkes de øvrige omkostninger. Note 6. Personaleadministrationen skal i forbindelse med sygefraværet ansætte en ny medarbejder, eller der skal ske omrokering af medarbejderstaben. Med en store arbejdsstyrke, er det naturligt, at der altid er medarbejdere syge. Dette forhold medfører, at det er nødvendig at have ansat flere medarbejdere, end der nødvendigvis er behov for, hvis der ingen sygefravær var. Note 7. For at ansætte vikar eller afløser er der en række arbejdsgange der må iværksættes. Dialog med områdets leder og/eller personaleadministrationen. Kontakt til vikar eller afløser. Kontakt til arbejdsformidling eller vikarbüro. Annoncering i dagblade m.v. Note 8. Sygefraværet skal registreres på art, omfang, ved en eventuelt ulykke mv., samt indberettes til de respektive myndigheder. Endvidere skal der gennemføres fraværssamtaler mv. Note 9. Lederen for det pågældende område skal skaffe sig overblik over behovet og mulighederne for at omlægge vagt/arbejdsplanen og eventuelt justere produktionen. Muligt andre i virksomheden med henblik på at låne arbejdskraft. Note 10. Ved ansættelse af afløsere kræves der introduktion og oplæring af medarbejderen. Sker ansættelsen ved at der flyttes medarbejdere fra andre arbejdsrutiner, nødvendiggør dette også en vis introduktion/oplæring

9 Note 11. Det medfører som regel altid en højere belastning af de øvrige medarbejdere når en kollega er fraværende. Hvad enten det drejer sig om at teamet løber stærkere for at kompensere eller det drejer sig om at integrer en ny mand i teamet. Endvidere kan der opstå vis irritation over at skulle trække en vikar eller afløser med f.eks. ved fællesakkorder m.v. Der kan være en modvilje imod, at integrer en vikar eller afløser idet vedkommende forventes kun at være på arbejdspladsen i en kort periode, hvorfor samarbejdet ofte kan være belastet og mindre effektivt. Note 12. Udskiftning af medarbejdere i forbindelse med sygefravær. Se opgørelsen side 5. Note 13. De medarbejdere, der afløser syge medarbejdere, kan i sagens natur ikke være så effektive som medarbejdere, der har været beskæftiget med arbejdet i en længere periode. Det forhold må nødvendigvis føre til en nedgang i effektiviteten og måske produktionen. Note 14. Fravær kan naturligvis føre til forsinkelser i produktionen, grundet reaktionstiden i forhold til at finde egnede kompenserende løsninger. Forsinkelser i et led i produktionen kan betyde interne forsinkelser i produktionsgangen. I sidste ende også forsinkelser ved leveringer og dermed også forsinket indtægt til virksomheden. Note 15. Forsinkelser i produktionen kan medfører irritation og mistet goodwill hos kunder og i værste fald betyde mistet indtægt grundet tab af kunder/salg eller omkostninger ved misligholdelse af deadlines

10 Henrik Andersen Syddanske Forskerparker Ellegårdvej Sønderborg Tlf.nr.: Web: Konsulent, kursus og udviklingsopgaver for private og offentlige virksomheder

11 Eksempel på tilvejebringelse og beregning af et indirekte omkostningspunkt Pkt. Indirekte omkostning Element i den indirekte omkostning Valg af registrering eller vurdering Beregning el. vurdering Omkostning i kroner Pkt. 13 Fører sygefravær til nedgang i produktionen? JA ========> NEJ, gå videre til næste spm. a. Betyder sygefravær forsinkede varer? b. Betyder sygefravær øget antal omstillinger af maskiner? Hvad vurderes leveringsforsinkelse at betyde for likviditet ifm. øgede lagerbeholdninger eller manglende fakturering? Hvor megen maskinkapacitet går tabt ifm. de fraværs relaterede omstillinger? c. Hvor meget står maskinerne stille eller producerer mindre ifm. sygefravær? Har virksomheden registreret maskinudnyttelsen? hvis nej hvor meget vurderer medarbejderne, at maskinerne står stille? d. Betyder sygefravær omrokering af medarbejdere og deraf nedgang i effektivitet da virksomheden er nødsaget til at sætte medarbejdere med mindre erfaring til arbejdet? Kan virksomheden aflæse dette ifm. opgørelse af effektivitet eller kapacitetsudnyttelse? hvis nej hvor meget vurderer de involverede medarbejdere at dette betyder for effektiviteten? - 0 -

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere