Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440"

Transkript

1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S

2 Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer, der er nævnt på policens forside. Se dog pkt. C, stk. 3 vedrørende børneulykke. B. Forsikringens omfang Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Skader der skyldes slid- og andre ikke pludseligt opståede skader- er ikke dækket. Forsikringen giver ligeledes ret til erstatning ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom, når handlingen kan anses for forsvarlig. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30% eller derover. Forsikringen dækker ved: 1. Ulykkestilfælde overgået de forsikrede i Skandinavien, 2. Ulykkestilfælde indtruffet under rejser og midlertidigt ophold af indtil 12 måneders varighed i den øvrige del af verden. C. Forsikringens dækningsomfang - fremgår af policens forside 1. Heltidsulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen Max. dækning: Død - Kr / Ménerstatning Kr De valgte forsikringssummer fremgår af policens forside. Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet i såvel arbejdstid som fritid. 2. Fritidsulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen Max. dækning: Død - Kr / Ménerstatning Kr De valgte forsikringssummer fremgår af policens forside. Fritidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde indtruffet i fritiden. Det er en forudsætning, at den forsikrede er dækket gennem sit arbejde i minimum 30 timer ugentligt hvor sikrede er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller under de forhold, hvorved dette foregår, såfremt ulykkestilfældet er 2

3 omfattet af den til enhver tid gældende Lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste samt andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militær erstatningslov. 3. Børneulykke - kun meddækket, såfremt det fremgår af policen. Forsikringen omfatter de af forsikredes børn og adoptivbørn under 18 år (dog max. 5 børn), der er hjemmeboende under uddannelse eller har ophold andetsteds. Børn, som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er dog kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale. Forsikringssummen ved død, som fremgår af policens forside, omfatter ethvert under policen forsikret barn. Forsikring dækker dødsfaldssum op til kr pr. barn. Børneulykkesforsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved det sikrede barns arbejde eller beskæftigelse eller under de forhold, hvorved dette foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende Lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed. 4. Tandskadedækning Forsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Hvis en beskadiget tand er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning, fyldning eller rodbehandling erstattes kun indtil 50% af de rimelige udgifter til nødvendig behandling af den beskadigede tand. Tandskader som følge af tygning anses ikke som ulykkestilfælde. (Se dog punkt 7). Den samlede erstatning for ovennævnte udgifter kan maksimalt pr. skade andrage et beløb svarende til 3% af forsikringssummen ved invaliditet. 5. Ekstra udgifter Forsikringen dækker de udgifter, sikrede efter et ulykkestilfælde har afholdt til lægebehandling samt rimelige udgifter til fysioterapeut eller kiropraktor, i det omfang den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse fra anden side. Det er en forudsætning for erstatning, at der er tale om lægehenvisning. Den samlede erstatning for ovennævnte udgifter kan maksimalt pr. skade andrage et beløb svarende til 3% af forsikringssummen ved invaliditet. Der betales for behandling, der foretages indenfor 3 år fra ulykkestilfældets indtræden, dog kun til eventuel erstatning udbetales, eller sagen i øvrigt afsluttes. Er der sammenlagt ydet erstatning i 3 år for en bestemt art behandling, ophører retten til erstatning for samme art behandling for senere ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også nødvendige befordringsudgifter fra bopæl til behandlingssted og retur. 3

4 TILVALGSDÆKNING - fremgår af policens forside. 6. Udvidet tandskade -kun som tillægsdækning: se police Max. dækning Kr Forsikringen dækker rimelige udgifter til tandbehandling efter en tyggeskade, når skaden er opstået i forbindelse med tygning herunder spisning, såfremt skaden skyldes et uventet fremmedlegeme, i det man tygger. Hvis en beskadiget tand er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at den beskadigede tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning, fyldning eller rodbehandling erstattes med indtil 50% af rimelige udgifter til en nødvendig behandling af den beskadigede tand. Tandbehandling for børn under 18 år, i forbindelse med en dækningsberettiget skade under denne police skal være afsluttet senest ved skadelidtes fyldte 21 år. Herefter bortfalder alle erstatningskrav. 7. Risikabel Sport - (kun som tillægsdækning i forbindelse med fuldtids-/fritidsulykke ) Tillægsforsikring kan købes til dækning af følgende sport: Judo, karate, boksning, motorcykelløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art, boksning, selvforsvar og kampsportsgrene, svæveflyvning, bjergbestigning og rapelling på bjergvæg, drageflyvning, kunstflyvning, paragliding, ultralightflyvning, rafting, privatflyvning, faldskærmsudspring, dykning, alle former for hestesport, samt motorsport (bortset fra orienteringsløb), samt udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående. Forsikringen dækker ikke professionel sportsudøvelse. D. Særlige undtagelser Undtaget fra ulykkesforsikringens dækning er: 1. Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Endvidere undtages ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 2. Skade, som er opstået på grund af forbigående besvimelsestilfælde, ildebefindende eller smitte f.eks. fra bakterier og virus. 3. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller selvmordsforsøg eller grov uagtsomhed eller under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer eller deltagelse i slagsmål. Disse bestemmelser gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand og tilregnelighed ved ulykkestilfældet. 4. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde. 4

5 5. Ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. 6. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, terrorisme eller terrorlignede handlinger af enhver art uanset om der er tale om handlinger udført af enkelt personer eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 7. Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse eller træning i forbindelse med: a. Professionel sport. b. Hestevæddeløb, boksning, karate og anden lignende sport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning samt dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. c. Motorløb af enhver art; herfra dog undtaget de i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 8. Ulykkestilfælde indtruffet under cykel-, skateboard- rulleskøjteløb på bane. 9. Ulykkestilfælde indtruffet under kørsel på motorcykel eller scooter. 10. Ulykkestilfælde indtruffet under ekspedition og opdagelsesrejser. 11. Ulykkestilfælde indtruffet under flyvning som pilot / besætningsmedlem. 12. Skader påført briller, tøj, smykker og andre personlige genstande. E. Værnepligt Er forsikringen tegnet som fritidsulykkesforsikring af. pkt. C, stk. 2), forbliver forsikringen uændret. Er forsikringen tegnet som heltidsulykkesforsikring af. pkt. C, stk. 1), skal selskabet underrettes om indkaldelsen. F. Erstatningsberegning 1. Ved død Såfremt der på policen er anført forsikringssum ved død, gælder følgende: Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. Er der i forbindelse med ulykkestilfældet udbetalt invaliditetserstatning, ydes maksimalt erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den pga. invaliditet foretagne udbetaling. Var afdøde fyldt 67 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: 5

6 Alder ved døden 67 år 90% Alder ved døden 68 år 80% Alder ved døden 69 år 70% Alder ved døden 70 år 60% Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som evt. er betalt som invaliditeterstatning i dødserstatningen. 2. Ved varigt mén Såfremt der på policen er anført forsikringssum ved invaliditet, gælder følgende: Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en méngrad på mindst 5%, har forsikrede ret til méngradserstatning, der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad på grundlag af omstående i pkt. K aftrykte ménskala og uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Méngraden fastsættes således alene på grundlag af den medicinske vurdering af skadens art og omfang, svarende til reglerne om fastsættelse af varigt mén. Méngradserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen for varigt mén. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet, lidelse eller deformitet berettiger ikke til erstatning. En bestående invaliditet, herunder nedsat syn eller hørelse, kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. G. Forhold ved skadetilfælde Skade skal uden ophold anmeldes til selskabet. Har ulykkestilfældet medført døden, skal meddelelse herom tilstilles selskabet hurtigst muligt. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion. Selskabet betaler udgifterne for de derved forlangte lægeattester. Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge. H. Erstatningens udbetaling Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, tilfalder erstatningsydelsen ved invaliditet den forsikrede. Er forsikrede et barn, der ikke er myndigt på udbetalingstidspunktet, anbringes erstatningen i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. Hvis ikke andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales erstatningsydelse ved forsikredes død til forsikredes nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, børn eller arvinger. 6

7 I. Ankemulighed Såfremt sikrede ikke kan acceptere selskabets afgørelse, kan sikrede indbringe sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Får sikrede medhold ved Arbejdsskadestyrelsen, betaler selskabet de omkostninger, der er forbundet med sagens forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen. Får selskabet derimod medhold, skal sikrede selv afholde disse omkostninger. Selskabet er ikke bundet af Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse. J. Fællesbetingelser 1. Risikoforandringer Følgende ændringer skal straks meddeles selskabet, således at dette kan tage stilling til, om og på hvilke vilkår og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte: a. Enhver ændring i arten eller omfanget af den sikredes beskæftigelse i forhold til det ved indtegningen oplyste. b. Såfremt der kommer flere børn end dem, der er nævnt på policen. c. Såfremt sikrede driver professionel sport, dyrker boksning, karate, faldskærmsudspring eller deltager i hestevæddeløb eller motorløb samt sportsdykning eller anden sport, eller andre aktiviteter, som kan betragtes som risikabelt. d. Såfremt sikrede er fører af motorcykel. e. Såfremt sikrede flyver i privat- eller svævefly. 2. Arbejdsledighed Ved arbejdsledighed, der direkte skyldes en ulykke, fortsætter forsikringen uforandret. Hvis arbejdsledighed er over 6 måneder, skal det meddeles selskabet. Undladelse af meddelelse om ovennævnte risikoforandringer kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 3. Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Selskabet kan ændre betingelser eller præmier med 1 måneds varsel til enhver forfaldsdag. Kan forsikringstageren ikke acceptere ændringerne, kan forsikringen skriftligt opsiges med 1 uges varsel til ændringens ikrafttrædelse. 4. Opkrævning af præmie og stempelafgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke inden den anførte betalingsdato, sender selskabet en skriftlig påmindelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. I forbindelse med udsendelse af påkrav og påmindelse er selskabet berettiget til at beregne et gebyr. Hvis præmien først betales efter, at dækningen er ophørt, kan der beregnes et ekspeditionsgebyr, som opkræves sammen med næste fornyelsespræmie. 7

8 Stempelafgift til Staten beregnes i henhold til Stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. 5. Indeksregulering Forsikringssummer samt præmie indeksreguleres årligt ved fornyelse på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte pristal (pr. juli). De på policens forside anførte forsikringssummer, samt præmien er fastsat efter dette pristal for kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. Forsikringssummer reguleres hvert år pr. 1. januar. Præmien reguleres fra årets første forfaldsdag. Såfremt udgivelsen af det nævnte pristal ophører, har selskabet ret til at fortsatte reguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 6. Forsikringens ophør De for en forsikret gældende forsikringssummer nedsættes med 1/10 årligt i 5 år fra dennes fyldte 67. år. Nedsættelsen medfører ingen ændring af præmien. Forsikringens dækning bortfalder i sin helhed ved den første præmieforfaldsdag efter forsikredes fyldte 70. år. Omfatter forsikringen børneulykkesforsikring, ophører dækningen for barnet ved første præmieforfald, efter barnet er fyldt 18 år. 7. Opsigelse af forsikringen Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst én måneds varsel skriftligt opsiges til en hovedforfaldsdag, hvilket dog tidligst kan ske til den på policen anførte udløbsdato. Forsikringstager kan, mod et gebyr på kr. 50,-, vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. Såfremt forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår, udgør gebyret kr. 500,-. Efter anmeldt skade er Selskabet i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel eller kræve skærpede vilkår. Indtil én måned efter afslutning af enhver skade er forsikringstageren berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Er der givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, har Selskabet ret til enhver tid at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8. Fortrydelsesret Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til om med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. 8

9 Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette Mondux Assurance Agentur A/S om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Mondux Assurance Agentur A/S Borupvang 2B 2750 Ballerup K. Regler for ansættelse af invaliditetsgrader Tab af begge øjne el. synet på begge øjne % Tab af synet på et øje...20% Tab af hørelsen på begge ører...75% Tab af hørelsen på et øre...10% Tab af tommelfinger...25% Tab af tommelfingers yderste led...12% Tab af pegefinger...10% Tab af pegefingers to yderste led...10% Tab af pegefingers yderste led... 5% Tab af langfinger...10% Tab af langfingers to yderste led... 8% Tab af ringfinger... 8% Tab af ringfingers to yderste led... 5% Tab af lillefinger... 8% Tab af lillefingers to yderste led... 5% Tab af hele benet...65% Tab af fod...30% Tab af alle tæer på en fod...10% Tab af storetå og mellemfodsben... 8% Tab af storetå... 5% Højre Venstre Tab af hele armen 70% 65% Tab af hånden 60% 55% Tab af tommel og mellemhåndsben 30% 25% I de tilfælde, den tilskadekomne er venstrehåndet, ombyttes ovennævnte invaliditetsgrader. Ved invaliditet, som ikke umiddelbart kan fastsættes efter den ovenfor anførte skala, ansættes invaliditetsgraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde og uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv. Invaliditetsgraden fastsættes således alene på grundlag af en medicinsk vurdering af skadens art og omfang, svarende til reglerne om fastsættelse af varigt mén. For invaliditeter under 5% ydes ikke erstatning. Tab af flere legemsdele erstattes sammenlagt ikke med mere end 100%. 9

10 L. Lovgrundlag og ankeinstans For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder gældende lov om forsikringsaftaler. Hvis der opstår uenighed mellem Dem og Alpha Insurance A/S om forsikringen og hvis problemet ikke kan løses, kan De klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema og der skal betales et mindre gebyr. De kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos Ankenævnets sekretariat eller hos Forsikring & Pension, Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup. Telefon

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere