Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING"

Transkript

1 PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

2 Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens varighed 2 7. Forhold i skadestilfælde 2 8. Fortrydelsesret 2 9. Erstatningens beregning og udbetaling Dødserstatning Ménerstatning Anmeldelse af forandringer Indeksregulering af summer og præmie Ankenævn Flyverisiko Militærtjeneste Forsikringens ophør 5 B. Heltidsulykkesforsikring Hvornår dækker forsikringen 5 C. Fritidsulykkesforsikring Hvornår dækker forsikringen Forsikringens omfang 5 D. Børneulykkesforsikring Hvornår dækker forsikringen Forsikringens omfang Udbetaling af erstatning 6 E. Ungdomsulykkesforsikring Hvornår dækker forsikringen Forsikringens omfang 6 F. Ménerstatning (tabel) 7 G. Almindelige undtagelser 7

3 A Fællesbetingelser 1 Hvad dækker forsikringen 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forvolder personskade. 1.2 Endvidere dækker forsikringen ved invaliditet som følge af børnelammelse (poliomyelitis antrior acuta), såfremt sygdommen er blevet symptomgivende i forsikringstiden, dog tidligst 30 dage efter det tidspunkt, den polioramte i øvrigt er omfattet af forsikringen. 1.3 Uanset ulykkesdefinitionen i pkt dækkes personskade som følge af ihjelfrysning og drukning. 2 Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker i Europa og Grønland samt under rejser og ophold i indtil 12 måneders varighed i den øvrige del af verden. 2.2 For ulykkestilfælde indtruffet under flyvning, gælder særlige begrænsninger jfr. pkt Undtaget risiko 3.1 Ulykkesforsikringen dækker ikke: Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, eller forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Ulykkestilfælde der er fremkaldt af den forsikrede eller af en sikret ved forsæt eller grov uagtsomhed, deltagelse i slagsmål eller under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller tilsvarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer. Dette gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. Er ulykkestilfældet fremkaldt af en sikret under de i dette stk. nævnte omstændigheder, mister denne sin ret til erstatning og evt. dødserstatning udbetales kun, såfremt der i øvrigt efterlades ægtefælle eller børn under 25 år og da til disse i den ovennævnte rækkefølge eller den der ved særlig meddelelse til selskabet er indsat som begunstiget jfr. pkt Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse og træning i 1. Sport for hvilken sikrede modtager betaling. 2. Farlig sport, herunder bl.a. men ikke udelukkende boksning, brydning, karate, faldskærmsudspring, drageflyvning, flyvning i ikke nationalitetsbetegnede luftfartøjer samt dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr o.l. 3. Ekspeditioner opdagelsesrejser og bjergbestigning. 4. Motorløb af enhver art. Dog dækkes ulykkestilfælde, der sker i Danmark under lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies udenfor bane eller andet til formålet afspærret område Ulykkestilfælde, forvoldt ved terrorisme med nukleare, kemiske eller biologiske midler. 4 Forsikringssummer 4.1 Forsikringssummer for de tegnede dækninger fremgår af policen. 1

4 5 Præmiens betaling 5.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. 5.2 Forsikringstager betaler stempelafgift samt udgifterne ved indbetaling/opkrævning af præmien. 5.3 Betales præmien ikke efter 1. påkrav, sender selskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelse af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter udløbet af den i 1. påkrav angivne betalingsfrist. Betales beløbet ikke rettidigt, således at selskabet må erindre om betalingen, kan selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et inkassogebyr. 6 Forsikringens varighed 6.1 Forsikringen træder i kraft på det i policen angivne ikrafttrædelsestidspunkt. 6.2 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling ag et gebyr på 50 kr. (pr ) pr. police. Hertil kommer et gebyr på 500 kr. (pr ) pr. police, såfremt forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår. Efter en anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 7 Forhold i skadestilfælde 7.1 Skade skal uden ophold anmeldes til selskabet. Har ulykkestilfældet medført døden, skal særlig meddelelse herom tilstilles selskabet inden 48 timer, medmindre dødsfaldet allerede er meddelt selskabet ved anmeldelsen af ulykkestilfældet. 7.2 Tilskadekomne skal være under stadig lægebehandling og følge lægens forskrifter. Selskabet er berettiget til, at indhente oplysninger hos enhver læge, der har behandlet eller behandler tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion. Selskabet betaler de af dette forlangte lægeattester. 8 Fortrydelsesret Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftalelovens 34i træde tilbage fra den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police samt forsikringsbetingelser. 9 Erstatningens beregning og udbetaling 9.1 Dødserstatning Når et ulykkestilfælde er den direkte 2

5 årsag til forsikredes død, udbetales den for død fastsatte forsikringssum Medmindre andet skriftlig er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades, til afdødes børn, eller hvis ej heller sådanne forefindes, til afdødes arvinger Er der i anledning af ulykkestilfældet allerede udbetalt invaliditetserstatning, nedsættes dødserstatningen med det udbetalte beløb. 9.2 Ménerstatning. (dækningstypen fremgår af policen) % mén Såfremt ulykkestilfældet har medført en méngrad på mindst 15 %, har forsikrede ret til en ménerstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet indtræden % mén Såfremt ulykkestilfældet har medført en méngrad på mindst 9%, har forsikrede ret til en ménerstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet indtræden % mén Såfremt ulykkestilfældet har medført en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til en ménerstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet indtræden. Fællesregler for : Tillægserstatning Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent på ménerstatningen, som méngraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes med 1/10 årligt fra det fyldte 50. år, således at tillægserstatningen helt er bortfaldet ved det fyldte 60. år Tandlæge-/behandlingsudgifter. 1. Hvis forsikringen omfatter mén- dækning, dækkes i det omfang, forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side: 2. Udgifter til tandlægebehandling som følge af ulykkestilfældet. Denne dækning omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, forudsat at ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse. Tandskade opstået som følge af tygning betragtes ikke som ulykkestilfælde og erstattes derfor ikke. 3. De af forsikrede afholdte udgifter til lægebehandling (herunder plastiske operationer) og sygehusophold foranlediget af ulykkestilfælde eller børnelammelse. Udenfor Europa og Grønland udgør denne dækning max. 2% af forsikringssummen for ménerstatning. Nødvendige befordringsudgifter fra ulykkesstedet Briller/kontaktlinser Hvis forsikringen omfatter méndækning, dækkes skader på briller/kontaktlinser, hvis skaden sker, mens sikrede har dem på. Erstatning ydes efter samme regler, som er gældende for arbejdsskader jfr. lov nr. 390 af om forsikring mod følger af arbejdsskade Beregning af ménerstatning Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad på grundlag af omstående i uddrag aftrykte ménskala og uden hensyntagen til den forsikredes specielle er- 3

6 hverv - se pkt. F Ménerstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen Ved mén, som ikke kan fastsættes efter den benyttede skala, ansættes méngraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde og uden at hensyn tages til forsikredes specielle erhverv Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100% Et før ulykkestilfældet tilstedeværende mén berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været tilstede Nedsættelse på grund af alder. De for en forsikret gældende forsikringssummer nedsættes med 1/10 årligt i 5 år fra dennes fyldte 67. år til halvdelen fra det fyldte 71. år. 10 Anmeldelse af forandringer 10.1 Heltidsulykkesforsikring: Enhver ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse skal straks meddeles selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i skadestilfælde kun på de vilkår og i et omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt Fritidsulykkesforsikring: Såfremt den forsikrede helt eller delvis påtager sig beskæftigelse som selvstændig erhvervsudøver eller ophører med at være heltidsbeskæftiget som lønmodtager, skal det uden ophold anmeldes til selskabet Er anmeldelse af ændrede beskæftigelsesforhold i overensstemmelse med ovenstående ikke sket, hæfter selskabet i skadestilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt Børneulykkesforsikring: Når der er tegnet en børneulykkesforsikring skal selskabet have meddelelse, når forsikringen skal udvides til at omfatte endnu et barn Generelt: Såfremt den forsikrede undlader at anmelde, at han er fører af motorcykel eller fører af eller besætningsmedlem i luftfartøj, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse Eventuel pro rata erstatning beregnes i forhold til den del af præmien, som vedrører den pågældende person. 11 Indeksregulering af summer og præmie 11.1 Forsikringssummer og præmie er baseret på Danmarks Statistiks reguleringstal for kalenderåret før forsikringens ikrafttræden Forsikringssummerne reguleres hvert år til hovedforfald i forhold til sidste juli-reguleringspristal. Præmien reguleres i overensstemmelse hermed fra første forfaldsdag Erstatning beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse, da ulykkestilfældet indtraf. 4

7 11.4 Indeksreguleringen kan aldrig medføre, at forsikringssummer og præmie bliver mindre end det ved tegningen aftalte - bortset fra bestemmelserne om nedsættelse på grund af alder jfr. pkt Ankenævn 12.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævn for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos selskabet. Ankenævnet for forsikring Anker Heegaards Gade København v. Forbrugerrådet Købmandsgade København K. Forsikringsoplysningen Amaliegade København k. 13 Flyverisiko 13.1 Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer. Ved beregning af erstatning for sådanne ulykkestilfælde, lægges policens forsikringssummer til grund Efter særlig aftale kan forsikringen udvides til at dække den forsikrede som fører af (pilot) eller besætningsmedlem i nationalitetsbetegnede luftfartøjer i det omfang, disse alene anvendes til transport af passagerer og gods, dog ikke til eftersøgningsog/eller redningstjeneste. 14 Militærtjeneste 14.1 a. Under aftjening af værnepligt kan forsikringen, hvis forsikringstageren fremsætter ønske derom, hvile i indtil 18 måneder, i hvilket tidsrum den præmiefrit dækker som fritidsulykkesforsikring jfr. pkt. C med en forsikringssum ved mén på kr. Denne præmiefrie dækning er betinget af: b. at forsikringen har været i kraft uden afbrydelse i det sidste år inden indkaldelsen. c. at bevis for indkaldelsen forelægges selskabet og at præmiebetalingen genoptages straks efter hjemsendelsen. 15 Forsikringens ophør 15.1 Omfatter forsikringen børnedækning, ophører dækningen for barnet ved udløbet af det forsikringsår, i hvilket barnet fylder 18 år Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmierne. B Heltidsulykkesforsikring 16 Hvornår dækker forsikringen 16.1 Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet såvel i arbejdstiden som i fritiden. C Fritidsulykkesforsikring 17 Hvornår dækker forsikringen 17.1 Forsikringen dækker i fritiden. Ved fritiden forstås den periode, sikrede ikke er eller vil være sikret af en lovpligtig arbejdsskade- forsikring Det er ved forsikringens tegning forudsat, at sikrede er beskæftiget som lønmodtager mindst 30 timer pr. uge Hvis arbejdstiden nedsættes til under 30 timer ugentlig, uden at dette følger af kollektiv overenskomst, skal sikrede give selskabet meddelelse herom. I modsat fald foreligger underforsikring. 5

8 17.4 Såfremt den forsikrede midlertidigt bliver arbejdsløs eller ved længerevarende sygdomsforløb, dækker forsikringen dog hele døgnet i indtil 6 mdr. efter arbejdsløshedens eller sygdommens indtræden, i hvilket tilfælde de i policen hjemlede erstatningsydelser reduceres med halvdelen. 18 Forsikringens omfang 18.1 Forsikring dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller de forhold, hvorunder det foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed. D Børneulykkesforsikring 19 Hvornår dækker forsikringen 19.1 Forsikringen omfatter de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år, der er hjemmeboende eller - under uddannelse - har ophold andetsteds og som de forsikrede eller en af disse har forældremyndigheden over Såfremt der ikke er tegnet en børneulykkesforsikring, er det første barn omfattet af forsikringen fra fødselstidspunktet frem til førstkommende hovedforfald på forsikringen 19.3 Børn, der fødes eller optages i familien efter forsikringens tegning og som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er dog kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale. I øvrigt finder de under punkt 18.1 nævnte bestemmelser anvendelse. 20 Forsikringens omfang 20.1 Forsikringen dækker som heltidsforsikring, selvom ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed. Erstatningen fra børneulykkesforsikringen reduceres med arbejdsskadeerstatningen Forsikringen omfatter ligeledes ulykkestilfælde i forbindelse med forgiftning og insektbid Foruden ulykkestilfælde dækkes mén som følge af blindhed uanset dennes årsag, børnelammelse og epidemisk meningitis For ulykkestilfælde indtruffet som fører af luftfartøj eller som fører af motorcykel (scooter) af enhver art, beregnes erstatningen på grundlag af halvdelen af de jfr. policens forside og litra a gældende forsikringssummer. 21 Udbetaling af erstatning 21.1 Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales erstatningen til forsikringstageren subsidiært dennes ægtefælle. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn, og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. E Ungdomsulykkesforsikring 22 Hvornår dækker forsikringen 22.1 Forsikringen omfatter sikrede i alderen år, og som er angivet på policen. 23 Forsikringens omfang 23.1 Forsikringen dækker som heltidsforsikring, selvom ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed. Erstatningen fra ungdomsulykkesforsikringen reduceres med arbejdsskadeerstatningen. 6

9 F Méntabel 24 Méngraden fastsættes efter reglerne i Lov om Arbejdsskadeforsikring om erstatning for varigt mén efter følgende i uddrag aftrykte tabel og uden hensyn til forsikredes specielle erhverv: 25.1 Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske eller videnskabelige formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift. Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100% Tab af synet på et øje 20% Tab af hørelsen på begge ører 75% Tab af hørelse på et øre 10% Tab af tommelfinger 25% Tab af tommelfingers yderste led 12% Tab af pegefinger 10% Tab af pegefingers to yderste led 10% Tab af pegefingers yderste led 5% Tab af langefinger 10% Tab af langefingers to yderste led 8% Tab af langefingers yderste led 5% Tab af ringfinger 8% Tab af ringfingers to yderste led 5% Tab af lillefinger 8% Tab af lillefingers to yderste led 5% Tab af hele benet 65% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af alle tæer på en fod 10% Tab af storetå og mellemfodsben 8% Tab af storetå 5% Tab af hele højre arm 70% Tab af hele venstre arm 65% Tab af højre hånd 60% Tab af venstre hånd 55% Tab af højre tommelfinger og mellemhåndsben 30% Tab af venstre tommelfinger og mellemhåndsben 25% G Almindelige undtagelser 25 Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. 7

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning

samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social service) inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 201504 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler/institutioner,plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet ( 40 i Lov om social

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere