FRR Ulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRR Ulykkesforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære medlemmer forstås, medlemmer der har deponeret deres bestalling) ægtefælle / samlever til ovennævnte samt hjemmeboende børn under 18 år (ved børn forstås biologiske og adopterede børn) medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder, der opfylder kravene i Lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 502 af 30.juni 1998 samt ændringer ved 6 i lov nr. 449 af 7.juni 2001 Mindst 5% medicinsk invaliditet Forsikringen dækker når et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (=mén) fastsættes til mindst 5%. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og under pkt. 3. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100% for samme ulykkestilfælde. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Hvad forstås ved et ulykkestilfælde? Definitionen på et ulykkestilfælde er: en pludselig hændelse, der forårsager personskade 3 Begrænsninger i dækningen Hvilke skader er aldrig dækket? Forsikringen dækker ikke: Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen oversigter kr , tilfalder 10% af erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler. 2 Hvad dækker forsikringen Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under en dertil svarende påvirkning. Skader, der skyldes forgiftning som følge af indtagelse af medicin. Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål. Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i boksning, motorløb af enhver art, bjergbestigning, faldskærmsudspring og drageflyvning. Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, under alle forhold, herunder krig. Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ej heller: Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende). Invaliditet der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 1

2 Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for fare for personskade. Invaliditet, det bestod før ulykkestilfældet. Invaliditet, som skyldes lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Tillægserstatning fra 30% invaliditet Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 30% eller derover, udbetales en tillægserstatning. Tillægget er af samme størrelse som den ordinære erstatning, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Nedsættelse fra det 58. år Tillægserstatningen nedsættes med 1/10 årligt fra og med det fyldte 58. år, uden at dette medfører ændring i præmierne. 4 Specialbehandling Hvilke specialbehandlinger dækkes? I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, den tilskadekomne - som følge af et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen - har afholdt til: Fysioterapeut / kiropraktor Behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er ordineret af en læge. Endvidere dækkes udgifter til behandling hos kiropraktor. Den samlede godtgørelse af udgifterne er begrænset til et beløb, der svarer til 2% af forsikringssummen. Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog aldrig længere end til 3 år efter ulykkesdagen. Hvilke andre udgifter dækkes ikke? Andre udgifter end de ovenfor under pkt. 4 anførte f.eks. udgifter til befordring, advokatbistand, lægebehandling, anden specialbehandling, medicin, eller hjælpemidler af enhver art, f.eks. halskrave og støttebind, er ikke dækket af forsikringen. 5 Tandskadedækning Hvad omfatter dækningen? 1. Rimelige og nødvendige udgifter Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en tandskade, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Tandskader opstået ved spisning dækkes også, når skaden skyldes en påvist fremmed genstand i maden. Tandskadedækningen omfatter også aftagelige tandproteser, der beskadiges når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse. Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke havde været til stede. Var tændernes eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme) reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder eller proteser. Medfører en tandskade behov for en tandbro og viser det sig, at nabotænderne til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige hvad der havde været den nødvendige behandling, hvis nabotænderne havde været intakte. Ved skade på et broled i en bestående tandbro kan erstatningen ikke overstige, hvad der havde været den nødvendige behandling, hvis broleddet i stedet havde været en intakt tand. Når Codan har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt. 2. Hvis tilskadekomne er et barn Der ydes ikke refusion for udgifter til tandbehandling, der foretages efter det tilskadekomne barns fyldte 25. år, selv om tandskaden skyldes et ulykkestilfælde i forsikringstiden. Hvad omfatter dækningen ikke? Tandskadeerstatningen udbetales ikke for: Skader, der er nævnt under pkt. 3 Forsikringen dækker ikke. Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende). Tandbehandling, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Tandbehandling, som skyldes følger af læge- eller tandlægebehandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 2

3 Hvad hvis andre dækningsmuligheder? Erstatning ydes kun, hvis den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. 6 Forhold ved skadetilfælde Hvilke forholdsregler skal iagttages? Lægebehandling Den forsikrede skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Codan. Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. Tandlægebehandling Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af Codan, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om akut nødbehandling. Forsikringstiden Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, når ulykkestilfældet er indtrådt i forsikringstiden. Forsikringstiden er perioden mellem forsikringens begyndelsesdato og ophørsdato. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. Indsendelse af skadeanmeldelse Skader, der er omfattet af forsikringen skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan. Skader anmeldes på selskabets blanket, der kan rekvireres hos Codan eller Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. Ved anmeldelse af en skade indsendes attest efter Codans nærmere anvisning. Attesten skal være udfyldt af en læge/tandlæge, autoriseret af den danske Sundhedsstyrelse, medmindre Codan accepterer, at attesten udstedes af en anden læge/tandlæge. Forældelse af erstatningskrav For dækning af skader gælder forsikringsaftalelovens almindelige bestemmelser, jf. dog bestemmelsen i pkt. 6 Forsikringstiden 3. afsnit. Forældelse efter afvisning af erstatning Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, medmindre sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, jf. punkt 13, voldgiftsret, jf. pkt. 13 eller for domstolene. Fristen løber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har modtaget skriftlig meddelelse herom fra Codan. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke afbrydes. 7 Erstatningens størrelse Hvordan beregnes erstatningen? Forsikringssum på skadetidspunktet Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Forsikringens ydelser udbetales uafhængigt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af forsikredes tilskadekomst, med mindre andet særligt er bestemt i forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger, jf. punkt 5 Tandskadedækning, sidste afsnit. 8 Hvor dækker forsikringen Ingen geografisk begrænsning Forsikringen dækker overalt i verden, jf. pkt. 3 sidste afsnit. 9 Forsikringens ikrafttrædelse Hvornår dækker forsikringen fra? Forsikringens antagelse og ikrafttræden Forsikringen antages uden afgivelse af helbredsoplysninger. For forsikringer etableret privat gælder, at forsikringen træder i kraft på det på begæringen anførte ikrafttrædelsestidspunkt, dog tidligst når begæringen modtages af Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. Er ikrafttrædelsestidspunktet ikke anført på begæringen, træder forsikringen i kraft, når begæringen modtages af brokers. For forsikringer etableret via arbejdsgiver, der har etableret ulykkesforsikring for alle ansatte, gælder, at forsikringen træder i kraft pr. ansættelsesdatoen uagtet, at tilmeldingen først modtages i forbindelse med udsendelse af årsbrev. 10 Betaling af præmien Hvordan opkræves præmien? Opkrævning Der skal betales præmie fra det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Er forsikringen etableret som en del af obligatorisk pensionsoverenskomst med et samlet pensionsbidrag, forfalder præmien til betaling ultimo måneden samtidig med forfald af præmie til pensionsordningen. Er forsikringen etableret som del af en obligatorisk eller frivillig pensionsoverenskomst uden et samlet pensionsbidrag eller som individuel forsikring forfalder præmien til betaling pr hvert år. Er forsikringen etableret på et andet tidspunkt end beregnes præmie fra forsikringen træder i kraft til først- 3

4 kommende For forsikringer etableret i henhold til en obligatorisk pensionsoverenskomst afregner pensionsselskabet præmien overfor Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. For øvrige forsikringer opkræves præmien af Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers på den af forsikrede opgivne adresse i Danmark. Hvis præmien ikke er betalt på den sidste rettidige betalingsdag, som er angivet på opkrævningen, og Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers rykker skriftligt for betalingen, må forsikrede betale et gebyr på 100 kr. i 2003 pr. rykkerskrivelse. Beløbet fastsættes for et år af gangen. Manglende præmiebetaling Forsikring etableret iht. obligatorisk pensionsordning med samlet pensionsbidrag Ophør af ansvar: Såfremt forsikrede ikke har indbetalt tilstrækkeligt pensionsbidrag til at pensionsselskabet kan afregne præmien for forsikringen overfor Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers, ophører Codans ansvar. Genoptagelse af ansvar: Når Codans ansvar er ophørt, som følge af manglende mulighed for at afregne præmie for forsikringen overfor Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers, genindtræder Codans ansvar, hvis pensionsbidraget indenfor 3 måneder er tilstrækkeligt til, at pensionsselskabet kan afregne den skyldige præmie for forsikringen overfor Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. Øvrige forsikringer Ophør af ansvar: Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning), ophører Codans ansvar. Betales en senere præmie ikke inden 3 måneder efter forfaldsdagen, ophører Codans ansvar. Hvis påkrav (opkrævning, rykker) først er sket i sidste uge af 3-månedersfristen eller efter fristens udløb, ophører ansvaret en uge efter påkravet. Genoptagelse af ansvar: Når Codans ansvar er ophørt som følge af manglende præmiebetaling, vil ansvaret begynde igen, hvis forfaldne præmier betales inden 3 måneder efter ansvarets ophør. Ansvaret genindtræder når præmien modtages af Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. Forfaldne præmier inklusive renter kan eventuelt afvikles på anden måde efter nærmere aftale med Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. Sidste rettidige betalingsdag er 7. hverdag efter giroindbetalingskortets modtagelse. Betales præmien ikke inden udløbet af denne frist, bortfalder Codans ansvar. Hvis præmien først betales, efter at ansvaret er ophørt, kan brokers beregne et ekspeditionsgebyr, som opkræves sammen med næste terminspræmie. 11 Varighed og forlængelse For forsikringer etableret med helårlig præmiebetaling, jf. pkt. 10, kan forsikringen af hver af parterne skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til en 1. januar. For forsikringer etableret med månedlig præmiebetaling, jf. pkt. 10, kan forsikringen kun opsiges af Codan efter forudgående varsel til Foreningen Registrerede Revisorer FRR og brokers på 3 måneder til en 1. januar. Opsigelsen skal være begrundet. Opsiges forsikringen ikke, fornys den for et år ad gangen. 12 Regulering Hvordan reguleres dækning? Regulering efter summarisk lønindeks. Hvert år 1. januar sker der regulering af såvel forsikringsydelser som præmie, på grundlag af foregående års stigning i det summariske lønindeks for januar kvartal. Hvis udgivelsen af det summariske lønindeks ophører, har Codan ret til at fortsætte reguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 13 Uenighed Arbejdsskadestyrelsen Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsskadestyrelsen afgive en vejledende udtalelse om invaliditetsgradens størrelse. Arbejdsskadestyrelsens gebyr betales med 50% af hver af parterne, idet Codan dog betaler det fulde gebyr, hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en invaliditetsgrad, der er højere end den, Codan har fastsat. Voldgift Hvis en af parterne forlanger det, skal invaliditetsgradens størrelse fastsættes endeligt ved voldgift. Hver af parterne vælger en voldgiftsmand, som skal være læge. Voldgiftsmændene vælger, inden de indleder sagen, en læge som opmand. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene, træder opmanden til og træffer en afgørelse inden for grænserne af de to voldgiftsmænds uoverensstemmelse. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges denne af formanden for Den almindelige Danske Lægeforening. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. 4

5 Ankenævn Bliver forsikrede og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en skade, som forsikrede har anmeldt, og fører fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan forsikrede indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon ml og Klage skal ske på et særligt skema, som fås hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer, Forsikringsoplysningen eller hos Sekretariatet for FRR s Tryghedsordning v/ dahlberg assurance brokers. 14 Forsikringens ophør For forsikringer etableret med helårlig præmiebetaling, jf. pkt. 10, ophører forsikringsdækningen senest den 31. december efter forsikredes fyldte 74. år. Er den forsikrede et barn ophører forsikringsdækningen senest den 31. december efter barnets fyldte 18. år. For forsikringer etableret med månedlig præmiebetaling, jf. pkt. 10, ophører forsikringsdækningen senest den 1. i måneden efter forsikredes fyldte 74. år. 15 Henvisning til lov For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget i disse betingelser eller i forsikringsoversigten. 16 Bonusordning Forsikringen deltager i en selvstændig risikogruppe med 3-årigt regnskab. Et eventuelt overskud benyttes til nedsættelse af præmien. Et eventuelt underskud benyttes til forhøjelse af præmien. Præmien kan dog ikke overstige den aftalte tarifpræmie. 17 Udtrædelse af ordningen Ved medlemsophør / ophør af ægteskab/samliv/fratrædelse/børns fyldte 18. år kan forsikrede etablere Fortsættelsesforsikring - med samme dækning - uden afgivelse af helbredsoplysninger. Præmien for Fortsættelsesforsikring oplyses ved henvendelse til Sekretariatet for Tryghedsordningen v/ dahlberg assurance brokers. Såfremt forsikrede ikke ønsker at etablere Fortsættelsesforsikring via Sekretariatet for Tryghedsordningen v/ dahlberg assurance brokers, kan forsikringen etableres med samme dækning i Codan på Codans vilkår for individuelle ulykkesforsikringer uden afgivelse af helbredsoplysninger. 5

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. 2.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere