Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

2 Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring Fællesbetingelser 1.0 Præmiens betaling 1.1 Præmien er fastsat efter KommuneForsikring s gældende tarif. 1.2 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 1.3 Præmien med tillæg af opkrævningsudgifter opkræves via indbetalingskort eller betalingsservice. 1.4 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. 1.5 Påkrav om betaling sendes til den aftalte betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal KommuneForsikring straks underrettes. 1.6 Præmien skal betales senest 21 dage efter KommuneForsikrings påkrav herom. 2.0 Indeksregulering 2.1 Forsikringssummer og præmie indeksreguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er KommuneForsikring berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 3.0 Andre ændringer i præmie, forsikringssummer eller forsikringsvilkår 3.1 Hvis KommuneForsikring ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie eller forsikringssummer ud over ændringer som følge af afsnit 2.0, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen, og kun med respekt af det i punkt 6.1 angivne opsigelsesvarsel. Hvis ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt Ændringer i den forsikrede personkreds 4.1 Hvis den forsikrede personkreds ændres, skal KommuneForsikring have besked herom. 5.0 Hvor dækker forsikringen? 5.1 Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Europa inkl. Grønland. 5.2 I resten af verden dækker forsikringen under rejser og ophold i indtil 1 år. 5.3 Forsikringen dækker endvidere som passager i nationalitetsbetegnet fly. 6.0 Forsikringens varighed og opsigelse 6.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. 6.2 Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som KommuneForsikring indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. 7.0 Anmeldelse af skade 7.1 Ulykkestilfælde skal straks anmeldes til KommuneForsikring. Har ulykkestilfældet medført døden, skal meddelelse herom gives KommuneForsikring inden 48 timer efter dødsfaldet, selv om ulykkestilfældet tidligere er anmeldt. 7.2 Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge eller følge dennes forskrifter. KommuneForsikring A/S Side 2

3 7.3 KommuneForsikring er berettiget til, at indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller anden medicinalperson, der behandler eller har behandlet tilskadekomne, at lade tilskadekomne undersøge af en af KommuneForsikring valgt læge eller tandlæge, i tilfælde af dødsfald, at forlange obduktion. 8.0 Krig, borgerlige uroligheder m.v. 8.1 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, som følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Dog dækker forsikringen under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse i et land udenfor Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud under forudsætning af, at forsikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en situation, som nævnt i punkt Forsikringen dækker ikke ved deltagelse i slagsmål, medmindre det godtgøres, at forsikrede var sagesløs. 8.3 Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde opstået som følge af: 1. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser idanmark 2. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9.0 Uenighed Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og KommuneForsikring, og fornyet henvendelse til KommuneForsikring ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: 9.1 Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1. KommuneForsikring 2. Ankenævnet for Forsikring 3. Forsikringsoplysningen Ved klager til Ankenævnet for Forsikring skal forsikringstageren betale et gebyr, som tilbagebetales, hvis klageren får hel eller delvis medhold i klagen. Adresser: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf (telefontid man- til torsdag kl og fredag kl ) 9.2 Arbejdsskadestyrelsen KommuneForsikring benytter samme praksis, som Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadeforsikringslovens 33, stk. 1 og Er forsikrede ikke enig i KommuneForsikring s afgørelse, kan spørgsmålet om ménfastsættelse indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. Ændres afgørelsen til fordel for forsikrede, betaler KommuneForsikring de hermed forbundne omkostninger. 9.3 Lovgivning. For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed Fortrydelsesret 10.1 Ved nytegning af en forsikring, har De som forsikringstager ret til at benytte Dem af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: Efter kapitel 4a i Lov om visse forbrugeraftaler, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved Lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikrings- KommuneForsikring A/S Side 3

4 betingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag en lørdag eller Grundlovsdag den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette KommuneForsikring om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Risikobetingelser 13.0 Ændringer i risikoen 13.1 Præmien for fritidsulykkesforsikringen er beregnet på baggrund af, at forsikringen ikke dækker under erhvervsarbejde. Se afsnit Hvor længe dækker forsikringen? 14.1 Forsikringen ophører på første forfaldsdag efter, at forsikrede er fyldt 75 år Er der tegnet ulykkesforsikringen for hjemmeboende børn over 18 år, ophører forsikringen efter det 21. år til førstkommende hovedforfald. Underretning om, at De har fortrudt aftalen skal gives til KommuneForsikring. KommuneForsikring A/S Side 4

5 Ménskadedækning ved invaliditet 15.0 Forsikringen omfatter 15.1 Fritidsulykkesforsikringen, inkl. tandskade, dækker den forsikrede, som er navngivet på policen. Er en forsikret uden erhvervsarbejde, dækker forsikringen hele døgnet Forsikringen dækker aldrig ved: Ulykkestilfælde omfattet af lov om arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles hermed, Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, Militær-, hjemmeværns- og civilforsvarsarbejde omfattet af militær erstatningslov eller anden lov, der kan sidestilles hermed Uden særlig påtegning i policen dækker forsikringen med 50% af forsikringssummen den forsikrede som fører af motorcykel eller registreringspligtig knallert, ved udøvelse af farlig sport samt ved flyvning som pilot eller besætningsmedlem i nationalitetsbetegnet fly. Det er en forudsætning for dækningen, at den forsikrede har gyldigt førerbevis/certifikat til den pågældende kørsel/flyvning Tilvalg Der kan tegnes tilvalg for fuld erstatning jævnfør pkt Farlig sport - definition Boksning, karate eller lignende kampsport. Dykning, hvis der anvendes særligt dykkerudstyr med trykflasker. Bjergbestigning, rapelling og klatring på klatrevæg. Faldskærmsudspring. Drage- eller svæveflyvning. Motorløb - Dog dækkes under lovligt afholdte orienterings-, præcisions- og økonomiløb og rallies, der afholdes i Danmark udenfor bane eller andet afspærret område. Knallertløb. Racerbådsløb. Ultralightflyvning og lignende, Løb på/benyttelse af rulleskøjter, skateboards og lignende, Waterrafting. Cykel- eller hestevæddeløb. Ulykkestilfælde indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser Hvad dækker forsikringen? 17.1 Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge Forsikringen giver endvidere ret til erstatning ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig Forsikringen dækker ikke: 18.1 Sygdom m.v Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, eller forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Forsæt, grov uagtsomhed m.v Forsikringen dækker ikke følger efter ulykkestilfælde forårsaget af forsikrede ved: 1. Forsæt. 2. Grov uagtsomhed. KommuneForsikring A/S Side 5

6 3. Selvforskyldt beruselse. 4. Påvirkning af narkotika eller lignende stoffer Undtagelserne gælder uanset forsikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet Professionel sport Sport, der udøves mod betaling Tyggeskader Tandskade opstået ved spisning og tygning er ikke dækket Erstatning 19.1 Erstatning ved invaliditet: Har et ulykkestilfælde påført forsikrede varigt mén, betales méngodtgørelse med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til Et forudbestående mén berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke bevirke, at godtgørelsen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede Méngraden fastsættes i lighed med reglerne om varigt mén i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, 33, stk. 1 og Efter disse regler fastsættes méngraden ud fra en medicinsk bedømmelse af de varige ulemper, ulykkestilfældet har medført i forsikredes daglige livsførelse i henhold til den i pkt uddrag anførte méntabel og uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv eller færdigheder Méngraden fastsættes når der efter sygebehandling, optræning eller revalidering er grundlag for at skønne over forsikredes fremtidige helbredstilstand. Afgørelsen skal så vidt muligt træffes inden 1 år og senest 2 år efter anmeldelse af ulykkestilfældet Når den forsikrede fylder 70 år, nedsættes forsikringssummerne ved invaliditet med 1/10 årligt til forsikringens udløb ved det fyldte 75. år. Nedsættelsen medfører ikke præmienedsættelse Der ydes erstatning, når méngraden er 5% eller mere Méngraden kan ikke overstige 100% Méngodtgørelsen udbetales til forsikrede. Hvis forsikrede er umyndig, udbetales efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler Såvel KommuneForsikring, som forsikrede kan forlange sagen indbragt for Arbejdsskadestyrelsen, der herefter fastsætter méngradens størrelse endeligt Erstatning ved tandskade Udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, dækkes efter regning med indtil 5% af forsikringssummen i det omfang, forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Tandproteser, der i ulykkesøjeblikket beskadiges i de naturlige tænders sted, dækkes på tilsvarende måde Hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var svækket som følge af fyldninger, rodbehandling, fremskreden paradentose og løsning eller andre sygdomsforhold, erstattes kun indtil 50% af de rimelige udgifter til tandbehandlingen jf. punkt Erstatningen kan normalt ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand, selv om tandbehandlingen fordyres af, at den beskadigede tand er led i en bro, nabotænderne mangler eller lignende forhold Der dækkes ikke, hvis en tandbehandling - for hvilken KommuneForsikring har betalt erstatning - senere skal gentages, hvis dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedbrydning. KommuneForsikring A/S Side 6

7 19.3 Erstatning vedrørende behandling og befordring Som følge af ulykkestilfælde dækkes: 1. Nødvendig befordring fra ulykkesstedet. 2. Nødvendige udgifter til lægebehandling. 3. Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. H*) V*) Tab af hele armen 70% 65% Tab af hånden 60% 55% Tab af tommel og Mellemhåndsben 30% 25% *)Ved venstrehåndethed vurderes højre som venstre og venstre som højre Behandlingsudgifter erstattes indtil sagens afslutning - dog højst 2 år efter ulykkestilfældet - med indtil 2% af forsikringssummen i det omfang, den forsikrede ikke har ret til godtgørelse fra anden side Endvidere dækker forsikringen udgifter i forbindelse med attester, erklæringer eller undersøgelser, som KommuneForsikring skønner nødvendige for sagens behandling Udgifter til medicin, forbindinger og lignende er ikke dækket Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100% Tab af øjeæble 20% Tab af synet på et øje 20% Tab af hørelse på begge ører 75% Tab af hørelse på et øre 10% Traumatisk neurose 5% Tab af tommel 25% Tab af tommelens yderste led 12% Tab af pegefinger 10% Tab af pegefingers to yderste led 10% Tab af pegefingers yderste led 5% Tab af langfinger 10% Tab af langfingers to yderste led 8% Tab af ringfinger 8% Tab af ringfingers to yderste led 5% Tab af lillefinger 8% Tab af lillefingers to yderste led 5% Tab af hele benet 65% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af alle tæer på en fod 10% Tab af storetå og mellemfodsben 8% Tab af storetå 5% KommuneForsikring A/S Side 7

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 201504 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler/institutioner,plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere