FORSIKRINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon CVR nr

2 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker de personer, der er nævnt i policen og forsikringstagers børn under 2 år. 1.2 Hvis forsikringen omfatter børnedækning, vil følgende børn være dækket: Forsikringstagers biologiske og adopterede børn. Plejebørn som bor fast hos forsikringstager og som forsikringstager har plejetilladelse til. Biologiske og adopterede børn af en ægtefælle, registreret partner eller samlever, med hvem forsikringstager på skadestidspunktet levede sammen i ægteskabslignende forhold. 2. Hvad dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. 2.2 Ved et ulykkestilfælde forstås - en pludselig hændelse - der forårsager personskade 3. Hvad dækker forsikringen ikke Manglende årsagssammenhæng 3.1 For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage /forklare skaden. Overbelastning, sygdomme og forudbestående invaliditet m.m Følger af et ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom, bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af et ulykkestilfældes følger, når forværringen skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader på kroppen som skyldes overbelastning, der ikke er pludselig Ulykkestilfælde, der skyldes smitte, f.eks. med sygdomme, bakterier, virus, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning fra medicin, mad, drikke og nydelsesmidler Følger af tandlæge-, læge-, kiropraktor- eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Skader sket i forbindelse med fødsler Forsikringen dækker ikke forudbestående invaliditet. Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Senfølger 3.3 Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. Psykisk mén 3.4 Ved fastsættelse af den samlede medicinske invaliditet - den fysiske og den psykiske invaliditet - kan invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke overstige 8 % Invaliditet i form af psykiske følger alene er ikke dækket af forsikringen. Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m. 3.5 Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, fremkaldt af den forsikrede eller en sikret ved:

3 Forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige følger af handlinger foretaget af eller for skadelidte. Grov uagtsomhed. Selvforskyldt beruselse. Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer. Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder. Selvmordsforsøg. Uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet gælder de i pkt nævnte undtagelser. Sport m.m. 3.6 Forsikringen dækker ikke skader der opstår under deltagelse i træning, konkurrence og kampe på divisionsplan/landsholdsplan eller professionel sport dvs. sport, der udøves mod betaling Farlige sportsgrene er undtaget på forsikringen. Ved farlig sport forstås: Træning eller deltagelse i motor-, knallert- eller racerbådsløb af enhver art. Bjergbestigning. Rapelling på bjergvæg. Paraglidning. Faldskærms-udspring. Drageflyvning. Elastikspring. Rafting. Boksning. Selvforsvars- og kampsportsgrene. Dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr. Amerikansk fodbold, rugby og ishockey. Ekspeditioner og opdagelsesrejser i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede områder. eller andre sports- og fritidsaktiviteter, der kan sidestilles disse. Motorcykel/scooter/knallert45/fly 3.7 Ved ulykkestilfælde der sker som fører af motorcykel/scooter/knallert45 (hvortil der kræves bil- eller motorcykelkørekort), ydes der kun halv erstatning, medmindre forsikringen er udvidet til at dække forsikrede som fører af motorcykel/scooter/knallert Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede som fører har gyldigt kørekort til pågældende køretøj. 3.8 Ulykkesforsikringen dækker ikke følger af et ulykkestilfælde sket under flyvning i ikke nationalitetsbetegnede fly. For flybesætningsmedlemmer ydes kun halv erstatning for ulykkestilfælde, der sker, mens forsikrede befinder sig i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passager og/eller gods. Briller og ting 3.9 Ulykkesforsikringen dækker ikke skade på ting herunder briller, uanset om de benyttes i uheldsøjeblikket. Rådgivning 3.10 Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning. Krig, jordskælv og atomskade Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder udenfor Danmark. Jordskælv i Danmark Udløsning af atomkrig eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde, som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land udenfor Danmark, hvori den forsikrede opholder sig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Terror 3.12 Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde der direkte eller indirekte skyldes terror.

4 Ved terrorisme forstås person- eller tingskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 4. Hvor dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker i Norden, Grønland og overalt i EU s medlemslande. 4.2 Forsikringen dækker også i resten af verden under rejser og ophold i indtil 1 år fra afrejsen. 4.3 Ulykkestilfælde under rejser og ophold udenfor Norden, Grønland og alle EU-lande ud over 12 måneder er kun dækket, hvis det er aftalt med selskabet. 4.4 Ved vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og ved vurdering af størrelsen på eventuel erstatning kan selskabet kræve lægeundersøgelse i Danmark. Selskabet betaler for lægeundersøgelsen, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse med lægeundersøgelsen. 4.5 Hvis læge-, tandlæge-, kiropraktor- eller fysioterapeutbehandling er påkrævet, kan selskabet forlange, at behandlingen finder sted i Danmark. Selskabet betaler for lægeundersøgelsen, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse med behandlingen. 5. Hvornår dækker forsikringen 5.1 Heltidsulykkesforsikring Heltidsulykkesforsikringen dækker hele døgnet, det vil sige alle døgnets 24 timer. 5.2 Fritidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring dækker i fritiden Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under arbejde for andre, det vil sige arbejde der er omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring, Lov om Værnepligtige m.fl., eller anden lov der kan sidestilles hermed Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, hvis forsikrede har: Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende Deltidsarbejde under 25 timer om ugen. 5.3 Børneulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet. Forsikringen ophører ved første forfald efter barnet er fyldt 18 år Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, hvis barnet har: Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende 6. Når forsikrede fylder 59 år 6.1 Forsikringen fortsætter på uændrede betingelser efter forsikredes fyldte 59. år, men til forhøjet præmie. 6.2 Ændring af præmien sker ved første forfald efter forsikrede, er fyldt 59 år. 7. Ændringer i risikoen 7.1 Heltidsulykkesforsikring Selskaebt skal straks have meddelelse ved: Enhver ændring af arten eller omfanget af sikredes beskæftigelse eller ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsag Forsikringen og præmien vil herefter blive tilpasset den nye beskæftigelse. 7.2 Hvis ændringen ikke er meddelt selskabet og den ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie, der skulle have været betalt. 7.3 Fritidsulykkesforsikring

5 Selskabet skal straks have besked hvis: Forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring eller Den ugentlige arbejdstid ændres til mindre end 25 timer eller Forsikrede ophører med at arbejde i mere end 12 måneder Forsikringen vil så blive ændret til heltidsulykkesforsikring fra det tidspunkt selskabet får meddelelsen. 7.4 Hvis ændringen ikke er meddelt selskabet, og den ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie, der skulle være betalt. 8. Anmeldelse af skaden 8.1 Anmeldelse af ulykkestilfælde: Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt Det er en betingelse, at ulykkestilfældet anmeldes i forsikringstiden eller, ved forsikringens eller dækningens ophør, senest 6 måneder efter ophørsdatoen Den tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter Ved tandskader og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af selskabet, inden en behandling påbegyndes, medmindre der er tale om en akut nødbehandling Har et ulykkestilfælde medført døden, skal selskabet oplyses om dette inden 48 timer, og selskabet er berettiget til at kræve obduktion Selskabet har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af selskabet. Selskabet betaler for de lægeattester, som selskabet forlanger. 9. Genoptagelse. 9.1 Når en skade er afsluttet, kan den senere genoptages på forsikredes anmodning. Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at følgerne efter ulykken er blevet forværret i forhold til forventet. Udgifterne til dokumentation af forværringen betales af forsikrede. 9.2 Hvis selskabet beslutter at genoptage skaden, betales udgifter til den lægelige dokumentation af selskabet. 10. Hvordan betales forsikringen 10.1 Præmiebetaling Første præmie inkl. ekspeditionsgebyr samt afgifter til staten forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro eller PBS. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke rettidigt, fremsender selskabet en påmindelse og beregner samtidig et ekspeditionsgebyr, der tillægges næste præmieopkrævning. Betales præmien ikke inden 14 dage efter afsendelsen af påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 11. Indeksregulering Forsikringen er indeksreguleret. Forsikringen reguleres en gang om året til hovedforfald. 12. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges

6 12.1 Forsikringen kan, af forsikringstageren opsiges skriftlig med 14 dages varsel Selskabet kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald Efter enhver anmeldt skade er både forsikringstageren og selskabet i indtil 14 dage efter erstatning er udbetalt, eller skaden er afvist, berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Selskabet forbeholder sig ret til at modregne et administrationsgebyr eller et beløb, der modsvarer den risiko, som selskabet har haft i perioden fra forsikrings årets begyndelse og indtil opsigelsen. 13. Hvor kan man klage 13.1 Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon Mellem kl Klager skal - med betaling af et gebyr - indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos selskabet. 14. Værneting 14.1 Sager mod selskabet skal anlægges ved Retten i Horsens eller Vestre Landsret i Viborg.

7 Dødsfaldsdækning Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 1. Forsikringsbetingelser 1.1 For dødsfaldsdækningen gælder disse betingelser samt fællesbestemmelserne for NEMs Forsikrings Ulykkesforsikring. 2. Skadeopgørelse 2.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde(se fællesbestemmelsernes pkt.2), når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet. 2.2 Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og mén. Hvis der er udbetalt erstatning for varigt mén, for samme ulykkestilfælde fratrækkes dette beløb i erstatningen. 2.3 Såfremt forsikringstagerne ikke skriftligt har meddelt selskabet andet, udbetales forsikringssummen til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i Forsikringsaftaleloven. 2.4 For medforsikrede børn ydes der alene kr. i begravelseshjælp. Beløbet indeksreguleres ikke. 3. Hvad dækker forsikringen ikke 3.1 Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt.

8 Dækning for varigt mén Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 1. Forsikringsbetingelser 1.1 For denne dækning gælder disse betingelser samt fællesbestemmelserne for NEMs Ulykkesforsikring. 2. Hvad omfatter dækningen 2.1 Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af varigt mén som følge af et ulykkestilfælde, se pkt. 2 i fællesbestemmelserne. 2.2 Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte méngrad. 2.3 Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Af policen fremgår det, om forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad på mindst 5 % eller mindst 8 %. 2.4 Retten til erstatning anses først for at være indtrådt, når de egentlige helbredelsesforanstaltninger er ophørt, se i øvrigt pkt. 3.3 og Til børn ydes erstatning for direkte følge af børnelammelse og epidemisk meningitis samt total blindhed, selvom ulykkestilfælde ikke foreligger. 2.6 Erstatningen udbetales til den forsikrede, medmindre andet er aftalt. 3. Fastsættelse af méngraden 3.2 Ménets omfang fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel,se afsnit 6. Det er altid den vejledende méntabel, som er gældende på afgørelsestidspunktet, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Méngraden fastsættes uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation Hvis skaden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens mèntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske méngrad på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Méngraden fastsættes uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation. 3.3 Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældets kan bestemmes, det vil sige når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. 3.4 Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan medføre nogen bedring af tilstanden. 3.5 Méngraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. 4. Hvad omfatter dækningen ikke 4.1 Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan sådanne forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller lidelse ikke eksisterede. 4.2 Mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end de, der er beskadiget ved ulykken. 4.3 Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende. 4.4 Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandling. 4.5 Transportudgifter.

9 5. Uenighed om méngrad 5.1 Eventuel uenighed om selskabets afgørelse af méngraden kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. 5.2 Ændres selskabets afgørelse til fordel for den tilskadekomne, betales de omkostninger, der er forbundet med at forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen af selskabet. I modsat fald betales omkostningerne af forsikringstageren. 5. Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel Tab af begge øjne eller synet på begge 100 % øjne Tab af et øje (øjet fjernet) 20 % Tab af synet på et øje 20 % Tab af hørelse på begge ører 75 % Tab af hørelse på et øre 10 % Tab af hele benet 65 % Tab af benet i eller ovenfor knæleddet 50 % Tab af en fod 30 % Tab af alle tæer på en fod 10 % Tab af en storetå med mellemfodsben 8 % Tab af en storetå 5 % H V Tab af en arm i skulderen 70 % 65 % Tab af en hånd 60 % 55 % Tab af alle fingre på en hånd 55 % 50 % Tab af en tommelfinger med mellemhåndsben 30 % 25 % Tab af en tommelfinger 25 % 20 % Tab af en tommelfingers yderstykke 12 % 12 % Tab af 2. finger 10 % 10 % Tab af 2. fingers yder og midterstykke 10 % 10 % Tab af 2. fingers yderstykke 5 % 5 % Tab af 3. finger 10 % 10 % Tab af 3. fingers yder og midterstykke 8 % 8 % Tab af 4. eller 5. finger 8 % 8 % Tab af 4. eller 5. Fingers yderog midterstykke 5 % 5 % Er forsikrede venstrehåndet, vurderes venstre som højre og omvendt.

10 Dobbelterstatning Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 1. Forsikringsbetingelser 1.1. For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for ulykkesforsikringen. 2. Dobbelterstatning 2.1 Der udbetales dobbelterstatning, når et dækningsberettiget ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes pkt.2), medfører en méngrad på 30 % eller derover.

11 Dækning for Behandlingsudgifter Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 1. Forsikringsbetingelser: 1.1. For denne dækning gælder disse betingelser samt fællesbestemmelserne for ulykkesforsikringen. 2. Hvilke behandlingsudgifter er dækket 2.1 Forsikringen dækker udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 2.2 Fysioterapeut eller kiropraktor skal være omfattet / godkendt af den offentlige sygesikring, og behandlingen skal efter lægelig vurdering have en helbredende effekt. 3.2 Udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. 3.3 Der gælder i øvrigt samme undtagelser som er nævnt under dækningen for varigt mén. 4. Særlige betingelser for udbetaling: 4.1 Behandling og pris skal godkendes af selskabet, inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling. Se i øvrigt i fællesbestemmelserne pkt Udgifter betales, indtil méngraden er fastsat, dog aldrig længere end 12 måneder efter ulykkestilfældet. 3. Hvad omfatter dækningen ikke 3.1 Udgifter der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller anden syge- og ulykkesforsikring.

12 Tandskadedækning 1. Forsikringsbetingelser: 1.1 For tandskadedækningen gælder disse betingelser, og fællesbestemmelserne for NEMs Ulykkesforsikring. 2. Hvad omfatter tandskadedækningen 2.1 Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes pkt.2) 2.2 Tandskadedækningen dækker også tandproteser, der beskadiges i forbindelse med et ulykkestilfælde, når protesen sidder på plads i munden, og når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse. 3. Hvor længe dækkes tandbehandling 3.1 Tandskadedækningen omfatter en optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når selskabet har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt. 3.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt gælder følgende: For voksendækningen, at behandlingen skal være afsluttet senest 5 år efter ulykkestilfældet For børnedækningen, at færdigbehandling skal være afsluttet inden den tilskadekomnes fyldte 25. år. 4. Nedsættelse af erstatningen 4.1 En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket. 4.2 Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tændernes eller protesens tilstand var forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme Erstatningen nedsættes svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede og optimalt behandlede tænder eller proteser. 4.3 Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50 %. 5. Hvad omfatter tandskadedækningen ikke? 5.1 Tandskader opstået ved tygning dækkes ikke. Dette gælder uanset årsagen til tandskaden. 5.2 Udgifter der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring. 5.3 Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret efter et ulykkestilfælde betalt af en forsikring. 5.4 Følgeudgifter efter skade, såsom medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende. 6. Særlige betingelser 6.1 Behandling og pris skal godkendes af selskabet inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling. Se i øvrigt i fællesbestemmelserne pkt

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN Branche U07 Betingelser 010117 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Hvem er omfattet... 2 4 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere